DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. fi ,11 Bakker's ll3Le s<> 180 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 Z AT ERDAÖ 2 AUGUSTUS. Uit den llkmaarseheri Raad, BiTÏtenlandscli overzicht. Uomeiigil Nieuws. Ho© smaaLc.t LLoffi© en th.ee? Binnenhuid. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere fetters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Er /ijn wel eens van die oogenblikken, dat de raadszaal meer heeft van een Kindcrbe- WHcH plaats dan van een vergaderlokaal waar de afgevaardigden de3 volks over de belangen gui Qlif gimeelde iliseussiceren. Ei zijn van die momenten, dat er stille af- spi aaitje» gemaakt worden, dat er geheim zinnig' gefluisterd-, gelachen en geknipoogd wordt, Jut de raadszaal een 11. B. S.-lokaal lijkt, waar de jongens zich heimelijk ver- kin uit ren over den kool.dien zij hun leeraar tt stoven zullen geven. ?oö was liet bij tie benoeming van een commissie tot het nazien van de gemeente- in ajnlng. Dit commissie betond tót nu toe uit de herren 'luis, Clocck, Bak, De Lange en Me- lenbrink, doch daar de- beide laatsten zitting in den nieuwen raad zullen he! adviseerde de voorzitter in hun plaats de 'hemen Van d^u Bosch en Westerhof te be noemen. Bij tie stemming werd er al 'geheimzinnig gelachen, werden knipoogjes links en rechts gegeven, or bleek wat te broeien, de klasse \v,i -onrustig; de lecraar-vooraltter kon geen I u Werkelijk volgde even later een groote, li-iiki-, ;»e..-:ii»,e Ven a using. A ••hi' v an 'dé veertien raadsleden bleken op de-schitterende gedachte gekomen, den heer W 'teihof, die niet aanwezig was, een be wijs van hun sympathie te geven door hem opzettelijk óp liim StembiljoE door ven ander te vervangen. Men stemde op den heer Oovera, op den heer Verkerk, op den heer Thomson, geen van dritcn door den voorzitter aanbevolen, ja zelfs -varen een tweetal raadsleden, zoo grappig galant hun stem op mevrouw Wes- Fcriiof ufï te brengen, wetende, dat deze die eerst in September zitting neemt nog nii i voor en Jniitmissoriule benoeming In aanmerking kan komen. De op haai uitgebrachte stemmen hadden dan ook blijkbaar meer de bedoeling de ha telijkheid aan hei adres van den afwezigen heer Westerhof een nog stuitender karakter te geven. 1 let eind van het liedje was, dat, nu de lieer Wi rte.rliöf dooi zijn mcdoraadsleden niet geschikt wordt geoordeeld om in ccn commissie tot het nazien der gemeente-reke ning zitting te nemen, de heer Verkerk, die acht stemmen behaalde, in zijn plaats zal treden. Lm lijk gezegd verwonderde het ons, dat deze zonder een'woord vnn protest de door den voorzitter voor zijn vroegeren n; no.pt bestemde benoeming aanvaardde. Ilij toch kon zich herinneren de raads zitting waarin hij voorgedragen en gepas seerd werd als regent van het Weeshuis, ligt nog niet zoover achter.ons hoe onaange naam het is wannen men van zijn collcga- randslrdni de duidelijke bewijzen krijgt) dat men i p.' tlclljk ^ij ecne benoeming wordt Euiieilgeslotcn. „Iku ik ils regent van het Weeshuis onge- hlkt', I ••laat er een enkele reden om mij t.'n'e lcediglng te'doen gevoelen?" heeft de hen Verkerk destijds met nadruk in den Rand gevraagd. En fflr. Leesberg heeft daarop geantwoord, dat hij den lieer Verkerk als S. D A. P.-er niet de aangewezen pacdagoog achtte. Nu den lieer Westerhof iets dergelijks pas seert en hij niet aanwezig is onr voor zijn goed recht op te komen, heeft de heer Ver kerk geen woord van protest tegen, de han delwijze vnn den Raad geuit, maar de plaats vnli (ten ("'dupeerde ingenomen, Zal hij op zijn beurt den lieer Westerhof antwoorden als deze in ccn. der volgende zittngen soms mocht vragen wharorn hij .niet geschikt tot het nazien van een gemeente rekening geoordeeld wordt? Het vlotte trouwens in het geheel niet met die commissie-benoeming. Nauwelijks was zij bekend of mr. Sluis, als voorzitter gekozen deelde met breed ge baar mede, dat hij dit baantje door over drukke werkzaamheden niet wenschtc te aan vaarden. Weer een onvoorziene gebeurtenis en het is begrijpelijk, dat de voorzitter ten slotte zijn geduld verloor en aan de hand .van art. 36 van het reglement van orde betoogde, dat dc lieer Sluis wel degelijk verplicht was deze benoeming aan te nemen. Maar hij ondervond spoedig; dat debattee- reu met ten jurist een onbegonnen werk is ou de lieer Sluis bespeurde in liet hem om- strikkeml net dan ook zulke groote mazen, dat Imt hem niet veel moeite kostte- zich te bevrijden. Artikel 36 toch spreekt van dc verplich ting dei rrtadsléden, de hun opgedragen cotunüsslën aan te nemen, wat geenszins in- houdl, dat men, commissielid zijnde, ook het voorzitlei'ichap behoeft te aanvaarden. De heer Clocck die den wind naar zijn kant zag draaien, haastte zicli te betoogen, dat hij hef minstens even druk had als mr. Sluis en om tijd, crgerBis en moeite te besparen wer den ,ii deuren dn raadszaal ecu oogenblik -. uit u eh heeft di leeraar-voorzitfcr zijn dose blijkbaar even duchtig de les gelezen. Na heropening zat ieder rustig op zijn plaats en werd met roerende eenstemmigheid de liet i Bak, die zich in de geheime zitting vrijwillig schim geofferd te hebben, ais voor- alllei dn veelbesproken commissie aange wezen. Overigens heeft de rand een In alle opzich ten gai-'ij voorbeeld gegeven door zich van onthouden. agenda-punten te •Vrijwel de geheele agenda ging er zonder debat of hoofdelijke stemming door en zelfs het opnieuw aansnijden van de gevaarlijke gasprijskwestie ontlokte slechts den heer Ver kerk de verzuchting dat hij het niet goed oor- du'U het product ook aan de meer gegoeden onder den kostprijs te verkoopen. Ware de heer Westerhof aanwezig geweest, dan zou over deze nieuwe regeling waar schijnlijk nog wel iets anders in het midden gebracht zijn. Thans ging alles van een leien dakje. Den vereenigingen voor woningbouw werd zoowel wat het uitvoeren van werken door particu liere bouwkundigen als wat de groepsgewij ze aanbesteding betreft de vrije hand gelaten Met betrekking tot de kaasmarkt werden de door B. en W. voorgestelde wijzigingen goed gekeurd en zal de 83-jarige president-waag- meester De Rover, die jaren lang zijn beste krachten voor de gemeente heeft gegeven, danlc zij den heer Lubbe, boven zijn pensioen levenslang een gratificatie van 150 ont vangen. Liet ontslag der zeven oudste kaasdragers achtte de Raad noodzakelijk maar de heer I.ub-be drong op een andere benaming der te gemoetkoming aan om vermindering van het staatspensioen van deze oudjes tc voorkomen, waarna de heer Ringers een lans voor het be houd van de oude tradities der kaasmarkt heeft gebroken. - Dank zij zijn opmerkingen en die van den heer Van den Bosch zal de kaasmarkt Voor vreemdelingen oen- meer aesthetisch karakter krijgen door het opnieuw invoeren van de witte kleeding der kaasdragers. De zoolang verlangde kinderbewaarplaats zal er komen, al begint zij- haar bestaan heel bescheiden in een directiekeet en de verceni- ging Kindervoeding die volgens mr. Sluis langzamerhand, dank zij 't subsidie een ge meentelijke instelling in een particulier kleedje wordt krijgt voor dit jaar nog de dcor haar aangevraagde gemeentegelden. De brug over het Nassaukwartier wordt ge meentelijk eigendom en de avondschool voor ambachtslieden krijgt de benoodigde meu beltjes, al merkte de heer Cloeck zeer terecht op, dat de ambachtslieden die eigenlijk zelf wel kunnen fabriceeren. De rest van de agenda, een verzameling van rekeningen en suppletoire begrootingen, werd met bekwamen spoed afgehamerd. Vermelding verdient, na al het daarover in vorige raadszitingen gesprokene, zeer zeker een nieuw besluit inzake de langzamerhand niet alleen beroemd maar ook berucht gewor den beelden van het Schermerhek. Staakten over het voorstel ze weer op hun oude plaats te zetten oorspronkelijk de stem men, zag in de daaropvolgende raads zitting de heer Van den Bosch de door hein uitgestalde deskundigen hooger ge schat dan die door B. en W. op den voorgrond werden geschoven ten slotte zullen de laatsten, die blijkbaar achter de schermen gewerkt hebben, waarschijnlijk nog met den palm der overwinning gaan strijken. Volgens een ingekomen schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen ten geleide van een koninklijk be sluit is namelijk het raadsbesluit tot her plaatsing der beelden op het Schermerhek als zijnde niet in het algemeen belang, ge- schorscht tot 1 Februari 1920, vóór welken datum een definitieve beslissing zal moeten vallen. Aan het slot der openbare zitting heeft de heer De Lange, onder instemming van den Raad, den burgemeester een woord van hulde en dank voor zijn werken in het belang dei gemeente en een woord van spijt over diens voornemen tot aftreding gebracht. De burgemeester heeft daarop in het kort geantwoord, Hij zpl hiervoor meer uitvoerig gelegen heid vinden bij het afscheid van den ouden Raad in Augustus en van den nieuwen in October. Het zijn wel moeilijke en inspannende da gen die hem in den korten tijd van zijn ver blijf hier nog resten. De nieuwe Duitsche grondwet is aange nomen. Minister Bauer heeft ter gelegenheid daarvan een rede gehouden, waarin Ui' groote beteekenis van deze gebeurten genh de Fiecft gewezen. Hij hoopte, dat het nieuw geslichte ge bouw er toe zou mogen bijdragen het gevoel vnn nationale eensgezindheid aan te wakke ren en den wil tot saamhoorigheid met het moederland te versterken overal waar de Duitsche taal wordt gesproken. I lij wees er op, dat de ellende van den oorlog de levenslust van het Duitsche volk niet gebroken heeft en hoopte, dat deze door den nood der tijden gestaald zal worden en mede zou werken om liet volk in zijn streven naar het hoogste goed van het land en de meuschheid op te heffen. De voorzitter Fehrenbach spak eveneens den wensch uit, dat het Duitsche volk door drongen mocht worden van den geest van arbeid en orde, opdat het zich uit de ellende weer tot regelmatige geordende toestanden kan opwerken, De redt voelingen werden met instemming begroet. ifet aannemen van een nieuwe grondwet ia dan.ook het leggen van den eersten, .steen van een nieuw, hecht gebouw, dat het Duit sche volk voortaan als woonplaats zal die nen. Natuurlijk is Duitschland met zijn nieu wen grondwet alle staten in democratie voopiit. Ook met de wenschen der democratische 13 in de nieuwe grondwet, waarin ook het Radcnstelsel is opgenomen, rekening ge houden. Het zal v/el niet lang duren n! deze partij neemt weer aandeel in de regee ring. Meer en meer wordt gevoeld, dat deze sterker zal worden wanneer zij niet alleen uit Centrumleden en sociaal-democraten, maar ook uit leden van de democratische partij zal bestaan. t De Bolsjewiki hebbep weer minder goede berichten tc boeken, i Oeneraal Denikin riikt zegevierend voor waarts en heeft Kamisjïn en PoWawer geno men. De positie der Bolsjewisten in Astrakan wordt hachelijk genoemd. Alleen in Kamis jin zou Denikin 5000 gevangenen gemaakt hebben. Zooals bekend zijn de Britsche troepen in Rusland aan het terugtrekken. Doordat de Russische strijdmacht, die met haar samen werkte, begreep dat zij in den steek werd ge laten, kwam er een kleine paniek, die het verlaten van het eens betreden gebied voor de Engclschcn niet gemakkelijker maakte Een nieuwe generaal, n.l. Rawlinson, gaat nu naar het N, van Rusland, om den terug tocht te leiden, terwijl ook meerdere oor logsschepen naar Rusland gezonden zullen worden. In Duitschland worden de onthullingen voortgezet. De regeering heeft een witboek over de voorgeschiedenis van den wapenstilstand gepubliceerd, in welks voorrede o. a. gezegd wordt, dat de publicatie noódig was om de vorming van legenden tegen te gaan. Ludendorff, die met de publicatie van. dit witboek minder ingenomen is, bestrijdt reeds den inhoud daarvan in de Lokal Anzeiger. Nog deze maand zal zijn boek verschijnen, dat over een en ander meer licht verspreidt. Nieuwe onthullingen, ditmaal dus van nationalistische zijde, staan ons te wachten. Het eenige goeds, dat er in beschuldigingen en tegenbeschuldigingen zit, is slechts dat daaruit een zuiveren kijk op de verantwoor delijkheden voor het ineenstorten van Duitschland wordt verkregen. Wij meldden reeds, dat Bela Kun er slecht voorstond. Uit Boedapest wordt thans gemeld, dat gisteren in een zitting van den Boedapester Centrale Arbeidsraad de regeering van de Raden-republiek is afgetreden. Zij wordt overgenomen door vertegen woordigers van de vakvercenigingen. De leden van de nieuwe regeering behoo- ren tot de sociaal-democratische partij., Bei del is minister-president. Uit Weenen- wordt gemeld, dat Bela Kun een overzicht gaf van den uiterst benarden politieken en militairen toestand. De zitting was zoo stormachtig, dat de rede van Bela kun buiten door de opeengepakte volksme nigte gehoord werd. Onder den druk der vakvercenigingen werd toen tot het aftreden van de Radenre- geering en het vormen van een soc.-dem. ministerie besloten. De nieuwe regeering werd met gejuich door duizenden begroet. Zij besloot onmiddellijk tot het weer her stellen van het privaat-eigendomsrecht en richtte een proclamatie tot het volk, waarin de wensch wordt uitgesproken vrede met alle naties te sluiten. zaam gesteld, om aldaar den dienst te helpen uitoefenen, kan deswege voor rekening van het departement van Waterstaat cene toelage worden verleend tot een bedrag van ten hoogste 1,50 per dag. DE E. L. T. A. Onze Acirtteriamriil!?..® ""-""".pondert schrijft: In enkele maanden is aan dé Over?,ijd.e van het IJ, Noordwestelijk van Amsterdam, als 't ware een dorp uit en grond getooveru, dat ver weg ligt, feitelijk boden de bewoonde we reld. Voor men dit tentoonstellingsterrein be reikt, heeft eer. voetganger vanaf de bekende Tolhuisboot nog wel een half uurtje loopen, maar er bestaat gelukkig een andere en bete re verbinding met de boot, die van de De stelling onderhoudt, bit nieuwe tijdelijke dorp, is reeds algemeen bekend onder di en Kerate AI km. Eleclr. KolflebrHmleri) GEVAREN-TOELAGEN. Bij kon. besiuit is bepaald, dat aan offi cieren, onderofficieren cn militairen beneden dien rang, c. q. boven cn behalve den bijslag wegens verplicht tijdelijk verblijf buiten de vaste standplaats, eene toelage kan worden toegekend, op grond van den bijzonder gc- vaarvollcn aard der hun opgedragen werk zaamheden. Deze toelage is bepaald op een bedrag van ten hoogste 3,— per dag, doch wordt gedurende oorlogstijd niet ver-' lcend. De 'toelage wordt toegekend, telken male dat een officier, onderofficier, enz werkzaamheden als bovenbedoeld verricht heeft. MILITAIRE TELEGRAFISTEN. Bij kon. besluit is bepaald: militaire tele grafisten, die bij een Rijkstelegraafkantoor worden gedetacheerd ter vervanging van ambtenaren van den Rijkstelegraafdienst cn bij 't regiment genietroepen opgeleid worden om in oorlogstijd als vaandrig te kunnen op treden en militaire telegrafisten, die ter ver vanging van ambtenaren der posterijen en telegrafie worden aangewezen tot hulpver leening bij den Rijkstelcgraafdienst, genieten gedurende dien tijd eene toelage van 0,50 j pei; dag. Aan militaire telegrafisten, die in buitcn- I gewone omstandigheden tijdelijk aan één I der Rijkstelegraafkantoren worden werk- Ruy terkade de verbinding met de tentaon- naam van E. L. I. A. (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam). Reeds geruimen tijd wordt met koortsachti- en ijver gewerkt, om alles in gereedheid te renger,. De groote expositie-zalen zijn reeds klaar en maken een geweldigen indruk. Ón der de inzendingen vinden wij ook een water- vliegtiug der Nederlandsche Marine en het roote Engelsch oorlogsvliegtuig „Handley - age". Wij moeiep even de aandacht van on ze lezers vragen voor dit reuzen vliegtuig, dat niet minder dan 18000 K.G. weegt en vroeger bewapend was met eenige mitrail leurs. In dit modern vliegtuig kunnen -niet minder dan 40 pasagiers en 10 leden van het bedieningspersoneel plaats nemen. Bezien wij de machine van naderbij, dan komt men tijt de overtuiging, dat hier inderdaad een meester stuk van techniek vervaardigd is. Heel ge makkelijk en rustig als in een restauratie van een D-trein, kan men een vliegtocht medema ken. Eenige clubfauteuils -bieden den passa giers een rustig zitje aan, terwijl men geheel ingesloten is eri door groote vensterruiten ge- legenheid heeft het schitterend panorama der j natuur gade te slaan. Ook is dit modem vliegtuig van een groote draadlcoze installa tie voorzien. Langs een trap kan men, evenals op een stoomboot, het bovendek bereiken. Er bestaat gelegenheid, gedurende de tentoon stelling, met dit vliegtuig voor liefhebbers, tochten te ondernemen en zijn wij welinge licht, dan hebben reeds honderden zich voor een tocht door de ruimte aangemeld. In deze tentoonstellingshal zullen worden onderge bracht verkeersvliegtuigen, verkenningsvlieg tuigen, postvliegtuigen, politievliegtuigen en toestellen voor het maken van vliegtochten. De tentoonstelling zal worden verdeeld in 17 groepen en wel: le. Hisorische groep; 2. landvliegtuigen 3. watervliegtuigen; 4. motoren; 5. automo bielen en motorrijwielen; 6. vliegtuigbouw, onderdeden en gereedschappen;' 7. photo- graphie, kaarten en lectuur; 8. telegrafie en telephonie; 9. oriënteering en verlichting; 10. instrumenten; 11. meteorologie; 12. proefvliegtuigen13. medische af-deeling; 14. kleeding, uitrusting en verwarming; 15. we tenschappelijke groep; 16. marine en 17 leger. Gister (Vrijdag) had de plechtige opening plaats. Tal van autoriteiten en mannen van naam in de sportwereld waren bij deze plechtigheid tegenwoordig. Aan de De Ruyterkade werden de genoo- digden door het dagelijksch bestuur bestaan de uit de heéren Luit. Pleeman, Luit. Hofstee en de heer Fuld, aan boord van een gepavoi- seerde boot ontvangen. Gedurende de over tocht, genoten de passagies reeds van de vliegtuigen, die reeds .boven Met tentoonstel lingsterrein het luchtruim doorkliefden. Een watervliegtuig daalde in de onmiddellijke na bijheid van het bootje, stoof door het IJ, waarvan het de goivenhoop opzweepte, en zich daarna weer naar hoogere sferen ver hief. Aan de landingsplaats gekomen, werden dc talrijke gasten door generaal Snijders, oud-opperbevelhebber van ons leger, welkom geheeten, die de welkomstrede uitspraak. Spr. vond het een voorrecht, dat Z. E. de minister van Waterstaat gevolg heeft gegeven aan de uitnoodiging om de tentoonstelling persoonlijk te openen. Vervolgens wijdde spr. uit over het doel en de beteekenis der tentoonstelling. Terwijl de luchtvaart tot voor korten tijd zoo goed als uitsluitend ten behoeve van militaire doelein den werd toegepast, openbaart zich in den laatsten tijd het streven om aan dit moderne verkeersmiddel een meer algemeen karakter te verleenen in •rleenen en daaraan een gewichtige plaats het algemeen maatschapclijk bedrijf te geven. Deze overweging, deed in het begin van Februari van dit jaar bij een paar onder nemende mannen, de luitenants-vlieger Ples- man en Hofstee, net denkbeeld eener te orga- niseeren Luchtverkeer-Tenfoonstelling rijzen In vereeniging met den heer Fuld, die zich bij hen aansloot, werd dit denkbeeld nader uitgewerkt en weldra waren zij zoo gelukkig een aantal vooraanstaande mannen op het gebied van handel, scheepvaart, industrie en bankwezen bereid te vinden aan het plan een krachtigen steun te verleenen door een be langrijk kapitaal als waarborgfonds bijeen te brengen. Hiermede was d-e eerste voorwaarde vervuld om aan de verwezenlijking van het plan te kunnen denken. In tweeërlei opzicht waren de vooruitzich- len voor het slagen der tentoonstelling bijzon der ongunstig zoowel ten opzichte van den zeer korten tijd, die ter voorbereiding beschik baar zou zijn, ate men de tentoonstelling nog in het goede seizoen wilde doen plaats vin den, als ton aanzien van verschillende om standigheden, uit den oorlogs- en crisis-toe stand voortgevloeid, n.l. de hooge bouwkos ten, de transportmoeilijkheden en de politie ke verhoudingen in het buitenland. Maar dit alles heeft de heeren, die het plan hadden op touw gezet, niet afgeschrikt. Zij hebben zich van een aantal medewerkers we ten te verzekeren en zijn dapper aan het werk gegaan. Indien zij erin geslaagd zijn hun doel te bereiken of althans tot nabij te nade ren, wat het publiek zal weten te beoordee- len, dan is dat zeker niet hieraan toe te schrij ven, dat moeilijkheden hun bespaard zijn ge bleven. Spr. eindigde in de hoop, dat deze tentoon stelling in ruime mak de belangstelling zal opwekken van hen, die de luchtvaart als sen gewichtig en onmisbaar element in het maat schappelijk leven beschouwen en velen tot leering en tot waardeering voor hetgeen op dit genied bereikt te, zal strekken Vervolgens begaven wij ons naar de groote tentoonstellingshal, die bijna even groot is als het Paleis voor Volksvlijt tc deze bal hield de Minister van Waterstaat, de heer König, de opening. Spr. stekte het ten zeerste op prijte dat hei comité der tentoonstelling tot hem de uitnoo- dig'ng had gericht de ttniconsteiimg te wil len openen. Hij geloofde wd uit aller naam te spreken, wanncar hij het comité gelakwtoschfe met het heden reeds bereikte resultaat, na dc moeilijk heden, waarmee de voorbersiding gepaard is gegaan, tot een gelukkig eind zijn gebracht en wij zoo aanstonds zuïien kunnen ontwaren waartoe energie en vasthoudendheid hebben geleid. Vervolgens gaf spr een od'te-ks van het ge bruik der vliegmachine ate oor logs vliegtuig; maar wees op de hoopvolle toekomst voor de luchtvaart bij het vredesverke.er, waarbij het begrip „afstand" bijna zal verdwijnen. De periode, welke spr. schetste, staat vol gens spr. te worden verwezenlijkt, is reeds ge opend: deze tentoonstelling is daarvan het tastbare bewijs. Maar er' is ook nog een an dere aanwijzing voor n.l. deze, dat hetgeen met het vliegwezen samenhang* voortaan zal zijn betrokken onder de bemoeiingen van het Departement van Waterstaat, insiede van gelijk tot dusverre onder het Departement van Oorlog Spr achtte het een voorrecht, dat de vreed zame periode een aanvang neemt onder zijn bewind en hoopte, dar het hem gegeven moge zijn eenige leiding te geven aan de a(kneden, welke verdei op het nieuwe gebied zullen worden gezet. Deze schreden zullen' vermoedelijk voor eerst nog niet zoo vast zijn als wij dit. alien zoo gaarne zouden wenschen, want hoezeer 'de techniek van hét vliegtuig gedurende de oorlogsjaren met reuzenpassen vooruit is ge gaan, blijft nog veel te onderzoeken ten einde de betrouwbaarheid van het toestel als ver voermiddel tot nog grooter hoogte te kunnen opvoeren. Spr. meende dat, hoewel veel voor hands nog tastenderwij ze zal moeten worden verricht, nu wel reeds het eerste stadium van proefneming en empirie is doorgeworsteld, zoodat aan het wetenschappelijk onderzoek groote waarde zal moeten worden toegekend en de rijksstudiedienst voor dé luchtvaart in belangrijke mate de helpende hand aan de techniek zal kunnen reiken. Spr vond dat men niet behoefde te herin neren, dat wij met de vadert andsche techniek met betrekking tot het vliegtuig ons thans nog wat op den achtergrond bevinden, bovendien; zoo begrijpelijk, omdat wij ons gelukkig niet behoefden te begeven in dien afschuwelijken wedijver, welke de oorlogvoerende mogendhe den onderling hebben moeten aangaan. Wij hebben dus tot zekere hoogte reden tot dank baarheid, dat bij ons eenige achterstand heerscht, maar hier stemt het oris tot vreugde, nu wij gewaar worden, dat, zoo spoedig de gelegenheid tot het inhalen van- onze schade zich voordoet, deze schier onmiddellijk wordt aangegrepen en het kloeke intitiatief, waartoe het comité dezer tentoonstelling zoo gelukkig medewerkt, den weg wijst, welke thans moet worden ingeslagen. Van harte hoopte spr. dat de tentoonstel ling in ruime kringen belangstelling zal trek ken en dat het comité daarin voldoening mo ge vinden voor zijn krachtig streven. Hiermede verklaarde spr. de tentoonstel ling geopend. Hierna werd een rondgang gemaakt en werd geruimen tijd stilgestaan bij de reeds boven omschreven reuzen vliegmachine de Handley-Page Naast dezen reuzenmachme staat een ge wone vliegmachine, die den indruk maakte van een colibritje naast een arend Over net terrein, dat thans in een tirn is herschapen, begaven wij ons naar het eigeiijke vliegveld, waar de noódige hangars zijn gébouwd, om de nog aankomende en reeds binnengevlogen vliegtuigen een veilige plaats te bieden. Hier was het al drukte en beweging. Avia- teurs met hunne helpers waren bezig hun ma chines te bergen, terwijl anderen zien gereed maakten een tochtje door het luchtruim ie maken. Dezen dag gaf nog niet geheel weef, wat de eerstvolgende dagen beloven te wor den want de belofte is grootsch. 1 ijnens de tentoonstelling zullen verschillende demon straties plaats hebben, als het opstijgen vaa verschillende soorten toestellen, hei nomlen van een gerege l den 1 lichtdienst 00 net bui tenland, het gelegenheid geven tot net maken van vliegtochten, nachtvluchten met oege.ei- LKMAAISCII COURANT. tfCCtl ibben, 11'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1