I.8 kijnauwen. Am^ter(lams< lit* lieui van 12 Augustus i9i9. rNoordhollaudhch Land buil wcrediet. OpeuingskoeiNun van luid Telegrammen van lieden. Luchtvaart. GEWEIGERDE PADÏ-OPKÖOP. Dat verschillsade oproerkraaiers de Indi sche bewolking tot verzet aansporen, kan wel uit het volgende blijken: De correspondent van de „Java-Bode" te Oaroet meldt het volgende: Hadji Hasan en zijn 83 familieleden wei gerden gisteren den wedana van Leles hun deel padi (40 pikol aan het gouvernement te verkoopen. De wedana gal een dag bedenktijd, daar anders 'beslaggelegd zou worden. Hadji Ha- san en zijn familie, bestaande uit een 25 vrouwen en een kleine 60 mannen en kinde ren tot 3jaar, bleven weigeren. Zij hadden zich aile in lange witte gewaden gekleed en droegen een kris, tot zelfs de kleine kinde xen. De wadana waarschuwde den A. R. re gent en controleur. De A. R.- requireerde daarop onmiddellijk een 30-tal politiediena ren uit Tasikmalaja. In een 15-tal auto's ging men naar kp. "Ijimarene desa Tjikenaal district Leles, 12 paal van Garoet, op den voet door mij ge volgd. Een vooronderzoek In de omgeving bracht niets nieuws aan het licht. Men ging de kampong in, waar Hadji Hasan c.s. fanatiek aan het bidden waren, zonder notitie te ne men van den A. R., Djoeragan Dalam, con troleur en de politiedienaren. Die regent liet Hadji Hasan naar voren komen. Hij nam een hoogst brutale en ongepaste houding aan, wijzende op den wadana van Leles, die door vier met scherp bewapende politiedienaren omringd was, riep hij: „die vent is koerangadjar"* al komt 't gouverne ment met duizend soldadocf, eens kan ik maar sterven en dat is niet door den kogel uit een geweer van een soldaat. De geheele familie, de kleine kinderen incluis, nam een dreigen de houding aan, alleen de vrouwen bleven in huis. Op een vraag, of de bende de regeering, dus A R. en regent erkende, antwoordde zij bevestigend, daarbij steeds onhebbelijke en ongepaste woorden naar het hoofd van den wedana slingerend. De regent gelastte alle krissen en kléeren in te leveren, waaraan vrijwel onmiddellijk gevolg werd gegeven. Na lang over en weer gepraat, waarbij de fanatieke houding der familie Yan 84 leden sterk in het oog sprong en die spraken van ze waren niet bang voor een perang** met 't gouvernement, werd besloten kleeren en wa pens terug te geven en den fanatiekelingen drie dagen bedenktijd te geven 'om hun deel van 40 pikols padi in te leveren en zich aan het gezag te onderwerpen. De eerste geruchten, dat de S. I. achter de beweging zat, kon ik niet bevestigd krijgen, ofschoon Haaji Hasan wel S. L.-er is. Omtrent het gebeurde met Hadji Hassan te Leles staat nog het volgende in de P. B. Nader vernemen we nog, dat het ingrijpen van bestuurszijde, dat met een bloedbad ein digde, daarom vooral noodig was, wijl de menschen Vrijdagmiddag beloofden, huis waarts te zullen gaan, terwijl ze desniettegen staande bij den nadji tehuis bleven en door gingen met bidden en dergelijke. Het eerste salvo werd door het dak gege ven, waarna de bende zich gereed maakte om aan te vallen. De twee volgende salvo's wer den daarop op het inwendige van het huis gericht. Daarbinnen toch hielden de opstan- digen zich op en ze weigerden naar buiten te komen. Er kon dus niet bepaald gemikt worden en daarom is het wel merkwaardig, dat juist 4 mannen gedood werden, terwijl een vijfde zwaar gewond weid en later te Garoet over leed. Maar nog typischer is, dat de oude hadji precies door het voorhoofd werd ge schoten, dwars door 'n djimat,*** bestaande uit een stuk bedrukt papier, heen, die hij om het hoofd had geplakt Volgens ingekomen berichten waren in na burige huizen mensChtn in gereedheid om aan het verzet deel te nemen. Na het schieten werd de deur stuk geram meid en gaf men zich gewillig over. Gebleken is, dat Hadji Hassan lid was van de „Sarikat Islam", echter niet van de plaat selijke afdeeling. Hij had zich ergens m Mid den-Java doen inschrijven. Nadat het geval-Leles aldus was afgehandeld, begaven zich hardhandig de resident met zijn gevolg naar het 7 paal verdei gele gen Nangkapait, een onderdistrictshoofd- plaats, en wel langs een omweg. In meerdere dessa's werden huiszoekingen gehouden, waarbij vaak witte sarongs en pa pieren djimats werden gevonden onaf wijsbare teekenefl, dat men zich ten heiligen oorlog voorbereidde. In de dessa Passanggrahan, in zooeven geioemde hoofdplaats gelegen, moeten zich 300 man bij de beweging hebben aangesloten. Toen de resident er arriveerde had de hal-" ve dessa de wijk genomen, waaronder twee gewezen dorpshoofden, die echter vanmorgen werden gearresteerd. De kwestie van den padi-opkoop moet slechts een aanleiding zijn geweest om ver- •zet te plegen, want Hadji Hassan's oogst stond nog te velde, dus er was nog geen sprake van beslagname. Het blijkt echter, dat men zelfs uit Nang kapait bij^iem was geweest om de wapens te laten zegenen, zoodat de zaak een veel die per grond moet hebben. Naar de juiste oorzaak van de verzetsbewe ging wordt een nauwkeurig onderzoek inge steld, waarbij een adjunct-hoofddjaksa van Bandoeng behulpzaam zal zijn. De Djimats waren gekocht bij Hadji boe- lefman te Tjiawi, weer een heel eind uit de buurt dus. Tot zijn arrestatie is last gegeven. Gister werden te Nangkapait 7 Inlanders opgevat, waaronder het hoofd der S. I. al daar, Hadji Bakil. Ook te Wanaradja hadden 2 arestaties plaats. Alle deelnemers aan het verzet en aspirant- idem zijn S. I.-ërs. richt frfm de afdeeling Orists-Nijverheid van het Depatrtement van Landbouw Nijverheid en Handel. UITVOER VAIN AARDAPPELEN. De N.Vl NederlaDdteche Uitvoermaatscha.p- jrij heeft bepaald, dut veilingever klaringen, afgegeven voor vroegere aardappelen, welke voor export rijn geveild, in het vervolg slechts acht dagen geldig -rullen zijn. Het is den controleurs1 teru strengste ver boden, consenten af te geven voor den uit voer van vroege aardapipdlen, wanneer: a. de geldigheidsduur van de daartoe over te 'legigem veilingsverklaiingen. is verstreken; b. de over te leggen veilingsverldarmgen niet zijn overeenkomstig het voorgeschreven model o. op die veilingsverMaringen d© soort der vroege aaxdappélen niet is aangegeven of wel een andere soort ten uitvoer wordt aangebo den, dan o-p deze verklaringen staat vermeld; d. gegronde reden tot twijfel bestaat, of de over te leggen veilingsverklaringen zijn afge geven voor dezelfde partijen vroege aardap pelen, welke ten uitvoer worden aangeboden. DE HERZIENING VAN HET TRACT A AT 1839. De Parijsche correspondent van de Tel. schrijft De berichten, die ik tot nu toe getelegra feerd heb, zijn voornamelijk afkomstig uit de internationale kringen van de vredesconfe rentie. Ze komen over 't algemeen overeen met de bijzonderheden, die ik van Nederlandsche zijde vernam. De algemeene indruk, teweeg gebracht door de uiteenzetting van de heeren Seghers en Orts. is bevredigend, wanneer men ze vergelijkt met de oorspronkelijke eischen- van België, wat niet verhindert dat verschillende der uitgebrachte eischen door de Nederlandsche afgevaardigden als onaan nemelijk worden beschouwd. De Nederland sche afgevaardigden hebben tijdens het eerste deel der onderhandelingen dat nu geëindigd ie, voornamelijk een passieve rol vervuld. Zij hebben er zich vooral toe beperkt op te mer ken, dat de voorstellen van de commissie moe ten blijven binnen de grenzen van het besluit van 4 Juni, dat iwl zeggen: 1ste geen veran dering van grondgebied2de. geen internati onale servituten3de. de regeling van de kwestie betreffende de waterwegen moet tus- schen België en Nederland alleen geschieden. Zelfs de Belgische delegatie heeft erkend dat de regeling van de Nederlandsch-Belgi- sche kwesties moet blijven binnen de grenzen van het besluit van 4 Juni, maar die erken ning had geen groote waarde, omdat de Bel gische delegatie op dfe vraag van de Neder landsche afgevaardigden antwoordde, dat zi; niet de overtuiging had, dat zij die in haar uiteenzetting had overschreden. Van Neder landsche zijde formuleert men de conclusies van de Belgische afgevaardigden aldus: Ze doen opmerken, dat men in het verlangen om de debatten geen vijandig karafeter te doen aannemen, de Belgische eischen veeleer ver zacht heeft. Wat ae Schelde en het kanaa Gent-Ter Neuzen aangaat, vraagt men ,,de heerschappij" over deze wateren. Men vindt het woord „meesterschap" voor de eerste maa iu het artikel van Roland Mares in de „Temps". De Belgische afgevaardigden ma ken er gebruik van om niet genoodzaakt te zijn, te spreken over souvereiniteit. De term is zeer rekbaar. België verlangt, dat het alle noodige werkzaamheden tot verbetering van de waterwegen kan laten verrichten, zelfs ook als het moet op de oevers, zonder dat Ne derland er zich mede bemoeit. Met betrekking tot de verbinding van Bel gië met het Achterland en den Rijn, vraagt de Belgische delegatie: lste het kanaal in de enclave Maastricht te verbreeden 2de het beheer over dit deel van het kanaal door België; 3de het kanaal tusschen Rijn, Maas en Schelde moet beheerd worden door België; 4de de spoorwegen die er mee in verbin ding staan; 5de de bevaarbaarmaking van de Maas; 6de een -economisch tractaat betreffende den doorvoer door Limburg; 7e een kanaal van Antwerpen naar den Moerdijk De politieke en militaire eischen betreffen een militair tractaat voor de gezamenlijke verdediging van. Limburg en de opening van de Schelde in oorlogstijd voor de oorlogs schepen van België en zijn bondgenooten. Men merkt in Belgische kringen een sterk uitgesproken pessimisme op. Over 't algemeen is men er van overtuigd, dat Nederland slechts weinig belangrijke concessies zal aoen in vergelijking met de eischen, die men als rechtvaardig beschouwt. Een Belgisch diplomaat verklaarde mij, dat de ratificatie door de Belgische Kamer van het vredesverdrag was verhaast om te voorkomen, d'at de debatten over de resultaten v&n de Nederlandsch-Belgische onderhande lingen onaangename incidenten zouden ver oorzaken. Van de zijde der Belgische regee ring doet men al het mogelijke om dë Belgi sche pers een kalme houding te doen aanne men, door haar te waarschuwen, dat de re sultaten van de onderhandelingen zeer ge ring zullen zijn. ring, omdat Keft h-uïs „buten den Beer" 0& in tijd! van vrede) verbrand wa», en omdat Exederik van Renesse, „saliger gedachten, in oirveden (d. L onder eede) stoutaan Fredericks erfgenaam Joh an van Renesse een lijfrente toe te kennen van 1300 ponden jaars. De eenige dochter van deien laatste jracht het in het geslacht van Rifferscheidt van Herff, waaruit -het wederom door' hu welijken achtereenvolgens overging in eigen dom aan de familie» Van Rosaura en Ho-x- wier. Attioa van Hoxwier, gehuwd1 met Otto van Appeltern, gaf Kijnauwen 29 J-uni vrij willig over aan Cornells van Schoordijk, met wiens achterkleinzoon Huibert van Schoor dijk dit geslacht in de rechte lijn uitstierf. Zijn weduwe bracht de heerlijkheid in het geslacht V-an Go-lstein (23 Maart 1667). Gathrina van Golstein moest de bezitting in 1750 verkoopen aan Melchi-ort ten Hove, wiens zoon David het in 1772 heeft verkocht aan J-ohan Balthazar Strick van Linschoten, heer van Nïeuwland en de Kwak, deken van het kapittel van St. Pie ter te Utrecht, in wiens geslacht het tot heden gebleven is. HET GESCHENK, UIT ZUID-AFRIKA. De maïs, hei ge»£henk vati het Zuid-Afri- kaansche volk aan ons volk, wordt, gelijk be kend, tot gries of bloem verwerkt in de dis tributie gebracht. Dat geschiedt in zakjes, waarop de her komst van de maïs vermeld staat, terwijl er tevens het volgende gedicht, op de zakjes is afgedrukt: „Di Mieliepit", gedicht van F. W. Rëitz, oud-president van de voormalige re publiek Oranje Vrijstaat. In vredestijd, dan zonder strijd Het korenmeel meer waarde, Maar met oorlog is Mielies (maïs) tog Di beste kos op aarde. Maak kooigoed van zijn blare dan Zijn stronk kan vuur of pijp maak; Zelfs inet zijn as kan j' kleere was, Als jij hem eerst tot zeep maak. Op hoeveel wijs' tot lekkre spijs Zij Mielie klaar kan krijge Is bö my gai (boven mijn begrip) en (daarom zal Ik dit nou maar verzwijge. onbeschoft, soldaten, oorlog. talisman. DE RIJKSKANTO-R-EN VOOR RUBBER EN KOPER GELIQUIDEERD. De minister van Landbouw brengt ter al gemeene kennis, dat de luiquidatie van het Rijkskantoor voor rubber en van net Rijks- kantoor voor koper is geëindigd, en dat briet- wisseling omtrent rubber- en koper-aangele genheden in den vervolge dient te worden ge- I I' 'II v Men schrijft aan het Hbl. Deze voormalige ridderhofstad zal eerst daags, naar gemeld wordt, onder den hamer komen. Zij behoort tot de oudste leengoede ren in het Ooater-kwartier der provincie Utrecht. Van het oude Bui» Rijnauwen zijn weinig meer dan enkele fundamenten cvar. Het te genwoordige dagtedkent uit het begin van de tweede Helft der 18e eeuw. Een teekening op hef, huis aanwezig geeft een voorstelling van de ruïnes in 1750. Het geschilderd behang is uit het laatste der 18e eeuw. Langen tijd heeft Rijnauwen toebehoord aan het geslacht van Lichtenberg. Door het huwelijk van Alei-dl van Lichtenberg met Jo- han ^an Renesse ging het over in dit geslacht. Aleid's achterkleinzoon Krederik, die het op St. Vitusdag (15 Juni)- 1440 in leen ont ving, is bekend- door zijn twisten met de stad Utrecht. Hij werd verdacht de han-d te hebben in een beraamden aanslag tegen de stad, ten gevolge waarvan het Huis in 1450 werd plat gebrand. Het schijnt, dat het aandeel van Re nesse in de tegen de stad gerichte onderne ming niet bewezen is kunnen warden. Althans acht jaar -later besloot de Utreehtache regee- Maar geef mij 'n hap van Mieliepap, Dan zal ,ik niks meer zoeke; Want g'lo mij vrij, dit smaak ver mij Nog lekkerder als koeke. PROTEST TEGEN DE TOELATING VAN EEN GEMEENTERAADSLID. De heer Schutte, raadslid te Schoten, heeft zich tot Gedeputeerde Staten, gewend, met het verzoek, de toelating van den heer Blom als raadslid niet goed te keuren. Op grond, dat de heer Blom als Nederlander tijdens de oor logsjaren in de functie van burgemeester in Duitschen staatsdienst in bezet België is op getreden. HET WEIGEREN' VAN EEN OPTOCHT. Minister Ailing von Geusau heeft een- aan vulling gegeven op het antwoord aan den heer L. M. Hermans betreffende het weigeren van vergunning tot het houden van een op tocht op 1 Mei j.l. aan het afdeelingsbestum van de S. D. A. P. te Arnhem. Dit nader ant woord luidt: De officier, op wien de uitoefening van he militair gezag te Arnhem sedert dien was overgegaan, heeft vergunning verleend- voor den optocht op Pinkstermaandag, nadat ge bleken was, dat de burgemeester van Arnhem met het oog op de strekking van den optocht daartegen niet het minste bezwaar had, doch ter wille van een gelijke behandeling een af wijzende beschikking in overweging nad ge geven. MOORD. Op een plaatsje achter pand no. 4 o-p die Nooxdm-olenwerf te Rotterdam 'kregen giate- ren twee buren hevigen twist. Plotseling trok een der mannen, een los werkman J. vV. ALer- kestein, een mes, en bracht zijn tegenstander, den bootwerker El HL Dui-an, een steek in de borst toe. Duran liep nog eenige c-.-areden en stortte voorover. Hij was in het hart geraakt De dader ontkende dén moord te hebben ge pleegd. BELEEDTGING VAN BURGERWACHT S-. Zondag had, nabij het echietterrein Zee burg te Amsterdam een relletje plaats tus schen een paar wielrijders en eenige burger wacht». Do wielrijders reden een kindje on derst boven. Inphtat» van ui te stappen, trap ten ze 'kalm door, alsof er niets gebeurd was. Eenige burgerwachts die op Zeeburg hadden geschoten hielden de mannen tegen en maak ten hen opmerkzaam op het onverantwoorde lijke van hun gedrag. De viér fietsers, die zich -bekend maakten als xevolutionnauen, begonnen te scheiden, maar reden eindelijk door. Bij de voormalige wielerbaan op den Zeeburgardijk wachtten zij de burgerwacht s weer op en begonnen op nieuw twist te zoe ken. De -burgerwaohts verzochten de politie proces-verbaal op te -maken, wat geschied is. EEN BELANGRIJKE VONDSi. Bij het uitvoeren van grondwerken zoo schrijft da Zuid-Limburger zijn op de landerijen van de oude hoeve lerwinseleu verschillende voorwerpen gevonden, welke er op wijzen, hoe hier ten tijde van Christus' le ven reeds Romeinsdie nederzettingen waren. Er zijn verschillende sdioteltjes van het zoo genaamde terra sigillata, met den iabrieks- stempel erop, te voorschijn gekomen, uit de eerste helft der eerste eeuw onzer tijdreke ning. .Gok ia een Romeinsdie urn gevonden, nog 'gevuld met beenderen en houtskool, dus hetgeen na de lijkverbranding nog was over gebleven. Wanneer dit land weldra voor school- en kerkbouw enz. wordt omgewoeld, hoopt men nog meer vondsten te doen, die voor de geschiedenis der oudheid van belang zijn. Vergissen we ons niet, dan zijn in de gemeente Kerkrade nog weinig of geen voor werpen van zoo -hoogen ouderdom ontdekt. BELGISCHE HOFFELIJKHEID. Men- schrijft uit Viissingen aan het Hgz. Te Viissingen ^ou Zaterdag 1-1. het stand beeld- van den bekenden Zeeuwschen loods Frans Naerebout (17481818) onthuld wor- deu. De Nederlandsche loodsenvereenigimg te Viissingen had de Belgische loodsenvereeni- ging aldaar uitgenodigd aan de feestelijk heid deel te nemen. Een hoffelijkheid dus, waarop een hoffe lijk antwoord past, ook al wordt de uitnoo- diging afgestoten. Niet aldkus -bij de Belgische loodsen te Vlie ringen. Z5J achtten Bet beter de uKnoodïgfng in het geheel niet te beantwoorden. Van eeni ge sympathiebetuiging aan de HoHandsche loodsen bij het eeren van hun held geen spra ke; de Belgische loodsen hielden zich afzij dig en verbleven in him sociëteitsgebouw, dat er somber uitzag. Op de Vlissings-che bevolking heeft deze onhoffelijkheid, die men in het geheel niet verwacht had, een ona-angenamen indruk ge maakt. GEEN HERNIEUW VERBLIJF. ONDER DE WAPENS. Aan alle manschappen, korporaals en be- kleeders van hoogeren rang, die behooren tot de militie, de landweer of den landstorm'en nog bij het leger vertoeven, zal, niettegen staande zij reeds aanspraak hebben op onbe paald klein verlof, 'a 1 September a.s. geen vergunning meer worden verleend tot voort gezet of hernieuwd verblijf bij den troep. Zij', die op dien datum nog aanwezig zijn, wor den huiswaarts gezonden. Uitzonderingen zullen kunnen worden ge maakt voor dienstplichtigen te wier aanzien .de belangen van den dienst het verleenen van zoodanige toestemming noodzakelijk maken en aan hen die ziek zijn en wier toestand het raadzaam doet zijn, hen voorloopig niet huiswaarts te zenden. UIT DE SIGAREN-INDUSTRIE. De afd. Deventer van den Ned. Sigaren makers- en Tabaksbewerkersbond heeft in een motie haar afkeuring uitgesproken over den inhoud van het door de Patroonsbonden ingediende collectief contract. Zij verklaarde dit contract voor onaannemelijk, dringt er bij het hoofdbestuur op aan, zich met de zusterorganisaties in verbinding te stellen om een tegeu-ontwerp-contract in te dienen, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn opgeno men, naar den steeds stijgenden levensstan daard, plaatst zich op het standpunt dat een werkman minstens 30 per week moet ver dienen om in zijn onderhoud te kunnen voor zien, en geeft de voorkeur aan de loonen, vastgelegd in het Belgische stelsel. OPLICHTER GEVAT Door de Amsterdamsche politie is te Haar- len aangehouden P. O. (X, wonende te Am sterdam, -die zich eenige dagen geleden heeft schuldig gemaakt aan oplichting mn een -automobiel ter waarde van 6000-, ten na deel© van -den directeur van het Victoria-ho tel te Amsterdam. De oplichter noemde zich jhr. van Renes se van D-uyven-bode. Hij had de auto te Haar lem gestald, alwaar deze door -de politie in beslag werd gen-oimen. De man heeft nog meer strafbare feiten gepleegd en is teT ■beschikking -gesteld van de justitie te Amsterdam. HET TIJDELIJK ONDERWIJS PERSONEEL. D'e achteruitgang in salaris, welike voor tal van tijdelijke onderwijzers en onderwijzeres sen het gevolg is van de wet-De Visser, heeft B. en W. van Amsterdam aanleiding gegeven te overwegen, op welke wijze degenen onder hen, die ten gevolge van de nieiuwe salaris- regeling nadeel ondervinden, kunnen wor den geholpen. Er is thans -besloten le. de' tijdelijke ond'erwijzere(essen) die voorkomen op de lijst van bij voorkeur be noembaren tot onderwijzer(es) zoo spoedig mogelijk aan een vaste aanstelling te helpen en hen daarom met afwijking van de volgor de der lijst te laten voorgaan bij de sollici tanten van elders; 2e. den thans in dienst zijnd'en onderwij zers (essen) en bezoldigden 'kweekelingen, als mede degenen, -die thans voorkomen op de -lijst van benoembaren vo-or tijdelijke betrek kingen, voor zoover zij reeds een jaar dienst tijd -bij het- -openbaar lager onderwijs dezer ge meente hebben, nog deze maand' gelegenheid te geven om zich -op te geven voor plaatsing op de lijst van bij voorkeur benoembarn tot vast ondarwijzer(es). Met het -oog op 'het -doel van dozen maatre gel zal ditm-a-al geen -leeftijdsgrens worden gesteld. Zij, die zich aanmelden, zuilen ten spoedigste door do daarvoor bestemde com missie worden onderzocht en zoo zij op d-e lijst warden geplaatst, dezelfde voorkeu, go- nieten als d© sub le. bedoelde eollicitianten. DE WONINGNOOD. Een heer komt ademloos het kantoor van een eigenaar van huizen binnenstormen en zegt: Daarnet is een van uw huurders door een auto overreden. Hij is dood. Kan ik de huur overnemen? Antwoord: „Het spijt mij. Ik heb de wo ning al verhuurd aan den chauffeur, die hem heeft overreden MOORDAANSLAG. Dinsdagmorgen heeft de arbeider J. H. den landbouwer G. Bus, beiden wonende aan den Hoofdweg binnen de gemeente Haarlem mermeer, na een korte woordenwisseling met een 'mes drie levensgevaarlijke steken toege bracht. De landbouwer is gestoken onder het rechterschouderblad, in den keel en in den en vertegenwoortïlgers van bet ndnhrterte van Arbeid om zoo mogelijk te komen tot oplossing van het conflict. CONFERENTIE. WILSON EN DE ARBEIDERS- WASHINGTON. 13 Augustus. Wilson heeft de Internationale arbeidersconferen- tie, bedoeld in 't vredesverdrag, tegen Octo ber bijeengeroepen. EEN 'BELANGRIJKE VONDST. LONDEN, 13 Augustus. Het detache ment.van koloniën deelt mede, dat in West- Afrika in de Goudkustkolonie 600 diaman ten werden gevonden bij het wasschen. DE STAKINGEN IN OPPER-SILERIë. BERLIJN, 13 Augustus. De stakingen in Opper-Silerië neemt tee. Enkele stakin gen zijn van politieke aard. Naar venneld worden geen economische eischen gesteld. EEN NOODLOTTIGE SLAG. ROTTERDAM, 13 Aifgustus. Bij een vechtpartij op de Ged. Sloot kreeg een der vechtenden zulk een klap, dat hij aan de gevolgen overleden is. EEN TREURIG ONGELUK. ROTTERDAM, 13 Augustus. Een ern stig autoongeluk heeft alhier plaats gehad, waarbij een jonge man een been brak en een meisje beide been-en. Ze is aan de gevolgen overleden. VUURWAPENWET 1919." De GOMMIS SARIS VAN POLITIE der Gemeente ALKMAAR brengt, ten vervolge -op zijn Publicatie, d.-d. 1 Aug. 1919, ter kennis aan hen, die van het afleveren yan VUURWAPENEN of van MUNITIE aan particulieren een -beroep of gewoonte maken en aan hen, die VUURWAPEN vooihanden hebben -of wenschen te hebben (ook houders der Ja-chtacte), dat .zij WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1919, des namiddags tlsschen 9 en, 10 uur, aan bet Bureau van Politie, tegen betaling van 10 cent, bet voorgeschreven for mulier, tot het verkrijgen van de desbetref fende machtiging, -kunnen oitvangen. De Gommis-sar is van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. Opgave van STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 4 Oblig. dito 3 Vt dito dito 3 eert. dito 2^i Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 f 1000 5 BUITENLAND OOSTENRIJK. Bel. vrij o Kroaenr. Jaa.trJull 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. (SR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 <5R 625 Rothschild (consols) GR 625 Vonge koers Hi* 9»i;s Hope en Go. 1889»90 GR 623 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Spw. lc serie 1904 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 5 4 4 4 4 4 Bank» en Credlet«In.*.tellingen. Anastordamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rottord. Bankver. Aand, Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. ObL 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t Expl. v. Staatssp. ObL 4J4 Premieleeningen. NEDERLAND. •A'dam Stad 1874 f 100) 3 BELG1E. Antwerpen 1887 2 Yt Prolongatie pCt. v o r i g c - uers 99Wu I2T 21»/* 237/8 54»/u 13 11 "A. 1031/, 86 U/u 81 '/ie 661/6 591/* 511/* 95a. m3SJb 18'/, 41 ik 23i, 28i;u 22'A, 231-, 28»A. 227/j 52'/, 801, 93 94»/, 199»/k 1991, 150» 96 931, 871/* 105»/, 68'Vic 4', s5'r 81 59»/, 51 9671, 931/* 18®k 22V» 80% 96»/* 951/a 86V* 411, rechterarm. Badende in zijn bloed, kon de ge troffene nog het café van Slot, in de nabijheid bereiken onder den uitroep: „Ze steken Ni me ieuw-Vennep ver- dood". Dr. Hommes van leende de eerste hulp. De dader is gearresteerd en heeft hekend de toestand van den getroffene is hoogst ge vaarlijk. De oorzaak van deze aanslag moet ge zocht worden in het feit dat de landbouwer Bus den man geld heeft geweigerd om zich naar het buitenland te kunnen begeven, TOONEELBOND, Te Amsterdam is opgericht een tooneelbond van dilettantentooneelvereenigingen, welke zich ten doel stelt de onderlingen band tus schen de verschillende vereenigingen hechter en sterker te maken en- hunne belangen te be hartigen. Het voorloopig secretariaat is gevestigd bij den heer S. Rodenhuis, O. Z. Achterburgwal 179, Amsterdam. ERNSTIGE MUNITIE-ONTPLOFFING KEULEN, 13 Aug. In een Engelsche munitie-opslagplaats te Kali bij Duren waarin voorraden kruit waren geborgen heeft een ernstige ontploffing plaats gehad. Zoover tot nu toe kon worden vastgesteld werden van de daar werkzame arbeiders 12 tot 15 gedood wier lijken geheel waren ver brand. Een groot aantal werklieden werd cewond. DE BANKBEAMBTEN-STAKING. HAMBURG 13 Aug. Heden zullen te Hamburg onderhandelingen plaats hebben Atchis. Top. S. F6 C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. Gity South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. G. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Eac. Comp, A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Umsn Pac. Railr. Cy. C. g. A-. 137r/* Anaconda Copper G. V. A. 159»/* Am. Cat Foundry Co. C. v. A. 136ls/ie Amer. Hide Leather Comp. 1307 Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A- 111 Vi« Int. Merc. Marine Cy. afg. A. GO1»/,, Int. Merc. Marine afg. pr. A. 165»/* Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. 349 Kon. Ned. Mij. t. e. y. Petr. br. A. 745 Orion Petrol. Mij. A 1021/s Steaua Romana Petr. Mij. A. 1811, Compania Mercantil Argentina A. 3411/1 Cult. My. der Vorstenlanden A 2971/1 id. id. id. Winstaaad. 2961/* Handelsv. Amsterdam Aand. 582 i/, Ned. Handel Mij. C. v. A. 2306, Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. 295 Amsterd. Rubber Cult Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp- Aand. Deli»Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aaud. Senembah Tabak»Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Mededeelingen van Woensdag 13 Augustus 1919. Culturen in vaste stemming met oploo- pende koersen. Amerika onveranderd. Olie- waarden vast. Scheepvaartaandeelen vast voor Koninklijke Ned. Stoomboot. De „G-oliath" de reusachtige Farman aero plane oorspronkelijk gebouwd om Bar lijn te 249»/* 110 472 u, 410 228C, 345 205 2561/, 244 250 300 3131/* 384»/* 330 600 2641, 342' j 560 2838/s 13 2U/S 231/, 541/, 14 11 28% 1371/, 136 132 1111/, 62 1665, 350U, 754 103 187 343»/* 299 297 585 3321/, 295 248 110 473 440 345 205 259 249 298 318 854%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2