Telegrammen Van lieden. Sport lugezoüden Stukken. Marktberichten in het gesticht werden verschillende voorwer pen van diefstal afkomstig gevonden. Uit ver schillende verhooren is ten slotte gebleken, dat de man uit Berlijn kwam, waar ook zijn ouders wonen. Tweemaal is hij gedeserteerd uit het Duitsche leger, nadat hij voor zijn vaderland gevochten had voor Verdun. Bij de Nederlandsche grens werd hij aangehouden, doch hij wist te ontsnappen en ten slotte over de grens te komen. Hij hield zich doofstom, omdat hij begreep anders naar Bergen te zul len moeten en wellicht te worden uitgeleverd. In 1916 had reeds in de Duitsche couranten een oproep gestaan om hem aan te houden. Het is, naar hij mededeelde, hem dikwijls zeer moeilijk gevallen niet uit zijn rol te val len. Als hij alleen was, sprak hij dikwijls in zichzelf, om zich te overtuigen, dat hij het spreken niet verleerd had. Vrijdag is hij ter beschikking van de justitie gesteld. DE ALGEMEENE STAKING. Men meldt ons uit Amsterdam: Het Lan delijk Revolutionnair Socialistisch Comité be sloot voor eeuige weken mee te demonstree- ren met de Eransche, Italiaansche en Engel- sciie arbeidersverenigingen tegen de door de Entente voorgenomen interventie in Rus land. Zooals men weet, besloot liet N. V. V. niet aan deze demonstratie, welke heden zou plaats hebben, mee te doen. liet mt. Arbeidssecretariaat uesioot wei tot een staking van 41 uur over te gaan. um op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, nam de politie de noodige voorzorgs maatregelen. z.00 weid door de geheeie stad gepatrouilleerd door bereden politie met hu- zaïen en deden ook de marcha usees en mi- iitmie politie patruunledienst. Reeds dadelijk mag geconstateerd worden, dat van een aigemeene staking geen sprake is. bij de gemeentebedrijven -gaat alles ge woon zijn gang, ofschoon volgens de opga ven van bet P. A. S. ioUU werklieden aan den oproep hebben gevolg gegeven. Alleen bij de tram gal dat in de vroegte een oogen- biik een kleine stagnatie, die echter dadelijk was geregeld. Aan de groote labneken en werven wordt als gewoon gewerkt. me bouwbedrijven liggen gedeeltelijk stil, ornaat ue meeste opperlieden stakpu, uaar zij aangesloten zijn bij het IN. A. 6. en ten gevolge daarvan kunnen de metselaars met voort. Hedenmiddag wordt op het Parkschouw burgterrein een groote meeting gehouden. In de haven wordt over het algemeen ge staakt. Bij de verschillende scheepvaart maatschappijen wordt gedeeltelijk gewerkt. Gok zijn de losse dokwerkers vandaag met aan het werk gegaan. hen groot deel van de werklieden m het branostolfenbediijl heelt eveneens den ar beid voor 24 uur neergelegd, waardoor de groote zaken meest gesloten zijn. AUTO-ONGEVAL. Een auto, bestuurd door den eigenaar, den heer Bieze is tegen het hek gereden van de brug bij de Prins Hendrikkade tegenover het Victoria-Hotel" te Amsterdam. De heer Bieze eni zijn echtgenoote werden te water geworpen. De heer B. kwam met den schrik vrij, terwijl de dame bewusteloos het hotel werd binnengedragen, waar bleek, dat zij eeuige kneuzingen aan borst en dijbeen bad bekomen. De auto werd geheel vernield. INBRAAK. In de societei'tszaal van „Ons Genoegen" te Gouda is ingebroken; vermist worden 3 stel biljartballen en de cassa. De dieven heb ben de cassa in een vaartuig geladen en over gebracht naar een weiland aan de overzijde van de Wetering, de lade met geweld geopend en die ledig bevonden. De cassa is door de politie opgevischt. EEN STAKING OP HET KRITIEKE MOMENT. Broeder, wilt gij! bolsjewist worden? Jawel, antwoordde de boer, maar wat ia dat? Het is heel eenvoudig. Gij bezit 10 hui zen. Ik neem er 9 van af en geef die aan hen, die geen huis hebben en gij: behoudt er één voor u. Dat is goed), zei de boer. Gij! hebt 3 automobielen, ik neem er 2 en giji behoudt er één. Dat kan ook. Giji bezit 100.000 kronen, daarvan neem ik er 96.000 in beslag en- gij behoudt er 2000, die voor u voldoende zijn om van te leven. Dat vind ik goed. - Gij hebt 12 varkens, daarvan moet ge er 11 aan de gemeenschap Ho I horiep de Roemenier, daar komt mets van in. Ik wil huizen geven en automo- j bielen en kronen, zooveel ge maar wilt, waut die bezit ik toch niet en ik kan gemakkelijk iets weggeven' wat ik zelf niet heb, maar var kens, dat is wat anders, die heb ik en die wil ik ook houden. Behoudt gij uw bolsjewisme maar, dat is niets voor mij. KORTE BERICHTEN. Van 2 Augustus af zal er wekelijks een extra treinverbinding naar Zwitserland zijn, zonder dat men behoeft over te stapem of te overnachten. Voor dezen trein heeft men zich te wenden tot het Int. Verkeersbureau, Raad huisstraat 2. Op de concessie-aanvrage van de Maat schappijl Bergerode tot het ontginnen van ertsvelden onder de gemeenten Lonneker, Los ser en Haaksbergen is door de Kroon afwij- Alle openbare scholen te Meppel zijn wegens roodvonk gesloten. Te Tilburg zijn de werklieden Verhoe ven en Diikmans bijl het roeien in het Wilhel- minakanaal door het omslaan van hun bootje verdronken. Beiden zijn ongehuwd. De tramconducteur B. Smit, uit' Eindho ven, is met het hoofd in aanraking gekomen met een boom, waardoor hij uit de tram werd geslingerd. Zijn toestand is zorgwekkend. De oogst belooft op Texel goed te zijn. Tarwe en rogge zijn uitstekend, haver is kort, en bieten zullen bij; goed weder een zeer goed 'beschot kunnen geven, evenals aardappelen en kool. Koolzaad wordt gesneden en' gedorscht. Te Zevenaar is gearresteerd iemand uit Berlijn, blijkens door hem vertoonde papieren lid en propagandist van den Duitscben Spar- tacusbond. Na een langdurige ongesteldheid is te Leiden op 74-jarigen leeftijd overleden prof. dr. J Verdam, oud-hoogleeraar in de Ned. Taal der middeleeuwen ,der 17e eeuw en van den te; sited a tegeawoordigen tijd', aan de rijksuniver- aldaar UIT UITGEEST. Bij een vechtpartij op de kermis alhier, werd Zondagmiddag een oppassend jonge man, die met de kwestie niets uitstaande had, door een der vechtenden zoodanig gestoken, dat haj eenige oogenblikken later aan de gevolgen is overleden. De vermoedelijke dader, iemand uit Heems kerk is gevat. De naam van den getroffene is 11. leeiing van Beverwijk. UIT BERGEN. Aan de Quellinusschool te Amsterdam is het einddiploma in de afd. Grafiek uitgereikt aan mej. A. Modder alhier. UIT WARMENHUIZEN. Een onzer ingezetenen, Jan Paarlberg, heeft Zaterdag te Amsterdam op de groenten- markt zijn 13-jarigen broer Klaas van een wissen dood gered. De jongen was van de motorschuit gevallen, waarop Jan hem na sprong. Hij dook onder de noot en kwam eenige oogenblikken later met den drenkeling boven, dien hij. boven water hief met de woor den: „Daar heb je Klaas". Daarop klauterde hij weer op de boot, van alle kanten geluk gewenscht UIT ST. PANCRAS. Onzeplaatsgenoote, mej. J. Mélchior, be haalde Zaterdag 19' Juli, haar diploma H. B. S. 5-j. cursus. UIT HOOGWOUD. In de verg. van De Hanze alhier zijn de periodiek afgetreden bestuursleden de heeren i 1. Operveld, Joh. Wijnker en Jb. van Diepen herkozen. Tot afgevaardigde naar de centrale vergadering te Leiden, werden gekozen de heeren P. Bos en S. Kuiper. UIT OUDKARSPEL. Zondagmiddag werd door de Harddraverij- vereenigirig „Ons Genoegen" een harddrave rij gehouden in de Woudmeer, waaraan 16 paaiden deelnamen. De uitslag was als volgt: Ie prijs „Cobus", van den 'heer Jb. Kroon Jbz., pikeur M. Kooi 2e pr. „Gitta", van den heer F. Kostelijk, pikeur w. de Groot; 3e pd. „de Zwart", van den heer C. Borst Cz, pikeur Vi Kos4e prijs „Anna", van den heer W. Jonker, pikeur II. Sneekes. De prijzen be stonden uit contanten. Na de bekendmaking van de prijzen werd door den heer W. Kooi medegedeeld, dat de vereeniging, die in 1915 opgericht werd met 56 leden, nu 94 leden telt. Gedurende de oijeenkomst werd door den secretaris het 100ste lid ingeschreven. UIT SCHOORL. De Raad dezer gemeente vergaderde Vrij dagavond 1.1. De heeren Frans en Hoogvorst waren afwezig. Ingekomen stukken a. Goedkeuring van Ged. Staten van het raadsbesluit betreffende steun voor den bouw van 10 arbeiderswoningen. Voor kennisge ving aangenomen. b. Adres van de plaatselijke Schoolfeest commissie, verzoekende om. de bijdrage uit de gemeentekas voor het jaariijksche school feest te willen verhoogen. Met aigemeene stemmen werd besloten om de jaariijksche bij drage van 40 cent per kind te verhoogen tot 75 cent. c. Adres van de Vereeniging tot Verbete ring van de Volkshuisvesting „Schoorl" te Schoor 1, waarin wordt verzocht uit de ge meentekas een voorschot van 30.000 te wil len geven of zooveel als meer of minder zal blijken noodig te zijn voor betaling van de beide eerste termijnen der te bouwen wonin gen, alsmede ter betaling van de aangekochte bouwterreinen voor deze woningen. Dit voorschot zal in de uitgaven der vereeniging voorzien totdat het Rijk 't voorschot voor den bouw toestaat De Raad besloot dit voorschot toe te staan, doch droeg B en W. op om 't geld niet uit te kieren alvorens goedkeuring van Ged. Staten op dit besluit is verleend, en verder onder conditie, dat de gemeente het voile recht hijgt om met grond .en opstal te handelen zooals dat in het financieel belang van de ge meente zal blijken noodig te zijl voor 't ge val 't Rijk 't bouwvoorschot met mocht ver- leenen, terwijl alsdan alle bindende bepalin gen met de Vereeniging behooren te verval len. Bij de dTcussies bleek echter, dal nog nooit is voorgekomen, dat het Rijk een seneuse aan vrage voor bouwvoorschotten niea verleende. Tevens besloot de Raad tot het aangaan van een tijdelijke geldleening ad 30.000. De aflossing zal een Rïj'ksvoonachot zijn, terwijl eventueele rentebetaling ten laste zal komen van de Bouwvereeniging, d. Adres van de Staatscommissie tot het ge ven van een voorschot, aan de gemeente ambtenaren op de eventueel komende verhoo- ging hunner jaarwedden. Voor kennisgeving aangenomen. e. Adres van de Schoorlsche burgerwacht, vragende 200 subéidie uit de gemeentekas, ter bestrijding van reeds gemaakte kosten en nog komende uitgaven, voortvloeiende uit plannen tot schietoefening in de Schoorlsctie duinen, te zamen met de burgenvacht van Warmenhuizen. De voorzitter vond, dat de burgerwacht steun verdient, daar zij waarborg geeft voor de handhaving van den bestaanden georden- den toestand. De heer Duin had er geen cent voor over, terwijl wethouder van Lienen 200 te veel vond. De aanvrage werd verworpen met alleen de stem van den voorzitter en wethouder Polle er voor, terwijl een voorstel van den voorzit ter, om een bedrag van 100 toe te kennen, werd aangenomen met de stem van den heer Duin er tegen. Een voorstel van B. en W., om het gemeen lijk distributiebedrijf 1 Augustus 1919 op te heffen, werd aangenomen, met de bepaling, dat de administrateur van dit bedrijf op dien datum wordt ontslagen, onder toekenning van nog 2 maanden salaris, overeenkomstig den wensch van de regeering. Ook werd besloten, dat mej. H Blom zal werkzaam blijven voor de gemeente ter re geling van de meel- en suikerdistributie, ter wij! de voorzitter mededeelde, dat de heer J H Smits op dien datum ontheven wordt van zijne werkzaamheden als gemachtigde van B en W inzake de aigemeene leiding au de distributiezaken. Besloten werd, dat de gemeente een geld leening aangaat groot 16600 voor den tijd van 4 jaren tot dekking van het nadeelig sal do van de distributie en volkstuintjes terwijl de gemeente een kasgeldleening groot 18000 zal sluiten voor den dienst 1918. Vastgesteld werd het doen van af- en over schrijvingen van den dienst 1918 tot een be drag van 3443, terwijl alsnog werd aange nomen 't doen van betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven tot een bedrag van 1150. Aan de Schoorlsche postboden werd een gratificatie van 110 toegekend voor de werkzaamheden, welke de distributie hun heeft opgelegd. De gemeenterekening 1918 werd aangebo den met een ontvangst van 116,459,11 en een uitgaaf van 116.655,2334, dus met een nadeelig saldo van 196,1714. Tot commissieleden, heiast met het onder zoek van deze rekening, werden benoemd de heeren Hoogvorst, Duin en Wognum. De rondvraag had weinig bijzonders Hierna sluiting van Olman zaai zingen dat op den met aschen gehouden Zangwedstrijd t DE STAKINGEN OP 21 JULI. LUGANO, 20 Juli. Heden is in Italië de aigemeene staking begonnen. De toe stand is tamelijk verward en gevaarlijk voor de openbare orde. De leiding van de socialistische partij heelt opnieuw verklaard, dat zij met de aigemeene staking geen onmiddelijke revo- lutionnaire omverwerping van de regee ring beoogt. Verschillende uitingen van vooraanstaande socialisten laten echter geen twijfel, dat in breede kringen van de socialistische partij ds lioop bestaat, dat de beweging zicii zal losmaken van de lei ding en de omwenteling zal brengen. De theaters, restaurants eu cafe's blij ven gesloten. Sinds gisterenmiddag is alle auto-verkeer verboden. Nitti heeft in de Kamer medegedeeld, dat ernstige uitspattingen hebben plaats gehad en dat eenige bomaanslagen op op spoorwegen verijdeld zijn. BERLIJN, 20 Juli. De spoorwegarbei ders zullen morgen geen deel nemen aan de demonstratieve staking, eveümin de wei olieden der omnisbusdiensten. Daaren tegen zal het verkeer der tramwegen en Hochbahn volkomen stilliggen. VERTRAGING. AMERSFOORT, 21 Juli. Trein 1614 welke 7.53 uur van hier naar Amsterdam' moet vertrekken, heeft hedenmorgen onge- veed een uur vertraging gehad. Door de groote drukte moesten eenige wagons aan- gekopeld worden. Toen de trein nauwelijks eenige minuteh vertrokken was brak de kopeling, waardoor 3 rijtuigen op den w#g bleven staan. De trein stopte en reed naar Amersfoort terug, waar eenige andere wa gons werden aangekopeüd. Met een ur vertraging kwam de trein in Amsterdam aan. GEMEENTERAAD. Het Centraal Stembureau heeft in zijne op 19 Juli j.l. gehouden openbare zitting, in de plaats van den heer Jan de Wit Dztot lid van den Gemeenteraad benoemd verklaard den heer Mr. W. C. Bosman. LIEDERTAFEL „DE VEREENIGDE ZANGERS." Concert te geven in den Stadshout op Woensdagavond a s. 8 uur. aschen gehouden Zangwedstrijd alhier het succesnummer is geweest in de hoogste af- 1 deeling mannenkwartetten, terwijl het helaas te weinig gezongen echte „mannenkoor". „De Rots in Zee* van Richard Hol, thans door genoemde Liedertafel uitgevoerd zal bracht op 1.80 M, worden. Heynorjan van V. en L. uit den Haag. Tijder winnaar 1134 en 231/6 sec, tijden d'Arcy 11*/, en 23'L. Het Ned. Record hoogspringen, dat met 1.79 M op naam stond van Jan Haak, werd door W. C Best met 1 c.M. verbeterd en ge- Door de Liedertafel „De Vereenigde Zan gers" alhier, onder leiding van den heer Joh. Brands, zal op as. Woensdagavond onn; 8 uur 'n concert in den stadshout worden1 ge geven, waarvoor wij het volgende program ma ontvangen: 1. Zomeravond, van Isr. J. Oilman. 2. Goeden nacht, Fred. J. Roeske. 3. Ecce Quomodo Moritur, Jac. Handl. 4. In Winternacht, Fred. J. Roeske. 5. Psalm 84, N. H. Andriessen. 6. Bede, (met Bariton Solo) Heinze. 7. Het Breistèrtje, Isr. J. Olman. 8. De Rots in Zee, Richard Hol. Wij hopen dat het weer Woensdagavond gunstig moge zijn, dat het publiek meer nog dan met een instrumentaal1 concert rekening wil houden, dat „stil zijn" aanbeveling ver dient. Gaarne véstigeu wij er de aandacht op „dat de „V Z." op dit concert „Het Breister- BEINOEMD. Tot lid' der examencommissie, belast met het afnemen der overgansexamen aan de vak school voor kleermakers te Amsterdam, is be noemd1 de heer L. J. Folkers, leeraar aan de Ambachtsschool alhier. OP HET VIERTAL. Ds. Kloosterman alhier komt voor op het viertal voor herv. pred. te Groningen. N V. ALGEMEENE ALKMAARSCHE SLAGERIJ. In het lokaal van den heer W. Mooij werd Zaterdagavond de eerste vergadering gehou den van deelhebbers in een op te richten N.V. Aigemeene Alkmaarsche Slagerij. Door het noodweer waren slechts een 15- tal personen opgekomen De voorzitter, de heer D. Plevier, vond hierin aanleiding de vergadering voor te stel-' len de.vergadering een week uit te stellen en opnieuw in hetzelfde lokaal te vergaderen op 2h !u!i. om 8 uur, aangezien het wenschelijk was, dat. in de oprichtingsvergadering de deelhebbers (reeds een 80. personen hadden geteekend) aanwezig waren. De vergadering vereenigde zich met dit Voorstel. Bij een korte bespreking kwam duidelijk naar voren dat men meer voor den coöpera- t v n vorm dan voor den N.V.-vorm gevoel de. Ook werd de wensclielijkheid naar voren vernacht om de arbeiders de deelname moge lijk te maken door stortingen van 10 of 25 ci nt per week. De voorzitter zegde hiervan overweging toe en sloot met een woord van opwekking, om de volgende vergadering vooral bij te wo nen, de vergadering SALARISVERHOOGINGEN. Naar wii vernemen zijn aan het Noord- hollandsch Landbouwcrediet aljvier de duur- tetoeslagen in salarisvcrhoogingen omgezet en daarboven verhoogingen toegekend. ALKM, BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 14 tot en' met 20 Juli zijn genomen door heeren 946, door dames 374, door on- vennogenden 118 baden. Totaal 1438 baden. Hoogste temp. 67 gr., laagste 63 gr. STAATSLOTERIJ Hobfdprijzeij. Trekking van heden No. 11860 20.000. No. 1'5®46 Ko00. No. 2139)5 1500 Ns 18619 10613 1000. Nis. 3982, 5775 400. No. 8050 200. Na. 20428, 8185, 6448, 4876 f 100 HONDENTENTOON STELLINO TE LEIDEN'. De Vereeniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitsche Herdershonden (aangesloten bij den „Verein fur deutsche Sch&ferhunde, S. V.), heeft een kampioenstentoonstelling ge organiseerd, welke op 9 en 10 Augustus te Iden zal gehouden wdrden. Voor 't eerst zal weer worden uitgereikt hei „S. V. Championat voor Holland 1919". Wegens de tijdsomstandigheden is deze titel de laatste jaren aan geen enkele tentoonstel ling verbonden geweest. Een reden te meer voor de bezitters van Duitsche herdershon den om in te schrijven. Het programma ver meldt niet minder dan 79 prijzen, benevens geldprijzen Men kan inschrijven voor open klasse, ieugdklasse, Nationale fokkersklasse, Eerste, limife, Nieuwelings-, Verkoops-, Kop pel- en Groepsklasse. De stijgende belangstelling van liefhebbers e a voor den herdershond, doet ons niet an ders vei wachten, dan een welslagen der ten toonstelling. De inschrijvingen sluiten Zaterdag 26 Juli a.s. bij den secretaris-penningmeester, den heer H. van Gennip, Brinklaan 192, Hil versum, bij wien op aanvraag ook zeker pro gramma's met den prachtigen hondenkop te verkrijgen zullen zijn. DE NED. TENNISKAMPIOENSCHAPPEN. De wedstrijden in Arnhem zijn gisteren beëindigd. De eind wedstrijden brachten wei nig verrassingen. Alleen in 't heerenenkelspel werd de kampioen Diemer Kool verslagen door Jhr van Lennep. - 't Heerendubbelspel werd gewonnen door Scheurlem en Diemer Kool, die in den eind strijd een gemakkelijke overwinning behaal den op Mr. van der Feen en von Heijden. Het damesdubbelspel was wederom voor Mevr. Haitsma Muiier en Mej. Everts. Zij sloegen de Dordtsche dames Vriesendorp en van der Minne. Het gemengd dubbel wonnen Mej Everts en Scheurleer (in eindstrijd met Mej. v. d. 'Mi'nne eni Sdgmond) Mej. Everts won natuurlijk weer het da meskampioenschap. Zij: schijnt onbetwist de sterkste speelster te zijn, die wij in ons land hebben. DRAVERIJEN. Bij de draverijen, de vorige week in Leeuwarden gehouden, werd de heat in 2 rit ten gewonnen door Dalila, die prachtig heeft geloopen. De Dttizendguldenprijs was voor „Hollan- dia". I11 Veendam werden gisteren draverijen ge houden, evenals op Houtrust in den In Veendam won Dalila wederom de in drie ritten, met Ciampi als tweede. eat Op Houtrust is de jury gisteren krachtig igêtreden. In de Toekomstpriis werd de fa voriet voor de eerste plaats, Godfried R. S in het laatste rechte eind op zoodanige wijze ingehouden dat Dillard Hall gemakkelijk kon winnen. De eigenaar van Godfried R. S. (J. Schoon uit Medemblik) werd met 100 be boet en de rijder (J. F de Boer) werd voor de verdere ritten gediskwalificeerd. ATHLETIEK Bij de gisteren gehouden Sportbladwed strijden werd de eenige Engelscne deelnemer d'Arcy op de 100 en ae 200 M. geklopt door (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) VERZOEK ÜM GROEPSGEWIJZE AANBESTEDING BIJ WONINGBOUW. Bijlage No. 97. Geachte Redactie. Te sprekeu van „diepgezonken" „zwaai ziek" of zelfs van „seniele aftakeling", het is misschien wat heel erg,en toch, na al wat er is gebeurd, te lezen „dat ae vereem- ,gmg voor volkshuisvesting bevoegd eu be kwaam is"; te lezen, dat B. en W. nu, 10 Juli, twee maanden, na liet eindelijk optreden van een nieuwen functionaris, nog aankomen met een rapport, gedateerd 7 April, dus komend nog uit die oude doos, uit den tijid van de ronde cijfers en de van barensweeën vergezelde rap porten:het een, zoowel als het an der, maakt toch een hoogst eigenaardigen in druk, t is wel, in onzen tijd, „een schoon ge baar", het woord des voorzitters in zake de „strop der aannemers", bijna zoo mooi, als „de opbouwende kritiek des heeren Ver kerk maarbestaat er dan zoo heele- inaal niets als een bijna berooide gemeente lijke schatkist? en Van een strop, die de ge meente, dank zij liet engelen-geduid van B. en W., reeds meer dan 10 jaar heeft geno ten1 is er dan op stadswerf, dank zij: de désolatie dei* achtergebleven boedels, nog niets veranderd? Moet nu elke loonsverhooging, bij huizen bouw, maar, van tevqren genereuzelijk, voor gemeente-rekening komen? Waar is dan het eind? Het is natuurlijk bovenmenschelijk moei lijk, en de arme „eenheid van uitvoering" loopt misschien gevaarhet toezicht wordt zoodoende heelemaal geen sinecure meer, geen bezigheid, die men, overbelast en wel, zoo en passant, om de Eer en het lieve geld, er kan bij waarnemen; ik wil het allemaal gelooven, maar het gewoon verstand zegt toch ook nog, dat met 4 of 5 aannemers het werk in plm. 1/4 of 1/5 van den tijd gemaakt kan worden, en men behoeft Vondels Gijsbrecht van Amstel niet uit het hoofd te kennen, om te weten, dat „tijd gewonnai is veel gewon nen", twee loonsverhoogingen hadden al thans niet op het werk behoeven te drukken. t is moeilijk, er zou werkelijk eens aan gewerkt moeten -.worden dezen keer, maar na het schitterend optreden van Gemeentewer ken mag men aannemen, dat er althans ge gevens genoeg zijn verkregen, bij de ver toonde bouw-debactes, om nu zelfstandig een echt oordeel te kuinnen hebben over be- grootings- en inschrijvingsbedragen. Het verzoek der timmerliedenpatroons vereeniging had m.i. een ernstiger onder zoek en welwillender overleg verdiend, al leen reeds in het belang van gemeente en ge meentenaren er moeten nog 200 h 3,00 hui zen gebouwd, het belang is dus groot en ur gent. - De arbeider kan zich wel op zijn loon ver binden, voor eenige maanden, maar niet voor eenige, 1 of 134 jaar, dat is in dezen tijd niet te verlangen. Dat de raad zich goed bczinne hoopt ondergeteékende. JIAN POT. BURGERLIJKE. STAND GEBOREN: 19 Juli. Petrus Theodorus, z. van Theodoras Antonius Modestus Luijckx en Wij- brand ina Pel. 20 Juli. Agnes 'Geertraida, d. van Arie Slij- kerman en Marie Lambertine Vo lrat Trijntje, d. van Jacob Dieu Donné Westenberg en Anna Johan na Huiberts. OVERLEDEN: 20 Juli. Iteraianus Albertus Johannes ten Haai, 2'jaar. ALKMAAR, 2'1 Juli. Op de veemarkt waren aangevoerd: 13 Koeien en ossen 450 a 725, 19 vette kalVeren 80 a 225, per pond 1.80 h 2.30, 17 nuchtere kalveren per stuk 32 h 50, 50 vette schapen 55 a 70, 61 vette varkens jrer pond 1.90 h 2.10. WAHMIENHÖIZE'N, 19 Juli 1919. Vroege aardappelen: Binnenland groote ƒ8 a 8.40, Drielingen 1.70 a 3.90, Bui tenland 8.20 a 8.50, Kriel 1.40 a 1.70 alles per 100 K.G. PURMEREMD, 19 Juli 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 2 a 2.12% p. zak 25 K.G. Tuinboonen 0.51 a 0.59 p. zak 15 K.G. Slaboonen 5.90 a 6.50 per zak 15 K.G. Snijboonen 5.50 a 6.70 per zak 15 K.G. Peulen '3.10 a 6 per 100 pond. Doperwten 5.60 a 8.30 per 100 pond. Aardbeien 0.64 a 0.76 per K.G. Aalbessen 0.28 a 0.55 per K.G. Klapbessen; 0.30 0.43 per K.G. BOVENlKARSPEL „de Tuinbouw", 19 Juli 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 20) h 25. II 15 18, III 8.25 a 9. Aardappelen: groote 4.10 4.25, klei ne 1,80 h 2.30. BROEK OP LANGEND IJlK (Langedijker Groenteveiling), 2'1 Juli 1919. In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 18.50 h 21.90, Roode kool' 14.30 per 100 K.G. Wortelen 3.90 a 4.10 per 100 K.G. Aardappelen: Schotsche 7 a 9.80, Schoolmeesters 7.20' a 8.20 Gladblaadijes 12.60 12.80, Drielingen; 3.60 4.80, kleine 1.60 h 1.80, alles per 100 K.G. Aanvoer: 3750 K.G. wortelen, 223575 K.G. - groote aardappeien, 16725 K.G. drielingen, 100 K.G. roode kool, 1250 stuks bloemkool. Al MISTE RD AMSHE VEEMARKT. 362 vette koeien le kw. 2.25 - 2 45, 2e kw. 1.85—2.05, 3e kw. 1.15—l 65, 75 melk- en kal'fkoeien 450700, 163 graskalveren 50—120, 113 nuchtere kal veren 1836, 48' schapen 5080, 369 vette varkens le kw. 2.00, 2e en 3e kw. 1.70-/ 1.80. Toen gister-avond1 do .tweehonderd, en zes tig personen die ter gelegenheid van het gouden feest van het N. G. V. zich in het IJ- pavi'ljoen aan tafel vereemgd, den maaltijd zouden beginnen en de soep moest worden opgediend, bleek het, dat het igoheele kellners- personeel, dat voor deze gelegenheid was aan genomen, stelde den eisch, dat zoowel aan het losse als aan het vaste personeel voor het be dienen bij dzen maaltijd 5 per persoon zou worden uitbetaald. De directeur verklaarde zich 'bereid', ten aanzien van het losse personeel dezen eisch in te willigen, doeh weigerde dit ten opzichte van het vaste personeel, dat op vast salaris werkt en bovendien de toezegging had ge kregen van 10 pOt. der ontvangsten. Het losse personeel nam hiermede geen genoegen. Het geheeie personeel legde daar op. het wer'k neer en de voorzitter van de ta fel zag zich genoodzaakt, een beroep te doen op de handigheid van de gymnasten, van wie zich 'onmiddelijk een 30-ta'l bereid ver'klaar- ue om bij de serveering behulpzaam te zijn. Inmiddels was echter de bemiddeling inge roepen van den Kellnersbond, en deze, in al lerijl per atax gearriveerd, verklaarde den eisch van de kellners ongemotiveerd. De staking werd daarna opgeheven. NIET ZOO'N ERG DOMiME BOER Em algezant van Bela Kun kwam in een armoedig Roemeensch dorp, om daar het evangelie van het bolsjewisme te verkondigen. Hij sprak daar een boertje aan met de volgen de vraag: i' O 1IH I.mi i\ IC1I W n Wn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3