DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste Jaargang. ZATERDAG 26 JULI. Als de AcliL-urendag inge voerd is* Buitenlandscli overzicht. No 174 1919 Buitenland. Binnenland. Uemengd Nieuws. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Moordam C 9, Telef. 3. Als de acht-uren-dag ingevoerd ia zullen in de meeste bedrijven de werklieden een korte- ren arbeidstijd liebben. Zij zullen in bun avond-uren en in den vrijen Zaterdagmiddag naar gepaste ontspan- nig zoeken en wanneer wij' willen, dat de werkman inderdaad de zegeningen van den acht-uren-dag zal ondervinden, dan moeten wij zorgen, dat hij van zijn vrijen tijd op dc voor hem meest doelmatige wijze gebruik kan maken. Vermindering van arbeidsduur is een maat regel, die zoowel liet werk als den arbeider ten goede moet komen. Door minder inge spannen arbeid wordt de geestelijke en schep pende kracht van den arbeider vergroot, wat men ten slotte aan volmaakter arbeid zal kunnen coustateeren. Het is begrijpelijk, dat de werkman, die zijn, vrije uren in üe kroeg doorbrengt, van den aent-ureu-dag geen voordeel, maar nadeel heeft. Niet alleen verliest hij in die uren geld, terwijl hij vroeger geld verdiende, maar het gebruik van alcoholische, tirauken heeft een naüeehger invloed dan zware lichamelijke arbeid. Slechts voor dengene die de strekking van het wetsontwerp begrijpt, die voelt, dat de bedoeling daarvan uitsluitend is het verschaf fen van üe gelegenheid door gepaste ontspan ning de lichamelijke en geestelijke naüeeien van ingespannen arbeid weg te nemen, ten einde i'cii „frissche" arbeider en volmaakter arbeid te verkrijgen, slechts voor hem zal de acht-uren-wet in werkelijkheid een zegen zijn. liet is nu natuurlijk de groote vraag hoe men den vrijen tijd het nuttigst en aange naamst ksn doorbrengen. Er zullen arbeiders zijn, die er behagen in scheppen thuis te zitten om zich geheel aan hun gezin te wijden, er zullen liefnebbers van wanuelen, fietsen, tuinieren of hengelen zijn, er zuilen er ook zijn die thans voidocn kun nen aan de behoefte om eens heerlijk lui in bosch of aan strand te gaan liggen." Het doet er weinig toe hoe men zijn vrije uren doorbrengt, mus men ze slectns nuttig besteedt. Wie in zijn vrijen tijd voor eigen rekening arbeidt, ileelt door het wetsontwerp niets gewonnen, maar wel verloren, omdat arbeid voor zieit zelve het is helaas niet anders tot grooter inspanning leidt dan de betaalde arbeid voor anderen. De bedoeling van den acht-uren-dag is na tuurlijk het verschaffen van dc gelegenheid tot verpoozing en ontspanning en met het oog hierop verdient zeer zeker de vraag de aandacht, wat gedaan kan worden om de vrije uren voor den arbeider van zoo groot mogelijk nui te doen zijn. 1 let arbeidersgezin zelve kan daartoe in de allereerste pla'aia medewerken. Het is de plicht van elke arbeidersvrouw, liet haar man thuis zoo gezellig te maken ais de umsiaiiüigliedeü dit toelaten. Een werkman, die na zwaren of eentonigen arbeid thuis komt en er. een ontevreden vrouw, een overhoop gehaalde huiskamer vol schreeuwende en zeurende kinderen aantreft, keert zich om en gaat in vele gevallen zijn troost in de krbeg zoeken. Zoo worden de uren van ontspanning voor hem uren vau ergernis, verkwisting en bena deel ing zijner gezondheid. De arbeider moet een prettig thuis vinden, een bloemetje hier en daar, een gezellig vrouwtje, dat belangstellend naar zijn werk vraagt; eerst dan zal hij zich ten voile aan zijn gezin kunnen wijden. Wij begrijpen heel goed hoe moeilijk dat in vele gevallen zijn zal, hoe vele arbeiders vrouwen moeten tobben en werken en daarbij moeten rekenen en practiseeren hoe het geld voor de meest noodzakelijke levensbenoodigd- heden kan bespaard worden, wij begrijpen wel, dat het in dergelijke huishoudens heel moeilijk is van de arbeidersvrouw te verwach ten, dat zij haar man een gezellig tehuis zal bieden. Maar laat men ook in die huishoudens be grijpen, dat men door het steeds op den voor grond stellen en steeds weer opsommen van moeilijkheden niets bereikt dan een ontevre den stemming, waardoor de liefde voor den arbeid bij man en vrouw verzwakt. Een vriendelijk woord, een gezellige huiskamer, zij kosten beide niets cn men zal er ten slotte de lust tot grootere krachtsinspanning, de liefde voor liet werk en de verhooging van het productievermogen door bereiken. Dc arbeider, die zich buitenshuis wil ver maken, vindt gelegenheid genoeg voor goede lichaamsbeweging en ontspanning door sport of openluchtspel. Maar er is meer. De vrije uren van den arbeider kunnen ook «benut worden door hem tot grootere ontwik keling, tot een hooger beschavingspeil te brengen. Was er vroeger nooit tijd voor een boek, een courant of een voordracht, nu is die tijd er wel. Nu is er de gelegenheid tot ontwik keling voor allen, die iets meer willen wor den dan zij zijn en iets meer willen weten dan hen tot dusverre bijgebracht is. Dc arbeiders nu verwijzen wij naar inrich tingen als openbare leeszalen en musea, waar zij zich op velerlei gebied tot een hooger ont wikkelingsplan kunnen opwerken. Er vervoegde zich dezer dagen een onzer lezers op het redactie-bureau, die een voor stander bleek van het samenstellen eener com missie uit het volk en voor het volk, van een commissie dus van arbeidersleiders, die ten stichting in het leven moesten roepen ais in de oorlogsjaren voor de gemobiliseerde mi litairen tot stand gebracht is. Die militairen vonden in hun vrijen tijd in de z.g.n. miiitaire tehuizen üe ontspanning welke zij. zochten. Zij konden er lezen en schrijven, verschillende spelen beoefenen en waren bovendien in de gelegenheid voor drachten en redevoeringen aan te hooren, welke verhooging hunner aigemeene ontwik keling beoogden. Kan, zoo vroeg deze bezoeker, ook voor den werkman in zijn vrije uren niet een der gelijke inrichting geopend worden, kan b.v, het vroegere Militair i'ehuis in de Lange- straat, dat thans te koop staat, niet voor dit doel'worden aangekoent en door giften van belangstellenden in de eerste plaats na tuurlijk door donaties van de zijde der groote werkgevers voor het beoogde doel m gereedheid worden gebracht? Onze bezoeker stelde reeds dadelijk een renteloos voorschot van 5U0 daarvoor ter beschikking. Wij heboen hem beloofd de kwestie eens ter sprake te brengen en herhalen hier zijn vraag: arbeidersleiders in onze gemeente, ziet gij er nut in en gevoelt gij er iets voor een commis sie te vormen, die deze zaak aanpakt cn tot een goed einde brengt? De gedachte aan een arbeidersvereenigings- lokaal is thans geuit en gaarne zullen wij er de opinie van werkgevers en.arbeiders over vernemen. Weet men van een van beide zijden iets be ters, laat men het dan van aigemeene be kendheid doen zijn. Wij stelten gaarne onze kolommen voor pro- en contra-beschouwin gen open. Het gaat er ten slotte maar om, het wets ontwerp op den acht-uren-dag zoo vrucht dragend mogelijk te doen zijn, met andere woorden, den arbeider in zijn vrijen tijd de ontspanning te geven, die hem meer van het leven zal doen genieten, die zijn ontwikkeling zal vergrooten en zijn liefde voor zijn arbeid zal doen toenemen. Dat er in Duitschland werkelijk nog be wonderaars zijn van de oude methode van militaire onderdrukking van alles wat niet in de kraam der legerautoriteiten te pas komt, bewijst wel wat dezer dagen te Berlijn is, voorgevallen. En tevens blijkt daaruit, hoe de tegenwoor dige Duitsche regeering door het gevaar van communisme te eener zijde eg militairisme van het oude soort te anderer zijde, - in een zoo moeilijke positie verkeert en zich nog zoo zwak gevoelt, dat zij geen doortastende maatregelen durft nemen. De regeering heeft officieren van het oude regime als beproefde legeraanvoerders aan het hoofd van de troepen gesteld, maar dit heeft het gevaar, dat opnieuw in de rijen der soldaten propaganda voor het oude stelsel gemaakt wordt. De glorietijd voor het leger, de verafgoding der officieren is voorbij en het is begrijpen, dat vete lier officieren naar hun Keizer en hun vroegere macht terug verlangen. De Eerlijnsche correspondent van het Hbld. heeft geseind tot welke buitengewoon brutale daden dit geleid heeft en men krijgt daardoor tevens een eigenaardigen kijk op de zwakheid der regeering, die niet ingrijpen durft. Het „Eiseme Eskadron", een onderdeel der derde Kavallerie-Schützen-Division, onder commando van graaf Von Bassewitz, was oorspronkelijk in Dahme bij Jüterbog onder gebracht en zou in de rijksweer worden op genomen. Het eskader verzamelde zich Donderdag, de ruiters voorop, aan de Schiff- bauerdamm en trok met wapperende zwart- wit-roode vaandels Berlijn binnen naar de Moabiter kazerne, waar een rondgang ge maakt zou worden. Bij het defileeren voorbij het Bismarck Denkmal beval von Bassewitz de militaire kapel het „Heil dir im Siegen- kranz" te speten. De kapelmeester, met een echt republikeinsch hart onder de .rijksweer- uniform, weigerde, aanvankelijk, doch toen de grafelijke mond de zeer ongrafelijke woorden sprak: „Wenn sich da einer muckt, wird er so auf die Schnauze gesclilagen, dass er nicht mehr aufsteht", wera alle tegenstand opgegeven cn schalden dc koperen instrumen ten met forsche tonen het keizerlied omhoog naar den diepblauwcn Berlijnschen hemel. Een veelzeggende glimlach speelde om 's gra ven lippen, toen republikeinsche „Schutzleu- te" de wilhelmstrasse ten behoeve der defi- leerende troepen afzetten. Dat was Donder- dai rijdagmiddag, een troepcnafdecling met lansruiters cn officieren met getrokken degen voorop, een batterij veldgeschut, eea veld keuken, talrijke wapperende zwart-wit-roode vaandels' door de wilhelmstrasse langs de ambtsgebouwen der rijksregeering. En, om de kroon op het werk te zetten, „die Wacht am Rhein". Waarschijnlijk hetzelfde „Eiseme Eskadron". Het is begrijpelijk, dat bladen als de Vor- warts over deze en gelijksoortige gebeurte nissen niet te spreken zijn. De Vorwhrts acht het gevaar van de zijde der opstandige officieren niet gering en deelt mede, dat in officierskringen voortdurend ge heime besprekingen worden gehouden en de manschappen systematisch tegen de regeering worden opgezet. Het wordt tijd, dat de regeering dien Au- giusstal eens reinigt. Wordt hier niet tijdig Krachtig ingegrepen, dan groeit deze bewe ging de regeering over het hoofd en zal Duitschland ten slótte zijn offers in dezen oorlog tevergeefs gebracht hebben. Zooals wij reeds mededeelden zijn de Oos tenrijkers over het hun gepresenteerde vredes- tractaat allesbehalve te spreken. Men verwondert zich dan ook niet ten on rechte over de zeer zware verplichtingen wel ke het berooide en uitgeputte land worden opgelegd. in parlementaire kringen vindt men de fi- nancieele voorwaarden onuitvoerbaar en in agrarische kringen wordt de eisch tot uitle vering van loOUO melkkoeien eenvoudig monsterachtig cgnoemd. Oostenrijk staat voor een nijpend tekort aan levensmiddelen en melk en door het weg nemen van löOOO melkkoeien zullen, naar uit agrarische kringen verluidt, duizenden zui gelingen een wissen dood tegemoet gaan. Men hoopt thans op een verlenging van den termijn voor de beantwoording der vre desvoorstellen. Of men met het winnen van tijd iets berei ken zal Het Duitsche voorbeeld is voor Oostenrijk nici erg bemoedigend. Volgens een Reuterbericht is aan de Ooa- tenrijksche delegatie een ntoa overhandigd, waarin wordt te kennen gegeven, dat de com missie van herstel Oostenrijk van voedsel en grondstoffen zal voorzien indien de Oosten- njksche regeering tegen door Tsjccho Slowa kije te leveren steenkool dit land van wapenen en munitie wilde voorzien. In de vergadering der Nationale Vergade ring heeft de Duitscne Nationale afgevaardig de Schülz er op aangedrongen tot het herfst- reces te Weimar te blijven, wat dc voorzitter en de democraat Schilfer onverantwoordelijk noemden. De Centrum-afgevaardigde Braun betoog de, dat men niet op zal houden de revisie van het vredesverdrag langs vreedzamen weg te eischen. Als het werk van de grondwetgeving gereed is, aldus Braun, kunnen de regeering en de Nationale Vergadering gerust voor den rechterstoel van de geschiedenis verschijnen. Onze plicht schrijft ons voor, ook verder aan dezen opbouwenden arbeid mee te wer ken. De Pruisische minister van landbouw sprak de hoop uit, dat het gezond verstand van de landarbeiders zoowel de provocaties van rechts als de ophifsing van de communisten zal afwijzen als waanzinnige misdadigheid tegenover het volk. In de middagvergadering verklaarde de de mocratische algevaardigde, mevrouw Bau- mer; dat haar partij de regeering zou steunen voor zoover dit met haar democratische en politieke overtuiging was overeen te bren gen. Zij drong nogmaals op een internationale rechtbank voor het uitmaken van de schuld kwestie aan. Zij onderschreef het regeerings- program voor de binnenlandsche politiek, maar deelde mede, dat de oplossing der schoolkwestie ernstige bezorgdheid wekte. Op den grondslag van eensgezindheid en vrijheid, aldus mevrouw Baumer, zullen wij trachten de regeering te steunen. Dat de Duitsch Nationalen zich met de re geering niet ingenomen toonden, behoeft geen betoog. Uit Londen komt de verblijdende fijding, dat de onderhandelingen tusschen het bestuur van het mijnwerkersverbond en de regeering tot een schikking over de betaling van het stukwerk hebben geleid volgens het voorstel der regeering. POST- EN TELEGRAAFSTAKING TE BERLIJN. In alle bedrijven van de post en telegraaf van Berlijn hebben de arbeiders het werk neergelegd. Het gaat om de bekende kwestie van net ontslag van 287 arbeiders, die op 21 Juli aan de demonstratiestaking hebben deel genomen. De onderhandelingen met de postdirectie zulten beginnen. Als de directie weigert de arbeiders weer aan te nemen en hun tevens het loon voor den stakingsdag uit te betalen, dan is het waarschijnlijk, dat de leiders van de telegraafarbeiders de staking voor heel Duitschland zulten proclameeren. DE STRIJD TUSSCHEN HONGAREN EN ROEMENIëRS. Het Hongaarsche legerbericht luidt als volgt: Niettegenstaande stèeds toenemenden tegenstand zijn onze troepen verder vooruit gegaan. Tegenover Csongrad hebben wij aan gene zijde van de Theiss krachtige aanvallen afgeslagen. Ten Oosten van Szolnok zijn we verder gerukt en hebben wij Turkeve bezet. Ook Mezö Tuz is na harden strijd genomen. Bij Kis Ujszallas hebben van alle zijden sa mengeraapte vijandelijke reserves tevergeefs beproefd onze allervoortreffelijkste troepen in hun opmarsch te belemmeren. Ten Oosten van Tokay zijn krachtige aan vallen des vijands in ons vuur gesmoord. KORTE BERICHTEN). Volgens de Köln. Ztg. zou Erzberger een gedwongen teerling van 200 milliard willen uitschrijven, inplaats van de voorge stelde afgifte van een deel van het vermogen. - Volgens een draadloos telegram uit Berlijn zouden de Franschen nieuwe plannen vormen tol stichting van 'n republiek-Pfalts. Klotz heeft in de Kamer over de gun stige vooruitzichten dier Franse/ie financiën gesproken. documenten openbaar ngelsch vredesaanbod in tionale Vergaderin, te maken over een 1917. De Duitsche N!at. Vergadering zal na Augustus definitief te Berlijn bijeenkomen. De telegrammencensuur in de Vereenig- de Staten is opgeheven. De Italiaansche Senaat bracht minister Nitti hulde voor de krachtige houding van de regeering in verband met de 21-Juli sta- king. De oude en nieuwe markten te Banjer- massin zijn afgebrand. Honderden winkeis zijin vernield. De schade bedraagt honderd duizenden. De revolutie in Kroatië breidt zich uit. De Duitschers hebben Litauen ontruimd. Het debat over de financieele politiek van de Fransche regeering is geëindigd met een motie van vertrouwen, die met 341 tegen 134 stemmen is aangenomen. In Berlijn moeten voortaan bijna alle dienstboden bekisting betalen. Inkomens tci 1500 mark zijn vrij van betasting, maar het dienstbodenloon met het bedrag voor kost en inwoning, wordt onder de tegenwoordige om standigheden hooger geschat. De draadlooze verbinding tusschen Nieuw York en Nauen i3 fiersteid. Te Straatsburg werd gevochten tus- lien burgers en Fransche militairen, van wie een officier en verscheiden soldaten ge dood zijn. De geallieerden hebben Bethmann's aanbod om in plaats van den keizer terecht te staan niet aanvaard. Het Britsche Fioogerhuis heeft het vre desverdrag en het verdrag tusschen Enge land en Frankrijk in alle drie lezingen met algemeerie stemmen goedgekeurd. Voljgens een Radio-bericht uit Washing ton zal de Prins van Wales in den loop der volgende maand de Vereenigde Staten be zoeken. De arbeiders der Siemens fabrieken hebben het werk neergelegd. Men vreest voor uitbreiding van het conflict. Er is wrijving tusschen Duitschers en Denen in Sonderburg. Erzberger was voornemens in de Na- DE NED. BELGISCHE BESPREKIN- De staatsminister Segcrs en de heer Oris, de Belgische afgevaardigden voor de Neder- landsch-Belgische onderhandelingen, zijn naar Parijs vertrokken Gelijk men weet, zul len de besprekingen a.s. beginnen. De vertegenwoordigers der Nederlandsche regeering bij de besprekingen over het trae- taat van 1839 vertrekken Zondag naar Pa rijs. TERUGBETALING DUURTEBIJSLAG. Toen de ontwerp-regeling van de, aan het vrijwillig dienend personeel der Landmacht (officieren, onderofficieren, enz.), uit te beta len duurtebijslag uitkwam, is bij sommige korpsen ook aan de ongehuwde onderofficie ren een voorschot op die bijslag uitbetaald, op grond van het bepaalde van een destijds uitgegeven ministerieels beschikking. Aangezien deze onderofficieren echter geen aanspraak hebben op een dergelijk voorschot, is thans door den minister van oorlog be paald. dat het bedrag daarvan moet werden terugbetaald door hen eene maandelijksche korting op hunne jaarwedde op te leggen. BIDDEN VOOR EN NA DE MAALTIJDEN. ALIMAA1SCHE COURANT. EEN BRIEE VAN DEN DUITSCHEN EN-KROONPRINS. De correspondent van de Tel, te Münster bericht: De vroegere ordonnans-officier bij het op- per-commando van het leger des kroonprin sen overste Anker, citeert in een brochure die hij geschreven heeft, een brief van den 1918. „Ik vertrouw dat mettertijd de tegen mij gerichte aanklachten van zelf in elkander zullen storten. Ik van mijn kant kan het niet over mij verkrijgen a'i te overhaast oen recht vaardiging te zodkon. Ik wil niet op de ge beurtenissen vooruit loopen. Daarom heb ik ook allo voorstellen van uit gevers, die mijn oorlogsherinneringen wilden publiceeron van de hand gewezen. Ik trachtte steeds het werkelijke leven te begrijpen mij niet door de muren van de oude Pruisische traditie, zonder mogelijkheid tot actie, te laten insluiten. Traditie is goed on heeft een hooge waar de, maar do geest die daarin woont moet be waard blijven en scheppen. Ik ben ten slotte van het tooneel der han delingen verdwenen, toen mijn persoon voor ons diep bedroefde vaderland een oorzaak van nog grooter verwikkelingen dreigde te wor den. Of ik goed daaraan gedaan hebwie zal dat nu durven beoordeelenl De dingen hebben hun verloop gehad en ik ben van meening dat wij in het vervoLg allen slechts moeten denken aan de middelen om het Duitsche volk weder op te richten en om ons uit dui zend wonden bloedend' vaderland weer tot ge zondheid te brongan. Ik persoonlijk bevind mij geenszins in een toestand van diepe vertwijfeling of van apa thie. Ik beschouw al dit gebeurende als stu die-objecten die ik in mij zelf verwerk. Voor mij zelf en mijn familie wil ik onder de totaal veranderde omstandigheden friseh en eerlijk een nieuw leven opbouwen- Met groot verlangen echter wacht ik op het oogenblik dat in Duitschland weer een plaatsje, zij het ook nog zoo bescheiden, zal kunnen innemen, om daar met alle 'kracht mede te werken aan den wederopbouw van mijn geliefde vaderland; Het heimwee in mij wordt van dag tot dag sterker. DE KATHEDRAAL VAN REIMS. Men heeft plannen voor den herbouw van de Kathedraal, die den steun van de Fransche regeering schijnen te hebben, terwijl daarte genover stemmen opgaan die een opbouw af keuren op grond van de onmogelijkheid om het oude afdoende te doen herleven. Voor een nieuwen opbouw vormen zich thans in de goaliieerde en neutrale landen oommissies, die de eo'm van twaalf miliioen, welke men noodig acht, zullen trachten bij een te brengen. De oorspronkelijke pJannen zijn nog aanwezig en een groote hoeveelheid der oude steen is nög bruikbaar. Men wil de kathedraal wij Jen aan de nagedachtenis der .gevallenen. SCHEEPSBOUW IN 1918. Volgens Lloyd's Register of Shipping be droeg het aantal schepen, dat in-1918 te wa ter werd gelaten, met uitzondering van die in Duitschland en Oos tear ij k -Ho ng a r ij e 1800 stuks, metende te samen 6,447.444 ton. Hier bij waren 1697 stoomschepen, hieronder zijn ook begrepen de schepen, voorzien van ver brandingsmotoren en zeilschepen met hulp vermogen, met een bruto-inhoud van 6,341.199 ton, en 169 zeilschepen met een bruto-inhoud van 106.246 toh. Van deze schepen, welke al len een grootere inhoud hebben dan 100 ton, werden 513 stoomschepen en 167 zeilschepen van hout gebouwd. Bij den bouw der houten schepen spande de N. S. A, de Kroon, c.i. met 380 stoomschepen, metende 888.601 ton an 46 zeilschepen, met te samen 62.612 ton. Dat de scheepsbouw in de N. S. A. in 1818 wel iets was toegenomen, moge er uit blijken, dat in 1917 werden .gebouwd 306 schepen met een totale tonnemaat van 997.919 ton en in 1918, 929 schepen met een inhoud van 3,033.030 ton. In een jaar dus een vooruitgang van 2,035.111 ton of haast het dubbele van den to talen 'bouw van Engeland in 1918. Neder land kwam er slecht af, zij 'bouwde in 1917, 146 schepen met 148.779 ton, in 1918, 74 sche pen met 74.026 ton, dus een vermindering van 74.735 ton. In verband met te zijner kennis gekomen 'klachten omtrent de wijze van naleving van de bepaling in de reglementen op den" Inwen- digen Dienst, d'a.t bij de gemeenschappelijke maaltijden eenige «ogenblikken van stilte in acht genomen moet wórdenheeft de opper bevelhebben a.i. van land- en zeemacht den commandeerenden officieren der korpsen ver zocht er streng de band aan te doen houden, dat vóór en na alle gemeenschappelijke maal tijden (dus niet alleen bij 'bet middageten) gedurende één minuut stilte heerscht, ten einde degenen die zulks wensehen, gelegen heid te geven tot bidden. STAATSCOMMISSIE DIENSTVOOR- WAARDEN SPOORWEGPERSONEEL. Bij K. B. van 17 dezer is eene Staatscom missie ingesteld, welke zal onderzoeken, wel ke wijzigingen 'het reglement, bevattende de dienstvoorwaarden voor het spoorwegperso neel, met uitzondering van de loonregeling, behoort te o-ndergaan en den Minister van Waterstaat daaromtrent van advies zal die nen. Voorzitter der commissie is de heor mr. Treub, oud minister. ZOMERTIJD. Het bestuur van het Nederl. Landbouw- comité heeft intrekking van den zomertijd gevraagd. In Zeeland heeft men in het groot ste deel vortdurend tegen de invoering ge streden, omdat de boeren van meening zijn, dat er 'bezwaren zijn, zooals die'ook in ge noemd verzoek zijn aangeduid. Het grootste bezwaar blijft nu steeds, dat de kinderen naar school moeten op den nieuwen tijd en in de gezinnen der veldar'beid'ers geeft dat moeite, omdat de tijdstippen van aanvang precies op de etensuren vallen. In sommige deelen van de provincie zijn algemeen vrijstellingen ver leend deor de betrokkén autoriteiten en in het leerplan is daarvoor dan wijziging ge bracht met goedkeuring van den Districts schoolopziener. ERKENTELIJKHEID VAN OOSTENRJIK. Naar het Weensehe Oorrespondenzbureau meldt, ziet de „Politisehe Correspondenz" in de groote schenking van levensmiddelen, vooral van gecondenseerde volle melk, zooals die door de Amsterdamse he ambulance onder leiding van jhr. Van Beerenvoorden is geor ganiseerd ten bate van de kinderziekenhui zen te Weenen, een welkom blijk van deelne ming. Daarbij hebben tal van Nederlandsche kooplieden giften in natura gezonden in den vorm van gedroogde en gezouten groenten, zoutevisch, gecondenseerde melk enz., en de geld-inzamelingen te Amsterdam en' te 's-'Gra- venhage brachten gezamelijk 140.00Ü kronen op. De voedingsmiddelen zijn nu te Weenen aangekomen en ondter de kinderziekenhuizen en weeshuizen verdeeld. De medewerking der Nederlandsche raareerifflg en da krachtige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1