DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 178 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DON DERDAG 31 JULI. Ruïtenlandscli overzicht. Buitenland. Binnenland. Gemon^d Nieuws. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte, Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. De Entente die Duitschland en Oostenrijk de wet voorschrijft, heeft reeds meermalen ondervonden, dat zij in het sovjet-gebied, hetzij Rusland of Hongarije, niet veel te ver tellen heeft. De roodc heeren, die niets liever zouden zien, dan dat geheel Europa door de bacil van het bolsjewisme geïnfecteerd werd, sto ren zich in het minst niet aan de nuttige wenken en raadgevingen uit Parijs of Lon den. En een poging om deze opstandigen tegen de besluiten der groote heeren met geweld van wapenen tot een ander inzicht te bren gen, is tot nu toe jammerlijk mislukt. 1 De Dritsche troepen in Rusland hebben tot nu toe een allesbehalve schitterend figuur geslagen en het werd hoog tijd, dat de regee ring besloot ze naar bull terug te doen kee- Zooals bekend hebben de arbeiders in de Ententcstaten ten krachtigste op de terugtrek king dier troepen aangedrongen. Zij gingen van de gedachte uit, dat Engeland met de Russische binnenlandsche toeatauden niets te maken heeft en hun waarschuwing heeft langzamerhand' zoo luid en zoo dreigend ge klonken, Rat de regeeriug er niet doof voor kon blijven. Het succes van Koltsjak, waarop zij haar hoop gevestigd had, blijft uit en liet is begrij pelijk, dat door het bericht, dat de Britsche troepen terug getrokken zullen worden, het aovjetleger weer geestdriftig in actie is. In Hongarije schijnt men minder' gunstige ervaringen met het bolsjewisme opgedaan te hebben en er was de laatste dagen zelfs sprake van een aftreden van Bela Kun, die de teugels van hot bewind in zijn handen niet meer veilig achtte. Zooals wij reeds meldden worden in Hon garije besprekingen gevoerd om met den ou den toestand te breken. De Entente 'heeft te kennen gegeven met de radenregeeiïng niet te willen onderhandelen. En deze regeering richt thans een oproep tot de proletariërs van alle landen. - De bourgeoië-rcgeciingen der Entente, zoo wordt in dezen oproep gezegd, willen ons met geweld van wapenen en door den hon ger weder brengen onder het juk van liet kapitalisme, dat wij afgeworpen heb ben. Men wil ons "in oloed en las ter doen ten onder gaan, want het feit van ona bestaan alleen reeds is een gevaar voor hen, die bij het verdeelcn van den buit allen raad van het gezond verstand uit 't oog verloren hebben. Dc Entente beweert, dat zij niet met een partij in Hongarije kan onderhandelen en dat de macht in den proletariërsstaat niet op den volkswil steunt, Zij, die jarenlang kolo niale politiek voerden, die de aanvoerders van oproerige benden tot hun bondgenooteji heb ben gemaakt, die de Roemeensche en de Servi sche regeeringen te vriend houden, die de nieuwe stalen Tsjecho-Slowakije en Polen, waai dc dictatuur van enkele bourgeois heerscht, hebben erkend, zij durven onze re geering van schrikbewind aanklagen! Zij, die millioenen met geweld ten oorlog hebben ge voerd, die den opstand der arbeiders om meer levensgeluk met geweld verstikten en alle luide eischen dier arbeiders, smoorden! Zij, de vrienden der witte terreur in Finland; dc beschermers der Poolsche pogromaan voerders; de heeren, die evengoed als de Dultsche imperialisten slavenhandel drijven met de krijgsgevangenen! Zij spreken van schrikbewind, die onze kinderen door de hongerblokkade willen uitmoorden! In Boedapest alleen hebben 500.000 arbei ders bij de eerste arbeidersverkiezingen ge stemd, en dit in een stad, die slechts een mil- lioen zielen telt. Dit is vo.or de Entente ech ter geen teeken van den volkswil, want de volkswil is voor haar niets anders dan de wil der bourgeoisie. Om den laster te bestrijden noodigen wij de proletariërs aller landen uit, afgevaardig den te zenden om den toestand te leeren ken nen om te zien hoe het kapitalisme door on zen arbeid vernietigd is en hoe de socialisti sche maatschappij wordt opgebouwd. Zij zullen dan zien, dat het niet de uitschakeling van het parasitaire «kapitalisme is, maar wel de hongerblokkade, welke den heropbouw tij delijk bemoeilijkt. Komt, zoo besluit de oproep tot het prole tariaat,, komt en oordeelt, of het de dictatuur van het proletariaat'of die van de bourgeoi sie]», die op den volkswil steunt. Men vraagt zich onwillekeurig af, waarom deze oproep noodig was. Hij geeft onwillekeurig den indruk vdn een noodkreet, van een beroep op mogelijke geest verwanten, van iemand, die begrijpt, dat het met zijn macht ten einde loopt. Ook de Russische bolsjewistenleiders heb ben meermalen dergelijke oproepen tot het proletariaat van andere landen gericht en het gebeurde steeds op die tijdstippen, waarin het van algemeene bekendheid was, dat de sov jetrepubliek met buitengewone moeilijkheden had te kampen. In Dtiitschland wordt, zooals begrijpelijk is, nog nagepraat over de onthullingen van Erzberger, Michaëlis en anderen ^ordf ik, dat zoowel de Nieuwe gezichtspunten worden niet meer -eopend cn het is begrijpelijk, dat zoowel de democraten als de nationalistische partijen hun uiterste best doen .elkaar zoo schuldig mogelijk aan den Diiitschen débacle voor te stellen, OVER DEN MOORD OP MANNHEIM. Volgons oen Wol f f - telsgram uit Berlijn wijst do Deutsche Aliegomeino Zeitun.g in een bespreking over de houding van Each naar aanleiding van liet geval Mannheim er op, dat twee dergelijke gevallen voorgeko men zijn ten tijde van de Duitsohe bozet- ting in 1871. Beide gevallen zijn ontleend aan het zevende deel van het werk van Pitaval, Twee Duitsohe soldaten worden door Fransche burgers aangevallen en één zwaar gewond en één .gedood,en in beide gevallen werden de beschuldigden door het Fransohe gerecht vrijgesproken. Bismarck had in een brief aan het Parijsche gezant schap geschreven, -zooals ook de couranten nadrukkelijk er op gewezen hebben, dat de Duitsohe regeering er niet aan dacht de Fransohe regeering voor de uitspraak van een jury verantwoordelijk te stellen. KORTE BERICHTEN. De uitslag van de verkiezing ie Both- well, waar de zelfde arbeiderscandidaat die het in December aflegde, nu gewonnen heeft met een meerderheid van 7000 stemmen is een treffende overwinning voor het beginsel Van nationalisatie. Bothwell ligt in het mijnwerkersdistrict van Lauarkshne Naar V. D. meldt, zal dr. Franz wor den benoemd tot Oostenrijksch minister van Buiteul. Zaken. Gisteravond ging een commissie van Duitsche werkgevers en arbeiders naar Ver sailles om met de Fransche sub-commissie de bijzonderheden te regelen voor het in dienst stellen van vrijwillige arbeidskrachten bij het werk van het herstel in Noord-Frankrijk. Foch is benoemd tot Britsch veldmaar schalk en eereburgér van Londen. De mijneigenaars hebben zich tot het mijnwerkersverbond in Yorkshire gewend met een voorstel om te Leeds bijeen te komen. Alen dacht dut de staking gisteren zou eindi gen. Ook Oostenrijksche arbeiders zullen aan het herstel vm Noord-Frankrijk mede werken. Verleden Maandag is er een hevige storm boven het Roosevdt-vliegveld losgebar sten. Er werden drie buitengewoon groote machines vernield, waaronder een Handly Page machine, welke 11 ton woog. Botha hee'ft in een rede te Kaapstad Lloyd George's gematigdheid en diensten aan het Britsche Rijk geroemd. Long heeft de tngelsche unionisten aangespoord een Times-plan van dominion homer-rule voor Ierland in gunstige overwe ging te nemen. De strijd tusschen blanken en negers in Chicago duurt met hevigheid voort. Te Neurenburg staken de handels- en kantoorbedienden. De actie van de zetters, drukkers en het verder personeel was oorzaak, dat de couranten niet verschijnen konden. De Amerikaanse/ie radicalen keuren Wilson's politiek tegenover Rusland af. Nitti heeft verklaard, dat Italië noch tegen Rusland noch tegen Hongarije zal strij den. Het Zuid-Slavische kabinet treedt af. RIJST. (Officieel). Herhaaldelijk bereiken den mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel berichten dat winkeliers wel rijst beschikbaar hebben, doch alleen „vrije rijst" waarvoor de maximumprijs niet zou gelden. In verband hiermede zij er de aandacht op gevestigd, dat er in het geheel geen vrije rijst is, die buiten de maximumprijsregeling valt. De maximum prijzen gelden voor alle rijst, die in het ver keer komt. De rijstpellers, de eenige houders van rijst ten onzent, leveren dan ook uitslui tend tegen de gestelde prijzen af. De winke lier, die meer dan den maximumprijs rekent, handelt onrechtmatig en stelt zich aan een strafvervolging bloot. Het is de uitdrukkelijke wensch van den minister, dat onder geen beding maximum prijzen worden overschreden; gevallen van prijsoverschrijding brenge men dan ook ten spoedigste te zijner kennis. THEE. (Officieel.) De hooge prijzen op de laat ste theeveiling besteed hebben hier en daar de vrees gewekt, dat er weder een schaarsch- te en duurte van thee ten onzent zou ont staan. Reeds spreken beangste huismoeders van een tweeden theenood en haasten zij zich een voorraad voor de toekomst op te doen. Deze vrees is evenwel te eenenmale mis plaatst. Er is geen sprake van een tweeden theenood, integendeel, de theevoorraad hier te lande is grooter dan ooit en voldoende voor meer dan een jaar. Daarbij ondervindt de aanvoer geen enkele belemmering, terwijl bo vendien een uitvoerverbod van thee bestaat, dat niet opgeheven zal worden, zoolang de kans bestaat, dat deze opheffing tot prijsver- hooging hier te lande zou kunnen leiden, DE VRIJE ZATERDAG. Bij kon. besluit van 17 Juli 1919 Staats blad nr. 497, is vastgesteld een algemeene maatregel van bestuur betreffende den vrij en Zaterdagmiddag in fabrieken en werk plaatsen. Deze algemeene maatregel strekt ter uitvoering van het bepaalde in het '2e en 3e lid van artikel 6 der Arbeidswet 1911, ter wijl daarbij het kon. besluit van 2 December 1912, Staatsblad 361, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij het 2e lid van art. 6 van genoemde wet is ingetrokken. In één kon. besluit zijn thans dus samengevat de uitzonderingen op den regel, dat getrouwde en daarmede ge lijk gestelde vrouwen des Zaterdags na 1 uur 's middags in fabrieken en werkplaatsen geen arbeid mgoen verrichten en de gevallen, waarin zulks ook door andere vrouwen en door jeugdige personen niet geschieden mag. Voor laatstbedoelde categorieën van personen wordt deze verbodsbepaling thans voor het eerst sedert het in werkingtreden van de Ar beidswet 1911 gesteld. Uit de afkondiging van dit kon. besluit mag geenszins worden afgeleid, dat een spoe dige in-werkingtreding der nieuwe Arbeids wet indien deze ook door de Eerste Kamer zal zijn aangenomen, niet te verwachten is. Met de voorbereiding van het in werking treden der nieuwe Arbeidswet is echter nood zakelijkerwijs een zekere tijd gemoeid. Men bedenke slechts, dat een groot aantal bepalin gen dier wet niet in werking zal kunnen tre den, voordat een algemeene maatregel van bestuur, welke nadere uitwerking dier bepa lingen of uitzonderingen erop inhoudt, is tot stand gekomen, terwijl tevoren over den in houd van die maatregelen de in te stellen Hooge Raad van Arbeid zal worden ge hoord. Teneinde nu, voor zoowel dat krachtens de geldende Arbeidswet 1911 kan, de arbei ders in fabrieken en werkplaatsen zoo spoe dig mogelijk in 't genot 'te doen treden van den vrijen Zaterdagmiddag, werd bovenge noemd kon. besluit uitgevaardigd. Als datum van inwerkingtreding is daarbij 1 September 1919 bepaald. BOTERUITVOER. Een hoeveelheid van 436,000 K.G. aan consenten voor den uitvoer van boter door den Algem.'Ned. Zuivelbond, welke eerst waren ingehouden, zijn nu weer vrijgegeven. Een gedeelte dezer partij is reeds uitgevoerd. De rest zal weldra volgen. UITVOER VAN LEVENDE KONIJNEN. De uitvoer zal worden toegestaan van een beperkt aantal levende konijnen, die een mi nimum-gewicht van 1 K.G. hebben. Aanvragen van vergunningen tot uitvoer van zulke konijnen moeten worden ingediend bij de Kamer voor Landbouw van genoemde Maatschappij, onder vermelding van den kostprijs en het gewicht der konijnen. BIER NAAR BELGIë. Havas-Reuter seint uit Brussel: De Monitor publiceert een verordening volgens welke de ontheffing van vergunnin gen voor den invoer, niet van toepassing is op alle soorten bier, die in België'over de Ne- derlandsche grens worden ingevoerd. DE LIQUIDATIE VAN HET KON. NAT .STEUNCOMITé. Door het Kon. Nat. Steuncomité is in ver band met zijn a.s. liquidatie, aart 'de plaatse lijke comité's bericht gezonden, dat de aan deze, in welken vorm ook, verleende subsi dies zijn ingertokken De toezegging volgens circulaire d.d. 7 Januari j.l. en van de wacht gelden blijft ongewijzigd. WOONPLAATS EN VASTE STANDPLAATS. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat, wanneer de woonplaats van een mili tair der Landmacht niet tevens is diens vaste standplaats, en het wonen buiten de vaste standplaats niet door het dienstbelang, in ieder bijzonder geval door dien Minister te beslissen, wordt geëischt, daarvan geenerlei kosten voor het Rijk het gevolg mogen zijn. ACHTERBLIJVEN VAN VERLOF. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat verhindering om terug te keeren van ver lof, tbt herstel van gezondheid toegestaan, geen recht geeft op behoud van de volle jaar wedde over een langer tijdvak, dan waraover het verlof is verleend, tenzij het verlof om de zelfde reden verlangd of liet behoud van de volle jaarwedde door de bevoegde autoriteit nader toegekend is. MILITAIRE PENSIOENWET. Aan den minister van oorlog is door den gep. generaal-majoor Quanjer, voorzitter van de huishoudelijke commissie betreffende de militaire pensioenen, welke naar men weet in dertijd door de ministers van oorlog en ma rine werd ingesteld, het ontwerp eener nieu we pensioenwet voor de officieren van zee- en landmacht aangeboden. NEDERLAND EN BELGIS. Do I'oriiaolio correspondent van het Hbl. seinde: Do Belgische gedelegeerde Sogers sprak bij don aanvang der eerste zitting over de henloiiing van het tract an t 1830 een rede uit ter inleiding van een gedetailleerde no ta van de Belgische delegatie, omvattende alle diaidorata van do Belgische regeering ton opzichte van do herziening. Dezo nota zal Maandag a.s. in de tweede zitting der oommlBsio worden gelezen. Ik vernoem uit zeer .goede bron dat er voor de Nederlandse he delegatie redenen zijn bat tevredenheid over deze eerste zitting, want men heeft nadrukkelijk vastgesteld dat alle besluiten moeten blijven binnen de beperkingen van het voorbehoud, gelijk dat is vastgesteld- door de besluiten van 4 Juni waarin élke overdracht van grondgebied of van eouvoieine rechten is buitengesloten. Deze kwestie, welke van het allergroot ste belang is en hel punt van uitgang vormt tot de onderhandelingen, is in de a cummin jo op geen enkel verzet gestuit, ook niet van de zijde der Belgische delegatie, die niet het minste protest heeft doen haoren togen de resoluties 'van 4 Juni. Ik* kan er aan toevoegen dat de debatten zijn gehouden in een zeer vriendschappe- lijken toon en dat de gedelegeerden zich be ijveren om op dezen weg voort te gaan. Van deze eerste zitting maakten de afge vaardigden gebruik om kennis met elkaar te maken, en de 'lang© tusschenpauze, welke moet veriaopen tot dc volgende bijeenkomst, zal oenigen hunner tüd én gelegenheid geven om zich van de zaken op de hoogte te stel len. De Nedarlandsche delegatie zal oip da Bel gische nota moeten wachten alvorens zij een overzicht of een antwoord kan samenstellen. Het feit dat Laroche is gekozen tot pre sident is eenvoudig een beleefdheid en is hoegenaamd geen aanwijzing van een specia le richting, Eenige Fransche bladen publiceeren het adres van d© Antwerpsdhe afdeeiing van 't Comité der Politique Nationale aan den president der commissie. De Italiaanse lie gedelegeerde Busasi is vervangen door prof. Dionislo Anzilotti en de Ja,panache .gedelegeerde Xachi door prof. Hayushi. VERSTREKKING BROODKAARTEN. De Minister van Landbouw heeft de burge meesters bericht, dat van 30 Juli af slechts aan ben een bruin- of rOggebroodkaait mag worden verstrekt, die thans in het bezit van een dergelijke kaart zijn of reeds een aan vrage tot het bekomen van een zoodanige kaart hebben ingediend en dat voortaan niet meer bruin- en roggebroodkaarten aan de ge meenten zullen worden geieverd, dan laatste lijk werden ontvangen. levens zal van 30 Juli af geen ruiling van wittebroodkaarten voor bruin- of roggénrood- kaarten mogen plaats hebben, dan ten oeüoe- ve van degenen, die reeds een zoodanige rui ling lieben aangevraagd. len overvloede vestigt de Minister er de 1 aandacht op dat bet aan personen, die in het bezit zijn van 'n bruin- of roggenroodkaart wel vrij staat in de plaats hiervan een witte- broodkaart aan te vragen, terwijl personen, die zich hier te lande komen vestigen voor de eerste maal vrij zullen zijn in de keuze der broodsoort, welke zij wenschen te ontvangen. Het bovenstaande heeft ook betrekking op de aanvullingskaarten. Op de broodkaartbe- wijzen zal door de Burgemeesters bij de eerstvolgende aanbieding behooren te wor den aangeteekend, of hierop bruin of rogge- dan wel wittebroodkaarten zijn verstrekt, ter wijl in het vervolg op broodkaartbewijzen slechts broodkaarten zullen mogen worden afgegeven van de soort, welke daarop staat vermeld. SCHIPPERSACTIE. Maandag had te Amsterdam onder voor zitterschap van den heer J. de Vries van Gro ningen, in verband met het schippersconflict een vergadering piaais van de hoofdbesturen van den Algemeenen Schippersbond, den Al gemeenen Rijnsehippersbond en den Roomsch-Katholieken Schippersbond. Besloten werd, dat aan de leden de vraag zal worden voorgelegd, of zij de hoofdbestu ren machtigen, om aan den minister van landbouw voor te stellen: „Wij zijn bereid te mijnen, mits u ons ontstaat daarna te laten nummeren". Dehoofdbesturen waren van meening, dat zij1 niets mogen nalaten, om de actie van zoo kort mogelijken duur te doen zijn, maar bovendien, dat de leden, die de actie voeren, in ieder geval medezeg-ging krij gen, wanneer door den minister een wijziging wordt voorgesteld. De antwoorden van de verschillende districten moeten voor of op 10 Augustus a.s. ontvangen zijn. In de afgeloopen week is op de rijksschip- persbeurzen geen enkel schip bevracht. Dank zij den grooten ijver van het perso neel van de tot liet Gorcumsche garnizoen be- hoorende 2e compagnie torpedisten, die de werkwillige schippers beschermen, wordt de toestand op de Waai, Nieuwe Merwede, Maas en in den Biesboscli met den dag beter. Dag en nacht wordt door het personeel van deze compagnie gepatrouilleerd. Bescher ming zoekende vaartuigen worden verzameld en gezamenlijk verder geëscorteerd. De stakers varen met verschillende motor booten en trachten overal waar geladen wordt, de werkwilligen hiervan af te Houden. De booten.der stakers worden door de rijks- vaartuigen voortdurend gevolgd, behalve in den Biesbosch, waar het vaarwater soms te ondiep is, terwijl de boot van de stakers die wateren kan bevaren. Het doel der stakers is, de staking zoolang te doen aanhouden voornamelijk tot den oogst der suikerbieten, welk uroduct per vaar tuig moet vervoerd worden - totdat de re- geering de vaste tarieven en beurtbcvrachting weder invoert. Dinsdagavond vergaderden te Amsterdam de Christelijke schippers, onder leiding van ds. J. L. Schouten, uit Arnhem. Na een rede van het lid der Tweede Kamer, den heer C. Smeenk, werd overgegaan tot oprichting van een Prot. Ghr. Schippersbond met 60 leden. Aan een voorloopig comité werd opgedra gen statuten te ontwerpen. Te Zoutkamp (Gr.) trachtten leden van den Schippersbond werkwillige schippers langs het Reitdiep over te halen niet langer wierdegrund te laden en te vervoeren. Ten deele gelukte hun dat. Bij één schipper echter niet. Met een tjalk der firma Van der Wal, te Harlingen, die op der Wadden het schelpenzuigersoedrijf uitoefent, ging een twintigtal schippers op dat geladen kléischip af. Ze hadden schoppen aan boord, om zo.q noodig het schip te kunnen lossen. Bij dit schip gekomen, zagen de schippers daar' aan boord twee veldwachters met geladen geweer, weshalve ze onverrichter zake terug gingen. De heide stöom-scüelpenzuigers liggen thans werkloos voer dep. wal. Anders visscneo, ze gedurende de geheele maand Augustus 4000 kub. M. a 2.50 per week, een schade post dus van 10.000 per week voor beide zuigers. Door de samenwerkende organisaties was Dinsdagavond in gebouw Frascati te Am sterdam een vergadering belegd, waar de heer A. B. de Zeeuw, lid der 'iweeds Kamer, de houding besprak welke de schippers heb ben aan te nemen, naar aanleiding van hst in beslag nemen hunner schepen «oor de n> geering. Spr. noemde het gebeurde van Dins dagochtend in de haven- een overrompeling zooals er slechts één enkel voö» beeld is aan te halen uit de geschiedenis, namelijk de over rompeling van Breda nrct het turfschip, waar in soldaten verborgen waren. Er moest eca andere weg gevoncen worden om deze z-zah spoedig tot een einde, fe doen komen, wil de schipper niet tot armoede worden gébracht. Spr. drong er met klem op aan den saijd i? voeren in overleg en deer beraadslagingen met dc erg anisa ties. De redt werd door hei zeer groot aantal iochocriiers met ccn dave rend applaus ontvangen. Gisteren beeft de inspecteur der binnen scheepvaart, do heer Dekkers, te Rotterdam het eerste schip gevorderd. De vorige week had schipper Neder pelt een vracht regeeringsicaia aangaaomen voor Apeldoorn. Toen hij op sijn ladingspiaata aangekomen waa, hebben de stakers niet 'a motorboot, nadat ze den schipper een pak slaag hadden toegediend, zij» schip versleept. De schipper heeft zich teen tot den inspec teur gewend en zich bij de politie beklaagd; Hoewel hem hulp werd toegezegd, waagde hij zich voor den tweeden keer niet aan een molestatie en weigerde near zijn ladings- plaats terug te keeren. De inspecteur heeft daarop zijn schip gevorderd. Het schip heeft de lading, 100 ten mate. reeds ingenomen en ligt gereed voor de reis naar Apeldoorn. In de laatste dagen wurlt het in de Rat- terdamsche schiipperawerel i wat rrerigerer zijn al molestaties voorgekomen aan as Leuvehaven en aan da Waalhaven, waarbij de politic hardhandig moest po-treden. HET CONFLICT MET DE COMMUNISTEN TE ZAANDAM- In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Zaandam heeft bur gemeester Terlaan een uiteenzetting gegeven van het gebeurde op Zaterdagavond. Hij be weerde, dat het Brommert en zijn commu nistische partijgenoten niet te doen was om de propaganda doch om rumoer te verwek ken. Zij weten zeer goed, dat, als te Zaandam voer dat doel vergunning wordt gevraagd, dit niet wordt geweigerd. Echter zou een der gelijk verlof niet gegeven worden voor de markt, omdat daardoor de kooplieden en de marktbezoekers zouden worden geschaad. Het aanvragen om de vergunning wordt met opzet nagelaten, om de kans op kabaal niet te ontzien. Toen Brommert weigerde gevolg te geven aan het bevel van de politie om zijn propa ganda te sta'ken en het publiék begon op te dringen, was het trekken van de revolver ■noodig om heit volk op een afstand te houden. Een andere vraag is of het misschien niet ge- - wenscht ia de verbodsbepaling betreffende het luidkeels bekend maken van den inhoud van gedrukte stukken, uit de politieverorde ning te laten vervallen. Echter zoo lAng deze bestaat, dient de 'bepaling gehandhaafd. De heer Emmer (S. D. A. P.) had het rel- letje bijgewoond en ook den indruk gekregen, dat het opzettelijk werd uitgelekt en dat het gericht was tegen heit soc.-dem. gemeentebe- stur. Hij voorziet dan ook een herhaling. Wat het optreden der politie betreft, is heb hem opgèvallen, dat de inspecteur hardhandig te werk ging en overdreven zenuwachtig was. De heer Beumer (R. K.) vroeg of voor het voeren van soc.-dem. propaganda in de ge meente, ook steeds vooraf verlof is gevraagd. De voorzitter antwoordde hierop bevesti gend. Alleen is d'ie eenmaal ten aanzien van het houden van een optocht nagelaten, doch toen is deze door de pj'litie ook terstond be let. Wat het optreden v-an den inspecteur be treft, had apr,, die hem terstond na het ge beurde had gesproken, niet den'indruk ge kregen, dat deze zenuwachtig was, doch vond' hem juist zeer kalm. Het trekken van de re volver geschiedde ten preventieve, om erger te voorkomen. Uit dat oogpunt verdient de politie een woord van lof. Voor een herha- ■ling ia spreker niet beducht. Een dergelijk optreden van Brommert za'l niet worden ge duld. De heer Duya deed uitkomen, -dat de poli tie tot taak had de orde te handhaven, dat het niet ging tegen de kapitalisten, maar de communisten, die als echte oorlog-sv/instma- kera profijt trachten te trekken uit de misère, waarin in 'den tegenwoordigen tijd de -arbei dersklasse verkeert. 't Is mogelijk, dat do inspecteur zenuwach tig is geweest, doch de beste stuurlui staan ook in dat cpzfaht aan drac Men meet ALKHAARSCII CIURANT. l'CIl. vu Muueiux, 11 11 tl' tl lioi'cla Knal zlnnn nll,nn« I t i« «lauuimiiauauie partijen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1