DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1 tz i i In Voorraad 1919. D1N S I) A G 5 AUGUSTUS. li uit üiilandscü overzicht. No 182 Dit nummer be»t«at uit 2 bladen, Honderd een en twintigste Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, btdialve op Zou- ou Foostdagcii, uittfOgoYoii. Ab0nuomeiitspry»by vooruitbetaling per maanden voor Alkmaar 1' 1.(55, franco door het ge- heele Rijk 1' 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Binnenland. rn T" ortuini lioen kronen gekost heeft. Nu organiseert A.m Buitenland. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Met'Is in den nieuwen 1 iongaarscheu staat nog tot üUveiwaeliU' gebeurtenissen geko men. De Roemenen, die nog slechts op korten afstand van Botda-Pest «tonden, zijn voor de vei icnting om toch voorwaarts te rukken be zweken, ondanks de te voren gevoerde on- drriiaüdetingeu tiissdten den bevelhebber en den Mougumsehen iniiiister van oorlog llau- brich en den burgemeester van Boata-Pest, Ma.tr or, De in vclJiotb' t, generaal Kurescu, verklaar de, dat hij order.nad den opmarsen steents tot de gi cus van het Boedapester stadsgebied voort te zetten en dat hij tut bezetting van de stad geen bi vei had ontvangen. Disni.; werd overeen gekomen, dat de 1 loügriiii,-ié'Jit' legrerlng met wegens bezet ting, maat' op grond ven Jtet gastrecht den Hoethesnschen soldaten ojet aau den buiten-, leent d< i stad gtiegeu eavaierit-kazerues ter jjr schikking zou steden. •Volgens de Montag Ztg. zijn de' Roeme nen ter sterkte van L regimenten de lioofd- stad binnengerukt, waar begrijpelijkerwijze groote opwinding hecracht. De I i ongaars ai e minister van ooriog wek te de bewoners van Uoeüa-Peat op om de Roemenen niet met vijandelijke gevoelens te ontvangen ca tegenover üeü internationale rcchlcn te laten geiden en een met den gege-' ven1 toestand overeenstemmende Houding aan te nemen. Naar verluidt zon de nieuwe Hongaarsche regeermg reeds over een wapenstilstand onderhandelen. De Latente schijnt trouwens te Boekarest reeds aan den E rauechen gezant order gege ven te hebben, de ROemen-cu dringend te vt i zoeken hun troepen onmiddellijk te doen hall houden in de stellingen welke zij op het oogenbhk bezetten. trouwens reeds Zaterdag had de Raad van Vijt aan hut Hoofd van de itahaansclic delegatie te Boeda-I'est, het eeuige lid der in- tergcaHreerde commissie dat op het oogeu- blik in de llongaarsche hoofdstad is, een nota doen toekomen, waarin uiteengezet wordt, dut de geallieerden met voldoening tw t bi i icltl van du tu ueding ceiier stabiele rc fleering ontvingen. Zij tekenen er evenwel op dal deze zonder dialen de bepalingen van den wapenaiiltsand van 13 November zal uitvoeren, welke de onmiddellijke demobili satie van het Hongaarsche leger inhouden en levens, dat de regeering de grenslijn zal eer biedigen welke op J J Juni reeds vastgesteld ls. Volgens een' vooraanstaand Entente-diplo maat zou de Emmie uitsluitend het stand- puut iimemen van die voorwaarden .welke Werden vastgelegd In het wapensülstands- iiacUtflt van 3 November 1918 tusschen de Entente en Hongarije. Voor het oogénblik zou er nog geen spra ke van zijn, 'dat de Entente de blokkade zal opheffen, de nieuwe rcgccring zal erkennen of gedelegeerden zal benoemen, om de vre desvoorwaarden te bespreken. De llongaar sche rcgccring moet vóór alles elke betrek king niet het bolsjewisme laten varen. Het I kan wel tot onderhandelingen komen, doch niet eet der dan wanneer de nieuwe regee- ring alle aanwijzingen cn wcnschen, die j door de In ten té in de nota van 26 Juli j.l. in duidelijken vorm zijn neergelegd, volko- I men vervuld heeft.' Kolonell'Romanelli, het hoofd der Italiaan- sche missie, heeft de Entente doen weten, dat de nieuwe Hongaarsche regeering gewezen is de wapenstilstandsvoorwaarden zoo spoedig mogelijk uit te voeren en dat hem verzocht is, Clemenceau te vragen of de Entente dc Hongaarsche regeering wil steu- i nen met de uitzending van een regiment van elk.der geallieerde strijdmachten cn dat wel niet bij wijze van interventie doch als vrij- i willige betooging. Romanelli heeft een oproep doen verschij- I nen waarin hij ieder tot orde en rust aan- maant. Hij belooft daarbij in den kortst mo- gelijken tijd er moeite voor te doen dat de Entente zoo spoedig mogelijk door gedeel telijke of volledige opheffing der blokkade en door het herstel van den noodzakelijken vrede den tegenwoordigen toestand van Hongarije verlicht en het daardoor mogelijk zal maken dat de Hongaarsche natie met verstand en vlijt weder zal bloeien. Het is begrijpelijk, dat nu het Hongaar sche schrikbewind uitgewoed is, vele ge vluchte Hongaren weer naar hun vaderland terug willen. In het Hongaarsche gezantschap te Wee- nen heerscht groote drukte, daar honder den personen passen voor Hongarije aange vraagd hebben. Algemeen wordt aangenomen, dat de nieuwe Hongaarsche regeering slechts een tijdelijke zal zijn,- daar zij nog te veel uit vroegere sovjetleden bestaat. Het behoeft geen betoog, dat de val van de Hongaarscbe Radcnregeering zijn terug slag in Rusland doet gevoelen en het bolsje- i wisme er een groote sjag door krijgt. 1 Lenln, de Russische bolsjewistische dicta tor, ia dan ook buitengewoon verstoord op zijn vroegeren partijgenoot Bela Kun. De Russische volkscommissaris. Tsjitjerin heeft in krachtige taal ernstige verwijten aan Bela Kun gedaan, dat deze de gebeurtenissen ver haast heeft door zijn offensief tegen Roeme nie er. door zoo de zwakte van dc Hongaar sche communistische organisatie té toonen. Volgens Tsjtsjerin heeft Bela Kun een zeer bolsjewisii- ERKENNINO DOOR DE ENTENTE? De nieuwe Roedapester regcering hééft toeft reeds thans met moeilijkheden te kam pen. Garami weigert verdere deelname aan dc regeering. In Weenen onderhandelen Dr. Agoston en ovethaad% 'bat ae». >i tmt «r%,en«ynan am1 hebben de demarcatie-lijn overschreden Weltmor met de Entente over de onmiddellij ke opheffing der blokkade en over den wa penstilstand. De Entente ziet in de in, mijn caora to bewaren voor de verdediging van mijn troon en rijk en als een. besvijs, dat ik de trouwe van u sn uwe vol gelinge^ aanvaard," HET en staan op 40 K.M. van de hoofdstad. De Szegediner regeering bevindt zich te Szegled op 100 KM. afstand van Boedapest. Engeland heeft een heser vestriidkr acht om zoo noodig naar Noord-Ruslsnd ie zen den. Van Oekrajiensche zijde wordt gemold groote fout gemaakt, .welke de sche beweging compromitteert. In Diiitschland gevoelt men zeer goed de groote beteekenis van de Hongaarsche om wenteling. De Vorwürts noemt sovjet-Rusland nu politiek volkomen geïsoleerd, want dc bolsje wistische stroomingen .in Hongarije zijn zonder beteekenis voor de verwachtingen vau een wereldrevolutie. I Iet blad hoopt, dat de nieuwe Hongaar sche constituante een betere leiding zal kie- zen dan graaf Karolyi, die zonder noodzake lijkheid den communisten het helft in handen heeft gegeven. In Amerika treedt meer en meer de kwestie van de ratificatie van liet vredesverdrag op den voosgrond. President Wilson heeft een der hem be zoekende senatoren doen weten, dat indien du Senaat de ratificatie uitstelde, een ernstige crisis zich in Europa zou voordoen. Want vele kleine staten zouden slechts als zij de Verzekering van den vrede achter zich had den, door den winter en de eerste jaren van herconstructie komen. Volgens de Tribune zou een programma van reserves, dat reeds aangenomen is, door sommige senatoren enkel als een interpreta tie worden beschouwd, terwijl anderen mee- nen, dat het krachtig genoeg is om de bepa lingen van het convenant waar bezwaar te gen bestaat te verzachten. Hét programma wil, dat Amerika zelf be slist over binnenjandsche kwesties en dat het zich niet bindt aan arbitrage over alles wat onder de Monroe-leer valt, terwijl over den termijn van opzegging van twee jaar slechts langs den constitutioneelen weg van het con gres kan worden gehandeld. Volgens den Parijschen correspondent der Brooklyn Eagle zou het uitstel van Amerika bij de onderteekening van hut verdrag waar schijnlijk tot eenzelfde uitstel voor de Duit- sche krijgsgevangenen leiden. Er bevinden zich 'thans nog 48000 man in de Amerikaan- sche gevangenkampen, die nog altijd krijgs gevangenen zullen zijn nadat het verdrag van kracht is gewórden door de ratificatie van drie andere mogendheden. President Wilson, de handige diplomaat, zal ten slotte de moeilijkheden in het parle ment wel weten te overwinnen. Hij is thans bezig de kwestie der stakende spoorwegmannen op te lossen en heeft het I luis gevraagd zijn reces uit te stellen, ten einde de wetten te behandelen welke noodig zijn om het verzoek der spoorwegmannen om hooger loon af te doen. De president heeft het in het leven roepen van een bijzondere commissie van het Con gres aanbevolen ter overweging van de kwestie der loonsverhooging. De verhooging van 12 cent per uur voor de arbeiders zou volgens den directeur-generaal der spoorwe gen een extra-uitgave van 800 millioen jaar lijks beteekenen. Wordt de wcnsch van den president door het Congres ingewilligd, dan zal dit Con- gres volkomen controle hebben op den spoorwegtoestand en tevens het vraagstuk der hooge kosten hebben op te lossen, wat nu juist geen aangename en gemakkelijke be- j zigheid zal blijken. GROOTSTE LUCHTSCHIP VAN HEI MijVt SV81EEM. f„v, nieuwe Onlangs bevatten de bladen een mededee- a,, ,x. - Boedapester regeering de dictatuur van hét ling, dat er in Engeland een lucütscmp vol- bevrijding van Ru) aanstaande is proletariaat, zonder communisten. Daarom geua üet stijve systeem gebouwd was, dat men Clemenceau wordt genoemd als eventu- als het grootste bestuurbare lucntsuup ter eele °Pv°bïer van Poincarc als president der wereld beschouwde. In bet Pjdsciirut vau de Republiek. Vereenigmg van Duuscue verlangt zij, dat er een coalitieregcering zal gevormd worden, waarin de burgers en de boerin vertegenwoordigd zullen zijn. De tot standkoming van dit ministerie moet bin nen korten tijd geschieden. BLAASINSTRUMENTEN' EN LONGAANDOENING. Veelal wordt de meening verkondigd, dat beroepsmusici, die blaas -iustrumentea bespe len, daarvoor boeten met longaandoening cn toronchiale catarrh. In de „Wiener Klinische Wochenschrift" wordt deze mecning bestre den door de artsen Dr. Jagic en Dr. J. Lip- i uier, welke tal van „blazers" onderzocht heb ben. Alleen bij de hobo-spelers viel een lichte opzetting der longtoppen te constateeren, die echter geen invloed heeft. De moderne com ponisten hoeven dus niet uit medelijden met het orkest van het vele koper af te zien, wel licht willen zij het echter doen uit considera tie voor onze trommelvliezen, tenzij bij con- certeu voor geweren poilu's en Feldgraueu. ITALIë's MEEST GELEZEN I SCHRIJVER. Evenals in alle oorlogvoerende landen, is I ook in het vaderland van Dante gedurende den wereiökrijg buitengewoon veel gelezen. De eene helft van het tnenschdom las om er ingenieurs wijst dr. Dietricu RnJil erop, dat ue mealing, oat inderdaad dit lucbtscinp net grootste uer we reld is, geen steek Uouut, want dat in Duitach- iaud reeds geruunen tijd geleden verschillen de luchtschepen van nog gnootere almettn- gen gebouwd zijn. De mogelijkheid van een vlucht over den Uceaae. is eigenlijk reeds practised bewezen door het Dmtsche lucht schip „L 59"r dat 96 uur achtereen in de lucht gebleven is en een afstand van 7000 K.M. atlegdw, dat is een afstand, die onein dig veel grooter is dan dia van Hamburg naar New*Vork. ioch zijn luchtschepen met een inhoud van 56.000 M3 niet geschikt voor een vlucht over den Oceaan. Alleen uit sportief oogpunt kunnen zij van belang zijn, niet eenter voor een geregelde /eroindmg voor handelsdoeleinden. EEN GROOT INGENIEURSWERK. De Australische correspondent van de Manches ter Guardian verhaalt, hoe men in Australië gedurende den ooriog een begin In Normandië wordt steenkool gevon den. De Fransche pers ziel. in de regeermgs- wisseliug in Hongarije ilecbts een aimoutlo- Helffrich doet opnieuw ecu hevigen aart- slag op Er?bt. y PE3 lie van het grootste belang is. Men is n.l. be- vormig, in den hoofdstroom uitloopende zij rivieren geheel het land ten westen van het kustgebergte bevloeien. Door deze waterwer- lEIüöTTTS A AFTISjü HfeXïO?. Qp de rrcgea rm hst ï&'mo'Iid A. J3, Staaiman betreffe&do bef ■door 4? s-rgspdsa* ties van minder marir'eperaonceï ingauoxces standpunt gedurende de revclutisdxeigltig in, November j.l. en betreffende de toelating van „Het Anker" aan boord der oorlogsschepen luitd't het antwoord van dan minister tcu ma rine: „Om ap grond van uitlatingen van indiyï- d'ueele eden of sok van, baatuuraisden da? organisatiesvan het personeel beneden dea rj raa8 vaQ officier, gedaan onder zeer bijzera- heeft gemaakt met een werk, dat voor Austra- derB omstandigheden, te bepalen welk stand punt door die organisaties zou zijn ingeno men, gedusendode, door den steller der vrn- Verboden liefde" werden meer dan 90.000 exemplaren verkocht en zijn laatste roman „Mimmi Bluette" zag in éen jaar de oplaag tot 60.000 stuks stijgen. Dit groote succes ken, waarvoor men twaaif jaar noodig heeft, moet vooral toegeschreven worden aan den i fa' mogelijk zijn langs de Murray en levendicen inhoud terwiil dh hsnrHhna m haar zlJ-nvteren over een lengte .van 2000 dun tegenwoordigen tijd speelt Bovendien S i 300u mijien tot irrigatie over te gaan, met da Verona een fijn psvcholoo^ diï veel Ve- het g^olg' dat h?t Murray-dal éen van de reisd heeft. Natuurlijk vonnt dé liefde het I Ha^ni f^rS ?ar<:|eu ter ,wer^ld zal wordeQ. lro'T™„\Scl"k--d'gTbS'Sk IvinSS beï^ mtetijd dat van de M.upasant, Flaubert en &3'&I,3»S>& len. Tevens wordt de rivier voor grootere schepen bevaabraar gemaakt, wat natuurlijk voor den afvoer der producten van het aller grootste belang is. BESTRIJDING VAN DEN HONGER IN TSJECHQ SLOWAKIJE. Het rapport der Hoovercommissie te Praag meldt, dat deze 400.000 kinderen in Tsjecho- i Slowakije verzorgt wat tot op heden 26 mil- j Hoover een nieüwe hulpactie uit het fonds i voor Europeesche kinderen, dat de verzor- I ging van 500.000 Tsjecho-Slovakische kin- j deren tot het einde van het jaar en eventueel I tot den oogst van het nieuwe jaar ten doel j heeft. De Amefikaansche graanmaatschappij j schonk hiervoor 20 miliioen kronen. Verder j worden bijdragen van de Tsjecho Slovaki- sche regeering en vrijwillige giften verwacht. VAN HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDERKLEED1NG. Langestraat hoek Houttil. ENGELSCHE REGENJASSEN MOTORKLEEDING OLIEGOEDEREN VROUWENWERK IN ENGELAND. In Engeland geraakten anderhalf millioen vrouwen zonder werk door het stop zetten der oorlogswerkzaamheden. Er zullen er wel zeer velen zijn,- die go- dwongen do plaats van den man hebben inge- j Rijksraad zullen o.m. de tien Pruisische mi- nomen, velen ook, die door de hooge bezoldi- I nisters worden benoemd. KDRTE BERICHTEN. Ter herinnering aan de ontvangst van het Duitsche ultimatum, zullen voortaan jaarlijks op 2 Augustus de stormklokken door geheel België worden geluid. Tot leden van den nieuwen Duitschen gen genoemde „levohiricbeureiging in No vember'1, zou de minister zijnerzijds aiej; oorloofd achten. Uit de houdiTW eü gedragin gen dezer organisaties, sedert zijn optreden ais minister van Marine, is hem niets geble ken, dat recht geeft- tot de veronderstelling, dat zij het wettig gezag niet zullen eerbiedi gen. Onder deze omavacdighedee over te gaan tot het instellen van een onderzoek naar een standpunt, dat destijds door de organisaties als zoodanig zou zijn ingenomen, en sich daar na over de al of niet toelaatbaarheid van dat standpunt uit te spreken, zou de minister niet gemotiveerd achten. De minister verklaart voorts, geen strijd te kunnen vinden tusschen toelating van „Het Aniker" en zijn opvatting van het gezag en de handhaving daarvan. In het algemeen is hij een tegenstander van de tactiek, im door be lemmering van de vrijheid van het woord of van de pers, bepaalde beginselen- en opvat tingen te bestrijden, en zulks zoowel op juri dische als op practiscke gronden." De laatste vraag van den heer Staalman luidde „Is de minister niét van oordeel, dat het marinebestu-ur een houding moet aannemen, waardoor krachtig wordt tegengegaan, dat het gezag ondermijnd en tot éen bela-ching gemaakt wordt en dat het niet mag zijn, dst een kostbare marine wordt gehandhaafd, die niet alleen waardeloos is als instituut van het gezag, doch veeleer is een ernstige 'bedrei- gin voor de rust en de veiligheid in.het Rijk en zijn koloniën?" 's Ministers antwoord daarop luidt kort weg: „bevestigend". EEN BELGISCH-GEZIND KAMER LID. Op de vragen van het Kamerlid Bou- gaerts, betreffende het propaganda maken in België voor het houden van een volksstem- ming in Nederlandsch-Limburg, door een lid der Nederlandsche Tweede Kamer, volgens DE NIEUWE HONGAARSCHE REPUBLIEK. De officieele naam van de nieuwe republiek van Hongarije is „Hongaarsche Volksrepu bliek". De regeoring zal amnestie afkondigen voor alle politieke misdrijven, welke tijdeus de Ra denrepubliek gepleegd zijn. De minister van builenlandsche zaken heeft aan de vertegenwoordigers der builenland sche pers het volgende medegedeeld „Van het radensysteem wordt -overgegaan naar het systeem der democratie. Tegenover - de Entente verplichten wij ons tot samenstel ling van een nieuw grondwetsontwerp en tot het bijeenroepen van de constitueerende Na tionale Vergadering. De nieuwe regeering staat -op het standpunt van socialiseering. De omvang der socialisatie zal niet door de re geering, doch door de Nationale Vergade ring bepaald worden. De te socialiseeren be drijven blijven tot zoolang onder beheer van de eigenaren." De minister van buitenlandsche zaken heeft een bevel uitgevaardigd, waarbij bijzondere bescherming wordt gewaarborgd voor o-p 1 longaarsch gebied vertoevende buitenland sche onderdanen. guig voor do munitie-fabrieken e.a. uit eifren j De Intern. Soc. Conferentie te Luzern een aldus luidend dagbladbericht Dea-rijt zijn gelokt en daarheen weer zullen is door Henderson met een toespraak ge- j Volgens stellige geruchten, welke ons ter maar hxdi brengt deze plotselin- opend. i oore kwamen, zou een lid der Nederlandsche Oré ,in.ééi'én+„m0 toestanden. j Henderson verklaarde, dat het vredes- Tweede Kamer gedurende de laatste dagen Vrouwenbond a\ Ta Infua.trieele verdrag onverwijld en grondig behoort te in België, speciaal te Brussel, propaganda InSbrd vf t j döor ,teTLT worden herzien. maken voor liet houden van éen volkistem- noii i). u\n'i cldiZlü vrouwen wil hel- j o-eïnterallieerde economische raad te m'nK in Nederlandsch-Limburg. beidsgelegenhedoT vom vrou^n'1 vinden° het Londen zal bii de verschillende regeeringen ,^.ou de Nederlandsche regeering geen aan- jiclitüruitzotten Joi .rb.U.tfr, ,0Mkom.'» 01. I f U"f d'r «Sle MrochS IS'ootoS?' bbdr»foa tot h.t dor „b.idood. 1 mmrtm*, M» h* SfflRfSSSS Ion don vrouw on. HET ZWAARD VAN DEN MAHDI. Hti.yud Abdel Rahman el Mahdi, de zoon van den vroegeren Mahdi, wiens troepen ge neraal Gordon gedood hebben, heeft met een Soedaneesche missie aan den koning van En geland in liet Buckinghampal-eis een gouden zwaard overhandigd, een legendarisch wapen dat, volgens de overlevering, uit den hemel gezonden is en alleen -overgegeven wordt als toeken van onderwerping. Bij de aanbieding van het zwaard zpide de zoon van den Mahdi„Het zwaard der over winning, dgt aan mijn vader vermaakt werd, geel ik als een zeker teeken van leenmans tro uw en onderwerping aan uvr verheven troon". i ..en de Koning 'het zwaard aannam en bruik. De sneltreinverbinding Kopenhagen Berlijn via GjedserWamemuende is her vat. Paul Dutasta wprdt waarschijnlijk Frankrijk's vertegenwoordiger te Berlijn. De stakingen in Zwitserland dragen een j luidt het antwoord van den minister van Bni- tenlandsche Zaken: „In antwoord op de bovenbedoelde vraag, heeft de minister van Buitenlandsche Zaken de eer mede te deelen, dat de inhoud der ter zake van het gezantschap te Brussel ontvan gen vertrouwelijke rapporten hem niet ver oorlooft, de geruchten omtrent bedoelde nro- ilaiirna teruggaf, zoide hij: „Als bewijs van Woensdag te Berlijn beginnen uw trouw aan mij, neem ik het zwaard onOok de Tsjecho-Slowaaksche troepen politiek karakter. Te Zurich verzocht de re- paganda als uit de lucht gegrepen te be geeringsraad aan den bondsraad om troe- schouwen." pen. De onderhandelingen over de bezetting VRAGEN AAN MINISTERS. van Rijnland zullen Donderdag te Versailles j Do heer H. G. M. Hermans, lid der Twb&Ls beginnen. J Kamer, heeft den minister van landbouw go- De Egyptische delegatie ijvert te Parijs :j J.raa^' of het juist .is, dat op M Juli j.l. der- voor de zelfstandigheid van Egypte. j uf ^ons 'boj« naa' Belgre zpn uitgevoerd, j ofschoon werd 'bekend gemaalkt, dat voonoo- De Pruisisch-Poolsche onderhandelin- pig geen uitvoer van boter zou plaats neb gen betreffende de gebiedsoverdracht, zullen s ben, en zoo ja, waarom deze ultvear is tcngc- j staan nu de boter nog zoo hoog in. pi Ijg ia. Tevens hoeft -hij gevrijd of Eet dm mi- ft'ip mwi ii wiwiii I i y r. i r i mi«i -mmmmmm-mmm—mmmamm hn,Tnr--rmr«nnriOT-»rr>iiinrrr"n i» i ...m j M ia—,, i it m nn n i at*i fUaiu/i h#-»M Ji _ir t i r -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1