DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 186 1919. ZATERDAG 9 ATJ-GU STIJS. De echt-urendag voor den werkman. munt uit in kwaliteit. DH nummer bestaat uit 4 bladen» Honderd 6011 OU twintigste Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- hoele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. Bi) groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Buitênlaudscli overzicht. Buitenland. Telefoonnummer 3. Toen wij iu een onzer vorige artikelen de vraag stelden op welke wijze de arbeider, wanneer de aclu-urendag wordt ingevoerd, het beste zijn vrijen tijd zal kunnen besteden, hebben wij tevens een overzicht gegeven van alles wat er toe kan bijdragen de geestelijke en scheppende kracht van den werkman door gepaste ontspanning grooter dan vroeger te maken, Wij wezen er op, dat de strekking van het wetsontwerp, dat den acht-urigen arbeidsdag zal invoeren, uitsluitend is het vetschaifen van de gelegenheid om door doeltreffende ontspanning de lichamelijke en geestelijke nadeelen van ingespannen arbeid weg te ne men, ten einde een „irisscheren" arbeider en een volmaakter arbeid te kunnen krijgen. En tevens hebben wij daarbij gewezen op den plicht van elke arbeidersvrouw, om het haar man in zijn vrije uren thuis zoo gezel lig te maken als de omstandigheden dit slechts toelaten. L)e vraag ot het wenschelijk is voor de ar beiders een vereenigingalokaal te' stichten, een tehuis in den geest van de Militaire Te huizen tijdens den mobilisatietijd, een ge- - bouw waar zij in hun vrije uren zich door lezen en schrijven, spel of voordracht kun nen ontwikkelen en vermaken, die vraag heb ben wij aan belangstellenden ter beantwoor ding overgelaten. Reeds had een belangstellend lezer, die voor een dergelijke stichting zeer veel ge voelt, een renteloos voorschot van f bOO als eerste bijdrage ter beschikking gesteld en als zijn meening kenbaar gemaakt, dat deze zaak moest worüen aangepakt door een commis sie uit het volk en voor bet volk, een com missie dus van aibeiderslciders en tevens had hij betoogd, dat de hoofden van bedrijven waaraan talrijke arbeiders zijn verbonden, de eerst aangewezenen zijn put deze zaan door financieren steun levensvatbaarheid te geven. Wij hebben het oordeel onzer lezers over de kwestie gevraagd en over het algemeen is de belangstelling voor het denkbeeld van onzen bezoeker maar matigjes gebleken. Uit arbeiderskringen, dus uit de kringen der direct belanghebbenden, heeft ons geen op- of aanmerking bereikt, waaruit wij c.rn- cludeeren, dat de leiders van vakvereeuigin- gen of politieke groepen tot nu toe weinig voor het denkbeeld gevoelen. Uit de kringen der industrieelen werd evenmin een stem gehoord, hoewel wij toch mogen aannemen, dat de hoofden van groote bedrijven te Alkmaar evenveel belang stellen in de verheffing van het beschavingspeil hunner arbeiders als dit in andere plaatsen het geval blijkt te zijn. Ook zij zijn ten slotte direct belangheb benden, omdat de ontwikkeling hunner ar beiders en het voor hun scheppen van een gelegenheid tot gepaste ontspanning, waar door tftn geestelijke en lichamelijke kracht vergroot wordt, allereerst den arbeid in fa- briekeu en werkplaatsen ten goede moet ko-' men. Moe meer de nadeelen van Ingespannen ar beid worden weggenomen, hoe grooter het productievermogen van den arbeider zal zijn. Maar het spreekt van zelf, dat wij hier allereerst het belang van de arbeiders zelve op het oog hebben en waar de acht-urige ar beidsdag binnen afzienbaren tijd werkelijk heid zal zijn, waar in verschillende plaatsen het vraagstuk reeds onder de oogen gezien wordt, daar mag toch ook verwacht worden, dat uit arbeiders- en werkgeverskringen te Alkmaar eens wat meer belangstelling ge toond wordt dan tot nu toe het geval is ge weest. Het is wel eigenaardig, dat uit de kringen van hen, die buiten de groepen van arbeiders en bedrijfsleiders staan, tot nu toe de meeste sympathie in het streven totoplossing van dit veelzijdige vraagstuk getoond is. Wij herinneren hier aan het ingezonden ar tikel van den heer S., die in verband met.ons hoofdartikel een pleidooi hield voor het ge heel overlaten van den arbeider aan zijn huis gezin De arbeider, aldus de heer S., moet zijn genoegen in de eerste plaats in huis zoeken, waar hij de hulsvrouw, die nog lang geen aclit-itrigcn werkdag heeft, de behulpzame hand kan bieden en waar hij den kinderen verzorging, hulp en poëzie kan geven, die zij tot nu toe elechts van de moeder oütvin- gen. Het gezinsleven, te bevorderen, te ver- rr.ooien, zoo zegt de heer S., moge het aller eerste en voornaamste gevolg van den acht- urendag wezen. Geen grooter zegen voor het gezin zelf en ook voor de maatschappij. In denzelfden geest is een later ingekomen artikeltje van den heer C. van S. Hij achtte de stichting van een soort te huis in den geest als voor de militairen is ge daan, uit den booze, omdat er 'n groot ver schil is tusschen een gemobiliseerd militair en een werkman in zijn vrijen tijd. De eerste had werkelijk behoefte aan een tehuis, maar de laatste behoort aan zlja gezin. En in verband daarmede bepleit de heer C. van S. het beoefenen van liefhebberijen, die de ontwikkeling en het schoonheidsgevoel van den arbeider zullen verhoogen. Het derde artikel, dat wij over deze kwestie ontvingen, getuigde weer van een geheel an der inzicht. Het was dat van de afdeeling Alkmaar van den Alg, Nederl. Geheel Onthouders Bond, die de gedachte van een eigen ontspannings- gebonw voor de arbeiders niet alleen van har te toejuichte, maar tevens mededeeldp, dat zij reeds werkzaam was om plannen in dien geest tot werkelijkheid te brengen. Men ziet. dat het vraagstuk uit velerlei oogpunten bekeken kan worden. Het wil ons voorkomen, dat zoowel voor het standpunt van de eerste inzenders als voor dat van de afdeeling Alkmaar van den Alg. Nederl. Geheel Onthouders Bond iets te zeg gen valt. Wij gevoelen heel goe'd dat het voor vele gezinnen een zegen zou zijn wanneer.de man en vader zich meer dan tot dusverre met de zijnen kon bemoeien, wanneer hij zijn zwoe gende en ploeterende vrouw eens de behulp zame hand kon bieden, wanneer hij zich meer met de opvoeding der kinderen zou inlaten dan tot dusverre het geval kon zijn. Maar men vergete daarbij niet, dat de vrije tijd den arbeider uitsluitend tot ontspanning gegeven wordt en dat het helaas nog maar al te vaak voorkomt, dat vele arbeidersgezin nen den man en vader bij zijn thuiskomst heel wat meer inspanning en verdrietelijkheden dan geestelijke en lichamelijke ontspanning bezorgen. liet is voor vele arbeiders een zegen, als zij na ingespannen arbeid een rustig plaatsje kunnen vinden, waar zij ongehinderd kunnen lezen en schrijven,, waar zij zich met hun kameraden aan het onschuldig genoegen van sport en spel kunnen overgeven of hunne ontwikkeling door het aanhooren van voor drachten en lezingen kunnen verrijken. Hoeveie arbeidersvrouwen zijn er niet die hun mam gaarne naar een dergelijke ontspan ningsgelegenheid zullen vergezellen. En bovendien moet toch ook rekening met de vele ongehuwde arbeiders worden gehou den, de jongeren, die in de komende vrije uren zoo gauw den verkeerden weg kunnen opgaan, die hun kosthuizen ontvluchten en menigmaal in de kroeg tevergeefs naar ont spanning zoeken. Ook met hunne belangen moet rekening wor den gehouden en in het bijzonder voor hen komt ons de oprichting van een ontspau- ningsgebouw ia alle opzichten wenschelijk voor. Wij willen, alvorens dit artikel te besluiten, er op wijzen, dat de leiders van groote bedrij ven in andere plaatsen het nut van een ver- eenigingslokaal voor hune arbeiders terdege hebben ingezien en dat er op dit gebied buiten Alkmaar reeds zeer goede resultaten bereikt zijn. In verband met ons vorig artikel ontvingen wij nog een schrijven van den bekenden groot industrieel den heer D. W. Stork te Hengelo, die ons mededeelt, dat zijn firma reeds onge veer 25 jaar geleden een vereenigingsgebouw heeft opgericht waarin ook gclegenhéid is voor voordrachten en -voor ontspanning, hoe wel vah het ontspanniiigslokaal (cafe) be trekkelijk niet veel gebruik wordt gemaakt. Een ons toegezonden verslag, dat op de vo rige jaarvergadering werd uitgebracht, geeft eenige bijzonderheden waarvan wij er enkele hieronder willen vermelden. Van het vereenigingsgebouw der werklie den werd meermalen ook door plaatselijke vereenigingen gebruikgemaakt. Er werden concerten en ^toneelvoorstellingen gegeven, er hadden tal van uitvoeringen plaats, er wer den tentoonstellingen, gymnastiekuitvoerin- gen en vele lezingen en voordrachtenavonden georganiseerd. In het winterseizoen werd op twee avonden elke week de keuken beschikbaar gesteld voor het geven van gemeentelijke cursussen in ko ken en voedingsleer. Er hadden een zevental voordrachten plaats, waaronder letterkundige en geschiedkundige, over openlucht-museum, over mooi Twente of over onderwerpen als vloeibare lucht en een sterrewacht in Cayfor- nië. Het bezoek was bij deze voordrachtavonden zeer bevredigend en de bezoekers behoorden voor 71 pet. tot het personeel der fabrieken en hun huisgenooten. Op de leesavonden werden de meest ver schillende onderwerpen behandeld en ook hier was de belangstelling der arbeiders steeds zeer bevredigend. Een muziek- en een turnvereeniging van ar beiders oefenden op geregelde tijden in het vereenigingsgebouw en in de leeszaal lagen vele periodieken ter inzage en werden boeken uitgeleend, hoewel geconstateerd werd, dat van deze prettige gelegenheid om rustig en ongestoord te komen lezen nog te weinig ge bruik wordt gemaakt. Waar Alkmaar een goede Openbare Lees zaal bezit komt ons een dergelijke instelling in een eventueel te stichten vereenigingsge bouw niet noodzakelijk voor, Natuurlijk zijn de kosten van het vereeni gingsgebouw te Hengelo van beteekenis. wij vinden onder de ontvangsten een ge zamenlijk bedrag aan jaarlijksche bijdragen, voordeelig saldo café en vergoeding zaalon- kosten van 12.447.16, en onder de uitgaven 5718.57 door de gebouwencommissie. 2740.58 door de schoolcommissie, ƒ1074.89 door de voordrachten- en 2913.12 door de ontspanningscommissie. De vereeniging heeft in het gebouw een som van 40.370.83 belegd. Moeten deze cijfers ons afschrikken? Integendeel, zij zijn het bewijs van den bloei der onderneming, zij zijn tevens het be wijs, dat men daar gevoelt, dat voor een goede ontspanning en voor het vtrhoogen van het ontwikkelingspeil der arbeiders geen kosten gespaard mogen worden. Het vereenigingsgebouw te Hengelo heeft zijn levensvatbaarheid bewezen en het daar bestaande kan een aansporing voor andere plaatsen zijn om in het belang van werkne mers en werkgevers denzelfden weg ia te slaan. De wet van minister Aalberse zal weldra den werkman zijn vrije uren brengen. Het is de plicht der gemeenschap er voor te waken, dat alles in het werk wordt ge steld om deze vrije uren van werkelijk voor deel voor arbeider en werkgever te doen zijn. België heeft thans ook het vredesverdrag goedgekeurd. Het is van algemeene bekendheid, dat de Belgen cizh in nun verwachtingen bedrogen hennen gezien en dat zij er van overtuigd zijn, bij de verdeeling van den buit aan het kortste touwtje te hebben getrokken. Toch heeft de Belgische Kamer met alge meene stemmen der 123 aanwezige leden net vredesverdrag aangenomen. Tevens werd de overeenkomst nopens de militaire bezetting van de Rijnprovincie goedgekeurd. Aan de stemming ging een belangrijk de bat vooraf, waarbij de liberaal Van Hoe- gaarden het verdrag aan een voorzichtige critiek onderwierp en deed uitkomen, dat iuj de aan België verleende schadeloosstellingen te gering achtte. De katholieke volksvertegenwoordiger Woeste hieid vervolgens een groote rede, waarin hij tegen aunexionistiscne aspiraties te velde trok en het afkeurde, dat België zijn neutraliteit heeft opgegeven. Minister Hijmans verdedigde het verdrag en wees er in verband met de herziening van de verdragen van 1839 op, dat niet slechts de Belgische rivierverbindingen moeten verbe terd worden, doch ook de verdediging langs de Maaslinie moest worden verzekerd. Vóór de stemming hebben de. socialisten uit internationaal oogpunt nog" een voorbe houd gemaakt. Het was te verwachten, dat België het ver drag zou goedkeuren. De machtige verbon denen hebben het. voor België pasklaar ge maakt en hoe het ook luidde, België moest het aanvaarden. Het is te klein en te zwak om zich te verzetten en het hoopt nu nog slechts op Nederlandsche kosten eenige ge noegdoening te kunnen verkrijgen. Wat de Belgische regeering toch nog wel eens tegen zou kunnen vallen. Het was begrijpelijk, dat de Entente zoo spoedig mogelijk aan het optreden der Roe menen te Boeda-Pest een einde zou willen maken. De opperste raad der Geallieerden besloot dan ook den Roemenen per nota te verzoeken zich aan de beslissingen der Entente te hon den en niet door voorbarige besluite;- moei-, lijkheden te scheppen voor de Geallieerde i commissie van onderzoek, welke is aangewe zen om naar Boeda-Pest te gaan. Roemenië, zoo heeft Clemenceau gezegd, heeft niet het recht nieuwe wapenstilstands voorwaarden aan Hongarije te stellen. De Geallieerden hebben den oorlog gezamenlijk gevoerd en kunnen slechts gezamenlijk her stel en schadevergoeding eischen. Roemenië weet dit ook wel, doch haast zich van de schoone gelegenheid te profitee- ren en vóór de tusschenkomst der Entente een zoo groot mogelijken buit in de wacht te slccpen. Uit Weenen wordt gemeld, dat de Natio nale Vergadering over den toekomstigen staatsvorm zal beslissen en .een vroegere Hongaarsche minister verklaarde in een in terview dat hij aan de waarschijnlijkheid van de restauratie der monarchie in H< rije geloofde. De Fransche troepen In Bulgarije begon nen met de ontwapening der soldaten en een Engelsche troepenmacht kwam te Weenen op der. doortocht naar Boeda-Pest aan. Tevens wordt uit Weenen gemeld, dat de Hongaarsche arbeiders met. wantrouwen de tot nu toe plaats grijpende gebeurtenissen volgen. De socialistische partij weigert door de opheffing van haar partijblad de regeering te steunen, Toch moet alles in de hoofdstad rustig zijn. Men verwacht, dat de verkiezingen voor 1 de nationale vergadering een groote meerder- heid voor de monarchisten zullen geven, zoo dat aartshertog Jozef misschien nog wel tot koning zou uitgeroepen worden. Dat de Geallieerden hun ontstemming over het optreden der Roemenen niet verhe len, blijkt wel uit het stopzetten door Hoo ver van den t oévoer van levensmiddelen naar Boeda-Pesit. Men is trouwens in Amerikaansche krin gen over de gebeurteaissen in Hongarije al lesbehalve tevreden en had liever het staats- scheepje niet in monarchistisch vaarwater ge stuurd gezien. Weenen ontvangt den terugslag van de Hongaarsche gebeurtenissen. Zelfs spreekt men daar reeds van een mo gelijk regentschap van aartshertog Eugenius. Dat men in Duitsche socialistische krin gen zich over al deze teekenen des tijds onge rust maakt, laat zich begrijpen. De wind in het centrum van Europa is plotseling van den bolsjewistischen hoek naar den monarchistischen gedraaid. De re actie na den tijd van spanning onder de com munistische regeering doet zich duchtig ge- voelen en de Entente schijnt over het alge-, meen niet afkeerig van een copie van den ou den toestand te zijn. longa- KORTE BERICHTEN. Er heeft een conferentie plaats gehad welke 3 Vz uur duurde en welke gevoerd werd tusschen den controleur der mijnen, den mi nister van arbeid en vertegenwoordigers van de mijnwerkers en mijnbezKters uit Yorkshire. De besprekingen hebben tot geen beslissend, resultaat geleid, zoodat de staking voort duurt. Uit de Fransche bladen wordt vernomen dat 3 afgevaardigden een voorstel hebben in gediend om den invoer en fabricatie van sui ker in Frankrijk te monopoliseeren. Het Lagerhuis heeft het wetsontwerp aangenomen, dat den werktijd in de kolenmij nen op zeven uur bepaalt. De Amerikaansche regeering stelt krachtige maatregelen voor tot bestrijding van het maken van woekerwinsten. Er is een commissie benoemd, om een plan te ontwerpen vooi* de samenwerking der geallieerden ten aanzien van de voedselvoor ziening. De „Liguc des Droits de l'Homme' zal tei plaatse een onderzoek instellen terzake van de pogroms in Polen. Lloyd George zegde een spoedige in diening van een ontwerp tot regeling van het lersche vraagstuk toe. De Fransche vrouwen stellen den Se naat een ultimatum in zake het vrouwen kiesrecht. Een Midden-Duitsch blok van spoor wegambtenaren wil door staking de democra tiseering van het spoorwegbeheer afdwingen. De Britsche admiraliteit ontving een telegram van den bevelhebber der Engelsche vloot in de Oostzee, dat een duikboot der bols- jewiki door de Britsche torpedojagers Valo rous en Vancouver in den grond heeft ge boord. Chamberlain waarschuwde in het Brit sche Lagerhuis ernstig voor den ongunstigen financieelen toestand. De Hongaarsche gezant te Weenen, Böhm, is gevlucht. Generaal Dupont zal de Entente waar schijnlijk vertegenwoordigen bij de Duitsch- Foolscbe onderhandelingen. - Een herstel der monarchie zou bij de burgerij van Duitsch-Oostenrijk geen sterken tegenstand vinden. - De Echo de Paris verneemt, dat Cle- menieau uitgenoodigd is om dit najaar haar de Vereenigae Stalen te gaan om er de eerste algemeene vergadering van den Volkenbond bij te wonen. De vrede tusschen Engeland en Afgha nistan is geteekencL Op het socialistencongres te Luzern bepleitte de Duitsche meerderheidssocialist Wels het bijeenroepen eener internationale mijnwerkersconferentie in verband met den dreigenden kolennood. Vele Hongaarsche staatslieden, enz. keeren uit het buitenland naar Boedapest te rug. Onder hen moeten zich vertegenwoordi gers van ex-keizer Karl bevinden. Het optreden van aartshertog Jozef was door het Belgische koningspaar voorbe reid. Italië protesteerde tegen het herstel der monarchie in Hongarije. De Duitsche regeering neemt maatre gelen tegen smokkelarij uil het bezette gebied. Binnenland. REGEERINOSBLOEM. In een circulaire aan'de burgemeesters in zake fegeeringsbloem en -meel en betreffende de prijzen waarvoor aan de gemeenten zal worden geleverd, wordt o. amedegedeeld, dat op de regeeringsbloem geenerlei toeslag Ie Alkm. Electi. Roiliebranderiy. meer betaald wordt. Het ingang van heden zal worden ver staan onder Regeeringsbloem een mengsel van; 26 pet. Amerikaansche bloem, 5 pet. ta- piocameel en 9 pet. gerstebloem en 5Ü pet. bloem verkregen door uitmaling op 07 pet. van buiten landsche tarwe. En onder Regeeringsmeel een mengsel vaa 90 pet, buitenlanasche tarwe en 10 pet. ge droogde aardappelen of een mengsel van 83 pet. buitcnlandsche tarwe, 7 pet. maïsmeel tu 10 pet gedroogde aardappelen NEDÏÏRLAlvD—EELQia. Na drie volle sittiagec van de intsigealli-» eerde commissie heeft de Belgische miaiatssf Seghers zijn uitaensetring geëindigd, waarbij hij vooral de kwesties betreffende de Belgi sche scheepvaart buitgs^awcon uitvoerig ba- sprak. Gister zon de commissic bijeenkomen om het rapport van den heer Orta ts fecoren uitbrengen. Terwijl de hesr Seghers voorna melijk heeft gesproken over de economische weascheii van België, zon de heer Orts het vraagstuk bespreken nit een militair en poli tiek oogpunt. De commissie za;l daarna waar schijnlijk niet meer bijeenkomen vóór de vol gende week om het rapport aan to hooren van den Nederlandschen afgevaardigde, die ds heeren Seghers en Orts zal beantwoorden. In de zitting van Donderdag zette de heer Seghers volgens het Belgische communiqué, vooral de redenen uiteen, waarom verbetering noodzakelijk is van de positie van het kanaal Terneuzen, van den oever aan da uitmonding van het kanaal en van de spoorwagen in die streek en hij trachtte dé noodzakelijkheid aan te toonen van een verbinding van België met den beneden Rijn en van een waterweg Ant werp e n -Mo erd ij k. Daarna ontwikkelde hij argumenten om de noodzakelijkheid aan te toonen van een her ziening, welke zou leiden tot da economische, ontwikkeling van het industriegebied van Luik en van den Moezel, door de communi catie te verzekeren tusschen. deze streek en da zee, die thans nog niet voltooid £3 daar, waar de verbindingsweg do r de enclave van Maas tricht voert; oenevens de verbinding tus- sefhen de Schelde en de Maas eenerzijds en den Rijn anderzijds door Limburg. Hij 'kenschertste de door de Belgische de legatie voorgestelde, oplossing als de meest geschikte om aan België op economisch ge bied de plaats te verzekeren waarop het recht heeft. Donderdagmorgen vergaderde da commis sie voor de herziening van de tractaten 1838. Een Havas-Reuter-bericht uit Brussel d.d. 8 Augustus meldt: De minister van buitenlandsche zaken zei- de in zijn rede in de Kamer betreffende het vredesverdrag: „De volkerenbond biedt geen onmiddellij ke waarborgen. Men moet denken aan zijn eigen verdediging. Daarom trachten wij te Parijs de herziening van de verdragen van 1839 te verkrijgen. Ik richt mijn wenschen tot onze gedelegeerden, opdat zij zullen we ten, dat de geheele natie achter hen staat. De herziening van de verdragen van 1839 moet ons waarborgen verschaffen. Een telegram uit Parijs van het N. T. A., draadloos uit Lyon ontvangen, meldt, dat de commissie voor de herziening der verdragen van 1839 gisteren is bijeengekomen. OPLEID1NGSBRIGADE RIJ KSVELDW ACHT. In een circulaire aan de procureurs-gene raal, fungeerci.de directeuren van politie, deelt de Minister van Justitie mede, dat nu door den wetgever de middelen beschikbaar zijn voor de voorgenomen oprichting van een opleidingsbrigade voor de Rijksveldwacht, thans tot die oprichting kan worden overge gaan. Er wordt te Amsterdam gevestigd een bri gade tot opleiding van beambten der Rijks veldwacht. De opleidingsbrigade zal uit hoogstens 25 beambten bestaan. Iedere cursus ter opleiding duurt uiterlijk zes maanden voor iederen leerling. In verband met de gebleken geschiktheid worden de leer lingen als regel gebezigd voor voorziening in .vacatures. Indien na afloop van een cursus geen vacature voor een leerling beschikbaar is, zal hij gebezigd kunnen worden voor dienst in de brigade Amsterdam of voor het voorzien in noodzakelijke detachementen elders. De opleidingsbrigade staat onder de dage- lijksche leiding van een daarvoor bijzonder der geschikt te achten brigade-majoor, zoo noodig bijgestaan door een brigadier-onder geschikte. De districts-commandant tc Am sterdam heeft de hoofd leiding. De brigadecommandant geeft onderwijs in de vakken waarvoor niet een bijzonder onder wijzer is aangewezen, zoo noodig kan daar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1