DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1910. DINSDAG 22 JULI. Duitenlandsch overzicht. \o 170 dii nummer bestast uit 2 bladen, Honderd een en twintigste Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs b|j vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- hoele Rp f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. BJJ groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Buitenland. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën De Fransche pers houdt zich nog druk bezig met deu te Berlijn vermoorden sergeant Mannheim en verwondert zich over de weige ring der Dui'tache regeering om aan de stad Berlijn een boete van een millioen franc op te leggen. De Duitsche regeering beroept zich op het volkenrecht, maar de Fransche bladen achten dit ongemotiveerd en herinneren aan de zwa re boeten welke Fransche steden tijdens de bezetting voor kleine vergrijpen werden op gelegd. De normale betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland zijn nog niet hersteld, de Fransche soldaten, die zich te Berlijn ophou den, zijn daar uit juridisch oogpunt ais be- zeUmgstroepva. De Mat>ir' wü aan ook Duitschland da delijk laten betalen en voer iederen dag uit stel een millioen meer vragen. Maar de Duitsche regeering gevoelt daar in het geheel niets vour. Het vredesverdrag is tot stand gekomen en door de Duitschcrs geratificeerd en deze zijn nu van meening, dat generaal Foch in Duitschland niets meer te cummandeeren heeft. Er moet toch eens een eind aan den oor logstoestand komen ep de geschillen welke nu tusschen üuitschlaüd en Frankrijk be staan, dienen dan ook langs diplomatieken weg 'tot een oplossing gebracht te worden. net is nog niet zoo gemakkelijk om een beide partijen bevredigende regeling te tref fen en het eind van het liedje zal wet zijn, dat Duitschland betalen moet. Het is nog steeds de zwakste en daarom degene die natuurlijk in het ongelijk gesteld zat worden. Engeland heeft gister zijn vredesfeest ge vierd. Onder groote geestdrift der toeschou wers is een overwinningsdéfilé door de stra ten van Londen gemarcheerd. Het was samen gesteld uit eenheden, die zoowel de verschil lende eenheden van de Britsche vloot en het Brilsche leger als de legers der zelfbestu- reude overzeesciie gewesten en der bondge- nooten vertegenwoordigen. De bekende militaire leiders, waarbij ook Foch zich bevond, gingen aan het hoofd van den stoet en de Koning nam voor 't Bucking- hampaleis het saluut in ontvangst. Ook de dooden werden herdacht. In Why- tehall was een groote katafalk opgesteld, waar de troepen in het voorbijgaan voor sa lueerden. Thans is den Oostenrijkschen afgevaardig den de volledige tekst van het vredesver drag overhandigd met een brief van Clemen- ceau, -waarin den Oostenrijkers tien dagen wordt gegeven om zich aan de bepalingen te onderwerpen. Het vredesverdrag beperkt het Oostenrijk- sclie leger tot op 30.000 man vrijwilligers. De commissie voor het herstel zal het totale be drag der schadevergoeding vaststellen, dat over 30 jaar moet worden betaald. Oosten rijk moet alle koopvaardijschepen en 20 pet. van zijn rivierschepen uitleveren. De gebieden, die zich van Oostenrijk heb ben afgescheiden, zullen een gedeelte van de schuld van vóór den oorlog overnemen, dat de commissie voor het herstel zal vaststellen Oorlogsschuld hebben zij evenwel niet te betalen. De grens aan de Moravische zijde is lichte lijk gewijzigd ten einde den Tsjechen een bruggehoofd over den Donau te waarborgen ten Zuiden van Pressburg, terwijl de Oosten rijkers enkele Duitsche districten krijgen die deel hebben uitgemaakt van Hongraije. Het district Mirabor wordt aan de Joego Slaven toegewezen en een volksstemming zal over het lot van het Klagenfurth-gebied beslissen De nieuwe economische bepalingen zijn veel zachter dan de oude. Het Oostenrijksche particulier bezit wordt thans niet meer aan getast. Het herziene vredesverdrag telt 371 artike len. Een bijlage eischt van Oostenrijk, dat het allen, in-, uit- en doorvoer naar Hongarije zal beletten tot het verdrag tusschen Hongarije en de geallieerde en geassocieerde mogendhe- J,al zij Alle leden brachten warme hulde aan Lloyd George, omdat hij te Parijs de zeer moeilijke taak tot een goed einde bracht, om in mee- niugsverschillen in den boezem c rentie den doorslag te ge Het ziet er voor den K der confe- ;even. ieizer op het oogen- blik nog niet naar uit dat men hem rustig te Amerongen zal laten Onder de Linden te Berlijn is het gister middag tot een botsing tusscnen betoogers en soldaten gekomen, waarbij de troepen op de menigte geschoten hebben. Wonder boven wonder is er slechts één man licht gewond. Van de staking is niet bijzonder veel geko men. De arbeiders van tram en tunnelspoor, alsmede die van de electrische centrales staakten, maar de omnibusconducteurs de den niet mee en het spoorwegverkeer ging zijn gewonen gang. De re geermg __.0 maatregelen tegen ordeverstoring genomen. De „Tachliche Rundschau" bespot de meer- derheidssocialisten, die dezen dag ook vier den, wat onzinnig is, daar de betooging der onafhankelijken cr op gericht is, de tegen woordige regeering te doen verdwijnen. Nu de Engelsche, Fransche en Italiaansche socialisten en niet aan dachten, tegen den vrede van Versailles te protesteeren, had de staking in Duitschland eigenlijk geen reden van bestaan Door vele dergelijke moedwillige stakin gen worden de krachten van het toch al zoo verzwakte Duitschland opzettelijk onder mijnd. De „Morning Post" wijst op het onzinnige der jongste Duitsche staking, waar dit een onsympathieke actie is met arbeiders die zeit niet staken. Natuurlijk hebben de onafhankelijken de kans schoon gezien om te trachten minister Noske weer eens in discrediet te brengen, wat hun evenwel niet bijzonder geluld is. Het meeste last van de staking ondervon den de ziekenhuizen, waar door gebrek aan stroom geen operaties konden plaats vinden. In winkels en warenhuizen werd niet ge staakt. De z.g.n. wilde voertüigen werden door de stakers omver geworpen en de verga deringen der meerderheidssocialisten werden door de onafhankelijken verstoord, wat tot verscheidene botsingen leidde. Te Stettin, Dresden, München en Leipzig werd niet of slechts gedeeltelijk gestaakt. Over het algemeen blijkt in geheel Duitsch land de staking van weinig propagandistische kracht te zijn geweest en de regeering wist haar gezag steeds te doen eerbiedigen. In Italië is van de staking niet de minste hinder ondervonden en gingen de arbeiders bijna overal aan het werk. iad uitgebreide militaire den zal zijn gesloten.. De bespreking van het vredesverdrag is in het Lagerhuis begonnen. Verscheidene sprekers oefenden kritiek op het verdrag uit en vooral de terechtstelling van den Keizer te Londen vond veel tegen- kanting. Men wilde den Keizer wel terecht stellen, maar niet te Londen. Maclean stelde voor, de rechtzitting in betrekkelijke stilte in het onzijdige buitenland te houden. De arbeidersvertegenwoordiger Clynes wees op de tekortkomingen van het vredes verdrag en bepleitte internationale samen werking. Bottomley diende een amendement in op de motie over de tweede lezing van de rati ficatiewet, waarin betreurd wordt, dat het verdrag Duitschland niet den plicht oplegt om Engeland alle oorlogskosten te vergoe den. WAAR MEN AL GEEN STUDIE VAN MAAKT 1 Een Fransche schrijver, die meent te heb ben opgemerkt, dat dames dol zijn op boe ken, is daarbij op een geheim gestooten. Hij vraagt zich af, hoe het toch komt, dat de meeste dames, die gewoon zijn met brooze dingen om te gaan, met fijne kant bijvoor beeld, die niet in staat zijn een voorwerp van Saksisch porcelein of Venetiaansch glas te breken; die er slag van hebben, een pijnlijke wond voorzichtig te verbinden, die het blad van een bloem kunnen opbüigen, zonder het te beschadigen of te breken, hoe het komt, dat bijna alle dames zoo links en ruw met boeken omgaan. Er bestaat, zegt hij, een manier, om een boek zonder aarzelen en tegelijkertijd voor zichtig aan te pakken, door het handig in de holte van de geopende hand te leggen, zoo dat het niet kan vallen, dat het er niet in schommelt, zoodat men niet genoodzaakt is, het zoo goed mogelijk weer op te vangen oi het plotseling driitig met de vingers 'tegen te houden, een manier, om het voorzichtig te openen, alsof men bang is, het zeer te doen; een manier ten slotte, om de bladzijden om te slaan, door er den gestrekten wijsvin ger op te leggen en de bladzijden langzaam van rechts naar links te doen overgaan, in plaats van ze van onderen op te drukken, ze halverwege te pakken te nemen, met audere woorden in plaats van ze te verkreuken als oude vodden. Daartoe behooren een delicate, handigheid, een rustig meesterschap. Maar, zegt de Franschman, de dames be zitten dat talent niet. Zij knijpen een boek minachtend bij een hoek, zoodat het veelal valt en in tweeën breekt. Zij lezen het koortsachtig of verstrooid door, rukken de bladzijden los of verkreukelen ze, leggen het boek vervolgens onverschillig waar, op een boterham of in evenwicht op de punt van een tafel. Waarom? Haat of minachting? Ondoordachtheid of luiheid? Neen, ik zou, zegi de Fransche schrijver, eer denken aan sombere ijverzucht of instinct matige vijandigheid. Een man, die in het iezen is verdiept, is onaantastbaar, on overwinnelijkhij gaat in droomen op en heeft maltng aan da heelo wereld. De dames houden daar niet van en wreken zich daar om op de boeken. Maar.., ik geef mijn ver klaring voor een betere. (R'damsch Nwsbl.) EEN OFFER VOOR DE WETENSCHAP. Over het algemeen is de mensch van oor deel, dat muggen kwaadaardige dieren zijn, zooals trouwens alle beestjes, die voortdu rend aanvallen op hem doen. En als het muggeuras verdween, zou men dat niet erg vinuen. Niettemin was eenigen tijd geleden m den dierentuin te Londen üet zoogenaamde iusectenhuis in rep en roer, omdat de „mooie" muskieten, waardoor de gele koorts wordt overgebracht, zich van honger lieten om- konie. Zij weigerden volstrekt, zich met iets anders te voeden dan met menschen- bloed. Er moesten zich dus menschen opof feren ter wille van de proeinemingen, die met deze muskieten worden gedaan. En juffrouw Cheese, knappe insectenken ster en oppaster in het insectenhuis, heeft zich aangeboden, om de kleine bloedzuigers te voeden. Nu biedt zij iederen dag den muskieten haar handen, om er zich aan te goed te doen. Zij laat de diertjes zich volzuigen met haar bloed. Deze opollering is nu juist niet bijzon der aangenaam. Op den langen duur ver zwakt het slachtoffer er lichamelijk zelfs eenigszins van. Maar het offer wordt voor de wetenschap gebracht en in dit geval met- genoegen. BESTRIJDING VAN HOOIKOORTS. Een ernstig ongeluk, waarvan de gevolgen bij het zeer drukke verkeer buitengewoon noodlottig hadden kunnen zijn, heeft Zondag morgen halifacht op het Stettiner Bahnhof een der Berlijnsche spoorwegstations, plaats' gevonden. Een ledige trein, die op een ander spoor zou gereden worden, is door een stoot- blok heengegaan. Hierdoor zijn 6 personen gekwetst, van wie twee, een broer en zuster, achter het stootblok stonden. Op weg naar het ziekenhuis zijln beiden overleden. Volgens spoorwegautoriteiten, die zeer spoedig ter plaatse waren, moet het ongeluk worden toegeschreven aan het weigeren van de lucb'tdrukrem. TER VOORKOMING VAN HART ZIEKTEN. In de „Therapie der Gegenwart" geeft prof Klemperer verschillende raadgevingen ter woorkoming van hartziekten. Een zekere erfe lijkheid valt bij deze ziekte niet te ontkennen; echter wordt dit nog al eens overdreven. Men schen met aanleg voor hartziekte dienen alles te vermijden, waa schadelijk kan zijn: over matige lichaamsinspanning, zielsaandoenin gen, onregelmatigen levenswandel, onmatig gebruik van alcohol, tabak, koffie. Men dient zeer op te passen voor infectieziekten, die heel dikwijls hartziekten ten gevolge hebben. Vooral is dit het geval bij gewrichts-rheuma- tiek en roodvonk, echter ook bij? angina en griep. EEN VERGETEN UITVINDER. KORTE BERIOHJTENi. 1 Eert Duitsche commissie, waarvan ba ron Lemsner voorzitter zal zijn, zal met een Fransche commissie de voorwaarden regelen, waaronder de 500.000 Duitsche arbeiders zullen worden' behandeld, die de regeering te Berlijn eerlang zal zenden om het verwoeste gebied te herstellen. In Spanje is een kabinet-Sanchez Toca gevormd. Maarschalk Foch heeft de Duitsche re geering verzocht maatregelen te treffen voor den doortocht vdp. een bataljon traepen der geallieerden, dat zich van Keulen naar Flensburg zal hegeven om toezicht te houden op de volksstemming in Sleeswijk. Parijs zal dezen winter steenkolen heb ben. Het briefverkeer tusschen Duitschland en Engeland' is hersteld. Door de staking der pompers loopen verschillende mijnen in Yorkshire onder wa fer; de regeering zond mariniers om te pom pen. De staking van de mijnwerkers in Yorkshire heeft zich uitgebreid en omvat nu 200.000 man. [De Duitsche democraten hebber.' in de Pruisische Landsvergadering voorgesteld, dat er in alle hoogescholen voorlezingen over potitiek zullen worden gehouden. Het ha ve nar beiderscpnf lid ie Kopenha gen is bijgelegd. Witsoh is ongesteld hij lijdt aan dysen terie. Volgens zijn geneesheer is zijn toestand niet ernstig. De besprekingen- met de republi- keinsche senatoren over het vredesverdrag en den volkenbond zijn uitgesteld. De benoeming wordt verwacht van sir Rlonaldi Graham tot Britsch gezapt te 's-Ora- venhage. Heden wordt het Fransche amnestie- ontwerp ingediend. Te Hamburg kwam het opnieuw lot botsingen van weinig beteekenis. De regee- ringstroepen hebben] van de wapenen- gebruik gemaakt. Briand beelft tegen de regeering gestemd. De regeering van Luxemburg zal bij de Entente 'n leening van 100 millioen' franc op nemen. BTtniPiiland NEDERLAND EN BELGÏë. Men- meldt d.d. 21 Juli uit Brussel aan da N R. Ct.: Het bestuur van de Kamer van Kóóphandel te Antwerpen heeft aan den eersten minister een brief geschreven aangaande de onderhan delingen nopens de vrijheid van de Schelde en de souvereiniteit van België over „zijn" stroom. Ouder de problemen van internationalen aard", zoo luidt het ia dieu brief, „wélke ALIMAAISCIE COURANT Volgens den Amexibaanschen arts Sohep- pogroll moet men 4 soorten hooikoorts on- derschenden, n.L een lente-type, 'n najaars- type, 'n geeomboneei-d lente- en naj aars-type, en een type, dat het geheele jaar door voor komt. Niet alleen het -stuifmeel van gras zou de oorzaak zijn, doch ook de bloesem van ei ken, wilgen, populieren etc, De „American Hay Fever Prevention Association", Jn ver- eeniging, -die zich ten doel stelt hooikoorts te bestrijden en te voorkomen, heeft kunnen be werken, d-at in tal van plaatsen in de Ver- eenigde Staten verordeningen zijn gemaakt op het wieden van -gras. Hoe verder en snel Ier het stuifmeel der verschillende grassoor ten door den winid wordt meegevoerd, hoe gevaarlijker die grassoort. In Amerika worden de patiënten voornamelijk behandeld met di- ëte, door toedoening van adrenaline of kalik- zouten en in sommige gevallen door chirurgi sche ingrepen. BEVATTELIJKHEID VOOR ROODVONK. In tegenstelling met den regel, dat een zwak mensch grooter (kans heeft Oen infectie ziekte te ikrijgen dan 'n krachtig goed-door- voed persoon, heeft de arts Gominger opge merkt, zooals de „Münehener Medizimische Wdchenschrdft" meedeelt^ dat juist bloeien de, vaak overvoede kinderen zeer gevoelig zijn voor het krijgen van roodvonk, terwijl kinderen heneden 6 tnaanden en de in ont wikkeling achterlijke kinderen vrij bleven. Ook schijnt iemand door een pigment-rijke huid tegen de ziekte beschermd te zijn. Lij ders aan waterpokken blijken zeer gevoelig. Volgens sommige -beschermt levertraan tegen xoodvonkbesmetting, doch hierover zijn de geleerden het nog niet eens. IN HOEVER IS TUBERCULOSE BESMETTELIJK 3 Om te weten te komen, of iemand tuber- -culoos kan worden door te leven in de onmid- delijke omgeving van een tubereulose-lijdeff, hebben Hamburger en Müllegger een idioot kind gebracht in een kamer van eenige tu- berculose-lijdertjes en zo daar gedurende ver- echeidono weken tezamen gehouden. Het kind speelde nimmer met de anderen-, zoodat de afstand zeker minstens 1% M. bleef tusschen het gezonde kind en de zieken. Hot idiote jongentje bleef vrij van de ziekte. Dat hij toch niet immuun voor d'e ziekte was, bleek later, toen het kind), onopzettelijk, dor een tu- beroudo-se-lijder besmet werd. Volgens deze -proef zou het dus niet gevaarlijk zijn gere geld met een tuberculosedijder om te gaan, indien de afstand tot de zieke maar ongeveer 1M. blijft. Wordt deze afstand kleiner, zo-o als gowoonlijk bij in gesprek het geval is, dan is de kans op besmetting evenwél bui- ten-gowoon groot. Wij plaatsen dit bericht niet zonder een protest tegen deze o.i. ongeoorloofde wijze van handelen met een kind dat, al is het idi oot, toch een menschelijk schepsel ie. EEN KONINGSKROON TE KOOP. De correspondent van de Tel; te Berlijn meldt: Een Münschener antiquiteitenhandelaar, die uit Boedapest in Weenen is aangokomen, verklaart, dat 'hom de historische S'tefanus- kroon ten verkoop is aangeboden. Daar het hem bekend was, dat -dé Ikroon geen hooge materieele waarde heeft en de cu'riositeitswaarde alleen op te drijven was door een publieken verkoop, verklaarde een der volkscommissarissen, dat hij in een vei ling zou toestemmen als hij de zekerheid had, dat de 'kroon minstens 100.000 franc» in Fransche of Zwitsersche valuta zou opbren gen. De aVLünohensche koopman boeit van de ze aanbieding een bevestiging ibij notarieele acte. De Stefanuskroon dient sedert Stefanus I voor de plechtige 'kroning der Hongaarsche koningen. Hij werd' vervaardigd in 1075 en -de afbeelding ervan komt voor e^u op de vroe gere Hongaaxsobe postzegels. SPOORWEGONGELUK. Er zijn heel wat uitvinder arm en in ver getelheid gestorven. Tot deze categorie be hoort -ook Pierre Alexandre Leorier Delrode, die een procédé ontd-ökte, -om uit allerlei ge wone planten papier te vervaardigen. TT ij werd in 1744 te Valence geboren en begon zijn carrière als officier. Om een eerezaak met een zijner superieuren m-oest hij den dienst vaarwel zeggen en aangezien hij geen middelen had, nam hij gaarne d'e leiding van oen achteruitgegane papierfabriek te Langlee -op zich, een positie, die hem werd1 aangebo den. Hij 'bracht de fabriek snel- tot 'bloei en vond een nieuwe methode, om papier uit plantenvezels te bereiden, zoo-als van brand netels, distels, eiken- en populieren-bast, uit mos en hazelaarsbladen. In 1786 ©af hij de werken van den markies de V'illette uit, op zijn eigen vinding gedrukt. Deze boeken ver- keeren thans nog in zeer goeden' .staat, wat wel» -pleit voor -de fcwalitei van het papier. Zijn vinding haalde hem echter het misnoe gen op den hals van de eigenaren der fabriek, die hun bleangen daarmede geschaad zagen. Hij werd' ontslagen en kocht een kleine fa- oriék, waar 'hij zijn bedlrijf voortzette. De fa briek te Langlee ging hard achteruit en- men was genoopt, Leorier Delxole weder direc teur te maken, waarna de zaak nogmaals op bloeide. Hij werd zelfs leverancier van de IVansc'he regeèring. In latere jaren- trachtte hij een procédé te vinden, om oud linnen op nieuw te spinnen. Hieraan heeft hij veel geld ten koste gelegd, zoo-dat hij zijn leven in ar moede eindigde. GEFILMDE VLOEKEN. Wanneer acteurs een vertooning opvoeren voor een film-opname, dan is 't een vaste re gel dat ze daarbij niet stommetje spelen, maar ook werkelijk spreken. Dat geeft meer natuurlijkheid aan hun -spel. En 't i» al meer verteld dat ze daarbij er een 'spelletje van ma ken, en zich niet binnen beschaafd litteraire taaal houden, maar er vaak op los schetter den wat hun voor den mond kwam.. Het kwam immers toch niet op d'e film 1 Dat dachten ze. Maar toen onlangs een film vertoond werd in een Bngekoh -doof stommen! nstituut bemerkten de directeur en do doofsbmme toekijkers, allen geoefend in bet van de lippen lezen I dat dö spelers er geweldig op los vloekten. En nu de Britsche Raad van Filmcoensors een kruistocht begonnen tegen het Vlóéken bij de vertooning voor bioscoop-opname. Het zal een. zware strijd worden, vreezen we. Want als zulke spelers, zonder gesohre- ven rol, bijv. een hartgrondige verwen-sehing tegen een ander moeten „vertoonen", dan zullen er latijd' zijn -die in een stevig woord de kracht zoeken voor een realistisch -spél. WAT DUITSCHLAND BETALEN MOET. Du-beis heeft in een vergadering van de vre- desoommiasie van -d'e Fransche Kamer rap port uitgebracht op de bepalingen van her stel in het vredesverdrag met Duitschland. Hij schatte de schadeloosstelling, die Duitsch land zou moeten betalen, op 200 milliard, te weten 119 milliard voor materieele séhade, waar 23 milliard voor niet gemaakte winst wegens het stopzetten van de industrie inbe grepen i«. Voor gekapitaliseerde pensioenen zal 43,061 millioen moeten worden betaald, soa milliard voor sckadelooa&elliug van wedu wen en verminkten, voor militaire -ondersteu ningen volgen de wet van den Sdon Augustus 1914 13,276 millioen en ten «Lotte 153,670,000 francs voor uit'keeringen van krijgsgevange nen. Daarbij zijn niet meegeteld de oorlogs kosten, 5286 millioen voor België, 1933 milli oen voot Frankrijk en Engeland dik en 1300 millioen voor Amerika. Hot rapport zal Dins dag worden voortgezet. PRINS MAX VAN BADEN GEVLUOHT. De V-oasisclie Zeiting verneemt uit Karls ruhe, dat prins Mlax van Baden, die tot dus ver met zijn geain te Salem aan de Bodensee "vertoefde, dezer -dagen met zijn gezin per mo torboot naar Zwitserland is gevlucht, waar hij te Bottigbofen voet aan wal gezet heeft. De Konstanzer Zeiting verneemt over de vlucht van betrouwbare zijde, dat de voor zitter van het 'bestuur van den arbeiders raad te Uébenlingen den prins had meege deeld, dat gebleken was, dat de comnrujdetss een aanslag op hem in den zin hadden. Goe deren van waarde en geld heeft de familie slechts tot het strikt n-oodige beperkt meege nomen. Het vertrek geschiedde ma eea plaats d!ie voor het gewone verkeer afgeslo ten is, uit vrees, dat de femslie op een aar gewone veexen lastig zou worden gavallea- Een onderzoek moet uitmaken of de vlucht geschiedde met een boot van den staat. POLNCARé TE BRUSSEL. Boinoaré, mevrouw Poincaré en Pichnn zjjn om 6 uur aangekomen. Zij wsrdsa töio welkomd door dén koning, dé 'koningin, prins Leopold m maarschalk Foch, die om vijf mi nuten over half zes was aangekomen. Een lang aanhoudend, krachtig gejuich begroette den president, die na de gebruikelijke plicht plegingen met de vorstelijke personen naar het k-oninMijlk paleis is -gereden. Langs dén heelen weg bracht een dichts menigte den president een geestdriftige -ovatie. Het kanon donderde, alle klokken luidden zonder ophou den en overstemden het luide gejoel vonLe ve Frankrijk, Leve Poincaré, Leve Foch. Na de ontvangst van de ministers in het ko ninklijk paleis, begaf Poincaré zich naar dé Cenotaphe, die opgericht is tor nagedachte nis van de gevallen Belgische soldaten. Hij legde een prachtige krans aan den voet neer. Op 't paleis had een huiselijke maaltijd plaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1