DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 168 1919. ZATERDAG 19 JULI. Buitenlandsch overzicht. WAAROM vraagt men Dezo Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bJJ vooruitbetaling por 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heole lip f 1.90. Afzondorlpe en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.Y. Boek- eu Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. De waarde van een Menschenleven. Eerste ïïkE Electr. Koffiebranderij Buitenland. Binnenland. Dl! nummer bestaat uit 3 bladen, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Er waren menschen zoover wij1 in de achter ons liggende eeuwen kunnen terugzien en er zuilen menschen zijn zoolang de aarde door levende schepselen bewoond kan worden. De gcscliKtknis der mentchheid gaat door a lie eeuwen, maar de mensch zeil lieeli slechts een korlc spanne iijda voor leven en werken. De geschiedenis der menschhdd is de historie dei" opeenvolgende geslachten waarbij ieder volgend zijn voordeel doet niet de ervaring van het voorafgaande. Steeds dringen de zoekende generaties die per in de geheimen van de ons omringende natuurwetten (door, steeds volmaakter wordt het resultaat van onzen. arbeid,, van ons deu ken en handeien, W a office»- onzer gestorven is d«t«ken wij onwillekeurig aan wat hij tot stand bracht, wij trekken zijn slechte handelingen, van zijn goede daden af at bemerken dan dat wij me nigmaal1 niets overhouden of zelfs tekort komen. Menigeen gaat uit het leven zonder in onze oogen van eeniiig nut te zijn geweest. Hij leefde voor zichzelf, maar óp anüerer kosten, hij produceerde minder dan hij verbruikte, hij liad geen enkele gedachte die in 't dagelijksdi leven van algemcee nut bienk, hij werkte in geen enkel ópzieht mede om liet peil der men- schelijke beschaving en ontwikkeling te ver- hoogen. Heeft hij dan tevergeefs geleefd? Wij kunnen liet moeilijk beoordeel en. In on ze oogen was hij een overbodige soortgenoot en zijn leven een te ontberen schakel in den keten der geslachten. Maar wie weet ten slotte waarom zijn leven noodzakelijk was, wie kan nagaan of niet juist het feit, dat hij niet was zooals wij hem wenschteu, van grooter algemeen bellang was dan wanneer hij eeni der vele onopgemerkte welkers was geweest? Want nu weid hij wel opgemerkt en had den wij in liein liet voorbeeld hoe wij niet moesten doen cu n i e t moesten leven' en zoo was zijn bestaan voor. ons nuttig als tegen stelling van het leven van hen, die wij wenschteu na te volgen, Lr sterven er velen, die een nutteloos leven hebben geleid en voor hun zeif moet dat, wanneer zij weten, dat hun uur geslagen heeft, zeer ontmoedigend zijn. Want niets geeft meer wroeging dan te we ten, dat alles wat men deed, nutteloos was, dat men zijn kostbaren tijd verknoeid heeft, dat men geleefd heeft van anderer arbeid en nimmer een steentje voor het gebouw der al- gcmccne volksontwikkeling heeft bijgedragen. Men mag zich troosten met de gedachte, dat zijn kinderen liet beter zullen doen, dat zij zuilen tot stand brengen wat vader verwaar loosd heeft, maar ten slotte krijgt men toch den indruk, dat men zelf een nutteloos wezen was, wiens eeuige verdienst in de voortplan ting van zijn geslacht, bestaan heeft. Er sterven anderen en vóór hun heengaan zien zij terug op een leven van onvermoeiden arbeid. Zij hebben dc menschen vooruit gebracht, zij verbeterden de techniek, waardoor de ar beid zooveel gemakkelijker en beter werd, zij vonden de preparaten waardoor ten doode opgeschreven soortgenöoten tot het voile le ven werden terug geroepen. Hoevele knappe mannen en vrouwen zijn er op elk gebied en in eiken tak van weten schap niet gestorven, door wier onderzoekin gen wij op steeds hooger beschavingspeil kwamen. En hoevelen daarnaast hebben niet een le ven van trouwe plichtsbetrachting achter zich', van volkomen overgave aan de taak die zij op zich genomen hadden en daarbij een leven van naastenliefde en zelfverloochening. Hoe wij onzen kostbaren tijd ook verwaar loosd mogen hebben, wanneer wij in ons le ven ook maar één goede daad deden, een daad die anderen tot navolgen prikkelde, dan heb ben wij ten slotte niet tevergeefs geleefd, dan hebben wij niet medegewerkt aan de vervol making van het menschelijk kunnen, maar dan hebben wij toch ons steentje bijgedragen tot de ontwikkeling van het goede en edele dat in elke menachenziel te sluimeren ligt. Wij gevoelen het, dat dit ten slotte hoofd zaak is. De groote, langzaam stijgende lijnen waar langs de geslachten zich achtereenvolgens be wegen, moeten niet alleen die van techni sche bekwaamheid en wetenschappelijker ontwikkeling, maar vóór alles die van ver sterking onzer edele gevoelens en onderdruk king van onze lagere hartstochten zijn. Wanneer wij terugzien op onze voorouders van eeuwen geleden, dan moeten wij niet al leen verschil in uiterlijke, maar ook in inner lijke beschaving en ontwikkeling bespeuren. Dat ontwikkelingsproces gaat heel lang zaam, zoo langzaam, dat wij ons telkenmale met verwondering afvragen of wij werkelijk wel beter zijn dan wie vóór ons leefden. „Twintig eeuwen Christendom zijn nutte loos voorbijgegaan", is in de oorlogsjaren meermalen uitgeroepen en wij bedoelden er mede. dat ondanks de dagelijksche prediking van de lief deleer, de mensch nog even egoïs tisch, nog even haatdragend en moordzuch tig is als twintig eeuwen geleden. Wil dit zeggen, dat wij in die twintig eeuwen absoluut niet vooruit gegaan zijn? Wij gelooven eerder te mogen constatee- ren, dat die twintig eeuwen te kort waren om het edele en goede in ons zoo te versterken, dat het verschil duidelijk waarneembaar is. Wat beteekencn ten slotte tweeduizend ja ren in 's werelds geschiedenis. Eeuwen en eeuwen zal de rnensdh van ge dacht op geslacht voortleven en langzaam, oncontroleerbaar zal hij tot hoogere innerlijke beschaving, tot grooter gelijkenis met den prediker van de leer der zuivere naastenliefde moeten1 komen. Wanneer dit zoo is en wij allien gevoelen dit zonder het te kunnen definieeren, dan houdt dit in, dat niemand tevergeefs geleefd heeft. Want wij allen zijn dan ten slotte de sdiakeltjes van den einndoozen keten der ge stadige innerlijke ontwikkeling. Wanneer men ons leven afzonderlijk be schouwt, moge het leeg en nutteloos scnijnen, ten slotte wijst alleen het feit van ons be staan toch op ons aandeel in het proces der volmaking. Maar begrijpelijk is het ook dat onder ons de uitverkorenen zijn, wier leven een voor beeld tot navolging is en: bij wier dood wij gevoelenj dat ziij hun omgeving tot edeler den ken en handekn gebracht hebben. Ons past de eerbied voor wie na een ar beidzaam en welbesteed leven van ons heen gaan, 't ziji dat de dood zijn offer eiaclit, 't zij uat de gezondheidstoestand een langer krachtsinspanning niet mogelijk of weascue- üjlk maakt. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Acuter ons staan de jongeren, die niet voor waarts kunnen als.de ouderen niet plaats ma- keil. Voor ieder onzer breekt de dag aan, dat wij, hoe moeilijk het ons ook vallen' moge, de taak die ons te zwaar gaat drukken, aan jon gere krachten moeten overdragen. Gelukkig hij, die de gedachte met zich draagt, dat zijn werk niet te vergeefs ge weest is, dat hij naar zijn beste kracmeu heeft gearbeid, dat hij zich nimmer heelt onttrokken aan den plicht mede te werken aan het op hooger peil brengen van zijn omgeving. Gelukkig vooral hij, die niet alleen waar deering voor zijn werk bespeurt, maar ook de rouw over zijn heengaan doordat hij zich be mind wist te maken bij ieder waarmede hij in aanraking kwam. Wie de overtuiging met zich meedraagt, dat een breede 'kring van vrienden en vereer ders dankbaar is voor het vele goede dat men in zijn leven tot stand bracht, moet een ge lukkige levensavond hebben. iHet neerleggen van den arbeid met de ge dachte het werk dat men heeft lief gekregen, aan jongeren te moeten overdragen is moeilijk en het kost menigmaal heel wat innerlijken strijd. Maar ten' slotte kan men niet ontkomen aan wat voor ieder onzer na volbrachten ar beid onvermijdelijk is. Wij hebben eerbied voor den man met grijze haren die niet meer werken kan. omdat wij beseffen, dat hij heeft voleindigd wat wij nog moeten volbrengen. Wie rust terwijl hij nog werken kan heeft zijn levenstaak niet begrepen, wie rust na vol brachten arbeid, wie daarbij door zijn voor beeld zijn omgeving tot naastenliefde en zelf verloochening opgewekt heeft, verdient den dank voor zijn aandeel in het ontwikkelings proces dat den mensch door alle eeuwen heen tot het tijdperk der vervolmaking moet voe ren. Met de staking der landarbeiders in Duitschland schijnt het nogal los te loopen. In regeeringskringen is mén zelfs reeds van meening, dat het ergste gevaar voorbij is. De grootste ontevredenheid schijnt wel ontstaan te zijn door het door de militaire autoriteiten op eigen houtje proclameeren van den staat van beleg. Te Bielefend staken nog 4000 landarbeiders en de onderhandelingen tusschen deze stakers en de werkgebers zijn mislukt. Het door een staking veroorzaakte onge mak wordt grooter, doordat de meeste stakingen weer sympathiesiakingen uitlokken. Zoo heeft het spoorwegpersoneel te Stettin uit sympathie met de stakende landarbeiders het werk neergelegd en loopen er nog slechts enkele levcnsmiddelemreinen. Stakende ar beiders vullen de straten en men verhindert de schepen de haven te verlaten. Het moet daar gezellig wonen zijn, want ook de bur gersstaking is er thans algemeen. Winkels, kantoren, volkskeukens eu apotheken zijn ge sloten en zelfs de arisen staken en laten de patiënten maar aan hun lot over. Uit Weimar komt het allesbehalve gerust stellend gerucht, dat de landarbeidersstaking eerst op 4 Augustus algemeen zal worden. De agrariërs trachten natuurlijk de stakers zoo krachtig mogelijk tegen te werken en in het Pruisische parlement hebben zij het den minister van landbouw zeer kwalijk genomen, dat hij de houding der werkgevers afgekeurd heeft. In regeeringskringen schijnt men er even wel van overtuigd te zijn, dat de grondbe zitters zullen moeten toegeven, In Frankrijk zijn er teekenen, dat er van de groote proteststaking op 21 Juli niet veel zal komen. Het spoorwegpersoneel gevoelt niet veel voor de staking en ook de bond van druk kersgezellen schijnt er niet veel van te willen weten. Bovendien blijven de meeste fabrieksarbei ders, conducteurs, koetsiers en postambtena ren werken. De Algemeene Bond van. Arbeid denkt over een nieuw manifest, waarin het zal zeggen, dat rekening gehouden moet worden met den goeden wil die de regeering betoont in het bestrijden van de levensduurte. In allen gevalle zijn er maatregelen getrof fen om, zoo de staking toch uitbreekt en de vervoermiddelen stilstaan, automobielen ter beschikking te stellen voor geneesheeren en vroedvrouwen. Die schijnen dus in Frankrijk nog niet aan de staking te willen medewerken. DE ONDERGANG VAN DE „N. S. II". De „Times" bevat nadere bijzonderheden omtrent het ongeluk met het luchtschip de „N. S. II". De „N. S. II" maakte een nachte lijke excursie van de vliegtuiglooda Pulham naar de Norfbik-kust. Allies ging goed, voor dat de kust was bereikt. Het geraas, dat de machines maakten, wekte vele menschen uit hun slaap. Het luchtschip vloog eenige mij len het land in om onbekende redenen. Eeni ge ooggetuigen deelden mede, dat het ge raas, hetwelk het vliegtuig maakte, er op wees, dat het een defect aan de machine had. Plotseling had een hevige ontploffing plaats. Het luchtschip ging rechtop staan eu stort te in zee, terwijl men juist, voordat de opper vlakte van het water bereikt was, wederom een hevige explosie hoorde en verschillende deelen van het gevaarte brandend wegvlo gen. Langen tijd brandde het overblijfsel van het vliegtuig aan de oppervlakte der zee. Mijlen in het rond was de lucht hel ver licht en het geluid der ontploffingen werd ver verwijderd waargenomen. De eerste was evenwel de hevigste. Een van de ooggetuigen verklaarde, dat het luchtschip niet door den bliksem getrof fen is, omdat de eerste explosie eerder werd gehoord dan het uitbarsten van het onweer, dat even later plaats had. Eerst nadat het luchtschip brandend was neergestort, begon het te bliksemen. POLEN EN DE RATIFICATIE. De ratificatie van het vredesverdrag door Poleni zal, naar de Poolsche bladen melden, in de eerstvolgende dagen geschieden, wan neer Paderewsiki uit Parijs zal zijn terugge keerd. DE STAKING TE STETTIN. De toestand is tot nu toe volkomën onver anderd. De arbeiders houden den strijd vol en blijven bij hun eischen. Evenzoo blijft de burgerij bij haar tegenstaking. De tegensta- king zal volgehouden worden tot de arbei ders het werk hervatten. De spoorwegarbeiders hebben hot werk neergelegd. In de gas- en electriciteitsbedrijven wordt onder bescherming van militairen het werk aan den gang gehouden. 'De burgerlijke bladen kunnen niet verschij nen, de arbeidersbladen wel. DE STAKINO TE STRALSUND GEËINDIGD. Een nieuw loontarief voor de landarbeiders is, volgens „Der Tag", te Stralsund door we- derzijasche tegemoetkomingen na tweedaag- schc onderhandelingen tot stand gekomen. HEFTIGE STRIJD OVER DEN ALCOHOL IN AMERIKA. KORTE BERICHTEN. Donderdagmiddag had in eeni munitie fabriek te Lebourget bij Parijs een ontplof fing plaats. Het vuur deelde zich mede aan een opslakplaata van vluchtige olie. Verschei dene gebouwen werden verwoest. Er zijn veie gewonden. De commissie voor de verantwoordelijk heid heeft een raport ingediend bij den opper sten geallieerden raad, waarin zij betoogt, dat geen ander voor het gerecht de plaats van den Keizer m kan nemen. in diplomatieke kringen 4e Parijs heerscht de indruk daj japan zijn verhouding tot de turopeesch» naties niet heeft verbeterd, De hertog De Penthièvre, achterkldar zoon van Louis Philippe, is overleden. Door Churchill is een actie op touw ge zet voor een nieuwe centrumpartij De liajiaansche Kamer heeft met 176 ■tegen 55 stemmen' de voorloopige twaaidea van de begroeting tot 31 December aangeno men. In Spanje is Maura met de samenstel ling vaj% een kabinet belast. De verhoogin gfter kolenprijzen in En geland met 6 shilling gaat 21 Juli in. Tot Hongaarse hgezafit ie Wanen is ëa voormalige opperbevelhebber Wilhelm Bohm benoemd. Uit Teuton komen berichten, over hevige boschbranden in de omstedeeo van Bonnes, Men schat dat er meer dan 30.000 tLA. bosch verbrand zijn en nog woedt hot vuur voort. De 7-uurwet in de Engelsche mijnen is door bet Lagerhuis aangenomen. De Deutsche rijkscommissaris voor da kolenvoorzieniing schelste den kolentopstimi in zeer sombere kleuren. De D.-O. delegatie vroeg de regeling der politieke economische en iulandeele aan gelegenheden naar een speciale commissie te verwijzen en buiten het eigenlijke vredesver drag te houden. Het handels- ea acheepsruimteverdrag van Zweden met de geassocieerde mogendhe den is opgeheven. Otticieus verluidt, dat von Lersner tot Duitsch zaakgelastigde in Frankrijk is be- naenuL Beid Kun hpeft een rede gehouden over den algemeenen toestand en de beteekenis van het roode leger. DE STAATSBEGROOTING 1920. Naar men verneemt, overtreft het totaal der uitgaven van de begrooiing voor 1920, de eerste vredesbegrooting, het totaal van die van het loopende jaar met 130 millioea Over uitgaven tot een bedrag van ruim 100 millioen worden nog overleggingen ge pleegd. GEEN KAASUITVOER. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel maakt in de St.-Ct. bekend, dat in verband met de thans geldende hooge prij zen voorshands geen uitvoer van kaas zal worden toegestaan. UITVOER VAN VEE. In verband met de talrijke aanvragen om uitvoervergunningen voor rundvee, var kens, en schapen welke bij zijn departement inkomen, brengt de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ter algemeene kennis, dat uitvoervergunningen voor varkens, scha pen en slachtrunderen, in het algemeen niet zullen worden verleend, aangezien de dieren die aan de markt komen voorshands geheel voor de binnenlandsche behoefte blijken noo- dig te zijn. Wat den uitvoer van runderen betreft, zij opgemerkt, dat in verband met den matigen hooioogst en de schaarschte aan buitenlandsche voedermiddelen alsmede met het oog op de melkvoorziening, de uit voer van dragende koeien zal moeten wor den beperkt om eerlang geheel te worden stopgezet. Daarentegen kan de uitvoer van jong vee met name kalveren, pinken en vaarzen ge schieden, terwijl ook aanvragen, voor den uitvoer van guste koeien in overweging kun nen worden genomen. Reeds ingekomen aanvragen van handela ren voor den uitvoer van melk- en dragende koeien zullen derhalve geacht worden te zijn gedaan voor jongvee, en wel voor dieren met hen hoogste twee breeden tanden, tenzij van de-betrokken aanvragers bericht in komt dat zij op het verkrijgen van een uit- voerverguning van bedoeld vee geen prijs stellen. IN OPTROKKEN CRISISMAAT REGELEN. Mi -j i - I i -T.TTTïir.iaii i In een bijeenkomst van het Aimerikaanache Huis van Afgevaardigden ontstonden hef tige en verwoede debatten tusschen de voor- en tegenstanders van alcohol, de „natten" en de „drogen", welke debatten enikelo uren duurden, totdat de „natten" genoodzaakt waren 'het veld te ruimen. De eerste Strijd 'begon bij een motie om in de bepalingen het amendement op te nemen, dat aan de jury 'het recht geeft de alcoholische dranken vast te stellen. Hierbij kwamen de „drogen" er het beste af. Opnieuw barstte d!e strijd los, toen d'e „natten" met een voorstel 'kwamen de oor- logsbepalingen op het drankverbod te her roepen. Daarna begon de strijd meer mee- nens te worden, toen de „natten" met een voorstel kwamen om 2inplaats van procent alcohol vast te stellen als de hoe veelheid, die een drank bedwelmend' maakt. Hoe langer 'hoe verwoeder word de strijd en het werd door het lawaai onverstaanbaar, wat er gezegd werd. De toeschouwers op de tri bunes, die hoofdzakelijk uit vrouwen en uit drankbestrijders bostonden, schreeuwden en applaudiseerden meé. De „natten" verloren het. De partijen verhouding was 181 tegen 90. De heer GaUivan Bpronig plotseling te mid den van het geschreeuw op en riep, terwijl wild met zijn arm in de lucht zwaaide: „Er zijn leden van het Huis, die voorgeven drank bestrijders te zijn1, doch dié in hun huizen ge noeg alcohol hebben voor de eerstvolgende 20 jaar. EX-KEIZERIN CHARLOTTE, De voormalige keizerin Charlotte, gemalin van den ongelukkig om het leven gekomen keizer Maximiliaan van Mexico, en tante van Koning Albert, woont naar men weet se dert jaren in een 'kasteel in de nabijheid van Laeken. Zij is geheel van haar zinnen be roofd. Daar zij door haar huwelijk een Oosten- rij ksche is, heeft de Belgische regeering thans op dé 'goederen der vorstin beslag ge legd. DE DUURTE IN VROEGER TIJD. In 1574 verscheen bij Pierre l'Huilier, boekdrukker in de Rue St. Jacques te Parijs een merkwaardig boekje: „Discours sur les causes de l'extrême cherté qui eat aujourd'hui en France et sur les moyens d'y rémédier". De anonyme schrijver klaagt steen en been over de prijzen der levensmiddelen en vergelijkt ze met die van het begin der 16de eeuw, toen een kip 10 deniers kostte (een denier is 1/12 van een sou), voor een fazant 20 deniers werd betaald en een pond 'boter 4 deniers kostte. Een duif kon men zelfs voor 1 denier brijgen. De auteur schrijft de duurte eigenaardig genoeg toe aan het ve le goud, dat toen in Frankrijk in. omloop wah en meende dat door de groote welvaart de prijzen opgedreven werden. Ook werd er naar zijn meening te veel geld zoek gemaakt met het 'bouwen in renaissancestijl, die zijn goed keuring niet kon wegdragen. Het eenige red middel zag hij in den oorlog, om de welvaart te beperken. De vrede brengt luxe (de vrede van Versailles echter niet, hij zal onze achter kleinkinderen nog heugen 1) en een oorlog zou minder kosten, dan de luxe in den vrede. De schrijver spreekt ook van levensmidde- lenwoekeraars en geeft de regeering den rad het kar eon op te koopen en dit tegen ma tigen prijs an de beaylkoing te verknopen. DE OORZAAK VAN GALSTEEN. Galsteen is een hoogst onaangename pijn lijke kwaal, die door allerlei omstandigheden veroorzaakt 'kan worden. In de eerste plaats door eqn zittend leven, verder door opwin ding, sterk inrijgen of krachtig gekruid vöedsol, óók wel door alcohol, Dr. Lenné te Nouenahr heeft omtrent deze ziekte een sta tistiek opgemaakt en het bleek hem, dat van 277 lijders er geen enkele uit den boerenstand was. Dit is geen wonder: ten platteland© doet men veelal physioken arbeid, rijgt zich niet, leeft vrijwel op groenten en aardappe len en houdt men zich niet met gekruide spijzen op. Daarentegen wordt veel melk, vooral karnemelk gedronken wat zeer goed is voor de nieren. Het meest 'komt de kwaal voor bij de metaalbewerkers. Dit schijnt Dr. Lennó toe aan de gordels, die zij om het mid del dragen en aan 'hun onhygiënische maaltij den van voel vleesch en veel alcohol. Bijna alle industrie-arbeiders lijden aan gpistcen door hun onhygiënische levenswijze. Een groote categorie der patiënten vormen ver der de ambtenaren, die het lijdén aan hun zittende 'leven te wijten hebben. De boste rn- thode om galsteen te voorkomen is veel gym nastiek te doen, lósse klooron te dragen, geen alcohol en weinig vleesch te gébruiken. GIJFERGEGO'OOHEL. Het schot te Serajewo, de indirecte oorzaak van dn wereldoorlog, viel op 28 Juni 1914, drie minuten over 12. De vrede werd geslo ten op 28 Juni 1919, 12 minnuten over 8. Daartusscben liggen 1820 dagen 3 uur en 9 minuten. Dit getal 182689 vertoont alle cij fers van den datum van den vrede 28193. (28 Jun 1919i, 3 uur), Do minister van landbouw beeft 'bet in- vriosvexboid van wild en gevogelte ingetrok ken. Tegen den uitvoer van geel mosterdzaad', blauwmaanzaad, gras- en klaverzaden bestaan geen bezwaren meer. Eveneens kan aan alle bonders van karwij- zaad zoowel van den oogst 1919 ais van vori ge oogsten, vergunning tot uitvoer worden verleend. Aanvragen daarvoor is dienen bij de kamer voor landbouw v>e gonoomde maat schappij'. Het varbod1 vaa aSAvczm, verhandelen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1