DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. m DH ntsmmer b#t!a*f ult a bftden, Roilderd 6611 6H twintigste Jaargang 1919 Dezo Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen* uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling por 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele K{jk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. BJj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. WOENSDAG 13 AUGUSTUS. Buitenlandsch overzicht. Buitenland Binnenland. Telefoonnummer 3. Het gaat, zooals wij al voorspelden, met Oostenrijk zooala liet met Duitschland ge gaan ia. Men begint met de onaannemelijkheid van het vredesverdrag uit te spreken, men acht het niet alleen onaannemelijk, maar ook on uitvoerbaar cn wendt zich met hevige proles ten tot de Entente, die zóoiets van een door den oorlog aan den rand van den afgrond gebrachten staat durft te eischen. De Entente van haar zijde neemt van de protesten kennis en verzacht, hoewel niet noemenswaard, hot door haar gedicteerde vredesverdrag. En het slot van de geschiedenis is, dat Oostenrijk zal teekenen wat het voorgelegd wordt, De Deutsche Allgemeine Zeitung ver neemt uit Weetien, dat de vrede van St. Oer- main waarschijnlijk reeds de volgende week Dinsdag zal geteekend worden en in elk ge val vóór Zaterdag 23 Augustus geteekend zal zijn. Dr. Renner, die <te St. Oermain terugge keerd Is, heeft volmacht om het vredesver drag, mits er enkele wijzigingen in worden aangebracht, te onderteekenen. De vrede met Oostenrijk staat voor de deur. Langzaam maar zeker wordt het ont redderde Europeesdie huishouden weer op gang geholpen. Hongarije kost den groote lieeren te Parijs nog heel wat hoofdbrekens. Men is hot er nog steeds niet over eens ge worden welke houding de Entente tegenover aartshertog Jozef moet innemen. Volgens liet „Pctit Journal" moeten de geallieerden zekerheid hebben over de poli tiek cn den geest van de nieuwe regeering te Boeda-Pest en over de wijze waarop deze in Hongarije ontvangen wordt. Ook de Rocmecnsche kwestie brengt vele moeilijkheden. De opperste raad heeft Roemenië uitleg ging gevraagd' over de bezetting van Boeda- Peat, maar tot nu toe is het antwoord uitge bleven. De Roemenen doen eenvoudig of zij niets ontvangen hebben. Wanneer ac Rocmecnsche regeering van haar handelingen tekst en uitleg geeft, ver wacht men, dat de antipathie tegen haar wel wat verminderen zal. Het resultaat der verkiezingen zal over het politieke stelsel van Hongarije beslissen De Entente moet clc Hongaarsche bevol king de gelegenheid verschaffen in vrijheid haar meening te zeggen en men zal waar-" uoodige tien. In dit opzicht zou de bezetting van Hon garije door de Roemenen dus voor de Entente nog" niet zoo hinderlijk zijn. Maar de Roemenen zullen wel te kennen geven, dat zij de moeite der bezetting niet op zich genomen hebben om ten behoeve der Entente een Hongaarsche volksstemming mogelijk te maken. Zij zijn er krachtens het recht van den sterkste en nemen krachtens datzelfde recht alles in beslag wat de moeite van het mee- netnen waard is. Toch schijnt de Entente geen troepen naar Hongarije te zenden. Het Roémeensche pers bureau zou zelfs verklaard hebben, dat de Entente het met de militaire maatregelen van Roemenië geheel eens is. Wat natuurlijk zeggen wil. dat de Entente „bonne mine au mauvais jeu zou maken. Volgens het „Berliner Tageblatt" zouden niet de Fransche diplomaten, maar wel de Frans'che militairen de monarchistische be weging in Hongarije steunen. Of het. nog tot een monarchie zal komen, dient afgewacht te worden. Aartshertog Joseph heeft de politieke partijleiders tot besprekingen opgeroepen. Natuurlijk doen de gebeurtenissen in Hon garije hun terugslag gevoelen. In Tsjecho-Slowakije vreest men de propa ganda voor een Donau-fedcratie en in Wee- nen heeft men zich tegen elk monarchistisch drijven verklaard cn zou heden het gehecle garnizoen door het houden van een parade voor de republiek betoogen, In België ia in beginsel met 72000 tegen 4000 stemmen besloten tot een staking van de beambten van posterijen, telegrafie, tele fonie, het personeel der spoorwegen en der mailbooten. Wanneer de regeering niet tegemoet komt, za! Zondag waarschijnlijk tot een definitieve staking worden besloten. Het gevaar voor een staking op de spoor wegen in Duitschlaad ia voorloopig van de baan. DE EX-KEIZER. Op een vraag in het Lagerhuis over de vervolging van den w-Kcizef cn oi er bij de Nederlaodsche regeering feeds stappen zijn gedaan inzake zijn uitlevering, heeft Bonar Law geantwoord, niets te kunnen toevoegen aan hetgeen daaromtrent reeds was gezegd. Het antwoord op het laatste deel van de vraag luidde ontkennend. DE KATHOLIEKE KERK EN HET BOLSJEWISME. In een uitvoerige beschouwing in „Das Neue Reich" bespreekt I lungarus, onder welken deknaam zich een der meest vooraan staande persoonlijkheden van het Hongaar sdie katnolicisme moet verbergen, den toe stand der katholieke kerk in Hongarije vpor de revolutie en na het aan het bewind komen van het bolsjewisme. Hij schildert volgens de „Msb." met felle kleuren de ellendige positie, waarin de Kerk daar op het oogent) lik verkeert. Zonder groote katholieke organisatie, van al haar goederen berooid, schijnt zij de vernietiging tegemoet te gaan. En toch is de schrijver optimistisch. Want, zoo zegt hij, wordt eens irt Hongarije de or de herstêld en aan de Kerk haar vrijneid te ruggeschonken, (jan is het te hopen, dat men terdege aan hot tot nog toe gehuldigde staatsnerkdom en de daaruit voortvloeiende verheerlijking der onbeteekenende schablo- uen, aan het schijnleven, en aan de helaas voorgekomen verwereldlijking van het epis copaat en copaat en clerus een einde maakt. Krachtige stormen werken meestal zuive rend. Een innerlijke vernieuwing van de Kerken in Hongarije zou tot op zekere,hoog te zelfs de ontzettende uitwendige verliezen cn liet lijden, welke net bolsjewisme aan de Hongaarsche Kerk gebracht heeft, waard z n. Een tweede voordeel van de terreur zou kunnen zijn een ontwaken van het christelijk bewustzijn tot in de verste kringen der be volking. Men heeft nu gezien, waarheen de veriiberaliseering van geestes- en economisch leven, waarheen vrijmetselarij cn sociaal-de mocratie, waarheen de verjoaing van pers en maatschappij ons voeren. De Joden, die in Hongarije zoo'n geweldi ge macht verkregen, reeds tijdens den oor log in hooge m,ate verbittering onder het volk zaaiden en nu als de eigenlijke grond leggers, ijveraars en vertegenwoordigers vau het communisme het land in de diepste ellende stortten hebben thans alles op het spel gezet. Verliezen zij, wat te verwachten is, dan kan tegen het tot een stroom aange groeide antisemmisme geen dam meer wor den opgeworpen. Eu wordt in Hongarije de macht der Joden gebroken, dan zal het Christelijk bewustziju den katholieken den weg bereiden voor een tot nog toe ontbre- kenden, goed overlegden organisatie-ardeid. Uit bet bolsjewisme lieeft het volk overi gens reeds iets geleerd. Sociaal-democratie en anti-christendom hebben zelf hun absur diteit getoond, hebben zich door hun voort durende agitatie voor het grootste deel der volksmassa ontmaskerd en zich bij deze ge haat gemaakt. Wat tientallen jaren van apologetisch volksonderwijs nauwelijks vermochten uit te werken, bereikte het bolsjewisme,in korten tijd. De sociaal-democratische aan den Kul- turkampf herinnerende leuzen en sophismen hebben afgedaan en niemand gelooft er meer aan. De geheele phraseologie van 't Marxis me en der kerkbestormers heeft haar aan trekkingskracht en verblindingskunst verlet ren. Ieder voelt thans duidelijk, dat dit alles slechts een masker voor schurkenheerschap- pij is en het kleinste dorpskind den jongsten onder de arbeiders zal voor langen tijd de ware inhoud dezer phraseologie voor oogen staan. CHILEENSCHE SPOORWEGEN. In weerwil der groote moeilijkheden die de 1 gesteldheid van den bodem voor spoorweg bouw oplevert, heeft Chili een goed spoorweg net. Terwijl in 1893 slechts 2871 kilometer waren gelegd, bestonden er in 1914 8079. Wanneer men in aanmerking neemt dat door hooge bergen en vele waterrijke rivieren de aanlegkosten per kilometer hooger zijn dan in de meeste andere landen, verdient de re geering erkentelijkheid voor wat zij in dit op zicht deed. Ook de capaciteit is voldoende: in 1913 werden 15 uiillioen reizigers en 20 millioen ton goederen vervoerd. Thans is door de regeering een verdere uit breiding van het spoorwegnet ontworpen. Het geheele werk zal in 21 afdeel ingen worden uitgevoerd, waarvan eenige volgens contract door particuliere ondernemers, en de andere onder staatsbeheer zullen worden aangelegd. De totale lengte bedraagt 2301 kilometer: 361 met 1.68, 1816 met 1 meter en 124 met 0.6 meter spoorwijdte. ANDREW CARNEGIE t Zooals we gisteren reeds mededeelden is de bekende Atuerikaatischc railiönnair An drew Carnegie overleden. We laten thans nog een korte levensge schiedenis van dezen schrijver en philantroop hier volgen: Den 2b«tea November 1837 werd hij te Dunfermline in Schotland gehorm «d» jrowa van fieri kleinen wever. Deze laatste kon ech ter de concurrentie tegen dm stoom niet volhouden en toen Andries 11 jaar oud was, trok het geheele gezin naar Pitsburg ia Ame rika. Vooral zijn moeder, een ernstige, vrome Christin, heeft arooten invloed op hem uitge oefend en al zal men later in den phiLajiiroop geen theologische belangstelling kunnen ont dekken, het zijn toch de leeringen en het voorbeeld van zijn moeder geweest, die hem een werk. dat door William Stead genoemd werd, „Het Evangelie van den Rijke", deden schrijven. In Pittsburg werkte Andrew eerst een jaar in een katoenspinnerij, vervolgens in een kleine machinefabriek, waar bij beurtelings stoker-machinist en schrijver op het kantoor was. Op zijn 14e jaar werd hij telegrambe steller. Door zijn grooteu ijv^r kreeg bh reeds na niet te langen t d 60 per maand, dat waa eeu fortuin voor den armen jongen. Na eenige jaren ging Carnegie naar den Pennsylvania-spoorwegmaatsciiappij over. Toen hij op zijn 24ste jaar eens in den trein zat, trad iemand op hem toe, die er ujt zag als een heerenboer, en deelde hem mede, van den conducteur te hebben gehoord, dat Car negie een beambte was van den spoorweg. Daarop haalde hij uit een tasch een voor werp, dat het model van een slaapwagen bleek te zijn. Onmiddellijk zag Off neg ie het belang der zaak in ai verzocht den uitvin der, mr. Woodruf, eens bij zijn chef te ko men. Ook deze begreep ae uitvinding en sloot een overeenkomst, volgens welke twee wagens als proef op den spoorweg zouden loopen. 11 „Mr. Woodruff vroeg mij of ik geen aan deel in de zaak wilde nemen", aldu9 schreef Carnegie later. „Niets liever', luidde het antwoord^ „maarhoe aan de maandelijk- sche stortingen van 540 te kooien." Einde lijk besloot ik aan te Kloppen bij den bankier van ons stadje en vroeg hem die som ter ken, met de belofte elke maand 40 af te beta len." En de Wóodruff's slaapwagens zouden Carnegie een vermogen opbrengen, dat hij belegde in ijzer- en staalwalswerken, die van jaar tot jaar toenamen en de grootste ter we reld werden. In zijn fabrieken werden maan delijks 140,000 ton ruw ijzer en 100,000 ton gietstaal geproduceerd; er werkten 25,000 man cn voor het vervoer binnen de fabrieken waren 100 locomotieven noodig. Het zou te ver voeren om zijn industrieele loopbaan verder te beschrijven, ca daarom volstaan we met de mededeeling, dat hij vol gens de gemiddelde schatting op zijn 60ste jaar een vermogen bezat van 350 millioen I'oen trok hij zich uit het zakenleven terug en wijde zich geheel aan zijn idealen, die vooral op de bevordering der wetenschap gericht waren. Voor het stichten van universiteiten, bibli otheken enz. zou hij meer dan 200 millioen hebben geschonken, doch het meest bekend van zijn stichtingen is geworden het Vredes paleis te 's-Oraveuhage. Van zijn werken noemen wij slechts het bekende „The Empire of business". Behalve dat hij eerelid was van de vele door hem gestichte vercenigingen en stich tingen, had hij tal van buiteulandsche orden, waaronder eht Grootkruis van de Oranje- Nassau-orde; verder was hij eere-burger van 53 steden in Groot-Brittannië en Ierland. IVOORLAND. Volgens een bericht uit New-York heeft een Amerikaansche expeditie op een arctische 9N.OÏÉI eilandengroep ten van Siberië een groot aantal mamniouths ontdekt, die daar in het ijs vastgevroren waren. Deze reusachtige dieren leveren groote hoeveelheden ivoor, die betrekkelijk gemakkelijk te verkrijgen zijn en een waardevol handelsartikel vormen. TUNNELBOUW ONDER WATER. In een vergadering van de „Genie Givil" hield de Fransche ingenieur H. Br easier een voordracht over het p*lan voor een tunnel onder de Straat van Gibraltar. Nu de tunnel DoverGalais in het stadium van verwezen lijking 'komt, wordt aan onderwater tunnel bouw hoe Langer hoe meer aandaicht geschon ken. Mon wil ook S'kandinavië met Denemar ken op die wijze verbinden, Breasler wil den tunnel als onderdeel van een groote spoorbaan ParijsSt. Louis van Frankrijk naar Sénógal aanleggen. Hij bere kent dat elke meter onder water 10,000 francs zou kosten, dus kan bij 25 kilometer lengte een bedrag van 250 millioen francs worden aangenomen. Daarbij zouden nog 110 milli oen komen voor de verbetering der haven van Dakar, zoodat in het geheel 860 millioen francs zouden worden bosteed. De tunnel dient ten minste 840 meter onder den water spiegel te liggen. In Sj^nja moet hij van Ta- rifa uitgaan; de spoorwijdte in Spanje is 1.676 M.men zou dus, indion dat land geon normaakpoor wil aannemen, een tuw.hen- rail moeten aanleggen. Bij een snelheid van 80 kilometer per uur, kou de reis door don tuzuiel -."irtfeveer SO minuten bedragen. De lijn Gisterochtend heeft op de rijkswerf te Kiel een ontploffing plaats gehad op een lichter met mijnen. Door den geweldigen luchtdruk zijn tot diep in de stad de ruiten gesprongen. Volgens de eerste berichten zijn er zes dooden en vier gewonden. Op de werf Germania zijn bovendien 2 arbeiders door neervallende stukken metaal gewond. De propagandist voor een Rijnsche re publiek, Dr. Dorten, is naar Parijs vertrok- ken. De staking in Opper-Sitezil breidt zich uit. Bij het bergingswerk op het werk van de mailboot „Laurentia". die tijdens den duik bootoorlog aan de kust van Donegal in den grond is geboord, zijn goudstaven tot een waard'e van een milliden pond sterling bo vengebracht. De Britsche regeering zal de prijzen en ook de winstmarge vaststellen. Tegen woekeraars zal streng worden opgetreden. De terugkeer aer Duitscne krijgsge vangenen kan eerst vanaf half September worden verwacht. De spoorwegen in Pruisisch Hessen worden geëlcctrificeerd. Een groot gedeelte van het personeel wordt ontslagen. Verschillende bladen geven overzichten, waarin het heet dat gedurende de radenre- geering in Hongarije enorme bedragen zou den zijn verduisterd- De directies van da ven Marekko near 6ai.pt Lonk (van Gass- bifluca tot Louis is do afstand ongeveer 2400 kilometer) fttan, zonder zwarigheden op te leveren over vlak land loepen. Met het oog op de geprojecteerde Engeieche overiandepoor zou men volgens'Brassier in 18 uur van Lon den naar Kaapstad kunnen reizen. De verbinding tvuschen New-York en het voorstadgobied aan den rechter Hudsonoevcr, wordt do-or veerbooten en oadergxondioporen onderhouden. Wegens de aanzienlijke breedte van den «tromp en het levendig scheepsver keer is het bouwen eoaer brug hier onmoge lijk. Nu is het p'kn opgedoken een straattun- nel van twee verdiepingen aan te leggen, waardoor het vnukeer iuaschea de City ep New-J ersey zeer vergemakkelijkt zou worden. De oylindiiache tunnel zal een middellijn ven 12.8 meter hebben, de straatbreedte 7.45 me ter bedraden, en de 'bemieastraat het ver keer in de eene, de bovenstraat dat in da an dere richting leiden. Zijvakken zuilen do ver bruikte lucht af- en wn bovenkanaal de fris- sche buitenlucht aaavuiwen. Kanalen onder den rijweg nemen de riool-afwatering op. De bouwkundige O'Rourk* heeft voor dezen tun nelbouw een nieuwe wijze van süvandbouw ontworpen; de zijwand zal vier verdiepingen hebben met werkkamers. Als bouwmateriaal zul beton gebruikt worden, terwijl de bouw kosten op 12 Zn xhillioeu dollars worden ge raamd, DE „DIRECTE AÜTIE". De eerste rosultrsuxi ven de stemming over de „directe actie" onder de loden van het drie voudig verbond geven naar men uit Lon den meldt, een groote meerderheid daartegen. Dit is van te gpooter belang, waar deze a com mon afkomstig zij»: van de mijnwerkers. Wat de Bpoerwegttrfapidar» bereft, denkt men dat de tegenstand van Thomas, die zich 'krachtig tegep directe actie vortet, van groeten in vloed zal blijken. J. Hi Thomas, de leidt» van de spoorweg- arbeiders, en W. Garter, een van do vóórman nen der mijnwerkers, Wbbon krachtige rode- vooringen tegen de „directe actie" gehouden, Du mijnwerker» van lame as hire en Cheshire bobben eea buitengewone conferentie over het vraagstuk gehouden en met on overwei- dignde meerderheid beiiioten tegen te stem men. EEN PRAATJE. De Berlijnsche correspondent van het Hbld. meidt: „Kroonprinses Ceciiie is met haar kinde ren uit de Thuringaehe badplaats Boden (Wezra) naar Potsdam teruggekeerd. In verband mat het verblijf in deze bad plaats, wordt aan de „Lokal Anzeiger" me degedeeld, dat de ex-kroonprins gedurende verscheidene dagen bij zijn gemalin op be zoek is geweest. Voor dit doei zou hij verlof hebben gekregen Nederland te verlaten, en toen de kroonprinselijke familie naar Pots dam terugkeerde, werd zij een deel der reis door kroonprins Wilhelm vergezeld^ waarna deze weer naar Nederland vertrok". Zooals men weet een praatje. De kroon prins is niet van Wier ingen wog geweest. KORTE BERICHTEN. Ex-tsaar Ferdinand' van Bulgarije, thans in Hongarije, heeft bericht ontvan gen, dat het inbeslagne/nen zijnerstortin gen op Engelsdie banken geldig is ver klaard. Daardoor verliest hij een 10 millioen fres. Ondanks dit verlies moet hij nog 150 mil lioen rijk zijn aan stortingen op Zwitser- sche banken, belangen in verschillende maat schappijen en eigendommen in Bulgarije en Duiatchïand. De staking bij de Duitsche banken dreigt zich uit te breiden, Duitseb>Hongaarache bank en van de Ween- sche bank hebben vertegenwoordigers naar Boedapest gestuurd om den toestand te on derzoeken, Uit het hoofdkantoor van de Oos- tenrijkach-Hongaarschc hank zou een bedrag van ongeveer 2 miljard aan blauwe bankbil jetten verdwenen zijn. De Oostcarijksch-Hon* gaarsche bank zal de Hongaarsche regeering daarvoor aansprakelijk stellen. De algemeens schade kon tot dysver nog niet worden vastge steld. De oud-gouverneur van Maubeuge ie ter verantwoording geroepen wegens de ca pitulatie op 8 September 1914. Botha en Smuts zijn in Pretoria geest driftig verwelkomd. Malmédy is door de Belgische troepen bezet. De Washingionsche correspondent van da Times noemt als oorzaak dei stakingen den wensch der arbeiders hun positie van tij dens den oorlog te handheven. In Hongarije schijnt een nieuwe mlnh- terieele crisis onvermijdelijk. In het vervolg zijner oorbgsmêmoires spreekt Tirpitz over het besluit ter den duik- bootoorlog in Februari '513. De Entente zou erover denken Oosten rijk te dwingen Beia Kun uit ie leveren. Er zijn geruchten over em a.s. samen gaan van Hongarije en Oostenrijk. In de gisteren gehouden zitting van hei Comité uit de Nat. Vergadering te Weimar verklaarde minister Erzberger, dat vanaf Oct. het geheele pest- en telegraafverkeer vrij zal zijn, daar alle maatregelen op dit gebied toch ge enpractische waarde hebben. De Hoofd-Commissie voor de oprich ting van de Rijalandscke republiek heelt een telegram gestuurd aan de Riiksregeering volksstemming waarin zij om een algemeen verzoekt. De Hamburg-Amerika-Lijs zal !n ver^ eeniging met de Rorterdamsche reedersfirtna van Ommeren een schen stoombootdiei naar Britsch-Indië. maandeliik- opencn van Hamburg RIJST. ïn verband met de klachten over ontoerei kende voorziening in de behoefte aan rijst welke hem in den laats ten tijd ter oore kwa men heeft de Minister van Landbouw euz. aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat boven de hoeveelheden welke door den han del zijn aangevraagd eü door de Vereeni- ging van Rijsteellers afgeleverd zijn of zullen worden, deze Vereeniging nog de beschikking heeft over ca. 8000 balen rijst. In overleg met genoemde vereeniging heeft de Minister besloten dat deze hoeveelheid niet aan den 'handel zal worden afgeleverd doch verdeeld zal worden over de gemeente besturen ten behoeve van de zieken en zwak ken. Elke gemeente kan zoodoende de be schikking erlangen over het haar naar even redigheid toekomende deel; indien sommige ;emeenten geen rijst wensehen te ontvangen :an zal de daardoor vrijkomende hoeveelheid ponds gewijze over de overige gemeenten wor den verdeeld. De aanvragen hiertoe moeien vóór 16 Aug. e.k. telegrafisch bij het Rijks Centraal Ad ministratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen worden ingediend. Waaneer méér rijst verlangd wordt aan het toe te wij zen evenredige deel, behoort zulks uit die aanvraag te blijken. De rijst wordt aan de gemeenten afgele verd tot denzelfden prijs als aan de grossiers in rekening gebracht, t.w. ad 48 per 100 K.G. BROODPRIJZEN. De Minister van Landbouw heeft, zooals we reeds mededeelde, met ingang van heden den broodprijs voor verschillende^ gemeen ten bepaald op 40 cent per K.G. waterbrood) en 42 cent per K.G. melkbrood. Dit beteekent dat de bakkers thans de 800 gram moeten berekenen tegen 32 cent het waterbrood en 34 cent bet melkbrood. Te Utrecht, één de zer gemeenten, waren de prijzen respectieve lijk 23 ceht en 39 cent per 800 gram. In bakkerskringen aldaar is men, vooral over de verlaging met 5 cent per 800 gram van het melkbrood, allesbehalve gesticht. Men meent, dat gezien de strenge keu ringsbepalingen van den gemeentelijken keu ringsdienst aldaar een verschil van 2 cent per K.G. het voor de bakkers onmogelijk maakt om behoorlijk melkbrood tegen den nu vastgestelden prijs te leveren. Het gevolg van dezen maatregel za! waarschijnlijk dan ook wel zijn, dat de bakkers zullen besluiten om geen melkbrood meer te leveren Men meent, dat, wanneer het den minister daarom te doen is, hij heter een verbod had kunnen uitvaardigen tot het bakken van melkbrood. Dan" was er zeker geen melk aan de consumptie onttrokken, terwijl men door den nu genomen maatregel, in plaatsen waar geen of een onvoldoende keuringsdienst ie, het knoeien in de hand werkt Men za! daar „melkbrood" verkoopen, dat geen ffleikbrood la. KMMRSCHE COURANT li t ||r M L n->nii,i,||iai mmi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1