een bruin lederen Porteleuille de Friesche Winkel" BOOGSTMT It, III. 634. r- t ïd Vrachtdlenst Berpn-Alkmaar. Zoutzuur. rateur Nauwkeurige Informaties groot Woon- on Winkelhuis, Huis en Erf IP itti- Ons Melkbrood Yoor 12 uur in de winkels VAL K's Tafelbeschuit Stoofpaling Groote keuze in -*im L i. J. EIIIIT. METZ' DE BESTE voir den laagsten prijs is een N.V. Mei Keijzer's Yetielterp, Vei Firma C. W. KEIJSPER Wagen- en Ledersmeer DE LANGE DE MORAAZ, Alkmaar. Dr. PAMEIJEK GOEDE GÖÜDSCEE VOLVETTE GOUDSCHE FRIESCUE KAAS 10 Telef. 212. Langestraat 13. Heerenhuis, [fi JAN DE VRIES, Ontvangen Restanten Loopers en Karpetten. J. ZANDBERGEN, Ontvangen Meubelen. Drogisterij CAS. L. C. DE BOER, Zaadmarkt 80, naast de Zaadfiandel. SiprClMffat, HOOGLAND-SMIT, HERMs. COST Elf ZOON. behoort bit iedere uitrusting; vlug; spaarzaam; glans* houdend in regen. is afwezig. MOD HÏS. Hulp in de huishoud. net dagmeisje NOODHULP Dienstbode Dienstbode. 70 ct. per pond. f"1"1 "'"'l 90 ct. per pond. Heden INMAAKSUIKER (gewone witte suiker zonder bon 45 ct. p. pond.) TE KOOP aangob. Jac. Dekksr, Nassauplelii 41. Alkmaar. Gramophoon To koop TE KOOP Uit de hand te koop SCI1AUEN. in de „Roode Leeuw" te Schagen. li ENORME PRIJSVERMINDERING. LAAT 118, bij (lo R. K. Kerk. SZSölfjs onze Prijzen van 5, 6, 7, 8 ct. per stuk enz. W. P. DE BOER, Cinema Americain. Alle resteerende Zomerartikelen worden tot zeer verminderde prijzen opgeruimd. Houttil, Tuinstraat, Forestusstraat, Stationsstraat, v. d. Woudestraat, Steijnstraat, Metiusstraat. a. s. WOENSDAG te 2 uur. De avonturen van Pinokkio WORDT STEEDS MEER GEVRAAGD. Soliede afnemers gevraagd. vanaf f Q,80. Maatjes-Haring HET ORES voor GEROOKTE FALING. Alkmaar. Langestraat 36, ZWITSERSCIIE BEREIDING. W. P. DE BOER, V/RIJ F WAS Een aan te bevelen 33©d!srte>l M. KATER. Prijsverlaging yan Spiraaldraad en Springveerma trassen. Yeeren, Kapok en Zeegras per pond verkrijgbaar. Aanleg en uitbreiding worden accuraat en zeer bill jjk uitge yo er d Willem van Yuure, Mient 15, tegenover de Steenenbrug. Tel. Int. 560, - Alkmaar, Als voor don. oorlog" bij A. SLAGT, Toornburg 5, Breedstraat A 10. Telefoon 120. Verloren TE IVOOR; Langestraat. Wederom verkrijgbaar Te koop gevraagd CENTRUM Alkmaar. 1 Hectare 74 aren te veld staande VALE ERWTEN zoogenaamde WIJKERVALE op Donderdag 24 Juli 1919, Daarna de Etgreen Zaadmarkt, Alkmaar. een reuzenpartij Tevens opruiming van Geest. Alkmaar. Tel. 412 STEEDS VERSCH KINDER- en FAMILIE-VOORSTELLING Gewone prijzen. WAAROM ZOUDT U ZE OOK NIET VERKOOPEN Vraagt even conditiën aan W. G. E. VALK, Alkmaar 10 CENT. LAAT 171. Tel. No. 642. een nieuwe zending Geest, Alkmaar. Lessen in Boekhouden. sshuin peluw en 2 kussens voor 90 gulden. C. LUST, Verdronkenoord 2. van door berichten hiermede, dat zij de vertegenwoordiging voor Noord-Holland (boven het IJ) hebben opgedragen aan de alwaar inlichtingen en prijsopgave te bekomen zijn. verkrijgbaar de prima ZADELMAKER. RIJTUIG BEKLEEDER. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. Hypothecaire credieten. Agenten Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland^ met geld en bonbochje. Terug te bezorgen RAADHUIS, Bergen. CJEVK. te DEN HELDER bi] JONGEDAME een bekwame 1ste MOOISTE, om samen gezelligen werkkring te hebben. Br. met uitv. inlicht., laatste betr., leeft, salaris onder letter O 567, Alkmaarsche Courant. zoo spoedig mogelijk gevr voor Winter en Zomer. LOON I 350.— Klnder-Kolonie op 't Woud, Eg- mond a. d. Hoef. Voor D1UËÜT gevraagd boven 16 jaar. J. UII.l.E, Hitsevoort. GEVRAADD voor kinderwasch en huishouding, omstreeks 10 AU GUSTUS. Aanmelden bij Wed. J. BLIJSTRA, Breelaan 21B, Bergen. gevraagd als meid-alleen, voor klein gezin te Bussum, goed kunnende koken, tegen flink salaris. Aanble dingen schriftelijk aan Mevrouw VAN ZU1JLEN, tijdelijk pension De Wilg, Bergen-binnen. GEVRAAGD een DIENSTBODE tegen 1 September, bij C.MEIJER Jr., Oude Prinsweg, Bergen. TERSTOND GEVRAAGD een KAAS B. W. G. L1EIES met toebehooren, fabr. Gebr. KRONENBURG te Gorinchem dagelijks te zien mits vooraf even bericht. Br. aan den Gem. Opzichter van Zaandijk. Ter overname aangeboden mas sief elkeu Buffet, ovale Theekast, Spiegel en Schilderijen, alles massief eiken. HELDERSCHEWEQ 19. een Simple* Motorrijwiel 41/2 P.K. met vrijloopen 3| ver snellingen «en Simple* Motorrijwiel 8'/a P.K. met nieuwe Dunlop bul ten- en binnenbanden, by W. P. DE BOEK, Rijwielhandel, Geest, Alkmaar. Drie Bestelhuizen te Bergen, één Veerhuis te Alkmaar. Dagelijksqhe dienst. Alleen serieuse koopers kunnen zich in de boeken over tuigen, daar een best burgerbestaan gegarandeerd wordt. Vraagt ruime informatie's. Te aanvaarden direct of later. Adres BOOS, Bergen. TE K O O Ps een leegstaand BURGERWOON HUIS met SCHUUR; een BOE RENWONING met 5 H.A. Land, te bevragen bij J. OPDAM, Vier Staten, Alkmaar. by W. P. DE UOEK, Geest, Alkmaar. over personen en zaken in Duitsch- iand. Billijk tarief. te koop gevraagd. Brieven met prijs te zenden bureau defcer Cou rant onder no. F 566 een flink ruim met Augustus te aanvaarden, in den prijs van f 12000 tot en met pl.m. f 20000. Aanbiedingen s.v.p. spoe dig, letter E 5ö5 bur. v. d. Blad. Direct, te aauraarden. Brieven onder letter T 556, bu reau van dit blad. by D. DUETS Dz. te Sober- merboru. Te bevragen bij A. J. VAN DE KAMER, Oudegracht 132, Alkmaar. 's voormiddags 11 uur, van: n.l. Haver, Paardenboonen en Voerbieten (6 morgen), Grasgewas, te velde staande op circa 40 morgen op de plaats „de Nol", zeer gunstig gelegen aan den beharden Ruige- weg en Egalemensloot, nabij het Groot N.H. Kanaal, in de Zijp. en (tot 1 Mei 1920). OM CONTANT GELD. In perceelen op het terrein aan geduid. Notaris VRIJBURG. Door aankoop van een groote partij DEKENS, prima kwaliteit, ben ik in staat deze voor ONGEKEND LAGEN PRIJS aan te bieden. Alvorens te köopen, ziet mijne 'prijzen en kwaliteiten. Ook eeltige beschadigde Satlu Dekens voor spotprijzen. Goede kwaliteit. Witte brand. Wedervorkoopers rabat. Aanbevelend, Alle maten steeds voorradig. Tevens nog aan te bieden eenige nieuwe RIJWIELEN, tegen veel verminderden prijs. k i k i Onder meer vertooning van een grappige Pantomime in 3 bedrijven naar het bekende boek van COLLODI. In de hoofdrol de bekende Polidor. Verder een speciaal Kinderprogramma. Om het dringen aan de cassa te voorkomen, zullen wij vóórverkoop van kaarten houden Morgenochtend van 121 uur ■aMNHHanHMMmanaHamaHMMBMi Fyne nieuwe Moll. w Hols - bij Leeraar M. O. Boekhouden, Accountant. Spoorstraat 30, Opleiding voor de praktijk en voor examens. GLAS PINCE-NEZ SO-EASY GLASBRILLEN. i van J. J. BAKKER, Rotterdam, In gobrnlh by de verschillende Inrichtingen van ouderwys te deaser stede. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4