een boom getroffen, waaronder een koe sdraiL de. De boom en. de koe werden .letterlijk ver pletterd. Een 83-jarige man te Tilburg, die dezer dagen, bij bet aansteken van zij pnijb het on geluk bad, dat zijin kleeren in brand geraak ten, waardoor hij ernstige brandwonden be kwam, is*in 't ziekenhuis aan de gevolgen overleden. Te Beverwijk is op 61 -jarigen leeftijd overleden ds. M. van Kleef, sedert 1908 Ev. Luth. pred. voor Beverifrijk c. a. De overledene stond voor dien tijld te Leiden. Te Kerkrade is een neutrale mijnwer- kersbond opgericht, waarbij zich verscheiden leden hebben laten inschrijven. Een voorloo- pig bestuur is reeds gekozen. Het stoffelijk overschot van sergeant Mannheim arriveerde Maandagmorgen te Parijs. Telegrammen van heden. ALGEMEENE STAKING IN CHRISTIAN! A. KOPENHAGEN, 22 Juli. Volgens een telegram uit Christiania is daar heden de algemeene staking uitgebroken. Alle zaken zijn gesloten. Het spoorwegverkeer en de tramwegen liggen stil. Ook het scheep vaartverkeer is geheel gestaakt. Sinds he denmorgen is geen schip vertrokken. De arbeiders eischen het volgende: Hervatting der diplomatieke betrekkin gen met de bolsjewistische regeering in Rusland Asylrecht voor buitenlandsche revolution- nairen onmiddellijke invoering van algemeen kiesrecht en een rechtvaardig kiesssyteem; erkenning der soldaienraden opheffing van den dienstpl'cht en socia liseering van de belangrijkste bedrijven HAMBURG, 22 Juli. De dag van heden is hier kalm verloopen. Er kwamen geen' ordeverstoringen voor. REDE VAN LLOYD GEORGE. LONDEN, 22 Juli. Lloyd George heeft gisteren een rede gehouden in het Lager huis waarin hdji o.a. wederom bevestigde dat de berechting van den ex-keizer te Londen zal plaats hebben. Het is de eerste maal, in de geschiedenis van de Britsche Justitie, dat een man voor het gerecht wordt gehaald, die zoo vastberaden en lichtzinnig millioenen den dood bracht. HET VREDESVERDRAG AANGE NOMEN. LONDEN, 22 Juli. Het Lagerhuis heeft de wet tot aanneming van het vredesver drag aangenomen met 163 tegen 4 stem men1; benevens de wet tot het aangaan van een Engelsch-Fransch verdedigingsverdrag ter bescherming van Frankrijk. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijlzeu. Trekking van heden. No. 7567 2000. No. 12670 1500. Nis. 2228, 6677, 13713 1000. Nb. 4097, 5671 400. Nb. 4329, 21862 200. Nb. 3725, 6552, 14202, 14829, 16133, 16306 100. I* toy in." ia al Ni on ïïn Op 1 en 2 Augustus zullen „Kunstavon den' volgen te Egmond aan Zee, badhotel „Welgelegen", en Bergen-Binnen, Tooneel- zaal van „De Rustende Jager". Medewerking verleenen Hovyd Krauss-Adema, sopraan, Hendrik C. van Oort, bas, Julius Röntgen Sr., piano, Julius Röntgen Jr., viool. UIT BARSINGERHORN. Te 's-Gravenhage is geslaagd voor het examen der Ned Toonkunstenaars-Vereeni- ging voor viool (lager onderwijs) mej. J Sluis, alhier. UIT SPANBROEK. Met ingang van 1 Augustus a.s. is alhier overgeplaatst van Soerendonck als kommies der Rijks directe belastingen de heer Zut- holder. UIT HOOGWOUD. De eerste zending koperdraad voor het ge meentelijk electrisch bedrijf is gisteren aan gekomen Alle hoop is nu gevestigd, dat no, den komenden winter van het bedrijf gebrui kan worden gemaakt. UIT WARMENHUIZEN Behalve den op 1 Juni j.l. behaalden len pr. en 2en eereprijs op 't gehouden concours te IJmuiden, werd aan het fanfarecorps „T.A. V E.N U." alhier nog toegekend een groote zilveren medaille, aangeboden door den Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, als No. 3 in het hoogste aan!a! punten over het gehcele concours. UIT SCHAGEN. Alhier werden 2 koeien van den heer J Schoorl door den bliksem gedood. UIT ANNA-PAULOWNA. In dit jaar zal het 50 jaar geleden zijn, dat deze gemeente zelfstandig werd verklaard. In dc eerste jaren na de inpoldering, waarmee in 1845 werd begonnen, maakte de nieuwe püider een deel van de gemeente Zijpe uit. UIT WIJDE NES. Geslaagd voor het eind-examen H. B. S. 5-j. cursus de heer J. Rempt alhier. UIT VENHUIZEN. Aan de turnvereeniging „Adolph Spiess" alhier werd ter gelegenheid van haar 30-jarig beslaan, Zondag 13 Juli, een vaandel aange boden. UIT HENSBROEK. De heer Jb. Fok, alhier, is aangesteld tot opzichter over het bouwen van 24 burgerwo ningen te Heer-H'ugowaard, vanwege de Wo- ningbouwvereeniging aldaar. Mej. E. P. Visser, vóór enkele weken tijid. ond. alhier, is benoemd tot onderwijzeres te Hoorn. EGMONDSCHE KUNSTKRING. De zomeruitvoeringen van de Egmondsche Kunstkring zullen op 23 en 24 Juli beginnen met twee kerkconcerten te Bergen aan Zee en Egmond aan den Hoef Solisten zijn: Hovyd Krauss-Adema, sopraan, Willy van Sons- beeck-Hommes, alt, en Alex de Jong, orgel. Ter uitvoering komen aria's, liederen en du etten van J. S. Bach, Handel, Verdi, Hugo Wo f, Cesar Franck. W Berger. Cth. van Ren nes en Alex de Jong; werken voor orgel van J S Bach, Max Reger en Alex de Jong; verder zal in het kerkgebouw te Bergen aan Zee mevrouw Hovyd Krauss-Adema de „Rey van Klairissen" uit „Gijsbrecht van Amstel" zeggen, op muziek van Alex de Jong. BELASTINGEN. Benoemd tot inspecteur der directe belas tingen, invoerrechten en accijnzen te Win terswijk de heer C. A. Klinkenberg, thans te Alkmaar, en tot idem te Alkmaar in de eerste afdeel ing de heer B. Moolenburgh, thans te Wintersw k. VERPLAATSING. Ingang 1 Juli j.l. is de heer W. A. Groe nendijk eledro-tedinisch ambtenaar der tele grafie 2e klasse verplaatst van Vlissingen naar Alkmaar; de idem 3e klasse de beer A. van der Linden ging 15 Juli van hier naar Amsterdam. LAND- EN Tüï'NBOUWONDER- WIJZERS. De Nederlandsche Vereeniiging van Land en' Tuinbouwonderwijzers, die ruim 600 leden telt, houdt dit jaar haar algemeene vergade ring te Alkmaar op 1 Aug. a. s. De heer N. Raap, te Anna-Paulowna, zal 'bespreken: „Hoe denkt men over de keuring tc velde?" Ook zal besproken worden: „Het instituut Reiscorresponderiiten". Op 2' Aug. maken de bezoekers een uitstap je naar Bergen en Schoor 1: OPGEPAST. Wij vernemen, dat een als heer gekleed in dividu op de fiets er werk van maakt om meisjes die wandelen of in tegenovergestelde richting fietsen, in het voorbijgaan haar pince-nez van de neus af te nemen, om zich daarmede te verrijken Voor een paar maanden kwamen daarover ook klachten in bij de politie, doch tot nog toe gelukte het niet de hand op dit individu te leggen. Men zij dus gewaarschuwd. PRIJZEN BEHAALD. De eer van Alkmaar op gymnastiekgebied is door de vereeniging „de Halter" kranig huoggehouden. In den persoonlijken wedstrijd van het N. G. V. werden door J. H. Flemer van „Olym- pia" uit den 'Haag met 746/„ punt en door Jac. Scheuke („de Halter"), Alkmaar, met 67'V8 punt eerste prijzen, gewonnen. C. Kan van „Kracht en Vlugheid", Am sterdam, en B. Stuivenberg, van „D. O. O.", Utrecht, wonnen tweede prijzen resp. met en 54 punt. Deze wedstrijden omvatten toesteloefenin gen en staafoefeningen en drie athletieknum- mers. In den Vereenigingswedstrijd voor turners werd door „de Halter" een tweede prijs ge wonnen. Een keurploeg van „de Halter", bestaande uit de heeren Schenke, Mensink, Groot, Stammes, Heijnis. Kooij en G. Admiraal, gaf op den eereavond een nummer brugtumen, dat een uitstekenden indruk maakte en luide werd toegejuicht. Men zie verder ons verslag over 't gouden feest van het N. G. V. Estafette 400 M. Ie loop. 1. De Halter, Alkmaar 53 sec.; 2. U. D. J., Arnhem 532/5 sec. 2e loop. 1. Z. G. V., Zwolle 51 4/5 sec., 2. D. K. K., Dordrecht 57 4/5 sec. 3e loop. 1 K. D. O., Dordrecht 51 1/10 sec.; 2. L. O., Dellft 52 2/5 sec. Eerste prijs ,Z. G. V.", Zwolle; tweede prijs K. D. O., Dordrecht; derde prijs L. O., Delftvierde prijs De Halter, Alkmaar. CINéMA AMéRICAIN. Morgenmiddag zal in dit theater een spe ciale kindervoorstelling worden gegeven, waarvoor een aardig programma is samenge steld. Onder meer zal als hoofdnummer wor den gegeven: De avonturen van Pinokkio ent zeer grappige, pantonine naai het beken de boek van üoilodi. Wij hebben de geschie denis gelezen en durven vooruit voorspellen dat de jeugdige bezoekers zullen genieten. Polidor een iilmkomiek waarvan men reeds veel heeft gehoord zal de hoofdrol vervul len. TEGEN DE INTERVENTIE IN RUSLAND. Op het Doelenveld werd gisteravond een tamelijk goed bezochte meeting gehouden te gen de interventie in Rusland, tegen de dure levensmiddelen en tegen de reactionnaire re geering van Nederland. De meeting was belegd door de Onafhanke lijke Vakbeweging, de Rev. Soc. Vrouwen- club. het Rev. Soc. Comité, de afd. van de Communistische Partijen en de Vrije Socialis- tengroep en werd geleid door den heer Tja- den. Spr. wees er op, hoe de groote mogendhe den zich met de Soviet-republiek willen be moeien en hoe de Socialisten in Frankrijk, Engeland, Italië en Nederland daartegen op komen, omdat deze inzien, dat, wanneer het de Entente gelukt, de Hongaarsphe en Russi sche Soviets neer te slaan, dat de arbeidersbe weging daardoor een veertig jaar terugge slagen wordt. Spr. betreurde het, dat aan een zoo groote zaak van internationaal socialistische actie nog eischen als tegen de duurte verbonden moesten worden De actie tegen de reaction naire politiek van de regeering oordeelde spr. van meer belang. In Rotterdam zijn millioe nen K.Ci groene en grauwe erwten voor uit voer verkocht onder bepaling, dat ze niet naar Hongarije of Rusland mochten. Onze Nederlandsche regeering gaat er in voor, om de millioenen, die daar hebben gestreden voor een eerlijke zaak, te laten doodhonge ren. Daartegen moet geprotesteerd worden. De heer Bouman, die hierop het woord be kwam, begon met den oproep van de Hon- gaarsche Soviet-Republiek aan de arbeiders van alle landen, voorkomende in „de Tribu ne" van Zaterdagavond, aan te halen, waarin gezegd wordt: „Het bevrijde, maar nog lij dende proletariaat van een land richt tot u, zijn broeders, het woord. In het zweet onzes aanschijns worstelend, arbeiden we aan de totstandkoming van het socialisme. Met won de vingeren, bloedend dragen we steenen aan voor het gebouw der Toekomst. Moeilijk strijdend voeren we onzen kamp tegen de in ternationale en binnenlandsche contra-revolu tie. Wij schuwen geen honger en ellende, om vrij te kunnen leven. Tot u wenden wij ons, die nog in knechtschap smacht. Aan uw solidariteit appelleeren we tegenover uw ei gen onderdrukkers, die ook onze onderdruk kers zijn en de steunpilaren van onze contra- revolutionnaire bourgeoisie. In den oproep wordt verder gewag ge maakt van den grooten geweldigen strijd aie Sovjet Hongarije heeft te voeren tegen de binnen- en buitenlandsche centra-revolutie en van den strijd die de Russische Sovjet-Repu bliek vooral de laatste 4 maanden heeft te voeren. De oproep eindigt met te constateeren, dat er slechts1 éen uitweg uit de gevolgen van den 5-jarigen wereldoorlog is, dat is de sociale wereldrevolutie. Spr. waardeerde deze oproep zoo zeer, om dat men het niet bij woorden nad gelaten. Zij hebben met de daad het juk van het kapitalis me afgeschud. Zij zeggen„de strijd, dien wij voeren, is ook uw strijd. Wij staan als de vooruitgeschoven posten in de revolutionnai- re arbeidersbeweging. Als wij hfet w.innen, wint ook gij. Worden wij neergeslagen, dan wordt ook gij het. Spr. was er van overtuigd, dat het terug slaan van de Soviet-Republieken door het Entente-imperialisme ook een terugslag zou brengen voor het opkomend verzet in die En tente-landen tegen net kapitalisme. De helden in het Oosten van Europa kan men niet hel pen door alleen maar naar meetings en 'ver- gaderingèn te gaan. Met den daad kan men Hen helpen door te vechten tegen de kapitalis tische klasse in eigen land en* hun vertegen woordigers in de regeering. Dan doet men verstandiger dan de millioenen arbeiders de laatste jarefi gedaan hebben: „zich laten ge bruiken als slachtvee in het belang der kapi talistische klasse, die meende te moeten con- curreeren met die van andere landen. Wij heb ben daarom de 24-urige proteststaking geor ganiseerd De couranten behoeven niet te ver tellen, dat die stakingsbeweging vandaag in' die 8 a 10 landen niet volmaakt algemeen is Dat wisten wij van te voren, maar reeds het feit, dat de gedachten, in de proletariaten, die 5 jaar'in den maalstroom van het militairisme zijn medegesleept, gerijpt is als hef eenige middel waarmede niet alleen den oorlog, maar ook de kapitalistische klasse, die den ^orlng in het leven heeft geroepen, is te be strijden, stemt hoopvol. Spr herinnerde er aan hoe vóór 25 jaar op het Int. Soc. Congres te Brussel het denk- bee'd van Domela Niewenhuis om een Euro- peesche oorlog met-een algemeene werksta king te beantwoorden, voor algemeene on zin werd uitgekreten Het feit, dat deze ge dachte nu internationaal gepropageerd wordt, wijst op de vermeerdering van inzicht bij de arbeiders Tal van menschen uit de mo- r' rne vakbeweging en S D A. P., thans ge organiseerd in de C. P., maken nu ook propa ganda voor dat denkbeeld. Nog heeft men te doen met gedeeltelijke stakingen, maar daar staat tegenpver, dat in de verschillende lan den honderdduizenden arbeiders het werk hebben neergelegd, als protest tegen de in terventie van het Entente-kapitasilme in Rus land en in Hongarije. In ons land was het de Onafhankelijke Vak beweging, die, in overleg met het Rey. Soc. Comité, zich bereid verklaarde aan die pro teststaking deel te nemen. Wij achten dit onzen kiassenpllcht. Wij, zien: het verbond tusschen den strijd om meer loon en korter arbeidstijd en de on verzoenlijker! strijid die internationaal gevoerd moet worden tegen het wereldkapi+alisme. Wijl weten dat wlij er met de loonsverhoogin- gen niet komen, al weten wij ook dat de strijd daarvoor noodwendig gevoerd moet worden. Ook al veroveren de arbeiders 10 per dag dan nog zullen zij in de kapitalistische maatschappij het meest ellendige levensbe- staan houden. Wat het kapitalisme in handen hééft laat het niet los. Als het hooger loon moet gevent dan dekt het zich door prijsverhoogingen. Het brood dat in November 1918 reeds met 80 pet. bij vorm den oorlog gestegen was, steeg daarmee nog met 50 pet De eenige uitweg, die er is, is de daad door de Russische en Hongaarsche arbeiders en boc en verricht, volvoeren en1 de macht van de bourgeois te vernietigen en op de puinhoo- pen van het kapitalistische productie systheem de socialistische samenleving opbouwen. Alleen het socialisme kan redding brengen voor de uitgebuiien en de verslaafden. Uitvoerig betoogde spr. waarom men niet kan gelocven hetgeen de kapitalistische bla den van Rusland en Hongarije vertellen. Met verontwaardiging hekelde spr. de re geering die de onzin over de socialiseering van de vrouw in Rusland als waarheid aan de man durfde brengen. Tegen' een revolutie, zooals in Duitschland, hebben de kapitalisten niets, daar werken de sociaal-democraten samen met de R. K. Cen» trummannen.. De regeerihg Ebert-Nóske-Scheidemann 'slaat met de kapitalisten elk werkelijk verzet van het volk neer. Het kapitalisme heeft ons gebracht een in elkander gestorte maatschappij. Het is niet meer in staat het ineengezonken Europa in orde te brengen. Daar is maar een macht die dat wel kan en dat is de arbeidersklasse. Voor de arbeiders is er geen andere keuze dan mede te werken aan de doorwerking van de sovjetrepublieken. Wanneer het kapitalisme zich hersteld dan zullen de volkeren zooveel hebben op te bren gen dat er een verslaving zal komen als de wereld1 nooit gekend heeft. Het entente 'kapitalisme vreest de overwin ning van de sovjets, omdat deze ook aan hun heerschappij! een einde zal maken en daarom steunt het de Koltsjaks en Denihins de beuls knechten van het bloedig tzarisme.. Het verheugde spr. dat de proletarialen daartegen eindelijk, zij het dan nog schuch ter, halt toeroepen. Spr. laakte het in de S. D A. P. en de mo derne vakbeweging dat deze aan de protest staking geen deel wilden hebben. Op 7 Juli werd het N. V. V. reeds gevraagd om in deze samen te werken, maar 1 y* dag voor den 21sten Juli komt het N. V. V allerlei smoesies berichten dat zij niet doet aan die massale staking. Dit doet het N. V. V., dat den mond vol heeft van samenwerking. Voor eenige jaren terug zeide Oudegeest: „het N. A. S. bestaat niet meer, wij zullen het spoedig begraven". Dit verschrompelde N A. S.-groepje telt thans 43000 leden. Het N. V. V. doet niet mede omdat onze werkgevers niet schuldig zijn aan de inter- iensie van het entente-kapitalisme in Rusland Dat zeggen zij, die beweren te staan op het standpunt van den klassenstrijd en daarom de meening dienden te huldigen dat het kapi talisme over de geheele wereld verantwoorde lijk is. Bovendien bestaan er aanwijzingen, dat de regeering van Nederland ook mede doet aan de bestrijding van de Russische en Hongaar sche sovjet-republieken. Wij dienen wel in de eerste plaats te pro testeeren tegen de blokkade van Rusland en Hongarije, waaraan Nederland deelneemt, dan bestaat het niet erkennen van de Russi sche vertegenwoordiger in ons land. Verder is daar de smerige propaganda van de kapitalistische klasse jn ons land tegen de republieken, die gesteund wordt door over heidspersonen als burgemeester Zimmerman Spr. wilde constateeren dat ook hierdoor het N. V. V. staat aan den kant van het ka pitalisme. Het N. V, V. en de S. D. A. P. behooren bij het rechtsche blok waartoe de R. K. en A R. behooren. Daartegenover staat het revolutionnaiie blok van Rev. Socgeorganiseerd in de S. P., de C. P., de Federatie van Rev. Soc.en de Vrije Soc. Vereenigingen en de onafhankelij ke vakbeweging. In Duitschland ziet men hetzelfde verschijn sel, In Engeland komt dit ook langzamerhand op. De kapitalistische pers heeft te voren de 21-Juli-sfaking als mislukt willen kwalificee- ren. Het ar.t daarpver in de Telegraaf van 21 Juli onderwierp spr. mede aan critiek. De strijd van de arbeiders moet gemunt zijn op de vernietiging van het kapitalisme en voor de vestiging van de dictatuur van het proleta riaat. Met den komenden strijd bedoelde spr. ook den strijd tegen de duurte, tegen de op heffing van de steuncomiét's en tegen de re actie in het algemeen Spr. eindigde met aan te geven, dat het doel moet zijn om op de pumhoopen van de in elkander gestorte kapitalistische maat schappij een samenleving te bouwen, geba seerd op het socialisme, waar de arbeid ver richt zal worden met geen ander dóel dan de gemeenschap van die opbrengst te laten pro fiteered Applaus. Een der aanwezigen verklaarde verwacht te hebben, dat de spr. uiteen gezet zou heb ben, waarom de Rev. Soc. in het parlement tegen de wet Aalbersé hadden gestemd. I>e spr. zeide, dat dit op grond van het aangekondigde onderwerp niet verwacht had kunnen worden, maar verklaarde zich bereid daaróver, met één der kopstukken van de S. D. A. P. of het N. V. V. gaarne een de bat vergadering te aanvaarden. De voorzitter sloot hierop met een toepas selijk woord de meeting. nuitmlamsclie TVurs Opgave van Mut' lio i iaii<1 sell Lamlbuu vt n t ilict Rechtszaken. EEN JEUGDIGE MISDADIGER. De Vacantie Kamer der Rechtbank te Am sterdam veroordeelde heden den 18-jarigen schilder W. M. A. C thans in een tuchtschool te Alkmaar, die zich schuldig had gemaakt aan inbraken in perceelen in de Jan Willem Brouwerstraat en op den Koninginneweg te Amsterdam in Maart en April j.l. waar zil veren voorwerpen, rijwielen, een naaimachine en kunstgebitten werden ontvreemd, tot één jaar gevangenisstraf. De eisch was één jaar en ris maanden. met mee BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 21 Jluli. Nora, d. van Comelis Johannes Franssen en Geertruida Gezina Smith. 22 Juli. Pieter, z. van Oerardus Cloeck en Johanna Maria Jacoba Keuzekamp. Wilhelmis Corenlis, z. van Petrus Butter em Maria Catharina Kager TEI E( iftAFISCH WEERBERICHT. 22 Juli, Medegedeeld door het Kon Nedcrlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot' den ayond van 23 juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 767.0 Mun- 'chen De laagste stand van den barometer 758.6 Helder, VERWACHTINO. Meest matige wind uit Westelijke richtin gen, zwaar bewolkt of betrokken, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog eenige regen, iets warmer. Marktberichte» PURiMEREND 22 Juli 1919. Op de heden genouden kaasmarkt waren aangevoerd 49 stapels. Fabriekskaas 75, Boerenkaas 76, handel zeer stug. PURMEREND, 21 Juli 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld Aardapelen J.75 a 2.073* p. zak 25 K.G. Tuinboonen 0.54 a 0.60 p. zak 15 K.G. Slaboonem 6.70 a 7.30 per zak 15 K.G. Snijlboonen 5 a 6.30 per zak 15 K.G. Peulen 4 13.10 per 100 pond. Doperwten 6.60 a 9.20 per 100 pond. Aardbeien^ 0.56 a 0.6O per K.G. Aalbessen 0.45 a 0.55 per K.G. Klapbessen 0.39 a 0.43 per K.G. Handel vlug. BROEK OP LANGENDIJK (Langedijker Groenteveiling), 22 Juli 1919'. In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 19.70' h 23.80, Roode kool 10 a 10.80 per 100 K.G. Wortelen 3.10 a 3.40 per 100 K.G. Aardappelen: Buitenland 8 8.50. 'Schotsche ƒ7 a 9.40, Schoolmeesters 7.20 a 9.70, Gladblaadjes 13, Koks en Due 7.50 a 8.50, Drielingen 3.60 h 4.70, kleine 1.80 a 1.90, alles per 100 K.G. Aanvoer: 1650 K.G. worteleni, 207175 K.G. groote aardappelen, 18330 K.G. drie lingen, 3675 K.G. roode kool, 1500 stuks bloemkool. AMSTERDAM, 22 Juli 1919. De aardappelprijzen waren heden': Andij ker muizen groote 5.606, kleine 2.40 tot 3.60, Friesche muizen 3.155.95, Langedijker muizen' 5.80'6, Schoolmees- j ters 5.756.40. Aanvoer 7 ladingen. in.riling,skno, mi» va» hodcu Ex-dividend. Mededeelingen van Dinsdag 22 Juli 1919. Oliewaaiden flauw. Culturen eveneens dauw. Scheepvaarten lager. Amerika onge animeerd. Aih erlenlic». Ge boren: PE l RUS TH OOORUS, zoon van Th. A. M. LUIJCKX en W. LU1JGKX—Pel. Alkmaar, 19 Juli 1919. In plaats van kaarten. Geboren: GERARD CLOECK en JO M. J. CLOECK— Keuzekamp. Alkmaar, 22 Juli 1919. j (inplaats van kaarten.) I Heden overleed ta Apeldoorn, voorzien van de H.H. Sacra menten, onze geliefde Broeder en Oom, de Heer JOHANNES YINCENT1US ALPHONSUS MARIE GOES, in den ouderdom van 55 jaar. Namen» de Familie, J. A. VOORT1NG, Ex. Test. Haarlem, 19 Juli 1919. Heden werden wij weer zwaar getroffen door het overlijden van onze jongste lieveling ËNU kltjk, in den ouderdom van 2 jaar en 6 maanden Haar diepbedroefde Ouders, J. BARSINGERHORN. Gr B vRSINGERHORN Kuipir V n 21 Juli 1919, zoo I STAA'I SLKËNINGEN. NEDERLAND. pCt. Ohlig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Ohliy. N.W.S. van 500/1000 1917 4H dito van f 1000 4 Obli g. dito 3X dito dito 3 dito dito 2H Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 f 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK.. Bel vrije Kronenr. Jan.•Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 ira. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625# 4H Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 623 4 Hope en Co. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen 'i .Trflam 1415 5 Rotterdam 19)5 5 Bank* en Crediet.Instellingen. Amsterdamsche Bank A iNederlandsclie Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. H'oll. Ijzer. Spoorw. Obl. 5 Mij I. Expl. SUatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Stautssp. Old. 4>» i'reraieieeningcn. NEDERLAND. A dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2R> Prolongatie pCt. VoiiK' koert 923/s 851/4 81 1/4* 678/4 591/s 51 y4i/8 928/4 233/i(| 41 24 34 24-Vu 25% 251/s 23 ijs 57Vs 881/4 93 86 81% 67 f, 59u/m 51% .948/m '3% 22% 237/8 24 25% 25% 24 92 ,6 1441/4 1947 8 153» J 1548/4 963,/, 968/4 l/| '5 861/» BÖ V» 10615/18 695'4 3% 3i, Atohift. 1 op. S. Fé C. v. g. A Deu\ R. Graiule Spw. C. v. A l.ric Spw. Mij. Gt-wouc' AamJ. Riuix. Uit\ South. Raijv,. Cy. g. a dito l'ref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e l'ref. A. Southern I'ac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. i mon L'ac. Railr. Cy. C. g. A. An.u onda Copper C. v. A. Am mar in Foundry Co. C. v. A. Amir Hide Leather Comp u. Mat. Steel Corp. C. g. A. i Mere. Marine Cy. afg. A. ti*. Mere. Marine.atg. pr. A. Ciec. li.>11. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. l'etr. br. A. Jrion Hot rol. Mij. A Mcuüa Komana Petr. Mij. A. Compnnia Mercantil Argentina A. Cull. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Wiustaand. Handelsv. Amsterdam Aand. b ed. Handel Mij. C, v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aaud. Nederl. Rubber I loll. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom .A. Moll. Stoomb. Mij. Aaud. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. M(j. Aand. idem Nieuwe Aand Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Schecpv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij Nederland A A'dam Deli Comp, Aand. DclLMaatsehappij Aand. Medun tabak Aapd Rotterdam Dcii Aand, Senemhah 'I'abak.Mij, Aand, Vorige k>,ers 'IT/IS 1 37/8 13V, 246% 23 253,, '4', 57U/l6 57% I46/16 15% 121/8 12% 111», 32 31 147i» 1 16 174 170 122 119 1398/, 136»'4 117% 115 67», .23/4 1691% )59i'S 351 770 7571/» 105 105 157 334 328 2831'» 277 281 I/» 558 5581» 2321', '230 287»/, 285 253 250 1121» 4881/» 480 461 i', 454 238% 3921/» 368' 226 212 2751/4 269 260 '255 2681/» 318% 311 324 322 357% 356 330 550 249V» 327 5478/4 PIK!' KB, zoon van Warmenhuizen, 21 Juli 1919.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3