DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. mm\w No. 183 1319 WOENSDAG O AUGUSTUS. ALKMAAR. Dit nummer bestaat uit 2 bladen, Honderd 6611 6Ï1 twintigste Jaargang l)ezü Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijsbjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.(15, franco door het ge- heel© Kijk I' 1.90, Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Adverientiën Per regel f 0.15. B|j groote contracten rabat. Groot,e letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V, Boek- en Handelsdrukker^ v li. HEKMs. COSTEK ZOON, Voord,im fj 9. jliiitenlandsch öterzicht LUXE mooie name wagens, rJLVl<f. 572. Telefoonnummer 3. De Oostenrijkse he afgevaardigden. weten nog altijd niet goed hoe zij zicli tegenover de vredesvoorwaarden moeten gedragen, Zij zijn, evenals vroeger de Duitsehe gede- legmclen, er van overtuigd, dat deze onmo gelijk zijn na te komen. Naai het Fageblatit uit St Germain ver- neemt zou de delegatie hedenmiddag haar .antwoord op de vredesvoorwaarden der En-, teute ovi i liandigcu, liet antwoord zou maar Heel beknopt zijn en er zou tn uiteen gezet worden, dat de voorwaarden der En tente onuitvoerbaar zijn. De vroegere voorzitter der delegatie, Ren ner, keert voor korten tijd naar Weenen te- uig om de leiding van iiet ministerie van bultenlaudselie zaken persoonlijk over te ne men. I >i gedelegeerden voor financieels en ter- niorinié aangelegenheden der Oosteiirljksche vredi salvaardlging zijn naar Weenen ver* ti ukken en komen eerst 15 Augustus te St. Germain terug ,0ok in Oostenrijk komt liet protest der be volkingen, die a[gescheiden dreigen te wor den, tol uiting. Marburg en de gemeenten uit liet deei van de Drau hebben een telegram aan de vredes conferentie gezonden, waarin zij verzoeken, alles te doen, om le zorgen, dat hun gemeen ten bij het Duitsch-Oostcnrijkache moeder land blijven. De ontbinding vnn de rnden der ge meenten uit liet deei van de. Drau en van Marburg zal luin niet beletten om zich tegen de afscheuring le verzetten. I ie| i ;,l!i s ei topje Vlill lift gebeulde bij de vrede:.onderhandelingen tussclien de En tente en Duitsehland, alleen is het minder aangrijpend en verrassend, omdat wij allen het gevoel hebben, dat zien dat zelfde reeds eenmaal, zij hot iii spannender omstandighe den heeft afgespeeld. I lel zal nu l Oostenrijk gaan ais met Dultsehlajul, Wellicht geeft de Entente op sommige punten nog leis toe; maar Oosten rijk zal eindigen met de voorwaarden nood gedwongen te aanvaarden. /ooals wij reeds meldden hebben de Roe menen de Verleiding niet kunnen weerstaan zich, zij lu-t dan ook als „gasten" in Boeda pest te nestelen. De I ransche pers vindt dit heelemaai niet erg, Zij meent, dat tie bezetting van Boeda- I'ist slechts dienstig kan zijn voor de zaak der bondgeiiooten. /.ij zou namelijk een waarborg zijn tegen een terugkeer van liet offensief Van de aanhangers der sovjets, In dien nieuwe Horigaarschc regcering zicli naar u wil der Entente gedraagt, kan zij4 er zeker van zijn, dat de Entente haar helpen' zal om een geregeld bestuur van vrijheid, recht en m'liWaardigheid in te stellen. De I ransche bladen noemen den val van Belt Kun oen succes voor de politiek der Entente en nieenen, dat dit succes wel eens spoedig een gelukkigen terugslag in Rusland kan hebben. Volgens w>- Neue Ereie Prt sse zouden evenwel Engeische en Fransche troepen op marsch naar Boeda-Pest zijn. Ilet Berliner Tageblaitt weet mede te dce- Iut, dat de Roemenen zich niet in hetcen trum der stad vertoonen. Dc Bocdapcster re geering zal de verkiezing voor de nationale vergadering zoo spoedig mogelijk doen plaats vinden Een nieuwe politiemacht wordt opgericht en de openbare ambtenaren kunnen weer in dienst treden. Natuurlijk wekt de haast der regeerin'g, om aan de wenschen van dc Entente te vol doen, wantrouwen bij een deel der arbeiders en vakbonden, die al net onder Bela Kun ver overde niet prijs' willen geven. Toch achten de communisten den tijd nog niet gekomen om weir op den voorgrond te treden. Behalve de '10.000 man Roemenen zouden ook nog 22000 man van de Hongaarsche te genregering van Szegedin gereed staan om Boeda-Pest te bezetten. Volgens den Wcenschen correspondent van de Vossische Zeitung zou de regeering reeds onderhandelingen gevoerd hebben met de vertegenwoordigers van de vereenigin- gen van burgers cn boeren, ten einde deze te bewegen ook vertegenwoordigers in de re gcering te benoemen, miar het antwoord dezer organisaties is', nog niet ontvangen De Hongaarsche financiers zijn voorstan ders van de aansluiting van het heele vroege re Oosten rijk-Hongarije bij de. Latijnsdie muntunie Naar uit Weenen werd gemeld heeft de bevelhebber der Rocmecnschc troepen in Boeda-Pest 500 gijzelaars van het Hongaar sche leger geëischt, als waarborg voor de veiligheid der Rcemcensche soldaten. Inderdaad een eigenaardig optreden van da Roemeense!1 e „gasten". Generaal Hau- brich. de Hongaarsche minister van'oorlog, schijnt dan ook geweigerd te hebben aan dit verlangen te vntdocn. De vertegenwoordiger der Entente fe Boe da-Pest, de itallaanoriip gin oraal Romaneili; heeft voorgesteld, liet Hongaarsche lcgei' te rug te brengen op de sterkte, die het volgens den wapenstilstand van 13 November 1918 hebben mocht. Dc burgerlijke bevolking zou zoo spoedig mogelijk de wapeps moeten inleveren en dc roode troepen moeiten on middellijk ontwapend worden. Uit Boeda-Pcsl komen v verscheidene be richten van intrekking van maatregelen en verordeningen der Radenregeering. Hooggeplaatste officieren zouden zich naar Boeda-Pest hebben begeven om bij deit bevelhebber der Roemeensehe troepen te pro- (csteeren tenen de bezetting der stad, die on danks hot bevel der Entente en een schrifte lijke overeenkomst, heeft plaats gevonden. De Roemenen zijn dan ook voor de verlei- ding bezweken en nu hun opmarscli zoo ge makkelijk ging, voelen zij zich als overwin naars cn zou de Koning van Roemenië er zelfs over deuken, binnenkort zijn intocht ia Boeda-Pest te doen. De bevolking der hoofdstad heeft het evenwel op dc vreemde troepen niet begre pen in hield zicli bij hun intocht schuil, zoo- clfit de Roemenen een vrijwel uitgestorven stad binnentrokken. In 'dc buitenwijken had den botsingen met arbeiders plaate en over levreesu ringen. het algemeen is men bevreesd voor pïunde- liet spoorwegverkeer is thans geheel stop gezet en de Roemenen bezetten verschillende spoorbruggen, waardoor de voedselvoorzie ning in moeilijkheden komt. De Roemenen bevalen, dat alle schietwa pens en munitie binnen 24 uur moesten wor den ingeleverd. Nadere berichten over de botsingen in de Voorsteden melden, dat de troepen verschei dene duizenden arbeiders, die huiswaarts keerden, door afzetting der straten, dwong, den nacht onder den blooten hemel door te brengen. Toen cenige arbeiders liet cordon der Roemenen wilden doorbréken, werd op hen geschoten, waardoor verscheidene doo- den vielen. De Roemenen hebben de nieuwe georgani seerde politie weer ontbonden cn bewaken thans zelf de stad, nadat zij ook dc Hongaar sche militairen, die in de kazernes geconsig neerd zijn, ontwapend hebben. Nu Boeda-Pest een plaats is waar degene die er liet eerst komt, de grootste rechten meent te kunnen laten gelden, is het begrij pelijk, dat verschillende nationaliteiten el kaar den voorrang betwisten. Men spreekt reeds van een .gespannen ver houding. titsschen Franschcn cn Italianen, waarom een cordon Engelsche troepen tot bijlegging van alle geschillen en moeilijkhe den, evenals Fransclie troepen, naar Boeda- Pest zou afgezonden zijn. bijzonder geschikt voor het maken van groote tochten. Hiilijk tarief. Buitenland DE NEGERRELLETJES. De Newyorksche correspondent van de Daily News schrijft over de negerrelletjes: De toestand heeft zeker zijn invloed op Britsch West-indië en zal zijn terugslag heb ben op Afrika. Mijn .onderzoekingen toonen aan, dat de redevoeringen van de negera erg vijandig luiden tegenover .de blanken. Het gevaar bestaat, dat, een gezonde opvoedkun dige beweging gewikkeld zal worden in een politieke agitatie, die het gevolg is Van de fout van het Congres, om de diensten der ne gers in den oorlog bewezen niet te erkennen door eenige verandering in de verhouding ■der rassen. In de kringen waar kritiek hierop wordt uitgeoefend, stelt men voor gemengde commissies van blanken en zwarten te 'be noemen, in de 'hoop aldus tot een oplossing te komen, maar er is nog geen kans op dat' men op het oogcnbliik aan. do negers een min derheidsvertegenwoordiging .in het Congres zou geven. In Washington ^begonnen de relletjes, om dat, beweerd werd, dat blanke vrouwen wer den lastig gevallen, wat niet bewezen is. Dgar, evenals in Chicago, maakten de ne gers zich van vuurwapenen en munitie mees ter sa brachten flinke slagen toe. In Ohieago was de directe aanleiding voor de relletje», dut eon neger, die op'dat deei van hot strand wus, dat voor blanken gereserveerd is, aan het baden was. ALuar dat is niet alles. Verleden jaar haal de Uiucago ongeveer Uü,UUU negers binnen voor versciiiileude arbeid. Er was niet voor een bepaalde huisvesting gezorgd door de on deugdelijke stadsoverheid, zooals overal er- kond wordt. Du negers vulden daardoor de straten der blanken en lokten op die manier uen dergelijk gevuui van vijandschap uit, zoo ais niun dat soms in West-Louden togonlkumt tegenover vreemdelingen. (Jliicugo is aan vendettas ui erg gewend, vooral ouder Itaiia- uoii, on er is altijd ion voortdureadon strijd tussuhen Perzen uit het Hoogland en liet Laagland. in Juli van het vorig jaar deed de presi dent con ernstig beroep togen het lynohon. De relletjes in Ulricago hébben net plaats up j de Verjaring vau dat, mooie document, waar ouguiuis.'kla, heelomaul geen acht op is gusia- j gen. Van 1885 tot 1ÖU7 hebben zich 3740 goval- lan van lyuoiien voorgedaan, waar 3743 iklouriiugeu de slaoktuUers van waren en 007 biauiken. In 1U1Ö weruen (33 negers en 4 blan ken gelyncht, vaak onder onbeschrijfelijke omstandigheden. HET VLRBLlJiF VAN DEN EX-KEiZLR. Voigeiia ueu „Westialisclièn Anzeiger" lieeii graal tuiéhtiurg ais vertegenwoordiger van den kontng van nruiseu aau üe Pruisi- ecne regiering het voorstel genaau, uit het parucuner vumogeu van den ex-keizer i'a miiiioen holianoache guiueus tot aankoop van ten lanugucü voor den ex-keizer ais ko ning van r ruiscu hesenikoaar te stellen. Het vooisiel van huienourg zal hij de Pruisiscne Landsvergadering woiuen ingediend, DUIZENDEN JODEN VERMOORD. He correspondent van de limes" te War- scnau seint ontzettende bijzonderneden om trent den sti'ijü-zouuer-geuaae, welke gevoerd wordt tussen en twee soorten ooisjewnu ui de Oekraïne, en welke een jodenmoord op groote senaat ten gevolge neeit. iNa een nauwkeurige ontleding van de ver schillende oencnten en vernaiea Kwam de cor respondent er toe liet volgende beeld te ge ven van den stand van zaken in Woliiyuie en Poiodie. Groote bteden, zooais Kieli, zijn in handen van commissarissen der sovjet-regee ring te Moscou.#Dezeu eischen alles op en voeren willekeurig arrestaties uit. Zoo vielen op Zondag, 0 Juli, twee com missarissen, aau het hooid van een gewapen de inacnt, de bt. Alexanderkerk te Kielt bin nen. Zij lieten den dienst staken, eu nadat de mannen en vrouwen van elkaar gescheiden waren, moesten allen zich ontkleeuen, opdat kou onderzocht worden ot zij ook in het bezit waren van iets dat de moeite van het in be slag nemen loonde. Tevens werd van de ge legenheid gebruik gemaakt oin een groot aan tal personen uit te pikken voor het verrichten van dwangarbeid. Deze methodes werden ook in de dorpen toegepast, en hadden ten gevolge, dat de boe ren in opstand kwamen tegen de communisti sche commissarissen. Zij vormden benden, aangevoerd door desperado's. Dezen, ge bruik makend van de omstandigheid, dat een aantal commissarissen Joden zijn, buiten het antisemitisme der boeren uit, door hen tot moord en plundering op de Joden aan te zet ten. Deze desperado's dragen banden met het opschrift: Doodt de Joden en redt Rusland. Jodenmoorden op ongekend groote schaal hebben reeds plaats gehad. 1200 Joden zou den vermoord zijn te Shitomir, 600 te Kozia- tyn, 900 te Felsztyn, 2000 te Fastofï, Rado- mipal en Berditsjef. Ofschoon de correspondent deze cijfers on der voorbehoud geeft, gelooft hij dat men niet overdrijft indien men zegt dat er duizen den Joden gedood zijn. PREDIKANTSTRACTEMENTEN IN FRANKRIJK. Evangile en Liberté bevat 'n verslag van de op 1 Juli en volgende dagen gehouden syno de van de Vrijzinnig Hervormde Kerken van Frankrijk. Daaruit blijkt, dat met ingang van 1 October a.s. de traktementen van de bij dat genootschap dienst doende predikanten zul len verhoogd worden Als minimum trakte ment is vastgesteld 4000 Francs; gehuwde predikanten zonder kinderen krijgen boven dien een toeslag van 150 Francs; voorts wordt voor elk kind beneden de 13 jaar een kindergeld uitbetaald van 300 Francs en voor elk kind van 13 tot 21 jaar een kindergeld van 600 francs. Voor elk vijftal dienstjaren wordt een verhooging van 200 francs toege kend. Bij dit alles hebben de predikanten nog recht op ambtswoning. DE BELGISCHE CAMPAGNE. Het blad van de Vlaannache soldaten „Ons Vaderland" laat een waarschuwende stem boeren tegen- 'het annexionistische drijven van het „Nationaal Komiteit". „De onderhandelingen, zijn te Parijs begon nen over dc herziening van de traktaten van 1839 tussuhen België en Holland en in plaats van tusachen belde landen een vriendschappe lijke atmosfeer te scheppen, gunstig voor we- derzijdache toegevingen, doet het kemiteit zijn uiterste best om zooveel mogelijk haat te zaaien. Men zou waarlijk gaan denken, dat het niets liever had dan zoo nog een klein plezierig oorlogsken, „Een deel van de Belgische eiachen zijn gewettigd: het is maar redelijk, dat d6 laatete boeien die onze havens beklemmen, .geslaakt worden. Vlissingin eu Rotterdam moeten niet ourechtelijk bevoordeeligd worden tsn nadee- ie van Gent en Antwerpen en het ware wen- Bohelijk dat onze Antwerpsebs verbinding niet de Maas en den ltijn verbeterd werden. „Maar kunnen deze verbeteringen niet tot stand worden gebracht zonder sabeigerin'hel en oorlogsgedreig: zijn onze Groot-Belgen dan waarlijk zoo bogeerig het voorbeeld van ^Pruisen na te volgen? „Za hebben zelf vier jaar lang geprotesteerd tegen de Duitsehe politiek die tegenover Bel gië „realen gurautiön" opeiachte, ze hebben de wereld door hun propagandisten gezonden om het Duitsch maulnaveliame aan de kaak te stellen. Gaan ze nu aan do wereld" bewijzen dut ze geen haar beter zijn dan hunne Duit sehe beulen? „Wij willen van geen imperialisme, van geen annexionisma weten. De Duitsehers heb ben vier jaar geschermd met militaire veilig heid en economische levensaoodzakelij'klieid om België in te palmen. Zouden wij nu de zelfde argumenten gaan gebruiken om- Zooiiwsch-Vlaanderen en Holiandsich-Lim- burg aan te hechten? „Vragen de Zeelanders en de Limburgers hun aanhechting bij België „Dat is de eenige vraag die ons interesseert en het is v or elk onpartijdig beoordeelaar klaar genoeg gebleken, dat noch Zeelanders noch Limburgers, niettegenstaande al het goud en al do mooie beloften van de geheime agenten van ons ministerie van Buitenland- sche Zaken, geen ooren hebben voor zulke voorstellen. „Maar onze Belgische imperialisten voelen zich gesteund door de imperialisten uit Pa rijs en holden maar door. „Hun plan is sedert lang opgesteld en al de oorlogsjaren door hebben ze methodisch aan zijn tenuitvoerlegging gearbeid. Dat was de reden waarom op geregelde tijdstippen altijd weer vaische en hatelijke geruchten over Holt land werden rondgestrooid. Holland dat ge durende den oorlogniet opgehouden heeft broederlijk te zorgen voor onze vluchtelin gen. Het was kwestie stemming te maken te gen Holland: men bereidde aldus de openba re meoning voor ou een breu'k met onze noor derburen en alloszins verzwakte deze werking de Vlaamsch-Nederlansche gedachte in Bel gië". „Voor deze werking van onzo annexionisten is er goud te vinden. „Reeds in Maart, toen do nu mislukte ac tie aan de gang was in het groot-hertogdom Luxemburg, schreven de Luxemburgsche bla den: „Waar halen de Belgische agenten al dat goud vandaan?" En nu weer is er geld in overvloed om Limburg'te „bewerken". „Voor onze piotten is er geen geld, voor onze opgeëischten al evenmin en de Vlamin gen uit de Erontstree'k kunnen maar zien hoe ze hun plan trekken, maar voor 'het steu nen van annexionistische drijverijen is de staatskas altijd ruim en wel genoeg voor zien. i „En nu moeten hun eischen doorgezet wor den „kost wat kost". „Kost wat kost".. Daar teekenen de Vlaamache soldaten pro test tegen aan. Het blad vraagt: „Na vier jaar ons schild blank te hebben gehouden' van'elke .smet en den naam van Belg met een aureool van eerlijkheid en heldenmoed te hebben omluisterd, zouden we gedwongen worden ons wapen te besmetten in een vuilen oorlog ,Zou de oorlog de koppen in België zoo op hol hebben gebracht, zouden er onder onze volgsvertégenwoordigers die naar Italië en Rusland, naar Zuid-Afrika en Amerika zijn gereisd im het goed recht te pleiten van het onschuldig en laffelijk aangerand België: geen eerlijke menschen gevonden worden om ook nu het recht te verdedigen en te protes teeren tegen het misdadig gestook van deze aan grootheidswaanzin lijdende annexionis ten? „Wij Vlaamsche piotten teekenen Verzet aan togen deze „kost-wat-kost" politiek van dit annexionistische komiteit, we willen niets meer weten van al dat imperialisme en mili tarisme dat aan d'e wereld dat vreeselijk bloedbad heeft gekost." „Wij eischen vrede en goede verstandhou ding. „Wij vragen van onze onderhandelaars dat ze waardig en eerlijk België's gewettigde aan spraken verdedigen in hun onderhandelingen met de Hollandsche afgevaardigden maar dat eeuwig gestook moet ophouden, want als de heeren kapitalisten denken, dat wij, Vlaam sche piotten, voor hun geldbelangen en hun grootheidsd'roomen nogmaals in 't vuur zul len springen, zouden ze wel eens van een ka le reis thuis kunnen komen. „Laten ze dat niet vergeten!" KORTE BERICHTEN. Fiet Engelsche Parlement heeft gevraagd aan Beatty en Haig een belooning toe te kennen van lOO.uüO, aan jeükoe, French en Allenby elk 50.01)0, aan Plumsr, Raw- liason, Byng en Home elk 30.ÜUG, aan tSir Maurice Hankey 25.000 en voorla aan dé admiraals Madden, Sturdec, Keves, Doros- beck, 'lyrwhitt en de generaals Robertson. Birdwood, Trenchard en Wilson ieder IÜ.0U0. Harmsworth verklaarde dat op geer. deel van Rusland een blokkade worui toege past. De Engelsche koning in admiraal: ani form, en de koningin., c.n staaisie-gewaad, roeiden Maandagmiddag, in een staatsie- sloep gezeten, vooraan in den water-optocht van de Londeu-briüge naar Qieisea, ttr her denking van hei moreel aandeel, dat de koopvaardijvloot aan da overwinning heeit gehad. Aan den tccht namen o.a. deel 70 reüdingshooten, die de vlag voerden van de tmaatsciiapp;jen, aan wie de schepen behoor den, een aantal treilers, drifters en duikhoot- vaiien. in Croatie heerscht groote onrust. !n Warasdin cn Krizovac zijn Bolsjewistische opstanden uitgebroken. In Warasdin bezetten üe communisten de openbare gehouwen en liet station. Servische troepen, die tusschenbei- de kwamen, hebben de opstandelingen terug- geslagen. Verscheidene personen zijn gedood. j Naar gemeld wordt, streeft de Crbatische Boei eupartij ernaar, Croatia van Seivië af te scheiden. Uit New-York wordt gemeld: 430.000 goederenklerken en ladingarbeiders van de spoorwegen en stoombootüienaten hebben zich bij de andere spoorwegarbeiders aangesloten. Hun eisch is verlaging van den levensstan daard of anders loonsverhooging. Boaar Law zeide in het Parlement, dal de regeering elk middel zou gebruiken om te voorkomen, dat haar door een algemeene sta king een politieke beslissing zou worden op gedrongen. harmsworth ontkent in het Lagerhuis, dat Engeland in 1917 siapp.n van toenadè- dering tot Duitsehland heeft gedaan. Poolsche troepen hebben in Opper-Sile- zië een reusachtig vliegtuig met zeven pnssn- giers (onder wie twee Oekrajiensche vredes- gedelegeerden) en vele millioenen Oekra- neenseh goud aan boord neergeschoten. De Engelsche Koning heeft Haig en Beatty benoemd tot hertogen, Allenby tot Burggraaf, Plumer, Rawlinson, Byng en Horne tot Baronnen. De Amerikaansche spoorwegarbeiders eischen vertegenwoordigd te zijn jn dc di recties. Er dreigt een algemeene staking De opperste raad heeft bepaald, dat geen beperking mag worden opgelegd iert aanzien der repatrieering van ae Russische krijgsgevangenen uit Duitsehland. In Engeland wordt van regeeringswege een wekelijksch overzicht verstrekt van de ar tikelen in de buitenlandsche pers. Bij een ontploffing in het arsenaal te Raritan zijn 12 lieden gedood en velen ge wolfd. Soldaten waren bezig granaten te los sen uit een goederenwagen toen deze plotse ling in de lucht vloog. De gebouwen in de buurt van den wagen vlogen in brand. In Liverpool hebben de troepen de or de gehandhaafd. In de V. S. wordt een verplichte militai re oefening van drie maanden voorgesteld voor alle jongelieden van 19 jaar. De Zweedsche Rijksdag is door den ko ning geopend. De Hongaarsche regeering herstelde de persvrijheid en de rechtspraak. Tusschen de 15,- en 17,000 zijdewerkers hebben te Paterson het werk gestaakt. Zij vragen onmiddellijke invoering van de 44 uur-week. De fabrikanten hadden onlangs de 44 uur-week toegestaan met ingang van 1 October. Smuts is in Kaapstad gearriveerd. Een mededeeling van Max van Baden is verschenen omtrent den troonsafstand van den ex-keizer. Er gaan geruchten, die weer zijn tegen gesproken, over een afstaan van Briisch West-indië aan de Ver. Staten. De Franschie regeering vraagt 380.000.000 fres. voor den wederopbouw der koopvaardijvloot. Een brief van Erzberger aan Foch is gepubliceerd. De spoorwegarbeiders te Liverpool ver klaarden ziek vóór steun aan de stakende politieagenten. De Engelsche centrumpartij publiceert haar politiek, program. Het geallieerde bezettingsleger aan den Rijn zal onder een Fransck generaal staan. De stakingen in Zwitserland zijn sta- tionnair. KMAARSCIE COURANT BÉK ngei mmm 9 V!|f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1