DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Tabak van J. R. Keuss. ~Tïo. 167 1919. V R IJ D A G pit nummer bestaat uit 2 btaden, Honderd Jeen en twintigste Jaargang Deze Courant wordt el kon avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- taeele ltyk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Adverieniiën Per regel f 0.15. Bfl groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam 0 9. 18 J U LI. Buitenlandsch overzicht. Alkmaarsche Een groote hoeveelheid voor gewonen prijs, daardoor dus de goedkoopste. Binnenland. Telefoonnummer 3. De Duitsche regeerinig laat, waar het de laiKlaiteidersatakiüg betreft, niet met zich spotten. Uit Oreifswald wordt gemeld, dat in het district Fransburg de staking reeds luwt, daar de militairen, die de landgóederen bezet houden, de arbeiders tot hervatting van den arbeid dwingen. Een landarbeidersstaking is natuurlijk veel gevaarlijker dan een tramstaking, omdat de oogst, waaraan Duitschland zoo groote be hoefte heeft, tijdens de staking verloren kan gaan. Het schijnt, dat de raapolie, de wintergerst en de suikerbieten dreigden te bederven, wat de militairen tot krachtige maatregelen heeft genoodzaakt. Vijftien leden van het comité van den land- arbeidersbond, dat zich op de landgoederen had genesteld, zijn gevankelijk naar Oreifs wald overgebracht. Inmiddels maakt de stakingsbacil dagelijks meerdere slachtoffers. De 21ste Juli is door de sociaal-democrati sche partij uitgezocht als de dag voor een al- gemecne proteststaking. De partij noodigt haar leden in een manifest uit om met de so cialisten van Engeland, Frankrijk en Italië te gen den vrede van Versailles te protesteeren. In hoeverre dit succes zal hebben, zal de toe komst moeten leeren. Ook naar Elzas-Lotharingen is de stakings koorts overgeslagen. Uit Karlsruhe wordt gemeld, dat ook in de Elzas de arbeiders den 21sten Juli zullen staken. Zij verklaarden zich solidair met de arbeiders der entente-landen. In heel Elzas- Lotharingen dreigt bovendien een spoorweg staking, daar het locomotiefpersoneel tot dusver de beloofde toelage niet ontvangen heeft. Niet alleen in Duitschland, ook in Enge land grijpt men tegenwoordig naar het sta kingswapen als het meest succesvolle. Naar aanleiding van de onheilspellende me dedeel ingen van Oeddes in het Lagerhuis naar aanleiding van de verhooging der ko- lenprijzen, heeft de mijnwerkersconferentie te Keswick een motie aangenomen, waarbij besloten werd met de regeering samen te werken tot het vermeerderen van de kolen- productie, indien de regeering zich bereid verklaarde de uitvoering ter liand te nemen van de economische voorstellen uit het eerste rapport van de commissie tot invoering van een wetgeving op de nationalisatie der mij nen. Met overweldigende meerderheid besloot de conferentie niet de door Bonar Law ge vraagde belofte te doen, dat gedurende drie maanden niet gestaakt zou worden. Doze belofte durven de heeren mijnwerkers blijkbaar niet op zich nemen. De Ieren, die de home-rule-kwestie tijdens den oorlog op den achtergrond gedrongen zagen, beginnen weer rumoerig te worden. De nieuwe onderkoning, Lord French, heeft een groote troepenmacht gerequireerd, om de heeren onder den duim te houden, wat een averechtsche uitwerking heeft. Men wil thans een volledige autonomie binnen het rijk, een z.g.n. Dominion Home Rule. De Britsche regeering overweegt nu het toestaan van zelfbestuur, maar de Ulster- mannen onder Edward Carson verzetten zich even sterk als vroeger daartegen. Carson's groote tegenstander is na Redmond's dood de bekende De Valera geworden, die in Amerika grootem aanhang heeft gevonden. Careon heeft bij de invoering van zelfbe stuur opnieuw met gewapend verzet ge dreigd, maar hij heeft thans over het alge meen een zeer slechte pers. Toch schijnt de Britsche regeering zijn in vloed nog zoozeer te vreezen, dat zij hem voorloopig ongemoeid spreken laat. Buitenland. HET VREDESFEEST IN FRANKRIJK. Alle bladeni zijn 't er over eens, dat de millioe- nenmenigte te Parijs bij het défilé van 14 Juli een bewonderenswaaraigen geest van geduld en orde aan den dag gelegd heeft. Natuurlijk ontbrak het in de uren en uren lang wach tende massa niet aan Parijsche straatjongens, die van uit boomen en lantaarnpalen den tijd trachtten te verdrijven door komische uitroe pen ten koste van de bevoorrechte personen, die met een speciale kaart midden over de straat naar een of andere officieele tribune of gehuurde plaats optrokken. Als een van die voorbijkomenden een baard had, luidde het weldra vriendelijk groetend: „He, daar heb je Landru! Zoo, ben je daar, Landru? Bonjour, Landru!" En de person- nages met hooge hoeden en gekleede jassen werden ook hartelijk toegesproken: „He, dag mijnheer O. W. (Nouveau Riche)". De prefectuur van politie meldt, dat geen enkel ernstig ongeluk plaats gehad heeft. Een manifestatie van een 20Ö anarchisten Is door de menigte zelf uiteengejaagd. 'DE COMMISSIE-FLESKENS. Vrijdag zullen lieden van de cotnmiasie- Fleslkens door koning Albert ontvangen wor- dien. Zij zullen hem een som van 190.000 francs overhandigen, zijnde het overschot van hun administratie. De koning zal het liefda dig werk aanlwijzen, waaraan dit saldo zal geschonken gorden. BRITSCHE GEDELEGEERDEN NAAR AMSTERDAM. Reuter meldt uit Londen dat Will Thorne, J. iHill, secretaris van de vakvereen. der ketel makers, Stuarit Bunning, voorzitter van het parlementair comité van het Vekvereenigings- congres eni P. Green a 11' (mijnwerkers-federa tie) de Britsahe gedelegeerden zullen zijn naar de Vakvereenigings-conferentie te Am sterdam op 28 Jluli a.s. DE VERFILMING VAN IBSEN's DRAMA'S. De Amerikaansche schrijver Stanley Kings- mill, is naar Christiania vertrokken' om de komst van een' groot gezelschap filmacteurs voor te bereiden, die Noorsche werken en meer speciaal die van Bbsens zal verfilmen, te- miden van het Noorsche landschap. CRITIEK OP WILSON. In Amerika wordt ijverig tegen Wilson ge ageerd. Het is vooral N. Y. American, die uit munt in scherpe en hatelijkheid, die er vooral op wijst, dnt Wilson een man is met twee aan gezichten. Men weet eigenlijk niet, wat meu aan hem heeft. Zoo was hij zeer tegen den oorlog. Noch de inval in België, noch zelfs de Lusitaniaramp konden hem tot een oorlogs verklaring brengen. En hij verklaarde later den oorlog en ging dien voeren a outarance. Hdj was tegen het vrouwenkierrecht en be vorderde het krachtig. entige liet toe, dat Amerika achter Japan aankomt. Het was een krachtige vlootpolitiek en hij Hij waarschuwde Europa tegen een ge- weldvrede en hiji heeft zelf zulk een vrede be vorderd. 'Het blad eindigt met: In al de 130 jaar, sinds George Washing ton zijn zetel' aanvaardde, heeft het volk nooit zoo'n weerhaan-regeering aanschouwd, die nu eens den eemen, dan weer den anderen kant wordt uitgeblazen' door alle wanden van poli tiek, partijoogmerken en ongestaagde van doel. Wij vericlaren opnieuw dat de heer Wilson aan beide kanten heeft gestaan van iedere groote politieke kwestie voor iedere, zonder uitzondering!" Het is voor Wilsoni minder aangenaam, zulk een critiek te ondergaan. Het ergste is, dat deze critiek biji velen instemming zal vin den. De wijze, waarop hij, er toe meegewerkt heeft, dat van' zijn beginselen werd afgewe ken, heeft zijn naam benadeeld, een schaduw op zdjin persoon geworpen. PRESIDENT WILSON TEGEN DEN ZOMERTIJD. DE EX-KEIZER ZIEK? De Berlijnsche correspondent van het Hbl. meldt: Een Berlijnsch persagentschap deelt het volgende medeHet bericht van de ziekte van Wilhelm II (van een dergelijk bericht is hier te lande niet bekend, merkt het Hbl. hierbij op) heeft in ingewijde kringen geen verras sing teweeg gebracht. Sedert eenige maan den is de ex-keizer dermate geschokt dat de toestand naar medisch oordeel als zeer be denkelijk gekenschetst wordt. Alle sympto men wijzen er op dat de gewezen keizer se dert verscheiden maanden aan een ernstige zenuwziekte lijdt. De Keizerin zal waarschijnlijk binnenkort voor het doen van een kuur naar Duitsch land terugkeeren. HULDIGING KONINGIN VAN BELGIë. De Koningin van België heeft Woensdag avond op het kasteel van Laeken de verte genwoordigsters van het comité van het Ne- derlandsch Paviljoen van het Weeshuis van de Koningin van België ontvangen, me vrouw Oldewelt en mevrouw Vattier-Kraa- ne, welke laatste vergezeld was van haar twaalfjarig dochtertje. Het onderhoud duurde ruim een half uur. Het was zeer eenvoudig, zeer hartelijk en zeer aandoenlijk. De koningin, die in het wit gekleed was, droeg de Fluisorde van Oranje. De jongejuffrouw Vattier Kraane heeft op een kussen de cheque van een half millioen overhandigd met een prachtig album, dat de namen van de leden van het comité en van hen, die de bijdragen schonken bevat, op per kament geschreven, en op artistieke wijze versierd met Hollandsehe en Belgische wa pens. De Koningin heeft gezegd, dat zij zeer blij en gelukkig was om tusschenpersoon hierbij te mogen zijn. Zij hechtte er aan nogmaals aan den heer Van Vollenhoven en de dames van het comité haar diepgevoelde dankbaar heid te betuigen voor de groote diensten, die Nederland tijdens den oorlog aan de Belgi sche uitgewekenen heeft bewezen. Vervolgens namen de gesprekken een ver trouwelijk karakter aan. DE GRIEP. MOEDERS VAN GROOTE MANNEN. DUITSCHLAND. Mevr. Aletta Jacobs heeft uit Berlijn iets van zich laten hooren. Ze schreef: „Sedert vier dagen ben ik in Berlijn, mor- /ij zien veel interessante pc nog veel meer diepe, diepe ellende, tengevol ge van de blokkade. Dit is nu opgeheven, doch er schijnt geen geld te zijn door de lage markwaarde om veel voedsel in te koopen. En toch moet er voedsel komen, wil het bolsje wisme niet over Duitschland losbreken. liet volk is radeloos. Over 't algemeen wenschen allen een langjarig crediet in het buitenland, zoodat de mark zich kan herstellen, alvorens zij betalen moeten. Gaven ook voor de aller- noodlijdensten, maar daarna crediet, crediet. De reis is belangwekkend, maar dood-ver- moeiend. In Berlijn zijn de gemoederen nog bij uit stek verbitterd. Het is daar niet geraden op straat Fransch te spreken. Het publiek neemt an een uitdagende houding aan. Dit zal wel niet verbeteren, nu de Duitsche regeering aan de Fransche haar verontschuldiging heeft aangeboden over den moord op den Fran- schen sergeant. Dit geval is nog niet opge helderd. Er wordt beweerd, dat de Franschen een vrouw van lichte zeden, die niet mee wil de, lastig vielen, van Fransche zijde wordt volgeheuden, dat het publiek aanviel. De Duitsche beschuldiging, dat de sergeant tot de Duitschers zou geroepen hebben: „Schweine" klinkt wat raar. Hoe heeft een Franschman dat woord uitgesproken? Het rechtsgeding te München tegen den student Toller wordt zeer humaan gevoerd en het uitgesproken vonnis, 3 jaar vesting straf, verwondert niet. Er is dan ook uitgeko men, dat hij als bevelhebber van de roode garde in München geen bevel heeft gegeven tot aanhouden der ongelukkige gijzelaars, die later zoo schandelijk vermoord zijn." KORTE BERICHTEN. In Polen, Lithauen, Esthland, Roemenië en andere deelen van Oost-Europa worden thans 4 millioen uitgehongerde kindéren door de Amerikaansdie reliefcommissie verzorgd. In Polen alleen zijn een half millioen verhon gerde kinderen gered. Er is groot gebrek aan gecondenseerde melk. De kinderen worden onder dokterstoezicht gevoed. Nu Amerika feitelijk opgehouden heeft de wereld te voe den en daarmede op 1 September practisch mede zal ophouden, blijft hier een sdhoone taak. Het ligt in de bedoeling deze voeding later door particuliere liefdadigheid te doen overnemen. Reeds wordt er onder de verschil lende nationaliteiten in Amerika gewerkt om hun thuisgebleven landgenooten te steunen. De Britsche regeering publiceert een verklaring, dat er voor dén wederopbouw in Noord-Frankrijk geen arbeidsdwamg behoeft te worden ingevoerd, omdat reeds sedert maanden met de arbeidersorganisaties onder handeld is om het vereischte aantal werklie den door een vrije arbeidsovereenkomst be schikbaar te krijgen. 'De Arbeidscommissie der Zweedschp Linker Sociaal-Democratische Partij heeft in het „Folket dagblad" een oproep gepubli ceerd,, waarin de Zweedsche arbeiders aange spoord' werden deel te nemen aan de groote internationale staking op 21 Juli. De Fransche regeering eischt schade loosstelling voor den te Berlijn gedooden Franschen sergeant. De maildienst tusschen de V. S. en Duitschland wordt dezer dagen hervat. Voor loopig zullen de poststukken via Nederland of Skandinavië worden' verzonden. Naar Wolff verneemt, zou een afschei ding van Birkenfeld ten doel hebben het Saar- gebied van den volkenbond te verigrooten. De nationale vergadering te Weimar zal nog ten minste drie weken zitting houden en alle belastingvoorstellen behandelen. De va- cantie zal tot October duren. Daarna komt de nationale vergadering samen te Berlijn. Het contract met den schouwburg te Weimar is afgeloopen. Een brief van den ex-keizer aan' v. Beth- mann-Holweg is gepubliceerd. Op de Britsche overwinnipgsléening werd voor meer dan 708 millioen pd. st. inge schreven. De onafhankelijken hebben hun ontslag genomen uit de commissie van onderzoek in de zaak Eichborn. De Duitsche regeering had troepen naar Frankfort aan: de Main willen sturen om al daar de orde te handhaven. De Entente heeft daartoe echter geen toestemming verleend. Nu men weet. ligt Frankfort in de neutrale zone Er is splitsing gekomen van de sodalis ten in de Duitsche Arsolraden. De regeeringsttroepen hebben 'gedeelte lijk Hamburg verlaten. 'Tengevolge van de staking in de haven van Nieuw-York liggen daar 1 millioen ton scheepsruimte stil. De vergadering van aandeelhouders van de Berlijnsche tromwegmatschappij besloot met 140.000 tegen: 80000 stemmen om de tram aan de stad te verkoopen. Onder het puin der ingestorte suiker- raffnaderi) te Antwerpen liggen nog zes per sonen, n.l. twee Belgische werklieden en vier Duitsche gevangenen. ALG. SYNODE DER NED. HERV. KERK. 1LKNAAKSCIE COURANT In het1 Huis van Afgevaardigden te Was hington heeft een stemming plaats gehad 'Over de vraag of de landbouwwet, welke een bepaling bevat tot invoering van den zomer tijd, waartegen president Wilson zijn veto had uitgesproken, opnieuw in behandeling zou worden genomen. Door 247 leden werd deze vraag bevestigend beantwoord en d'oor 135 ontkennend, terwijl 8 stemmen blanco werden uitgebracht. Daar echter voor een nieuwe behandeling een meerderheid van twee derden der stemmen noodig is, blijft de wet van kracht. Men verwacht niet, dat dit seizoen nog pogingen zullen worden gedaan om den zomertijd af te schaffen. De bepaling zal echter ongetwijfeld wor den geschrapt bij de behandeling in de oom missie. HET LICHTEN VAN HET MEN- SCHELIJK LICHAAM. Dezer dagen heeft profossor Hasehek in Weenen proeven genomen over de lichtont- wikkeling van het menschelijik lichaam, meldt „Vos. Modioorum." Deze is bij verschillende proefpersonen verschillend, en wordt ook door verschillende menschen verschillend waargenomen. Behalve een donkere 'kamer en een lichtgevoelig scherm, dat de stralen op vangt en terugkaatst, is er voor deze proeven geen matriaal noodig. Het licht, hetwelk het menschelijk lichaam uitstraalt, gelijkt veel op de ultraviolette stralen. Het lichtschijnsel vertoonde zich het sterkst aan het gelaat, de handen, borst en schouderbladen; aan de on derste ledematen veel minder. Was de lucht met ozon verzadigd, dan vertoonde zich om het licht een zwak roede of blauwe nevel, die ook nog 'bleef bestaan, als do persoon weg ging. Alls oorzaak wordt aangenomen: een lang zame oxydatie van organische stoffen door de zuurstof van de lucht, dezelfde due als voor het lichten van rottend hout. Zou hier de oorsprong der spookhistories gezocht moeten worden 2 De Griep maakt op Mauritius zeer veel slachtoffers. Volgens de „Times" in. de laat ste twee maanden ongeveer 400 per dag. Han del en nijverheid zijn door de ziekte lam ge slagen. Het is zoo erg, dat de dagbladen niet meer verschijnen en de treinen nog maar 'bij onregelmatige tusschenpooze rijden. De suikeroogst kan ook niet tijdig in zijn geheel binnengehaald worden, en er zijn geen lijkkisten genoeg meer te maken voor de doo- den, die bij dozijnen langs den weg neerval len. Zij worden bij hoopen tegelijk in een ge- zamelijiken grafkuil ter aarde besteld. Het schijnt vrijwel vast te staan, dat de meeste beroemdheden een merkwaardige moe der 'hebben gehad, terwijl de vader daarbij in den schaduw 'gesteld werd'. Zoo was Oaesar's moeder een trotsche, ern stige vrouw,onberoerd door het zedenbederf van haar tijd. Niettegenstaande haar rijkdom, was d'e 'huishouding uiterst eenvoudig. Julius Caesar -hield zeer veel van zijn moeder, die een gunstigen invloed' op hem uitoefende. Ook de moeder van Karei den Groote was een eerbiedwaardige vrouw; na haar dood veranderde Karei dan ook zeer in zijn nadeel. Grom wall's moeder was uiterlijk een ruwe vrouw, met zeer vasten mond en doordrin gende ©ogen, welke echter een vredige uit drukking hadden. De groote puritein hield van haar ais van geen andere vrouw; zijn echtgenoote stond in zijn gevoel ver bij haar achter. Grom well's moeder werd PO jaar en overleefde haar man 37 jaar. Zij woonde al tijd bij haar zoon, zelfs in Whitehall,-en zij werd mot groote plechtigheid in Westminster begraven. Ook Napoleon's moeder, Lotitia Ramolino, was een buitengewone vrouw, die als madame Mère in al do (glans van het 'keizerlijk hof, rustig haar gang ging. O'o'k zij had een goe den invloed op haar groeten zoon, die van haar eigenschappen en aanleg niets erfde, dan zijn voorbestemming tot kanker. Mozart, Goethe, Leibnitz, Walter Scott, zij allen had- dien goede moeders, diio in verstand en ge voel verre hoven 'hun echtgenooten uitblon ken. In de tweede zitting werden, door den pre sident) de volgende commissies benoemd: I. voor de verslagen der examina en den staat van het hulppredikerschap de heeren P. Bongors en A. J. A. Scholia. II. Voor het verslag der (kerkvisitatieA. de Haan en P. Landsman. III. Voor de kleine toelagen uit het fonds voor Noode K. en P.: de Quaestor-Generaal en J oh. Weener. IV. Voor de consideratiesG. E. Ml. Pi* card en H. Veenman. V. Voor de 'beoor dueling van afschriften van uitspraken en van de staten v®a koste» 3 prof. Van Veen en F. Tammens. VI. Commissie voor de stukken ter behan deling: prof. dr. v. Veldhuisan, dr. W- v. Bek© OallenfaLs, H. ven Druten, A. Sneep, A. A. Gremer Rza., P- Bcngars, P. J. Franke. VH. Commissie voor de nieuwe wetBvoer stellen: prof. dr. Siotemakar de Bruine, B. Eilerts do Haan, prof. dr. Van Véen, D. Zoe te, H. M. Tromp, F, Tammens, ds. C. F. Deo- ieman en A. J. A. Schokte. VIII. Commissie voor onderzoek van de voorstellen tot verbetering de? predikants- tractementen en pensioenen A. A. Gremer Rzn., H. Veenman, P. Landsman, H. M< Tromp, A. de Baan, F. Tammens en G. E. Ml Pocard. IX. Oommissie van eindredactie: prof. Slotemaker en D. E'ilerts de Haan. Aangezien er een bocger beroep is inge- stelddoor den 'kerkeraad van Hardenberg van een besluit van het prov. (kerkbestuur van Overijsel, meet er ©oue synode contra cta wor den uitgelaat. Deze Zal bestaan uit de heeren dr. G. J. Weyland, president, prof, v. Veid- huizen, praeadv. lid', H. van Druten, A. A. Gremer Rzn., D. Eilerts de Haan, A. de Haan, P. J. Franke, A. J. T. Seholte, P. Lands man, prof. v. Veen, Weener. Van de gelegenheid om voorstellen te doen werd gebruik gemaakt diooT den heer P. Bon- 'gere, die voorstelde aan de Prov. Kerkbestu ren aan te schrijven een onderzoek in te stel len naar de liggers der predi'kantstraetemeo- ten in de gemeenten van hun ressort. Prof. Siotemakar de Bruine stelde voor Art. 5 ah 4 te lezen: De leden van het Prov. Kerkbestuur worden gekozen uit de predi kanten en uit de ouderlingen of oud-ouderlin gen wonende binnen het ressort der provin cie. Art. 5 ah 5. De leden der Synode worden gekozen uit de predikanten en ouderlingen of oud-ouderlingen der 'kerk. Art. 62 ah 2, tweede en darde en vierde zinsnede: De Synode neemt in de vergade ring van het volgende jaar 'kennis van deze consideratiën en maakt daarvan naar eigen oordeel gebruik, waarnaar zij besluit, dat het reglement hetzij met, hetzij zonder verande ring a'l dan niet wordt vastgesteld. De eerste en vijfde zinsnede blijven. Art. 56 ah 14: De Synode is samengesteld uit 30 predikanten en 15 ouderlingen door de dassicale vergaderingen en d'e Waalse he Reünie voor den tijd van drie jaren te kie zen; met dien verstande, dat in de art. 34 voorkomende volgorde telkens twee een pre dikant en de derde een onderling benoemen. De telling vangt aan in 1921 bij Arnhem, in 1924 'bij Nijmegen en zoo vervolgens. Al. 5, 2de lid: met pradeadviseerende stem drie hoogleeraren, uit elke universiteitstad één, telkens voor één jaar op te roepen en bij hun ne ontstentenis door hun ambtgenoot in de zelfde stad te vervangen. Al. 5 lste lid' en ah 6 blijven onveranderd. Art. 15 ah 6 „de helft te veranderen in. één derde. Art. 65 al. 1, 2de zinsnede te lezen: Zij is echter bevoegd 'het beheer voor de fondsen op te dragen enz. De oude zinsnede vervalt. De voorsteller lichtte een en ander toe. De heer A. de Haan diende een voorstel in tot wijziging van Art. 11 Regl. voor de Ker keraden. Ouderlingen en diaken worden voor een tijd van vier jdren benoemd. Zij treden tegelijk af doch zijn terstond herkiesbaar. Herkozen ouderlingen en diaken worden nirt opnieuw bevestigd. Tussc'hentijdsche benoe mingen, noodig door overlijden, vertrek uit de gemeente, bedanken enz. geschieden bin nen 6 maanden, tenzij hot Classicaal Bestuur met het oog op de ophanden zijnde vierjaar- lij'ksche aftreding, uitstel goedkeurt. De af treding, van ouderlingen en diaken gaat ge paard met de bevestiging der voor het eerst 'benoemden. De heeren Eilerts de Haan, Gremer, Van Veen, Tammens en De Haan dienden op nieuw bij de Synode in het Concept Regle ment op het beheer van de kerkelijke goede ren der gemeenten van de Ned. Herv. Kerk, met de daarbij beboerende memorie van toe lichting, ontworpen dOor dè commissie ad hoe (prof. T. üannegieter, D. Eilerts de Haan en F. Tammens) en bij de Synode van 1914 inge diend, met verzoek 'het voorloopig aan te ne men. De secretaris etaldo voor: lo. die Synode

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1