Vei. Vriiz. Jongen, jnÉtaÉ of Halfwas, flinkeJongen irun Huis ol Bovsnlmis. Huis en Erf Pension, KURKEN Vredesprijzen „"W ascana' DE Sigaar voor de Kenners ran Hayana Tabak. "Tpf SHED i flf MIEMIE, ZÈik li b(j Willem Ansink, net MEISJE Sigarenmakers. NIJMEGEN. 18 JAN DE VRIES, Molenzeilen, - Scheepszeilen, Dekkleeden, Dorschkleeden en alle Scheepsbenoodigdheden I Ofv G MN 8 igevraagd SCHAGEN. In de „Roods Leeuw" te Schagen IS „Nutricia's Farine Lactée" HERMs. COSTER Z00J5. TEiaaaAfïsoM whhrbbrightt, Amstordamscho Beurs Noordhollatidsch Land bouwered iet. Openingskoersen van heden. Advertentiën. Aankondiging. kunt U in elk van onze winkels kragen. Ons Molkbrood had ALTIJD een goeden naam, HET li KEFT DIEN NOG. Huishoudster, Smidsknecht. voor] broodbozorgon. Prov. Gcldcrsclie en Nijimeegsche Courant, Flinko belooning. DE LEEUW's fruit-, groonton- en klompenhandel, ACHTERSTRAAT 60. Kapitaal en Reserven f 7,600,000 Beloofd aanbevelend, J. MEIJER. CINEMA AMERICAIN. van 17 Juli 1919. Vorige koers Het lot van de pop s gevallen op No. 99 dè Nieuwe Meubelwinkel LAAT 71, er opleiding In het vak. Voor direct GEVRAAGD een Aanmeld.Alkmaarsche Broodfabriek. Agentschap Daarna de Etgroen in alle maten. Zaadmarkt, Alkmaar. KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANQE C.Jzn. CRED1ETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. voor de beroemde HEDEN ONTVANOEN EEN QROOTE PARTIJ WASCANA SIGAREN, walk* tegen zeer lage prijzen verkrijgbaar zijn In het sigarenmagazijn Langestraat 75, Alkmaar. Wascana sigaren voldoen den meest verwenden rooker. GEDEXTRINEERD KINDERMEEL f 1,50 per doos yan V» Ko- Het oudste en beste adres voor is en blijft steeds: ZAADMARKT 76. Opgericht 1848 N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. 21 Juli. Medegedeeld doof het Kon. NederUadedi Meteorologisch Instituut te De Blidt. Oeldlg tot den avond van 22 Tuil. In hei gebied van de waarneming le de hoogste stand van den barometer 7o2,G te Vllaaingen en Maastricht. De laagste aland van den barometer 755 2 te Groningen. VERWACHTING. Meeat matige noordelijke tot westelijke wind, afwisselend bewolking, waarsehnljlijk eenlge regen, ieta wanner. ÖpgRve van ITAATSLFKNINOEN. NEDERLAND. pCt. Obllg. N.W.S. v. J 1000 1918 5 Obllg. N.W.S. van 500/1000 1917 4H dito van f 1000 4 Obllg. dito 3 H dito dito dito dito 2H Nad. Ind. 1915 f 1000 5 dito 191Ö f 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel vrije Kronenr. Jsn.Jull 4 RUSLAND, öbï 1906 f ra. 2500-5000 Vorige koen wau/ifl 84?/, 8D/, 59»/, 31 941/, W/u Iwengorod Dombr, OR. 625 Nloolel Spw. 100 Geeoiuol. 1880 OR 625 Rothtehlld (een,® ÏTope en Co. 1889 OR 623 S 4H 4 4 4 4 4 Rothtehlld (eotiiuli) OR 625 Hope en Co. 1889.90 Gt 6e Initiale, 1894. OR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie eerle 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provluelele en Gemeentel. Leeningen. Ameterdem 1915 Rotterdam 1915 5 Bank. en CredUMnitellIngtn. Amiterdamaobe Bank A 'NBclerliwdaeba Bank C. v. A. Rotterd. Uankvar. Aand. Cpoorwegen. Holl. User. Spoorw, Obl. 5 MU. t. E*pl. v. Staatiap. Obl. 5 My. t. Espli v, Staataip. Obl. 4H PramleUenliigen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (f 100) 3 BELG IE. Antwerpen 1887 2M Prolongatie pCt 23 Va 4 U/a 231/a 34 25 23»Ai 26 237/, 571/, 88'/, 92 90 104'/, 1047/, 150 968/, 95 '/a 66 Va JOS»/,,, 698/, 4 02i/, 85'/, BH/, 68»/* 591/a 51 941/, 92»/, 228/„ 24 241/ia 25«/,a 25'/, 231/a 194 i/a lS2l/, 968/, 95 V, 88i/a 3 Va Atohl». Top, S. F6 C. v. g. A Denv R. Orande Spw. C. v. A. Erie Spw. My. Gewone Aand. Kan». City South. Rallw. Cy. g. a dito Pref. A. leeourl Kana. 9c Tex. C. v. A. exlcan 2e Pref. A. Southern l'ac, Comp. A South, Rlw. Vot, Tr, Oew. A. Union l'ac, Kallr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am, Car Foundry Co. C. v. A. Amer, Hide Leather Comp. Unit, Stat. Steel Corp, C. g. A. Int. Mere, Marine Cy. afg. A. Int. Mero, Marino alg, pr. A, Gee. 1 toll. Petr, Cert, v. A. Kon. Ned. Mlj- t. o. v. Petr. br. A. Orion Petrol. My. A Steaua Komgna Petr, My. A. Compaula Mercantll Argentina A Cult. My. der Voralenlanden A Id. Id, Id. Wluataand.- Hendeiav. Amsterdam Aand. Med. Handel My. C, v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Arnslerd. Rubber Cult. My. Aand. Nederl, Rubber ilull. Amerika Lijn A, Id. Gem, Eigendom A, Holl. Stopmb, My. Aand. Java China Japan Ltjn A. Kon. Holl, Lloyd, Aand. Kon. Ned. Stoornl). MiJ. Aand. Idem -Nieuwe Aand. Kon. Pakotvaart Mlj. A, Ned. Scheepv. Unle Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. MIJ. Nederland A. A'dam Dell Comp. Aand. Deli'MastschrpplJ Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Dell Aand. Senembah Tahak'My. Aand. Mededeelingen van Maandag 21 Juli '19. Oliewaarden vast, vooral voor GeconsoIL deerde en Orion Olie. Koninklijke Olie iets te rug. Culturen vast. Scheepvaarten vast. Ta bakken weinig handel. Amerika onveranderd 106 131/1 14 24'/, 241/, 25»/, 25»/, 57»/!, 117/, 14«/, 111/, 11»/, 114 32 1477/, 148 170 i/s 175 119'/, 1221/, 139»/, 140 Il9i/, 118 69 678/, 170 170 3561/, 360 775 775 100 105 1551/, 157 329 330 280 284 276)/, 278 555 557 225 230 279 288 249»/, 254 1)2 112 482i/, 4901/, 4531/, 463 237 2391/, 390 390 2258/, 226 2701/, 275 255 2581/s 274 277 316 319 320 324 354 358 330 330 550 550 2491/j 250 327 325 547»/, 548 Da Hesr ea .Mevresw O. J, FRANSSÊN—Smith geven kennis van de geboorte hunner Dochter MORA. Alkmaar, 21 juli 1919. Keetgracht 1. De Heer en Mevrouw, HAR BRINK NUMAN—v. D. Oord be tuigen hunnen hartelljken.dank voor de betoonde belangitelllng bij de geboorte hnnner ilOOttTKU ondervonden. Calls 'soog, 18 Juli '19, Hiermede betuigen wij onzen har* dijken dank aan allen, die belang itelllng hebben getoond bij onze 40 jarige Eclitvereenlglng. S. SPRUIT en Echtgenoote. Alkmaar, Juli 1919. Op 30 Juli hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Groot®uders KL,AAS SCHOT en NEELTJE FEKKE hunne ïa'/s-jarlgo JRchtvwrce- nlglng te herdenken. Hunne dankbare kinderen en kleinkind C. G. MEERLANT— Peereboom. C. MEERLANT. P. PEEREBOOM. NEELIE MEERLANT. Kwakelpad 16. GEBOREN: ALBERTINR ALETTA, Dochter van T. A. FRANSSEN en H. A. FRANSSENBalder. Eenige en algemeene kennisgeving. Alkmaar, .17 Juli 1919. Bergerweg 12. Heden overleed om geliefd Zoontje ileumaMin aiukhti» jomannu*, oud 2 jaar. D. W. J. TEN HAAF en Echtgenoote, Alkmaar. 20 Juli 1919. Onzen dank aan denWelEd, Zgl. Heer Dr. SCHRöDER, voor de zorgvolle behandeling. ündergeteekemieu betuigen langs dezen weg hun hartelijker! dank aan den WelEd. Zeergeleerden Heer Dr. VAN DAM, voor de goede zorgen aan hun Zoontje PAUW bewezen. P. HOOOEND1JK en Echtgenoote. Scliagerbrug. Bij akte 7 lull 1919 voor den ondergeteekenuenotaris te Alk maar, verleden, hebben de heeren AN AÜR1AAN BAS1E, fabrikant te Alkmaar, ADR1AAN BAS1E, koopman te Clifton,; Noord-Ame- rika, MARINUS BASIL, fabrikant te Alkmaar, JAN BAS1É, coiffeur te Alphen aan den Rijn, WILLEM BASIE. coiffeur te Amsterdam, ACOB BRUIN Azoon, koopman te Zaandam, DIRK KOELEWIJN, directeur der Keucheniusschool te Djokjakarta; Mejuffrouw JANS1NA CURNEL1A BASIE en Mejuffrouw ADRIANA BASIE, belden zonder beroep te Alkmaar, aangegaan eeue vmiuooiauUii], van kooptiaiulet ander den naam „Urm» J. A. 1UN1K en 2KOONKN", welke ge vestigd is te Alkmaar en ten doel lrceft de fabricatie van- en den liaudel In Jnc,hl water of Jtlooid «nu.ile>()«lwKN<!, De vennootschap heeft eer aan vang genomen 8 Juli 1919, is aan gegaan voor den tijd van tien ach tcreenvolgende jaran en eindigt alzoo 7 Juli 1929. Na verloop van dien tijd wordt de vennootschap geacht stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd te worden. indien een der vennooten geene verlenging wenscht, dan is hij ver plicht daarvan minstens zes maan den vooraf aan de andere vennooten schriftelijk kennis te geven in welk geval de vennootschap te zijnen aanzien eindigt op ultimo Apri' van het jaar volgende op dat waarin die opzegging is geschied. De vennootschap wordt bestuurd door de vennooten onderling, die een of meer hunner met h^t beheer daarvan belasten^ Voor het eerst is dat beheer op gedragen aan de vennooten JAN AQRIAAN en MARINUS BASIE Ieder van de als beheerders aan gewezen vennooten is met uitslui ting van de andere vennooten be voegd ,te dien einde voor de ven nootschap met den naam der firma te teekenen. Voor alle andere da den, den handel der vennootschap niet rechtstreeks betreffende wordt de medewerking en onderteekening van alle vennooten of hun schrif telijk gemachtigde vereischt. Voor het endosseeren en accep teeren van wissels en ander han delspapier is de handteekening van de beide beheerende Vennooten vereischt. P. J. C. VAN TÜORNENBUROH Notaris. Door den E.A. Heer Rechter commissaris in het faillissement van JACOB KEULEN, koopman te Hippolytushoef, is bepaald le. dat de ter mijn binnen welken de schuldvorderingen moeten zijn ingediend, zal eindigen de 10de Augustus 1919. 2e. dat de verificatie-vergadering zal gehouden worden op Woens dag 10 September e.k., des voor middags ts elf ure ln het Ge rechtsgebouw te Alkmaar. De Curator, Mr. J. L. VELTRUP. Alkmaar, 18 Juli 1919, VOOR 12 uur vale's mm tegenover do Knpelkark. NET ZELFST. BURGERMEISJE zoekt pl. als g k. naaien, o. g. In zaak behiilpz. te zijn. Br. bur, v. d. bl. no. D 564. Gevraagd een voor de ochtenduren. Adres WES- TERWEO 144, over de Lindelaan. P. HEKKET Hi Co., Paplerwa- rcnfabrlek, Kmiaalknde. Terstond gevraagd een bij T. WOLZAK, Laat D 93, Alkmaar. Moet kunnen FIETSEN en goed REKENEN en SCHRIJVEN. Loon f 8,per week. voor net persoon, P. O., 20 jaar, met eenigzins zwakke geestver mogens. Hoog loon geen vereischte. Brieven franco onder W 559, bureau van dit blad. gevraagd. Adres te bevragen bureau van dit blad. Terstond gevraagd zeer bekwame Sigarenmakers, Haart Sigaren fabriek Firma J. C. HESSEN Zn., Spaarne 72, Haarlem. Alkmaar, 19 Juli. Met dezen berichten wij U, dat niet de heer Mulder, maar de heer J. KEIJSFEK, Tuinstraat no. 8, de zaak in brandstoffen en olie heeft overgenomen. Tevens betuigen wij onzen har telijken dank aan allen voor het vertrouwen, hetwelk wij circa 25 jaar hebben genoten en bevelen bovengenoemde ten zeerste aan, Wed. C. J, DENNEMAN, Wognumsche buurt 11, Alkmaar, Hiermede bericht ik U, dat ik do Hrandstolfenzaak van de Wed. C. J. DENNEMAN hol» overgenomen, en hoop hetzelfde vertrouwen .te mogen genieten, het welk zij circa 25 jaar van U heeft genoten. Mij beleefd aanbevelend, J. REIJSPER, Tuinstraat 8, Alkmaar. Zij, die wenschen te Adverteeren te Nijmegen en in de Om geving, worden opmerkzaam ge maakt op de opgericht 1800, C. A. V1EWEG ZOON, uitgevers door welk dagblad daar in «silo kringen do meeste aldoendo publiciteit wordt geboden. Te huur gevraagd door Jongelui voor nu of later een H-uurpdjs f 2.50 f 4.—. Br. lett. A 15, Boekhandel FRANKENBERO, .angestraat. of Iets dergelijks TER OVERNAME GEVRAAGD, hetwelk een burger bestaan oplevert. Brieven onder B 562, bureau van dit blad. TE K OOP een leegstaand BURQERWOON- HUIS met SCHuyR; een BOE RENWONING met 5 H.A. Land, te bevragen bij J. OPDAM, Vier Staten, Alkmaar. op Donderdag 24 Juli 1919, 's voormiddag? 11 uur, van n.l. Haver, Paardenboonen en Voerbieten (6 morgen), Grasgewas, te velde staande op circa 40 moi gen op de plaats „de Nol", zeer gunstig gelegen aan den beharden Ruige- weg en Egalemerlsloot, nabij het Groot N.H. Kanaal, in de Zijp. en (tot 1 Mei 1920). OM CONTANT GELD. In perceelen op het terrein aan geduid. Notaris VRIJBURG. Gevraagd te Bergen-Binnen van 9 tot 14 Aug. een goed voor een dame en 2 kinderen van 7 en 8 jaar. Brieven aan den Heer J. B. ONDERWATER, Wllleraskade, Leeuwarden, Da aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnonlsndsohe Credlethrleven, waardoor In ruim 80 plaataan In Nsdarland gulden franoo kunnan worden opganomen. E n groote handelszaak (provinciestad) ZOEKT 1 (goed Ned. Corresp.) VereiachtenKantoorroutine, accuratesse, activiteit. Diploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Brieven met uitvoerige Inlichtingen omtrent opleiding, leeftijd, werkkring, salaris enz. onder letter C 563, aan het bureau v.d. blad. 9* Ziet do Etalage I Telefoon «3». Dramatisch Meesterwerk ln 7 neten Aanvang van het groote nummer prootes ACHT uur is een hernieuwd bewijs van don vooruitga"^ der Uoll. Industrie. Indien ge de welvaart van ons land wilt bevorderen koopt dan dit product, dat In kwaliteit en prijswaardigheid de vergelijking met het beste bultenlandsohe merk glansrijk doorstaat. Vraagt inlichtingen bij onze vertegenwoordiger H. HAUTEMA Pz., Hoogstraat 16, Alkmaar. Boeten. ScM- co MÉleÈi ln gebrnlk 1>U de verschillende Inrichtingen van ouderwijs te dezer stede. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4