de JUNG&DEGROOT om er Restanten Opruiming Schilders OTTO DE WAAL, VERDRONKENOORQ li. KAPELSTEEG. Plaatsing gezocht een Hink Jongmensch. loopjongen. not Bui gei Ms-Cult burgerwoonliuis ten groen zijdtn Hdndtaschje, Advertentiën. 2 nette Dames, Dagmeisje, derde Dienstbode. Morgen 14 Augustus Donderdag laatste dag. zuiver crêpe papier, pertect, waterdickt, zacht als zyde. 20 ets. per pakje, f 1.50 per 10 stuks. prima kwaliteit, per stuk 10 ets., per dozyn f090. begint Telefoon 317 Alls.ma.a.r Fnidsen III-II3. een DIENSTBODE, DIENSTBODE, Een Boerenknecht, BAASKN fcCHT. een Dienstbode. Reiziger. Gevraagd ©en sinids-jongmaatje Een zaakje, dat door .een omschrijving ZOLDERRUIMTE of WERKPLAATS een gebr. Damesfiets "Pe koop Te koop: Te koop Dagmeisje HUISHOUD,ST> It tjotntoardteeren en *Jto aedferü het dMtea v«u den wapenstilstand passagiersvluchten heeft ondernomen van Parijs naar Brussel, is de groote vlucht naar Dekar begonnen. Het vliegtuig zal niet landen voor het Casa- Blanca beeft bereikt. Van deze plaats zal het de tocht over de Sahara ondernemen en regel recht naar de plaats van bestemming vliegen. Het vliegtuig kan 20 personen bevatten en is van alle gemakken voorzien. Er is voor 4 da gen levensmiddelen meegenomen, „La Liberté" koestert het voornemen een dagelijkscheh luctdienst te organiseereu van Parijs naar Deauville. Vacantiegangers zul len aldus hun avondbladen om 5 uur ontvan gen. De eerste trein gaat reeds 3 uur later. ELTA NACHTVLUCHTEN. Oisteravond hadden zich weer duizenden menschen naar de IJ-oevers begeven om de aangekondigde nachtvluchten bij zoeklicht te bewonderen. Bijzonderheden omtrent deze nachtvluchten kunnen echter niet gegeven worden, omdat de vertegenwoordigers derpers op last van het E.L.T.A. bestuur van de paddocks aan het vliegterrein waren geweerd, en daar dus niet de noodige inlichtingen konden bekomen. EEN HANDLEY-PAGE TERUG NAAR ENGELAND. De Handley Page, die op het vliegterrein van de L L.T.A. staat, zal morgenochtend om 10 uur naar Engeland terugvliegen. Het toestel is naar de E.L.T.A. gekomen om aan passagiersvluchten deel te nemen, maar de gesteldheid van den grond liet niet toe, dat een dergelijk groot toestel landde. Daarom achten de bestuurders de aanwezig heid van het toestel overbodig. BEZOEK VAN GENERAAL SljKES. Hedenmidddag omstreeks 6 uur hadden in tegenwoordigheid van Generaal Sijkes en de officieren, die met de machines uit Engeland aangekomen waren, demonstratie-vluchten plaats, waaraan o.a. Luitenant Versteegh op een Syker, Major Draper op een B. A. T.- toestel, Bantam Boulard op een Caudren en luitenant Guglielmotti op een Ancaldo-toestel deelnamen. TOEKOMSTIG VLIEGWEZEë IN NEDERLAND. Men meldt ons uit Amsterdam: Naar wij van welingelichte zijde verne men. beginnen der reeds vroeger aangekon digde plannen voor het oprichten van eene onderneming voor luchtstations en luchtpost in ons land, vaste vormen aan te nemen. Het groote consortium Vickers Limited zou zich bij de combinatie interesseeren. Het aan- vangskapitaal zal 10 millioen bedragen. De onderneming zal zich belasten met het vervoer van reizigers en post binnen de landsgrenzen, aansluitend met de dagelijk- sclie verbinding met Engeland tot "stand te brengen door middel van vliegbooten Voor- loopig zijn geprojecteerd de diensten' 1. Vlissingen, via Rotterdam, den Haag, Amsterdam, Groningen. 2. Vlissingen, 's Hertogenbosch, Arnhem, met verbinding met Duitschland. 3. Amsterdam, Utrecht, Arnhem, 's Her togenbosch, Maastricht, aansluitende met de verbinding in het Zuiden De combinatie stelt zich voor begin 1920 de organisatie gereed te hebben, wat ook zal insluitenden bouw der vliegtuigfabriek, van hangars, werkplaatsen, aeroplaans, vliegsta- tions en een aanleg van wegen voor aanslui- ting der automobielen met de spoorwegen De „Dafly Tekqgrerötf sdhrijï!: Gedurende den oorlog is het meermalen voorgekomen dat bemanningen van vliegtui- Sen hun redding uit een gevaarlijk situatie te anken hadden aan postduiven. Zij blijken van groot nut te zijn in geval van een weige ring der draadlooze telegrafie. Er wordt na druk gelegd op het feit, dat in tegenspraak met berichten als zou men alle duiven, toebe- hoorende aan het Rijk, verkoopen. voortge gaan zal borden duiven te gebruiken bij de Royal Air Force en te trainen binnen de En- gelsche eilanden. Stadsnieuws. PRIJSUITREIKING BURGERWACHT. Gisteravond had in café Switzer, aan de Friesche Brug, de uitreiking der prijzen van de Burgerwacht-wedstrijden plaats. De uitslag was als volgt: le pr s le afd. A. J. Stikkel, 2e pr. Ie aid. Joh. Weijling, 3e pr. le afd. J. J. ae Roos. le prijs 2e afd. B. Bruin, 2e pr. 2e afd. van Middendorp. le pr. vrije baan A. Boersen, 2e pr. vrije baan w. Oudhoff, 3e pr. vrije baan P. Hec- ker. De avond was zeer geanimeerd. Een strijk je verhoogde de feestvreugde. Er werden veie toespraken gehouden. AANKOOP DIRECTIEKEET BOUW TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN. Onder dagteekening van 11 Juli 11. werd namens de Commissie van uitvoering voor den bouw van een tehuis voor ouden van da gen alhier het aanbod ontvangen tot overne-, ming door de gemeente van de voor den bouw van gemeld tehuis gebruikte directie keet voor de som van 1000. Dit aanbod valt vrijwel samen met een voorstel, 't welk B. en W. van den opzichter over den Hout en de plantsoenen bereikte, waarbij de wenschelijkheid wordt betoogd om te gelegener tijd de beschikking te erlangen over een verplaatsbaar houten gebouwtje, dat bij de uitvoering van openbare werken van nut zou kunnen zijn en bij verschillende gele genheden als bureau zou kunnen worden af gestaan. De Commissie voor de Publieke Werken, ter zake gehoord, heeft geadviseerd den aankoop te willen bevorderen en de keet te bestemmen voor den dienst der publieke werken, voor i werkverschaffing enz. Daartoe zal het, over eenkomstig het ontvangen rapport van den Eflrafeur der Oameentewerisan, aanbeveling verdienen haar bij de eerste verplaatsing zoo danig te doen inrichten, dat zij verplaatsbaar worde gemaakt en ook bij gedeelte^ bruik baar, opdat eventueel een grooter of kleiner deel ook voor particuliere doeleinden in ge bruik zal kunnen worden afgestaan tegen een nader daarvoor vast te stellen vergoeding. De kosten van een dusdanige inrichting worden geschat op 300, die van opslaan en afbreken met normale vernieuwing op 200. B. en W. vereenigen zich met het boven geschetste denkbeeld en geven den Raad in overweging te besluiten. A. van de Commissie van uitvoering voor den bouw van een tehuis voor ouden van dagen bij de gemeente in eigendom over te nemen de voor dien bouw gebruikte directiekeet voor een prijs van 1000; B. aan Burgemeester en Wethouders een crediet te verkenen van 400, n.l. 100 voor het doen afbreken der keet en 300 voor hare inrichting tot eene verplaats bare zoodanig, dat zij ook bij gedeelten zal kunnen worden gebruikt. GESLAAGD. De heer O. Knaap alhier is te Den Haag geslaagd voor het examen Engelsch 1. o. BELASTINGEN. Bij resolutie van den minister van finan ciën is met ingang van 15 September de heer J D. Berkhout te 's-Gravenhage, tijdelijk be last met de waarneming der betrekking van inspecteur der directe belastingen, aan de in spectie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Alkmaar. LICHT OP. Rijwielen moeten voorzien zijn van een brandende lantaarn gedurende de volgende uren: 13 Augustus 9.n.m. tot 5.11 Km. 1314 Augustus 8 58 n.m. tot 5.12 v.m. 1415 Augustus 8 56 n.m. tot 5.13 v.m. 1516 Augustus 8.54 n.m. tot 5,15 v.m. 1617 Augustus 8.52 n.m, tot 5.16 v.m. ARMENRAAD. Gisteravond! vergaderde ten stadhuize de Armenraad. De begrooting voor 1920 werd vastgesteld alsook het jaarverslag over 1918. Meuffrouw Van Rijn deelde een en ander mede in verband met de a.s. liquidatie der I Steun-Comité's. Spr. gal een overzicht van de wetsontwerpen die verschenen zijn. Moch- I ten deze wetsontwerpen wet worden, dan zal ook voor Alkmaar het Bwreau ren <te. Armenraad met zijn onderzoek- en inlichtin gendienst, met zijn ruime opvatting van maatschappelijk hulpbetoon, het aangewezen ónafhankelijke lichaam zijn om de gevallen stuk voor stuk te behandelen en daarover ad vies uit te brengen, opdat het Steun-Comité in de laatste week van steunverleening wete welke instelling het geval zal overnemen of dat de steun zal moeten ophouden. De instellingen, zoowel de werkloozen- kassen als de instellingen van weldadig heid, moeten dan vooral zijn voorbereid en zeker zijn van subsidie. Het totstandkomen van nieuwe wachtgeld regelingen zal dan worden bevorderd. Een en ander zal worden aangevuld door het bevorderen van arbeidsbemiddeling, ver ruiming van werkgelegenheid en door werk verschaffing. Ten slotte werd medegedeeld, dat het be stuur besloten heeft in verband met het „kwaad der meervoudige ondersteuning", een vergadering uit te schrijven, ter bijwo ning waarvan de instellingen van weldadig heid, die daarvoor in aanmerking komen, zullen worden uitgenoodigd een of meer af gevaardigden te benoemen EEST ADRES. Aan den Gemeenteraad van Alkmaar is het volgende adres gezonden. Geven met versuhuldigden eerbied te 'ken nen, .1. Molenkamp en E. Beemsterboer, re spectievelijk voorzitter en secretaris van don Nederlandsehen Roomsch-Katholiéken Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus", afdee- 'ling Alkmaar; en O. van der Wal en F. van den Brink, respectievelijk voorzitter en se cretaris van den Mederlandschen Christelij- ken Bond van Personeel in Pub'lieken Dienst, afdeeling Alkmaar; domicilie kiezende ten huize van E. Beemsterboer, Olariseenbuurt 1 dat zij ep hun respectievelijke ledenverga deringen, gehouden Maandag 11 Augustus 1919, hun groote ontevredenheid hebben uit gesproken over het ontzettend langzaam wer ken inzake de salarisherziening; dat, gezien de nog voortdurende stijging van verschillende levensmiddelen, het onmo gelijk is van het bestaande loon rond te kun nen komen; dat velen hunner, indien er geen spoedige hulp komt, naar meer loonenden arbeid zul len moeten omzien. Redenen waarom adressanten Uw Raad beleefd verzoeken te willen besluiten; in af- wwdlföi# ran «Js Balai^sSerzismng1, tot uïV keering 'van een bedrag ineens groot 150 om de Gemeente-werklieden en hun gezinnen voor algeheelen ondergang te behoeden, 't Welk doende enz., Voor de Roomsch-Katholieken Bond. Jh. MOLENKAMP, voorzitter E. BEEMSTERBOER. secretaris. Voor de Christelijke Bond; O. VAM D'ER WAL, voorzitter, F. VAM' DEM BRIMK, secretaris. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 13 Aug. Hendrik Jacobus van den Berg en Antje Marina van den Berg. Jo hannes Franciscus van der Post en Wiegertje de Vries. GEBOREN: 13 Aug. Sjoerd Pieter, z. van Sjoerd Pasma en Petronella Johanna Krom. 12 Aug. Jan, z. van Cornells Dol en Marie Ëgmond. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 13 Augustus. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 14 Aug. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 768.3 ScilTy. De laagste stand van den barometer 757.4 Skagen. VERWACHÏINO. Zwakke tot matige Zuidwestelijke tot Noord westelijke wind, toenemende bevolking met kans op regen of onweer, koeler. M .o ktWrUhUiii. AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. AMSTERDAM, 13' Augustus. Op de' heden gehouden veemarkt waren aangevoerd: 111 vette kalveren le kw. 2.40, 2e kw. 2.10, 3e kw. 1.70, 87 nuchtere kal veren 1836, 172 vete varkens le kw. 2.70 2e en 3e kw. 2.50—2.60 per K.G. geslacht gewicht. AMSTERDAM, 13 Augustus. De aardappelprijzen waren heden: Andijker muizen 4.005.25, blauwen 6.50, bonten 6.50, eigenheimers 5.20, Langedijker blauwen 6.30, Schoolmeesters 5.206.00, IJpolderborgers 4.70 tot 4.90, Friesche borgers 4 tot 4.40. Aan voer 10 ladingen. Twee nette HEEREN vragen om de kermis gezellig door te brengen. Fr. br. liefst met portret, lett. A. D., adv.-bur. DE RQOIJ, alhier. gevraagd in jong gezin. Aanbie dingen bij Mevrouw DE JONG, Kerinemerstraatweg 91, Woensdag 13 Aug. van 89 uur. des Zondags vrij, wordt g«vr»»gd. HUIGBROUWERSTRAA? D Gevraagd een Loon f6. per week plus verval. Adres Hotel DE BURG, Helder. 99wjv> «ss- 9 m bij Jb. v. d. BUSSE, Middenweg, Heerhugowaard (Zuid). Tegen half SEPT. gevraagd een flinke Ned. Herv., v.g.g.v. Adres Burge meester, St. Pancras. Er biedt zich an P.G. van middelbaren leeftijd. Brieven onder letter- A 686, bu reau v. d. blad. KANTOOR. op Handelskantoor of Bankinstel ling door MEISJE, oud 16 jaar, diploma M. U. L. O. Brieven Ietter A., drukkerij Hoogstraat B 4. Een flink PERSOON, P.O., uit den boerenstand, volkomen met de boerderU bekend, zag zich gaarne geplaatst als BA A SR N KCHT, om na overeenkomst in dienst te tre den Hoog loon geen vereischte. Fr br. onder letter B 687, bureau van dit blad. MEVROUW BOSMAN, Luttik Oudorp, vraagt tegen September Voor bet bezoeken van win keliers en smeden in Noortl- kolland wordt gevraagd Aanbieding met inlichtingen on der R 680 bureau van dit blad. gevraagd door B. A DAMMERS, Huygensstraat 65, IJMU1DEN. Loon 52 ct. per uur. bij C. A. BEUDEKER, Ko- ningsstraat. Zich te vervoegen bij v. E 1 F, Kruislaan 6. Alkmaar. vraagt flinke J vrouw gedre ven kan worden, ter overname gevruagd, omtrek Alkmaar of omstr. Brieven met prijsopgaaf onder D 689, bureau van dit blad. Aan het bureau der Gemeente werken is te verkrijgen tegen be taling van 10 cent eene voor het verplaatsen van een Keet van den Westerweg naar een ter rein aan de Gasthuisstraat. te huur gevraagd, voorzien van stookplaats. Franco brieven bup. van dit blad C 683. TE KOOFi mot nieuwe banden. i Adres KOOLTUIN 19. Uit de ftand te koop een goed onderhouden, met vergunning, annex Weoiib-.i» (een verdieping) piet Tuiu, zeer geschikt voor pension of winkelhuis, beste stand, oppervl. pl.m. 4 aren. Koopsom billijk. Op vooruitgaande badplaats N H. Inlichtingenbureau dezer courant. Bij Alkmaar een leegstaand BUR GERWOONHUIS met groote SCHUUR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land en 100 gebruikte erwtenruiters. Te bevragen bij J. OPDAM, Vier Staten, Alkmaar. te 8TOMPETORES een sterk kan door 2 gezinnen bewoond wor den. Br. fr. letter K-, Hulppost kantoor Stompetoren. 1 zinken KINDERBADKUIP f6.— I RONDBAD (tub.) f 5. 1 houten KINDERLEDIKANT f 10 1 WIEG f3.— 1 KINDERWAGEN' f 15.— Br. bur. van dit blad onder no. F 691. TE KOOP GEVRAAGD een goed onderhouden RIMJbEBWA- GEN voor tweeling. Aan hetzelfde adres te koop aan geboden een zoo goed als nieuwe KINDERWAGEN, nieuw model. Brieven onder letter H 693 bur. van dit blad. 30,000 pond best gewonnen HOOI (wok by gedeelten) b(j K. PLQUIjER te €irootschermer, Op den 16den Aug; a.s. 'nopen JAN SI.OTKMARER en SBERTJE DE GETS hunn 15-jn rilt»- 'eiiuvreenl- glng te herdenken. Receptie van 2*/, tot 41/, ure in Hotel „Conoordla". Noonlscharwonde, Aug 1919. Den 21 en Augustus hopen mijn Pa en Moe eOKNKMB VAD» K eu TRIJNTJE PEETOOM hunne iaj-j»rlge Eolilereenl- glng te herdenken. Hun dankbaar dochtertje AAGJE. Oterleek. «ETROUWD: P SI*» AN Kz Wedn van T WIJDENES EN N. KOK V EK Pd., die namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de betoonde be langstelling bij hun huwelijk onder vonden. Oterleek. 13 Aug. 1919. Q e t r o u w d jO BEZAAN en TINE BROEKEMA. Amsterdam, 13 Aug. '19. l E n i O K E Dinsdagmiddag lujschen 3 en 4 uur, gaande la'.ga den Zanderaloot-weg inhoudendehandwerk, gouden vingerhoed en schaartje. Tegen belooning terug te bezor- gen aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD. Loon f 240, wasch- geld inbegrepen. Adres Mevr. A. JONK, Van Everdingenstraat 14. (45 jaar) biedt zich aan in een net gezin, liefst bi] heer alieen af heer met zoon. Brieven franco aan het bur. van dit blad ouder no O 693. 99*LW 9 99 Z Zaterdag 16 Augustus, 's nergens ft uur. W BV BÜHU TE ROOP:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3