E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar Expeditie en Goederenvervoer. Billlj3s.e tarieven. Déposito-Rente. WEST-INDISCHE' CACAO EN CHOCOLADE Dorschmachines Winco Wijnen. ■B Alpeene Centrale Bankrereenlglng mor den Middenstand KL AVER RUITERS. landhooi Het Goedkoopste adres voor is SÉ- en Uplinf Prijscourant contant uit don winkel. Woning-Bureau, De Hypotheekbank voor Motorpakken. in klooding voor alle vakken. G. GEUS wy VALK's l I OPRUIMING Zomer-Artikelen. M. Meijer Zoon, J. LIND Hz. Mient 1. Voor Steps- en Molenzeilen, DekklGGden, enz., H. WORTELBOER - Zeilmaker - Limmerhoek 8 - Alkmaar. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesioot No. 2 OyBrlieerlIjke. zachte, geurige wijnen. 8 dagen opzegging 'la jaar vast 1 jaar vast 3 '3 4 voor Hand-, Vraagt Uwen winkelier To koop oon groot HEKREMIUIS, CREDIEIEN. INCASSO'S. DEPOSITO'S. WISSELS. Paarden- en Motorkracht WANMOLENS. ItOSMOLENS. GRAANMOLENS, BASCULES. Ploegen, Cultivators. EGGEN. LAN DROLLEN, DIJK. A1U maar. DIJK. Uit de hand te koop Eerste kwaliteit Tandheelkundig Laboratorium Fruenkel en Malfait. Mej. W. S. Schilling Piano-Leerares. Voor ieder een Telephoon Int. 616. AFSLAG van vanaf 50 ct. p. p. levend© SCHOL. DLOM, Zoutstraat. bij de Kaasmarkt. LAPPEN f 1.10. GEHAKT f 1.00. RÜÜKVLEESCH machinaal uitgesneden 40 ct per ons. J. F. van der Oord. Dir. C. DE RUITER, J.HARTEVELD, Tel, No-133. LfllHORAflLSTRAAT 1. KORTE TURF 1 in E3. W. VET, Langestraat 36, Alkmaar, gulden van 100 voor minder geld MLNSTENS even zoo goed, ALS ANDEREN voor meer geld BanDL-Assooiatie WERTHEIM ft GOIWPERTZ 1834 en CREDIETVEREENIG1NG 1853 Kantoor ALKMAAR Alle Bankzaken LANGESTRAAT, ALKMAAR. Japongarneering en Fournituren. o.a. prima Zijde en Fluweel voor blouses en costmims, Brook's Garen 45 cent per klos. alsmede alle voorkomende reparatie, UERMs. COSTER ZOON. Kapitaal an Reserven I 7,500,000. Kantoor ALKMAAR, voorh. J. DE LANGE C.Jzn. tfWMWHW 111!in mil II 01 la lo DE ERvp H.DEJONG, WORMERVEElf op den besten stand van Alkmaar, Langestraat, naast de Alkmftarsche Bioscoop, gevelbreedte 7 meter, totale grootte 1 are 31 centiaren, zeer gerchlkt voor Lunchroom of Melksalort. Te bevragen bij W. DË WAAL, Snaarmanslaan 110, Alkmaar. Direct ie nniiTaarrleu. te AMSTERDAM. SWi" Uitgebreid ilHDOU. en UlUOVBRKKKU. TM Het kantoor te Alkmaar, aan den Koningsweg no. 2, höek Nieuwe sloot, is dagelijks geopend van 9—12 en van IJ—5 uur. Zaterdags alleen van 9—1 uur. De Directeur, J. F. LUBBE. LANDBOUW-WERKTUIGEN. groot ruim 0'/, H A., bijzonder geschikt voor tuinbouw en grcunta- cultuur, gelegen in de Boeketer- meer, gem. HEILOO, naast het pereeel van den héér KONIJN. Een gedeelte der koopsom kan er |als eerste Hypetheek op geves tigd blijven. Te bevr. bij de Wed. K. KOOIJ, Kennemerstraatwèg C 72, Alkmaar. TH KOOP (geperst) voor de regen In huls gehaald A 15 Cent per K.G. Ook per pak verkrijgbaar. H. KOORN, Winkel. Spreekuur Dinsdag en Zaterdag van 10 tot 4 uur. Pijnloos trekken van TAND o! KIES f 1—, Voor Kunsttanden en Qebltten dagelijks. 3 Huigbrouwerstraat 3 ALKMAAR. (DIPLOMA N. T. V. Geestersingel No. 31. die te veel van zijn kracht gevergd heeft; wiens zenuwen zijn uitge put; die de verschijnselen heeft van anaenile (tloedai moede) of neurasthenie (zenuwzwakte) is de Sangulnos* het middel datsnel de verlorene krachten herstelt. Doordat de SANOUINOSE het bloed vernieuwt, verrijkt en ver sterkt, grijpt zij met vaste hand in tal van kwalen, die alle samen hangen met zwakke zenuwen of arm bloed. Neemt er de proef van! Prijs per flacon 12.—, ófl.fll. 12 fl.f 21.-. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Bij alle eerste Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Flesschen worden teruggenomen. Te Alkmaar bij N1EROP en SLOTHOUBER, Lange straat, dn ANSINOH en MES MAN, Magdalenenstraat. HEDENAVOND 7>/,j nur Aanbevelend, Kantoor van Vaste goederen, Hypotheeken, Assurantie'*. SPOORSTRAAT 18. verstrekt GELD op'hypotlieek tegen concurreereride voorwaarden en geeft pandbrieven uit van I 1000,—, 1 000.— en f 100.— AGENT te ALKMAAR Geschikt voor Haardbrand en Bak kerijen. Gering aschgehalte. Hooge brandwaarde. Augustusprijs F 0.90- per 100 stuks afgehaald van de schuit, f 0.20 p. 100 st. hooger voor thuisbezorgen. Bakkers en Slijters rabat. Ligplaats Oudegracht voor no. 130, R C. Vereenigingsgebouw St. Wil- lebrord, alwaar bestellingen werden aangenomen en het afhalen kan geschieden, 's morgens van8tot 12 uur en 's middags van IJ tot 5J uur. een prima kist SIGAREN Kapitaal en Reserven fl. 14.000.000 Directeuren K. VAN NIENES an D. SCHENK Credleten, Deposito's, uau- en verkoop vnu Effecten, verhuren vuu Matelokelteu lu InhrHMkvrtleu Bafekelder, Nysteem 1.1 pa, voorzien van moderne nmeltproel Kluisdeur Particuliere gelden tegen billijke rente beschikbaar voor belegging op Eerste Hypotheek Aantal kantoren 24. RESTANTEN VAN mr ZIE ETALAGES. Tp® Best gesorteerd adres van alle soorten Geregelde ontvangst van nieuwe artikelen tegen sterk verlaagde prijzen. IS HET REKTE ADREK UT «leeds rnlme voorraad DEUHXKEDKN TE HUUR. 8 In gebruik b(| de verschillende Inrichtingen yhu ouderwU* te dester stede. Aanbevelend, N.V. Boak- ©n Handelsdrukkerij v.h. Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. DUE CHOCOLADE MIT OEN NATUURLIJKEN CKUniOEN SNAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT SEN HOOQI VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT SEEN DORST OHMSTEDE Aardappel-, Zaad-en Graan- KKETV L. COHEN, lOlf, - mm 8-1 Bsiécsé, ken. Still- ed Itttahih - -w-K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4