I 1 nutdhiitie ».i« Lfiyeitsnildiltli.il BI ia v: 1 vac am hef on in he de te bu w; rii ge ot ui er g* bi iij gi g di d 1 Gedurende de week van 9 Augustus tot en met 15 Augustus 1919, zal verkrijgbaar wor den gesteld op Bon No. 53 van de suikertaart 350 gram suiker. MARGARINEKAARTEN. Gedurende het tijdvak van 7 Augustus tot en met 14 Augustus 1919"is geldig Bon. No. 12 van het 4e tijdvak der Rijks Margarim- krcrten. De Waarn. Directeur van het Distruibutie- Bedrijf, C. H. SCHNEIDERS. "btWAREN VAN DE LICHAMEN VAN NORMAAL-MARGARINEKAARTEN VAN HET 4e TIJDVAK. De Waarn. Directeur van ret Distributie bedrijf deelt mede, dat tegen INLEVERING van de lichamen der NORMAAL-MARGA RINEKAARTEN van het 4e TIJDVAK, nieuwe normaal-margarinekaarten voor het 5e tijdvak zullen worden verstrekt. De juiste datum waarop deze verstrekking zal plaats hebben zal nog nader worden bekend ge maakt. De Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. grooter. Op eigen, risico durft men evenwel nog niet te varenelk schip heeft res .gewa pende militairen aan boord'. Ta A'lphan a/d. Maas is een schip hooi, bestemd voor Utreoht, geladen ond'or bescher ming van drie rijksveldwachter». Deze rullen de reis medemaken. Eenige schippers, die met een vracht turf onderweg waren naar Amsterdam, zijn bij de sluizen in den Buitendijkschen Buitenvel- derschen polder door stakende collega's op gehouden, die poogden hen tot staking te be wegen en, toen dat niet lukte, begonnen te dreigen. Er kwam politie aan te pas, die bij hêt verder vervoer toezicht hield. Gistermorgen heeft te Groningen een con ferentie plaats gehad tusschen de directie en den voorzitter van den raad van commissa rissen der N.V. Transport-Maatschappij, te Groningen, eenerziids en den heer W. Post- ma, secretaris van het P. A. S. en twee be stuursleden der afdeeling Groningen van den 7etschippersbond, waarin het volgend voor stel behandeld is: Indien het weekloon van '2 en 60 pet. vracht en een weekloon van 20 wanneer de schippers onafhankelijk van hun wil niet kunnen varen, zal worden betaald, kan nog heden tot de opheffing van de staking worden besloten. Dit voorstel werd door de directie niet aanvaard De schippers besloten, de staking met onverminderde kracht voort te zetten. EEN TEI EO RAM VAN DE KONINGIN. Naar aanleiding van de mededeeling van het naar den Raad van Veertien te Parijs ge zonden telegram, ontving het protest-comité tegen de annexatie te Terneuzen, namens de koningin het volgende telegram: ,H M vmam met groote ingenomenheid uit uw te'egram hetgeen ook reeds bij haar bedoek zoo duidelijk was gebleken, namelijk, dat Zeeuwsch- Vlaanderen Nederlandsch voel* c Nederlandsch denkt en dan ook onder geen voorwaarde deel zou willen uitmaken van een andere natie De gevoelens van trouw en ver knochtheid, welke door u opnieuw zijn vertolkt, worden door H M op den hoogsten prijs ge steld" FRANSCHE ERKENTELIJKHEID. De Fransche regeering heeft den heer Mr. J B Kan, secretaris-generaal bij 't departe ment van binnenlandsche zaken, tevens secre taris-generaal in algemeenen dienst, benoemd tot Commandeur in de orde van het Legioen van't.er voor hetgee nhij gedaan had ten be hoeve van de Fransche vluchtelingen uit het bezette gebied. DE 8-URENDAG VOOR HET SPOORWEGPERSONEEL. Woensdagmiddag had een vertegen woo rdi ging vau het Hoofdbestuur der Nederiand- sdie Vereeniging van Spoor- en Tramweg personeel een bespreking met vertegenwoo#di- gers van den minister van Arbeid over de in voering van den 8-urendag in het spoorweg bedrijf. De secretaris-generaal van arbeid deelde mede, dat dc 'ontwerpregeling der dienst- en rusttijden voor het spoorwegpersoneel van het departement van waterstaat was ontvangen voor advies. Vetzocht werd de wenschen en bezwaren het departement van arbeid te doen toekomen, waarmede evenals met de tijdens de bespre king geuite opmerkingen ernstig rekening zal worden gehouden. HOOG INVOERRECHT. Naar aanleiding van het bericht omtrent invoerrechten in Duitschland deelt men aan het Hbl. mede, dat het niet juist is, dat thans ook voor alle levensmiddelen invoerrechten moeten worden betaald. Wordt b.v. kaas en boter medegenomen, zoo zijn hiervoor geen douanefechten te betalen, wel voor sigaren, cigaretten, koloniale waren, enz., volgens de bepalingen van het Duitsche „Zolltarif Wat den toeslag van 240 pCt. aanbelangt, deelt men ons mede, dat dez ewordt geheven wan neer met Duitsch papiergeld wordt voldaan, wat natuurlijk het meest het geval is, daar de reizigers niet in het bezit zijn van goudgeld of voldoende zilver-specie. Het percentage van den bij den invoer in Duitschland te be talen bijslag wordt elkens voor 10 dagen vastgesteld. ALG. SYNODE DER NED. HERV. KERK. In een der eerste zittingen diende prof Slo tenmaker de Bruine een voorstel in met betrek king tot de regeling der theologische exa mens. 'n de twintigste zitting werd besloten de ze zaak niet in deze zitting te behandelen, doch haar over te orengen bij de Alg. Svn. Commissie, opdat deze de Synode van het volgend jaar van advies diene. in behandeling kwam het rapport over hel voorstel om de Synode te doen bestaan uit 45 leden. De vraag kwam aan de orde of, waar de zaak pas verleden jaar in de Synode is afgewezen, zij nu reeds weer ter hand zal worden genomen. Met 11 tegen 8 stemmen wed hiertoe besloten. De president diende een voorste! in om de vraag naar de samen stelling en werkwijze der Synode aan een commissie ter overweging op ie dragen. Dit voorstel werd met 13 tegen 6 stemmen ver worpen. Daarna kwam Set oorspronkelijk voorstel van prof. Slotemaker de Bruine in bespreking. De secretaris sprak zijne bezwa ren uit tegen de voorgestelde wijziging en ontried het voorstel. De heer Van Druten verklaarde zich tegen een groote Synode. De heer Cremer vereenigdc zich met het geen door den secretaris is gezegd. De heer Eilerts de Haan had er nooit iets van gemerkt, dat de zaak leeft in de kerk. Hij meende, dat er vaak kunstmatig stemming femaakt wordt en vooral door predikanten. Jen vergeet dan, dat de Synode in moeilij ke omstandigheden vaak moet handelen en dat zij daardoor menigmaal belemmerd wordt om te doen wat zij gaarne zou willen. Ti ij meende ook, dat de eigenlijke argumen ten nooit gehoord worden, en hij vreesde, dat men de demagogen in de Synode zal krij gen. Prof. Van Veen meende, dat er verande ring moet komen en daarom wilde hij de proef nemen. De heer A. de Haan wilde de kerk over deze zaak hooren. De heer Tammens zag de billijkheid niet in. Ook hij vreesde voor het voorgestelde gevaar van vermeerdering der demagogie, en z. i. leeft het verlangen niet in de kerk. Ook dr. Deeleman vreesde dat het voorge stelde de kerk zal brengen in handen van agitatoren. Dr. Callenfels wensehte de zaak in de kerk besproken te zien; hij achtte een vertegenwoordiging namens de elassicale vergaderingen een andere dan die namens de provinciale. De president sprak een ernstig woord over de wijze, waarop menigmaal over het beheer der kerk, bepaaldelijk over de Synode, wordt gesproken. Wat nu het voorgestelde betreft, wilde hij erkennen, dat hij niet tegen de zaak zelve is; hij erkende een deel van waarheid in de beweringen der voorstanders, maar be treurde het, dat men niet met een behoorlijk uitgewerkt plan is gekomen. Nadat prof Slotemaker nog over de kwes tie had gesproken en na repliek werd de conclusie om het voorgestelde aan te nemen, aangenomen met 11 tegen 8 stemmen. Daarna werd aangenomen öjn voorstel om een commissie te benoemen, om de prac- tische en huishoudelijke bezwaren te onder vangen en daarover de Synode te dienen van advies bij het overwegen van de ingewonnen consideraties. Hierna werd de zitting gesloten wegens het samenkomen eener Synodus Contracta. EEN ANTI-BELASTING-MOTIE. In een vergadering van de Noordelijke ver eeniging van Likeurstokers, wijnhandelaren, limonade- en vruchten wij n f ahriikanten weid tegen de voorgenomen heffing van een belas ting op dé waarde en vermogensvermeerde ring, een protest-motie aangenomen, waarin gezegd wordt dat deze een totale ontwrich ting van alle handel en nijverheid met zidh zal brengen. HET BOEK MET DE HAND TEEKENTNGEN. Tenslotte deelde de heer Barth, die Hon gaar van geboorte is; nog mede, dat hij zooda nig met ons land dweept, en in 't bijzondér met Amsterdam, dat hij z*ch nu zijn terug komst uit Baden-Baden, cal' laten naturali seer ea. VERBETERING IN DE SPOORWEG- EXPLOITATIE. De Kamer van koophandel en fabrieken, de Vereeniging van handelaren, de Vereeni ging ter bevordering van het vreemdelingen verkeer, alle te Groningen, hebben aan de directie dei' Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen een adres gericht, waarvan aan den minister van waterstaat een afdruk is verzonden, om te komen tot verbeteringen in de spoorweg-exploitatie. Bij den minister wordt voorts aangedrongen op de wederin stelling van de sedert den zomer 1914 gede- tungeerde commissie van advies over spoor wegdienstregelingen, waardoor weder de ge legenheid zou worden opengesteld om ver langens en wenschen ten opzichte van den treinenloop ter kennis te brengen. VADERLANDSCH-LIEVENDE Te Valkenburg is Dinsdagavond een groo te vaderlandslievende betooging tegen annex atie en tegen het pro-Belgisch en pro-Fransch tijdschrift „De Kronijk" aldaar verschijnend, gehouden. Duizend inwoners, omwonenden en logé's namen er aan deel. Telegrammen van aanhankelijkheid werden gezonden aan de koningin en minister Ruys de Beeren- brouck. DE MOORD TE DEVENTER. De gearresteerde Rus Zotkow is gistermor gen,te Deventer aan een streng verhoor on derworpen. Hij weigerde echter zich omtrent iets uic te laten vóór er een Russische tolk was verschenen. Deze werd na eenigen tijd onder de Deventer ingezetenen gevonden en ten politie-bureele ontboden. Toen verklaarde de verdachte, dat hij niet, zooals hij opgaf, Trepkow maar wel degelijk Zotkow heette. Op de vraag waarom hij dan eerst gelogen had, zei hij uit vrees te hebben gehandeld. Hoewel hij aiies bleet ontkennen eh volhield in het kamp gebleven te zijn, staat zijn schuld vrijwel vast. Reeds hebben de nacht- pórtiers der tinna Nering Bögel, die in den bewusten nacht vlak na den moordaanslag' op de beide marechaussées de twee Russen zagen passeereu, en de landbouwer Gerrit Jan Ordelman te Witseo, die hem ook in den bewusten nacht vooibij zag komen, hem per tinent als één hunner herkend. Reeds in een deel onzer vorige oplaag ge- (R< meld.) WAT AL TE POVEli. Aan 't gebouw van bet Nederlandsch ge zantschap te Brussel vindt men de mededee ling, dat het kantoor geopend is van 1011 ki uur en dat het onnoodig is 's middags aan te bellen, 't Komt herhaaldelijk vo-or dat Neder landers, die na lang zoeken eindelijk het Ne derlandsch gezantaehapsgebouw in den vroe gen namiddag hebben bereikt, onverrichter zake naar huis moeten. Kunnen de autoriteiten geen aanleiding vinden te zorgen dat ook in den namiddag een paar uurtjes voor Nederlanders, die aan het gezantschapsgobouw moeten *ijn, disponi bel worden gesteld? Anderhalf uur per diag is toch wat al te pover. UIT HET KAMP VAN OLDEBROEK, De correspondent van het Hbld. te Deven ter schrijft: Bracht het onderzoek in de zaak-Zotkow reeds aan het licht, dat van eenige afdoende registratie van de in het kamp van Oldebroek geïnterneerde vreemdelingen een duziend- tal mannen, vrouwen en kinderen van alle na tionaliteiten geen sprake was, thans is gebleken dat de toestand daar op den duur onhoudbaar wordt. Denzeifden dag toch, dat de commissaris van politie te Deventer over kwam om Zotkow te transporteeren, was ont dekt, dat een in het Russisch geste'de procla matie, opgehangen in een der barakken, een belooning stelde op do hooiden van eenige of ficieren, die tot de uit 200 man bestaande bezetting behoorden. Door de voortdurende ledigheid waartoe de kampbewoners zijn gedoemd, is hun mo reel peil tot bedenkelijke laagte gedaald, en van de baldadigheden, die zij nu en dan be drijven, leveren de ruiten of beter de ra men waarin geen glas meer zit van de ba rakken een treffend bewijs. Hier en daar heb ben ook de planken hei moeten ontge'den. Men maakt er onder de bezetting waar van de betrouwbaarheid geroemd werd geen geheim van, dat het kamp, bi den toe stand zooals het thans is, een broeinest is voor bolsjewistische complotten. DE STRAATSCHENDERIJEN IN NEDERLAND. De Amerikaansdie militaire attaché te 's-Gravenhage heeft zich tot den opperbevel hebber van land- en zeemacht gewend met een klacht, betreffende ernstige baldadigheden, door hem en andere zijner landgenooten in verschillende gemeenten in Nederland onder- Vonden bij het passeeren per automobiel. Deze baldadigheden bestonden in liet werpen met steenen, doode dieren en straatvuil, terwijl ia verschillende gevallen de chauffeurs of ande re inzittenden door de geworpen voorwerpen werden getroffen. De aandacht van de ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie wordt er nu door den mi nister van Justitie op gevestigd, dat een ge streng toezicht, inzonderheid op jeugdige personen, behoort te worden uitgeoefend ter voorkoming van dergelijke baldadigheden. i MOORD TE BODEGRAVEN. Voor de Utrechtsche Rechtbank stond gis teren terecht W. W. B., oud 18 jaar, boeren arbeider te Kockengen, beklaagd van moord, gepaard met beróoving van zijne grootmoe der, wonende te Bodegraven. Beklaagde heeft het slachtoffer met een ijzeren pijp op het hoofd geslagen en daarna met een mes afge maakt. Beklaagde bekende. Het O.M. eischte 18 jaar gevangenisstraf. De verdediger pleitte verzachtende omstan digheden en aanzienlijke vermindering van straf, aangezien beklaagde had gehandeld onder afgebroken drang van zijn moeder. Uitspraak 14 Aug. HULDIGING MINISTER AALBERSE. De voorzitter van den R.-K. Volksbond, de heer Silvius, bood den minister op den hui- digingsavond, waarover wij in ces vorig nummer reeds een en ander meldden, namens de katholieke arbeiders van 's-Gravenhage twee bloemstukken aan. Minister Aalberse besteeg hierna onder applaus het podium. Hij meende dat deze vergadering wel wat al te vroeg was, omdat de arbeidswet nog niet is aangenomen. Maar spreker dankte voor de hulde, in het bijzonder voor de toezegging der katholieke arbeiders voor hem te zullen bidden. Wil het kabinet werkelijk iets voor het volk doen, dan kan het den zegen van boven niet ontberen. De minister wekte de arbeiders en arbeidersvfiendén op om mede te werken, dat de vrije tijd, welke door de nieuwe ar beidswet aan de arbeiders komt, zoo ge bruikt wordt, dat hij werkelijk een zegen en een geluk voor de atbeiders wordt. Spr. hoopte ook, dat deze arbeidswet niet zal leiden tot vermindering der productie, want daaraan is op het oogenblik een ont zettend tekort en dit tekort werkt een prijs stijging in de hand. Stakingen tegen de duur te zijn daarom dom en misdadig, want sta kingen maken het tekort aan goederen in de wereld steeds grooter en vandaar de produc ten steeds duurder. Door vermeerdering der rusttijden worden de arbeiders flinker en krachtiger en hij hoopte, dat zij die kracht zullen gebruiken voor intensieven arbeid, want dan eerst zal de arbeidswet ons volk ten zegen kunnen worden. De voorzitter dankte de ministers hierna voor hun aanwezigehid, waarna alle aanwe zigen staande het Wilhelmus zongen. Onder daverend applaus en gejubel verlie ten de ministers hierna de zaal. ERNSTIG TRAMONGELUK. Gistermorgen is op den Utrechtschen weg bij Amersfoort bij het gesticht „St. Louis", een rijtuig in botsing gekomen met de Oos tertram, die van Zeist kwam. In het rijtuig waren gezeten de heer en mej. Rebel, mej. Veerman en de heer Jongerden, en de koet sier J. Rebel, allen uit Huizen. Ze waren op weg naar het zendingsfeest te 'Driebergen. Het rijtuig kwam met zulk een kracht tegen de tram dat de begagewagen werd inge drukt. Zeer ernstig gewond werden mej. Veerman en de heer Jongerden en ernstig de heer J. Rebel. Met de auto van mevr. v. d. Held uit Bilthoven werden eerstgenoemden naar het ziekenhuis in Amersfoort gebracht en de heer J. Rebel per tram. Mej. Veerman was al stervende. SCHOOLTOESTANDEN. Te Hoofddorp, is vanwege de vereeniging van jonge vrijzinnigen een openbare verga dering gehouden, waarbij als sprekers optra den de üeeren dr. I. H. J. Vos, te Amster dam, met het onderwerp „Aan welke hygiëni sche eischen behoort een school te voldoen?" P. A. Wisse, te Leiden, kort te voren nog on derwijzer te Hoofddorp, met het onderwerp: „Wantoestanden bij het openbaar onderwijs te Hoofddorp, met het onderwerp: „Het nut van goed openbaar onderwijs." Ter vergadering werd een adres ter tee- kening gelegd, gericht aan de koningin en waarin gevraagd werd een onderzoek te wil len doen bistellen naar de schooltoestanden te Haarlemmermeer, geschetst door den heer Wisse, buiten het gemeentebestuur om en te willen bevorderen, dat aan de misdaden een einde kome. Bijna alle aanwezigen in de stampvolle zaal teekeoden dit adres. Een R.-K. die in debat kwam met den heer Kruyt, die in groote lijnen het hoofdoel van bijzonder en openbaar onderwijs besprak, ging zoodanig buiten de orde, oat hern het woord werd ontnomen. NEDERLAND EN BELGIë. De Parijsdie correspondent van het Han delsblad seint d.d. 7 Aug Heden, heeft voor de commissie van veertien Seghers zijn uiteenzetting beëindigd over de economische kwesties, betrekking hebbende op de Schelde, het kanaal Gent—Terneuzen, de verbinding van Antwerpen met den Moerdijk en het kanaal door Limburg naar den Rijn. Morgen za! de andere Belgische gedelegeer de Orts, de politieke kwesties, verband ,iou dend met deze onderwerpen behandelen. Mijn indruk, dat de grondslag der onder handelingen, gevormd door de besluiten van den 4en Juni, geschokt is, wordt bevestigd door inlichtingen, die ik van niet Nederland sche zijde ontvang, doch men bewaart het stilzwijgen over den waren aard der Belgische verklaringen. NIET TOEGELATEN. Ged. Staten van Friesland hebben vernie tigd het besluit van den Raad der gemeente Smallingerland, tot toelating van de nieuwe gekozen raadsleden. In een der stemdistricten hebben 6 niet-kiesgerechtigde kiezers aan de stemming deelgenomen. In dat stemdistrict moet opnieuw worden gestemd en daarna de eeheele uitslag worden herzien èn vastge steld. ONS VROUWELIJK KAMERLID ZOEK? Het Volk had dezer dagen op een- in het oog loopende plaats de volgende advertentie: „Partijgenoote Suze Groeneweg wordt beleefd verzocht haar adres op te geven aan schipper B. Brands, adres Algemee- ne Schippersbond, N. Z. Kolk 4 Ainster- dam". Vermoedelijk verstopt ons vrouwelijk Ka merlid zich in haar vacantie, om tegen alle aanzoeken van partijgenooten veilig te zijn. Maar zal haar vrouwengemoed tegen dezen oproep bestand zijn? Een beetje schipperen moet ook een vrouwelijke staatsman en schip per Brand zit blijkbaar leelijk in den brand. (Vad.) KORTE BERICHTEN. Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land hebben benoemd tot directeur van het technisch bedr f in het provinciaal zieken huis te Santpoort, den heer H. van Laar, te den Helder. Op klaarlichten dag is Woensdag inge broken aan den Zijlsingel te Leiden, ver- schjllende voorwerpen van waarde zijn me degenomen Haa{ten (Qe]d y gehouden pu blieke fruitverkooping bracht één boom gaard, groot ongeveer 7 H A., 14.770 op, tegen ongeveer800 het vorig jaar. De groentenventer B„ te Zwaagdijk, die langs den weg een toeval kreeg, werd in dien toestand van 700 beroofd. De laag hartige roover is een bakkersknecht uit Hoog- karspel. Het geld is terecht. Dé minister van marine heeft gister een bezoek gebracht aan de vliegtuigenfabriek van de firma Van Berfcel te Rotterdam, waar watervliegtuigen voor de marine gebouwd worden, en heeft ook de in aanbouw zijnde onderzeebooten op Feijencord bezichtigd. -—Tot onderwijzer eau de bijzondere school te Bovenkarspel is benoemd de heer J. Timmer te Amsterdam. Een „deskundige" uit Amsterdam is door de rechtbank aldaar tot 3 jaar gevange nisstraf veroordeeld. De minister van landbouw heeft inge trokken zijn beschikking betreffende vervoer, aflevering en maximumprijzen van pootaard- appelen. In de Luthersche kerk te Arnhem zal voortaan aan de Avondmaalsviering ge bruik gemaakt kunnen worden van afzonder lijke bekertjes als een gevolg van een onder de gemeentenaren gehouden stemming. In de dezer gehouden vergadering van de Commissie voor den Nederlandseh-Fran- schen Handel is besloten de commissie te ont binden. Een Duitscher is in een hotel te Olden- zaal beroofd van een verzameling vreemde postzegels, ter waarde van circa 40.000 Mark. Een onbekend gebleven Hollander móet met den buit verdwenen zijn. Er heerscht groote werkloosheid op het Hoogeland van Groningen, d.i. in het Noor den dier prov. Gisteren werden groote dé monstraties gehouden te Uithuizen. Wanneer er geen werk komt, wordt de toestand ern stig. Naar aan de „N. R. Ct." bericht wordt, is het Nederlandsche Kamerlid, dat in Brus sel propaganda maakte voor een volksstem ming in Limburg, Mr. Van Groenendaal Het stoffelijk overschot van den rabbijn I. Sohlberg, het vorig jaar overleden, zal he den op de Israël. Begraafplaats te Muider- berg worden ter aarde besteld. Tegelijkertijd zal een gedenkteeken op het graf geplaatst worden. Luchtvaart DE E. L. T. A Gisteren kon men de toestellen der verschil lende vliegers van dichtbij aanschouwen waarvan druk gebruik werd gemaakt. Een tweetal bezienswaardige demonstratie» werden gegeveneerst door majoor Draper in zijn B. AlT Bantam en vervolgens door lui tenant Versteegh, met een monoplaan. Het is voor den leek gewoonweg onbegrijpe lijk, dat bij die luchtevoluties cfe spandraad- looze ééndekker den luchtdruk weerstaat. Ver steegh bracht zelfs de meest onverschrokken buitenlanders in vervoering en werd na af loop, toen hij1 uit zijn njachine stapte, door verschillende collega's gecomplimenteerd. Even nadat het toestel op den grond was gekomen, landde, de Avro, G. E. A. II, be stuurd door Shanks, en met één passagier aan boord. Dit toestel, dat eergisteravond achter de Rustenburgerstraat was neergeko men, landde, reed even over den grond en ging toen over oen kop. Het overgroote'gedeelte van het publiek, dat op het vliegveld aanwe zig was had' het te druk met Versteegh, om iets van het ongeval te bemerken. Bij de machine gekomeu, bleek ons, dat zoo wel Douglas Shanks als zijn passagier er zon der letsel waren afgekomen. Ze kropen kalm onder het toestel vandaan, dat met de wielen omhoog lag. Een der schroefbladen was ge broken, terwijl enkele spandraden afgeknapt waren. Generaal Snijders verklaarde ons, dal de wind het toestel vermoedelijk „om de verkeer de hand*' had gedreven. Naar we echter van aviateurszdjde vernamen, schijnt het niet bui tengesloten te zijn, dat net ongeval tevens te wijten is aan den betrekkelijk slechten grond. Hoe 't ook zij 't ongeval is gelukkig goed af- geloopen, zij 't dan ook met eenige materieele schade. Een opmerkelijk feit is, dat de groote vlieg tuigen, als de Handley Page en de groote B A T het hardnekkig vertikken op te stij gen, wat misschien, te wijten is aan den mui len bodem van het terrein. De Engelsche luitenant Roberts gaf gister avond ongeveer halfelf met zijn Avro een schitterende vliegdemonstratie boven het Elta terrein, waarbij het toestel door een drietal zoeklichten werd beschenen. Duizenden men- schen woonden het fraaie schouwspel bij. ProynuMfr.il INWENDIGE ZENDING IN NOORD-HOLLAND. OPENLUCHTSAMENKOMST TE BERGEN. Begunstigd door het heerlijkste veder (wat wij dezen zomer wel dubbel leeren waardeeren had 6 Augustus de aangekon digde openluchtsamenkomst plaats te Ber gen. Door de afdeeling „Classis Alkmaar" der Vereeniging georganiseerd, was het een be scheiden zendingsfeest, maar zeer aantrekke lijk en wei-geslaagd. De jeugdige Evangeli- satie-Vereeniging te Bergen had een en an der goed geregeld, en de verschillende spre kers getuigden met kracht en opgewektheid van de heerlijkheid des Evangelies en bijzon der van den noodigen arbeid in ons gewest. Ds. Vinke. van Alkmaar, voorzitter der class, afd., opende met een korte rede, waarin hij- reeds den dank uitsprak aan de familie Van Reenen voor de welwillende toestem ming, om deze samenkomst in zoo'n heerlij ke omgeving te mogen houden. „Onder de Hooge Bóomen" is tegenwoordig niet alleen elk Alkmaarder, maar alom in den lande be kend. Vervolgens sprak hij zijn openingswoord naar het woord des Fieeren dat het konink rijk der hemelen niet komt „met uiterlijk gelaat". Men moet niet wachten op bijzon dere of geweldige dingen in het Christen dom, want dan wordt men teleurgesteld! En toch, hoe groote en wonderlijke kracht Gods wordt er openbaar, ook wanneer er maar een enkele ziel tot bekeering komt! Van de verschillende sprekers kunnen wij niet veel meer dan de namen noemen, want verslag van hunne toespraken is uiteraard haast onmogelijk. Toch kunnen wij wel zeg gen. dat er menigmaal wèl wat bijzonders en geweldigs werd gezien en gehoord! Ds. Voorhoeve, van Amsterdam, dir. der Herv. Stadszending-aldaar, sprak een uitne mend woord over „Jezus Jceft", de eenvou dige korte woorden, die hij eemnaa! in een groote stad overal zag aangeslagen,op bor den en muren en zuilen, ai vervolgens hoorde "PI nic ECC ged tar: ««n baa Vt3. I d< 01 V£ n c, t 1 DE AAllDAPPELEN. De Nederlandsche Bond van, Handelaren in Aardappelen heeft het volgende request aan den minister van Landbouw gericht Geeft met verschuldigden eerbied te ken nen, het bestuur van eon Ned. Bond v. H. i. A,. waarin zoowel zitting hebben exporteurs als binnenlandsche handelaren, dat op de laatstgehouden bestuursvergadering d.d. 6 Aug. j.L, te 's-Hage, besloten is uwe Exe. het volgende te verzoeken: dat geen gevolg zsl worden gegeven aan de pogifagen, welke van landbouwzijde worden aangewend om over te gaan tot uitvoer van Eigenheimers of z.g. vervroegde Eigenhei mers, geteeld op kleigrond, welk verzoek pij doet op de volgende gronden; dat hoewel de bebouwde oppervlakte waar schijnlijk eenigszir- is toegenomen, de op brengst der kleiaardappelen minder zal zijn dan de vorige campagne, voornamelijk wat betreftr de provincie Zeeland, de Zuid-Hol- Land'sche eilanden en het noordelijk deel van Friesland!; dat waar de vorige campagne zeer weinig van het ge was door ziekte is verloren gegaan, wij nu vernemen, dat de aardappelziekte zich op verschillende plaatsen vertoont en het bij ongunstige weersomstandigheden zeer goed mogelijk is, dat de opbrengst beneden het middelmatige blijft; dat aardappelen nog immer een zeer belang rijk deel der volksvoeding zijn, met liet oog op de nog steeds gehandhaafde broodrantsoe- neering en de hooge broodprijzen dat wij het zonden betreuren, wanneer we derom een groot d'eel der bevolking op het verbruik van zand- of veenaardappelen zou worden aangewezen; reden waarom "wij uwe Exe. beleefd doch dringend Verzoeken niet toe te staan, dat ex port van kleiaardappelen, ondter welke bena ming ook, plaat® vind. Sinds eenige dagen is Amsterdam in 't tij delijk bezit van een wereldwonder 1 Het boek met de hand'teekeningeö. en bijschriften in. 45 talen van 1588 vorsten, kunstenaars en verde re beroemdheden is namelijk, in gezelschap van zijn eigenaar, 'dén heer L. Barth, in hotel de l'Europe gearriveerd. De heer Barth vertelde aan een verslaggever van de Tél. enkele bijzonderheden over zijn kostbare verzameling, die hem alleen aan reiskosten 817.000 francs kostte, en waardoor Pierpont Morgan indertijd 2 mrllioen dollar moet hebben geboden. Het is de bedoeling van den 'heer Barth, over een maand; als hij van een uitstapje naar Baden-Baden is teruggekeerd, het hoek te Amsterdam ter bezichtiging, te stellen en dé opbrengst te bestemmen voor dé tuberculose bestrijding. Van a' die 'beroemdheden zijn er intusschen 342 overleden, dxe allen een zeer hoogen leef tijd bereikten. Uit ons 'land zijn tot heden 23 personen, de eer waardig gekeurd, hun handteekenmg te plaatsen, w.o. dé Kon.xng.iin, Prins Hendrik, dT. A. Kuypar, Israels, Mesdag, professoren e.a. Het werk is vooral kostbar r 'geworden door 't feit, dkt het verlucht is met olie verf teeke- ningen van de meest bekende schi'ders. Dat niet iedere bakende persoonlijkheid in de gelegenheid werd' aresteld, het boek te tee- kenen, meest Cleo de Marode ondervinden. Zij bad en smeekte den .heer Barth om haar naam i.e mogen zetten, bood zelfs 6000 franc», maa- dézs liet zich niet srteedsran. Geen 'kunstenaar met de voeten, slechte tomefteaaarB met den geest kunnen in "t oo» van den verzamelaar genade vinden!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2