DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. r 171 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 23 JULI. Buiterilandscli overzicht. Buit onland. Binnenland. Gemengd Nieuws. D'l nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden t 1,65, franco, per post f 1,90, Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar olaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herm3. Coster Zoon,- Voordam C 9, Teief. 3. Zooals wij gisteren nog in onze telegram men meldden, heeft het Lagerhuis het vredes- tractaat na derde lezing met 163 tegen 4 stemmen aangenomen, zoodat Engeland thans ook tot dt ratificatie overgaan. tiet wetsontwerp betreffende het Engelsch- Fransche tractaat werd na drie lezingen met algemeene stemmen aangenomen. Lloyd Ge orge had dus, wat men noemt een goeden dag. I lij heeft zich dan ook duchtig geweerd en de verschillende bepalingen van het ver drag verdedigd. Hij stelde in het licht welke aanzienlijke vergoedingen Engeland had ver worven, al was het onmogelijk alle oorlogs kosten terug te krijgen en het bedrag van ver goeding en schadeloosstelling vast te stellen. premier verdedigde de aan Duitschland opgelegde verplich tingen en hoopte, dat einde 1919 Engeland door het vrijwilligers- stelsel zou beschikken over alle strijdkrachten die noodig zijn om de overal in tie wereid verspreide Britsehe belaugcu te beschermen. Loyd George hield vol aan zijn vroeger af gelegde verklaring nopens de politiek ten opzichte van Rusland. Betreffende het voor het gerecht brengen van den vourmaiigeii Keizer, zeide Lloyd George, dat niemand had geopperd, dat de man, die aansprakelijk is voor deze moord- Kartij op groote schaal, zou ontsnappen, laar vroeg Lloyd George w*lk recht heeft Engeland om aan te nemen, dat een neu traal land het tooneel zou wezen van de te rechtzitting. De neutralen waren niet op de vredesconferentie geweest en ook niet in den oorlog; en indien de kwestie aan hen werd overgelaten, zou de voormalige Keizer niet voor het gerecht worden gedaagd. De geallieerden hadden voldoende trouwen in Engeland, om te weten, dat ook daar te lande voor het gereciit zou men, zou worden behandeld overeenkomstig de verhevenste tradities van de Engcische rechtspraak, die zonder weerga is. Spreker had volkomen vertrouwen in de heilzame uitwerking van het feit, dat een man, die opzettelijk een oorlog op touw had gezet, uitsluitend om de'positie van zijn persoon aanzienlijker te maken, of uit ijdele roem zucht, zijn daad zou zien gebrandmerkt als een schurkenstreek. Over de Iersche kwestie lreêft Lloyd George ver wie ko- zich nog slechts terloops uitgelaten. Lord Robert Cecil keurde over het geheel beschouwd het tractaat goed, maar had toch bezwaren inzake den Poolschen corridor, het Saar-dal, de bezetting van de bruggehoofden aan den anderen kant van den Rijn voor 15 jaar en het onbepaalde bedrag van de schade vergoeding Spreker was vol bewondering voor het vol- kereuverbond en meende, dat openbaarheid daarvan een eerste vereischte was. Lloyd George kan nu op zijn lauweren gaan rusten. Maar ook hij zal wel spoedig ondervin den, dat een groot deel vau het Engelsche volk iia het tot stand komen van den vrede zijn aanblijven niet meer noodzakelijk acht. Dc binnenlandsche moeilijkheden stapelen zich op. Met de verhooging van den kolenprijs val len verscheidene mijnwerkersstakingen sa men. De staking aan de mijnen te Yorkshire nam een ernstik karakter aan, doordat de stakers de werklieden, die de pompen en machines bedienden, overhaalden om mee te staken, waardoor tal van mijnen met onderwaterzet- tiug en vernieling bedreigd worden. Men begrijpt eenvoudig de kortzichtigheid van dergelijke stakers niet, daar zij toch moedwillig de bronnen van hun inkomen ver nielen. In 58 mijnen bleven de werklieden die de pompen bedienen aan het werk, in 85 mijnen staat dit werk stil, in 35 mijnen pompen de beambten en in 22 mijnen is een regeling ge troffen. Verscheiden emijnen zijn reeds volkomen overstroomd. Geen wonder, dat Lloyd George, met het oog op het groote belang dat Engeland bij dit kolenbekken heeft, den toestand gevaarlijk noemde. De regeering heeft dan ook onverwijld militairen aan het pompen in de mijnen gezet en beloofd deze terug te nemen als de arbei ders het werk willen hervatten. Meer en meer blijkt, dat men bij de staking te Yorkshire met een goed georganiseerde ac tie te doen heeft. De plaatselijke bond, die menigmaal het gezag van de mijnwerkersfederatie trotseert, maakt de regeering het onderhandelen moei lijk. De destijds ingestelde Sankey- commissie schatte, dat de geringere werktijd, die zij voorstelde, de productie van kolen ongeveer met 10 procent zou doen dalen. De regeering besloot dienovereenkomstig het loon voor het stukwerk met 10 procent te verhoogen. Uit naam van alle mijnwerkers werd toen ge- eischt daar in sommige mijnen reeds slechts 7 uur werd gewerkt dat dit bedrag meer dan 10 procent zou kunnen zijn. Over het juiste bedrag wordt nu onderhan deld. De mijnwerkers van Yorkshire nu eischten 14 procent, wat juist tegen de verminderde productie opwoog. Toen dit niet dadelijk werd toegestaan zijn zij ten slotte tot vernie ling van de mijnen overgegaan. Zij vechten niet tegen de patroons, maar tegen de regee ring. Wordt hun eisch ingewilligd, dan wordt de steenkool nog duurder boven de bekende 6 shilling. De kwestie, waar het dus vooral op aankomt, is deze, of de besluiten van de mijn werkersfederatie bindend zullen zijn voor bet geheele land. Het is te hopen, dat het kolenvraagstuk spoedig opgelost wordt. Engeland kan zijn kolen niet missen en een staking in de mijnen heeft onmiddellijk de stopzetting van talrijke fabrieken ten ge volge. In dit nummer vindt men nog eenige bij zonderheden betreffende het vredesverdrag met Oostenrijk. De Oostenrljksche regeering is allesbehalve voldaan over het tractaat en in een interview heelt Renner medegedeeld, dat hij het ver drag, dat Oostenrijk vernietigt, niet ondertee kenen zal. rrouwens, Oostenrijk zou de gestelde voorwaarden onmogelijk kunnen nakomen. Renner verzocht den termijn van antwoorc nog twee weken te verlengen. Oostenrijk tracht dus liet Duitsche voor beeld te volgen. Zal het evenwel meer succes hebben? De Oostenrljksche bladen noemen het ont werp een kerkhofvrede, de ïsjechische bladen drukken daarentegen hun dankbaarheid te genover de Entente uit. BEZWAREN VAN HET VLIEGEN. De „Rivista del Aviazone" publiceert eeni ge interessante mededeelingen over de zieke lijke verschijnselen en hallucinaties, die tij dens het vliegen kunnen optreden. De adem haling gaat kort en stootend, de hartwer- king is verhoogd. De vlieger wordt aange grepen door den doodsangst van de eenzaam heid. Het gehoor wordt minder, voortdurend meent hij tegengeruisch te vernemen. Het ge zichtsvermogen is niet noemenswaardig ge stoord, maar de in den nevel brekende zonne- straien geven zonderlinge hallucinaties. Zoo meende bijv. een vlieger met volkomen zeker heid in de nabijheid van den toren van den Notre Dame te zijn, terwijl hij er in de wer kelijkheid honderden kilometers van verwij derd was. Een andere vlieger weet met zeker heid te verhalen, dat hij op een hoogte van 2780 M. duidelijk voelde, hoe het bloed van onder zijn nagels in zijn handschoen stroom de en hoe ook zijn lippen bedekt waren met bloeddruppels. Vliegen is dus geen pretje, zonder meer. Er bestaan nog verscheidene menschen die meenen, dat het vliegen een ontspanning voor de longen is. In werkelijkheid echter eischt het vliegen een enorme inspanning, omdat de tegenwind de lucht met groot get weld in de longen perst. Men denke aan het onaangename gevoel wanneer men tegen den wind in loopend den adem verliest. De Weensche geleerde dr. Geiger heeft on langs de ademhalingsprestaties der vliegers onderzocht en is tot reusachtige getallen ge komen. Slechts heel sterke longen houden den tegenwind uit; alle longpatiënten moeten dus onherroepelijk van den vliegerdienst worden uitgesloten. Verder verlangt dr. Geiger, dat alle aspirantvliegers eerst een proef van hun longkracht zullen afleggen. Dit geschiedt gewoonlijk aan een kwikzilverkolom. Als mi nimum verlangt dr. Geiger een expiratiedruk van 13 m.M. kwikzilverkolom, wat een alles zins respectable prestatie is. VERKEERSBE LEM'ME RING OPGE- -- HEVEN. Het verkeer tusschen het bezette en onbe zette gebied in Duitschland is wederom toege staan. Machtiging van de „Commission éco- nomique interalliée" te Luxemburg of een harer onder-commissies bij vervoer naar of door het bezette gebied is niet meer noodig, ook niet bij vervoer naar Luxemburg en de landen der Entente, terwijl de zendingen niet meer behoeven ia worden omgeleid. NADERE BIJZONDERHEDEN UIT HET VREDESVERDRAG VOOR OOSTENRIJK. In het ontwerpvredesverdrag, dat den 20sten Juli aan de Oostenrijkscne vredesde- legatie is overhandigd, zijn ten opzichte van de grenzen van .Tirol de vroegere bepalingen gehandhaafd, zoodat Zuid-Tirol tot aan den Brennerpas Italiaansch zal moeten worden. In Karinthië wordt een zone voor volks stemming afgebakend, die het heele bekken van Klagenfurt omvat. Dit gebied wordt ver deeld in twee deelenvoor elk daarvan wordt een stemmingscommissie benoemd, waarin naast vertegenwoordigers van dc groote mo gendheden der entente, voor het Zuidelijk leel een Zuid-Slaaf voor het Noordelijk deel een Duitsch-Oostenrijker zitting zullen heb ben. Eerst zal er dan, drie maanden nadat het verdrag van kracht geworden is, in het zuide lijk deel worden gestemd. Valt deze stemming uit ten gunste van Duitsch-Oostenrijk, dan zal het Noordelijk deel zonder stemming aan dat land komen. Beslist het Zuidelijk deel voor de Zuid- Slaven, dan heeft er drie weken later ook in het Noordelijk gebied een volksstemming plaats. Ten opzichte van Stiermarken heeft men van de bezwaren der Oostenrijksche delega tie geen notitie genomen. De grenzen ten opzichte van deze streek zijn dezelfde geble ven. Het Duitsche westelijke deel van Hongarije wordt eveuwel voor het grootste deel aan Duitsch-Oostenrijk beloofd. Zoo komen üedenburg en het Ncusieler weer aan dat land. De grenzen met Tsjecho-Slowakije hebben in zoover een wijziging ondergaan, als de grens van den rechteroever van de March midden in de rivier is verlegd, zoodat de scheepvaart van Duitsch-Oostenrijk op dat water niet onmogelijk wordt gemaakt. EEK SCHULDIGE. De burgemeester van Voelkingen, Sohns, die in Saarbrücken in v-ooxloopige hechtenis zat, is vrijwillig uit het leven gescheiden. Hij werd dood in zijn cel aangetroffen. Sohns, die als kapitein van de landweer- commandant van een pjoniershataljon was, werden de willekeurig in België aangerichte verwoestingen ten laste gelegd'. Hij zou dezer dagen naar Brussel worden overgebracht'om daar voor den krijgsraad te verschijnen. LUCHTVAART. Maandag is een groot luchtschip, in ge bruik bij de Goodrich Company voor reclame op het gebouw der Central Trust Compagnie te Chicago neergestort en drong door het dak. Vijf beambten van deze maatschappij en vijf leden van de bemanning werden gedood. Bovendien waren er talrijke gewonden. Het luchtschip is op oen hoogte van 350 M. uit- eengesprongen. De bemanning trachtte ver geefs zich door middel van parachutes te red den. POSTVLIEGTUIG VERONGELUKT. De Engelsche vlieger Murphy, die per vliegtuig de post van Engeland naar Keulen zou brengen, stortte door een motordefect met zijn toestel in de Noordzee en werd door het Nederlandsche stoomschip Agneta opgevischt en naar Brunsbuttel gebracht. Van de negen postzakken konden er zeven door de Agneta worden geborgen. Het toestel is verloren. DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Bij besluit van den rijkspresident is.minis- tei Bell belast met de leiding van het voorbe reidende werk voor de overname van de staatsspoorwegen der verschillende afzonder lijke Duitsche staten door het rijk en met de vorming van een rijksministerie van verkeers wezen. Ook zijn de bevoegdheden van den rijkskanselier ten aanzien van de rijksspoor- wegen op hem overgedragen. VREDESONDERHANDELINGEN TUSSCHEN DE RUSSISCHE SOVJET REPUBLIEK EN ROEMENIë. Te Kisjinef is een afvaardiging der Russi sche bolsjewiki aangekomen, die in opdracht Van Lenin den commandant van de Roemeen- sche Dnjester Roepen den vrede kwam aan bieden. Lenin is bereid Bessarabië aan Roemenië te laten, op voorwaarde, dat geen Oekrain- sche onderdanen, noch aanhangers van Kolt- sjak zullen worden binnengelaten. In verband met dit aanbod is op het Bessa- rabische front een wapenstilstand van acht dagen gesloten. De bolsjewistische vredesdelegatie is naar het Roemeensche groote hoofdkwartier ver trokken. KORTE BERICHTEN. - De Britsehe troepen in Noord-Rusland zullen worden teruggetrokken vóór de Witte Zee dicht licht. Te Washington hadden relletjes plaats door aanvallen van negers op blanke vrou wen. De staat van beleg is afgekondigd. Gemeld wordt dat de gewezen Oosten rijksdie Keizer Karl naar Engeland zal gaan. Men verwacht een nieuwe actie van dr. Dorteri. Te Brussel werd het overwinningsfeest met veel geestdrift gevierd. Poincarê is in het Belgische Pariemeid ontvangen. De Fraftsche Kanter bracht tegen den wensch der regeering wijziging in de agenda. De Nationale Vergadering heeft het schoplptomis aangenomen. Oostenrijk en Italië zullen vermoedelijk onderling nog onderhandelingen aanknoopen over Zuid-Tirol. EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteravond half 9 waren ingekomen de geloofsbrieven van het voor Noord-Brabant nieuw gekozen lid, de leer J. A. A. van Loon. Voor onderzoek van deze geloofsbrieven benoemde de voorzitter een commissie, bestaande uit de hoeren Wes- terdijk, Diepen en Vliegen. De voorzitter deelde mede, dat de centrale afdeeling besloten heeft tot afdee- lingsonderzock van verschillende wetsontwer- len, waarbij het ontwerp-Arbeidswet, op Woensdag 23 Juli a.s. om 11 uur. Donderdag a.s. om 11 uur zal een openbare vergadering gehouden worden ter afdoening van verschillende wetsontwerpen, waarbij de wijziging'van de Kieswet. Op een desbetreffend schrijven met verzoek om nadere inlichtingen had spr. van den minister van binnenlandsche zaken ten ant woord ontvangen dat 's lands belang spoedi ge afdoening van het ontwerp-Arbeidswet eischt. De heer Stork verklaarde teruggekomen te zijn op zijn voornemen om bezwaar te ma ken tegen spoedige behandeling van dat ont werp. De Kamer ging hierna in de afdeelingen de openbare vergadering werd gesloten. MINISTER KöNIG EN HET SPOOR WEGPERSONEEL. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegperso neel heeft zich tot den minister van Water staat gewend met het verzoek» de door de di rectie der S. S. en H. IJ. S. M. erkende vak verenigingen in de gelegenheid te stellen hun oordeel te doen kennen, over bepaalde ont- werp-aanvullingen of wijzigingen ia het Alge meen Reglement voor den dienst op de spoor wegen (A. R. D.) en het Algemeen Reglement van den dienst op de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (A. R. D. In antwoord op dit verzoek werd door het hoofdbestuur het volgende antwoord van den minister ontvangen1: „ik heb de eer, u mede te deelen, dat mij nerzijds er geen bezwaar tegen bestaat om, overeenkomstig hetgeen reeds in het algemeen gebruikelijk is, de personeelorganisaties in de gelegenheid te stellen over ontworpen wijzi gingen of aanvullingen van die bepalingen van het A. R. D. A. R. D. I., welke volgens mijn oordeel de belangen van het spoorweg personeel als zoodanig raken, haar oordeel te doen kennen, voordat de vaststelling van die wijzigingen of aanvullingen worden be vorderd." VLEESCH EN VLEESCHWAREN SCHA DELIJK VOOR DE GEZONDHEID. In antwoord op het verslag der commissie van rapporteurs over het ontwerp van wet, houdende bepalingen tot wering van vleesch en vleeschwaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn, deelen de ministers van arbeid en van landbouw mede, dat zij niet de vrees deelen, dat de wet aanleiding zal geven tot ontduiking op groote schaal. De volstrekte noodzakelijkheid van de be scherming der volksgezondheid tegen de ge varen, die dreigen en tegen de ergelijke knoei erijen, die niet zeldzaam zijn, maken deze re- jhr. mr. A. F. de Savomin Lohman en mr. Cort van der Linden, de voorzitter der Twee de Kamer mr. Fock, de tijdelijke wethouder dr. van. Sandick. Onder applaus deelde de voorzitter van de conjmissie van uitvoering mede dat de ko ningin het besehermvrouwschap van het con gres had aanvaard. De openingsrede werd uitgesproken door den Haagschen wethouder van onderwijs, den heer Albarda. Er blijkt, zei deze o.m., dat het onderwijs aan kinderen boven den leerplichtigen leeftijd nog een geringen om vang heeft. Het algemeen vormend onderwijs kan eerst na den leerplichtigen leeftijd eigen lijk aanvangen. En toch zijn slechts zoo weinigen onzer jongelieden in de gelegenheid boven den leerplichtigen leeftijd onderwijs te ontvangen. Er zijn in ons land ongeveer 800.000 kinderen van 13 tot 18 jaar. En van dit aantal ontvangen er slechts ongeveer 315.000 voortgezet onderwijs ia eenigeai vorm. Dit vraagstuk kodit niet voor op dc agenda van het congres. F c dit is ook niet aangewezen voor het vinden eener oplossing. Dit is de taak van staathuishoudkundigen en. regeerders. E>e werkzaamheden van het con gres moeten evenwel de oplossing mede hel pen voorbereiden. In de Dinsdag gehouden zitting hield prei H. Zwaardemaker een inleiding over het on derwerp: Wat kan er gedaan worden voor de lichamelijke ontwikkeling in verband met de intellectueele en geestelijks vorming V Hij kwam tut de volgende stellingen: 1. De opvoeding moei ac normale ontwik keling niet storen en toch tegen al te groote afwijkingen oefenen. 2. Tot richtsnoer hierbij moeten deducties dienen, getrokken uit de som onzer kennis op physiologisch gebied, gelouterd door de op voeders. Lichamelijke opvoeding is daarom in de school niet uitvoerbaar zonder schoolart sen. Na de school worde de individueele op- eding bevorderd, en naar het pas geeft, stemming bij een deel der bevolking niet een gevolg is van ontoelaatbaar eigenbelang, zal met tact en overreding worden opgetreden ter bereiking van het doel der Wet. Waar evenwel met de volksgezondheid strijdig eigenbelang in het spel is, zal aan de kwade praktijken met kracht een einde gemaakt moe ten worden. Dc prikkel tot frauduleus slachten zal voor wie niet schadelijke handelingen beoogt veel geringer zijn dan gedurende den crisistijd het geval is geweest. Immers toen was slach ten volstrekt verboden, thans zal het alleen aan zekere voorwaarden gebonden zijn. Onder de in art. 2, eerste lid b. bedoelde vleeschwaren zijn ook begrepen de in blik en glas geconserveerde. Ten dien aanzien zal er in de eerste plaats een preventief toezicht ko men. Het repressief toezicht zal in hoofdzaak taak zijn van de keuringsdiensten, omdat de onderzoekingen vooral van chemischen aard zijn. Indien er in eene gemeente een openbaar slachthuis is, zal het houden van andere slachthuizen niet van rechtswege verboden zijn, maar zal de gemeente die andere inrich tingen kunnen weren met behulp van art. 4 ,3o. van de Hinderwet. Art. 26 van het ont werp opent daartoe de gelegenheid, indien van een slachthuis in eene naburige gemeente gebruik kan worden gemaakt. Hierbij is de goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor behouden. BUITENT,ANDSCHE ZAAITARWE EK -ROGGE VRIJ. De -miiiister van 'landbouw beeft bepaald, •dat bet verbod van vervoer en de aflevering van partijen buitenilandscbe tarwe en rogge, welke voor den zaai bestemd zijn, voor zoo verre voor het vervoer daarvan vooraf ver gunning is verleend door hot Rijksbureau voor do Distributie van Graan en Meed, niet van to opa seing ia. RIJKS-NAJAARSKEURING VAN DEKHENGSTEN. De minister van landbouw heeft bepaald, dat de gewone rijks-najaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten in 1919 gehouden zullen worden: voor Noord-Holland op 9 September te Texel en Terschelling; op 10 September, te Schagen en Wieringcn; op 23 September te Hoofddorp. PROF- HECTOR TREUB GEDECO REERD. Dc Fransche regeering heeft aan prof. Hec tor Treub, wegens de vele diensten, Frankrijk gedurende den oorlog bewezen, de onder scheiding van Commandeur in dc Orde van het Legioen van Eer toegekend. DUURTEBIJSLAG-FORMULIEREN. Formulieren voor het bekomen van du inde- bijslag op pensioenen en wachtgelden over 1919 bij de pensioenbetaling over het 3de kwartaal 1919 zullen worden uitgereikt ten kantore waar het pensioen of wachtgeld be taalbaar is gestelek OPVOEDINGSCONGRES. In de Aula van het Gymnasium aan de Laan van Meedervoort te den Haag is Maan dagavond het congres voor de opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeftijd ge opend. Aanwezig waren o.a. de ministers van on derwijs, oorlog en justitie, de vertegenwoor diger van de koningin-moeder, mr. S. B. W- graaf van Limburg Stirum, de staatsraden 3. Het is begrijpelijk, dat geestelijk werk ook het lichaam vermoeit en lichamelijke ver moeienis tot geestelijken arbeid ongeschikt maakt. In de jeugd moeten du? de beide kan ten der menschelijke natuur gezamenlijk wor den opgevoed. 4. Slechts de harmonische ontwikkeling van lichaam, geest en karakter geven een persoonlijkheid, opgewogen tegen den strijd des levens. 5. Naar practische verwezenlijking streve men a. in de school door dagelijks één school tijd, de langste, aan de verstandelijke, een anderen, de kortste, althans voor een groot deel aan de lichamelijke ontwikkeling te wij den; b. door in het midden der week een gedeel telijken rustdag te houden: c. waar noodig bijvoeding te verstrekken; d. de jongere docenten zooveel mogelijk al len aan de lichamelijke opvoeding te doen deelnemen buiten de school dóór aanmoedi ging van het particulier initiatief tot beoefe ning van sport en gymnastiek, waarbij op den duur, bij een werkelijk algemeen worden der oefening, een regelend ingrijpen van de overheid niet zal kunnen worden geweerd. Verschillende spr. werden door prof. Zwaardemaker beantwoord. Over de stellingen werd niet gestemd. Daarna kwam aan de orde het onderwerp, „de lichamelijke ontwikkeling in en door middel van ae school", ingeleid door Prof. R Casimir, rector van het Nederlandsch Ly ceum te 's-G raven hage. Inleider ontwikkelde de volgende stellin gen. 1. De lichamelijke opvoeding aan omze middelbare scholen dient allereerst preven- tief-negatief te zijn. 2. Verder zij ze curatief in algemeenen zin voor de scholen voor intellectueel onderricht, complementair- aan de vakscholen met iicha- lijken arbeid. 3. Aan de kweekscholen heeft zij nog een instructief doel. 4. Zij vertegenwoordigt verder een nationa le, ethische en acsthetische waarde van alle Inrichtingen. 5. Bij het onderrricht moet rekening ge houden met sociale doel. 6. Om dat te bereiken moet: a. de leeraar in dc lichamelijke opvoeding en opleiding en bezoldiging de positie hebben, volkomen gelijkwaardig aan die der andere leeraren b. bij de stichting van scholen en den bouw rekening gehouden worden met de mogelijk heid van alzijdige lichaamo-cefening. 7. In afwachting van de vervulling dezer idealen moet door steun aan de stichting van sportterreinen, door cursussen voor leeraren, reisstipendia e. d. door steun van de buiten- schoolsche lichamelijke opvoeding, in deze richting gewerkt worden. 8. Dé lichamelijke opvoeding moet niet al3 een aanhangsel bij de overige opvoeding wor den gegeven, maar in het leerplan als inte- greerend deel worden opgenomen. Ook over deze stellingen werd gedebat teerd maar-niet gestemd. De inleider had in zijn slotwoord onmis baar genoemd eene gelegenheid tot weten schappelijke beoefening van de ieer der lichamelijke opvoeding. In afwachting daar van zou hij willen vragen verplichte licha melijke opvoeding pok op de gymnasia, de meisjes H. B. S., de vakscholen, de herha lingsscholen, hygiënsch toezicht op dc vak scholen, steun bibliotheken, cureussca, ALIMAAISCIE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1