DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 173 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 Y It IJ 1) A G 25 JULI. Rnftenlandsch overzicht. Buitenland. Binnenland Dü nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,85, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herma. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. In Engeland is het congres van het drie voudig vakverbond gehouden. Hoewel de beraadslaging geheim was, weid een officleele mededecling van het ver handelde gegeven, waaruit blijkt, dat het con gres een motie aangenomen heeft. 1 let congres, aldus deze motie, die met 217 tegen 11 stemmen werd aangenomen, nota ervan genomen hebbende, dat de parlemen taire commissie andermaal geweigerd heeft, een buitengewoon congres uit de vakbewe ging bijeen te roepen, opdat deze beweging zou kunnen uitmaken of zij bereid was maat regelen te nemen om de regeering te dwingen den dienstplicht af te schaffen, op te houden met de militaire tusschcnkomst in Rusland en met de militaire tusschenkomst in geschillen van vakvereeniglngen in Engeland, besluit bij de afdeel ingen van het verbond stappen te doen, ten einde er zich van te vergewissen, of hun leden bereid zijn, een industrieele actie te voeren ten einde deze eisclien door te zet ten, 1 Iet is natuurlijk, dat de regeering met deze stemming in arbeiderskringen rekening moet houden. In allen ui'va Ik- zal bei wel aan de herhaal de protesten tegen de interventie in Rusland te danken zijn, dat de Brilache regeering de- zei dagen besloten heeft de Eugelsche troe pen terug te trekken. Tri hel Noorden zoowel als aati de Kaspi- schr Zee worden de troepen teruggenomen c-n hel gevolg van dezen maatregel is, dat onder de Russische troepen te Archangel, die door de Britten gesteund werden, muiterij uitge broken is. Iri de streek van Onega hebben de muiters het front en de stad aan den vijand overgege ven. Dé muiterij, zoo meldt een Reuterbe- rlcht, was ren gevolg van de bolsjewistische propaganda en werd teweeg gebracht door dat men opmerkte, dat de Engclschen uit Noord-Rusland terug trekken. lieel stevig achijnt dit Russische leger dus niet in zijn schoenen te hebben gestaan en ook de mcdcdceliug, dat de bolsjewistische propaganda zijn uitwerking in het leger, dat de Bolsjewisten nota bc-ne moet bestrijden, niet miste, is teckcnend voor den geest die de strijdenden daar in Noord-Rusland bezielt. Een deel van het Russische front is reeds aan de troepen van het bolsjewistische leger uit geleverd. Meer en meer blijkt, dat hoewel de vrede in liet Westen met schitterende feesten en enthousiaste redevoeringen gevierd is, in Oost-Europa moord en doodslag nog steeds afin de orde van den dag zijn. Verscheidene volkeren en volksgroepen voeren daar oorlog op eigen houtje, zonder zich van de waarschuwing van de gropte heeren der vredesconferentie veel aan 'te trek ken. De Russen ontkennen, dat zij ten koste van Bessarabië een wapenstilstand met de Roe- meniën hebben gesloten en de Roemeniërs hebb n bovendien de handen vol aan de aan vallen van het leger van Bela Kun, die daar mede zegt in den geest der Entente te han delen. Van dé Zuid Slaven hebben de Hongaren niet veel te vreezen, daar er tusschen Kroaten en Serviërs een veete bestaat, waarbij men tot een scheiding van Servië hoopt te komen. Oriekenland wenscht Oostelijk Trhacië. maar Amerika is er niet bijzonder voor, dat Bulgarije van dc Egeïische Zee afgesloten wordt. De Bulgaren wachten nog altijd op hun Vonnis, wat, gezien het lot dat Duitschland en Oostenrijk heeft getroffen, niet mee zal vallen. Bonar Law heeft in het Lagerhuis de ver klaring afgelegd, dat de regeering haar best doet om de toestanden in de nijverheid te re gelen en zou trachten het werk te verijdelen van een klein aantal lieden, die er naar stre ven het geheele Britsche maatschappelijke en politieke stelsel te vernietigen. Ook hier dus al bolsjewistische actie. Het aantal stakers in het Nottingham-dis trict is toegenomen. De Britsche regeering heeft zich bereid verklaard het stukloon zoo te verhoogen, dat het loon bij een verkorting van den diensttijd gelijk blijft. DE M1JNWERKERSSTAKIN0 IN ENGELAND. Bonar Law heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat de toestand in de mijndistricFen tluma zoo is, dat zes mijnen ondergeloopen zijn en zeventien andere dat gevaar nog iqo- pen. De staking heeft zich in Derbyshire nog verder uitgebreid, waar bij twee schachten het pompen gestaakt is, die daardoor in gevaar verkeeren. De toestand in Lancashire en Nottinghamshire is nog onveranderd. Iu Zuid-walcs staakt nog een aanzienlijk aan tal mijnwerkers, maar er is daar besloten om weer aan het werk te gaan hangende de be slissing op de cischen der stakers. Het be stuur van de mijnwerkersfederatie zou heden- een samenkomst hebben met Lloyd George en Bonar Law. DE ENGELSCHE TROEPEN IN NOORD-RUSLAND. Churchill heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat alle Britsche troepen, ultgezouderd de vrijwilligers en de militaire missies, voor het dichtvriezen der havens Noord-Rusland zullen hebben verlaten indien er zich geen on voorziene omstaüdighedeu opdoen. Hun te rugtrekken heeft een desorganisatie en ver slapping teweeggebracht onder de Russen achter de Britsche linies en de moeilijke en kiesche operatie moest met veel zorg en nauw lettendheid uitgevoerd worden. VERBOND VAN PRODUCTIE IN FRANKRIJK. De Patroonsvereenigingen, die op initiatief van minister Clémentel zijn opgericht, heb ben zich vereenigd tot een algemeen verbond van productie in Frankrijk. De nieuwe bond heeft een bestuur benoemd dat hem zal vertegenwoordigen op de inter nationale arbeidsconferenitie van tien volken bond, die te Washington bijeen is. De productiebond zal ook'eenige vertegen woordigers van den Franschen handel en de nijverheid aanwijzen voor een propaganda- missie in de Vercenigde Staten, waartoe 1700 Amerikaausche kamers van koophandel een uituoodiging gezonden hebben. Er zai ook een Belgische, Engelsche en lta- liaausche missie naar Amerika vertrekken. REVOLUTIE IN KROATIë. Naar luid van Hongaarsdie berichten, die te Berlijn over Wecneu zijn ingekomen, is naar uit Wagram gemeld wordt in Kroatië een revolutie uitgebroken. Het bericht behelst soldaten verlaten hun afdeeling. Officieren en onderofficieren rukken zich de distinctieven af. In Warasdia en in Agram kwam het tot groote onlusten, die nog voortduren. Alle spoorwegverkeer van Zsakathurn naar het zuiden is gestremd, evenals alle spoorweg- en telefoonverkeer. Uit Alsolensva wordt gemeld: Den 23sten brak in verscheiden plaatsen van Zuid-Slavië een revolutionnaire beweging uit. Men tracht de Kroatische militairen ten onder te krijgen met Servische troepen, die tot uat doel overal worden saamgetrokken. In verscheiden plaatsen kwam het tot bloedige botsingen ttissdieii de Serviërs en de Kroaten. Verdere berichten behelzen, dat in verschei den steden de Kroatische soldaten de onaf hankelijke Kroatische republiek hebben uitge roepen. hen groot deel van het Zuid-Slavische gar nizoen te Marburg in Stiermarken is aan het muiten geslagen, onder het geroep van „vrij van Servië". Aanleiding tot deze beweging is de onte vredenheid over het Servische bewind en de met dwang uitgevoerde inlijving bij het le- ger. Het schijnt, dat het initiatief tot de bewe ging is genomen op een door talrijke Slo- veensche en Kroatische soldaten bezochte sociaal-democratische vergadering. In die bij eenkomst werd door de sprekers onder alge meen-en bijval gepleit voor een Republikein- schen staatsvorm in Zuid-Slavië. Tal van per sonen, die aan de vergadering deelnamen, waren in hechtenis genomen, waarop de lang verkropte wrevel van Sloveensche en Kroati sche soldaten tot uiting kwam. Dinsdagavond kwam het blijkbaar tot ver bitterde gevechten, die aan de Drau verder werden voortgezet. Er zijn blijkens de berich ten 30 dooden en vele gekwetsten. Naar de „Zeit" uit Graz verneemt, nam bij na het geheele garnizoen deel aan het oproer. Bij de schietpartij, waarbij behalve geweren ook mitrailleurs en handgranaten werden ge bruikt, zijn ruim 100 man gedood en ruim 200 man gewond. Ten slotte zijn de Serviërs door de Kroaten uit de stad verdreven. Vol- fens de laatste berichten heerscht weer voi- omen rusit. MOORDAANSLAG. Naar het „H. v. A." meidt, heeft Woens dagnacht te Elinghem, bij Brussel, een ver schrikkelijk drama plaats gehad. Tegen middernacht hoorde de burgemees ter geruchten in zijn huis. Hij nam een geweer en riep: „Wie hier tracht binnen te komen, schiet ik neer". Eenige minuten later kwam de dienstbode thuis van de kermis met haar verloofde. Zij ging aan de vensters kloppen. Plots weerklonken twee schoten en de ver loofde viel neer. De dienstbode vluchtte, maar werd door twee kerels ingehaald en naar een schuur gevoerd. Daar werd haar ge vraagd, waar het geld lag, wie er in huis was en of er wapens waren. Intusschen kwam de zoon van den burge meester thuis. Toen hij op den drempel stond, werd hij ook door een geweerschot ge troffen. Hij liep naar een der geburtn, nam daar een geweer en schoot in ae richting der bandieten, die op de vlucht gingen en de dienstbode achterlieten. Toen werd vastgesteld, dat de staven der vensters Waren doorgezaagd en reeds een ruit uitgesneden was. De verloofde is ter plaatse dood gevonden. De zoon van den burgemeester is door 45 kogeltjes ln den rug getroffen. Alhoewel ern stig gewond verkeert hij toch niet in doods gevaar. KOJRTE BERICHTTEN. Uit Kopenhagen wordt gemeld: Er zal een Deenach consortium worden gevormd voor de exploitatie van een lacht-transport dienst van Kopenhagen naar Parijs met vliegtuigen van Franscho fabrieken. Deze dienst zou reeds in den loop van dezen zo mer in werking worden gesteld. PaUicari betochi Luik, welke stad het kruis van het Legioen van Eer ontving. Van Luik is hij naar Parijs vertrokken. Men verwacht dat Italië het vredesver drag met Duitschland binnen tien dagen zal rat ij idee ren. Over Hongarije is de Raad van Vijf nog niet tot een beslissing gekomen. Een transport-automobiel, waarin 45 werklieden, is in het kanaal van Nieuwpoort gevallen, üm 8 uur gisteravond waren reeds 12 lijken opgehaald. Lenin verwacht, dat de sovjet in Bessa rabië het zal winnen en dat in Roemenië de revolutie op til is. Wilson verliet het bed voor een confe rentie met de gezanten Thomas Nelson en Page en de snatoren Calmer, Edge en Cum- mmgs. Na het onderhoud ging hij weer naar bed op raad van zijn geneesheer. J.n Amerika zijn schepen ontworpen die in 4 dagen den Atlantischen Oceaan kunnen oversteken. Von Lucius zou word ai' benoemd tot Duitsch ambassdfteur te Parijs. Te Marburg treden Sloweensche en Kroatische soldaten tegen de Serviërs op. Het Huis te Washington nam met 387 tegen1 100 stemmen het wetsontwerp van de geheelonthouding aan en de wet, die den ver boden handel in alcoholhoudende dranken krachtig zal tegen gaau. Het ontwerp gaat nu naar den Senaat. Door het herstel van de vrije goudmarkt in Engeland, worden goudverschepingen tiaar Amerika weer mogelijk gemaakt. De „Moniteur" deelt dc benoeming me de van baron FaltiVi tot Belgisch gezetfit te Boekarest en van Van Ypersele de Strihou tot Belgisch gezant te Warschau, Radek's uitlevering wordt verwacht. De overwinning van Clémenceau doet verwachten dat de iransche ratificatie in de eerste Augustusdagen kan worden aangeno men. De heer Vas Diaa, voorzitter van den Raad van Arbeid te Alkmaar schiijit ons; Den 3en Dec. a.s. treedt in ons land de invaliditeitswet in werking. De uitvoering van die wet is opgedragen aan de Rijksverzekeringsbank, at Raden van Arbeid en den erzekeritigsraad. Hoewel hier niet zal woraen uitgewijd over den aard de bevoegdheden enz., van voornoemde lichamen dit kan later nog wel eens geschieden dient toch even ver meld, dat de eigenlijke taak van een Raad van Arbeid is, de drager te' zijn van de ziekte verzekering, waarvan de invoering echter nog wel eenigen tijd op zich zal laten wachten. Maar naast die taak is voor de Raden nog een andere weggelegd n.l. de medewerking tot de uitvoering van die sociale verzekerings wetten, waarin die medewerking zal worden vereischt. Wat den Raden van Arbeid in de eerste plaats'wacht, is de medewerking bij de uit voering der Invaliditeitswet, de wet, welke geeft eene verzekering tegen geldelijke gevol gen van invaliditeit en ouderdom. En deze taak is geen geringe. We kunnen in dezen den grooten Buijs na zeggen, dat het recht om een wet te mogen uitvoeren, soms van nog grooter gewicht is, dan het recht om den inhoud dei' wet mede te mogen bepalen. Immers van de werkzaamheid van den Raad van Arbeid, van de opvatting die zulk een lichaam van zijn taak heeft, zal het af hangen of na eenige jaren van bovenge noemde wet zal kunnen worden gezegd, dat zij een zegen voor de betrokkenen is. En daartoe behoort meer dan een uitkee- ring aan de verzekerden van een zeker aan tal guldens per week. Maar ook dit zal ik hier niet nader uit werken, omdat ik mij voorstel, later, na den oogsttijd in een inlichtend geschriftje, zoo wel de sociale zijde als de voornaamste wet telijke bepalingen der I. W. nader te behan delen. Thans slechts eenige opmerkingen ver band houdend met de inschrijving der verze- keringsplichtigen. De eerste vraag, die zich voordoet is wel deze: „Op welke personen is de wet van toe passing m.a.w. wie zijn verplicht zich te ver zekeren." Het antwoord luidt: „Allen, die in dienstbetrekking zijn tegen loon;" zij dus van wie men in het dage- lijksch leven zegt: „Hij of zij is in dienst bij A. of B." De dienstbetrekking moet echter zijn aan gegaan, tegen een loon van niet meer dan J 1200.—'per jaar. Gedurende de eerste twee jaar na 3 December 1919 zullen echter ook die personen, die in loondienst zijn en meer verdienen dan 1200.doch niet meer dan 2000.— verplicht zijn zich te verzekeren. (Uit het voorgaande blijkt, dat de kring van verzerden voor de Invaliditeitswet rui mer is getrokken dan b.v. voor de thans meer bekende Ongevallenwet. Neemt toch de Ongevallenwei de dienstboden, de arbeiders in aen landbouw, die op zeeschepen én bij de zeevisscherij niel in de verzekering op, de In validiteitswet brengt deze groepen wel tot de verzekerden). Als voorwaarde ia zooals we reeds gezien hebben, gesteld, dat de dienstbetrekking is aangegaan tegen loon. Door deze beperking worden echter som mige arbeiders uitgesloten, hoewel zij niet minder behoefte aan de verzekering hebben dan de anderen; zoo zijn b.v. uitgesloten koetsiers, die van hun werkgever niets ont vangen, doch uitsluitend bestaan van de fooien, die de clientèle hun geeft; hetzelfde kan het geval zijn met kellners. De wetgever heeft er intusschen wèi voor gezorgd, dat deze groepen van arbeiders van alle voordeden, welke de wet biedt genieten, als zij ook maar iets ontvangen van huil werkgever, b.v. kost maar de wet be moeit zich niet met hen, wanneer zij voor hun diensten uitsluitend door de klanten betaald worden. Daarentegen zijn andere soorten van ar beiders nadrukkelijk van de verzekering uit gesloten. Die uitsluiting berust op verschil lende gronden: lö. Op den financieslen toestand van de be- betrokkenen, als die zoodanig is, dat wet telijke voorziening tegen geldelijke gevoi- fen van invaliditeit en ouderdom voor èn niet noodig wordt geacht, b.v. om- In het plattelandsdistrict Alkmaar, heeft men in dezen lijd siechts voor één ding belangstelling: "de oogst, hei werk op de velden en in de tuinen. Eerst tegen einde September krijgt de bevolking ook weer tijd en lust zich met andere dingen te bemoeien, dat zij meer verdienen dan de boven aan gegeven loongrens 1200.(in de eer ste twee jaar na 3 December 19!9 2000.j, of wel omdat zij of hunne echtgenooten zijn aangeslagen in de ver mogensbelasting oi in.de inkomstenbelas ting naar een inkomen van meer dan 2000.—. 2o. Op de-omstandigheid; dat kei doel, het welk de wetgever beoogt, reeds op andere, wijze wordt bereikt, b.v. voor zoover be treft de arbeiders wied dooi het Rijk pen sioen wordt verzekerd, of wel de arbeiders in dienst van publiek rechtelijke lichamen (provincie, gemeentg, waterschap) van spoorwegmaatschappijen enz. 3o. Óp het feit dat de arbeider voor den aan vang der verzekering reeds invalide is en hij dus slectits ten koste van de overige valide arbeiders in de verzekering zou kunnen worden opgenomen. 4o. Op het geringe nut, dat de verzekering voor de betrokkenen zou hebben, b.v. voor vreemdelingen, die hier te landen slechts korten tijd arbeid verrichten en daarna misschien nimmermeer in ons land terug keeren. 5o. Op grond van den leeftijd. Arbeiders bo ven 35 jaar worden we! gedurende de eerste twee jaar nd hei in werking treden van de wet in de verzekering opgenomen, later echter niet meer, tenzij zij buiten hun toedoen niet vóór dien leeftijd verzekerd zijn geweest. Een niet minder belanrijke vraag is deze: „Welke voordeelen waarborgt de wet aan de verzekerden?" In de eerste plaats „de Ouderdomsrente." D» ouderdomsrente kan volgens de thans nog van kracht zijnde bepalingen genoten worden door hen, die den leeftijd'van 70 jaar hebben bereikt; gelukkig is echter een voor stel ingediend om den leeftijdsgrens te verla gen tot 65 jaar. Aanvankelijk zal die rente bedragen 3.- per week, voor man en vrouw samen 5 per week. Later wordt die rente berekend naar het bedrag der betaalde premiën in verband met den tijd, welken de verzekering geduurd heeft. De oorspronkelijke samensteller van de wet heeft zich echter als hoofddoel van de wet voorgesteld eene invaliditeit s- rente, d.w.z. een uitkeering voor het geval, dat de arbeider tengevolge van ziekte of ge breken, zooveel van zijn arbeidsvermogen heeft ingeboet, dat hij met hei restant daar van niet in staat geacht kan worden één der de gedeelte te verdienen van het loon, dat va lide arbeiders van gelijke soort en gelijke op leiding gemiddeld verdienen. Bedoelde invaliditeitsrente kan den arbei der worden toegekend. lo. Wanneer aangenomen kan worden, dat hij nimmer meer in staat zal zijn, om een derde gedeelte van het boven aangegeven loon te verdienen. 2o. Wanneer wel is waar, de kans op her stel niet is uitgesloten, doch de arbeider niettemin gedurende zes maanden niet in staat is geweest, dat één derde gedeelte te verdienen. Verder is in de Invaliditeitswet nog opge nomen eene Weezenrente voor de kinderen van den overleden verzekerde, voor zoover die kinderen nog niet den leeftijd van 13 jaar hebben bereikt. Bedoelde Weezenrente kan zich ook uit strekken tot de kinderen, die gedurende het jaar aan het overlijden voorafgaande op kos ten van den verzekerde in diens gezin zijn op gevoed, voor zoover die kinderen ten minste geen anderen kostwinner hebben. Het bedrag der rente eenmaal bepaald zijnde, wordt onverminderd genoten, tot alle kinderen den leeftijd van 13 jaar hebben be reikt. Recht op weezenrente bestaat wanneer de verzekerde zelf invaliditeitsrente geniet of 40 premiën in rekening kan doer brengen.- Eveneens dient in dit verband nog te wer den gewezen op de .We&wxrente" u>e in het thans bij de 2e Kamer der Gtaten-Generaal aanhangige wetsontwerp wordt voorgesteld. AL1MAABSCHE COURANT. EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteren woxpa aan •de orde de navolgende ontwerpen 1. Afwijking van eenige bepalingen van de kieswet en van de gemeentewet met betrek king tot de periodieke raadsverkiezingen in 1910. 2. Wijziging en varkooging van hoofdstuk V der Staatóbegrooting voor 1918 (diverse onderwerpen). 3. Uitbreiding van de gemeente Maas tricht met grondgebied van de gemeenten Oud-Vroenhoven en St. Pieter enz. 4. Verhooging van hoofdstuk IV der Staatabegrooting voor 1918 (diverse onder werpen); aanvulling en ver'hooging van h ofdstuk IV der Staatsbegrooting voor 1919 (Opleidingsbrigade Rijksveldwaohtbijdra gen vak-onderwijs voor de politie), (2 wets ontwerpen). Heffing eener belasting op speelkaarten. 6. Nadere verhooging en aanvulling van hoofdstuk VII A der Staatsbegrooting voor 1918 (rente -consignatiekas; drukken coupon- bladen). 7. Verbetering van de haven te Vlissingen, 8. Wijziging van de begrooting van inkom sten en uitgaven van de posterijen, de tele grafie en telefonie voor 1919 (kosten herzie ning dienstvooTwaarden van het personeel). 9. Wijziging van de begrooting van in komsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1919. 10. Wijziging van do begrooting van in komsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1918 en wijziging van het IXa hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 (diverse onderwerpen). 11. Aanvulling en verhooging van het Xe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1919 (beschikbaarstelling van levensmiddelen). 12. Aanvulling en verhooging van het Xe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1919 (posten wegens crisisuitgaven). 13. Nadere wijziging van de wet van 7 April 1809 (Staatsblad no. 67) betreffende de maten, gewichten en weegwerktuigen. 14. Wijziging der Morkenwet. 15. Bepalingen tot wering van vleesch en vleeschwaron, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn. 10. Wijziging en verhooging van het Ie hoofdstuk dor begrooting van uitgaven van NedorlaüdsohTndië en wijziging en verhoo ging van hoofdstuk XI der Staatsbegrooting voor 1919 (Duurtebijslag) (2 wetsontworpon). 17. Wijziging on verhooging van hoofd stuk V rt der Staatsbegrooting voor 1918. 18. Wijziging en verhooging van hoofd stak V a dor Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. Alvorens tot de bohandoling van deze agenda -over te -gaan word de hoor Van Loon toegelaton als lid der Kamty. Bij no. 1 maakte de heer Fokker oon opmerking over de toelating van de loden, waarin het ontwerp niet geheel voorziet. De minister van binnonlandsche 'zaken, zei- do alsnog dit punt te zullen overwogen. No. 1 wordt goedgekeurd, eveneens de no-s. 2, 8 on 4. Bij no. 6 beantwoordde de minister van fi nanciën eenige vragen. Hij achtte het niet gewenscht dat de 'belasting afhankelijk zij van den prijs der speelkaarten. Over het al gemeen zijn do prijzen vrijwel gelijk. Dure kaarten worden 'haast niet gebruikt. Een mo nopolie achtte do minister voor speelkaarten niet gasfthikt, No 67 werden goedgekeurd. Bij No. 8 zei de minister van waterstaat, dat in overweging is om den postchèque- en girodienst naar Financiën over te brengen. Ook ia in overweging un de chèqug op naam te stellen, No. 810 worden -goedgekeurd. Bij No. 17 beantwoordde de minister van onderwijs eenige opmerkingen uit hot V-oor- ioopig verslag. Hij ontkende dat -met enkele aanvragen van geld wordt vooruitgeloopen op nog te nemen beslissingen. Deze aanvragen hinderen de afdoening van zaken. Spr. kon niet wachten op het rapport der salaris-com missie. Voor de leeraren van het vak-onder wijs was het noodzakelijk dë verbetering der salarissen spoedig mogelijk te maken. Ook de uitbreiding van do H. B. S.'en kan niet langer waéhten. Bovendien als do betrokken ontwerpen niet worden aangenomen, wordt hot geld niet besteed, Ten aanzien van de subsidies aan de orkes ten zei de mini-star dat niemand ooit heeft gewild dat allerlei fanfareoorpsea zuilen wor den gesteund, maar tevens dat niemand den steun wilde beperken tot 'het Anisterdaxnsche en Retterdamsohe orkest. De heer Van Nier op achtte het toch niet goed met gold-aanviagen vooruit te loe pen op nog to nemen beslissingen. Dp dig wij- zo heeft dc Kamer geen controle meer op de wijze van besteding. Hij bleef dit, oen ver keerd systeem vinden. Spr. drong aan o-p do -grootst mogelijke zuinigheid. De noodzakelijk heid van subsidies aan orkesten zag hij niet in en hij vroeg zich af of het Kunstpaviljoen te Venetië wel steun moet krijgen. De heer P o 1 a ik verdedigde do subsidies aan de orkesten. Hij voorzag geen belangrijke uitbreiding van deze subsidies, -omdat heusch niet veel orkesten aan de gestelde eischen zuilen kunnen voldoen. No. 17 en 18 werden -goedgekeurd. De Minister dupliceerde. De Kamer ging daarna uiteen waarschijn lijk tot lö September. WAT iEDER VOORLOOPIG VAN DE INVALIDITEITSWET WETEN MOETi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1