prima Roomboter Eyang. Luthcrsche Gemeeete. dienstbode ietlelsie gevraagd ruwi flank. Haan. Kantoorbediende meelt IM Huis of Etage, Betalend Logé ol Pension. Palis ol Werkplaats Trekhond Orgel. De Luxe Annie Fatty hoeft altijd pech mis ZIUSEIE TAFELIESC1IIIT. van J. R. KEUSS Als de liefde herleeft Fline Vette Edammer Katts 76 cent i .n« Prima Oude Edammer te M,00r/,K"°' De lljnste R0D1BDIER onder Rljkscontiüle i 1.55 p.1^ kilo Gevestigd te Alkmaar J.L. Schiphorst Firma W. APPEL Jr., Alkmaar Prijscourant contant uit don winkel. Buitengewone Algemeene Vergadering Het Landbouwlmls, Zichten en Klaver ruiters. H. 0. STOUTJESDIJK. lederen avond in liet Café „Hoiitlust" Het Masker der Liefde. Auto-Verhuurinrichting Groots en kleine LUXE REISWAGENS disponibel. inistsftkiDtn L U. J. Aanleggen, bljhcnden en cantroleeren ran Administraties. Dienstbode, huisbewaarders. Alkmaarsck Bioscoop Theater Portorico, Krul of Heoronbaai W. 8 WAGED, VOORDAM 5 - ALKMAAR, KJ» O Stalhouderij SCHARLOO 10, Alkmaar. Telf. Interc. 231. Net Dagmeisje REIZIGER prima kwaliteit aan den Kennemerstraatweg. i I Frozen vanaf f 1,80 per pond b(| 5 pond f 1.70 Winkeliers korting. Verhuizingen onder Garantlo. Borgplaats voor inboBdfll» mat verwarming, Bögralonlg-ondomenilng. Jiieuwesloot, hoek Koningsweg, levert oils, quantum xxit voorraa-d. Zondag 10 Aog. bospt op to iredon Ds. A. D. WEMPE Plaatsing gezocht dbor MEISJE, Werkster of Dienstbode, aardig tehuis To huur gevraagd to Alkmaar eoiiT. (log. Pension Te Huur of to Koop gevraagd Motor-Rijwiel GYMNASIUM. Veldslazaad en Kervelzaad oude Edammer kazen Kaasschraapsel te koop Geen maar 20 cent kost een pakje overal verkrijgbaar. In de hoofdrol DIANA KAUENNE. Heden afsla-g Kaas. in de Alkmaarsche Waag, Aanbevelend CUKJ^s. W. KEIJSPE11. Dienstboden- en WerkstersYereenipg Gezellige Lij eeukonist De Heer 6. LANSINK van Amsterdam EMMASTRAAI 73, - Tel. 345. Spreekuur 910 en 1-2. To Koop Vleeschsnijmachine GROOTE EN KLEINE OPLAGEN. LAPPEN f 1.10. GEHAKT f 1.00. RO.OKYLEESCH machinaal uitgesneden 40 ci per ons- J. F. van der Oord. Alkmaar. Bergerweg 20. van Aandeelhouders der N-Y. Cacao- Chocoladefabriek „ALCMARIA" te Alkmaar, heeft weer voorradig Noord-Holland&che Wasch- en Strliklnrlchting, Voormoor 0 3 J. CINEMA AMERICAIN A. DAM c Co., HEiUIs. COSTER ZOON. BI ia yj gedi tari gen baa ,4 aan het I ont in het de te res ba wa rin ge op va do op va ui er gt br in g< d< d< d t n z v t t t 1 MET RIJKSMERK TEL. IM'riIBf). 107. Ev. Lutherach Predikant te Amsterd. HET BESTUUR. GEVRAAGD voor direct een (behoeft niet te melken), bl] M. G. v. d. LAAN, Laanweg Z. Ik N. Schermer. op Handelskantoor of Bankinstelling oud 17 jaar, einddiploma H. D. S. 3 j. cursus. Brieven letter li 663, Bureau Alkm. Courant. OEVRAAOD een liefst direct. Hotel „DE NACHTEGAAL", Geostorwog 1. Gevraagd In klein gezin een fjlnke loon f 200,en f 40,waschgeld. Villa ,'t Roefje", Bergen N.H. In een pension te Bergen wordt voor doorloopend gevraagd I voor 1 of 2 dagen per week. Brieven fr. letter B, adv.-bureau Wed.J. B. DE JONOE, Bergen N.H. voor de morgen- cn middaguren, om met een kindje te rijden. Brieven franco onder W 664, bureau van dit blad. gevraagd. Adres RITSEVOORT 25a. Mevr. DE BOER, vraagt tegen 1 Oct. in Amsterdam wegens h u- w e I ij k der tegenwoordige, een I klein gezin, loon 250 gulden, wasch vrij. Goede getuigen ver- eischte. Tijdelijk adres: AGATHA, Beemsterpark, Bergen. gevraagd bij JACOB KUIJT, Laat 117. WORDT GEVRAAOD circa 18 jaar. Brieven'met opgaaf verlangd loon, lett. A 667, bureau van dit blad. B1E1>T ZICH jAAN een flinke Br. en Inlichtingen, adres K. DE JONG, Koedijk. gevraagd voor den .verkoop van sigaren. Brieven onder Z 666 bur. v. d. blad. Mr. M. MOÈNS, Kennemerpark 29, vraagt klnderleoze Zich schriftelijk aan te melden, Voor een MEISJE, dat het üyrnri. bezoekt, wordt een gevraagd voor het KOFPIE- UURTJE. Brieven letter W., boekh. O. MEIJER Dz., Wormerveer. voor klein gezin een vanaf 1 October tot 1 Maart. Br. fr. met opgaaf van prijs letter W, adv.-bureau Wed. DE JONGE, Bergen N.H. JUFFROUW (P. 35j.) vraagt In of bij Bergen of opiinmc als betalend Logé, van 23—30 Aug. Brieven onder Y 665, aan het bureau van dit blad. Helst centrum atad, Brieven met inlichtingen onder letter S 661, bureau van dit blad. TE KOOP aangeboden met vrij- loop en twee versnellingen en beste banden. Te bevragen In het rijwiel magazijn van C. H E I N I S, Mient 29, Alkmaar. BOEKEN voor de le kiius ter overname gevraagd. N. A. C. BIJL, Boekh., Laat. (nieuw gewas) vraagt te koop CORNs. VAN BEUSEKOM, Zaadhandel, Arnhem. te koop gevraagd. Fr. br. met opgaaf van hoogte, ouderdom en prijs aan R. H. W1T- TEVEEN, Stompetoren. TE KOOP een partijtje f 2,30 en f 2,50. Ook een partij voor f 12.de 100 pond bij C. ESBACH, Tuinstraat 2. Amerik. Orgel tor overname gevraagd. Brieven met opgaaf van uiter sten prijs contant, aantal registers enz. onder T 662, bur. van dit blad. TE K O O i*i Bij Alkmaar een leegstaand BUR- OER WOONHUIS met groote SCHUUR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land en 100 gebruikte erwtenruiters. Te bevragen bij J. OPDAM, Vier Staten, Alkmaar. Langestraat fo. Stadhuis. Oeis week wederom een bnlteugewoou programma i ALS HOOFDNUMMER i drama 5 neten 2300 meter drama nanr bet toouoelstuk van denzellden naam. 2 «eten komisch 2 aoten Romantisch drama In 4 acten. LAAT 197, Tefef. 560. "1HH Sfis^T Zie do Etalage. „Streven naar Verbetering." op Zaterdag Aug.- a.s., des avonds 8 uur, i/fa lokaal PEPERKAMP, Breedstr. zal een Propaganda-rede uitspreken. Verder: Tooneef, Voordrachten enz, TOEOANQ VRIJ voor P. A. S.-leden Dienstboden en Werksters. TANDARTS, een tweedehands (patent VAN B E li K E E.) Te bevr. bij A. OQMESOverdlepad 16, Alkmaar, Speciaal ingericht voor PROVINCIAAL BESTUUR VAN NOORDHOLLAND. De GRIFFIER der STATEN maakt bekend, dat het verzoek van MeJ. 11. U. BL. UEKKEUT, om logements-vergunning voor het perceel plaatselijk gemerkt C 83 aan de breeiaan hoek Kussenweg te Bergen, door Gedeputeerde Sta ten zal worden behandeld in hunne openbare vergadering van 20 Au gustus e.k., des middags ten 12 ure, in het Gebouw der Provin ciale Griffie, Jansstraat 46, Haarlem. Aanbevelend, Bouwkundige, belast zich met koopen, ver- koopen en taxeeren van On roerende Goederen. op Dinsdag JLU Augustus a.s., des namiddags 3 uur in Hotel PROOT, Langestraat 70, Alkmaar. Punten van behandeling: 1. Notulen vorige Algemeene Vergadering van Aandeelhou ders. 2. Statutenwijziging. 3. Machtiging tot het aangaan van een obligatieleening. Aandeeren te deponêeren uiterlijk 13 Augustus 1919 ten kantore der Vennootschap. De Direeteur, W. G. VISSER. AANBEVELEND, Is het adres voor het behandelen van uw wasch. HELDER WASCHOOED, BILLIJK TARIEF, Door het uitoefenen ecner goede contröle is het sroekta- keu der goederen totaal uitgesloten Beleefd aanbevelend, Firma JORRITSMA. V. d. MEULEN's Boekhandel, Langestraat 81,' AANBEVELEND, NIEUWESLOOT, hoek DOELENSTRAAT Tel. Interc. 412. Heden ou volgeiulo dagen als hoofdnummer! BEN MOOIE ITALIAANMJUE EI LM Romantisch Drama In 4 afdeelingen. In de hoofdrol de bekende Filmdiva MLLE MARIA JACOBINI. Verder de nieuwste beelden, waaronder de dolvermakelijke TUL tl-FILM j Knpltelu GIlOOG's Ecli lelijk geluk. Aanvang 's avond 7'/a uur., Zondags doorl. vanaf 's mlddags2 u. Voor het ondernemen van Vacanllerelzen por Auto wende men zich tot de v/h. Chef-Chauffeur HAARSMA VAN OUCOOP. Geschoold personeel. Bekendheid met alle wegen In Nederland. Leeraar M. O. Boekhondon, Acconntant, SPOOBSTBiAT 30. In gebrnlk by de verschillende inrichtingen van onderwys te dezer stede. Aanbevelend, N.V. Book- en Handelsdrukkerij v.h. Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. ïlCXLA VOO G W Gebr. HOED, 09 BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ. «In! Trio Concert Boeken. Sclooi- en ISÉItÈi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4