DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ui u. Honderd een en twintigste Jaargang. WOENSDAG 30 JULI. Builonlanrïscli overzicht. NV 177 1919 Buitenland. Bi nnenland. Q t© huur. Telcf. 572. OM nummer bestaat uit 3 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 et. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Vpordam C 9, Telqf. 3. Geheel Duitschland verdiept zich nog steeds in onthullingen. In de Nationale Vergadering zijn thans de tekst van het Engelsche telegram en brieven tusschen Michaëlis en Hindenburg voorgele zen, die een eigenaardigen indruk geven van zen, die een eigenadiiiigeu muiun gcvcu v«u de vredesgezindheid bij de machthebbers in het Duitschland van 1017. Uit dc briefwisseling tusschen Hindenburg en de legerleiding blijkt, dat in September 1917, toen Czernin zijn berucht rapport over Oostenrijk schreef, het Duitsche annexionis- me zelfbewust elke opkomende vredesmoge- lijkheid onderdrukte. Hindenburg sprak over compensaties voor de marine, omdat deze de Viaamsche kust zou verliezen en ook wilde men Luik niet prijs geven. Wat het Engelsche telegram betreft, de Vorwarts beschouwt liet als een werkelijk vredesaanbod, maar bijna de geheele Ber- lijnsche pers is liet daarmede oneens. Daar komt het voor Erzberger natuurlijk ten slotte op aan. Was het Engelsche tele gram aan aen Paus geen vredesaanbod, dan zijn de omhullingen van Erzberger waarde loos, want dan staat vast, datMichaëlis en de zijnen geen kans voor een goeden vrede voor bij lieten gaan. De Vorw&rts laakt de houding van Micha ëlis, die zelfs in den berucht geworden kroon raad geen open kaart speelde en mc-ent, dat hij voor een staatsgerechtshof zal moeten ver schijnen. Leest men het telegram van den Engel- schen gezant bij het Vaticaan nauwkeurig, dan blijkt daariiit, dat Engeland zich van de pauselijke bemiddeling afmaakt met de opmer king, dat de Ccntralen geen officieele verkla ring van hun oorlogsdoel afleggen en dat hun plannen met België uiterst "vaag zijn. De Eulente was toen allesbehalve verlan- ,end naar een spoedigen vrede door onder- landeling, daar haar uit Czernin's rapport dat tusschen twee haakjes door Erzberger bekend moet zijn gemaakt nadat hij het van Keizer Karei zelf ter inzage gehad had ge bleken was, dat de toestand in de Centrale lijken allesbehalve rooskleurig was. Michaëlis stuitte bij de militaire partij en bij de raadgevers van den Kiezer op groote tegenwerking en het is begrijpelijk, dat hij den pauselijke» nuntius geen optimistisch antwoord betreffende Duitsche concessies kon zenden. Het Duitsche volk blijkt zich wel uit een warnet van intriges en politieke knoeierijen bevrijd te hebben. Renner heeft aan de vredesconferentie een nola gezonden, waarin hij verschillende verzachtingen van het vredesaanbod bepleit. Zijn verzoek om verlenging vaü den ter mijn voor het antwoord op het vredesont werp der Geallieerden is toegestaan. Wat den toestand in Hongarije betreft wordt medegedeeld, dat tengevolge van de neder laag van het Roode Leger de positie van dc Hongaarsdie Radcnregeering zeer geschokt is. Te Weenen hebben besprekingen plaats tus schen vertegenwoordigers der radenrepubliek en de Entente. Kun wijst een aftreden van dc hand, doch doet het voorstel van een her vormd radensysteem door de georganiseerde arbeiders en boeren, doch geen burgers, in de regeering op te nemen. De Entente meent, dat dit geen basis biedt voor onderbande lingen. Andere berichten zeggen echter, dat deze besprekingen alleen loopen over de ver strekking van levensmiddelen voor de kinde ren In Hongarije en geen politiek karakter dragen. DE ONTHULLINGEN VAN ERZBERGER. De Duitsche minister van bu'tenlandsche zaken Hermann Müller zeide o.a. in zijn rede voering: Prins Max van Baden, die destijds Rijkskanselier was, wilde niet direct onder den druk van de militaire nederlaag een vre desaanbod doen. Hij wees er daarom de op perste legeraanvoering op dat een vredesactie die ondernomen werd onder den druk van den ongunstigen militairen toestand tot het ver- lies der Duitsche koloniën en van Duitsch ge bied, met name Elzas Lotharingen kon leiden Het hoofdkwartier verklaarde te blijven staan op een directe doorzending van een vredesaanbod. De militaire toestand voerde dus tot den wapenstilstand. Erzberger heeft dus gelijk. De documenten betreffende de ge beurtenissen ten tijde van het uitbreken van den oorlog zijn in druk. Er kan natuurlijk geen sprake van zijn dat Duitschland dc eenige schuldige is. Evenmin zijn echter de Centralen onschuldig. Ik behoef slechts te herinneren aan liet Oostenrijksche ultimatum aan Servië. Zelfs wanneer Duitschland geen kennis had gedragen van dit ultimatum, zou het niet onschuldig zijn. Want het was plicht geweest zich van deze dingen op de hootoe te stellen. Inzake het gebeurde met den brief van den Pauselijken nuntius betreffende de Engelsche toenaderingspogingen, deelde' Müller mede dat er over deze kwestie een witboek zal wor den gepubliceerd, KORTE BERICHTEN. De vierde krijgsraad te Parijs heeft vonnis gewezen in de zaa'k van de verraders te Laon. Dezen hadden tijdens de Duitsche bezetting tal van Franschen bij de Duitsche militaire overheid verklikt en velen van deze Franschen zijn dood geschoten. De krijgsraad heeft elf verklikkers ter dood, tien tot Te langen dwangarbeid veroordeeld. levens- Er bestaat gevaar, zoo woridt uit Chica go gemeld, dal de heljt van den korenoogst verloren gaat door de droogte en de ver schroeiende winden. De prijs is daardoor reeds met meer dan 6 (Amerikaansche) cent gestegen, Churchili verklaarde in het Lagerhuis, dat hel Engelsche vrijwllligers-leger op het cogenblik 250,000 man bedroeg. In het alge meen gesproken zien de Engelschen voor na den oorlog geen uitgebreider leger dan voor den oorlog onder de oogen. De staking der havenarbeiders te Lon den is geëindigd. Churchill heeft in het Lagerhuis uit eengezet, hoe Koltchak en Denikin, door twee derden van het geheele Bolsjewi'ksche leger bezig te houden, het bestaan van kleine staten gered hadden. Hij legde er den nadruk op, dat, zoo de geallieerden de legers dier man nen niet met oorlogsmateriaal voorzagen, de gebefte toestand in Midden-Europa in de war gebracht zou kunnen word -- Uit Londen wordt gemeid, dat Astra kan in handen der bolsjewiki is. De Spaansche koning zal een bezoek brengen aan Poincaré. - De BrÜaehe regeering heeft besloten dat niet mfpr staatssubsidie zal geschonken worden ten einde de prijzen van het brood te beperkenverdere prijsverhoogingen zuilen ten laste van den verbruiker komen. In de troebelen, die opnieuw beginnen, is in Chicago een neger gedood. Twee zijn er gewond. Men schat, dat het aantal dooden gisteren 25 geweest is, het aantal gewonden 500. Er zijn troepen gezonden naar de buurt van de streek, waar troebelen plaats hebben. Het standbeeld van den Vlaamschen dichter Abr. Rodenbach, dat door de Duit- schers bij de beschieting van Roeselaré naar Gent werd overgebracht, zal op 7 September a.s. weer te Roesclare onthuld worden. Verschillende regeeringen, onder ande re die van Frankrijk, België, Japan, Canada, Zwitserland, Vereenigde Staten en Uruguay, zijn. op het punt speciale postzegels uit te ge ven, ter herinnering aan den Wereldvrede. - De mogendheden zullen, volgens Fran- sche berichten, ten gunste van Griekenland over Thraci'è beschikken. Er is een nieuw conflict tusschen de rij'ksregeering en de Pruisische regeering in zake de schoolkwestie. De Fransche regeering heeft den minis ter van Posterijen en Telegrafie aangezocht etne nieuwe verzameling vignetten te maken die de voornaamste feiten uit den grooten ooriog zullen voorstellen. De Nationale Vergadering te Weimar nam een inotie van vertrouwen in de regee ring can. Een A. F. I. A. T.-machine, waarin tv/ee Italiaansche vliegeniers, welke Zater dagmiddag opsteeg om, een tocht te maken naar Amsterdam, viel nabij Marquise bij Boulogne. De beide inzittenden werden zwaar gewond. De marine-machinisten te Nieuw-York hebben een aanzienlijke salarisverhooging bereikt. De staking is geëindigd. De réiletjes te Chicago duren voort. Er zijn reeds 25 dooden gevallen en 400 gewon den, 15000 geëmployeerden der tramweg- maatschappijen zijin in staking gegaan. Het verkeer staat geheel stil. De Engelsche minister van buitenland- sche zaken verklaarde dat het bericht van Grieksche dagbladen dat generaal Allenby aan een Griëicsch diplomaat zou hebben me degedeeld dat Engeland het eiland Cypres aan Griekenland zal afstaan geheel uit de lucht is gegrepen, De Canadeesche tarweoogst zal worden opgezameld en van regeeringswege verkocht. Deskundigen schatten dat de minimumprijs 1.75 per bushel zal beloopen. Alles wat meer gemaakt wordt zal worden bijeenge voegd en prorato onder de boeren worden ver deeld. HET INTERNATIONAAL VAKVER- EENIGINGSCONORES. Gistermorgen 10. uur kwamen in het Con certgebouw weder bijeen d'e delegaties der landelijke Centrales, die aangesloten waren geweest bij de oude Internationale, om be sprekingen te houden inzake dc „verklaring" cfer Duitschers, en daarmede de liquidatie der oude Internationale te voltooien. Het duurde geruimen tijd voordat de vergadering, die om 10 uur was uitgeschreven, een aan vang nam. I cgen kwart voor twaalf kwam de com missie inzake de verklaring-Sassenbach de vergaderzaal binnen en werd de vergadering geopend. De voorzitter deelde mede, dat de commis sie voor het financieel verslag gereed is ge komen met haar arbeid. Carl SchÜrch (Zwitserland) deelde als rapporteur mede, dat de commissie conclu deerde tot het dechargeeren van het bureau te Berlijn, voor het financieel beheer. Edo Fi por Duitsche aangelegenheid. Het rapport con- Edo Fimmen (Holland) bracht daarop rap- rort Hit van de commissie inzake de Belgisch- overwegende dat het voornaamste doel van het internationale vakvereeuigings-congres te Amsterdam is de wederopbouw der vakver- eenigings-Internationale op zoodanige wijze, dat gebeurtenissen, zooals deze in net tijd- vak, netwelk onmiddellijk den oorlog is voor afgegaan en ook gedurende den oorlog zijn voorgekomen, zich niet weder kunnen herha len; neemt acte van de verklaring, welke Zater dag 2ó Juli aan 't slot der discussies namens de Duitsche delegatie is afgelegd; constateert het daarin tót uitdrukking ge komen leedwezen en gaat over tot de orde van den dag Deze motie werd in de commissievergade ring aangenomen met algemeene stemmen, behalve die van Sassenbach, die buiten stem ming bleef. Voorts had de commissie de volgende vijf punten geformuleerd: le. dat de verklaring-Sassenbach in haar geheel zal worden afgedrukt, zooals zij is voorgelezen in de vergadering van Zaterdag 2e. dat het in die verklaring geuite leedwe zen worde genoteerd; 3e. dat de delegatie der Duitsche vakbewe ging frank en loyaal den geest der verkla ring zal bevestigen 4e. dat, indien dit geschiedt op een franke, loyale en bevredigende wijze, de conferentie za! overgaan tot de orde van den dag; 5e. dat, indien dit gesdiicdt op onbevredi gende wijze/elk lid der commissie en der de legaties zich zijn vrijheid van handden voor behoudt. Sassenbach (Duitschland) legde namens de Duitsche delegatie de verklaring af, dat deze den geest aanvaardt van de verklaring-Sas senbach van Zaterdag en de hoop uitspreekt daardoor mede te werken aan de totstandko ming van de nieuwe Internationale op bree- dere basis. Niemand wenschte het woord over deze verklarijig. Het rapport van de commissie werd aangenomen. De vergadering ging hierop uiteen met het besluit, dat de verslagen van de bureaux van Berlijn, Amsterdam en Parijs besproken zul len worden in een daartoe hedenochtend te 10 uur te houden vergadering. Gistermiddag 2 uur werd het eigenlijke congres tot voorbereiding van de. stichting der nieuwe Internationale, voortgezet. Aan de ord« was de samenstelling van het coii- gresbureau. Legien (Duitschland) stelde voor, volgens het gebruik van de oude Internationale de leiding van het congres in handen te laten van het bestuur van de Centrale van het land, waar het congres bijeen is, in dit geval dus aan liet bestuur van het N. V. V. Aldus werd besloten. Benoemd werd een commissie van vijf le den tot onderzoek der mandaten. Tijdens dit onderzoek werd het congres geschorst. Mertens (België) zei, het een plicht te ach ten van de Belgische vakbeweging, dank te brengen aan alle kameraden uit verschillen de landen, die in de afgeloopen vijf jaar de Belgische vakbeweging hebben gesteund. De verslagen van de bureaux van Berlijn, Amsterdam en Parijs werden goedgekeurd. Daarop werd de vergadering van het al gemeene congres heropend. DeD Voorzitter deelde mede, dat het Neu trale Verbond van Vakvereenigingen verzocht heeft toegelaten te worden tot het congres. Spreker stelde voor, dat verzoek te stellen in' nanden van de commissie tot onderzoek dei mandaten. Aldus besloten. Voorts stelde spreker voor ter bespoediging van de behandeling van zaken, punt 5 van de agenda, onderzoek van de ntouwe statuten, te stellen in handen van de commissie, voorts in handen van een tweede commissie de pun ten 10, onderzoek van de programs van Bern en Leeds, 13 positie tegenover de resolutie van Bern over den volkenbond, en 14 houding te genover het Internationaal Congres van Was- ilington in October a.s., en eindelijk in han den van een derde commissie de voorstellen 11, positie tegenover den internationalen toe stand, en 12, beraadslagingen over het In ternationaal Vakverbond, terwijl deze laatste commissie tevens in handen zal krijgen enke le door het N. A. S. en de Duitsche syndi calisten ingediende resoluties inzake de tijds omstandigheden en de actie van 21 Juli. Op een vraag van Tobin (Amerika) zette de voorzitter uiteen dat de taak van deze com missies zal zijn een voorbereidende, niet een beslissende. Lansink (Holland N. A. S.) vroeg de re soluties van het N. A. S. te doen onderzoe ken door de statutencommissie en niet door de commissie Inzake punt 11 en 12. Daarte gen was geen bezwaar. Dumoulin (Frankrijk) meende dat dc com missie, die de nieuwe statuten zal onderzoe ken, tevens nog enkele andere punten van de agenda zal kunnen voorbereiden. Uit elke delegatie werd een gedelegeerde voor elke der drie commissies aangewezen Besloten werd dat Donderdagmorgen 9 uui de openbare vergadering zal worden hervat. De commissie voor liet onderzoek der man daten bracht rapport uit, concludeerende tot toelating der verschillende delegaties. Ten aanzien van de toelating van het Neu trale Vakverbond adviseerde de commissie tot niet-toelating, daar dit Vakverbond niet staat op liet standpunt van de internationale arbeidersbeweging. Aldus werd met algemeene stemmen be sloten. De voorzitter sloot daarop de vergadering cludeerde tot de volgende motie: De commissie, gehoord de grieven, welke door de delegatie der Belgische vakvereeni gingen zijn geformuleerd, de besprekingen, welke daarvan het gevolg zijn geweest en de verklaringen dei- Duitsche delegatie; (tot Donderdag 9 uur )en deelde mede dat het N. V. V. liet congres uitnoodigt tot een gemeenschappelijken maaltijd op Donderdag avond. NEDERL. ONDERWIJZERS-GENOOT SCHAP. Na een officieele ontvangst ten raaahuize te Hilversum, begon gistermorgen de 73ste algemeene vergadering van het N. O. G. In zijn openingsrede herinnerde de heer H. J. Bon aan de instelling van een ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, waarmede ee belangrijke wensch van het Ge nootschap is vervuld. Wel had dit liever ge zien, dat de eerste minister vaa onderwijs een voorstander van de openbare school zou zijn geweest, maar niettemin achtte spr. het plicht met waardeering te erkennen den spoed waarmede een belangrijke wensch van 't Ge- de zaken aan de orde heeft gesteld. Hiermede is niet bedoeld een betuiging van instemming met alle door den minister geno men maatregelen en ingediende voorstellen. Vervolgens wees spr. erop, dat drie door den minister aanhangig gemaakte onderwer pen van speciaal belang voor het N. O. G. zijnde instelling van den onderwijsraad, de salariswet 1919 en het voorstel tot algeheele herziening der L. O.-wet. Van harte wordt de instelling van den Onderwijsraad toegejuicht. Spreker betreurde het echter, dat zoo weinig personen, direct met het onderwijs in ver band staande, zijn gekozen. Uitvoerig stond hij stil bij de salariswet, die aan twee belangrijke wenschen van het N. O. G. is tegemoetgekomen, n.l.de fractie in de wet en de opvoering van de jaarwedden van onze meest slecht bezoldigde collega's tot bedragen, die hun in staat stellen, althans eenigermate te naderen tot den stand, die den onderwijzer toekomt Door het afwijzen van voorgestelde verbeteringen is de waardee ring voor de wet zeer gedaald. Tegen de salarisderving, waaraan een groot aantal coiega's door de overgangsbepa lingen worden gedupeerd meende spr. een krachtig protest te moeten doen hooren. Wat de nieuwe Lager-onderwiiswet betreft, die in de algemeene vergadering behandeld zal worden, wees spr. erop, dat zij een ruim arbeidsveld opent voor de afdeelingen, voor wie thans door het brengen van de salaris sen aan het Rijk een voornaam dee- harer werkzaamheden is welgevallen. Voorts moeten de afdeelingen het bestaans recht der openbare school krachtig verdedi gen. Spreker wil den schoolstrijd, welks beëin diging ook het N. O. G. heeft aanvaard, niet heropenen, het Genootschap zal de pacifica tie loyaal handhaven. Maar onverzwakt blijven wij, zeide spr., bij onze overtuiging, dat het belang van goed onderwijs, het belang van ons volk eischtéén school boven geloofsverdeeldheid; één school voor heel de natie. Aanwezig waren 232 afgevaardigden, die 186 afdeelingen vertegenwoordigen. Besloten werd de volgende algemeene ver gadering te Groningen te houden. Behandeld werd een voorstel van de afdee- ling Groningen: „Het N. O. G. dringe aan op aansluiting van het middelbaar en hooger bij 't lager on derwijs, met schrapping van 't Fransch als eisch van toelating voor inrichtingen van eerstgenoemd onderwijs." Het voorstel werd met groote meerderheid aangenomen. Het voorstel-Waalwijk luidde: „De algemeene vergadering drage 't hoofd bestuur op in den loop van 't jaar 1919 bij alle gemeentebesturen te adresseeren voor 't aanstellen van schoolartsen". Ook dit voorstel werd aangenomen. Tiel had voorgesteld: Het N. O. G. verklare zich in den meest stelligen vorm tegen de opname van den han denarbeid onder de verplichte leervakken voor de lagere school en brengc dit besluit ter kennis van de regeering. Met groote meerderheid aangenomen. Voorstel-DoetinchemDe algemeene verga dering spreke zich uit voor de volgende rege ling der salarissen. le. Een aanvangs- en eindsalaris met peri odieke verhoogingen. 2e. Boven dit salaris ontvangt de gehuw de onderwijzer en het gezinshoofd a. een (huwelijks)toelage van 15 pet. van zijn salaris; b. een kindertoelage ten bedrage van 10 pet. van zijn salaris, zoolang de kinderen ten zijnen laste blijven. De onder a bedoelde toelage vervalt, in dien de echtgenoot uit hoofde van eigen ar beid een inkomen heeft gelijk aan of hooger dan de genoemde huwelijkstoelage. Het praeadvies van het hoofdbestuur luid de afradend. 's-Gravenhage had voorgesteld, als amen dement, om aan de le alinea toe te voegen: „Aanvang®- en eihdsalaris en periodieke ver- iioogingen worden ais minima in de Wet vastgelegd." De afueeling Sloten stelde een amendement voor le. voor aanvangsalaris onder lo. in te lassehen het woord voldoend. 2e. 15 pet. in 2o. a te veranderen in 25 pet. 3e. in 2 b-, in te lassehen tusschen „sala ris" en „zooldng": „per kind" tot een maxi mum van 50 pet. Ten slotte werd in stemming gebracht de vraag of het Genootschap tót het principe moet komen om voor de gezinshoofden een toelage te eisch en. Deze vraag Wer'd verworpen. Gorinchem trok daarna het dit principe niet rakende gedeelte van zijn voorstel in. Het amendement-'sGravenhage dat eigen lijk een nieuw voorstel was en bedoelde terug U komen op het fixatie-denkbeeld, werd met groote meerderheid verworpen. Aangenomen werd een voorstel-Rotterdam luidende „Het N. O. G. blijve onverzwakt strijden voor een salarieering, die allen personen werkzaam bij het onderwijs, een beataas waarborgt, waarop zij. gezien de belangrijk heid van hvn taak, recht hebben." De behandeling van het wetsontwerp-de Visser, werd verdaagd tot hedenmorgen." UITVOER VAN NIEUWE AARDAPPELEN. Het hoofdbestuur van het N. O. G. heeft zicht tot den minister van onderwijs gewend met een adres, waarin geconstateerd wordt, dat door de Tweede Kamer bij tweede lezing in de aangenomen wet de bepaling is ge bracht, dat de duur van het wachtgeld voor onderwijzers met 20 tot 25 dienstjaren is ver kort tot 15 jaren. Deze wijziging kan zeer in het nadeel van op wachtgeld gestelde onder wijzers zijn, wat zeker niet in de bedoeling van regeering en Kamer lag. Het hoofdbe stuur vraagt daarom, of er geen termen kun nen bestaan eerlang voor te stellen deze wij ziging terug te nemen en om de gcvolgc-n er van eventueel reeds terstond'te verzachten, b.v. door het toekennen eener gratificatie. VRIJWILLIGE OUDERDOMSVER- ZEKERING, De vereeniging voor Levensverzekering heeft aan de Tweede Kamer een adres gericht naar aanleiding van het wetsontwerp „Vrij willige ouderdomsverzelcering". In het adres wordt er op gewezen dat voor personen, als in dit ontwerp bedoeld, een verzekering op den door den wetgever geko zen voet bij allerlei in Nederland werkende verzekeringsinstellingen sedert jaar en dag mogelijk is. „Die instellingen voeren voor de verbreiding der verzekeringsgedachten onder breede kringen van ons volk voortdu rend een zeer krachtige propaganda. De scherpe mededinging, die tusschen de ver schillende instellingen bestaat, leidt er toe, dat de premiën aan den lagen kant worden gesteld Behoefte aan actieve deelneming door de overheid aan deze werkzaamheid is dus niet aanwezig." Het komt adressante voor, dat het doel der wet, bevordering Van vrijwillige ouderdoms- ver.zekering, langs dien weg meer recht streeks en eenvoudiger wordt bereikt dan door uitoefening der verzekering van over heidswege. Adressante betwijfelt of de voorgenomen stelselmatige propaganda, vooral van de Ra den van Arbeid cn andere ambtelijke plaatse lijke organen uitgaande, tot een gewensebte uitkomst zal leiden. BOND VOOR STAATSPEN- SIONNEERING. Gistermorgen werd in gebouw „Believue" de 19e algemeene jaarvergadering geopend van den Bond voor Staatspcnsioiiiieering. De voorzitter, de heer C. van der Velden, bracht eerst een woord van hulde aan de na gedachtenis van de heeren Voorbrood, van Kams en van Hagelen, die in het afgeloopen jaar door den daad aan den Bond zijn ont vallen, doch wier namen in den Bond _als „voormannen" steeds in herinnering zinien blijven. Verder wees hij er op chr ook meer dere leden om verschillende redenen genood zaakt waren hun functie ter beschikking te stellen, zoodat op deze vergadering ia gr AUMAAKSCIi COURANT. mm Naar aanleiding vaü een schrijven van den minister van andbouw, waarin deze mede» deelt, geen vrijheid te kurmvn vinden om van zijn beslissing betreffende uitvoervergunning voor nieuwe aardappelen terug te komen (de minister had aan de N. U. M. opgedragen, eerst dan uitvoervergunning voor nieuwe aardappelen te geven, indien ën voor zoover de prijs op de veilingen beneden 7 cent per K.G. zou zijn gedaald en de betrokken partij» en voor export waren üvfcrgeveild), heeft het Centraal Bureau der veüingsa in Nederland aan den minister een schrijven gericht. Daarin wordt o.m. gezegd dat een prijs van 7 cent zelfs voor het binnenland niet loonend kan worden genoemd en dat een prijs, die de kos» ten dekt en een matige winst oplevert, tan minste 3 cent hooger moet zijn. In het adres wordt er verder op gewezen, dat het gansche land voldoende van aardappelen is voorzien en dat over den prijs geen enkele klacht ver» nomen is. WACHTGELD VOOR ONDERWIJZERS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1