dichte ovht de bontft gsikmis# warem. Verdachte ie piet verhrndwrd om osw het privaat te gtwu fifirj heeht rllwwwm o*Vlr root airier wewcht tl an de* mnryon^ oxn®fireök9 Hf&V&ïï rmr*iff '(•"ït1 «tstrwtoBw!» «-• ^VR^sao, V«*aitïii®®<fe< pewoaw»! t(i« tt* k*t v*rhov kf%fe*n5 ib*WMm 7wkk«T<i niets toüeottttar* a«a kesa te SteyfeiSDi jean es kt. De de32 verifsFhts o.a. in de jpert aanvata- kelij'k gogevez. uiisenzettiiig Tan het voorge vallene laserna]® uit 'het bovenstaand© blijkt voor het grootste gedeelte onjuist. Hij is la ter op ver schillende verklaringen, eerst door hem over het verhoor gedaan, teruggekomen. Uit de resultaten van het onderzoek is den minister wel gebleken, dat d© verdachte, die wel ia waar den geheelen dag niet verhoord wes geweest, en derhalve rust had gehad, ge durende het geheele verhoor in den nacht van 17 op 18 Haart heeft gestaan, al is hij daartoe niet gedwongen geworden. Dat den verdachte niet door de politie uit eigen bewe ging de gelegenheid aangeboden werd om te gaan zitten, verdient afkeuring, terwijl het in het algemeen ook niet wenschelijk is een verhoor van zoo langen duur te doen zijn, als ten deze het geval was. Voorts meent de minister, dat, hoewel het niet als een ver plichting tegenover den veroordeelde is te be schouwen, het goed ware, indien, wanneer een verhoor zoo abnormaal lang duurt als in dit geval, aan ieder, die er aan deelneemt ook den verdachte, althans een dwnk water werd aangeboden. Alhoewel hij allen lof heeft voor de activi teit en voor de onvermoeidheid, waarmede het 'onderzoek in de betrokken zaak door den burgemeester en de onder hem staande poli tie ambtenaren 'gevergd werd, ligt het toch in zijn vornemen den burgoemeester als hulp-of ficier van justitie op de eooeven vermelde drie punten te wijzen. ACCIJNSVRIJE SUIKER VOOR BIJEN HOUDERS. De regeering heeft wederom aan de Ver- eeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Ne derland vrijdom van acijns toegestaan voor 750.000 K.G. suiker. Ter verkrijging dezer suiker heeft men zich te weniden tot afdeeling suiker van genoemde vereemging, Bijenhuis te Wagenlingen. Per bijenvolk wordt ten hoogste 71/2 K.G. verstrekt. De suiker is verkrijgbaar van 1 Augustus tot 15 October. MILITAIRE KOMMIEZEN. De militaire hulpkommiezen hebben thana een herkenningsteeken gekregen, bestaande uit een grijze band op den linkerbovenarm, waarop in' zwart het Ned. wapen en de letters M. B. K. (militair buitengewoon kommies). Deze matregel vindt zijn oorzaak daarin, dat het meermalen voorkwam, dat gewone mili tairen smokkelwaren in beslag namen en de in beslag genomen goederen over de grenzen brachten. Aan die handeling is thans een ein de gemaakt. DRANKUITVOER. Men schrijft van de Oostgrens: De uitvoer van sterke dranken is weer vrij. Men kan dit thans langs den grenskant wel bemerken, want de verzending van jenever ander geestrijk vocht heeft een hooge vlucht genomen Geregeld ziet men de spiritualiën bij wagens vol naar de grens transporteeren, waar ze hunnen weg naar Duilschland vin den. DE MOEITE WAARD. Toen Lord Newton in Den Haag vertoefde om met de Duitsche missie te onderhandelen over de uitwisseling van krijgsgevangenen, neeft de „Daily Mail" hem beschuldigd van harteloosheid en gebrek aan medegevoel voor de Engelsche krijgsgevangenen. Lord New- fon heeft toen de „Daily Mail" aangeklaagd wegens laster en thans heeft de hoogste Lord der Justitie, met een bijzondere jury, de „Dal- ly Mail" vervoordeeld tot 5000 pd. st 60.000) schadevergoeding. INBREUK OF DE DRUKPERS VRIJHEID. Zooals wij reed» mededeelden, hebben B. en W. van de Gemeente öapelle a.d, IJsel be paald', dat de sociaal-democraten aldaar, die met partijbladen wenscben te venten, daar toe aan hen vergunning moeten vragen. Naar aanleiding van die beslissing merkt de Haagscbe redacteur van. Het Volk op, dat deze vergunning niet noodig is, omdat art. 1 van de Grondwet zegt, dat „niemand vooraf gaand verlof noodig beeft cm door de druk pers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieder» verantwoordelijkheid vol gens de wet". In verband met dit artikel heeft zich reeds vroeger de vraag voorgedaan, of de raad bevoegd is, bij verordening te bepalen," dat men verlof van dön burgemeester noodig heeft tot het 'kolpórteeren van gedrukte stuk- keu. Al» die raad dit kon doen, zou t moge lijk zijn op grond van art. 135 der gemeente wet „Aan hem (den raad) behoort het ma ken van de verordeningen die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezond heid worden vereischt en van andere, betref fende de huishouding der gemeente" De Hooge Raad' echter 'heeft in 1892 een dergelijke verordening in strijd geoordeeld met artikel 7 van de Grondwet en gebruik ge maakt van zijn bevoegdheid, verordeningen als ze in strijd zijn met de wet, buiten toepassing te la ten. OPLEIDING VAN KWARTIERMEES TER. Op 21 Juli a.s. zal eene opleiding aanvan gen bij het wapen der infanterie voor den rang van adjudant-onderofficier der militaire administratie. Van elke infanterie-brigade Tol leden van hef hoofdbestuur werden ge kozen ae heeien Blokker, Burmeester Scbuurmans en Ie Kolste. 1 Na uitvoerige bespre tuigen werd een mo tie aangenomen,.waei<u ue uivoering van ge organiseerd overleg ook m net leger in den geest zooais door de Veieeniging „Ons Be lang" is voorgesteld, urgent wordt .ver klaard. Inzake de rechtspositie werd een re solutie aangenomen, waarin de vergadering als haar oordeel, uitspreekt dat ook in het leger in vredestijd) behooren te worden inge voerd a. de 8-urige werkdag; b. de vrije Zaterdagmiddag en vrije Zon dag; c. de verhouding van den wachtdienst met een behoorlijken voor- en na rusttijd.' In de middagvergadering werd een resolu tie goedgekeurd, waarbij werd veroordeeld de trage wijze waarop de commissie, aange wezen voor de herziening der pensioenwet ten, haar taak vervult. DE VERLOFPASSENKWESTIE. Naar aanleiding van een door het Hoofd bestuur van de Onderofficiersvereeniging „Ons Belang" gedaan verzoek, is door den Minister van Oorlog ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht, dat door een misver stand bij de spoorwegmaatschappijen het ver- I toonen van verlofpassen door sergeanten bij het koopen van gewone plaatskaarten nog werd vereischt, en dat thans door de spoor- wegmaatschapoijen is bepaald, dat aan mili tairen deze plaatsbewijzen kunnen word er afgegeven, zonder dat vertoon van eenig be wijsstuk behoefte worden gevorderd. HOOGESOHOOL VOOR MUZIEK De „K R. Ct." spreekt van Haagsche zijde nu weer het bericht tegen, dat het Am-ster ■diamsche Conservatorium in een BoogesOhooi zou worden veranderd. Ze meldt: „Van zeer bevoegd© zijde vernemen we, dat het bericht aangaande verheffing van het conservatorium te Amsterdam tot staatsin stelling met den titel van hioogeschool voor muziek, niet juist iswel is er ernstige epra ke van, dat het Koninklijk Conservatorium in Den Haag daarvoor in .aanmerking komt, daar d'eze instelling, opgericht door 'konink Willem I in 1820, reeds ten deele als zooda nig te beschouwen is. De leden der commissi; van toezicht, de directeur en de leeraren toe?, worden door den minister van Binnenland sohe Zaken benoemd. PERSONEEL P. T. T. De ard. Den Haag van den Centraler Bond van P. T. T. Personeel heeft in een buitengewone ledenvergadering die volgend* motie aangenomen: „De vergadering enz. gehoord de bespre king over de samenwerking; gezien den noodtoestand) onder het perao neel, is bereid elke welgemeende poging tof, eerlijke samenwerking te aanvaarden en elke actie met alle kracht te steunen." NEDERLANDERS IN BELOIë GEDECOREERD. Volgens een fteuier-bencnt uit Brussel heeft de Koning van Belgie ais erkenning va ntijuens de bezet'mg van da. land bewe zen tiiensien en ut' dankbaarheid voor de po gingen om 't iijcen der Belgen te verzachten, de volgende onderscheidingen aan Neder landers verleend lo. Het officierkruis van de Kroon-orde aan de heeren Verbrugge van 's-Gravendeel, Schellens, Van den Berkhof, Albert de Kuy- per, Graaf van Rechteren Limburg en De Bruyn (attaché' aan de Nederlandsche lega tie). 3o. Het ridderkruis van de Leopolds-orde aan den heer Van Gelder, kanselier der Ne- derlandsche legatie. Voorts heeft de koning als bijzonder blijk van erkentelijkheid» aan jhr. mr. H. v. Wee- de, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister der Nederlanden, die de Belgische regeering naar Havre gevolgd is, het groot kruis van de Kroon-orde verleend. DE PRINS' IN ZWITSERLAND. In het Journal de Genève wordt omtrent het bezoek van Z. K H. den Prins der Neder landen te Bern aan den Zwitsers-dien Bende- President nog medegedeeld, -dat de Prins ver gezeld) was van den Nederlandsohen gezant en van jhr. Van Riemsdijk. In den loop van het onderhoud heeft de Plrins geconstateerd, dat vriendschappelijke 'betrekkingen steeds tusechen Zwitserland en Néderland hebben bestaan en heeft hij tege lijkertijd zijn levendig verlangen dóen ken nen diat deze banden steeds nauwer zouden worden aangehaald zeer ten bate der ge meenschappelijke belangen van beide lan den. De Nederlandsche 'gezant en mevrouw Van Fanhuys hebben Zaterdag 12 dezer ter eeTe van den Prins een diner gegeven, waaraan onder meer aanzaten de heeren Miotta, vice- president van den Federalen Raad, het lid van den Raad SChnlthesek, kolonel Bo-hny, lo .geneesheer van het 'Zwitsersehe Roode Kruis, alsmede dè heer Turnheer, gezant schapssecretaris, die den Bondsraad 'had ver tegenwoordigd bij de aankomst van den Prins aan de Zwitsersehe grens. De Prins was den Sen dezer dioor den Pre sident aan een dejeuner gemoodigd. Voorts wordt nog omtrent de Zwit sersehe reis van den Prins medegedeeld), dat Z. K H. -den tocht door het gebergte van ArollaSion naar Zermati maakte. DE IxANDARBEIDERSSTAKING. In de Zaterdagmiddag te Groningen gehou den vergadering van de ham i d delingteaami s - aie met de besturen van landbouwers- eE landarbeid erahond en, is men het eens gewor den o-ver de geschilpunten Heden zullen de landarbeidersbonden de eindbeslissing nemen. moet één sergeant-majoor voor het volgen dier opleiding worden aangewezen. DE ONDEROFFICIERS VEREENIOINO ONS BELANG." In den tweeden dag gehouden vergade ring werd aan het bestuur machtiging ver leend te Harderwijk een coöperatieven win kel op te richten. Besloten werd aan den minister van oor log een telegram te zenden met verzoek om het hoofdbestuur in particuliere audiëntie te ontvangen, ter bespreking van den keer- schenden nood, waarin het korps onderoffi cieren thans verkeert. Aan de hoofdbestuursleden die geen amb tenaar zijn zal voortaan een vergoeding toe gekend worden. Aan den Vrouwenbond werd een subsidie verleend van 400. PRAKTIJK-EXAMENS. De praktijk-examens, uitgeschreven door het Nederlandsche 'Handelsinstituut (goedge keurd bij Koninkl. Besl. van 15 Mei 1919 Nir. 64), zullen worden gehouden gedurend* de tweede week van November a.s. in Boek houden, Handelsrekenen, Stenografie, Neder- h ndsche, Frausche, Duitsche, Engelsdie Spaansche Russische, Zweedscne en Itali aansche Handelscorrespondentie. Bij voldoen de deelname worde daartoe de gelegenheid o.a. opengesteld in Den Helder. Door „liet Nederlandsche Handels-Insti tuut" zullen ook examens worden afgenomen voor „Leeraar in de Handelscorrespondentie" waartoe het instituut oindeel gemachtigd ifi Ingevolge ixsluit van Zijne Excellentie der: Minister van Oorlog kunnen militairen 7 da gen studieverlof verkrijgen op vertoon van den oproepingsbrief. REVOLUTIÖNINAIRE PROPAGANDA, Naar aanleiding van de brieven door de» burgemeester van Edam gezonden aan dee commissaris der koningin, in zake revolutio naire propaganda van ds. J. L. Klein aldaar heeft het soc.-dem. gemeenteraadslid) C. Scha gen aan den gemeenteraad van Edam eer schnijivem gericht, met verzoek of de buxge meester hem de volgende vragen wil beau, woorden lo. Vindt u het niet noodig, om. waar doe." de brieven Jb.iji eeni groot deel der burgerij ht vertrouwen in uw beleid is geschokt, uwe be schuldigingen waar te maken en zoo deze on juist zijn geweest, te zeggen) hoe u aan deze onjuiste beschuldigingen) zijt gekomen? 2o. Is het uw meening, dat van iemand die aangesloten is biji de S.D.A.P. en voor dü partij in het openbaar propaganda maakt, verkeerde invloeden uitgaan? DE MOEILIJKHEID VAN DE BEREKE NINGEN BIJ HET NIEUWE KIES STELSEL. In de jongste gemeenteraadszitting werd na gehouden onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden besloten, den heer J. Thomas niet als liu toe te laten omdat deze ten onrechte door het Centraal stembureau verkozen is verklaard. Het Cen traal stembureau heeft bij het toekennen der zetels, alléén den algemeenen kiesdeeler ge bruikt en waar de antirev. lijsten verbonden waren, moest voor het toekennen van de ze tels aan deze lijsten de bijzondere kiesdee ler genomen zijn. Volgens den algemeenen kiesdeeler was de heer Thomas gekozen. Volgens de secundaire kiesdeeler was het stemmenaantal van den heer Eikelboom grooter en deze wordt nu raadslid. DB LEVENSMIDDELEN UIT NEDERLAND. De Koning der Belgen; 'heeft Vrijdag ten paleize te Brussel de leden ontvangen der in België gevestigde sub-comité'» van de Ne derlandsche commissie ter voorziening van levensmiddelen in Belgische gemeenten. Aan wezig waren de oomité's voor Antwerpen, Brabant, Henegouwen en Vlaanderen. Bij monde van den voorzitter baron van Keppei werd' Z. M. een bedrag aangeboden, vormend het batig saldo der verschillende oomite's. Het werd ter beschikking van den Koning gesteld om te dienen tot den wederopbouw van België. De heeren werden aan den Ko ning voorgesteld door den minister-resident, den heer Van VolLenheviiir. NED. TYPOGRAFENBOND. De avondvergadering van den ,,,Ned. Typo grafen Bond", was ook huishoudelijk. Nog steeds werden besprekingen gehouden over 'het -collectief contract. In den loop van den avond kwam aan 'het vergaderlokaal oen de putatie van eenige honderden typografen ter Overhandiging van de volgende motie: „Do leden van de afd Amsterdam I en EI verzoeken aan het congres het hoofdbestuur op te dragen: Stappen hij de patroons-orga nisatie te doen om een loonsverhooging te verkrijgen om moanentaneel in onze behoef ten te voorzien; respecteerende al hetgeen reeds in het belang der arbeidersklassen dooi onze vertegenwoordigers in Verschillende li chamen werd gedaan; gezien dat in de zit ting der Tweede Kamer van 10 Juli door de regeering en haar vollgzame vertegenwooi di- gers geen nota ward) genomen van de midde len tot verbetering door onze afgevaard'igd'ei aangegeven (motie Sannes) dringt er tevens 'bij 'het congres op aan, stappen bij het N.^V. V. te doen om te geraken tot een landelijke -actie om den noodtoestand waarin de arbei ders op heden zijn geraakt, desnoods mei krachtige middelen te verbeteren.1' Een deputatie uit de demonstranten licht- te deze motie naden- toe in de vergadering Het congres zou de motie overwegen. Nadat deze mededeel inig bui jen aan do demonstran ten was gedaan, ging men na de „Internati onale" te hebben gezongen, kalm uiteen. In den namiddag ging de Bondsvergade ring in huishoudelijke zitting over, teneindt te spreken over het al dan niet afsluiten vax een nieuwe collectieve overeenkomst met d< werkgevers-organisaties. Bij de discussie word vastgesteld dat geer concept-contract aan de leden zal worden aangeboden omdat de onderhandelingen op- den grondslag van het bestaande contract zullen moeten worden gevoerd. De eindbe aliasing zal echter aan de leden zijn. BEROEPSKEUZE. Op aanstichting van de geineentelijice com missie voor de beroepskeuze te Zaandam is Zaterdagmiddag te Utrecht een landelijke bijeenkomst gehouden van commissies voor de beroepskeuze, welke flink bezocht was. De voorzitter, de heer P. de Meyer uit Zaandam, wees er in zijn openingswoord op, dat de gemeentecommfssie voor de beroeps keuze te Zaandam gemeend heeft na een tweejarige praktijk voeling te moeten houden met personen en instellingen die zidi in den lande op dit gebied bewegen. Spr. legde er den nadruk op, dat de bijeekomst was in het belang van het kind met het oog op het be lang van het toekomstig geslacht. Naar aanleiding van een ingekomen schrij! ven van de permanente commissie tot voor bereiding van een voorlichtingsdienst in za ke beroepskeuze, waarin afgeraden wordt oir een landelijke organisatie te stichten, be toogde de heer Detiger, uit Amsterdam, dat het beter is nog wat te wachten ora te zien, wat de pogingen uitwerken van die commis sie en van die van het Rijk in deze zaak. De voorzitter meende, dat men daarop niet moest ingaan, omdat men van het werk der permanente commissie en van het Rijk niets afweet. Voorop moet staan, dat de drang van onderaf moet komen en dat hier een centrale commissie gesticht moet worden, die kan sa menwerken met de andere organisaties. De heer Detiger meende, dat bij de beroepskeuze de theorie de practijk meet aanvullen en meende dat men daarom het beste doet eerst het werk der commissies af te wachten. De voorzitter meende, dat hier op zijn ininst een vereeniging van commissies dient te worden gesticht Na uitvoerige besprekingen werd in prin cipe besloten uat een organisatie gesticln zal worden. Besloten werd, dat Zaandam, i^en iiaag, Rotterdam, Arnhem en ApcidootM. ledei een lid in het voorloopig bestuur zullen aanwij zen. Nadat nog eenige besprekingen genou- den werden over de praktijk van het werk, werd de vergadering gesloten. EEN GASAFTAPPER. Een geldophaler van de gemeente-gasfa briek te Nijmegen deed in den kelder van een der woningen aan de Pikkegas de ont dekking, dat daar geruimen tijd de gemeen tegasfabriek bestolen was Een vorige bewo ner, die nu elders verblijft, had namelijk een gaatje geboord in de gasleiding, vlak vóór den gasmeter. In dat gaatje had hij een brandertje van een carbidlamp gestopt, het uit dit brandertje stroomend gas gebruikte de man in den kelder van zijn woning, als ver lichting van zijn werkplaats, welke daar ter plaatse was ingericht. Daar de brander met kon worden atgesloten, bleef het gas maar steeds en veelal ongebruikt wegstroomeu. De politie heeft in den kelder een onder zoek ingesteld. Daar de bewoner, die deze gasleiding op eigen initiatief had aange legd, met meer aanwezig was, kon met na der worden vastgesteld, hoelang en voor Hoeveel' de man de gemeente Nijmegen op de ze wijze heeft opgelicht. EEN BELANGRIJKE ARRESTATIE. Gp het postkantoor te Eindhoven werd ca. half Mei een zak met waardevolle depêches, bestemd voor helmond, vermist. Het bedrag werd geschat op een waarde van bijna 20.ÜÜÜ. De beambten en bestellers werden een voor een gehoord, doch er kwamen tot nog toe geen licht in deze geheimzinnige zaak.- Thans heeft de wachtmeester van Eindho ven, zekeren J., een 24-jarige postbode te Woensel, gearresteerd. Genoemde wachtmeester, met het onder zoek belast, had er reeds lang de lucht van, dat J. hoewel uiterlijk zeer bescheiden en eenvoudig te beschikken had over groote sommen gelds. Zijn meisje eveneens. 'loen een dezer dagen de moeder van J. m een klem winkeltje een bankbiljet van 10U0 gul den liet wisselen, was dat al spoedig bekend bij de politie. Deze greep plotseling in met een scherp verhoor van den verdachte en zijn meisje, met het resultaat, dat j. bekende deu dief stal gepleegd te hebben. Hij zou 14,000 hebben verbrand, omdat hij er geen raad mede wist. HET VREDESFEEST TE' DEVENTER. De commissie, belast met de regeling van het binnenkort te Deventer te houden Vre desfeest, had er reeds meermalen haar vol doening over uitgesproken, dat juist in ar beiderswijken voor het doel zoo ruim geof ferd werd, veel beter dan naar evenredigheid in de straten der beter gesitueerden. Thans echter heeft de afdeeling der S. D. A. P. besloten, in samenwerking met den Nieuwen Deventer Bestuurdersbond een ma nifest uit te geven, om den arbeiders het ge ven van bijdragen ten sterkste te ontraden. Het feit, dat de regelingscommissie bij haar correspondentie gebruik maakte van sluitzegels, waarop „legen de revolutie" staat, is een van de redenen geweest, die tot dit besluit leidden. DUBBELE MOGRD IE HENGELD. Te Deventer zijn door de inspecteurs van politie Herlen en Wuyster in 'n volkslogement gearresteerd de Duitschei H. T. en de Neder- Lander j. B., verdacht schuldig te zijn aan den te Hongelo (G-) gepleegden dubbele moord. Na door den commissaris van poliie te Deventer verhoord te zijn, werden beiden er beschikking gesteld van den brigadecom mandant der marechaussee, te Ruurloo, die met het onderzoek in deze moordgesc mede- nis is beiast, waarbij de verklaringen dei- verdachten elkaar herhaaldelijk tegen spra ken. De verdachten zeiden eerst niet in Hen gelo te zijn geweest, dan weer waren ze er door getrokken en ten slotte hadden ze er ook geslapen. Vast staa intusschen dat ze er geweest zijn. I haar spijt verhinderd' die teesten persoon hilk bij te wonen. Nadat Zaterdagmorgen wedstrijden hadden plaats gehad op het Stadionterrein en zwem- wedstrijiden waren gehouden in de gemeente lijke zweminrichting van Amsterdam aan deni Schinkel werd) s middags een uitvoering ge geven1 op het middenterrein van het Stadion. Deze uitvoering is uitmuntend geslaagd en maakte door de correcte en geregelde uitvoe ring der nummers een zeer gunstigen indruk. De massa-oefeningen vielen het meest in den smaak, niet het minst die van de 3000 leerlin gen der o. 1. scholen uit Amsterdam, onder leiding van den heer Sindram. Een prachtige propaganda-demonstratie. Onder leiding van den- heer Schmitt voerden turners mooie vrije- oefeningen uit. De publieke belangstelling had grooter kunnen zijp. De Zaterdag werd besloten met een uitste kend numereen optocht van al de turners en turnsters, die aan het Gouden feest mee werkten. Alles liep keurig van. stapel, 't Ge heel maakte een schitterenden indruk tot op eens de groote tegenslag kwam, een ontzet tende regenbui, die alles in de war stuurde. Toen de stoet ongeveer hiji 't Paleis voor Volksvlijt was, begon 't opeens zoo hard te regenen dat vele turners- en turnsters in een öogenibl'ik doornat waren. Het'grootste ge deelte vluchtte in de 'Galerij, waar weldra de muziek kwam en de stemming er weer wat in bracht. Het slot van den Zaterdag was dus niet zoo mooi. Het glanspunt van den Zondag was de groote Bondsuitvoering (22e) in het Stadion. Er was zeer veel belangstelling. Het begin was indrukwekkend. Alle vereeni- gingen met hunne prachtige vaandels kwamen de Arena" binnen. De vaandelg-roet werd ge bracht, waarna de bondsvoorzitter, de heer Joh. Heijnen, met een1 korte kernachtige speech het Bondsvaandel overreikte aan den voorzitter van de Amsterdamsche Vaandel- wacht. Zelden hoorden wij nog iemand niet zoo'm krachtig geluid de menigte toespreken Een luid applaus volgde. Het eerste gymnastieknummer was prachtig en maakte op ons een imposanten indruk. De geheele groene vlakte van het Stadion bezet met dames, keurig opgesteld, die hun oefenin gen zoo fijn em sierlijk en vooral gelijk uit voerden. De luide toejuichingen van het pu bliek waren welverdiend. De vrije- eni toesteloefeningen' van de vei> schillende gewesten afzonderlijk, vo-ldeden ook nu weer het publiek niet zoo bijzonder. Fin toch werd er wek aardig gewerkt. Alleen een clubje uit het Zuiden maakte een poveren indruk. Gefluit werd hun niet bespaard. De gewestelijke wedstrijd estafetteloop voor turners 4 X 100 M. had het volgende resul taat: (leider de heer H. N. van Leeuwen) I. Gewest, N.-Holand 474/6 sec., II. Mid.en-Ge- west Zuid-Holland 507s see,, IV Zuiderge west 51 sec., V. iNoordergewest 55 sec., VI. Gewest Zeeland 56J/s sec. Het optreden van het gewest Noord-Hol land met eeni kleine 2000 gymnasten, dames en heeren, die halteroef. uitvoerden was weer een groot succes. Gaarne noemen wij hier meteen het muziekcorps, dat zich zoo uitste kend van zijn taak kweet en de algemcene oefeningen) hoogst verdienstelijk begeleidde Ook de massale oef. die nu nog kwamen, de knotsoefeningen van het gewest Zuid-Holland en de algemeeme Vrije oefeningen van de hee ren bewezen weer opnieuw, dat met zulke nummers het meest aan den smaak van het publiek wordt voldaan Omi plm. 3 uur was een regenbui de vreug de even komen verstoren vele vaandels moesten opgeborgen worden maar geluk kig 't duurde niet lang. Een succes was de herhaling van pyramide, Zaterdagmiddag uitgevoerd door den Amst. Turnbond. De af- marscb had een poosje over den bepaalden tijd in de beste orde plaats, 's Avonds was er feestmaaltijd en reünie in 't IJ-paviïjoen, ter wijl' op 6 plaatsen in de stad concerten wer den gegeven'. Voor de turnsters en turners wordt gedurende deze dagen goed gezorgd. Zij overnachten in een aantal gemeentescho len. 't Morgens is tegen inlevering van een bon een> „turnontbijt" te verkrijgen en 's mid dags een tummaaltijd. De commissie voor de ze afdeeling heeft eer van haar werk. Vandaag (Maandag) zijn de feesten voort gezet. Vanavond is de eereavond in 't Con certgebouw. Over deze feestelijkheden hopen wij morgen iets mede te deelen. G. ONTSLAG MILITIE- EN LANDWEER- PLICHTIG2N. De dienstplichtigen die 31 Juli 1919 we gens geëindigden diensttijd uit den dienst bij de militie of de landweer worden ont slagen en van 1 Augustus a.s. af tot den landstorm behooren, blijven, voor zoover zij in het genot van onbepaald (klein) verloi zijn, dit verlof voorloopig behouden. Diege nen'hunner, die nog onder de wapenen zijn, kunnen voorloopig ook als landstormplichti- ge onder de wapenen blijven, voor zoover de algemeene omtrent vrijwillig verblijf onder de wapenen geldende regelen dit toelaten en met een bijzondere beschikking, het tegen deel vereischt. De vorenbedoelde dienstplichtigen blijven zoolang niet anders wordt bepaald in gedeeld bij het onderdeel van de weermacht, waarbij zij als militie- of landweerplichtige laatstelijk ingedeeld waren. Eveneens blij vende in hun zakboekjes vermelde plaatsen van opkomst van kracht, zooalang niet an ders wordt bepaald. De verandering van de hoedanigheid van militie- of landweerplichtige in die van land stormpiichtige heeft geen invloed op het ge not van kostwinnersvergoeding en andere vergoedingen, zooals deze thans geregeld zijn. De commandanten behooren de belangheb benden, die bij den troep aanwezig zijn, voor zooveel noodig omtrent het vorenstaande in te lichten, HET GOUDEN FEEST VAN H'ET NED GIJ MN. VERBOND. 'Het N. G. V. vierl haar gouden jubileum. Enop waardige wijze. Van 1722 Juli wordt er door het Verbond, dat zooveel voor de lichamelijke opvoeding heeft gedaan, ge feest. Zaterdag, Zondag en Maandag zijn echter de eigenlijke dagen' van uitvoeringen) en de monstratie. Eerst zijl edhter nog gemeld dat aan het Verbond door H. M. de Koningin het predi- caat „Koninklijke" is verleend. H. M. was tot EEN SIMULANT. Men meldt ons uit Amsterdam: In 1916 meldde zich aan het Hoofdbureau van politie te dezer stede een doofstomme aan. Zoover men uit de schriftelijk gevoerde besprekingen kon opmaken was de ongeveer 20-jarige uit Duitschland over de Nederland^ sche grens gekomen. Van welken landaard hij eigenlijk was wist men niet vast te stellen. Uit zijn schriftelijke mededeeling zou hij van Engelschen oorsprong zijn en het levenslicht aanschouwd hebben ergens op deh Oceaan Zijn vader en moeder waren op zee omgeko men. Ergens in Ierland, vermoedelijk Eden- burg, was hij in een inrichting voor doof stommen geweest. Een onderzoek in deze en andere richtingen kon geen oplossing bren gen wie de ongelukkige eigenlijk was, met den Engelsch klinkenden naam. Men wist feitelijk niet wat men met hem doen moest en ten slotte kreeg hij een plaatsje in de doof- stommeninrichting aan de Westermarkt al hier. Tot Maandag heeft hij daar vertoefd, toen werd hijgearresteerd. In den laatsten tijd waren in de buurt verschillende diefstal len gepleegd, de politie kon maar geen spoor vinden van den dader. Eindelijk kreeg zij een aanwijzing, die leidde naar de inrichting voor doofstommen. Eerst meende de politie nog niet het spoor "te pakken te hebben, maar steeds werd 't duidelijker, dat de dader daar inoest schuilen en kwamen er aanwijzingen-te gen den doofstomme. Een rechercheur ging Maandagmorgen tot arrestatie over en toen deze den doofstomme plotseling een revolver voorhield, zeide hij geen tegenstand te zullen bieden. De rechercheur schrok misschien even erg als de arrestant toen hij de doofstomme hoorde spreken. 2 Mf Jaar heeft de jonge man, die Duitscher bleek te zijn, gesimuleerd doof stom te zijn. Bij het onderzoek dat nu verder volgde en geleid werd door den hoofdinspec teur van het bureau aan de Laui iergracht, den heer G K. van Empel, bleek dat »men hier te doen had met een zeer gevaarlijk en goed geoutilleerd misdadiger. I lij had een stel loopers bij zich, waarvan eerste klasse inbrekers zouden watertanden. In zijn kastje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2