Heeren- ©n. KifiderKleeding, gemaakt en op maat WSTTE HUIS. Firma H. S. CLOECK, LAAT I. '■■„m3b«,, HET BEZOEK AAN ONS MAGAZIJN DOET. II ZIEN, DAT ONZE fpl? PK "UZ EN n' OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE KWALITEIT Zliti onz.e ótt- lage. o efeaank ondiging. I t r- 1i~ Het'blijkt dn« dat zelfs de soe.-dem. li' wet eens heldere oogenbli'kken hebben zei spr. Dit de soc nie mee doen, vindt mede zijn oorzaak" (hierin, dat, blijkens het schrijven van het N. V. V., het plan voor de staking reeds was gepubliceerd, vóór er overleg had plaats gehad. Daaruit blijkt, dat het N V. V. niet zou mee doen, zelfs als het de zaak geheel goed vond, omdat het N. V, V. de leiding dan let zou hébbta e die wit het in elk géval be- tunicke; omdat daarin vaii séuk propaganda zit. Met N. V. V. heeft de laatste jaren altijd twr&agd, zei sp" hoe is het meeste propa- 1*ti .anken A soc. vakbeweging? In een ernstige aal als deze had men aeze oordeelde terventie in Rusland, eni lion, langzaamheid van de demo) tnotiveering niet mogen gebruiken, tg>r 1 rek' motief voor de weigering van aa rs viking is 'het feit, dat de burtenlaadsuie s 'daiiöten niet vroegen om mee te staken. hm d. •hoe nde Novemberdagen, zei tpt. Trdelsira i immers steeds, dat ge- moest worden, op hef buitenland, reditu Mac.ro.Ti men tegen hem zei, dat hij revolutie aiaakte naar Du" Ai model. Hoe nu deze uit- ëpTüiii van Troelara xc rijmen met het schrij ve; tan liet N. A. S., dat men uit eigen over- tulging ziin maatregelen neemt? De Schoolbode rdiredf in Nov.de staats- u a van f roelstra ia afgewezen door het N. V V-"' «II nu zal het Dinsdag wel weer hee- a: ,.De a haling is afgewezen door het N. V. V. Mrvt vergeet, dat de Nov.-revolutie eigen lijk geboren is in Rotterdam onder leiding vankijkoop, die bang was voor het overloo- pti; van zijn volgelingen naar de anarchisten, an toen Troeistea inspireerde tot het doen van iets grootsch. Het betoog van het N. V. V. komt hierop neer, zei spr., dat men het 'NL A. 'S. alleen laat staan op den dag van de daad, zooals de Tri bune dien noemde. Deze daad is de revoluti- onnaire daad, alleen beoogende alles af te breken en niets op te bouwen. De heer v. Ra- venstein zelve gaf toe. dat de communisten in de Kamer ziüen om den boel af te breken. Ei ken maatregel tot verbetering van 't lot der arbeiders wijzen ze af, omdat ze van oordeel zijn dat, hoe slechter dit lot iis, hoe gemakte- ijker' de propaganda voor hunne doeleinden te Spr. was overtuigd, dat van de beweging van a.s. Maandag niets zal komen, omdat het buitenland niet zal staken De Vorwarts zette uiteen waarom de meer- dtrheidsfiocialistm niet kunnen) meedoen. De or fhaiikclijken maken er, in plaats van een betooging te houden tegen de beeren van Ver sailles een) actie van tegen de eigen regeer ders. De ikath. arbeiders in Frankrijk laten, zich niet op sleeptouw nemen door de socialisten; iii En land zal wel betoogd worden en zul len wc moties wordenl aangenomen, maar men is ,c verstandig om zich té laten mee skepen. Fr wordt dus niet gestaakt, hier met noch ia het buitenland, maar zulks mede door de Bctie van de chr wikoewegtag. In Nóv. heeft in al haren omvang genomen, r. k. en protest. lien OEft land gered en toen is oo- middelHjk gezegd: wat nu gebeurd is, is schit terend en moet een spoorslag zijn om ons te versterken. Sinds dien, zei spr., is net ledental der chr. vakbeweging verdüftbeld. Wijl zullen nog steeds moeten toenemen in kracht eni aan tal, om te kunnen, volbrengen hetgeen van ons gevraagd) wordit. De chr. vakbeweging staakt niet a.s. iMtaan- dag. Waarom niet? Omdat de vier motieven, aangegeven dbor de soc. leiders te Parijs, niet gelden voor ons. Immers wij, hebben geen invloed op de m- [•arije. Tegen de hlisatie kunnen we al evenmin protesteeren, omdat wij in ons land daarmee bereikt hebben wat te bereiken is. Tegen, het uitblijven van amnestie van poli tieke gevangenen) hebben we niet op te ko ren, omdat we zulke gevangenen niet hebben. Evenmin kan de duurte voor ons aanleiding zijn tol staken, omdat de levenamidd ilenvoor- ziening eischt, dat er gewerkt wordt. Door ji' zou de duurte der levensiniddMen in de hand) worden gewerkt, dat ia zeer terecht ook door het N, V. V. opgemerkt. De chr. vakbeweging heeft nog een princi pieel' •motief voor het met-sta Ken. Wanneer is sinking voor dc chr. geoorloofd? Soms kan •orloofd zijn, maar aan een politieke s iking mogen de christelijken nooit mee- oen, d. w. V. xofioge". door staking niet de regeering maatregelen pogen, af te dwingen, d zij anders niet zou nemen. Staking is een momisch wapen., een middel om dén toe stand voor de arbeiders, beter te maken, een •.apen dus in dien strijd tusschen patroon en erkman En waar de regeering als regel buiten dien strijd sMat, mag het wapen der staking tegen haar niet gebruikt worden. Hoe zullen wij nu a.s. Maandag kunnen staken uit ontevredenheid over wat een bui- tenlandsche regeering doet inzake een ander land? Zou een patroon dat niet opvatten als contractbreuk? Wij zullen in ons land niet zoo onverstan dig zijn om te staken en ons land zal van de slaking van Maandag geen hinder hebben. Het N. V V. moet echter niet zeggen, dat het die verhinderd heeft, want het is niet zoo af- keerig van een politieke staking. [>e christelijke vakbeweging neemt breeder standpunt in dan die der andere tijen. Zij houdt voor oogeci, dat in ons rie productie zoo hoog mogelijk moet wor den opgevoerd en dat naar eenheid van het volk moet worden gestreefd. De chr. vakbe weging zoekt het heil van alle burgers van ons vaderland, anders dan de andere partijen, die slechts het welzijn van een enkele klasse beoogen. Met een wensch voor uitbreiding der chris- een telijke vakbeweging besloot spreker. De heer Hulselmanas, daarna het woord krijgende, was het met den vorigen spreker eens, dat Maandag .niet gestaakt zal worden. Hier in Alkmaar zal niet gestaakt worden, mdat de communisten het zelve niet doen, mders zouden zii immers niet om 7 uur des avonds een meeting beleggen. Spr. betoog- dat dan het roepen om korter arbeidsdag zoo ernstig niet is gemeend. Met een voor beeld uit eigen omgeving toonde hij aan, da men lang niet afkeerig is van overwerk. In een werkplaats, waar zelden overgewerkt werd, arbeidt men nu tot 9 uur 's avonds, en alle personeel doet er aan mee. Men wil; zoolang het nog kan, daarvan profiteeren. Maar al staakt er a.s. Maandag niemand, het doel is toch bereikt: het praten over revo lutie. De communisten kunnen nu nog eens weer de slechte omstandigheden der arbeiders blootleggen. Wij achten hei niet nocdig in te gaan op ifi rcvoltttiooiiaife bedoelingen, omdat wi iet met hen kunnen meegaan in der. strijd te en troon en altaar. Millioenen willen niet dien strijd tusschen geloof en ongeloof, waaruit voortvloeit de ecoomische strijd, de sociale kwestie. Denkt men, dat nu nog dezelfde doelein den voor de revolutiepredikers gelden als in November? Voelt gij wat er voorvalt tegenwoordig in de wereld? Van elk half uur zijn wel 5 mi nuten gewijd aan den strijd tegen God Als wij de revolutie buiten ons land wil len houden, is er meer noodig dan een preek over hare vreeselijkheid. Wij doorleven groote dagen, men behoort iets positiefs te stellen tegen de revolutie. Men moet meegaan met den polsslag van den tijd. We hebben dén 8-urendag gekregen, maar niet om de revolutiebeweging van No vember, want we wisten reeds dien te krijgen zoodra minister Aalberse optrad. De linksche partijen hebben jaren den tijd gehad een mi nister van arbeid aan het bewind te brengen, maar het moesten de christenen zijn, die zulks uitvoerden. Uit het publick klonk een protest; de spre ker meende, dat de 8-urenwet wel degelijk een gevolg was van de November-beweging, het geen de heer Hulseimans ontkende. Maar bo vendien, zei deze, is het toch een feit, dat de eerste minister van arbeid in het christelijk ministerie zit. ,;De wet van Talma' was zoo slecht", zeide de stem uit het publiek „En is daarom minister Aalberse dan ge komen?" vroeg de heer Hulselmans onder groote hilariteit van het overige publiek. De heer Hulselmans vervolgde zijn rede met te herinneren aan het debat in de Provin ciale Staten over het overleg met georgani- seerden. Deze hadden zich terug getrokkén, omdat zij zich niet konden vereenigen met het eit, dat 'overleg wérd gepleegd met ongeor- ifaniseerden. Spr. had dit sterk afgekeurd. De bedoeling moet altijd zijn de klove tus schen werkgever en werknemer kleiner te ma ken. Men moet den polsslag van den tijd goed begrijpen. Spr. wees er op, dat steeds door verschillende ondernemers wordt gepoogd den gang van 'zaken te remmen, dat altijd ver schillende bepalingen worden uitgeschakeld, tegen de bedoeling van den wetgever. Spr. maakte dit met een voorbeeld duidelijk en legde er den nadruk op, dat het R K. Con gres voor de bedrijven daaraan een einde ïeeft gemaakt. Spr gaf toe, dat het leven veel duurder is dan in 1914, het scheelt wel 100 pet., maar men hoede zich voor overdrijving, zooals de communisten doen, die voor 15 in 1914 thanas een loon vragen van 60 tot 80, De revolutie moet bestreden worden en daaraan doen r.-k. en soc. allen mee. Midde len daarvoor zijn verhooging van loon en verlaging van Tevensmiddelenprijzen. Aan het eerste werken de soc. hard genoeg mee, blij kens de loonsverhoogingdebatten in de Prov. Staten. Spr. zette uiteen, dat een revolutie tot stand kan komen door de werking van de uiterste partijen. De soc. zullen aanvankelijk niet mee willen, omdat zij de communisten verfoeien. Maar langzaam zullen zij naar hen overloopen. Voorts besprk de heer Hulselmans de bur- lerwachten, die in Duitschland redders ble- :en, maar waar toch ook overloopers bij wa ren. De huidige maatschappij, gegrondvest op christelijke beginselen, staat pal tegenover revolutie, maar werkt daarom wel mee aan sociale verbeteringen Zij zal in de burger wachten een goeden steun vinden tegen het drijven van revoltitionnairen. Spr. besloot met een opwekking tot strijd tegen revolutie- 'J°De lieer Bruin, voorzitter van het christe lijk comité van actie tegen dc revolutie, bracht den sprekers, die door het publiek met een applaus waren beloond en wier rede herhaal delijk door handgeklap werd onderbroken, een woord van dank en sloot daarmede de lijeenkomst. ALKMAARSCH BIOSCOOP-THéATER. door n iiuercanmte serie van „Het mysterie der Roode Oogen" als door het aardige bij werk ten zeerste voldoet. Een caricatuurfilm laat ons de geschiede nis zien van Fuller Pep, die verhuizen moet. Prachtig is de opname die de Hollandia- fabriek eruaakt heeft van het bloemencorso in Haarlem. Ook krijgt men-onze beroemde vlieger Fokker te zien, die tijdens dé Haarlem- sche feesten het publiek door zijn gedurfde toeren in bewondering bracht. „Hij wou m hij zouis een aardige Amenkaiulsche klucht in twee acteu, waarna voor het hoofdnummer uog eerst „Hel licht sein" wordt gegeven. De zevende série van „Het mysterie" geeft niet alleen spannende taf reden, maar ook eenige tooneeltie», zooals b.v. in 't begin der derde acte als Florence het kleine kindie en het hondje bij zich in huis neemt. Vanya Tosca m Stanley apten weer een groote par tij in deze s erie." Zij blijken voor dit soort filmwet k uitmuntend geschikt. Tntusschen is de groote vraag: Wie is Pierre la Rue? nog steeds niet beantwoord. Dit zal gebeuren in de slotsérie, die de volgende week wordt ge geven. Zoodra zij amar kon, ontsnapte Esther uit het huis en ging naar de Kenwyns. Zij had Dora in meer dan een week niet gezien. Zoo als gewoonlijk door de apotheek binnenko mend, hoorde zij de stemmen van Dora en een andere vrouw, lachend praten in de keu ken, het plassen van water en een grappig, kraaiend geluid, dat zij niet kon thuisbren gen. Zij floot, en Dora riep: „Kom eens zien, wat we doen." Zij ging naar de keuken, waar Dora en Betje Cumow op den grond geknield lagen en bezig waren een kindje te baden. Esther schrikte. Zij hada Betje niet meer gezien na den dag, dat de „Sunderland" vergaan was, en zij was bijna de omstandigheden van haar vertrek vergeten. De naaktheid van het kinc. scheen de onwettigheid van zijn geboorte nog sterker te doen uitkomen. Een zonderling gevoel van verlegenheid bekroop haar, en zi; bleef op den drempel staan en mompelde 0, het spijt me. Ik kom wel weer eens te- rU Deije stond sterk blozend op, ze had neer geslagen oogen en droogde haar handen aan haar schort af. Dora, blijkbaar niet bewusf van de verlegenheid der béide andereu, tilde den kleine op haar schoot en begon hem te drogen. „Kom hem eens kijken", riep ze vroohjk, en ze hield het kind in haar teere handen om hoog. Esther kwam nader. De jonge moeder keek ialoers, hoe ze aarzelend het kleine lichaamp- Deze week een programma, dat zoowel In Jacob van Comptris Jongens- en Mets- j es-bibliotheek (onder redactie van A. Scha beek, zijn in det derde serie weer een vijftal zeer lezenswaardige deeltjes verschenen: sprookjes, aardige vertellingen, waarvan eer- ïjkhcid, 1« ié tot ouders en broers en zusters en aansporing tot goede behandeling van ïuisdieren dé moraal zijn, alsmede op zeer bevattelijke manier geschreven opstellen over iet ontstaan, opsporen en delven van steen kool en over het kolenbranden. Alle deeltjes zijn geïllustreerd. Het kan niet andera of de uitgifte van deze vijf deeltjes zal het succes, met deze jongens- en meisjesbibliotheek tot heden behaald, weer doen stijgen We durven de kennismaking ge rust aanbevelen. Niet alleen onze jongens en meisjes echter, ook grooten zullen de boekjes met genoegen lezen. Rekken. Aan de hand van een' klein drie- maandeliiksch tijdschriftje trachten Directeur en Bestuurderen' belangstelling bij het pu bliek te wekken voor het groote liefdadig heidswerk der verzorging van zwakzinnigen. Blijkens het tijdschriftje vinden daar vele ar me stakkerds, die hopeloos ten gronde zouden gaan in de modderpoelen der groote steden, een veilig onderkomen, een goede verpleging en zoo eenigszins mogelijk, genezing in de frissche, ruime gebouwen op.de uitgestrekte Rekkensche heide, 't uiterste puntje van den prachiigen Achterhoek. En al die verschillende schrijvers, die daar hun pen voeren ten behoeve dier tallooze hulpbehoevenden, zij spreken onveranderlijk van twee dezelfde zaken: in de eerste plaats over de vreugde van te mogen arbeiden en iets, tot stand te brengen, iets te bereiken en zoodoende mede tc helpen zij het nog zoo gering - aan de leniging van den nood on- ■ici z'.wikke; e i-iedenioischen, en in de tweede plaats doemt daar ook voor allen op een zelfde dreigend spooksel, dat misschien hun arbeid zal verstoren, hun krachten zal fnui ken en hun energie ten slotte zal lamslaan: 'n tekort op de balans over 1918 van niet minder dan bijna 30 mille. Geen kleinigheid! Ieder ziet in dezen tijd van heerschende duurte en nog abnormale levensomstandigheden. Niet dan aarzelend is 't dan ook, dat de Directeur, Dr. Slot Jr., 't waagt een inschrij vingsbiljet aan dit driemaandelijksche afleve- ringetje toe te voegen, wetend hoe veel aan alle zijden al gevraagd wordt. Maar toch wil het ons voorkom n, dat dit doel wel ons aller sypmathie heelt ui otó, indachtig 't hoogst nuttige werk, dat deze Vereeniging tot Verpleging van Zielszieken doet, met en mild gebaar in den zak zal doen tasten. Inat ons vóórkomen dat het hi r door dreigenden noodzaak tot een gedwon gen staking van werkzaamheden komt! De penningmeesteresse, mej. M. C. van Eeghen, Sarphatikade 12, te Amsterdam, zal gaarne na ontvangen toestemming, de giften doen in- casseeren. Ons Nc&derkwartier, No. 9, geeft als hoofdartikel „De dokters ui Alkmaar" met een kiekje van rondtoerende congressisten. De heer J. P. Zondcrvan vervolgt een artikel over „Dé electrificatie van ons Noorder kwartier". „Dwars door de duinen van Ber gen naar Bergen aan Zee" is een aardig op stel van een elfjarig meisje, die de wandeling meemaakte; het artikel geeft een viertal foto's. Dr. Scheij schreef een recept voor „Een ge zond, voedzaam en lekker rnelyproduct", ter wijl de h eerN. S. W. Houtsma vertelt van. vervlogen tijden. Mark t ïicriclit n. PURMEREND, 18 Juli 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld; Aardappelen f 2 h f 2.15 p. zak 25 K.G. Tuinboonen 0.51 h 0.59 p. zak 15 K.G. Slaboonen '6.90 h 7.40 per 15 K.G. Snijboonen 5.50 h f 6.70 per 15 K.G. Peulen 6.70 h f 15.90 per 100 pond. iDoperwten 7.40 10.50 per IOC pond. Aardbeien 0.79 h f 0.83 per K.G. Aalbessen f 0.46 0.76 per K.G. Klapbessen 0.27 k f 0 46 per K.G. Handel vlug. NDORDSCHARWOUDE, 19 Juli. Aardappelen-Schotsche muizen f 8hf 8.50 Koksianm' 8, Schoolmeesters 8 <1 8.80, Duiken 8 a 8.50, Drielingen 3.60 a 4.30, Wortelen 3.60 b f 4.80. Handel vlug, ZAANDAM, 18 Juli. VEILING VEREEN. DE ZAANSTREEK. Vroege aardappelen 7.508 00 per 100 K.G. Aanvoer 35635 K.G. Tuinboonen IX—2% et. p. pond, bloem kool I 2331 ct. per stuk, bloemkool II 12K 20 ct. per stuk, bloemkool III 28 ct p stuk, selderie 2—3 ct. p. bos, pieterselie 1 3 ct. p. bos, uien 414—6^ p. bos, bieten 7ya—9Ys ct. p. bos, komkommers 2^—9SA ct. p. stuk, rabarber 10J4—11 ct. per stuk, slaboonen 25—27 ct. per 100, snijboon t 30ki—32ya p. 100, bessen (aal-) 2534— 3734 ci, p. pond, peen 3—634—9y3 ct. per bos, roöde kool 20—21 ct. per stuk, poste lein 100—110 ct. per ben, andijvie 250— 560 ct. per 100 str. BROEK OP LiANIGENIDIJK (Langcdij- ker Groenteveiling), 19 Juli 1919. In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool lc soort (per 100 st.) 20.30 a 28, Roode kool 14.70 per 100 K.G. Wortelen 3.60 h f 4.30 per 100 K.G. Aardapelen: Buitenland 8 b f 8.50, Schotsche 8 b 9.40, Schoolmeesters 8 b f 8.90, Gladblaadjes 12.50. Koks en Due 8, Drielingen 3.20 a 4.70, kleine f2b 2.20, alles per 100 K.G. Aanvoer: 15750 K.G. wortelen, 472250 K.G. groote aardappelen, 19200) K.G. drie lingen, 175 KjG. roode kool, 560 st. bloem kool. Tuinboonen 2.90, Slaboonen! 41 b f 43. HEILOO, 19 Juli. Exportveiling. Aardbeien 0.35—0.48 per K.G. je aanraakte. Esther wilde niet onvriendelijk zijnals ze alleen met het kind was geweest, zou ze het heerlijk geknuffeld hebben, maar nu voelde ze zich stijf en onhandig. Betje barstte in tranen uit, en nam het kind weg, „U behoeft niet bang voor hem te zijn, juffrouw Esther", zei ze hartstochtelijk; „hij is zoo schoon en vlkkeloos als een lam. Het is zijn schuld niet, dat hij een kleine bastaard is. En hij zal nooit gebrek aan lief de kennen, zooals de kinderen van sommige vrouwen." Esther voelde de beschuldiging in haar woordenze werd bleek en deinsde achteruit. „Betje, wees niet dwaas", zei Dora, .juf frouw Esther was verbaasd je hier te vinden." „Juist, dat is het, juffrouw Dora" zei het meisje, „ik heb u wel gezegd, dat het met goed was. Het reugt niet, dat u mijn schan de in uw huis hebt. Het kan me voor mij zelf niet schelen, maar niemand zal door woord of blik mijn kindje een verwijt er vana maken, tda het geen vader heeft." Zij rolde den kleine in haar schort en heen en weer gaande, schreide ze bitter. Alsof het kind de vlek op zijn geboorte voelde, begon het uit alle macht te schreeuwen, en maakte daardoor de onrust nog grooter. Esther was diep bedroefd. Zij knielde naast het meisje neer en sprak haar vleiend toe. „Je bent heel hard en onvriendelijk tegen me, Betjee. Ik vind het een heel mooi kindje Toe, laat mij hem eens nemen." Langzamerhand werden moeder en kind be daarder, de vréde werd gesloten en bezegeld met een kus en de drie meisjes brachten een. uur door met te babelen over de eindelooze bijzonderheden van fafet toilet van den jongen heer Curtnow. Maar een nieuwe belemmering werd ge voegd bij den omgang van Esther met de Ken wyns. In theorie bewonderde zij1 Dora, dat zij Betje Cumow in huis hadi, maar zij kon niet geheel over haar gevoel van' verlegenheid iieen komen in) tegenwoordigheid van een kind, 'dat buiten de wet geboren was. Zij wist, dat het gevoel diwaas en onmensch'lievend was, maar zijl was van nature niet in staat aan ze delijke vraagstukken te ü'enkeni in termen van gewoon versland en 'haar louter vonmelijk godsdienstig geloof deed haar geen gemakke lijke formule aam de hand, zooals Dora voor de gelegenheid vond. „Ja, natuurlijk zondigde ze, Esther," zei Dora toen zij over het onderwerp spraken', „rfiaar ze heeft oprecht berouw, en dat maakt een groot verschil. Wij hebben ge enrecht te veroordeelen, wien God beloofd heeft te ver geven. Een lijd 'lang zal ze wat moeite hebben, om een betrekking te vinden. De menschen nemen een meisje niet, als zaji weten, dat zij ongelukkig iis geweest. Maar weldra zal zij het kind tonnen uitbestedA. Intussdhen geeft hij niet veel last in huis, en Betje .is een zeer handig meisje." Bovendien wist Esther, dat ze bang voor Betje was. De beschuldigde kreet van het nami het blad op en zette hét weer neer. „Juffrouw Esther hoe gaat het met jon gejuffrouw Kitty," zei ze zacht. „O heel) goed', dank je, Betje," zei Esther, zondter haar hoofdi om te draaien. „Ik geloof, dat ze je nog mist," voegde zij er bij, om het stilzwijgen te verbreken. „Het is heel lief van u, om dat te zeggen, juffrouw Esther.- Ik hiéld heel veel van. haar. Ik wist niet) hoe ved, totdat ik wist, dat mijn kleintje zou komen. Het maakt een' vrouw zacht." Haar stem brak bij het laatste woorti „Juffrouw Esther fluisterde tenminste een vennoéd'en, waarover geen van beiden openlijk hardop durfde te spreken, of schoon na haar zenuwachtigen uitval niets gezegd' was, dlat aanduide, dat haar woorden meer dan een algeraöene be teekenis hadden gehad. Op een midag, dat Doramaiar beneden was gegaan, om ten- middel klaar te maken, en Esther alleen in de huiskamer bleef, kwam Betje binnen, om het theegoed op te ruimen. Zij treuzelde rondl in 'de kamer en stelde haar werk uit. totdat Esther zenuwachtig werd. Zij probeerde iets te bedenken, dat zij kon zej gen, maar er kwamwa geen woorden. Betje ze, wat dichter bij komende. „Wat) is het, Betje?" zet Esther, met ver bleekt gezicht naar haar opziende. „Gelooft u. dat jongejuffrouw Kitty heel gelukkig is? Zijl verlangde naar de macht, om eenvoudig te spréken, te zeggen: „Zeg me alles, wat je weet, alles wat je vreest," maar ze kon alleen .maar zeggen. ,;Hct is nog at een stil kind. „JU, stil," zei Betje boos. „Maar ze kon luidruchtig en ondeugend) als de besten zijn, toen ik haar geheel voor mijizelf had. Zij was niet bang voor mij." „Ziji is ook niet bang voor mij," zei Esther bleek glimlachend1. „Ik wilde, dat ze meer bij u was, juffrouw. Ik vind het uiterlijks van die nieuwe ingere gen' bleeke Londensche meid niet prettig. Zij 13 hard en sluw. Jongejuffrouw Kitty houdt ook niet van haar, daar ben ik zeker van. Ik heb ze samen buiten gezien." Neen, ik houd ook niet van Beatrice," zei Esther zaCht, blij over die uitvlucht. „Mijnheer let niet veel op jongejuffrouw Kitty, zei Bette, en ze Diet haar vinger langs den. rand van het blad glijden, „Hij houdt heel ved' van haar." a;,- PRIJSVERLAGING. v den ouden man werkelijk missen zou, haar kleine half-zusje was, dat zoo dikwijls door hem in moeilijkheid was geweest. •Sammy Lugg werd dranken, en leunend over de haag van 'het kerkhof, hield hij een lijkrede. „Hij was een zeer driftig man zei iuj waardeerend. „Toen ik een jongen was, zag ik het gevecht met houweeden tnsschen de mannen van' Forth Enys en die van Eolear- ne. De oude Thomas Rosewarne was de aan voerder van do mannen van Forth Enys. Midden in het gevecht, terwijl Thomas won deren deed, sprong een man van Tolcarne op zijn rug en hield zijn armen vast. Tho mas riep: „Laat me los", en een smid, Jacob Treneery, trok den man weg en sloeg hem neer met zijn duimen op zijn oogen. Maar Thomas zei: „Laat hem" on hij keek neer op den man, die op den grond lag, en zei: „Zoo, ln.rtry Fellow bon jij het l Goed, ik zal je h i- pen." Hij nam hem op, en (gooide hem togon den ateonen imuux, en hij werd in een laken naar huis gedragen om te sterven. O, hij was heel driftig." Eenige der rouwdragenden, die van dicut- hij gekomen waren, keerden naar Trevose te rug om eenige ververschingen te gebruiken. Iedereen zei iete van pas; zij spraken over een schakel met het verleden, een echte man van Oorawallis van de oude school, een van de door de natuur gevormde heeren on zoo verder. De oude Rosewarne had Esther bij testament 48,000 gulden vermaakt, zoodat het voorwerp van onwelkome attentie uoru. Zooals mevrouw Blanchard zei, betookonck a het bedrag niets voor de erfgename van Ire Kvoee, maar de bedoeling van den ouden man aandoenlijk. Als ze rdet gedrukt w&i J2I <vaa zoo '3 geweest, zou Esther prat gehad hebban om lusnior, waarop de gasten trachtten vw .tw.ijuE rouwbeklag te vareanigen mat v. trouwelijke gelukweus-clieu over het verdwij nen van een lastpost, en -openlijke bewonde ring voor haar stiefmoeder in het zwart. Ro- eewame -kon zijn oogen niet van haax afhou den, eh Bl-an-ehard had1 aan de gelegenheid een bestelling te danken, om haar portret te schilderen. Het volgende jaar hing het schil derij op een middenplaats aan de Academie. W'F'it vervol.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6