DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 185 Honderd een en twintigste Jaargang im V R IJ D A O Ijuitenlandsch overzicht. 8 AUGUSTUS. FEUILLETON. Dezo Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs b{) vooruitbetaling per a maanden voor Alkmaar f 1.G5, franco door het ge- heele Rijk f 1.1)0. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prija der gewone Adverienliën Per regel f 0.15. Bfl groote contracten rabat, Lroot? letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de NX Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. li uiteulaiid. Biimeuland. Lemengd Nisnws, mm Telefoonnummer 3. De OostcnrljkKhe vrcdesdelegatic heeft op den door de Entente Vaatgestelden dag aan de vredesconferentie een nota overhandigd, die een protest tegen het verdrag in zijn ge heel bevat, Duibicli Oostenrijk, zoo wordt gezegd, cisrlit sin hts zoodanige verzachtingen in net verdrag als voor zijn volk noodzakelijk zijn. liot heeft inzake de grenskwesties tevergeefs een beroep gedaan op het beginsel der natio ikl' beslissing der Entente aan de geschiedenis nallteiten en het zeiioesciilkkingsrc volkertn. Hei lant thans de gevolgen van de over. Worden de territoriale eïschen van ÜuitscH-Qoatenriik vervuld tot het minimum, dan zal liet trachten te gelooven, dat het binnen dit gebied zelfstandig en in vrede kan leven, wanneer altiuuia de Volkerenbond hét in tijden van nood zal aanliooreu. UulUch-Üostenrijk is er van overtuigd, dat ltd de door hei verdrag opgelegde economi sche lasten niet dragen kan en dat het zal ineen storten wanneer deze niet aanzienlijk worden verzacht. Üuitsch-Oostenrijk wil slechts loven en de vredesconferentie moet het de zekerheid geven, dat liet ook leven kan, Duiiscli-Üoateurljk kan b.v. geen melk koeien en vee leveren, daar zijn kinderen nu reeds sterven bij gebrek uau vleeseh en melk. Het moet zich onder de tinancieele contröle der Lntcntc-mogeudiieden laten stellen, doch het verwacht, dat de commissie voor de schadevergoeding met clementie zal te werk gaan en het land de noodige credicten ter verkrijging van groiidstoften en levensmid delen zal toeslaan. De commissie voor de schadevergoeding moet in allfe economische en tinancieele vredesvoorwaarden de noodi ge vrijheid vug handelen hebben. Voorgesteld werd, artikel 193 van het vre desverdrag aan ie vullen met een clausule waarin wordt uitgedrukt, dat boven zijn be zit cu zijn bronnen van nikomstcn, die de in den eersten zin vastgestelde aansprakelijk beid vormen, Dultscii-Uostenrijk voor de b& doelde vergoedingen en lasten niet verant- wouidelijk is. Bovendien wil men vastge steld zien, dat de verplichtingen, die voor staatsburgers van Dmtscli-Uosteurijk uit de in den eersten zin genoemde internationale verdragen voortvloeien, in de aansprakelijk heid zijn inbegrepen en slechts door middel van de commissie voor de schadevergoedin gen van kracht kunnen worden. Deze com missie moet dan de aansprakelijkheid onder Waarborgen van de lcvcnanoodzakelijklieid van het Duitsch-Üostcnrijksche volk regelen m ec voor zorgen, dat het bezit en de bron ncn van inkomsten die voor dit doel dienen rationeel worden gebezigd D' opperste raad der geallieerden zal hierop een antwoord publieeeren. Het was te voorspellen, dat het nieuwe gevormde Hongaarsche kabinet, dat eigenlijk een ovcigaiigsministerie was, het niet laag meer maken zou. Een commissie met generaal Schnetzer aan het hoofd eischic van de juist vergaderende ministers, dal zij zouden aftreden, oltder mo- tlvee't'ing dal dit kabiilct niet het volk verte genwoordigt. Door Charles Garvice, Vrij naar het Engelsch. 3) De regeeriug bealoot daarop af te tredeu en de entente-missies droegen de hoogste macht op aan aartshertig Joseph, die den ge wezen atdeelingschef in het ministerie van ourlog, btephaa Erteclrich, tot mtutster-prest- dent benoemde. Men kwam vervolgens tot volkomen over eenstemming over de hangende kwesties en Glemcuccau en de buiteuiuudsclie regeerin- geu werden onmiddellijk van het resultaat tier bespreking op de noogte gebracht. De geheeie gebeurtenis uraagt den stempel van ecu mouaichisttscheu staatsgreep en er blijkt uit, dht de Entente den Roemenen eens op hun plaats wil zetten, door alle aanspra ken van den Koemeenscheu Koning op uen Hougaarschcu troon met opzet over het huuiu te zien en zulke maatregelen te nemen, dat Roemenië'» invloed wordt uitgeschakeld. liet Berliner lagcblatt wijst ex up, dat de Entente du plannen lot oprichting van een nieuwe Duuau-iederatie in de piaats van de oude Habsburgsdie monarchie en als werk tuig ter verzwakking van Durtschiand nog utel heeft opgegeven en dat het regentschap van aartshertog Jozef in Hoagaryo een eer ste stap in die richting ia. De Vorwftm laat natuurlijk een ander ge luid hooren en wijst er op, dat in Duitseü- land ongetwijfeld hetzelfde zou plaats vin den als in Oostenrijk wanneer het door de Duitsche onalhaukcujken begunstigd experi ment van de Radenrepubliek volgens commu nistisch recept in Duitschland tot uiting kwam. Dan zou na korter oi langer tijd de Entente zich verbinden met de pas verjaag de, tot dusver vijandelijke dinastteén en zou den de georganiseerde arbeiders overal uit hun maentspositie worden geworpen, welke zij zich door de revolutie hebben bevochten. Het ziet er met de kolenvoorziening in den aanstaanden winter niet te best uit. in Duitschland moet voor de Entente ge produceerd worden en in Frankrijk, waar men op Eugelsche kolen niet te rekenen hcett, zijn heel wat mijnen vernield. Italië is geheel op Amerika aangewezen, waar de toestand evenmin rooskleurig is en waar Hoover een kolen raad voor Europa in gesteld heeft, die door aanvoer van lsjcchi- sclic cu Roolache arbeiders de mijnen in West-Europa productiever hoopt te maken. in Amerika eisciit het spoorwegpersoneel de nationalisatie der spoorwegen en dreigt overal staking, die in Nieuw-York reeds is uitgebroken. lu Engeland, waar de Liverpoolsche afdee- ling der spoorwegmannen een sympathicsta- king met de stakende politiemannen wilde beginnen, heeft de bond van spoorwegperso neel besloten in deze richting niet door te gaan, zoodat het gevaar van een ernstige cri sis daar voor het oogenblik bezworen lijkt. DE ENTENTE EN HONOARIJE. De Amerikaansche regeering heeft van het Roemeenschc opperbevel geëischt, dat het de aan Hongarijë opgelegde wapcnstilstandS' voorwaarden in zou trekken, onder bedreb ging, dat anders alle aanvoer naar Roemenië stop gezet zou worden. De Hongaarsche regeering stelt zich op het standpunt van het ljjaeljjk verzet, daar zij het volstrekt onmogelijk acht om de voorwaarden na te komen. Aoowel het atmaken van de ma chines ais het weghalen van den oogst is on mogelijk door het totaal gebrek aan steenkool. De Aulü-blaven en isjecho-Sloaken moeten er ook tegen geprotesieerd hebben, dat het heele bezit van tlongarijë aan Roemenië ten deel zou vallen. Beide rijken maken evengoed aanspraak op schadeloosstelling en heupen hun eiscnen tnj de entente nnsste ingediend. In üe commissie van vier generaais, die de belangen tier entente te Boeoapest zullen be hartigen, zullen de Amerikanen de leiding hebben, naar het open houuen van den Do- nau en het vervoer van levensmiddelen uit het Banaat en andere vruchtbare streken van Zutü-Hongarjje van groot belang is voor de opiosstug van net voeuselvraagstuk van Euro pa bij ue oplossing waarvan cte Amerikanen de leidende rot spelen. Deze economische zij de dei- kwestie zal ook. bij de oplossing der po litieke vraagstukken een groote rol spelen. BOODSCHAP VAN AARTSHERTOG JOZEF. Ie Boedapest werd een boodschap van aartshertog jozef aangeplakt, waarin staat, dat er een ramp dreigt, indien üe Hongaar- scüe tnteuectueeie wereld niet tezamen met de arbeiders en de boeren orde scnept. Ver der wordt er een voorloopig ministerie in be kend gemaakt, ais volgt samengesteld: minis ter-president; de vroegere staatssecretaris voor legerzaken Stepnau Frieüricü; btunen- laudscüe zaken: Adoll bamassa; buiteuiaud- scne zaken; generaal Gaonet iaiiezos; on derwijs en eucdienst: dr Alexandre Imre; oorlog generaal Erauz bchoetzer; üandet en mjverucid, waargenomen door btepüan ntecuicn; financiën: jonann Uruen; vonss- gezominetd jacuo b ley er; justitie: Beta bza- zug; landbouw; Koianü Uroery. uver eemge dagen zulmu de burgerij, de arbeiders en de taudbouweude bevommg ge- noord worden over de samenstelling van net o vei gang&mimstene. KORTE BERICHTEN. Roberts, de voedsetregelaar, heeft in het Lagernuts meegedeeld, dat er een commissie gevormd is om een plan te ontwerpen voor de samenwerking der geallieerden inzake de voedselvoorziening, tot dusver was er geen voorstel gedaan om onzijdige of vijandelijke landed tot samenwerking uit te noonigen. Antonio Almeida ia tot president van Portugal gekozen. ue Fransche Kamer neemt een wetsont werp aan inzake een rnonopolie op den inr dusineelen alcotiol, De Hongaarsche regeering zal weldra een besluit uitvaardigen waarbij de regeling van de radeuregeermg In zake liet beslag leg gen op juweelen, geld en zilverwaren, buiten werking gesteld zal worden. Het besluit zal de wijze van teruggave vaststellen. Het nieuwe uuitsche staatscommissari- aat voor de handhaving der openbare orde is slechts een tijdelijke instelling. Social deniokraten, het Stockholmsche socialistisch orgaan, verneemt, dat de bols jewistische troepen er in slaagden de verbin- TrlTnCh4n Moerman en Archdagel to garantieprijzen zijn uitgeloofd: - oojvon FMeMeyn «el, *k ip plaatt V°°r Nooid-Hqltad: van den ex-keizer ter Deseaixiüug oer genui- eerden, De scheepvaartverbinding Hamburg Zuid-Amerika wordt nog aeze maand uer- optnd. De Duitsche grondwet zal Zaterdag a.a. te Weimar woraen afgekondigd en dan onmiddellijk van kracüt zijn. De maden melden un Boedapest. dat de G. Kru- seman, tevens voorzitter, te Houtrijk cu Po- lanen; N. D. Kaan, te Wieringerwaard; K. Zijp Kzn., te Wieringerwaard; G Kooii, te Harenkarspel; J. Th Droog, te Ncerdf- Beemster; N. Dekker, te Obdnm: H. Klaver, te Westdijk, Alkmaar; tot plaatsvervangende leden der cotnmis sie: T. Hazekamp, te HaarlemmermeerP, Schaap Ozn te Winkel; P. J. Wsifcctr, te Anna Paulowna; N. Best, ie Baarsdorpef- .teWognum: De arbeiders bonen tegenstand, maar moes-1 tot secretaris dezer commissie: T. A. Si- ten bet attdggen. hinga, Heerengracht 353, Amsterdam. De tJeigische mijnwerkers weigeren met de üuttsdie eamcu te vergaderen. De invoer van Duitsche potasch in Amerika ia toegestaan. VANGERS Engeland wonien tnastregeien voor- j Gedeputeerde Staten van" Noord-Holiaaê bereid tegen de oorlogswinsimakers. stellen den gemeentebesturen voor aite ga De arbeiders in triest hebben gevochten j meenten, wat betreft de oalarisregeiing, esa met italuuuiscüe soldaten. f klasse volgens de regeling van Maart 1918 Senator Myers diende een voorstel in,te verheogtu-, strekkende tot het verbod van uitvoer uit dc Zoo noodig kunnen d~ gKsessicbesterep Vereerugde Staten van alle levensmiddelen, nadere voorstellen does. De Bond van Gemeenteambtenaren fsaü aangedrongen op verhooging van twes klas sen. kleederen en andere benoodigdheden, welke voor het levensonderhoud onontbeerlijk zijn. Het voorstel vraagt eveneens invoering van wetten om de duurte van het leven te vermin deren. De vorige Fransche minister-president Peidl, is in hechtenis genomen. DE WINTERBRANDSTOF ONDERSCHEIDINGEN. Prof. dr. J. J. Salverda de Grave is door den president der Fransche republiek bevor- derd tot officier van hei legioen van ee-r. j Ter eere van het eeuwfeest der universiteit te Bonn heeft de juridische faculteit aldaar prof. mr. S. J. Fockema Andreae. te Leiden, mekte WCgC dC WJkakoleildistriüüüe werdtj tot eere-doctor beneed Het publiek blijkt nog steeds de meening te zijn toegedaan, dat er aezen winter voor huis brand zeer rijkelijk brandstoffen beschikbaar zullen zijn. het tijkt daarom wenscüelijk, er nogmaals dc aanaacht op te vestigen, nat de AMERIKAANSCHE MIJN VEGERS. Langzaam aan fecmt inen sr achtaa, vn» vooruitzichten niet van dien aard zijn, dat op "unct®a db geallieerden iegea meer dan het minimum-rantsoen HO eenhe- j f dunk-booten en mijnen iu net vuur bracht den voor het tijdvak 1 October- -i April) te 1 ea- de dwrkMOivaüsa on as^avegw» tekenen valt Wel verkeerer, wii than? in rte waren ingericht- Behalve as iints.,hö mijn- net toeiaten, reeds nu in mindering hiervan kolen ter beschikking te stellen, waardoor ook de aflevering aan hen, die hiervan geen ge bruik maken, gedurende de w intermaanüen vlotter zal kunnen geschieden dan in het vori ge jaar. De te verwachten aanvoer is echter niet van dien aard, dat in uitzicht kan worden gesteld, dat meer zal worden gedistribueerd. Er wordt dan ook dringend in overweging gegeven, zuinig te zijn met de zwarte brand stollen, terwijl zij, die aan het minimum rantsoen niet voldoende hebben, zich tijdig van turf kunnen voorzien, welke, zooals be kend mag worden verondersteld, geheel vrij is en dus ongerantsoeneexd te verkrijgen is. DE ONTVANGST DER OOGST- PRODUCTEN. De minister van landbouw heeft benoemd tot leden der commissie van beroep inzake de uitvoering van de regeling van de ontvangst der producten van den oogst 1919, laarvoor (Wordt vervolgd.) ALKMAARSCHE GOD RAM iiSHB ett. w» rwjii Lycett Crayson schudde hert hoofd. Wij heb ben al gezocht. Mijn vader heeft het testament „Ik geloof het niet, sir Ralph. Ik heb over al gezocht. Mijn vader heeft het testament opgemaakt, dat wij gevonden hebben; het lag in de safe op ons kantoor. Indien sir John een ander, een later, gemaakt had, d'an had mijn vader het ook moeten opmaken. Maar dat nog daargelaten, ik heb zorgvuldig over al gezocht, op geschikte en ongeschikte plaat sen. Ik kan geen ander testament vinden en ik ben genoodzaakt diaaruit op te maken, dat sir Jojm zijn voornemen van dag tot dag beef l uitgesteld, zooals zooveel menschen, en er te lapg mee heeft gewacht. Hij stierf plot seling, zeer plotseling, zooals ik u geschreven heb". Ralph knikte. „Ja, dat begrijp ik. Hij had geen tijd meer oni iets te doen. Ja, ik had altijd wel gedacht, dat hij plotseling heen zou gaan. Evenals wij allen ging hij er van door en leefde echt ter wijl hij leefde. Het was een 'knappe, oude man. Heer el heerel wat hebben wij gekibbeld! Ik had de gave, dat booze humeur bij hem op te wekken; en mijn eigen humeur was, zelfs toen ik dog een jongen was, ook niet zoo 'ge makkelijk; ik beet dus terug en stond hem als hij aan het razen was. Hu heeft hij mij alles nagelaten op die onnoozele vijf en twintig pond 's jaars na; dat was zijn manier om haar te beleedigen. .Verduiveld 1 Ik wou, dat ik hem hier hadl Ik zou hem eens goed. zeggen wat ik er van dacht. Alien aan mij nagelaten 1 Ik kan het haast nog niet gelooven. Hij stond op en rekte zich uit tot zijn volle lengte, zoo dat hij een heel eind uitstak boven den blee- ken Lycett, die hem met een geheime inspan ning aanzag. „Zegl wijs mij eens aan, waar hij het grootste gedeelte van den dag door bracht; waar hij een testament heeft kunnen neerleggen". Lyoett Crayson stond op. „Sir John bracht het grootste gedeelte van den dag door in de bibliotheek." „Ga dan mee; wij zullen daar eens gaan kij ken", zei sir Ralph, zijn glas nog eens vullen de en den inhoud in één teug opdrinkende. Hij volgde Lycett Crayson door de hal, zijn stevige voetstap weerüclonk op den gladden parketvloer en zij traden de bibliotheek bin nen. „Sir John bewaarde hieir zijn meeste papie ren", zei Lycett de safe openende, „hier heb ik dan ook natuurlijk het eerst gezocht. Er was geen testament te vinden." Hij raaktp de verschillende papieren en stukken met zijn lange magere vingers aan, terwijl sir Italph knikte. Toen keek deze de kamer rond en zijn oogen bleven rusten op een oud bureau, „U heeft natuurlijk ook in dat ding geke ken?" Lycett glimlachte. „O ja, natuurlijk, sir Ralph. Ik heb ieder hoekje en vakje bekeken. Er is geen plekje in waar ik niet gezocht heb". Sir Ralph haalde de schouders op, „Hij heeft het misschien in een van die boeken gelegd", zei bij met een blik op de boekenplanken. Dat had hij Ikunnen doen. Maai ik heb er ieder boek uitgehaald en uitgeschud en op al lerlei manieren onderzocht. Neen: ik ben overtuigd dat er geen ander testament is dan 1 i 1 I i i dat eene. Indien sir John er een gemaakt had was er geen enkele reden om het te verstop pen. Wanneer zijn driftbuien over waren, had hij gewoonlijk spijt van allé vergrijpen, waar aan hij zich had schuldig gemaakt. Sir Ralph staarde oplettend naar het ta pijt. „En mijn nichtje weet ze iets van dien mooien stand van zaken?" „J a, ik heb het haar meegedeeld". Tim' Prettig voor haar! Maar", voegde hijo er zachtjes bij, zoo zachtjes dat Lycett ■hem niet verstond: „ze is zeker nog te jong om geheel de beteekenis er van te begrijpen". Hij gaapte even. Hij had nog al wat gedron ken ondrweg en den vorigen nacht een „druk ken" avond gehad en nu sedert hij hier was ook al weer twee glazen gedronken. „Het is haast etenstijd, is 't niet? Misschien zal mijn nichtje mij daarna een bezoek brengen. Ik ga naar 'boven om mij te verkleeden. Ik heb geen knecht meegebracht, want ik wist niet of itk zou blijven". „Ik zal sir John's knecht boven sturen, sir Ralph". Sir Ralph knikte en slenterde terug naar de hall, pookte de houtblokken op, zoodat zij vlamden en boog zijn langeh rug om Constan ce's hond. te liefkoozen, die op het tijgervel voor het vuur den pas aangekomen heer met ernstige, 'kritische oogen aanzag. „Hallo, oude baas!" zei sir Ralph met zijn zware stem. „Jij bent er een van het goede soort, dat zie ik. Oud of jong? Laat eens kij ken naar je tanden". Hij greep den hond bij den snuit, zacht maar ferm en deed zijn bek open. De meeste menschen zouden dit wat ge waagd gevonden hebben, want het was een sterke hond en hij zag er niet uit of hij zulke vrijheden veroorloofde; maar hij stond toe dat sir Ralph zijn tanden inspecteerde en kwispelde zelfs met zijn staart. Sir Ralph nam den prachtigen koip van het dieor in zijn a-og wel eens op een mijn liepen, pasten de Amerikanen er toe met een sleepkabel, dis niet door de schepen getrokken tvord, maar voor hen uitging De kabel was varvahgeu door een langen drijven den boom met water- vliegers om er stuur in te houden, en een aantal afhangende dreggen, -om da mijwkabela te pakken -te krijgen. Die fccom werd aange dreven. door een torpedo-achtigen electromo tor met schroef, die hem voortduwde. Van boord af werd de motor electrisch aangedre ven en gestuurd' door een kabel, die door een boogvormige pijnleiding vrij van de schroef van de „torpedo" gehouden word. hand en schudde hem vriendelijk; toen draai de hij de koperen plaat op den halsband naar het licht en las het opschrift: „Bruno. Con stance Desbxook. De Hail. Desbrook, Devon". „Je 'bent dus een soort waakhond voot haar zei hij. „Mooi zooi, ze zou een slechter voogd kunnen hebben. Verduiveld 1 dien heeft ze". De kamerdienaar van wijlen air John kwam binnen, „Uw kamer is gereed, sir Ralph." Sir Ralph ging naar boven, twee trappen tegelijk en Bruno volgde hem; maar toen zij in dén coxridor waren gekomen bleef de groo te hond staan, keek hem met verstandigen blik na en keerde terug naar de kamer waar Constance zat. Intusschen was Lycett Crayson, nadat hij den knecht naar sir Ralph had gezonden, naar de bibliotheek teruggekeerd. Hij stond eenige minuten lang met zijn rug naar het vuur in nadenken verdiept. Hij had al een afkeer van den nieuwen baron, omdat hij hem vreesde. Lycett voelde zich in tegenwoordigheid van sir Ralph als een heel klein schoothondje zich voelen zou in gezelschap van Bruno, Lycett had iets gehoord van sir Ralph's karakter; vage en onzekere verhalen van zijn woest- htid en zorgeloosheid waren tot Desbiook doorgedrnngen. Als hij den nieuwen heer van het kasteel goed beoordeelde, dan was sir Ralph niet de man om edelmoedigheid te be- toonen tegenover zijn nichtje al was zij ge neigd daar gebruik van te maken. Al was de man geen dronkaard' toch dronk hij veel; hij leidde ongetwijfeld een losbandig leven en be- z&l al de ondeugden die de Desbrooks geken merkt hadden. Lycett Crayson was blij, dat sir Ralph tegen beter slag van man was. Een prachtig voogd' zou hij wezenI 't Zou niet lang duren of de fiere Constance zou blij wezen haar toevlucht te kunnen zoeken in SCHIPPERS ACTIE. Öp last van den burgemeester van Oosvcr» den ia de schepenverspejuiug door de mili taire wielrijders weggenomen. De schippers dieterf hun schepen verhalen, zonder ar zelf een hand naaT uit te steken. Hoewel de vaarten hisr. nog rol „stukers" liggen, wordt het aantal werkwilligen toch zijn, Lycett's armen. Dit was ongeveer de inhoud der overden kingen van dezen vindingrijken heer en h\j was er natuurlijk zeer in verdiept; maar toch vatte hij zijn werk weer op, het nazien der pa pieren, die op tafel lagen. Hij nam een pakje rekeningen ophet bandje was in den knoop en bij zocht naar zijn mes. Het was een plat mes, dat al platter en dunner wordt bij het eind van het handvatsel een notarismes. Hij kon het nergens vinden^ maar herinnerde zich, dat hij in den grooten, ouden stoel ge zeten had naast het vuur. Hij keek op den grond rondom den stoelmaar het lag er niet, misschien zat het tusschen de zitting en den rug van den stoel, hij voelde en vond het. En hij vond nog iets anders. Een toegevou wen blaadje papier. Hij hield het bij het licht n deed het open. Het had zoo lang in die schuilplaats gelegen, dat de vouwen er vast in zaten. Nog denkende aan Ralph en Con stance, liet hij zijn oogen over het papier gaan. Het was het ferme, mannelijke hand schrift van sir John; bij de allereerste woor den klemden. Lycett Grayson's handen zich krampachtig om het papier en een uitroep ontsnapte hem. Onwillekeurig kneep hij liet papier in elkaar en wierp het achter zich, toen sloop bij vlug naar de deur en deed die op slot. Maar dat was beter van niet: sr moest eens iemand komen. Onhoorbaar draai de hij den sileutel weer om, zette er zijn voet tegen aan, opende het papier wear en las het door. Toen hij het uitgelezen had, zag hij vuurrood, zijn hart bonsde zooals hst nooit te voren gedaan had, zijn lippen beefden van op gewondenheid) die, hij trachtte te onderdruk ken. Hij scheen met moeite adem ie 'halen en de oogen waarmede hij naar het papier staar de, war9n beneveld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1