DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste éiargang, WOENSDAG 13 AUGUSTUS. Gemengd Mieuws. FKl) 1LLETÜS. I 8 f I*16 vo 189 Broodkaarten. Aborniamentspri|s bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco nor pott I 1.0Q. Bewl|«nummera 8 ot. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plsratsrulmt®. Brieven franoo N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms Coster Zoon, Voordam C 9 Telef. 3 De WAARN.-D1RECTEUR v, h. Distri butiebedrijf deelt mede DAT WITTE BROOD UITSLUITEND VERKRIJG BAAR WORDT GESTELD OP DE GROEN GEKLEURDE BROODKAAR TEN waarop geen tijdvak is vermeld EN WELKE GELDIO ZIJN VAN 14 TOT EN MET 22 AUGUSTUS. Roggebrood en bruinbrood wordt verstrekt op de gewon rogge en bruinbroodkaarten. De Waam. Directeur van bet Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. ALG. SYNODE DER NED. HERV. KERK Behandeld is de regeling van bet beheer, welke bedoelt een band te leggen tusschen be stuur en beheer en eenheid in 't beheer te j brengen, waarbij zooveel mogelijk aanslui ting aan het bestaande wordt gezocht. Na eenige discussie werd besloten de rege ling ter hand te nemen en met algemeene stemmen besloten het ontwerp 1914 te aan vaarden. Ook vereenigde men zich met de daarin sinds dien tijd noodig geworden wijzigingen, met dien verstande, dat op voorstel van den vice-president de census voor het deelnemen aan de stemmingen1 vervalt, waartoe met 11 tegen 8 stemmen werd besloten. Ds. Seholte bracht rapport uit over een drietal voorstellen. Het voorstel van-dr. Woudstra, te Utrecht, wilde de kiescolleges afschaffen en werd ge steund door het classicaal bestuur van Utrecht, de classicale vergadering van 's-Gravenhage en die van Nijmegen. Een deel der commissie zou dat wel willen in gemeen ten met één predikant, maar acht daarvoor in gemeenten met meer predikanten het paro chiestelsel noodig. De commissie kon zich met het voorstel niet vereenigen. Ds. de Visser en ds. van Empel, te Middel burg, stelden voor de ouderlingen en diakenen te laten benoemen door de gemeente en de predikanten te laten beroepen door den kerke- raad en aldus èn de kiescolleges èn de coöp tatie van den kerkeraad te laten vervallen, terwijl ds. Cannegieter, te Middelburg, voor het beroepen vac predikanten bovendien een vertrouwenscommissie naast den kerkeraad wilde instellen. De commissie kon met die voorstellen niet meegaan, al achtte zij veran dering gewcnscht. Het lid der Synode, D. A. de Haan, heeft voorgesteld, dat ouderlingen en diakenen al len te gelijk om de 4 jaren aftreden, dat bij tusschentijdsche vacaturen degenen, die na de verkozenen de meeste stemmen hadden ver kregen, als benoemd worden beschouwd, en dat bij herbenoeming geen bevestiging noo dig is. Met het laatste denkbeeld kon de commissie zich vereenigen, tegen beide eerste had zijn bezwaren. De commissie kwam tot negen conclusiën, die met het rapport ter inzage werden gelegd. Ds. Franke bracht rapport uit over den staat van de pensioenregeling der godsdienst onderwijzers, waarnaar een enquête is inge steld. Slechts van 17 classieale besturen zijn gegevens ingekomen, waaruit blijkt, hoeveel er op dat gebied nog gedaan moet worden. De conclusie, om steun voor godsdienstonder wijs afhankelijk te stellen van zulk een pen sioenregeling, werd nog aangehouden, doch 8) Door Charles OarvTc^ Vrij naar hst Engelsdh Hij jsag haar onderzoekend aan mat toot ge wende verbazing. Het spréékt van zelf, dait liij zich niet heel duidelijk meer herinnerde wat er den vorigen avond hau plaats gehad, of liever, ofschoon hij rich met een geringe inspanning alles had kunnen herinneren, het kwam niet in zijn hoofd op, dat wat een van beidén gezegd had eenig kwaad bloed zou kunnen zette. Sir Ralph was een van de man nen, die het eene ©ogenblik een man sou kun nen slaan en op dan grond werpen en hem het volgend ©ogenblik ophelpen zonder eeni ge n wrok tegen hom tfcs koesteren of van hem te verwachten. „Drinkt 'u thee of koffie vroeg Constan ce even koel aio te voren. „C koffie I" zei hij. Hij stond op om zijn fccpjo aan te nemen en wenkte Ecfcon, zeg gende: „Zeg Hobson, wij hebben ja aan 't ontbijt niet noodig," en toen Kcbson zich verwijder.de mot een gezicht, waarop geen en kele gewaarwording te 'lezen etend; zei zir Ralph tot Constance,Jk hond niet van be dienden, die steeds m je heen draaien, 'behal ve aan het diner en bij het aasMoeden. Ik heb zoolang alleen gewoond, m vervelen mij. Daarenboven luisteren ze naar alles wat je zegt. Niet dat dit mij nu zoo heel veel tohe- 'len kan" met een kort lachje - „want wat komt het er op aan wat zij hoorenl Wat wil je hebbent Hier is kalfsniar on opék en eie ren op de een of andere manier geprepareerd en er staat haim ©n vlee&ch op hst 'buffet". „Er bob tosït, dank u", zei Oonatansa ep besloten werd om een deel van het rapport, dat om zijn waren toon geroemd werd, op te nemen In het Weekblad der Hervormde Kerk. Tot leden der commissie om de practische bezwaren tegen een grootere Synode te on dervangen worden aangewezen de heeren Slo tmaker de Bruine, Tammens, Picard, v. d. Beke Collenfels, A. de Haan en Veenman. De conclusie van het rapport over de pen sioenregeling der godsdienstonderwijzers werd goedgekeurd met dien verstande, dat in den regel de subsidiëering van het godsdienst onderwijs van zulk een regeling zal afhan gen. Tot leden der commissie om met afgevaar digden van de Evang. Luthersche Kerk en van andere proteatantsche kerkgenootschap pen werkzaam te zijn tot verbetering der rijkstraktementen werden benoemd ds. Cremer en prof. Slotemaker de Bruine. De rekening van Valkenheide, die in han den gesteld was van da. Franke, werd goedge keurd. Het rapport van den heer Tammens over een voorstel van prof. Slotemaker de Bruine tot wijziging van Art. 56 al. 5 A.R., de be noembaarheid van de leden der Synode, zal nader aan de orde worden gesteld. In behandeling werd genomen het rapport over het door dr. De Vrijer ai ds. Boer ont worpen' reglement voor de predikantstracte- menten en pensioenen. De conclusie der meer derheid strekte om het concept thans niet de kerk in te zenden, maar een commissie te be noemen, waarin naast den ontwerper van het reglement zitting zullen nemen eenige leden der Synode, welke commissie het recht zal hebben' zich eenige financieele specialisten en juristen te assumeeren, en een ontwerpregle- ment zal hebben in te dienen bij de Synode van 1920. De minderheid wilde het reglement met eenige wijzigingen voorloopig zien aangeno men en aan de consideration der classicale vergaderingen zien onderworpen. Prof. Slotemaker de Bruine wees allereerst op het buitengewoon gewichtige der zaak en verklaarde zich ten slotte voor de conclusie der meerderheid, maar zou gaarne een jurist daarin zien opgenomen. Prof. Van veldhuizen verklaarde zich ook voor een commissie als in 't rapport bedoeld. Prof. Van Veen vereenigde zich met de conclusie der meerderheid, maar zou toch gaarne de kwestie van een algemeenen hoof dei. omslag in de kerk zien besproken. De heer Eilerts de Haan werd door het voorstel gedrongen de zaak ernstig onder de oogen te zien. Hij had' zich laten leiden door het verlangen om mee te kunnen gaan, maar is tot het resultaat gekomen dat net voorge stelde door groote bezwaren gedrukt wordt. Hij besprak alleereerst de berekeningen en dan den rechtsgrond'. De uitgaven had hij zoo zuinig mogelijk berekend. Voor de tractementen kwam hij tot een bedrag van 3,150,000. Maar dan is nog niets gerekend voor administratiekosten, en voor de verhoogde pensioenen zal ook nog 1,400.000 noodig zijn. Buitendien worden de stortingen van de nu dienstdoende predi kanten ad? 320.000 reeds gebruikt voor de ensioanen van predikaafcett dte fgadë wtöri- at hebbm. De inkomsten had hij hoog msmmi. Uit 2 pet. diaconalia, 10 pet. der kerkelijke in komsten, 10 pet. der pastoralia en van de predikanten rekent hij dat ontvangen zal wor den 5,700,000, Er zou dan uit den hodfdel. omslag pl.m. 3 millioen moeten komen. Hij vroeg of dit zal gaan uit de 10 pet. van de rijksinkomstenbelasting. En als er leden be danken, zal het nog moeilijker worden. Daar na besprak hij de rechtsgronden. Voor de heffing van de diaconalia, kerkelijke inkom sten en pastoralia wordt elke rechtsgrond ge mist. Hij wees op de misrekening bij de pensioen regeling. Bij de burgerlijke weduwenpen- siosnen begon men mee 18 mllllotfl uit het 'cenfoads voor burgerlijke ambtenaren, aar em maximum1 van 800hier een mi nimum van 1700. Hij meende dat de pen sioenen afzonderlijk moesten worden be heerd en zonder terugwerkende kracht. Dat laatste geeft reeds aanstonds eene hesparing van 550.000 en later meer. Hij zag geen anderen weg dan dien de commissie aanwijst. De president ging met de meerderheid mee. Wel zou hij aan de class, vergaderingen de vraag willen voorleggen: hoe denkt gij over een algemeen kerkelijken omslag? Prof. Van Veen deed een voorstel om te besluiten dat een kerkelijke belasting zal worden ingevoerd. De president zeide dat er vier punten naar voren zijn gekomen: In de eerste plaats het voorstel van prof. Van Veen; 2e het denk beeld om de classicale vergadering te hooren over het denkbeeld van een algemeenen kerke lijkei omslag; 3o, de gedachte van dr. Cal lenfels om een buitengewone synode samen te roepen, en 4o. het voorstel van den heer A. de Haan. De heer Eilerfca de Haan zeide: Wst zal die vraag aan de classicale vergaderingen over het wenschelijke van een hoofdelijken omslag geven? In 't algemeen zal men het toejuichen. Maar de vraag moet zij Zult zooveel geld willen geven en voortsZul de leden het betalen? Hij voelde veel voor 't voorstel-Callenfels, maar is 't uitvoerbaar? Al te groote spoed' beteekent vaak achteruit- gang. Prof. Slotemaker de Bruine zou meenen dat dc kerkeraden ook zouden moeten gehoord worden. De President zou aan de Synodale Com missie willen opdragen om te overwegen ol de Synode in buitengewone zitting zal moeten samenkomen. Prof. Slotemaker de Bruine stelde voor: de Synode besluite aan de kerkeraden vau alle gemeenten door tusscheukomst der kerkelijke besturen een schrijven te richten, waarin met verwijzing naar het in de Synode behandelde de beide volgende vragcii worden gesteld; lo. Zal het mogelijk en wenschelijk zijn o een H. O. van de leden der kerk te heffen om uit de opbrengst het predikantstractmmt op peil te brengen. 2o. Wat zal er naar het oordeel der kerke- gebonden zal zijn. De heeren Boer en De Vrijer zijn dus re jus leden der Commissie. Het moderameo zal he den de leden uit de Synode aanwijzen," EEN VERMAKELIJKE VERGISSING- Aldus kwalificeert P. C. H. in De Markt koopman het volgende: De gemeente A. had het noodig geoordeeld een bepaling in hei leven te roepen, waarin verboden werd fluitinstrumenten met den mond te bespelen of te verkoopen op de alge meene weekmarkt. Het gebeurde op zekeren marktdag, dat een koopman op ee n verheven heid had plaats genomen en op een instru ment een aangename en klankvolle muziek ten gehoore' bracht. Deze prachtige melodie was ook den muzikaal aangelegden markt meester niet ontgaan. Hij versnelde zijn amb tenaarspas tot steeds sneller tempo en spoedde zich naar de plaats, waar hij den wetsovertreder zou vinden. Bij bedoelden koopman aangekomen, sommeerde hij hem on der bedreiging van proces-verbaal, direct dat gefluit te staken. In plaats daaraan te vol doen, vervolgde onze fluitist met nog meer animo zijn muzikaal werk. De marktmeester werd woedend en dreigde politie te zullen halen. En werkelijk, kort daarop verschenen twee politic-agenten, die onder aanvoering van den marktmeester er toe wiideu overgaan, proces-verbaal op te maken. Toen achtte de koopman zijn tijd gekomen om te spreken, t lij vroeg den marktmeester, wat hij wilde. Wei zeide de markimeester, ,,u bespeelt een mond- fluit en dat is hier verboden. „Pardon", al dus de koopman, „ik verkoop de „Nasophon". een instrument, dai tegen de neusgaten wordt aangedrukt, waardoor men al blazende met den neus muziek maakt." De marktmeester stond een oogenblik per plex en ging onder gelach va ode omstanders, gevolgd door de agenten, heen. EEN LIMBURGSCH ZOMERFEEST. Het IJmburgsch zomerfeest, dat Zondag te Houthem-St. Qerlach begonnen is, is een wa re anti-aonexatie-be.tooging geworden. Op de door honderden personen bezochte feestweide sprahan achiemnvolgena de heeren Stins, voorzitter van den Qhristelijken Mijn- werkérsbond, dr. Grijns en mgr. dr. Poels. Onder groot enthousiasme sprak dr, Poels over het feit, dat, ondanks al de pogingen vim annexionistische zijde gedaan, ten duidelijk ste blijkt, dat Limburg van een afscheuring Valkenburg, die, ofsd propaganda voerden voor de afschei- raden moeten geschieden als zij van oordeel zijn dat de hoofdelijke omslag niet mogelijk of wenschelijk ia. Hierna kwam allereerst de conclusie der meerderheid in stemming. Deze werd met al gemeene adviezen met 18 stemmen aangeno men. Eén lid verklaarde zich er tegen. Het voonstel-Van Veen werd verworpen met 15 tegen 4 stemmen. Het gewijzind voorstel -Callcnfela (buiten- ewone synode indien de commissie ad hoe jdig gereid is m het dsr S. C®at»i,este w»®- .schelp vaortemt) werd met. algameeje atea- men augmented. Het vooratelSloteznaker de Bruine werd wen toon die een ijsbeer had doen rillen. Mbar het maakte geen indruk op sis Ralph. „Toast", cei hjj. „Wat 'heb je nu aan {oost Je moet fatsoenlijk ontbijten, s vleesob, eieren en zoo. Je 'bent in de verste verte niet siök©- üjk. Je bent een flink, stevig gebouwd meis je. Je rijdt zdker gaard en kunt go®d loepen, is het niet?" „Ik rijd paard, ja," sei Oomstance. „Mooi zoo", zei bij opgewekt „Je moet je goéd voeden. Jullie vrouwen rijn allemaal veel te dol op thee en toast en al zulk goed!. Je hebt voedsel noodig flinke maaltijden, en veel. Hier, neem wat van die gebakken 'ham en een eL" Hij maakte een bord1 voor haar klaar en zette het voor haar. Gonetanee schoof hei. weg en ging voort met het emeeren van haar geroosterd brood. Hij 'keek haar vragend aan, toen tirotk hij de schouders op, keer de terug naar zijn plaats en begon aan zijn ontbijt. „Wat ga je vanmorgen doen?" vroeg sir Ralph een oogenblik daarna, volkomen goed in zijn humeur. Met de oogen op ha®® bord!, emtwöoordd® Oonetance: „Ik ga naar mijn kamer. Ik heb brieven te schrijven". „Wat", sei hij, „brieven schrijven Op. eon ochtend als vandaag l loop heen, dat zou doodzonde sijnl Je kunt brieven schrijven op een regen&chtigen dag, als je niets anders doen kunt. En brieven schrijven in flltjjd e®n vervelend werk. Wie krijgt er nu graag briis- ven? Ik niet, dat verzeker ik je I De mijne zijn meestal rékaainfiBn. En wat het fceantwoo*- den betreft, de man, die sei, dat els je brie ven maar lang genoeg onbeantwoord liet lig gen, ze zich zelf wel beantwoordden, had nog lang geen ongelijk. Sluit je zelf niet op in je 'kamer om brieven te schrijven. Ga met mij mee. Ik wou het landgoed eens rondrijden, zooveel tenminste «la Ük kans het is séter le uitgestrekt, otru bet fa éeu mosftaa rond ie met 18' tegen 1 stem aangenomen. Hét resultaat der enquête zal komen Synode. Deze antwoorden sullen v©«r nuari moeten inkomen en in handen der Com missie worden gesteld met uitdrukkelijke be paling, dat zij; in haar rapport daaraan niet rijden. Ze zullen hier wel ©en geschikt paard voor mij hébben. Ja hebt aék-iar je egea paard, hé?" „Ja, ik heb mijn rigan merrie", rei e® bso Stijf mogelijk. „Wou u dat ik meeging?" „Ja graag i" sei hij» »Lk h®b ®©m hekel sam mijn eigen gezelschap, vooral als Ik beter kam krijgen; ja ik wou heel' graag dat je meeging. Om je de waarheid te^aeggen, ük sou den we® j, niet kunnen viwlens SÜ d®® weg wij- zen.» Constance slikte haar veroniw'aardigmg weg. „Goed", zei ze. „Ik sal asa w verlangen gehoorzamen, sir Ralph". Hij trok zijn zware wenkbrauwen op en keek haar vragend a®n bij dat „sir Ralph" èn een glimlach vertoonde rich om sin lippen, toen hjj zei: „Besti Ban vertrekken we over een uur niet waar A propos, ia dit de eenige courant, die je hier leest?" hij aam do „Times" op. „Hij is al een dag oud; maar dat kan je niet helpen. Ik zal een paar sportoouraaten bestel len. Zijn er goede jachthonden in de buurt? Vroeger wel, «la ik mij goed hemmer"._ „Ja, er is een troep jachthonden. Mijn mijn vader gebruikte se als hij ftp jacht ging". „Ja, dut herinner ük mij. Ik aal a® overne men. Geef mij nog een 'kop koffie, als je blieft. Ik heb verbalenden dorst vanmorgen; ik 'begrijp niet, hoe dat komt". Hij liep de tafel zend en stond' naaet haar en koek toe terwijl sjj zijn kopje inschonk hij zag op haar neer met zijn groote lengte als een reus, die neersiet op iete teers en zachts en liefs, dat hij onder zijn bescherming heeft. Constance stond op; hij liep naar de deur, can die voor haar ©pen t® doen. „Over een uur dan, hé?" zei hij met een vroolijk knikje. Oouatence ging naar haar kemer; iedere zenuw van haar liefeaam trilde van Lawen- sueces, propag ding. De redevoeringen werden onophoudelijk af .ebroken door een donderend applaus. De Jemonstratie liet duidelijk zien. hoe de Lim burger over annexatie -pogingen denkt, Vooraf was een optocht gehouden der ver schillende deelnemende vercenigingen door Valkenburg. Op voorstel van den beschermheer van het feest, graaf d'Ansembourg, werd een tele gram van hulde en aanhankelijkheid aan de koningin gezonden. Op het leeatterfdo werd een groote fancy- fah' gehoude». w-aarvan de opbreng# tm goede komt aaa .■wdal® iaaSiilingiStt voor ar- bdde&Ts te da a^usw&k. EEN ONGEWOON BEZOEK. Uit Apeldoora schrijft mm aan het Hbld, Zondter eenig ceremonieel, alleen vergezeld door eene hofdame feiracht de Koningin Dins dag een bezoek aan het z.g, „ronde dorp", complex «jfteiderswdahigea am «fan Amhemsrhen weg. Het bezoek gold sJd zoozeer de bewoners als wel de kinderen van het comité „Naar Buiten", In het perceel Zwanen weg 14 vroegen de beide bezoeksters, of zij deze kinderen eens mochten zien, waarna zij tot de bleek werden toegelaten, waar met de kinderen van de be woner® twee Jriasteren via „Naar Buit©" uit Haarlem en twee uit L«uw ard«a epeelden. Daar ontspon zich een gezellig praatje tus schen „de dame in hot wit" en een dar be woonsters, die ten slotte zich verontschul digde tem de woorden: Och, doet u 't maar verder af met mijn zuster, juffrouw, want ik moet aan de wasch. Waarna de Koningin het huis binnen ging en daar bij! de vrouw des huizes belangstel lend informeerde naar de kinderen. „Of zij het huis eens zien mocht?" En de vreemde bezoekster was na het toe stemmend antwoord al de trap op naar boven, waar zij zich hoogst voldaan toonde over de wijze, waarop de kinderen van „Naar Bui ten" hier verzorgd worden, over het frissche slaapkamertje met het mooie uitzicht, dat deedf denken aan Zandvoort „Precies een zee dorp" In allerlei stelde de bezoekster belang. Vriendelijk werd geïnformeerd, hoe de kinde ren zich gedroegen, of ze vooruitgingen, e d. Nu, wat dten vooruitgang betreft, daarop kon juffrouw Rietveld, de bewoonster, beves tigend antwoorden. Pleegkinderen, die nu al weer weg waren, waren tien, twaalf pond aangekomen. En met die er nu waren, ging het ook alweer den goeden kant op. 't Werd zoo een genoegelijk, huiselijk praatje, dat waarlijk met zoo frank en vrij gevoerd' zou zijn, wanneer de bewoonster ge weten had, wie zij te gast had. „Stel u voor, verzekerde zij, de bedden waren nog met eéns opgemaakt, en dan die scheur in mijn blouse r Daarna was juffrouw Zuuk, aan den Kie- vitsweg 6, aan de beurt. Ook daar een vrien delijk praatje, waarbij belangstellend naar de daar aanwezige kinderen uit Haarlem gein- 1 formeerd werd. Bij v. d. Veen, aan den Eeodenweg 12, bij 1 wien eveneais eau bezoek zou worden ge- bracht, was niemand thuis, Na de visites wandelde de Koningin met i freule Röell naar het hofrijtulg, dat aan den Arnhem8chen weg wachtte. Hier was natuurlijk belangstelling. Ais een loopend vurtje was het in de omgeving rond gegaan,-dat de Koningin op bezoek was in het „rooie dorp". En de huisvrouwen uit do buurt, die maar even konden, hadden haar „eten op 't vuur" in den steek gelaten om de Koningin te zien. Toen H. M., die zelf mende, wegreed in de richting van Het Loo, ging een hartelijk ge juich op, waarop kntkk de Koningin ;enü greette. 't Was een aardig aummt dig verset. Ze sou hom willen verpletteren <k»r baar koelheid ea hanteyr, hem een gevoel geviaifl, van. eohiMisate fes ak/h self; maar do aaam woü is ?,"s MimsS'ffliot booohaamït baar koelheid wa® afgestuitels eea kogel te gen een jpaatear. Het 'bloed' stroomde naar baar wangen ©n zij klesmde ha&r witte, gelij ke tanden, op elkaar. Maar m gaf bevel aan baar kamenier baar xipdeed te krijgen; want rij was 'besloten sir B®l#i voor ®eni®an tijd to verdragen ©n wat meer segt te gehoorza men. Terwijl aij zich aankleedde hoorde zij zijn stem op de bianenplaate 'bij den stal. Hij g-;f bevelen aan de bedienden ©p sijn ruwen, korten toon en floot er tusschen in, op zijn muzikale wijze van fluiten, dot de geheele atmosfeer scheen op to vrooisjken. Het was volikomen duidelijk, dat bij haar beschouwde als een onbeteekenend weaan, zoodat al wat ze zei of deed zijn dikke huid niet kon door dringen. Haar haat tegen hem werd nog- grootor. Zij Het hem een kwartier wachten en daal de langzaam de trap af, zonder op of noer te kijhon. „Zool" aoi hij. „Eon kwartier bij mij ach ter 1 Bij St. Jodel wat hebben jullie vrouwen een tijd noodig om je te kleedeni" Parsons, haar stalknecht, kwam non'loopen om haar to heipon opstijgen. Ralph duwde hem een weinig op ei;do en Constance's klein vo-otje in zijn groots hand nemend®, tilde liij haar handig op en zotte 'bswr in het zadel. Toen Gehikte hij 'haar rijklead netjes om haar heen en aprong self op het zware leraehe jachtpaard, dat hij had' viite^L««eab 'Ooastan- oe doed1 haar best niet naar horn to kijken maar es deed het natuurlijk toch; en hoewel ze het sioh zelf ha^sf niet wilde bekennen, ze moest toch opmerken hoe god? dj» füfifc figuur uitkwam te paard en hoe uitstekend zijn riioostuum hem paste, hoeveel gedragen het ook was. Hij had een dikke, sware sigaar tussohm zijn lippen en Ikedk sefcS mei een dr MINISTER IDENBURG OP REIS, De Müniêtor van Koloniën zal dezer dagen met een bultanlandssh verlof voor den tijd I van drie maanden de residentie verlaten, f Gedurende d tijd za4 van morgen af, het beheer van het diSipsrtomenk Koloai- wpdba wa&rtsariösa éswr irtialsifoJ f 4a HWaateoisdk» HEN ONDERSCHEIDING. D© h®er O. J» IL van Aalst, president dér Nederlandse!!© Haffldolsinaatechappij, ia door dé Fraaaoh© Begeering 'benoemd tot Groot- Offioies' in de Orde ven het Legioen van Eer. Hij heeft deze onder scheiding gSgtorjnid- mn vddoosüag ©o welbehogdu kheiddiftt Constance srgeidé, Hij aija tart* .aam hm» nwf ess® ©pracht coéd'kssrcnéct Mik, „BÜ Si, Jorkl" rte© hjj, „vrc-awsn eseï «sea goedi figuur mmten1 altijd te paard sifcton!" Oonstaüjice 'bloosde verontwaardiigdk, maar zei niets. Toto rij voortreden, neuriede hij een wijsje met de sdgaax tassohen de lippen. „Prachtig wees", «ei hij. „Het doet mij dénken aan TeseSb 'Zulk weer msskfc het la ven de moeite waard ffisn te ïsven. Welken ikant zullen wij uitgaan?" „Waar n verkiest", aatweosddé rij. „Wilt u naar een van de boerenplnateen of wou u het landgoed rondrijden „Wat je maar wilt", zei hij. „Laten we déze hei overga®©," Zij brachten hun paarden in draf, die wed- dra overging in galop. Sir Ralph keek naar haar mot kritische® blik. „Je rijdt goed'', zei hij good'keuiremL „Doe ja ook aan d'e jacht?" „Neen". „O, dat moest je wel dcon". Hij scheen haar bruus'kon toen niet op ts mmlen. „Maar die merrie is to jsw&IL Ik zal een beter paard! voor je uitkiezen. Dit ia heel geschikt ter rein om te jagen. Wij sullen d« stoilsa eosS nazien en er goede paarden 'bij nemen". „Ik heb goon lust ©m op jacht to gaan". „Ach kom I nonsens 1 Een meisje, dat zoo goed paaid rijdt als jij moet ook jagen; dat is haar plicht. Doaïonhüven, het eou spoedig de Meur teug roepen op je wmng«fi en een heel ander meisje van j© mbken." „Baak u, snaar ik weasoh geen verande ring". „Maar je niet wat -good voor je w", antwoordde hij 'kortaf. „Kan de serie sprin gen „I'k heb het nooit geprobeerd." Hij liet de oogen snel over do merrie gaan en wendde zijn paard teen naar den oever. (Vtordl vmolgd.) ALRMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5