sfs^JrsuftiTsöi icKsss («in^^iuut I Gemengd Nieuws. rechtstreeks onze toekomst betreffen, maar, nog steeds niet zijn opgelost, neemt de levens kwestie vat de vrijheid van de Scheld* eo van en» rediif om s nivermn te waken voor de vei ligheid vso ,!f '^v> >'i;nwaarvan moetvju leven jü» vos i'..t «wed van p»** coï eerste oia.tï*^ 'i. Moét ouder ken, v&n wied de éhlnitreye aan haar hoog belang voor de haven van schade geleden. Alleen dik onder ascli. V maken' voor familMeüen *n verdut Kisten, ik benoet niet te zeggen, dat miiji menig traantp over de wangen liep, vooral daar er goeue kennissen by waren, .sommige dooaen waren aischuwehjk verwrong «..u. ataax amict en wa ren wccj. ciigeiaaiiig. De eerste dagen.na de tamp hebben we hard moeten werken, maar ai gauw kwamen de militairen om de leiding, over te nemen, een 'an Antwerpen en1 voor het heele land, dan zal stellig geen gebaar zoo zeer tot het wegnemen van dé laatste bijdragen als hetgeen' wij thans van onze regeenng vragen.. Als men ziet hoe ons land, nog bevend van de beproevingen, die het hééft ondergaan, trots alles zijn on wrikbaar vertrouwen uitdrukt in dé hooge roe ping van zijb nationale haven, en zijn vasten wil toont, haar tot geen prijs te laten achter uitgaan, of haar welvaart van voor den oor log verkort te zien; als men ziet, dat de natie bereid is, zich' alle opofferingen te getroosten om deze haven op de hoogte te houden van alle eischen van het moderne verkeer, dan zullen ook de verstokste twijfelaars begrij pen, boe wij, onze soevereiniteitsrechten op de Schelde verdedigend, ons leven' zelf en daar mee het leven van heel België verdedigen.' De redacteur van de Maasbode te Brussel seint De Li'bre Beligique meldt, dat de ,,nader< bijzonderheden welke het blad uit Parijs heeft ontvangen, betreffende de Nederlandsch-Bel- gische onderhandelingen, nog wel niet toela ten victorie te kraaien, maar 'zij bevestigen, dat de mogendheden beter gestemd zijn ten opzichte van België dan een maand1 geleden. De afgevaardigden van Frankrijk en Enge land zijla vooral op Belgischen kant. De Nederiandsche gedelegeerden willen niet dat het vraagstuk anders zal worden be sproken dan volgens het besluit van Juni, maar de meerderheid' der commissieleden schijnt van oordeel te zijn dat het onmogelijk is tot een1 bevredigend resultaat te geraken, indien namelijk te voren reeds is bepaald dat geenerlei internationaal servituut aan dd Schelde kan worden opgelegd. DE UITBARSTING VAN DE. KLOET. Aan een brief van een oud-Rotterdammer te Blitar ontleent de N'. R. Ct. het volgende: Maandagavond 19 Mei kwam ik om 11 uur thuis van een bridge-avondje. Mij was niets 'bijzonders opgevallen, zoodat ik gauw in bed kroop. Ongeveer 1 uur werd ik gewekt door onze boekhoudster, die mij kwam zeggen, dat de Kloet werkte, hetgeen', zoodra ik wak ker was, eigenlijk niot meer noodig was. daar ik reeds heel het onheilspellend gedonder -hoorde. Een geluid, dat 't best te vergelijken is met 't roeren in een grooten yijtzel vol stee- nen. Angst voor 't gevaar had ik niet,daar de gevolgen voor mijl iets onbekends waren. Duizenden inlanders trokken voorbij mijn huis, naar hooger gelegen gedeelten, gebeden dreunend en Allah aanroepend. Eén angst roep was 't vanStraks komt het waterIk spoedde mij naar een plaats niet ver van mijn erf, waar de Kloet duidelijk te zien was. 't Was een indrukwekkend gezicht. Geen vuur, doch steeds maar bliksemstralen en lichten die 't best met magnesiumontladingen te vergelijken' zijin. 't Geluid was huivering wekkend. Daar ik juist alleen op de fabriek woonde, doordat een paar menschen met ver lof waren' en de tijdelijke employés in 't hote, logeerden, voelde ik mijl vrij unheimisch en be sloot paar de een of ander familie in de stad te gaan, een wandeling van 20 min. Halfweg hoorde ik een ander geluid als van eeni ver- schrikelijke regenbui gepaard met donder. Denkend aan een bandjir en ruw weer ging ik eerst weer naar huis terug om laarzen aan te doen en mij te kleeden, daar ik in pyama was en op sandalen, 't Geloei en' gesis werd steeds sterker! Beter uitgerust, ging ik weer op pad, doch werd nu reeds op V» van den weg opgehouden, door een stroom kokende modder dwars over den weg. Ik was toen ge noodzaakt te wachten. Nog steeds had ik geen' idee van 't erge van de ramp! Om vier uur ging ik weer op weg, doch ontmoette onder weg reeds twee van mijn menschen, die in t hotel gewoond hadden» en die mij een zenuw- achfig verhaal doden van wut er in Bliitar zelf gebeurd was. Te beschrijven wat 't eigenlijk is geweest is onmogelijk. Stel jullie voor een ko kenden modderstroom van 1 "tot 2 meter hoog te (vermengd met steen en) en van een en een halven K.M. breedte, die met een vaart van 80 tot 100 K.M. per uur alles meeneemt wat in den weg staat. Gelukkig hadden' veel men schen den tijd gehad te vluchten, doch dui zenden inlanders em een 15-tal Europeanen waren gegrepen. Inééns werd met 't reddings werk een aanvang gemaakt, doch er viel niets meer te redden. Een dame heeft al les meege maakt, em wel mevr. Hamacher, de vrouw van onzen dokter, goede vrienden van mij Niettegenstaande een: op twee plaatsen ge broken been, afzichtelijke brandwonden, een schedelbreuk met een groote hoofdwond boven het oog, is zij; niet buiten! kénnis geweest en kan zich alles nog goed herinneren. Zij werd wakker door het openbreken van de deuren door den modderstroom en 't lawaai van het instorten van 'het achterhuis. Haar man was net naar Soerabaja. Zij werd voor de keus gesteld een van de beide kinderen, té redcien en nam het oudste, een' jongetje van AVz jaar den lieveling van zijm vader. Nauwelijks uit het raam, werd zij gegrepen door den lahar (een soort bergbandjir) en meegesleurd, drijvend op een boomstam. Gn- geveer 400 meter verder, na door een ravijn te zijn heen, gezogen, raakte zij bekneld tusschen wrakhout em werd haar zoontje uit haar ar men gerukt. Ze heeft 't 'kind nog hooreni roe pen: „Mammie help Kareltje dan toch. Twee uur heeft ze daar gelegen absoluut naakt, trouwens alle gevonden lijken waren naakt. 't Scherpe puinsteemzand had alle klee- ren gewoon afgescheurd, 't Kind is nooit gevonden En 't jongste kind werd ach teraf nog in huis gered! Ik zou verscheidene van die gevallen! kunnen verhalen, doch wil mij slechts bepalen tot verdere gebeurtenis sen. Dien 'Dinsdagmorgen tot 12 uur bleef het pikdonker. Het zoeken geschiedde meestal het personeel zijn omgekomen een chemiker de Boer, en een machinist, van Leeuwen. Za terdag 'ben ik met dr. 'Hamacher en twee ver- pleegsters mevr. H naar Soerabaja gaan gen. Wij hadden een roode-kruiswagen van de S.S.Een prachtwagen! Door een verre- gaande stommiteit echiter heeft de sneltrein niet gewacht em moesten we naar S'baia bom- melen. Gelukkig is alles zonder ongelukken afgeloopem, hoewel mevr. H. maar steeds bang was S'baia niet te halen. Heéle legers arbeiders zijn nu bezig de wegen rondom Bli tar weer in orde te maken maar dat zal nog wel een' paar maanden duren, 't Was net zoo gezellig hier en nu is natuurlijk alles down. Veel families gaan weg! Zondag 1 Juni ben ik met anderen naar boven geweest. Wijl vertrokken met drie auto's van Blitar en' begonnen om 7 uur onze klim- door haar eonsemlteni worden aroëndosseerrd1. De vergunning tot uitvoer dier rute-embaila- ge wordt ni. m net vervolg, o-p veraook van 'belanghebneanen. op die consenten laamsretee- ■kemi. VAN VOT T F.NHOVEN ÖFDFCORFERD. Een Hava-vReuter-Telegram uit Brussel meldt, dat de heer Van Vollenhoven, de Ne deriandsche minister-predisent, onderschel den is met het kruis voor burgerlijke dien sten le klasse, voor zijn schitterende daden van moed, toewijding en menschelijkbeid. WEER KAASÖITVOER. Wagens kaas van Roterdam, bestemd voor Parijs, mogen) wederom zonder voorafgaande toestemming van de Fransche spoorwegen i worden verzonden. j Dit is waarschijnlijk kaas van de door de regeering verkochte 2 millioen uit de rijks- pakhuizen. (Red.) HET AFTREDEN VAN WETHOUDER VLIEGEN. Het'Volk meldt: „In zijn vergadering van 24 Mei j.l. heeft het partijbestuur met het oog op de zeer be- langrijke vermeerdering van het werk van njg figuur. Ook de twee nummers die i Precies acht uur betraden onder de opwëk- 1 kende tonen van het orkest de negen turners van Kracht en Vtiugheid lArast.) het podium i en voerden een prachtige serie staafoei. uit. 't Was het beste van 't b'jste en zoo was het met alle volgende nummers. Bil eik nieuw 1 nummer kwamen wy in bewondering. De turnsters van den A. T. B. werkten aan de bruggen. De turners uit Dordrecht voerden met naakte bovenlijven hun krachtige oef. uit. De turners van O'lympia uit Amsterdam I. verwierven een geweldig succes met hun kn.otszwa.ai oef. Vooral hun opmiarech was bijzonder. De rythmische oef van de turn sters uit Heerenveen waren weer eens heel i wat anders en aan den leider werd in de pau- I ze menig compliment gemaakt. Wat Ikranige turnsters toonden de dames van Holland! a zich in hun nummer tremplin- paard. Zij verrichtten met gemak en elegance de zwaarste oef. Toen trad de Halter op. De turners werk ten keurig, 't Was een prachtig geheel. Wij zagen hen nog nimimer mo goed. Vooral hun slotapotheose met de vijf hoogstanden ver wierf een geweldig applaus. Ha de dames van Hygiëa kwam het hoogrokt,urnen door een heerengroep van het N. G. V. De hoeren Poll en Schenke uit Alkmaar sloegen een kra- noig de malaria vertoonde op die plaatsen, die drassig waren en waar zich veel stilstaand water bevond. Er zijn maar weinig streken aan te wijzen, waar de malaria niet voor komt. In de Poolstreken aneen treft men oeze ziekte niet aan. In alle andere gebieden vindt men de malaria in meerdere of mindere mate. Tot ongeveer 50 jaar gold de Bodemtheo rie als de juiste, totdat 't den Franscben me dicus Laveran gelukte in het bloed van mar larialijders (lijderessen) de parasiet aan te toonen, die de ziekte veroorzaakt. De vraag was toen aan de 'orde, o rasiet in het bloed van en welke wijze die pa- é(n) lijder(es) kwam 't was omstreeks dienzelfden tijd den En- ege- van Blitar en begonnen om 7 uur onze klim!- p-jxüjsecretaiiaat, gevolg van den groei volgden konden den toets der 'kritiek met alle partij. Niet geheel zonder gevaar natuurlijk. der besloten tot vrijmaking van den lglans doorstaan. Om ell uur waren we boven maar nu kwamen pajtij.yoorzitter voor de dagel'jkscb.e leiding Was een prachtig besluit van een bijzon- de laatste 300 'Meter, langs duizenden kléine r, - de laatste 300 'Meter, langs kratertjes, bijna loodrecht naar boven. Geluk kig liep. alles af zonder ongelukken. Het doe. was 't z.g. Kloetmeerl Dit meer met een in houd van 30 miilioeni M3 water is ongeveer 130 M. diep. De Kloet zelf is geeni krater zoo- als b.v. de Srneroe. De Kloet is verraderlijk. Nooit 'kan men vooraf zien, wanneer een uit barsting zat plaats hebben, doch zulks heelt geregeld om de 18 jaar plaats. Volgens topo- graiem gaat een uitbarsting als volgt in he? werk: De bodem van 't meer wordt op slot van rekening te zwak voor 't gewicht aan water, scheurt en door 't verdampen van 't water in het inwendige vuur wordt 't meer naar boven gedrongen. (Kookt over.) In 1901 werd maar een kwart van den inhoud uitgeworpen, maai nu alles, zooals ik zelf gezien heb. Het meer was absoluut droog op een bodempje modder na, waar uit elk oogenbltk modder-fonteinen omhoog sprongen, 't Was een indrukwekkend schouwspel. Dikke rookwolken en zwaveldam pen sloegen naar boven. Bij', ons clubje warer twee dames, waarvan een, mevr. T. v. B., het tra termeer bereikte. De eerste dame na de ïn van drie, lampen weer end met en revolvers. De inlanders hebben1 zich eens als beesten laten kennen. Niets was veilig voor dat tuig. Zelfs ge wonden van hun eigen ras wilden ze nteL hel pen vervoeren. Toen t noodzakelijkste buiten werk was gedaan, kreeg ik werk in 't zieken huis van dr. Pilon, en wel alle lijken die voorbijkwamen' inspecteeren en de Europee- sche lijken' afzonderen, der partij. In verband hiermede kan gei dat wethouder Vliegen zich bij de damsche wethoudersverkiezing op 2 ber a.s. niet meer als zoodanig ter king stelt." BEDOLVEN. Terwijl een baggermolen bij de Boven-Hey- plaat bij Rotterdam aan het werk was, liep de. 9-jarige jongen C. v. d. S., wonende op het Vestaplem, te dicht langs den kant, waarvan de grond weggegraven wordt. De jongen zakte in een put en werd geheel be dolven. Met groote moeite slaagde het per soneel van den baggermolen er in hem „uit te graven." Hij bleek, in 't geheel geen letsel te hebben bekomen. der geslaagd gymmastiekfeeet. emeld worden Amster- EEN CHINEESCHE GRAFTOMBE. Septem- Eenigen tijd geleden overleed te Haarlem beschik- Oei Tiam Hie, een jeugdige Chinees. j Hij werd op de algemeene begraafplaats aan de Kleverlaan ter aarde besteld. Thans verrijst Op deze laatste rustplaats een Chi- neesch monument in den vorm van een hoef. Plaatsruimte laat niet toe, dat deze tombe geheel volgens Chineesch gebruik kan wor den uitgevoerd. EEN GOUDEN SPORT JUBILEUM. Uit het „Oronijkje van het Hertogdom Limburg", nagelaten d'oor wijlen pastoor Jos. Habets, Rijksarchivaris in Limburg, staat te lezen: „In den loop van dit jaar (1869) en wel in <ie maand Mei, werd het gebruik der velo- cipèdes of snelvoetjes, zijnde wagentjes door uuul uc ollalcll uitbarsting. 'De andere dame mevr. B. moest <je voeten gedreven, hier te lande ingevoerd. 1(Wajon„eü over jlet land tuimelt en rolt, niet 't bij de laatste drie honderd meter opgeven ^en vond er niet alleen te Maastricht, .hoer- J d| re£reüViaag ciie Cveu neerslaat, al t.A~, at. mon(i en Vendo, maar zeifs te Houthein, Oir»- UWM uc - 8' - DE BELGISCHE BADPLAATSEN. Bij het lezen van de advertenties van fees- i ten in de Belgische badplaatsen zal menig- j een zich wel afgevraagd hebben hoe het daar gesteld is. In het „Laatste Nieuws" van Brussel staat een artikel van A. Hans over een bezoek aan Heyst, dat een droevig beeld geeft van de vóór den oorlog zoo bloeiende badplaatsen aan die kust. 't Is of de kou ons op 't lijf valt, zoo schrijft hij. 't Is niet van den Noord-Wester, die door de straten blaast en als een dwaze wasschen, toonbaar Ik ben nog met twee heeren in den krater af gedaald. De modderstroom heeft op sommi ge plaatsen in 't gebergte een hoogte van 100 j Meter gehad en heeft een bergrug van 300 40Ü Meter hoogte eenvoudig doorgesneden :e voelt je zoo nietig bij' den aanblik van zoo iets machtigs INCOMPLEET AAN ONDERi- OEEIOIEREN. In verband met 't bestaande incompleet aan dienstdoende onderofficieren bij het le regiment infanterie, heeft de commandant van dat korps bepaa'ld, <Iat de onderofficieren der militieiichting 1918 ILL op 1 Augustus 1919 niet met 'hun militiepioeg in het genot ,Q onbepaald klein verlof kunnen worden Pstekg" doch in het 'belang van den 'dienst onder de wapenen zullen moeten blij ven. GEORGANISEERD OVERLEG. De heeren Jf. Per dok Hzn. en B. de Boer voorzitter en secretaris van de Contra!-- van Vereenigingen van Personeel in s Eij'k& dienst, zijn 18 dezer door den minister var 'binnenlandsche zalen, is.t particuliere audi ëntie ontvangen ter bespreking van dien nood toestand onder het rijkspersoneel, Na een uitvoerige uiteenzetting deed d< .minister de toezegging, dat met spoed za.1. worden 'bevorderd de 'benoeming van een Oom- missie waarin zitting zullen hebben vertegen woordigers van die regeering,, 'benevens eer. van elk der centrale organisaties, met op ■dracht, zoo spoedig mogelijk een ontwer.p-Te geiing tot invoering van georganiseerd over leg tusschen de regeering en de centrale or ganisaties samen te steEen. OPLEIDING ONDEROFFICIER. iNaar aanleiding van een door het Hoofd oestuur van de Onderofficieraveieeniginp „Ons Belang" ingediend request, heeft d- Minister van Oorlog aan het Hoofdbesxuu medegedeeld, dat ook reeds van andere ztjdt was gebleken, dat sergeanten-majoor in oplet ding waren tot het veiiuijgen van de ge schiktheid voor een andereu tak van diens (hetzij instructie, hetzij administratie). Aangezien zulks, naar de meening van der Minister niet alleen in strijd is met het be lang van sergeanten, doch ook indruischt te gen de bedoeling van het bevoideringsvoor schrift, dat scheiding wmscht tusschen in structie en administratie, zijn de Inspecteurs der Wapens uitgenoodigd tot de opleidinr voor sergeant-majoor-administrateur of -in structeur geen onderofficieren toe te later, welke dien rang reeds bekleeden. ingetrokken UITYOER- beperkingen. Naar men verneemt heeft de N. U. Ml. aar. exporteurs, controleurs en de 'besturen uer Veiiingsvereenigingen de volgende circulaire verzonden: f Hiermede berichten wij n, dat alle by vree gere circulaires dezer kamer gegeven voor schriften, waarbij aan de betrokken expor teurs de verplichting is opgelegd om. a. een zdker gedeelte van hunnen voor ex port beschikbaren voorraad! tuinbouwproduc ten uit te voeren naar Geallieerde bestem ming of althans zoodanig gedeelte voor dien uitvoer gereserveerd te houden b. tuinbouwproducten, waarvan de uit voer met vergunning onzerzijds in het alge meen werd toegestaan,- niet in eene bepaalde richting uit te voeren, zijn ingetrokken, evenals de aan de besturen der veiiingsvereenigingen opgelegde verplich ting, om allereerst 25 pOt. van de voor ex port geveild wordende vroege aardappelen te vellen voor de Geallieerden. De N.jU- Ml. heeft voorts ter kennis van de exporteurs gebracht, dat geen afzonderlijke vergunningen meer worden vereisc'ht voor j ute-emballage, te gebruiken bij uitvoer, iD welke richting ook, van goederen, waarvoor beek, Horn en Linne. Een smid .te Berg-Ter- blijt vervaardigde eenige „suelvoeten en maakte er zelf gebruik van. In de maand Ju ni had een wedstrijd voor liefhebbers dezer voertuigen plaats te Duik en in Eeptember te Maastricht." In September a.s. is het dus 50 jaar gele den, dat in Maastricht 'de eerste rijwielwed strijd gehouden werd. HET GOUDEN FEES T YAN HET NL G. V.. Miaanidiag was voornamelijk de dag van de wedstrijden, die voor een groot dooi op het achterterrein van het Stadion werden gehou den. Er stond! een straffe wind, die bij het loopen van grooten invloed was op de ge maakte tijden. We laten hier eerst volgen de uitslagen van de vereenlgings-wecfetrijden voor turners en turnsters. Vereenigingswedhtrijd turners, le prijzen: O'lympia, Den Haag, en .Kracht en Vriendschap, Culemboxg, beide 24 p. 2© prijzen: F. L. Jahn, E'dam; iLholuii na, Deventer, 'beide 2'a p.; EÜndh. Turnver., Eindhoven, 23 p.; Olympia 1, Gro-ningcu. Kunst en Kracht, öuiemborg; K. D. O., Dordrecht; De Halter, Alkmaar; Kracht en Vlugheid!, Utrecht, 21 p. allen; Thor, Schie dam; Hercules, Hengelo; Bato, Winschoten; U. D. L Arnhem; Voorwaarts, Leerdam, en Achilles, Zaandam, 20 pt, iederConcordia, Zaandam 19 pt.; Sparta, Den Haag; U. D. I. Zwammerdaim en Sparta, Vdsen, ieder 18 pt Vereenigingswedstarijd turnsters. Niamana kwam in aanmerkÜhg en won een len of ten prijs- De medailles werden» uitgereikt in deze volgorde: 1. Aohüies I, R'diam, 17 5/10p.; 2. Scheveniugen, Scheveningen, 17 1/10 p.; 3 Turnlust, R'darx:, 10 3/5 p.4, D. L K., Ueo ren veen, 1614 p.; 5 Achillea, Zaandam, 16 2/Ê p.; 6. AttEla, Utrecht, 101/5 p. (n'a loting met de Eindh. Turn. Yer.). Verder die van dien pers. wedstr. turnsters en die van turner® in twee graden. Tersoneelo wedstrijd turnsters: 1. mej. M. Verhooff, „Lichaamsontwiklkeling" (VRssin- gen), 27 p.; 2. mej. W. 2L Pronk „Hb'Eandia' (Amsterdam)', 26/4 p.; 3. mej. EL banders „Aspasia" (Rotterdam), 26 ip. Psrs. wedstirijid tumors lo ignaad11. J. Stik- fcelmian „Olympia" (Den Haag), 461/4 p.; 2. B. Florijn „T.H.ü.R." (Schiedam,) 431/4 p.; 3. N'. Beekes, „B'ato" (Utrecht)', 41il/4 p.; 4, J. H. F. Sommer, „O. K K" (Dordrecht) 411/4 p. Pers. wedstrijd turners 2o .graad: 1. M. van Rijssel, „U. D. L" (Bergen op Zoom)', 43 p.; 2. E. Visser, „Leeuwarden" (Leeuwarden), 43 P« De vereenigings wedstrijd in estaf et tonloop (400 M.) werd gewonnen door „Bato" Utrecht, in 48 sec. II. Amstels G. V. 48 3/5 sec. IH Olympia Dén Haag. De pers. wedstrijd 40Ö M. sndloop werd ge wonnen door den heer B'iere, atergr.-meer in 59 sec. II Havenaar III Smit. Ongeveer 5 uur werden de verschillende- prijzen door den Bondsvoorzitter uitgereikt op een wijze zoo-als -aEeen hij dat kan. De prachtig® medailles en diploma's wer den ten zeers to bewonderd. Aan de Schenkers in 't 'bijzonder aan de leden van t Koninklijk Huis werd hartelijk dank gebracht. De eerste prijswinnaars werden door de dames Telle- gen, van der Meulen en van Zuijlen met lauwerkransen gehuldigd. Er was er ook een /voor 4en heer Schenke. De eereavond. Een zoo schitterende gyinnastiekuitvoe- ring als gisteravond in de groote zaal van het Concertgebouw werd gegeven als besluit der feesten, zagen wij nog nimmer. In t mid den van de zaal was een platform gemaakt, waarop alles werd uitgevoerd. Het podium, de galerij, de zaal alles was dicht bezbt met een schare enthousiaste bewonderaars. kleurt de zon de varende wolken met gouden randen. Neen, 't is om de doodschheid dezer bad- plaats. Wij hadden de straten en den dijk vol volk en de hotels en kosthuizen vol vroolijke gas ten verwacht. Wii hadden gemeend wuiven de, kleurige doeken en frissche toiletten te zien. En kinderen op het strand. Maar Heyst is leeg en verlaten, somber en koud. 't Is niet het Heyst van juli maar. het Heyst van April en erger nog met plan ken en schuttingen, welke in vensters en deuropeningen grijnzen, met uitgeplunderde villa's en hotels, welke nog al hun wonden dragen. Slecht, doorslecht, het seizoen, zegt men ons. Geen volk Men noemt ons een hotel, dat vóór den oorlog 120 kamers open hield. De eigenaar had met veel kosten en moeite nu 20 vertrék ken in gereedheid gebracht. iiij hesft één üadgast. Ln dan van de doorreizende bezoe kers vijftien tot twintig middagmalen per dag. Bovendien loopen de treinen nog niet door. De badkoetsen, die de Duitschers voor leger- doeleinden hebben gebruikt zijn niet ver vangen. Geld om de villa's en hotels te her steilen, is er niet. Heyst, Blankeuberghe, Knocke, het is nergens levendig. Len andere klacht is, dat men het badsei zoen heeft uitgekozen om granaten te ,aten springen. De kunstschilder Viérm, die .te Duinbergen woont, deelde mede, dat h j tw ce ntaal bijna getroffen was door springende granatende eene maal sloeg een granaat scherf drie straatsteenen vlak bij hem stuk; de tweede maal sloeg een scherf door de takken van een boom waaronder hij schuilde. Op het strand te Duinbergen heeft men dezer dagen een mijn, die er al lag van uit den DuÉsclten tijd. tot springen gebracht Er werd een schade van 30.000 francs aan allerlei gebouwen aangericht. Een villa die met veel onkosten hersteld was, keerde eens klaps tot haren ouden ruïne-toestand terug. gelschen officier van gezondheid Ross ven dat moeilijke vraagstuk op te lossen, bevond zich toen in Indië, waar hevige vor men van Malaria voorkomen, de z.g.n. be ruchte „Tropische Malaria" en hij was dua in de gelegenheid deze ziekte zeer nauwkeurig te bestudeeren. Hij kwam tot de ontdekking dat een bepaalde mug de boosdoenster was. Waar ik hier spreek van boosdoenster ligt hierin meteen opgesloten, dat alleen de vrou welijke mug de Malaria van den een op den ander overbrengt Zijn onderzoekingen zijn natuurlijk in alle landen gecontroleerd en juist bevonden. Hiertoe werden natuurlijk verschillende proe ven genomen, waarvan ik u één zal mededee- len. Men had opgemerkt, dat in Londen geen malaria voorkwam, en men liet nu enkele muggen die de ziekte zouden overbrengen volgens Ross, in Rome, waar veel malaria voorkwam, bloed zuigen van aldaar aanwe zige malarialijders (lijderessen). De muggen werden daarna zeer zorgvuldig in kooitjes geplaatst en opgezonden naar Londen, al waar eenige gezonde medici bereid werden bevonden zich door d'eze muggen te laten steken. Het resultaat was, dat deze personen allen aanvallen van malaria kregen en deze optrad ongeveer 5 a 6 dagen na den steek door de mug teweeggebracht. Slechts een enkele maal zag men dat 't langer duurde, doé de langste tijdUur, dien men heeft ge zien tusschen den muggensteek en den aanval is drie weken. Merkwaardig was ook 't feit, dat geen verschil bestond voor beide geslach ten, evenmin wat betrof den leeftijd of het ras van dengene, die gestoken werd. Allen kregen zonder uitzondering de ziekte. Opge merkt dient nog te worden dat de aanvallen plotseling optraden en alle ongeveer hetzelf de verloop hadden. Alleen dus waar die be paalde muggensoort kan leven, alleen daar zal zich de malaria voordoen en d.i. hoofd zakelijk juist in vochtige'streken, waar veel poelen en stilstaande wateren zijn. Waar de poelen droog 'gelegd worden en de bodem minder vochtig is, verdwijnt tevens de ma laria. Ook heeft men waargenomen dat de muggen nooit hoog vliegen, zoodat het ge vaat gestoken te worden minder wordt als men niet gelijkvloers siaapt, een belangrijk feit, vooral als men bedenkt, dat die mug 's nachts meestal ons steekt. In 't warme jaar getijde is natuurlijk het insectengevaar veel grooter dan in het koude. Het slapen 's zo mers voor open vensters ongeveer gelijk met den beganen grond in een malariarijke streek DE LOTERIJ MET EEN STAARTJE. In aansluiting aan het bericht betreffende de te Diemen zonder vergunning gehouden verloting van een fiets, waarbij- de prijswin naar, volgens de verklaringen der dorpelit^ gen, niet te vinden zou zijn, verneemt men nader, dat de barbiersweduwe, die deze lote rij op touw zette, aan de maréchaussee Watergraafsmeer verklaard heeft, dat fiets gewonnen zou zijn door een liarer fami lieleden, een neef, die te Amsterdam woonde Ook de naam van den neef en de straat waai deze w»nen moest, werden opgegeven. Het huisnummer was echter onbekend. Bij het daarop door de marechaussee aan het Be volkingsregister te Amsterdam ingestelde onderzoek is inmiddels gebleken, dat in de omgegeven straat geen persoon bekend is, als door de voornoemde juffrouw werd opgege ven. De marechaussee zet het onderzoek naar den „prijswinnaar" voort. Procesverbaal wegens het houden eener loterij zonder daarvoor verlof te hebben werd inmiddels reeds opgemaakt. MALARIA. Daar de malaria een ziekte is, die in ons land vrij frequent voorkomt, lijkt t mij niet zonder gewicht U eens 't een en ander hier over mede te deelen, schrijft „Medicus in de Medische kroniek van het U. D. Daar de ma laria aan bepaalde streken gebonden is, lag 't eenigszins voor de hand te denken, dat in de gesteldheid van den bodem de voornaam ste bron dezer infectieziekte vinden was en stelde men zich voor dat koortsverwekkende dampen uit den bodem, opstegen. Dit zou dan vooral plaats vinden in streken, die laag ge legen en voétig waren. Niet alleen in ons land had deze meening post gevat, doch ook in andere landen, daar zich immers ook daar is dan ook bijzonder gevaarlijk en men loopt groote kans dan geïnfecteerd te worden. Zoo- ang men in beweging is wordt men niet ge stoken, zoodat men veilig op een mooien war men zomeravond in schemer of donker een wandeling kan ondernemen, mits men niet blijft stilstaan, zonder gevaar te löopen over een week met malaria-aanvallen te bed te liggen. WOORDEN VAN DEN EX-KEIZER. Dr. Helfferich zegt in het tweede deel van zijn memoires, dat het tijdperk behandelt van beghi Augustus tot de proclamatie van den onbeperkten duikbootoorlog, dat deze pro clamatie niet alleen den rijkskanselier maar ook den keizer veel moeite heeft gekost. Hij vertelt ten bewijze van de stemming des kei zers de volgende karakteristieke gebeurte- nis: Ik was den avond van den 25en Novem ber 1916 in Charleville uitgenoodigd voor het souper aan de keizerlijke tafel. De keizer vertelde bevestiging ontvangen te hebba) van het bericht, dat de Britsche dreadnought Audacious op een Duitsche mijn geloopen was. Een hooggeplaatste marine-officier niet de heer von Tirpitz merkte op, dat het heel weinig gescheeld had of ook 't reus achtige Lngelsche passagiersstoomschip Oceanic zou op een mijn geloopen zijn. De keizer zei: „God zij gedankt, dat dit niet ge beurd is!" Na een ietwat verbaasd gebaar van den admiraal stond de keizer op en zei met stemverheffing: „Mijne heeren, gij moet er steeds aan denken, dat ons zwaard rein dient te blijven. Wij voeren geen oorlog tegen vrouwen en kinderen. Wij willen den oorlog op fatsoenlijke manier voeren, onverschillig wat de anderen doen. Denkt daaraan." Helfferich vertelt ook in dit boek, dat de keizer zich aanvankelijk verzette tegen de be noeming van Hindenburg en Ludendorff als chef en onderchef van den generalen staf, omdat hij van Ludendorff een natuurlijken afkeer had. Maar omdat deze beide officieren onafscheidelijk warén en de keizer Hinden burg wilde hebben als chef van den staf, moest hij Ludendorff op den koop toe nemen. Maar hij heeft dit in vertrouwelijke gesprek ken vaak op driftige wijze gezegd. VOGELVERNUFT. Het is algemeen bekend dat vele van onze inheexnsche vogels zich voeden met kersen, aardbeiem en aalbessen. Ook vlierbessen en de lijsterbes behoorem tot een gezocht voedsel. Hazelnoten, beukenoten en eikels worden ook gaarne genuttigd, doch de harde schaal dezer vruchten is moeilijk te verbreken. De vinding rijkheid der vogels biedt echter een behulp zame hand. Bij nauwkeurig onderzoek in onze bosschen kan men tuschen de schors van oude boomen dikwijls nootvruchten aantreffen. Op pervlakkig beschouwd, is men al gauw van nieeming dat ze er toevallig tusschen gevallen of tusschen gewaaid zijn, i iet is echter geble ken, dat verschillende vogels de nootvruditjes tusschen de schors vastklemmen, om zoodoen de in de gelegenheid te zijn, de schaal stuk te kunnen pikken. Dit is dan ook de reden, dat men tusschen de schors van otade eiken ntet alleen eikels, maar soms beukénootjes en ha zelnoten kan aantreffen. j KORTE BERICHTEN. B een onweer is te Huist (Zeeuwscn- Vlaanderen) bijl den landbouwer De Brieck 0S9 Lid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2