DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. \o IG9 1919 MAANDAG 21 J U LI. Buitenlandsch overzicht. □it nummer bestaat uit 2 bladen, Honderd een en twintigste Jaargang Dezo Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- hoele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. Bfl groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEEMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Buitenland. Gemengd .Nieuws. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Het nilnisterlc-Clcmenccau heeft zijn eerste échec na het tot stand komen van den vrede geleden. Bij de behandeling van een interpellatie in verband met de duurte heeft de Kamer met 227 tegen 213 stemmen een motie van Au- gagneui aangenomen, waarin de economische politick van de regeering gelaakt werd. Minister Boret is daardoor onmogelijk ge worden, hij is door het Kamerlid Noulens vervangen. Hoogstwaarschijnlijk was de aan val op Boret ti eigenlijk een op Clemenceau, dien men evenwel uiet rechtstreeks durfde treffen De vijanden van Clemenceau zijn er in het geheel niet over te spreken, dat de bom ver keerd is gebarsten en dat net ministerie Cle menceau ten slotte aanblijven zai Da ,,/viatiu" ia sedert ecnlgea tijd tegen Clemenceau in oppositie en spreekt» er zijn verwondering over uit, dat, waar in de Ka mer de regeering in de minderheid gesteid is, Boret alleen zijn ontslag neemt. maar de „Figaro", Clemenccau's groote steun, wijst er op, dat de Kamer het alleen op de economische politiek en de daden van Bo ret persoonlijk voorzien had. 1 Iet blad deelt mede, dat de aanval op Bo ret voor Clemenceau bestemd was. Dc „Journal" wijst cr op, dat morgen waarschijnlijk een meer uitgebreid debat zal plaats hebben, waarbij de Kamer dc gelegen heid zal krijgen haar gevoelens ten opzichte van liet kabmel duidelijk uit te drukken. Het is begrijpelijk, da» het ministerie-Cle- menceau zijn langs ten tijd gehad heeft. Het was het vredeskabinet en Clemenceau was de man, die f rankrijk den vrede zou brengen. Hij heeft dia gedaan en zijn taak dus vol bracht. Treedt hij nu af, dan blijft hij de schit terende figuur in de rranache geschiedenis, blijft hij aan, dan verzeilt hij met het siaata- scheepje weer naar het onbetrouwbare water der biuucnlandsche politiek en loopt hij de kans, dat hij met het scheepje spoedig op hel strand gezet wordt. Nu reeds, zoo kort na het sluiten van den vrede, steekt de oppositie het hoofd omhoog eu tracht liet miuisterie-Clemeuceau onmoge lijk te maken. Sommige bladen ontkennen, dat minister Boret zijn ontslag heeft genomen en dat het teleurstelling weid, dat Clemenceau zelf niet het slachtoffer van het votum van wantrou wen is geworden. Morgen zal deze in de Kamer verschijnen en de vertrouwenskwestie stellen, opdat de Kamer duidelijk haar houding kan bepalen. Mrn verwacht, dat als de Kamer volledig opkomt, het blijken zal, dat Clemenceau nog altijd de meerderheid op zijn hand heeft, of schoon de oppositie in kracht toeneemt. De oppositie-bladen zijn niet te spreken over Clémeuceau's besluit om een nieuwe stemming in de Kanier te vragen en verklaren reeds nu, dat de volgende aanval tegen den minister van financiën, Klotz, zai gericht zijn. De premier is nog te populair om hem rechtstreeks te lijf tc gaan, maar door het on mogelijk maken van zijn ambtgeuooten tracht men hem langzaam maar zeker in een moei lijke positie te brengen. Het ziet er niet naar uit of de proteststa king van heden van diep ingrijpenden aard zal zijn. In Frankrijk schijnt men den 21sten Juli maar liefst over het hoofd te zien en ook in Italië wees gisteren alles er op, dat er van de staking van heden niet veel komen zou. Uit Berlijn werd gisteren gemeld, dat van alle zijden berichten kwamen, volgens welke de geneigdheid om te staken begon te ver minderen, behalve in de groote steden. Te Leipzig hebben de meerderheidssocialis ten hun partijgenooten dringend aangemaand om aan den arbeid te blijven en te Maagden burg verzocht het partijbestuur den arbeiders hei zelfd e. In Ópper-Silezië verwacht men, dat de mijnwerkers den arbeid zullen neerleggen. De Fransche pers is zeer verontwaardigd over het reeds vermelde vermoorden van den Franschen sergeant Mannheim te Berlijn. De Duitsche rëgeering betreurt dat incident ten sterkste en is tot schadevergoeding bereid, maar van Duitsche zijde wijst men met klem op de omstandigheden waaronder deze moord heeft plaats gehad. De Franscne militaire missie is te Berlijn nimmer lastig gevallen, tnaar sergeant Mann heim en zijn metgezel hadden een uittartende houding aangenomen. Reeds de verschijning van een Fransche uniform in het nachtleven der Berlijnsche Friedrichsstrasse had, met 't oog op het gehalte van het publiek, dat zich daar aan bevindt, vermeden moeten worden. De Duitsche bladen verlangen een interna tionale behandeling van het incident. LUCHTVAART. De koning van België is per vliegtuig naar Londen gekomen. Hiji heeft Donderdag een bezoek aan den koning en de koningin ge bracht in Buckingham Palace en is Vrijdag weer naar Brussel vertrokken. Maarschalk: Foch is door een groote me nigte bij zijn komst te Londen, waar hij aan de vredesfeesten zal deenemen, geestdriftig ontvangen. Op het station werd hij begroet door maarschalk Haig, generaal Wilson, de Fransche gezant De Fleseau en vele anderen. Haig sprak hem toe. Na de ontvangst ging Foch door de koninklijke wachtkamer en in specteerde de eerewaoht. Toen het publiek Foch in de gaten kreeg, daverde de lucht van het hoezee. In Guildhall is met de gebruikelijke, schil derachtige plechtigheid, het eereburgerschap van Londen aan den Amerikaanschen opper- bevelheber, generaal Pershing, uitgereikt. Ook werd hem een eeresabel overhandigd. Pershing verklaarde vooral het eereburger schap op hoogen prijs te stellen, waar hij de eerste Amerikaan is, wien deze hooge onder scheiding te beurt valt na president 1 heodoor Roosevelt. Hij herinnerde er aan, dat deze oorlog de 'twee groote Engelsch sprekende volkeren innig aan elkander verbonden heeft. DE EX-KEIZER KORTE BERICHTEN. De „Hannoversche Kurier" verneemt uit Karlsruhe: De pers in Baden bespreekt op nieuw 'het denkbeeld van een vereeniging van Wurttemberg en Baden. Hierbij' staat voorop de gedachte aan de stichting van een grooten „Schwabischen Freistaat". Dc Badensche re geering staat tegenover dit plan zeer terug houdend, in tegenstelling met de Wiirttem- bergsche. Het denkbeeld stuit in Baden op zeer krachtig verzet, vooral bij de groote massa van net vólk, daar men vreest dat Ba den, in geval beide landen vereenigd worden, een zeer ondergeschikte rol zal vervullen. mgevraagd. Hij de Volkstfreund te Karlsruhe. Hij zal geen op> volger hebben, daar het ambt gan gouverneur van Berlijn zal worden opgeheven. Op de stad Lyon is eenige dagem gele den* een echte wolk van witte vlinders neerge komen. Er waren zoo onnoemelijk veel van die kleine diertjes, dat de grond bedekt scheen met een lanjg sneeuw. Men zegt, dat de vlin ders voortgestuwd door den wind, uit Marok ko kwamen. De „Hannoversche Kurier" verneemt uit Berlijn: Den Pruisiachen Minister van Onderwijs, Flanisch, is door de soc. dam. frac tie der Pruisische Nationale Vergadering op nieuw dringend verzocht bij de derde lezing van het schoolcompromis te Weimar verdere verbeteringen in tè voeren, om de ernstige be zwaren, welke tegen het compromis bestaan, uit den weg te ruimen. Amerika rust thdns 36.000 ton aan schepen uit voor den handel met Duitsehland. Deze schepen vertrekken allen in 't laatst van deze maand of in 't begin van Augustus. Twee schoolcommissies te Gent, welke den wil der ouders wilden leeren kennen aan gaande de keuze van taal voor hunne kinde ren, hebben hun een vragenlijstje gezonden. Van de 420 aangeschreven ouders hebben- er 390 geantwoord En op 15 na hebben zij al len onderwijs in de heide landstalen geëisc/d. De militaire betooging' te Londen ter viering van den vrede had onder gcoote geest drift dep menigte plaats. Het wetsontwerp krachtens hetwelk de betaling der douane-rechten in Duitsehland voortaan in goud moet plaats hebben is door de Natiófiale Vergadering aangenomen. Het departement der posterijen heeft bekend gemaakt dat een brief of ande post stukken der eersté klasse bij vervoer per vlieg machine voortaan 2 cent per ons zal kosten, dat is dus evenveel' als per trein. Men heeft berekend dat een vliegmachine voor den post dienst per reis 4050 pond aan poststukken of 18.000 brieven kan meenemen. Voorts zullen er proeven worden genomen en wel op 9 Augustus met dc als dan vertrek kende „Adriatic" van de White Star Line, om poststukken rechtstreeks door watervliegtui gen aan boord van vertrekkende maiihooten te doen brengen. De Duitsche Democraten hebben in de Pruisische Landsvergadering voorgesteld, dat er in alle Hoogescholem voorlezingen over politiek zullen worden gehouden. De African World verneemt dat Botha, na uit Engeland vertrokken te zijn, ernstig ziek is geworden, doordat een slagader in zijn been was gesprongen. Voor hij Madeira be reikte, was hij echter buiten gevaar. De socialisatie der beweegkracht in het Duitsche rijk komt deze week aan de orde. De Ententecommissie die het referen dum in Sleeswijk organiseeren móet, zal een Engelschman tot voorzitter hebben. In Ober Silezië zal de voorzitter een Franschman zijn Te Weimar dreigden de metaalbewer kers met een cdgemeene staking. Men hoopt, dat de reg'eering bemiddelend zal optreden om het conflict te vermijden, daar men het zeker ongewenscht acht dat de rust te Weimar gestoord wordt. Binnenland. TER VOORKOMING VAN FRAUDE. De minister van landbouw heeft aan de burgemeesters bericht, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat houders van normaal margarine-kaarten zullen trachten in meer dan een gemeente 750 gram mais-gries of mais-bloem in ontvangst te nemen. Ten einde zulks zooveel mogelijk te voorkomen komt het hem gewenscht voor, dat bij het uitreiken van het rantsoen op het lichaam van de be treffende normaal-margarine-kaart een kruis met gekleurd potlood wordt aangebracht, ten teeken, dat de uitreiking van liet rantsoen heeft plaats gehad. 'DE SOHIPPERSACTIE. De minister heeft in de audiëntie, aan de hoofdbesturen der schippcrsbonden verleend, den pertinentcn eisch gesteld, dat eerst het werk zal hervat worden voor kan worden on derhandeld over inwilliging der verlangens der schippers. In Rotterdam zal liet requireeren van sche pen waarschijnlijik vandaag een aanvang ne men. Een tiental schepen, die het gemakke lijkste liggen, zullen het eerst worden gevor derd. Met Ingang van 18 Juli zijn bepalingen gemaakt voor de beveiliging-van werkwillige schippers op de groote rivieren. Deze beveili- ing strekt zich uit over de watervegen van Lrnhem tot Rotterdam en Nijmegen tot Dordrecht; ze zal geschieden door patrouille booten en door het meegeven van militairen op de vaartuigen als de schipper dat vraagt. De bescherming is gericht tegen molest en vaartbemoeil'ijkfng. Aanvragen om bescher ming moeten gericht worden tot de beursmces- ters te Nijmegen, Arnhem, Dordredit en1 Rot terdam, die zich voor het aanvragen van mili tairen tot de garnizoenscommandanten kun nen wenden. Buiten de beurs zijn de afgeloopen week te Rotterdam reeds 300' schepen, grootendeels reederijSchepen, doch ook particulier, be vracht. Aan den minister van landbouw werd Vrij dag liet volgende telegram verzonden liet voorioopig bestuur van den Bond v. R.-K. Waalsteenfabrikanten, na gehouden be sprekingen met algevaardigden van den Al- gemeeneni Schippersbond; tien R,-K. Schip persbond en den Rijnsclnpersbond1, geven Uwer Excellentie dringend in overweging, om dc nummering op de Deurzen in handen te geven van de organisaties van schippers en handel, mits een regering worde getroffen, dat alle bevrachtingen ovex de beurzen zullen geschieden, ook van eigen goed m eigen sche nen. NEDERLAND EN FRANKRIJK. De Parijsche corresspondent van de Tel. heeft een onderhoud gehad met prof. Bor- das (directeur der aid. Arbeidsinkomsten van 't departement van financiën), die het hoofd was der economische missie, welke uit Nederland ia teruggekeerd. Hij schrijft daar over: Bordas had juist de groeten van koningin Wilhdmiua aan president Poincaré overge bracht, eu den president verslag gedaan van de reis door Nederland. Poincaré verklaarde aan Bordas, nooit te hebben getwijfeld aan de gevoelens van sympathie, dit het Neder- lanüsche volk voor Frankrijk koestert, eu overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid, dat de betrekkingen tusschen Frankrijk eu Nederland zouden worden uitgebreid, uu de verbindingen weer zijn hersteld. Bordas toonde zich zeer voldaan over de reis, en prees ten zeerste de gastvrijheid, der Nederlandsche autoriteiten. Vooral had de vriendelijke ontvangst door de koningin een diepen indruk op de missie gemaakt; men waardeerde het ten zeerste, dat H. M. naar Amsterdam was gekomen om de Fransche gasten te begroeten. Bordas verzekerde mij, ervan overtuigd te zijn, dat onder den drang der gebeurtenis sen de economische betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk nog veel nauwer zouden worden. In 't bijzonder verwachtte hij belangrijke resultaten van de samenwer king tuschen den Franschen staat en de Kon. Nederl. Petroleum-Maatschappij, met welke Frankrijk contracten van het hoogste ge wicht had afgesloten. Deze contracten maak ten den uitbouw noodzakelijk van de econo mische vertegenwoordiging van Frankrijk in Nederland. Terwijl andere leden der missie, die in sec ties verdeeld was, verschillende deelen van het land bezochten, had Bordas zich naar Rotterdam begeven, om de petroleum-instal- laties te bestudeeren die het Fransche leger in het bezette gebied van Duitsehland voor zien van petroleum en benzine, en waarvan hij de volmaakte inrichting roemde. Bordas hoopte, dat het bezoek der com missie aan Nederland nuttige en blijvende gevolgen zou hebben. Hij deelde mij mede, aan minister van IJsselsteijn te hebben voorgesteld, dat in de toekomst Nederlandsche en Fransche land bouwers wederzijdsche bezoeken zouden wis selen. Naar zijne meening zou de cultuur van vroege gewassen in Zuid-Frankrijk den Nederlandschen tuinbouwers zeer interessee ren. Bordas heeft hetzelfde denkbeeld reeds aan den Franschen minister van landbouw voorgelegd, die er met veel belangstelling van had kennis genomen. HET M1JNEN-GEVAAB. Dr. A. KUYPER'a LEVEN. Begin September verschijnt een populair geschreven overzicht van het ieven en wer ken van dr. A. Kuyper als student, predikant leider der Anti-Revolutionnaire Partij, hoog leeraar, Kabinetsformateur', wijsgeerig den ker. Het zal schetsen hoe hij tot zijne hooge positie in den lande gekomen is, welke be ginselen en idealen hem daarbij ieiddden. Schrijver is da. W. F. A. Winckel, onge veer veertig jaar lang dr. Kuyper's mede-ar beider aan „De Heraut". Het werk zal in een deel verschijnen bij den uitgever W. teu Ha ve, voorheen Hövekers boekhandel, ta Am sterdam. ALIMAARSC1E COURANT HÉ ^T~| i'rïiia—bbssiTi i i in i rnaiiama-irui Haar aanleiding van de welgeslaagde lucht reis van het Ehgelsche luchtschip „li 84", dat de rei» heen en terug over den Atlanta acheti Oceaan maakte, herinnert de „Erankf. Ztg." eraan, dat in November 1817 een Duitseh luchtschip, de Zeppiin „L. 68", een luchtreis heelt gemaakt -van Bulgarije naar Afrika en terug, zonder tusschenlanding. Er werd toen 0760 K. AL. in 80 uur afgelegd, dus een snelheid van moer dan 70 K, Al. bereikt, terwijl de „li. 84" voor de heenreis 108 uren noodig had en voer de terugreis' 75 uur, wout bij een gemiddelde «nelheid van circa K. M. werd behaald. De „Erankf. Ztg." voegt ar niet zonder gif tigheid aan toe, dat de „li. 84" eigenlijk niets anders is dan een tamelijk getrouwe navol ging van de Duitsche Zeppelins, aiaar dat de ,,L. 58" na zijn reoordi tocht naar Afrika en terug nag voor twee en oen halven dag brand stof vooradig had, terwijl de „li. 84" bij aan komst in Amerika de benzinevoorraad neg maar voor anderhalf uur strekte. iHOOO'E BEZOEKERS IN ENGELAND. De Westf alischer Anzeiger" geeft ever de ziekte van den ex-keizer het bericht van een Berlijnsche correspondent weer. Daarin wordt o.a. gezegd„Het bericht van de ziekte van keizer Wilhelm II heeft in in ge wij cl e kringen geen verrassing gewekt. Sedert maan den is de keizer geestelijk zoo neerslachtig, dat de toestand van den patiënt, volgens een ernstig onderzoek, zeer bedenkelijk is. De keizer heeft sinds lang 'het slot niet meer verlaten en zondert zich meer en meer van zijn omgeving af. Er doen zich teekenen van melancholie voor, samengaand met een steeds toenemende mensehenschuwheid. Dit gaat zelfs zóó ver, dat hij zich vele uren van den dag in zijn kamer opsluit en niemand toe laat^ zelfs niet zijn intiemste vrienden en be lgeleiders. Hij houdt zich bijna uitsluitend met religieuse overpeinzingen bezig. Dit alles gaat gepaard met een buitengewone zenuw achtigheid, welke den omgang met hem zeer bemoeilijkt en wijst er ep, dat keizer Wil helm weinig belangstelling voor kunst en we tenschappen meer hooft, waarvoor hij vroe ger, zelfs nog gedurende het laatste oorlogs jaar, steeds een paar uren wist te vindeu. Do keizerin, de eenige, die vaak met hom omgaat, 'heeft haar gemaal met opoffering verpleegd', tot een week geleden een aanval van haar oude ziekte haar dwong, meer op zichzelf te letten. Waarschijnlijk zal de keizerin binnen kort naar Duitsehland terug mogen koeren om een kuur te ondergaan. Op do vragen van 'hot Kamerlid Van der Waordon betreffende maatregelen tot het 'koeren van gevaar in varband mot drijvonde en, aangespoelde mijnon antwoordt do minis ter van marine, dat hij, om vorghciliondo re denen ntet is ingegaan op hot voorstel van den ministor van buiten! a ndsolio zaken, om premies uit te loven voor het vernietigen van drijvende of verankerde mijnon en voor hot rapporteeren van- drijvende mijnon, zul'kB in overeenstemming met de in Engeland van ikraoht zijnde rogolin. Het is van moor waarde nis do koopvaar dijvloot beschikt ovor middelen om zelf in voorkomende govallen drijvende mijnen te varnlotigon. De marine stelt tot dit doel gratis geweren in bruikleen ter beschikking van do verschillende roedorijon en geeft de munitie er zonder verrekening bij. Doze maatregel is beperkt tot stoomschepen en is niet van toepassing op de vissohersvloot, daar hiertoe de voorraad onvoldoende is en do Min. bovond'ion niet do verantwoording op zich 'icon nemon, dat dan do goweren niot in onbevoegde of, ergar nog, in vorkeerde handen zouden komen, met alle gevolgen van dien, als ongelukken en wellicht dooden en gewonden. Van do verkrijgbaarheid' van geweren en munitie werd de Nederl audsche Itoedbrsvor- eeniginig in kennis gestold die er haar leden per circulaire van inlichtte. Er word roods een zeer ruim gebruik van dit voorrecht ge maakt. Ook 'het hospitaal-kerkschip „De Hoop" word van gékoren en munitie voorzien. In het noorden, n'abij de Waddeneilanden, vi'sschen 4 Nederlandsche mijnenvegers de wateren nabij die eilanden schoon. In het noord-oosten wordt daarmede aansluiting ge zocht mot den Duitaahsn ituijnenzoekdionat, terwijl zuidelijker nabij onze kust gevisobt wordt door de Engelsehe mijnenvisschers. Gok ais gevolg daarvan spoelen meermalen drijvende mijnen op onze kust aan. Voor zoo ver betreft de noordelijke eilanden wordt door den commandant van de «telling Den Heider en voor zoover betreft die zuidelijke eilanden door den commandant van de stel ling Monden Maas en Schelde zorg gedragen, dat deze mijnen zoo spoedig mogelijk onge vaarlijk worden gemaakt. Het overige deel der kust wordt van uit 3 centra; Amster dam, Scheveningén en Leeuwarden bewaakt en de aangespoelde mijnen ongevaarlijk ge maakt, Deze 3 centra ressortearen onder den. chef van de militaire 'kustwacht. Voor al de ze diensten zijn actieve officieren der mari ne aangewezen met bijbehoorend personeel, die waar noodig veor auto's beschikken, om zoo spoedig mogehj'k ter plaatse lts rijn sn die zoo noodig ook des Zondags mat; des werkzaamheden doorgaan. Het aantal op onze kust aangespoelde en onschadelijk gemaakte mijnen gakt het getal van 6850 reeds te boven. Ten «lotto weidt, door middel van dc „Be richten aan Zeevarenden" en doos da zooge naamde „Viaaohcrij-circulaires" zooveel mo gelijk algemeene bekendheid gegeven aan al les wat op het mijnengevaar betrekking heeft. Het ware te wensehen, eindigt d!e minis ter, dat de viescbers in plaats van,' zich te be klagen over de drijvende mijnen, die toch als regel ongevaarlijk zuilen zijn, meer aandacht schonken aan de van xegeeringswege gegeven waarschuwingen in verband met gebieden, waar verankerde, dus gevaarlijke mijnen ver wacht kunnen worden. DE KWELLING VAN EEN ARRES TANT TE LEERDAM. De minister van Justitie deelt, ten ver volge op de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Kleerekoopeir, betreffende door den burgemeester van Leerdam uitge- oefenden dwang op een arrestant om dezen tot een bekentenis te 'brengen, nog mede, dat bij het onderzoek is gebleken, dat de feiten, welke zouden zijn voorgevallen tijdens het verhoor door den burgemeester van Leerdam in diens 'kwaliteit van hulp-officier van ju stitie, van een verdachte, niet hebben plaats gehad op de wijze, als voorgesteld in de ge stelde vragen. Het bedoelde verhoor van den persoon, die op ernstige gronden verdacht werd', betrokken te zijn geweest bij een in braak in een glasfabriek, waar hij nachtwa ker was, en die inmiddels door de rechtbank te Tiel tot acht maanden'gevangenisstraf is veroordeeld, heeft plaats gehad' van Maan dag 17 Maart 1819 des avonds ten ongeveer tien uur tot den volgenden morgen ongeveer halfzeven. De redeni, dat het verhoor zoo lang werd voortgezet en gedurende den nacht geschied de, was gelogen in den ernst van het gepleeg de feit on in do wonachelijkheid het vooron- dorzook ton spoedigste te beëindigen, ten ein de de zaak verder aan don officier van justi tie te kunnen overdragen. Aun verdachte was, vóórdat het verhoor aanving, on nadat 'hij omstreeks 'halftweo in don namiddag eten 'had gehad, tegen den avond tussohen zes en zeven uur het voor hom bestemde avondeten gebracht, zoodat van oen „langdurig vasten" moeilijk gespro ken kan worden; ook heeft hij gedurende het verhoor niot om eten of drinken gevraagd'; eerst een uur, nadat, na het vertrek van den burgemeester en den inspecteur van politie, de agent van politie van den Glossen de be waking van verdachte had overgenomen, hooft dezo om drinken verzocht, hetgeen' hem is gegeven; later is hem op zijn verzoek ook hroodi verstrekt. Het is waar, dat dé burge meester, die van 2 uur af dés namiddags te voren steeds op het gemeentehuis was, tij- dons 'hot verhoor iets genuttigd heeft; hij verkeerde in de overtuiging, dat do verdach te, zooals gebruikelijk, zijn avondeten gehad had. Verdachte is in den loop van den nacht, ten omstreeks drie uur, op last van den bur- gemeoster geboeid; dit geschiedde ten einde eventueele gewelddadigheden van de zijde van verdachte, die zich tuwehiuiseide met den burgemeester alleen bevond, te verhinde ren. Het boeien had op de gewone wijze plaats, zonder dut de handen van den ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1