V. V. A. I, Amsterdam Alcmaria Victrix X. Telegrammen van heden. Stadsnieuws. Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Marktberichten. Amstordamsche Beurs Noordhollandsch w Openingskoersen van /crediet. Advertentiën. ontwikkelen in een samenkomst van duizen den in een circus, te midden van een publiek dat in geen kerk ooit te bereiken, ware ge weest. Leven wij uit deze waarheid, gelijk de gemeente van Christus het belijdt te doen? Dan hebben wij feitelijk geen hulpmiddelen noodig! Als de wereld de luchtvaart wil <le- monstreeren in haar ontzaglijke tentoonstel ling, dan heeft zij 't Lunapark noodig met nachtvermaken, om het publiek te trekken. Wij hebben ten slotte geen wereldsche mid delen noodig in onzen ebarid en idealen, dan eenvoudig getuigenis, belijdenis van Hem, die leeft, en wieh is gegeven alle macht in hemel en op aardel De heer Weber, van de stadsevangelisatie te Haarlem, sprak van „zingende priesters", en herinnerde aan het oude Israël, maar gaf verder voorbeelden van de belijdenis der geloovigen in het heden, zoo uit zijn arbeid in Indië als in ons eigen land. Zijne echtge- noote, die meegekomen was, gaf ons eenige sprekende voorbeelden metterdaad van wat het lied des geloofs vermag, in eenvoudig heid maar met kracht sprekende tot de har- Dat was ons ook nieuw, solo's in de bui tenlucht, op eenij Zendingsfeest opklinkende- Heerlijk klonk de zuivere sopraan, evenals later nog van een der andere dames uit Alk maar, onder „de Hooge Boomen." Het Schager Dameskoortje had intusschen ook al menigmaal de liederen der Inw. Zen ding in Noord-Holand aangeheven en den zang der samenkomst ingezet en geleid, waarbij het kleine fanfarecorps uit Alkmaar tevens zijn metalen klanken voegde. Na de pauze volgde nog de pakkende causerie van den heer Ingwersen, directeur der „Amsterdammer"^ Deze wist zijn hoor ders de waarheid te zeggen op een zeer eige ne wijze, en vele van zijn opmerkingen over „Tijd-verdrijf' zullen zijn bijgebleven. Daar bij kwam telkens het getuigenis uit van Hem, die sprak van den „tijd" der Genade, die niet „ver" is, maar die de zonde'wil wegdoen zoo „ver" het Westen is van het Oosten, die drijft met de eenige ware en goede kracht des Geestes". Ten slotte sprak Ds. Boeke, Evangelisatie prediker, van Schagen, het slotwoord van dank aan allen, die medegewerkt hadden aan dezen dag en tot samentrekking van het ge heel. Hij wees op de trouwe schapen waar van de Heer spreekt (Matt. 9:36 en 10:6 en 16). Hij herinnerde aan de vele verstrooide schapen in Noord-Holland, die geen herder hebben, en riep de'geloovigen op, om „he- nengaande" zooals de Heer zijn discipelen zeide te gaan, al ware het onder wolven, hoewel hij den geloovigen in Noord-Holland daarin geen zwaar kruis voorspelde. Hoog stens wordt er wel eens gespot met het ge loof en defn godsdienst, maar meestal niet eens, daar men veeleer toegeeft, dat men dien herder en Heer niet kent. Hij wees op het ge- looven in den Heiland, het kennen en lief hebben van Hem, maar dan ook het belijden van Hem. En hij eindigde met de bede, dat er verstrooide schapen mochten zijn, die den Herder der zielen mochten vinden en dat dezulken die Hem reeds kenden als Heilanc. hunner ziel, mochten medewerken voor an deren, tot Inwendige Zending in Noord- Holland. De Samenkomst, die goed bezocht was, werd tegen zeven uur gesloten. UIT HENSBROEK. De heer Jn. Schotsman is benoemd tot analist en eventueel controleur aan het op te richten Kaascontrölestation voor Noord- Holland, standplaats Alkmaar. UIT HOOGWOUD. Alhier is overleden in den ouderdom van 49 jaren de heer D. van Diepen Jz., lid van den raad dezer gemeente en lid van het R.-K, kerkbestuur UIT WAKMENHUIZEN. Donderdagmorgen werd uit het N. H. Ka naai onder deze gemeente opgehaald het lijk van C. Tamis, wonende te Schoorl. Naar men verneemt werd de overledene sinds Zondag j.l. vermist. UIT HEILOO. De Heilooërs, die op kunstgebied in den regel wel een beetje misdeeld worden, heb ben gisteravond eens van goede muziek kun nen genieten. Twee te Heiloo gelogeerde dames, mej Betsy Schrik en mej. Alida Hügcl, waren op de aardige gedachte gekomen, den Heiloo- sche ingezetenen in de Rustende Jager een gratis concert aan te bieden. De dames, bezitsters van het einddiploma conservatorium, en waarvan mej. Schrik vi oliste in het Mengelberg-orkest is, hebben zonder twijfel den .aanwezigen een genotvol len avond bezorgd. De violiste, die de techniek volkomen be- heerscht en gevoelvol spel geeft, speelde het Concert van Max Bruch, de «Chanson Louis Treise, benevens het Preludium Alegro van Pugnali Kreisrel, de Chansonette van Tjai- kowski en het Adagio van het concert van Mendelsohn, en de bekwame pianiste, die een uitstekend begeleidster bleek, gaf de Po lonaise benevens de Rhaphodie liongroise van Litszt en de Wals van Chopin. De dames bleken onvermoeid en hebben op veler verzoek beloofd Zondagavond a.s het programma, met eenige nieuwe nummers aangevuld, te herhalen. Wanneer de pauzen tusschen de verschil lende nummers iets grooter worden geno men en de bediening niet tijdens het spelen plaats heeft, zal zonder twijfel het ten ge- hoore gebrachte nog meer tot zijn recht ko men. Wie van dit gratis aangeboden concert ge nieten wil, wie goede kunst, weet te waardee- ren, kome Zondagavond eens een kijkje in de Heiloosche Rustende Jager nemen. DE KROON VAN HONGARIJE. WEENEN, 7 Aug. De Allgern. Zei- tung" verneemt van bijzondere zijde, dat de Engelsche regeering ex-Keizer Karl het eerst de oppermacht van Hongarije heeft aangeboden. De ex-Keizer heeft evenwel dit aanboc niet aangenomen, waarop met den zoon van den vermoorden hertog Franz Ferdinanc van Hohenberg werd onderhandeld. Even wel eveneens zonder gevolg. Zondag a s Westelijk 1ste klasse B.. 1ste rang te rein 30. ct. <£de 15 plus stedelijke belasting. DE BIOSCOOP-COMMISSIE. Gisteravond werd ten Stadhuize door den burgemeester officieel geïnstalleerd de door hem benoemde bioscoop-commissie. Door verschillende omstandigheden had het be noemen der commissie wat langer geduurd dan de burgemeester wel gewensctot had Het had nog al wat moeite gekost het ge- wenschte aantal personen voor de commis sie te vinden. Maar nu de zaak dan voor el kaar was, dankte de burgemeester de heeren voor hun bereidwilligheid (drie leden bene vens de secretaris waren door uitstedigheid verhinderd deze installatie bij te wonen) en sprak de hoop uit, dat door een aangename samenwerking tusschen de leden onderling en ook met de directies der bioscoop-théaters het goede en schoone zou worden bevor derd. Ook ging de burgemeester nog even in 't kort na de kwestie, die tot het instellen van deze commissie den stoot had gegeven. Door de commissie werd tot voorzitter gekozen de heer Dr. Noorduijn. Er werden drie sub-commissies gevormd, die elk een bioscoop voor hunne rekening zullen nemen. Om de maand heeft wisseling plaats. Om de drie maanden heeft een wisseling plaats in de samenstelling dezer sub-commissies. Den viejden Woensdag van elke maand zal wor den vergaderd. GESLAAGD. De heer J. H. v. d. Steen hoofd der open- der school „Voorhaven' te Edam, vroeger al hier, slaagde te 's-Hage op 7 Aug. voor het examen Duitsch l.o. CONCERT, te geven door het Stedelijlc Muziekkorps, op Zondag 10 Augustus, 'savonds van 7%9% uur, in den Hout, onder leiding van den heer W. de Vries. Programma: 1. Marsch „Noordbrabants hoofdstad" HL A. Maas. 2. Ouverture La Montag- narde F. J. Schweinsberg. 3. A Ia plus Belle Wals A. Govaert. 4 La Fête Triomphale Fan tasie G. Joh. van Dam. Pauze. 5. Kriegersfest Ouverture H. Kling 6. Auf der Wacht arr. v. L. Stetefeld, Solo voor trompet door den heer G. Ofman. 7. Potpourri Populaire G. Renaud. DANSONDERWIJS. De heer Kartog J. Polak verzoekt ons mede te deelen, dat hiji als dansonderwijzer voor de Cadetten-school alhier is aangewezen. CONCERT TE HEÏLOO. Gaarne verwijzen' wij de Alkmaarsche kunstminnenden naar het in dit blad onder provincienieuws medegedeelde uit Heiloo. EEN SCHOOLREISJE. Men schrijft ons: Een paar jaren had men er wegens de duurte en andere moeilijkheden vanaf moeten zien, met de leerlingen uit de hoogere klassen van de kostelooze scholen een reisje te maken. Dit jaar wilden de hoofden dier scholen weer eens beproeven, met leerlingen uit de hoogste klasse, die wekelijks eenige centen hadden op gespoord, een prettig en tevens leerzaam tochtje te ondernemen. De .Commissie voor Schoolreisjes' van de aid. Alkmaar van het N O. G. zegde haar steun ine en ontving van eenige ingezetenen zoo'n milde bijdrage, dat met het noodige overleg in dezen duren tijd- op Maandag 4 Augustus, met 53 leerlingen een bezoek aan „Artis" kon gebracht worden. De heenreis we'rd gemaakt per N. H. T„ de terugreis per Alkmaar Packet. Mooi weer be gunstigde het tochtje. Op de reis, in Amster dam en in Artis werd volop door de kinderen genoten. De geleiders zijn ervan overtuigd, dat hun leerlingen nog lang met dankbaar heid over dit uitstapje zullen spreken. OPENING NIEUWE ZAAK. Morgenavond 6 uur zal de heer Zwakman zijn koek- en banketbakkerszaak in der Spoor straat alhier openen, waaraan we heden een bezoek brachten. Allereerst namen we een kijkje in de bak kerij, w. i. de heer Zwakman en bedienden ijverig bezig waren, om alles vóór morgen avond in gereedheid te brengen, hetgeen een heel werk is, zooals de heer Zwakman verze kerde en wat we gaarne gelooven. De bakkerij maakte een vriendelijke indruk. Geen be nauwde, dampige ruimte, half onder den grond, zooals helaas bij de meeste nog oude bakkerijen het geval is, maar een frisch licht vertrek achter winkel en woonhuis. Een ma chinale stampinrichting en mangel werd ons getoond. De heer Zwakman stelde ons in staat zijn fabrikaat te keuren en we kunnen niet an ders zeggen, dan dat de kwaliteit uitste kend is. Vervolgens namen we een kijkje in den rul men winkel, ingericht naar de eischen des tijds. Groote spiegelruiten, zeer ruime étala- gekasten en frissche beschildering gaven een prettigen indruk. We wenschen den heer Zwakman veel suc ces met zijn nieuwe zaak! DE KAASDRAGERS WEER IN HET WIT. Dank zij ongetwijfeld de bespreking in de jongste raadsvergadering waren de meeste kaasdragers hedenmorgen weer in het wit, wat de attractie dezer oude markt in de oogen der talrijke vreemdelingen zeker verhoogd heeft. PREDIKBEURTEN. 10 Augustus. ALKMAAR. Oroote Kerk, 10 uur, Ds. Kloosterman, avond 6 uur, Ds. Vinke. Kapel, 10 uur, Ds. Lammers van St. Pan- eras. Evang. LathKerk, 10 uur, Ds. A. D. Wempe, van Amsterdam Doopsgezinde Kerk, 10 uur, Ds. Spaans, van Assendelft. Remonstrantsche Kerk, 10.30 uur, Ds.*We- gerif. Gereformeerde Kerk, IQ uur en avond 5 uur, Ds, Schweitzer, van Buiksloot, Hersteld Apostolische Gemeente, 10 uur en avond 5 uur, benevens Donderdagavond 8 uur, godsdienstoefening. UIT DE OMGEVING. Hervormde Gemeenten. AKERSLOOT, 10 urn, Ds. Ie Gras. BERGEN, 10 uur, Ds. Flaars, van Nieuwe Niedorp. Kapel Elim, 10.30 uur, Ds. W- v .d. Beke Callenfels, predikant te warnsveld. BERGEN AAN ZEE. Geen dienst. CALLANTSOOG, 10.30 uur, Ds. France. EG MOND AAN DEN HOEF, 10 uur, Ds. E'nklaar van Almelo. .GRAFT, 10 uur, Ds. Boers. GROOT-SCHERMER, 10 uur, Ds. Caste- lein. HEER-HUGOWAARD, 9.30 uur, Ds. Broekema. FIEILOO, 10 uur, Ds. v. d. Kieboom. Evangelisatielokaal, 10 uur, de Eerw. heer Joh. Hofmeester, van Amsterdam. HENSBROEK, 10 uur, Ds. Dardenne An- kringa, L1MMEN, 9.30 uur, Ds. Bosch, van Lut jebroek. OTERLEEK, 10 uur, de heer N. Zwiep, theol. cand. OUDKARSPEL, 9.30 uur, Ds. de Leeuw. OU DORP, geen dienst. DE RIJP, 10 uur, Ds. Boerëndonk. SCHERMERHORN. geen dienst. Gereformeerde Kerk, 9.30 uur, preeklezen. SCHOORL, 10 uur, Ds. Boeke. SPANBROEK, 10 uur, Ds. Scholte. ST. PANCRAS, 9.30 uur preeklezen, n.m. 3 uur Ds. Lammers. STOMPETOREN, 10 uur, Ds. Heep. -WARMENHUIZEN, 10 uur, Ds. Oter- doom. WEST-GRAFTDIJK, 10 uur, Ds. Franck. WINKEL, 10 uur, Ds. Bamouw. ZUID-SCHARWOUDE, 10 uur, Ds. v. Meurs. ZUID-SCHERMER, 10 uur, Ds. Groot. LICHT OP. Hedenavond moeten lantaarns van rijwie len en vervoermiddelen ontstoken worden om 9.12. COLPORTEEREN MET ANARCHISTI SCHE LECTUUR, Voor het kantongerecht te Haarlem stond Woensdag terecht E. A. M., van beroep schil der, wonende te Haarlem, beschuldigd van op 21 Juni op den openbare weg luidkeels te hebben gecolporteerd met anarchistische lec tuur, roepende „Bornans en de Burgerwacht kost maar één cent," althans woorden van dergelijke strekking, waardoor toeloop van publiek ontstond en de 'openbare orde werd bedreigd. Verdediger was mr. P. Tideman. Geëkxht werd 3 dagen hechtenis. Mr. Tideman, erop wijzende, dat de politie verordening zich alleen tegen schandaal-col- portage verzet, niet tegen deze colportage, pleitte vrijspraak. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: 7 Aug. Johannes Gerardus Andries van Sluijs en Antje Cor nelia Duits. - Carl Birekoven en Theresia Catharina Paulina Him- melreich. Friedrich Lassen Botter en Catharina Gaugerlca Himmel reich. Jan Reitsema en jantiene Bngeliene Oortman. Johannes Grondsma en Neeltje Koopman. GEBOREN: 7 Aug. Jan, z. van Johannes de Cocq van Delwijnén en Johanna Huisman. I'LLLGRAFISCH WEERBERICHT S Augustus. Medegedeeld door het Kon. Nederlaadsch M' 'orologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 9 Augustus. In net gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 767.6 te Maastricht. De laagste stand van den barometer 751.3 te Memel. VERWACHTING. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Heiloo, Augustus 1919. De Land- en Tuinbouwtentoonstelling te Heiloo, die zich ieder jaar meer in de sym pathie van het publiek mag verheugen, be looft ditmaal de vorige in. belangrijkheid ver te overtreffen. Het aantal inzendingen en de deelname aan de feestelijkheden is thans reeds grooter dan vorige jaren, niettegen staande de termijn van aanmeldingen nog tot 13 Augustus is opengesteld bij den onderge- teekeude; tevens biedt het Bestuur gelegen heid tot aangifte te Alkmaar, waar de' heer Van Gemeren zitting zal houden bij den heer Koetsveld, op de Kaasmarkt te Alkmaar, op Zaterdag 9 Augustus a.s., van 10 tot 1 uur. Ook van overheidswege mocht de vereeni- ging L. E. T. T. de zoozeer gewaardeerde sympathie ontvangen, als blijk van waardee ring in het succesvol werken en ter bevorde ring van de tentoonstelling bood de gemeen teraad van Heiloo twee verguld zilveren me dailles als prijzen voor de door het Bestuur aan te wijzen inzendingen aan, terwijl voor gelijk doel een zilveren medaille door den EdelAchtb. Heer Burgemeester beschikbaar werd gesteld. Als bijzonderheid vermelden we nog, dat op de tentoonstelling verschillende machines door electrische kracht gedreven in werking gesteld zullen worden. Woensdag 20 en Donderdag 21 Augustus beloven voor Heiloo schitterende dagen te worden. Moge de Natuur ons gunstig ge zind zijn. Wij, Heilooërs, zullen niet in ge breke blijven ons de feestdagen waard te ma ken door aan die dagen een recht feestelijk aanzien te geven en evenals vorige jaren ge volg te geven aan de vriendelijke uitnoodi- ging van L. E. T. T., otn door het uitsteken van de vaderlandsche driekleur te getuigen van' onze sympathie. G. VRIJBURG Pz., Secretaris L. E. T. T. 421STE STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 7 Aug. 2de Klasse, 4de Lijst. Prijzen van 30, 94 2223 3311 4407 5170 5975 7424 9134 197 2341 3540 4496 5282 6051 7580 9449 11699 11980 13301 13349 1409!) 14181 14929 15043 16115 16420 17665 17669 18913 18922 19820 19915 21524 21596 2e klasse, 3e 18184 en 18426 521 1441 1648 2345 2381 2692 3599 3652 3683 4506 4633 4789 5286 5302 5676 6551 6960 7299 7737 7965 8739 9662 9953 11074 12175 12909 12955 13594 13661 13716 14256 14304 14359 15360 15535 15625 16550 16875 17129 17948 18258 18277 19365 19471 19619 19925 21169 21203 21628 21814 lijst: 11561 moet zijn: moet zijn met 100. 1807 3271 4275 5082 5909 7377 9029 11283 13026 14038 14497 15740 17415 18820 19723 21305 11591; ALKMAAR, 8 Augustus. Ter graanmarkt waren aangevoerd 107 zak. Tarwe 52.40 a 53.Wmtergerst (nieuw) 26.a 27, Haver 35.50 a 36.50, Bruine boonen 23, Citroen boonen 37.50.Witte Boo nen 47.50.Groene erwten 25.a 30.Grauwe erwten 44. ALKMAAR, 8 Augustus 1991. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. Groote aardappelen 7.a 7.50. Drielingen 1.90 a 4,80. Knel 1,40 h 1,80. Roode Kool 8.30 a 8.70. Totaal aanvoer aardappelen 75000 K.G. BROIiK OP LANGENDIJK 7 Aug. '19. (Langediiker Groenteveiling). In de heden gehouden veilingen werd be taald voor Bloemkool le soort (per 100 st.) 19.70 a 31.90, 2e soort (per 100 st.) 7.20 h 9.80 Roode Kool 8.80 a 10.30, Gele Kool 8.90 h 12.50 alles per 100 K.G., Worte len 140 a 2.20 per 100 K.G., Aardap pelen (buitenland) 7.a 8.Schotsche 7. a 8.60, Schoolmeesters 7.— a 8.40, Blauwe 10.30 a 11.50, Eigenhei mers 7.60 a 7.70, Graafjes 9.80, Drie lingen 3.20 4.10, Kleinen 1.80 2.— alles per 100 K.G. Aanvoer 3800 K.G. wortelen, 150900 K.G. groote aardappelen, 4625 K.G. drielingen, 71050 K G. roode kool, 2375 K.G. gele kool, 3830 stuks bloemkool, slaboonen 17 h 18 alles per 100 K.G. AMSTERDAM, 8 Augustus 1919. De Aardappelprijzen waren heden Andijker muizen (groot) 5.00ƒ5.40. Andijker muizen (klein) 2.402.80. Andijker blauwen 7.708.00 Friesche muizen 5.005-40. Friesche blauwen 5 255.50. Friesche borgers 4.905.40. Friesche eerstelingen 5.005.40 L iügedijker muizen, (groot) 5—5.60. Langedijker blauwen 7.7.70. Hillegommer eigenheimers 6.50ƒ6.75. Schoolmeesters 5.205.60. IJpolder borgers 5.205.40. Aanvoer 10 ladingen. BROEK OP LANGENDIJK, 8 Aug. '19 (Langediiker Groenteveiling). In de neden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 17 h 23.—, 2e soort (per 100 si.) 9.— h 14.70, Roode Kool 9.20 10.60, Gele Kool 8.80 h 12.10, Witte Kool 3.90 al les per 100 K.C., Wortelen 2.20 a 3.50 pei 10O K.G., Rabarber 5.90 h 7.di verse Aardappelen (buitenland) 7. 7.80, Schotsche 7.— a 9.—, Schoolmeester 7 8.10, Drielingen 1.90 a 3.Kleine 1.90 a 2.— alles per 100 K.G. Aanvoer 4700 K.G. wortelen, 108775 K.G. groote aardappelen, 3725 K.G. drielingen, 4850 K.G. rabarber, Slaboonen 9.60 a 18.alles per 100 K G. Aanvoer 4000 stuks bloemkool, 757.75 K.G. roode kool, 500 K.G. witte kool, 4425 K.G. gele kool, 4850 K.G. rabarber. BOVENCARSPEL, 7 Aug. '19. 'Markt- vereeniging „De Tuinbouw". Heden besteedde men voor: Bloemkool I 23" a 39. II 12 a 16.50. IJL 8. Roode kool 10.a 12. Witte kool 5.— a 7.—. Koksianen 3.50.— Schotsche muizen 3.50 a 3.75. Blauwe aardappelen 4.75 a 5.10. NOORD-SCHARWOUDE, 7 Aug. '19. Schotsche muizen 7.— a 7.80. Koksianen 7.a 7.50. Schoolmeesters 7.a 7.60. Duken 7.50. Drielingen 3.a 4.20. Aardappelen (voor het buitenland). Wortelen 1.80 k 2.— Roode Kool 8.20 h 9.— Per 100 K.G. ZWAAG, 7 Aug 1919. Veiling „Bangert en Omstreken." Prijzen waren heden: Prolefiet 3040 ct. Roode Bessen 22 25 c,t. Witte Bessen 1315 ct.. Kruisbessen 2025 ct., Appelen 1620 ct., Peren 8 18 ct., Pruimen 38—42 ct., Frambozen 42— 60 ct., Peulen 4—5 d., Wortelen 6— 8 ct., Slaboonen 11—13 ct., Tuinboonen 12 ct., Uien 45 ct., Bloemkool 253 Oct. VENHUIZEN, 7 Aug. Veiling „De Zui- ;e." Aardappelen muizen 3.50 h f 3.75., idem kleine 1.25 per 50 K.G. Roode Kool 6.90 h 7 per 100 K.G WAPMENHUIZEN, 7 Aug 1919. Vroege aardappelen (binnenland) groote 7.— a 8.10, Drielingen 2 40 a 4,40, buitenland 7.50.—, Kriel 1.70 h 1.90 alles per 100 K.G. PURMEREND, Augustus 1919. Af- slag-Vereeniging „Beemster, Purmerend* en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1,75 h 1.90 per zak, 25 K.G., tuinboonen 0.44 a 0.61 per zak, 15 KG., slaboonen 2.65 a 3.— per zak, 15 K G., snijboonen 2.75 a 3.05 per zak, 15 K.G., doperwten 6.10 a 9.per 100 pond, peren 0.21 a 0.44 per K.G., appe len 0.38 h 0.46 per K.G K.G., klap Handel vlug. ien "0.38 h 0.46 per K.G., aalbessen 0.47 a 0.48 per K.G., klapbessen 0.25 h 0.35 per K.G. SCHAGEN, 7 Aug. Aangevoerd 15 paar den 500 a 1100, 4 veulens 150 h ƒ225, 17 stieren 250 h 925, 40 geldekoeien (mag.) 300 h 650, 103 geldekoeien (vet te) 45Ó a 930, 36 kalfkoeien 400 a 800, 46 pinken 200 a 380, 24 nuchtere kalveren 30 50, 45 schapen (magere) 40 55, 360 schapen (vette) -15 a 80, 367 lammeren 20 h 43, 9 bokken en geiten 6 h. f 20, 14 varkens (vette) p. K.G. 1.80 a 2.20, 60 biggen 40 h 57, 82 konijnen 0.75 a 2, 40 kippen en hanen 0.50 h 3, 40 eenden 0.90 a 4, 290 K.G. boter 2.80 h 3.10. 5570 st. kip eieren 14 h 15 per honderd, 600 eend- eiren 15 per honderd. van 7 Augustus 1919. Opgave van 2% pCt. Mededeelingen van Vrijdag 8 Augustus, 1919. Oliewaarden zeer flauw. Culturen la ger. Scheepvaarten stil. Tabakken weinig af faire. Amerika flauw, vooral voor Common Marine. - hodeii. -- 3ö Den 12 Augustus hopen onze geliefde ouders H. STEIJN-yiLTHBIJS hunne 50-Jarige Eclitvereenl- glng ln stilte te herdenken. Hun liefh. Kinderen en Kleinkinderen. Zeswialen, gemeente Koedijk. STAATSLKENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. vaa 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert dito Ncd. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND, OOSTENRIJK. Bel.vrije Kroncnr. Jan.«Juli RUSDAND. Ob'l. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Domhr. CR. 625 Nicolai Spw. - 100 Geeonsol. 1880 CR 625 4% 4 3 2% 5 5 Rothschild (consols) t3R 625 Hope en Co. 1889»90 CR 625 6e Emissie, 189-4. CR 625 4 TURKIJE. Bagdad Sp^. le serie 1904 4 BRAZIEIË, Pundinjf Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 19J5 5 Rotterdam 1915 5 Banks en Credletslnstelllngen. Amstcrdamsche Bank i Nederlandsche Bank G. v. A. Rotterd. Bankvcr. Aand. Spoorwegen. HolL IJzcr. Spoorw. ObL Mij. t Expl. v. Staatssp. ObL My. t Expl. v. Staatssp. ObL Premleleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (If 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie Atchis. Top. S. Fó O. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. Uity South. Railw. Gy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. O. v. A. Mexican 2o Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. 0. v. A. Amer. Hide Leather Comp, Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mcrcantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. icl. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij, Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelisMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah TabaksMij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Vorige koers 93 93 85«/M 853/16 81 807/a 63% 60% 60%8 527/3 527/8 951/, 93>/ju 938/8 18 18 41 Vb 24% 231/a 27 22«/u 22«/48 »i/le 24 V4 2516/16 241/8 22 22 531/s 88 Va 53 92 V» 94 199 1983/4 1951/4 151 961/m 968/4 051/a 051/9 86«/4 105V» 68U/16 4% 4y» Vorige koers 93 12 21 i/l 21V, 227/8 23 55 55 121/4 12 111/8 11V4 103 287/s 271/8 136 159 158 1148/4 114 13U/8 1283/4 1093/8 1071/9 598/8 513/s 1631/9 1637/g 1421/9 3361/9 742 7311/9 102 Vb 102 165 163 141 336 2871/9 281 285 5631/4 5571/9 225 2231/9 285V3 285 2491/9 246 IIO1/9 111 4711/9 470 4461/4 445 226 348 345 2048/4 200 256 255 243 243 254 250 2998/4 298 3111/9 315 3531/9 353 324 5791/9 2543/4 3348/4 5543/4 2821/9 282% J. 8IEUX en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3