bevindt. 2. Zij draagt zorg voor eene voldoende af stuiting van den door haar, ten genoegen van den Directeur'der gemeentewerken, te maken toegang in de schutting langs de Gasthuis- straal 3. Burgemeester en Wethouders kunnen deze vergunning tot kosteloos gebruik van de keet en Hare omgeving, intrekken indien het gemeentebelang daartoe aanleiding mocht ge ven, mits daarvan ten minste drie maanden van te voren aan het-Bestuur worde kennis gegeven. MUTATIëN PERSONEEL KAAS MARK 1. Aangezien het de meening is van de Murktcumnnssie, een ineening welke door B. en W. wordt gedeeld, dat de markttoestan- den in de naaste bekomst de betrekking vin assisieut-waagiiiCcster overbodig maken, zullen B. en w'. den Raad in hunne forrnu- ieeren conclusie voorstellen die betrekking op te heffen. Hiermede valt samen het feit, dat de heer 11. de Rover zijn ontslag als pi esident-waag- meester heeft aangevraagd, in wiens plaats dus moet worden voorzien. Zij stellen daarom voor te besluiten A. met ingang van 1 September 1919 aan den heer H. ae Rover, op zijn daartoe ge daan verzoek, een eervol ontslag te verleenen als President-waagmeester; B. met ingang van 1 September 1919 de be trekking van 'assistent-waagmeester op te heffen en de Instructie voor de Waagmees- ters (Gemeenteblad no. 407) dienovereen komstig te wijzigen; tember 1919 een eervol ontslag te verleenen C. aan den heer J. Heinis met ingang van den lsten September 1919 een eervol ontslag te verleunen als assistent-waagmeester; D. den heer J. Heinis, ingaande 1 September 1919, voor den tijd van zes jaren, te benoe men tot waagmeester, op een jaarwedde van 500, onder gehoudenheid zich in die be trekking te gedragen naar de bestaande of nader vast te stellen verordeningen en in- structiën, met vaststelling van het bedrag naar hetwelk voor pensioen zal zijn bij te dragen op 500- E. den heer G. W. de Munk, thans waag meester, ingaande 1 September 1919, voor den tijd van zes jaren, te benoemen tot Pre- sident-waag-meester, op een jaarwedde van 600 onder gehoudenheid als boven pensi oensgrondslag 600. OVERNEMEN BRUG, AANSLUITENDE AAN HET NASISAUKWARTIER. De Raad1 van beheer der Alkmaarsche Ex ploitatie Maatschappijl heeft den Raad ver zocht de brug over den Singel, aansluitende aan het Nassaukwartier, ter hoogte van de R K. kerk, kosteloos in eigendom bij de ge meente over te nemen. Daarop dienende van bericht en raad bren gen B. en W. in herinnering, dat bijl raadsbe sluit van 18 December 1907 no. 6 aan de ge noemde maatschappij tot wederopzeggens is toegestaan voor hare rekening een loopbrug over den Singel te maken en te hebben onder voorwaarde a. dat deze brug ten genoegen van burge meester eni wethouders worde gemaakt en onderhouden; b dat aan deze toestemming nimmer eenig recht zal kunnen worden ontleend te eischen, dat in de toekomst, wanneer over brugging van den Singel door een vaste rij- of voetbrug noodig zal blijken, deze zal moeten komen ter vervanging van de door de Exploitatie Maatschappij te ma ken voetbrug ter zellfder plaatse. Werd de hier bedoelde brug alleen gebruikt ten behoeve van het Nassaukwartier, dan zou, op grond van de gestelde voorwaarden, een afwijzende beschikmg niet onbillijk zijn. Maar over deze brug is in dè laatste jaren een druk verkeer, niet slechts door en ten' behoeve der bewoners van het Nassaukwartier doch ook voor die welke aan den Westerweg en elders wonen. Van dat standpunt bezien, wordt het door B m W- evenals door de Commissie voor de publieke werken, billijk geacht, dat het ver zoek worde ingewilligd. Zij hebben daarom aan de Exploitatie Maatschappij doen weten genegen te zijn den Raad voor te stellen de brug in eigendom en onderhoud1 bij dte gemeente over te nemen, in dien deze in alle opzichten tot hun genoegen' worde hersteld, waartoe de Maatschappij zich bereid heeft verklaard. 'Na gehouden overleg met de Commissie voor de publieke werken stellen B. en W. voor de brug over den Singel, aansluitende aan het Nassaukwartier, kosteloos in eigendom over te nemen1 van de Alkmaarsche Exploita tie Maatschappij, zoodra deze in alle opzich ten teni genoegen van Burgemeester en Wet houders zal zijn hersteld. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 14 tot 19 Juli zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen111 kuipbaden, 154 regenbaden le klas, 308 re- genbaden 2e klas. Te zamen 573 baden. Gpmour^ Wouws DE ZOMERTIJD EN DE LANDBOUW. Te Holthusen, een grensplaatsje dicht bij Nieuweschans, zijn twee mannen de woning binnengedrongen van de wed. Hossenis. Zij overvielen de vrouw in haar slaap, knevelden haar en brachten haar met boksijzers zware verwondingen toe.:.. Een dochter van de we duwe gelukte het, door uit een venster te springen aan de handen der onverlaten te ontkomen. Op haar hulpgeroep kwamen de buren toeschieten en kozen de daders het ha zenpad. Er wordt niets vermist maar de toe stand van de weduv/e is zeer ernstig. VLIEGEN ZONDER MOTOR. Naar wij vernemen zal te Soesterberg in den loop van deze week een proefvlucht wor den gehouden met twee vliegmachines, waar van 1 zonder motor. In de machine met de motor, zal de vlieger Fokker plaats nemen, terwijl de heer v. Drift in de andere machine zal vliegen. SABOTAGE. Te Blijham waar al weken lang de land arbeidersstaking heerscht en de verhouding steeds meer verbitterd wordt, heeft een daad van ergelijke sabotage plaats gehad. Onver- den hadden tfc eiken draagbalken van de brug van den landbouwer Omnes over het Zijldiep tot op 1 d.M. doorgezaagd. Geluk kig werd het misdrijf bijtijds ontdekt, an ders waren de gevolgen niet te overzien ge weest. Bij het passeeren van paard en wagen zou de brug bezweken zijn. DUITSCHE INDUSTRIE IN ONS LAND. Behoudens goedkeuring van den gemeen teraad van 's-Hertogenbosch zal zich aldaar een groote Duitsche industrie vestigen (Con structie-werkplaatsen). De terreinen beslaan een oppervlakte van 7 H.A. en zijn gelegen aan de linkerzijde van den weg naar Ortheö. VOSSEN. Naar aanleiding van het bericht over het veelvuldig voorkomen van vossen op de Velu- we en de schade, die zij! in de kippenhokken hebben aangericht, bericht men nader, dat op Tongeren reeds 4 en in Weina één vos werden buitgemaakt. Een boer hield van zijn 32 kip pen nog 3 over Vermoedelijk is de vermeerdering van het aantal vossen te wijten aan het beschermen en uitzetten dezer dieren door het Staatsbosch- beheer ter bestrijding van de wilde konijnen, waardoor men dus van het eene kwaad in het andere vervalt-, VOOR DE SOHE VEN'INGSCH'E OOR- LOGSSOL AGHTOFFE R<S. Het comité ter huldiging van de nagedach tenis der tijdens den wereldoorlog veronge lukte Scheveningsche visschers ontving in de afgeloopen week een aantal giften voor de visschersweduwen. De JavaChinaJapan- Lijn schonk voor dat doel 500 en de Twent- scne Bank te Amsterdam 250, de raad van beheer van de Bataafsche Petroleum-Maat- schappij 1000. Er is nog heel wat noodig om circa 200 ge zinnen eenigen steun van beteekenis te ver leenen. (DE EQUIPAGE VAN DE „NIEUW- AMSTERDAM." De equipage van de „Nieuw-Amsterdam" van de Holland-Amerika Lijn, ongeveer 300 man sterk, heeft geweigerd te monsteren, in dien de voedselvoorziening op de reis niet verbeterd wordt. Over deze kwestie wordt door den Centra- ien Bond van Transportarbeiders overleg ge pleegd met de directie der Holland-Amenka Lijn en de Scheepvaart Vereemgingv BEN MINIMUM- OF MAXIMUM-EISCH? In een adres aan den Raad van Rotterdam verzoekt de afd. Rotterdam van den Algemee- nen Nederlandschen Straatmakersbond het voorstel der salariscommissie zoodanig te wij- «zigen, dat de verdiensten per week zullen bedragenvoor een hulpstxaatmaker 33 tot 36, voor een straatmaker 42 tot 45, met drie 1-jaarlijksche verhoogingen van Idat voor pensioenen geen premie meer behoeft te worden gestort; dat de tarieven in overleg met de organisatie worden vastgesteld; dat de werktijd zal bedragen' ten hoogste 7 uren per dag. HARDER WERKEN! Over den 8-urendag en de gevolgen daar van schrijft dr. Smit uit 's-Graveland in „Het Vaandel" Korter arbeidsdag is goed. Doch als deze er is, dan moet in ons land met nadruk wor den gewezen op de noodzakelijkheid om nu in die 8 uren 's daags ook veel harder te wer ken dan de Hollandsche werlui over 't alge meen wel gewoon zijn. Wij begrijpen, dat men bij overmatig lan gen arbeidsduur öok een beetje aan lijntrek- kerij doet. 't Lichaam kan 't anders niet uit houden. Doch nu wordt dit anders. Zal ons land een bloeiende industrie be houden, zal hier welvaart blijven, zal ons vaderland de scherpe concurrentie die komt, kunnen uithouden, dan moet er nu in de 8 uren 's daags hard worden gewerkt, minstens zoo hard als in 't buitenland. Spreekt men nu buiten landsche, Engelsche of Duitsche aannemers, dan zeggen zij vaak: „De Hollander doet veel te veel op zijn slof fen. i iij weet nog niet hoe kort de dag is." Thans moet dit uit zijn. En anders gaan we er onder 1 AANVARING. STANDBEELD FRANS NAEREBOUT. Het uitvoerend comité voor de huldiging van Frans Naerebout deelt mede, dat de plechtige onthulling van het standbeeld Za terdag 9 Augustus te Vlissingen zal plaats hebben. De Koningin zal zich dc vertegenwoor digen door den vice-admiraal F. Bauduin, adjudant-generaal en chef van het militaire huis der Koningin. Tachtig deputaties uit alle gemeenten van Zeeland zullen met vaandels en banieren aanwezig zijn, terwijl een koor van 300 kin deren bij de onthulling liederen zal ten ge- hoore brengen. Dien dag zullen groote fees telijkheden plaats hebben. RAADSLID. GEMEENTEGENEESHEER- De beer Hueuder te Laren (O.) heeft den gemeenteraad verzocht zoodanige wijziging te brengen in zijn aanstelling als gemeentege neesheer dat ze geen beletsel mèer zij voor het aanvaarden van het lidmaatschap van den raad. Een commissie uit den raad/ advi seerde afwijzend op dit verzoek te beschik ken. In de jongst gehouden raadsvergade ring staakten de stemmen over dit voorstel. DE INTERNATIONALE DER TRANS PORTARBEIDERS. Vrijddg, Zaterdag en Zondag kwam te Amsterdam de, door het te dezer stede in April gehouden Internationaal Transportar- beiderscongrea benoemde, commissie te za- men tot het ontwerpen van de nieuwe statu ten der. Transportarbeiders-Interationale en ter voorbereiding van een nog in den loop van dit jaar te houden internationaal con gres van transportarbeidersorganisaties al ler landen. Voor Engeland waren aanwezig de hee- ren Robert Williams en C. T. Cramp, resp. secretaris van de Engelandsche Transport arbeiders federatie en voorzitter van de En gelsche Vereeniging van Spoorwegarbeiders. Voor Duitschland J., Döring, tweede voor zitter van den Duitschen Transportarbei dersbond. Voor België C. Mahlman, secreta ris van den Belgischen Transporarbeiders bond. Voor Nederland J. Brautigam, voor zitter van den Centralen Bond van Trans portarbeiders, S. v. d. Berg, secretaris van de TransportarbeiderfederatieP. Moltmaker, voorzitter van de Nederl. Vereen, van Spoor- en Tramwegpersoneel en Edo Fimmen, secr van het Nederl. Verbond van Vakvereeni- gingen, die tijdelijk de functie van secretaris van de Interationale Transportarbeidersfede ratie vervult. J. Bidegarij, secretaris van de Organisatie der Fransche spoorwegarbeiders, welke even eens aan de besprekingen had zullen deel nemen, was verhinderd naar Amsterdam te komen. Door de commissies werden aan de hand van een door de Hollandsche bestuursleden gemaakt voor ontwerp, nieuwe ontwerpstatu ten samengesteld, die nog in den loop dezer maand aan de transportarbeidersorganisa ties aller landen zullen worden toegezonden. Besloten werd voorts een nieuw internatio naal congres uit te schrijven op 10 Novem ber en volgende dagen te Christiania te hou den. Dit congres zal in hoofdzaak de nieuwe statuten aan de hand van het door de com missie gemaakte ontwerp, hebben vast te stel len. Mocht het congres, hetgeen waarschijn lijk is, het gemaakte ontwerp aanvaarden, dan zal de taktiek en actie der nieuwe trans portarbeidersfederatie een andere en verder gaande zijn, dan die der oude internationale organisatie. Tot nog toe sluiten zich bij de Nieuwe In ternationale T ransportarbeidersfederatie aan: de Engelsche Transportarbeidersfede ratie, de Duitsche Transportarbeiders Bond en de Duitsche spoorwegorganisatie, de OortoirWlctóa 1 rauspvrnrbsidens Bwod, de Zweedscne Transportarbeidersbond en de Zweedsche Spoorwegorganisatie; de Belgi sche Transportarbeiders bond en de Hol landsche organisaties van Transportarbei ders en spoorwegarbeiders. Zoo goed als ze ker is voorts, dat zich binnenkort eveneens zullen aansluiten: de Engelsche, Spaansche, de Oostenrijksche, de Fransche spoorwegor ganisatie en de Fransche Transportarbei dersbonden, zoodat de Internationale I rans portarbeidersfederatie op het congres te Christiania waarschijnlijk een ledental zal hebben van 7 8 miliioen. De commissie besloot voorts tot uitgifte van een internationaal orgaan, geheeteü: „De Internationale Transportarbeider", waarvan liet eerste nummer in het Fiauscii, Duitsch, Epgelsch, Spaansch en Zweedsch begin October zal verschijnen en welks re dactie voorlocpig door den heer Edo Fim men zal worden waargenomen. DRIE MOORDEN GEPLEEGD. In verband met het bericht, dat de Am- hemsche politie den dader van den moord op kolonel van Hille op het spoor zou zijn is thans gebleken, dat de Duitsche deserteur Al win Pörkert, oen 21-jarig jongmensch, in derdaad de dader is van den 1 Februari ge- pleegden moord op den kolonel, die des avonds om zeven uur inet een gapende w.onde aan het achterhoofd aan den Veiperweg werd opgenomen.. Maar bovendien is deze man ge bleken de dader te zijn van twee andere moordaanslagen ni. die op Jacob Cardinaal te Watergraafsmeer en op dr. Goldberg te Bussum. De beklaagde was Zaterdagavond per cel wagen van de strafgevangenis overgebracht naar het politiebureau om te worden ge hoord in tegenwoordigheid van den rechter commissaris voor strafzaken. Hij legde toen onder de grootste kalmte een volledige beken tenis af. Pörkert maakt heelemaal niet den indruk een gevaarlijke misdadiger te zijn, het is een kalme jongen met een niet ongunstig uiter lijk. Hij verklaarde o.a. het volgende: Tegen den avond van I Februari j.l. zwierf hij te Arnhem rond, zoekende naar een ge legenheid om een rijwiel te stelen, om aan den kost te komen, doch hij kreeg geen gele genheid. Aan den Velpenveg een tuin bin- nenloopende, zag hij daar twee bijlen liggen en een daarvan nam hij mèe om deze zoo noodig bij het plegen van diefstal te gebrui ken. Even later ontmoette hij op het gedeel te van den Veiperweg, waar geen tramrails liggen, een heer dien hij besloot te berooven na hem eerst bewusteloos geslagen te heb ben. Fiij bracht hem van achteren een slag met de bijl op het hoofd toe, waarop de man (kolonel Van Hille) voorover sloeg. Hij heeft toen zijn slachtoffer in een turn gesleept, terwijl hij den hoed en den zak doek, die op straat lagen, evenals de biji, meenam. Voordat hij echter zijn slachtoffer kon berooven, zag hij bij de deur van de villa een man staan, waarop hij ijlings de vlucht nam. Pörkert bekende daarna in den avond van 20 Januari te Watergraafsmeer den moord aanslag op Jacob Cardinaal te hebben ge pleegd. Hij heeft dezen van achteren aange vallen en met een knuppel op het hoofd ge slagen. Toen Cardinaal bewusteloos was heeft hij hem beroofd van een zilveren hor loge met ketting en een portefeuille met 15. De derde moordaanslag, door beklaagde bekend, is die op dr. Goldberg gepleegd in den avond van 23 Januari jl. te Bussum. On-' Ïeveer zeven uur dien avond had hij dezen iuitscher onmoet, die hem den weg vroeg naar een pension aan den 'a Gravenland- schen weg. Hij begeleidde hem daarheen. Bij het hek gekomen, gaf dr. Goldberg hem een dubbeltje en vervolgde toen alleen zijn weg. Pörkert volgde toen dr. Goldberg en sloeg hem met een stuk gaspijp dat hij bij zich had bewusteloos. Na zijn slachtoffer in een bosch- je te hebben gesleept, heeft hij hem van een portemonnaie met 12, een gouden horloge en een portefeuille die slechts waardelooze papieren bevatte beroofd. Beklaagde verklaarde thans berouw te hebben. Hij had echter niet de bedoeling ge had zijn slachtoffers te vermoorden. Zooals wij reeds mededeelden, bevindt P. zich wegens brandstichting en diefstal van een paard in de gevangenis tot het onder gaan van een straf van 2 jaren. KORTE BERICHTEN. Door insluiting is uit een perceel aan den Nietuwendijk te Amsterdam een brand kast, inhoudende 1100, een portefeuille en 2 loten der Staatsloterij1, gestolen. In verband met de vacature door het af treden van prof. Te Winkel te Amsterdam, ontstaan, wordt in academische kringen ook genoemd de naam van dr. J. L'. Walch, pri vaat-docent aan de Leidsche universiteit. 412ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 21 Juli. le klas, le lijst. Prijzen van 20. 71 73 198 202 224 251 364 368 460 498 ■504 569 666 706 707 743 873 906 932 975 1011 1019 1030 1189 1269 1379 1418 1429 1454 1640 1663 1687 170'6 1709 1723 1834 1902 1928 1941 1947 2028 2124 2143 2221 2274' 2306 2321 2364 2405 2418 2453' 2500 2541 2623 2660 2664 2704 2754 2808 2834 2963 3102 3151 3192 3221 32'74 3307 3339 3345 3453 3462 3549 35815 3630 3682 3691 3709 3712 3730 3734 3936 3956 4019 4164 4196 4209 4220 4274 4391 4469 4497 4534 4543 4670 4734 4767 4785 4924 4953 5076 5123 5144 5164 5288' 5295 5330 5334 5339 5376 5386 5471 5510 5567 5590 5608 5673 5727 5741 5761 5816 5935 5987 6077 6104 6167 6172 6174 6200' 6202 6297 6399 6428 6475 6490 6506 6541 6571 6682 6769 6813 6822 6844 6857 6861 6902 6917 6980 7030 7215 7250 7317 7365 7368 7413 7436 7565 7605 7617 7726 7803 7845 7918 7920 7959 8018 8027 8040 8055 8058 8061 8087 8126 8137 8146 8280 8305 8359 8360 8375 8417 8484 8569 8570 8571 8585 8610 8706 8784 8790 8803 8ML3 *839 8853 8889 8897 8940 8960 8969 8996 9058 9067 9093 9193 9202 9226 9276 9279 9312 9360 9363 9402 9470 9541 9546 9566 9585 9590 9734 9773 9776 9788 9859 9889 9969 9989 10008 10040 10048 10050 10151 10366 .13372 10384 10393 10455 10473 10507 10541 10549 10576 10616 10651 10800 10822 10827 10876 10798 10946 10966 10986 10991 11025 11028 11080 11110 11209 11296 11507' 11557 11568 11625 11628 11692 11756 11763 11764 11806 11814 11823 11858 11903 11987 12115 12144 12216 12245 12252 12253 12288 12390 12416 12457 12491 12570 12602 12609 12747 12770 12790 12905 12919 12935 12959 12968 13157 13171 13181 13268 13296 13332 13379 13434 13520 13548 13555 13572 13591 13646 13654 13668 13679 13692 13702 13729 13784 13861 13877 13893 13926 13994 14057 14067 14102 14115 14125 14307 14316 14332 14353 14483 14553 14556 14633 14711 14715 14731 14756 14764 14857 14865 14880 14977 15014 15101 15136 15181 15195 15196 15201 15250 15322 15407 15410 15465 15488 15548 16627 15631 15647 15661 15681 15752 15801 15973 16143 16152 16175 16233 16234 16289 16347 16367 16422 16430 16511 16521 16577 16605 16644 16667 16759 16771 16885 16890 16957 16973 17012 17036 17130 17135 17304 17312 17349 17363 17576 17589 17609 17646 17761 17851 18079 18095 18106 18121 18130 18226 18237 18312 18369 18466 18548 18556 18557 18.598 18613 18663 18673 18681 18768 18903 18972 19025 19121 19156 19212 19269 19386 19459 19510 19647" 19654 19681 19687 19702 19709 19721 19825 19859 19876 19886 20231 20272 20319 20357 20366 20381 20399 20402 20441 20445 20475 20600 20622 20727 20755 20875 20961 21006 21009 21050 21084 21122 21132 21150 21187 21189 21243 21264 21336 21344 21431 21441 21521 21562 21566 21634 21653 21667 21705 21799 21838 21846 21879 21881 21917 21928 21962 21995 21996 M .t rk t ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 21 Juli. In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.j 18.50 k 30, 2e soort 10 a J 18. Roode kool per 100 K.G. 15. Wortelen per 100 bos 4.80 a 7.20. Rabarber per 100 bos 6.20 k 8.40. Uien per 100 bos 5.20 k 8.20. Slaboonen per K.G. 0.47 k f 0.77. Aardbeien per K.G, 0.48 h 0.64. Andijvie per 100 stuks 1.50 k 5.30. Doperwten per 100 K.O. 19.20 k 24.50. Kropsla per 100 stuks 1.40 k f 2.60. Pieterselie per 100 bos 5.40 a 8.40. Peulen per 100 K.G. 33.40 k f 38.80. Postelein per ben, 0.80 1.04. Snijboonen per K.O. 0.58. Spinazie per 100 K.G. 7.80 k f 16.40. Selderie per 100 bos 1.60 h 2.20. Tuinboonen per 100 K.G. 4.80 k f 6.20. Tomaten per K.G. 0.30 k 0.40. Roode bessen per K.G. 0.45 0.84. Zwarte bessen per K.G. 0.73 f 0.81. Kruisbessen per K.O. 0.38 0.54. ALKMAARSCHE EXPORTVEILINO. ALKMAAR, 22 Juli 1919. Aardappelen: groote 7 a 8.25, Drielin gen f'Af 3.60. BOVENKARSPEiL „de Tuinbouw", 21 Juli 1919. Heden besteedde men voor: Aardappelen: Buitenland 4.00, Schotsche muizen Binnenland 3.75, kleine 1.76. Bloemkool I 21 k f 28, II 14 k f 16.50, III 5.50 k 9.25. Vellingvereen, „de Zaanstreek." ZAANDAM, 21 Juli. Bloemkool I 24—32 ct. per stuk, II 14Va— 22 ct. per stuk, III 3J4—9% ct. per stuk. Peen 9/4—13 ct. per bos, Komkomers 4—12 ct. per stuk. Postelein 64105 ct. per ben. Andijvie 1.20—4.50 per 100 struik. Uien 4/47 ei per bos. Tuinboonen 22% ct. per pond. Pieterselie 24 /4 ct. per bos. Selderij 1 4 ct. per bos. Slaboonen 18/4261/4 ct. per pond. Spinazie 6472 d. per ben. Bieten 79% d. per bos. Roode kool 23—25 d. per stuk. Snijboonen 19—31 d. per pond. Peulen 11/4 ct. per pond. Vroege aardappelen 8.008.20 (bui tenland), 7.007.20 (binnenland). Aan voer totaal 29760 K.G., waarvan voor hd buitenland werden geveild 28235 K.G. VENHUIZEN, 21 Juli. Veiling de Zuider kogge. Aardappelen (Muizen) 3.50- k f 4, kleine 1.15 a 1.55, Kriel 0.86, per 50 K.G. Aanvoer 6300 baal. Zwarte bessen 113, roode 'bessen 36 k >f 48, per 100 K.G. Aanvoer 6650 K.G. ZWAAG, 21 Juli. Veiling Bangert en Om streken. Prijzen waren heden: Aardbeien 2342 ct., rabarber 312 ct., wortelen 5%10 d., bloemkool 12/428 ct., peulen 20—24 d., sla 2—3 ct., tuinboonen 3.1/4—4/4 ct., komkommers 10—12 d., snij boonen 42—84 d., kruisbessen 10—28 ct., roode bessen 2030 ct., zwarte bessen 1.14 per K.G. WARMENHUI'ZEN, 21 Juli 1919, Vroege aardappelen: Binnenland groote 7 a 8, Drielingen 3.10 a 3.60, Bui tenland Sa 8.40, Kriel 2.10, alles per 100 K.G. NOORDSOHARWÖUDE, 21 Juli. Aardappelen: Schotsche muizen 7 a 8, Schoolmeesters 7.30 a 8.20, 'Drielingen 3.90 a 4.40, wortelen 3.20 a 4 per 100 K.G. WIJDENES, 21 Juli. Vdling Tuindersbe- lang. Bloemkool 1620 ct. per stuk, slaboonen 1821 d. per'100, snijboonen 37 d. per 100, tu;nboonen 3 d. per pond aardbeien' 3035 d., roode bessen 18—30 ct., kruisbessen 16 ct. per pond. DE STAKEND EN" OOST-GKONTNGEN GEëESTDIGD. De stalkers in oostelijk Groningen heb ben met 812 stemmen voor, 727 tegen, 47 'blanco en 15 van onwaarde het voorstel der bemiddelingsoommiisisie aangenomen en zul len heden en mórgen het werk hervatten. De overeenkomst wordt Woensdag te Gronin gen vastgesteld. Ook is aanvaard de loonre geling voor de veenkoloniën op 'leo grond slag van de loonregelingen in oostelijk Gro ningen, Over 1918/19 worden van 1 Mei 1919 tot 1 M-ei 1920 'de Toornen als volgt geregeld voor de. arbeiders met emolumenten in eenschafts werk over de maanden Augustus en Septem ber met 7H cent; over de overige maanden met 5 cent verbooging. Door de 2^ cent ex tra in de maanden Augustus en September vervalt de vergoeding voor den borrel. Waar in 1918/19 de vergoeding voor den borrel in uurloon i® omgezet, bedraagt d'e verhooging ootk in die beide maanden 5 cent voor arbei ders die geen emolumenten hebben' of die van de emolumenten afstand doen in eenischaft®- werk voor de maanden Mei tot November en April 2 V> cent honger dan bovengemeld'. Voor alle arbeiders wordt bet uurloon in twee-schaf tewerk met 2H pent extra verhoogd. AM® vrairw*jti>wn«n wxweffen ownfl jwr uur verhoogd'; jongere en minderwaardige werkkrachten worden naar evenredigheid 'be taalt. O'ogstwerkz'aamheden worden 15 pet. hooger betaald', dorscihmac'hinearbeid1 wordt 71/» ct. per uur verhoogd, inbegrepen de ver goeding voor den borrel in uurloon is omge zet, bedraagt de verbooging 5 cent. De waarde van den middagkost- wordt be paald op een gulden. Bestaande gewoonten en 'gebruiken blijven overigens onveranderd, In die afdeelingen waar voor kunstmest- 7aaien een -verhooging met 16 procent worden vermeerderd. Zoo was de overeenkomst Za terdag getroffen. In Oostelijk-Gxoningen haalt men nu weer ruimer adem: De toe stand was er gedlrulkt en de onderlinge ver houding tusschen werkgevers en werknemers heeft zeer geleden, maar het feit dat beide partijen groote schade leden zal een betere verhouding spoedig bevorderen. Het bestuur van het Koninklijk Neder- landsdh Land'bouw-iOoimité heeft in een adres aan de*' minister van Bünnoniandisbhe Zaken met bet ticking tot den zomertijd hot vol gende aangevoerd: Doordat 'het werk op do bolder ij, aoowel op het land ais in den stal, zich te regelen hoeft naar den zonnetijd, zijn aan het gebruik van den .zomertijd voor den landbouw niot onbelangrijke nadoelen verbonden, Met het wieden en het schoffelen van de wasaen, en mot de werkzaamheden, welke betrekking hebben op het inhalen van den oogst moet in verband' met den stand' van de zon gewacht worden 'totdat het land en de gewassen voldoende droog zijn. Het melken van het vee, dat in verband met de melkvoorzieniiig der steden toch reeds zeer vroeg moet gebeuren, kan moeilijk met een uur worden vervroegd. Het gevolg van de invoering van den zo mertijd is geweest, dat in het zomerhalfjaar dikwijls een kos tbaar uur in den morgen' van den dag verloren gaat, waartegenover geen winst aan tijd' in den namiddag staat. Yan nog veel grooter invloed zal dit- zijn, wanneer in do toekomst door wettelijke maatregelen de arbeidstijd ook van de 'landarbeiders mocht worden geregeld. Bovendien heeft de invoering van den zo mertijd in oenige deelen van ons land, waar men aan den zonnertijd vast hield, steeds een storenden invloed' gehad op het gezinsle ven, vooral van den arbeidersstand op het platte land', omdat de schooltijden naar wet- telij'ken tijd geregeld 'bleven en dientengevol ge de kinderen in het middaguur zonder toe- zicht waren. In verband met d'e bovengenoemde bezwa ren, verzoekt het bestuur van het Koninklijk Ned.erlandsch Landbouw-Comité te willen bevorderen, dat d'e zomertijd' het volgend jaar niet weder wordt ingevoerd. POGING TOT ROOFMOORD. In d'e 'buurtschap Nes a/d AmsteT is een piaamschuit van een inhoudl van 127 ton, ter waarde van ruim 10.000' met een inhoud van 68 ton aluinaarde, aangevaren door een stoomboot, komende uit de richting Amster dam. De aluinaarde vertegenwoordigde een 'bedrag van ongeveer 25.000. De aanvaring was zóó hevig, dat d'e schuit dlireot zonk. De opvarenden konden worden gered'. De oor zaak van het ongeval moet zijn, dat drie sche pen elkaar te gelijk wilden 'passeeren waar voor 'de 'breedte van dón Aanstel aldaar niet 'groot genoeg is. Een eisch tot schadeloos stelling zal worden ingesteld. De politie stelt een onderzoek in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6