DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 181 Dit nummer bestaat uit 2 bladen, Honderd een en twintigste Jaargang 1919. i)ozo Courant wordt el kan avond, behalve op Zon- en Foentdagon, uitgogevoir. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per el maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Efjk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. MAAN DAG Prijs der gewone Advertentiën i Per regel f 0.15. B|j groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HEliiHs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. 4 AUGUSTUS. JU ui Lüülundscli overzicht. jj% Jl|i Telefoonnummer 3. liet gaat met de aov jet-regeer ing niet naar wciiach. Uit Wnsaen komen than» meer betrouw- baje berichten over den val der 1 longaar- Neiie Hiidemegeering, die, zooals wij reeds meldden, door een zuiver soeiaal-demoera- tiarii kuüinct ia vervangen )p ei tl vergadering van vakbonden werd gum ld, dut de tntente een verscherping van tie blokkade bevolen had cu dat llemburg, Bruck en Winner Neustadt door troepen der I nterne bezet zouden worden. Waar men ook weldra de bezetting vaa Boede-Pest dooi de Roemenen verwachtte, besloot de Raad der vertegenwoordigers der vakbonden mei 93 tegen i stemmen dat de regi t'iiuy miitg! aftreden en plaat» voor een soijaijsbseh kabinet moest maken. Vdry'jlgenïï werd dour liet soeiaal-dcmo- cratisc'h partijbestuur de toestand nader be- sprokc.it en waai Ui vergadering bleek, dat het i oud' leger aan het veiloopeu was, werd ook litet tot het altreden der Radeu- ï'êgeerlng besloten. Hela Kun liad vóór hij zijn ambt neerleg de, ..i den Raad van Volkscommissarissen den toestand ais wanhopig afgeschilderd. De nieuwe ministers belmoren bijna allen tot d< leiders der soc.-dem. vakverbonden. Men zal nu van de Entente gedaan zien te krijgen, dat de Roemenen hun opmarsch naai bocda-l'est onderbreken. I let is begrijpelijk, 'dat de gebeurtenissen in Hongarije voor geheel Europa van groote betreken» zijn. De val dezer Kadcprcgccnug bewijst haai weinige levensvatbaarheid eii luiru yavanging door een soc.-dem. kabinet wijst er op, uai de onder den invloed der revolutie mg es lagen koers ten slotte velen onwenscheiijk blijkt en men in -rustiger vaarwater terug wcusdit te kecren. De nieuwe regeerlng staat thans voor de moeilijki taak. de eigenaardige maatregelen va11 tui sovjetbewind te verzachten of onge daan te maken. Een. eerste gevolg van.den val der Raden- regiring is natuurlijk, dm het met de bolsje wistische propaganda van uit Boeda-Pest ge daan is. Zoolang het conflict tusschen Italië en de z uid Slaven bestaat, zal de opheffing der blokkade den toestainl niet veel verbeteren, al schijnt de oogst ei goed voor te staan. Maai andere moeilijkheden doen zicli voor. Zooals bekend heelt de Raden regeering de huizen vnn de kapitaalkrachtigen geheel of gedeeltelijk voor de proletariër» opgeëischt en zoo wonen er thans tienduizenden prole tariërs in de huizen van gevluchte burgers. l>-/e willen er niet weer uit en er zijn i iot; wens geen andere huizen voor hen be schikbaar. Dat de nieuwe soc.-dem, regee ring niet geheel met liet oude stelsel breekt, blijkt wel uit het voortbestaan der arbeiders raden. liet eerste wat de nieuwe Hongaarsche re giering doen zal is 't sluiten van den vrede. De leidt r van den Arsolraad is te Weenen aangekomen om de besprekingen met de En tente In te leiden, die reeds vroeger als voorwaarde voor onderhandeling stelde, dat er een door het volk gekozen regeering moest zijn. 1 Iet is te verwachten, dat de regeering thans een Nationale Vergadering bijeen zal roepen. De vroegere volkscommissarissen hebben het verstandig geoordeeld niet te lang in Hongarije te blijven. Tibor Szamudev, de leider van het schrik bewind is op zijn vlucht naar Duitsch- Oostenrijk aangehouden en heeft zich van het teven beroofd. De roode grenswacht is ontwapend en door socialistische soldaten vervangen. Bela Kun en eenige volksvertegenwoordi gers verzochten de Duitsch-Oostenrijksche regeering het asylrecht op hun en hun ge zinnen toe te passen, wat hun toegestaan is. Zij worden evenwel in een klein dorp geïn terneerd en voorloopig naar een internee- rirtgskamp overgebracht. In Boeda-Pest moet thans alles rustig zijn. Volgens verklaringen van de nieuwe Hongaarsche regeering zal men niet onmid dellijk overgaan tot opheffing van de inbe slagname van het privaat eigendom. Volgens berichten uil Weenen zal de En tente-commissie er spoedig voor zorg dra gen, d£t liet uitgehongerde Boeda-Pest van levensmiddelen voorzien wordt. De Ween- sche banken zullen binnen enkele dagen ver tegenwoordigers tiaar Boeda-Pest zenden, ten einde den financieelen toestand te bcstu- deeren De bolsjewistische pers is te Boeda-Pest opgeheven. Uit Hannover komt het bericht, dat bij de samenstelling van dc nieuwe regeerlng nog eenige moeilijkheden zijn ontstaan. De Entente zou in deze regeering de voortzetting zien van de dictatuur van het proletariaat zonder communisten en een co- alitiercgccring wenschen door opneming van leden uit den burger- en boerenstand. 'levens loopen er geruchten, dat de be richten over de vlucht van Hela Kun en den zelfmoord van Üzamudey, niet betrouwbaar zouden zijn. Het 6taatsblad heeft een verordening ge publiceerd volgens welke de tot dusver gel dige rechtsvormen, waaronder ook alle ver ordeningen van de gewezen Kaden-regee ring, zoolang van kracht blijven tot de re geering ze uitdrukkelijk buiten werking Werkelijk blijken de Roemenen den strijd thans te staken. Hougaariche bladen vernamen, dat het Roemeensche opperbevel van de Entente be vel kreeg liet Roemeensche offeusiet te eindi gen, waaraan het Roemeensche leger ge- vuig gal, zoodat liet gevaar voor een vreem de dezetung van Boeda-Pest algeweerd is. Mogen wij den Stockholraschec corres- iposukut van de V osaiscüe ztg. gelooven. dan zou ook de Russische sovjetregeeriug er Sleeln voorstaan. In Moskou zou dc sovjetregeeriug haar wil geuit hebben de dictatuur van Moskou m een geregeiden regeenugsvorm te veran deren, wcike nieuwe regeering üe betrekkin gen met liet overig Kuaiaud en met het bui tenland zou wilieu herstellen. De verkiezingen voor de gemeentelijke sovjet schijnen üan ook ten sterke toeneming van de ami-üolajcwistiscüe stroomingen ge toond te hebben. Hoewel het volgens dezen correspondent niet mogelijk is de legers van sovjet-Rusland er onder te krijgen, schijnt rueu te ivioskuu toen met een interventie van Amerika, frankrijk oi Japan rekening te houden, vobrai in het Uosien en /.mu-üus- ten. ie St. Petersburg loopt verder het ge rucht, dat de Entente weidra aan de regee ring te Moskou een voorstel doen zal. koit- sjak zou zijn troepen acuter een OEpaaiae at- bakcmugsnjn moeten terugtrekken en aiie vijandelijkheden tegen sovjei-Kusiand zouden voorloopig worden gestaakt. Aten zou dan de mogelijkheid overwegen om ergens buiten Rusland een conferentie van vertegenwoordi ger» der verscüilieude regeeringen en par tijen met de vertegenwoordigers der Entente te uoen plaats vinden. in hoeverre deze berichten waar zijn, moet men afwachten Eeker echter is het, dat de re geering van Moskou het aanbod der Entente voor wil zijn. De vraag van de samenstel ling van een coalitie-kaomet speelt dan ook I te Moskou nog steeds een groote rol. Men zou zeds bereid zijn met alieen met de mensjewiki en de sociaai-revoiuuonnairen maar zelfs met de rechtstaande sociaai-acmo- craten een regeering te vormen. Lenin zou dan aftreden mits tsjitsjerin minister van buitenlandsche zaken mocht blijven en Trotzki de organisatie van het Russische le ger zou mogen blijven leiden. Lenin's heengaan zou natuurlijk een groo te verandering in den politieken toestand van Rusland ten gevolge hebben. Het dictatori- sche bolsjewisme zou voor het min of meer democratische socialisme plaats moeten ma ken. Zoover is het thans nog niet, maar het schijnt zeker te zijn, dat het Russisch bolsje wisme aan een keerpunt gekomen is. Zoo luiden in hoofdzaak de berichten van den correspondent en zij zien er yoor de Russische sovjet-regeering niet gunstig uit. Daarbij komt, dat de gebeurtenissen in Hongarije natuurlijk haar terugslag in Rus land zullen doen gevoelen. Bedriegen de teekenen des tijds niet, dan komt Oostelijk Europa langzaam maar zeker van den gevaarlijken weg van de dictatuur van het proletariaat weer in het spoor van geleidelijke ontwikkeling op democratischen grondslag. Buitenland. LENIN DE ANTICHRIST. In liet midden van Noord-Rusland is een godsdienstige beweging ontstaan, die zich voornamelijk openbaart in een heftig verzet tegen de Bolsjewiki. Deze Russische adv'en- tilsen verklaren den jongsten dag aanstaan de en verkondigen, dat Lenin de antichrist is. Waarschijnlijk is een en ander een uitvloeisel van de prirstcrvervolging, die op last der bolsjewiki plaats heeft. DE KLEINSTE STATEN DFR WERELD. In „Uber Land tmd Meer" wordt een en ander medegedeeld omtrent de kleinste staten der wereld. Dit rite de „landen" Salade, lavolara en Hardsey, Het eerste is gelegen in het kanton Wallis, aan den voet van den Dent du Midi, het •telt ÖQ inwoners, die geregeerd worden door een president, voor vier jaar ge kozen. Tavolara is een eiland op de Noord kust van Sardinië, het heeft een visschersbe- volking van 60 zielen, die een eigen vertegen woordiger bij het Quirinaal hebben. Bardsey is een eiland bij de Zuidwestelijke punt van Carnarvon (Wales). In vóór-ctirisieiijke tij den gold het als. een heiligdom cn gedurende de Middeleeuwen was er de Abdy St. Mary gevestigd. De bevolking bestaaat uit 75 vis- süiers. geregeerd door een koning, op het oogenblik den 70-jarigen John William. DE FRANSCHE EN DUITSCHE VERLIEZEN, In de Fransche Kamer heeft Marin mede gedeeld, dat volgens de oificiecle gegevens van het uitbreken van den oorlog tot No vember 1918 als gesneuveld en vermist (deze laatste categorie kan thans ook wel als dood beschouwd worden) vermeld worden 1.365.000 mannen, terwijl dit cijfer in Duitschland 1.855.000 bedroeg, Frankrijk had op een bevolking van 39.6 millioen zie len 8.4 millioen soldaten, en Duitschland op 67.8 millioen 11.2. In Frankrijk sneuvelden 195.000 officieren, waarvan er 102.000 ge durende den oorlog ofiicer geworden waren; het percentage aan dooden bedroeg in Duitschland voor de officieren 17.7 pet. ca voor de manschappen 16 pet. HOOGE LOONEN VOOR EAL BEZOEKERS. Tristan Bernard's aardig blijspel „Le dan seur inconnu" heeft in Engeland schijnbaar een nieuw beroep doen ontstaan. Ook de balzalen in Albion lijden aan een vrouwen- surplus, dat moeilijk te verhelpen is. Tal van gedemobiliseerde officieren en andere jonge lieden van goeden huize, die uitstekend kun nen dansen en goed flirten en converseeren, treden tegenwoordig als gehuurde balbezoe kers op. Het salaris bedraagt ongeveer 5. per avond, waarvoor ze 15 a 20 dansen moe ten afwerken. VEERTIG JAAR DE BESTE LEEFTIJD OM TE TROUWEN. De Amerikaansche Vereeniging voor Euge- niek merkt op, dat nu de oorlog zooveel jonge levens heeft weggenomen, de vrijgezellen van 40 a 50 jaar de gelederen moeten aanvullen en zoo vlug mogelijk in het huwelijk moeten treden. Dit zou tegelijkertijd een verbetering van het ras veroorzaken, zooals de bioloog C. L. Redfeld in een entnousiast artikel aan toont. Hij heeft een prijs van 200 dollars uit geloofd voor dengene, die iemand kan aanwij zen or.der 3000 groote historische persoon lijkheden, wiens vader, grootvader en over grootvader op 25-jarigen leeftijd huwden (dus 4 generaties in een eeuw konden aanwij zen) Dit kan inderdaad niet getoond wor den. De meeste genieën hadden' oude vaders. Zoo lag er tusschen César's geboorte en die van zijn grootvader 118 jaar; bij Franklin was dit cijfer 108, bij Copernicus 100; bij Ptolomeus 95; bij James Watt 94; bij Alex Dumas 93; bij Pope 92; bij Darwin 78 en bij Lincoln 96. Wil men in de tweede helft dezer eeuw een flink geniaal geslacht zien, dan' is het zaak, dat alle veertigjarigen en daarboven zoo spoedig mogelijk trouwen. NIEUWE RUSSISCHE POSTZEGELS. Voor postzegel-liefhebbers is Rusland een ware bron van nieuwe soorten. Niet het bols jewistisch Rusland, daar is immers het brie venvervoer gratis en bijgevolg bestaan er ook geen postzegels. Maar in de afgescheiden staten, daar worden voortdurend nieuwe ze gels gedrukt. Zoo heeft de regeering van Georgië (Transkaukasië) nieuwe zegels met het wapen, waarboven La Georgië prijlct. De republiek der Donsche kozakken georuikt de oude keizerlijke postzegels met de nieuwe waarde er overgedrukt. De postzegels der Oekraïne vertoonen de heilige kandelaar uit de Sophia-kerk te Kiew. De Lettische zegels vertoonen het lands wapen: drie korenaren en een zonnestraal. Door de groote papierschaarschte zijn deze zegels op allerlei materiaal gedrukt; dc eer ste uitgave op den achterkant van Duitsche landkaarten, de 2de druk op gelinieerd pa pier en de derde druk op sigarettenpapier. De Litthausche postzegels zijn versierd met een afbeelding van St. Miehiri die den draak doodt. Finland's postzegels vertoonen een leeuw, die het Russische zwaard vertrapt. EEN MERKWAARDIGE ONT DEKKING. Een bijna ongelooflijke ontdekking wordt uit Denemarken bericht. Den afdcelingschef van het Meteorologisch Instituut ,tc Kopen hagen, La Cour, is het gelukt warmtotaolet- ten tc vervaardigen, die een hitte tot 3000 graden Celsius bevatten. Zij zijn zeer goed koop en van klein formaat. Pen Zweedsche maatschappij heeft reeds patent op de vin ding genomen, EEN PROPAGANDA-TREIN Te Boedapest heeft de Raad van geestelijke productie een nieuw propaganda-midde! be dacht. Op de voornaamste lijnen rijdt thans een trein, waarvan de waggons volkomen als boekwinkels zijn ingericht. Het personeel brengt de communistische lectuur niet alleen aan de bepaalde verdeelingscectra, mysr neemt ook bestellingen en abonnementen aan. LUCHTVAARTVE RKEER ENGELAND—NEDEktaiVD. Volgens een Reater-teleg^ am uii Londen heeft het Ministerie van Luchtvaart medege deeld, dat, in afwachting van een definitieve overeenstemming ever de basis van de lacht- vaartovereeikunsd en teneinde Nederlandsdic en Engelsche luchtvaar tuigen gelegenheid ie geven Engeland ca Nederland te bezoeken tijdens de 1 achtvaarttent&onstclting te Am sterdam, schikkingen getroiien zijn met dó Nederlandscbe en Belgische regeeriagen voor een tijdelijke openstelling van de Rshtge- meerschap voor burgerlijke vliegers tusschen Nederland en Eugeiaod. DE STAKINGEN TE BAZEL EN ZüElOH. Generaal Ferrava te Msrgala meldt dat verschillende militaire stUHngte in Oos telijk Honduras tc hande" V kZïx de opetaode t oUill. DE VERDRAGEN VAN 1839. De redacteur van de Meb. te Brussel seint: De Belgische delegatie te Parijs, de heeren Sogers en Or to, hebben op een telegram van de Antweripsche Kamer van Nijverheid het volgende geantwoord': Gesteund door de sympathie van het gehee- le land, zullen wij geen enkel,e poging nalaten de on rechten, welke uit de rampzalige ver dragen van 1839 voortvloeien, weg té nemen en aan ons vaderland een toekomst van vei ligheid en volledige handelsvrijheid te verze keren. Aan de Antwerpsche afdeel in,g van het Co mité voor Nationale Politiële, die den wensch voor volledige vrijheid der Schelde had uit gesproken, antwoordde de delegatie: liet kostbaar vertrouwen, hetwelk het ge- heele land ons betuigt, zal ons heipen een einde te maken aan de onrechten van een re gime, dat de verdediging van het vaderland onmogelijk maakte en zijn economische wel vaart deed afhangen van den goeden wil van het buitenland. DE WITTE GARDE TE BARCELONA. Te Barcelona, het bekende anarchistische broeinest, is do toestand nog steeds zeer ori- tiek, ssooal» wel blijkt uit het feit, dat de drie laatste Spastische '■egoeringen, die elkaar wel is waur zeer snel zijn opgevolgd, met het oog op den ernst van de sociale conflicten den staat van beleg'in Gatelomb handhaafden.' Naar de anarchistische 'bladen echter open lijk," verzekerden, zouden de soldaten, zoodra de kans schoon was om een slag te slaan, ge- meene zaak met de arbeiders maken. De bur gerij voelde zich dientengevolge ondank» de maatrgelen der regeering niet op haar gemak en ging zich dus organisoeren om eventueel zichzelf met de wapenen te kunnen verdedi gen. Reeds eeuwenlang bestond te Barcelona de organisutie van do somotenes, een so-ort witte garde, belast mot de handhaving van de openbare orde. Doze somotenes werden nu uitgebreid, vertelt do „Temp8"-coriespon- deufc. Toen onlangs de syndicalisten hot geschik te oogenblik gekomen achtten en de atgemae- ne staking afkondigden, stonden 18,000 bur- grs op, zoodat do weifeieiido-soldaten 'begre pen, tint een opstand niet zonder gevaar zoii zijn. Dit suces was een aanmoediging om deze burgerwacht nftg beter te organiseerc.n, het geen aan goneraai Miians del Bosch werd op gedragen, De burgers zijn n.u gewapend met een Remington, een Winchester-karebijn, óf nog met een jachtgeweer, een revolver enz. Dc 18.000 vrijwilligers zijn over de verschil lende wijken en straten verdeeld. In elke straat is een korporaal met 40 man. Dezen zijn verdeeld in een dag- en nachtwacht. Ver der bevindt zich in elke wijk een chef-kor poraal, in elk arrondissement een districts chef, bijgestaan door een officier van het gar nizoen met den raag van kolonel. Ten slotte staat een commissie aan het hoofd' van de witte gardes van Barcelona, weike oompiissie een generaal tot adviseur heeft. Een automobiel-brigade verzekert het transport ran de vliegende patroalles naai de meest bedreigde punten en helpt in geval van aigemeeno staking bij de ravitaiileering van de stad'. De wagens werden door particu lieren verschaft, de wupens werden echter gedeeltelijk door de gemeente gekocht. Gedurende de laatste maanden is deze bur- gerwacht een 'krachtige steun voor de politie geweest bij 't arresteeren van syndicalisten, die het een of ander 'op hun geweten hadden. De organisatie werkt zoo voortreffelijk, i dat do autoriteiten voornemens zijn haar ook i in andere deelen van Spanje in te voeren. Va- I lencia, Saragossa en Sevllla zullen wellicht i spoedig hun witte grdeas hebben. Te Madrid I echter moet een dergelijke poging weinig 1 succes hebben gehad. Zwitserland en Italië moeten zich zelfB op de hoogte van de organisatie te Bareelo na hebben gesteld. BOLSJEWIST VERMOORD. Te Stockholm is een Russische bolsjewist, -dr. Ardaschew. door zijn landgenooten in bij zonder dramatische omstandigheden ver moord. Op 3 Juli werd hij in een villa in den omtrek van Stockholm gelokt, daar voor ge vangen verklaard en een dag vastgehouden. Den volgenden dag vormde een groep Russi sche emigranten een veemgerecht, en veroor deelde Ardaschew ter dood. Een kozakken-ko lonel, die lid van het gerecht was, wurgde Ardaschew met een koord' met behulp van een Russisch Amerikaan. Het lijk werd daar op met steenen belast, ergens in het water geworpen. Aïle betrokkenen zijn aangehou den. Behalve de twee hoofdschuldigen hebben allen bekend. In de kringen der Russische emigranten te Stockholm werd Ardaschew beschuldigd van spionnage ten gunste van de sowjet regee ring. Hij zou aldus de families der emigran ten in Rusland veel nadeel hebben bezorgd. EEN GEDENKTEEKEN OP HET FORT HONSW1JK. Op het fort Honswijk aan de Lek is Za terdag, als blijk van hulde aan den uitmun tenden yaderlandschen geest welke de bezet ting 19141915 van dat fort kenmerkte, na mens de onderofficeren, die ten tijde van den Fransch-Duitschcn oorlog (1870—1871) deel uitmaakten van de gemobiliseerde bezetting van het fort, op een eenigszins plechtige wijze een lauwerkrans gehecht aan het ge- denkteeken, in 1915 door de bezetting opge richt Zondag was het tevens vijf jaren gele den dat dc bezetting 1914—1915 op het fort haar intrek nam. Van de 9 officieren, die in 1870 tot de be zetting behoorden, zijn nog in leven de ge- pens. kolonel S P, Lindhout, de gepens. luit.-kolonel O. P. H. Zimmerman en de ge- pens. officier van gezondheid dr. N. van Rijnberk. In Bazel heeft de alg^tnaene workets'king zich uitgebreid. Het kwaza tes feocjabagen mei de stakers. In het Centrum van de stad zjja machinegeweren opgesteld. In de vvgk Klein Bazel kwam het Donderdagmiddag tot bloe dige gevechten. Een militaire auto, die al daar patrouilleerde, werd met een regen van steenen ontvangen De soldaten gaven toen vuur en doodden 3 o£ 4 betoog era. A'lüe staata- ■beambten staken behalve het personeel van post-, telegraaf en suoorwpgen, De burgerij is op de hand van do politie en de troepen. De stalking is nu. ook te Ziirich uitgehro* ken, waar de couranten echter nog verschij nen, daar de- typografen, die onlangs staak ten, nu het werk niet neergelegd hebben. Het tramverkeer staat stiL De staking is afgekondigd uit protest tegen de 'hooge pi ij zen der 'levensmiddelen, en in' het bijzondef tegen de aangekondigde verhooging der melkprijzen. Het gemeentebestuur van Zü- rich heeft aan de regeering verzocht troepen naar Ziirich te zenden. Uit Bazel wordt nader gemeld dat in strijd met de instructies van het comité van actie de arbeiders van de gasfabriek hebben beslo ten, d'en arbeid eveneens neer te leggen. Het bedrijf wordt met heel weinig personeel op gang gehouden, maar men vreest een onder breking van de gas-produetie voor den tijd van veertien dagen, de levering vap electrici- teit en water blijft voorloopig doorgaan. Volgens berichten van het Zwitserechs Te legraaf Agentschap bedraagt het aantal do-o den twee, dat der gewonden vijf. De regeeringsraad van Ziirich heeft den Bondsraad verzocht, troepen te sturen. De typografen in Züric'h hebben besloten'niet te staken. In de stad is het tramverkeer stopge zet, evenzoo het automobiel verkeer. Enkele warenhuizen zijn gesloten. De Bondsraad besprak den politieken toe stand en nam er kennis van, dat de stakings beweging te Bazel zich niet uitbreide en te Ziirich eerder verflauwt. DE PGLITEE-STAKING IN ENGELAND MISLUKT. De poging, die de vereeniging van politie- en gevangenis'beambten gedaan heeft, om een nationale politie-staking op touw te zetten, is mislukt. Van de metropolitaansche politie macht van 21,000 man zijn er maar 742 weg gebleven. Te Liverpool, waar er 1710 agenten zijn, staken 31 man. In geheel het overige land' heeft de politie zich niets aangetrokken van de opwekking om te staken. De beamb ten van de metropolitaansche politie, die gestaakt hebben, zijn ontslagen met verlies van pensioen. In het Lagerhuis waar de politie-wet voor de derde maal gelezen is, verklaarden de woordvoerders van de arbeiderspartij dat de staking onbekookt en schadelijk vodr de be langen van de politie was. KORTE BERICHTEN. In de Nationale Vergadering verklaar de de Duitsche regeeringscommissaris, dat dc berichten in de bladen betreffende den te rugkeer van krijgsgevangenen onjuist zijn. De terugkeer zal volgens hei vredesverdrag eerst geschieden nadat het verdrag door drie andere groote geallieerde mogendheden en door Duitschland i3 geratificeerd. De Duit sche regeering heeft tot nu toe vergeefs ge tracht den termijn vervroegd te krijgen. Ex-kroonprins Rupprecht van Beieren verklaard dat hij in geen geval vrijwillig voor een niet-Duitsch gerechtshof zal ver schijnen. Van radicale Fransche zijde wordt weder gepleit voor hervating der tfiplomMieze be trekkingen tusschen Frankrijk en het Vati- ca,an.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1