Bestow fier Domeinen Bniteuland. Uit de hand te koop Rechtszaken. Marktberichten. Alkmaar J. VAN DER VEEN Houten Loodsen en andere Opstallen, A. aan den aan den Westerweg. B. ia hit grfxnnr dest- Ezwaptf&i NgsrtS» t>uV vangen nit d® handen van den zaaigelastig- de den heeor Brévoet. ALWIEEB EEN SIiAIOHTCXFEER VAN ROEKELOOSHEID. Gistermiddag omsta-eek* 6 uur heeft de ree wederom een slachtoffer geëischt, ais gevolg van verregaande roekeloosheid. De 17-jarigo O. Ladage, kantoorbediende te Rotterdam, wss omstreeks dien tijd even voor bij do batterij aan het Scheveningsbhe strand aan 't zwemmen en begaf rich niettegen staande gewaarschuwd te zijn, te ver in zee. Plotseling zag men hem om hulp, wenken en roepen, maar de pogingen tot redding wa ren tevergeefs en hij verdween in de diepte. Een kwartier later wierp de zee haar slacht offer op 't. strand. De politie trachtte toen nog onmidtk lijk door middel van een zuur stofapparaat de levensgeesten weder op te wekken, maar vruchteloos. DE SCHIPPERSACTIE. In verband met de vergaderingen van de afdeelingen van den Alg. Schippersbond en de op die vergaderingen oehandeide voorstel len betreffende den huidigen stand' der actie en de te volgen werkwijze wordt (waarschijn lijk morgen te Amsterdam) een gecombineer de vergadering gehouden van de hoofdbestu ren van den Algemeenen Schippersbond, den Algemeenen Rijnschippersbond en den R. K Schippersbond. Op de rtjkssehippersbeurs te Groningen i3 gistermorgen uit het veen bericht ontvangen, dat de Enesche 6chipers te Exloermond, die turf zouden verschepen, aan hun voornemen geen gevolg hebben gegeven. Zij hebben zich door de actievoerende schippers laten overre den. Gisterennacht bedreigde, een 30-tal schip pers een met een lading turf uit Hoogeveen te- Amsterdam aangekomen schipper. Zij schol den hem uit voor onderkruiper en begonnen hem met steenen te gooien. Hij werd ten sloth door eenige havenbeambten uit zijn benarde positie ontzet. Eenige stakende schippers te Gorinchem hebben een schip hooi, liggende in het Mer- wedekanaal aan de Haaiörug, in brand trachten te steken. De poging werd door de militaire wacht van het schip verijdeld. Maandag liepen te Musselkanaal, (Gron.) ruim duizend schippers te hoop, naar aanlei ding van de wensdien van een veertigtal hun ner, hetv'aren te hervatten, waarom zij bij de gemeente om bescherming hadden ge vraagd. Er was daartoe veel politie en mi litairen tef plaatse. Howel de oploop groot was, zijn er geen ongeregeldheden voorgeval len. In een drukbezochte ledenvergadering van den Algemeenen Schippersbond is Maandag avond het voorstel van 't hoofdbestuur tot instelling van een eigen bevrachtingsbeurs met algemeene stemmen aangenomen. Ook de afdeeling Rotterdam heeft er zich mee vereenigd. Waarschijnlijk zal spoedig weer gevaren worden. Landbouwers in Oostelijk Gtroningen den ken er ernstig aan, echepon aan te koopen, indien de staking niet geëindigdl is, als straks de gedorsohte zaden en granen moeten wor den vervoerd naar Groningen. SUBSIDIE BURGERWACHT. In de raadsvergaderin van Maandag te den Haag stelde de heer Verburg voor punt 23 der agenda inzake subsidie aan de Haag- sche burgerwacht in de eerste plaats te be handelen. De meerderheid van den Raad ging daarmee mee. De heer v. Langen vroeg nu appèl nomi naal. De voorzitter merkte op, dat dan zal blij ken dat er niet genoeg leden zijn. Het was in verband met de overige punten dm- agenda, niet wenschelijk het gevraagde appèl te hou den. De heer v. Lange merkte op, dat hij en zijn artijgenooten niet voorbereid waren. Hij deze „andhaafde zijn voorstel. Spr. wilde zaak in den nieuwen raad behandelen. liet appèl nominaal werd gehouden en het bleek dat slechts 21 leden present -waren. Hierop sloot de burgemeester de vergadering met de mededeeling, dat hij den raad Don derdag halftwee weer zal bijeenroepen. SAMENWERKING GEWEIGERD. De drie rechtsche partijen in den gemeente raad van Rotterdam hebben afwijzend be slist op het verzoek, tot haar door de S. D. A. P. gericht tot samenwerking in de wethou derskeuze op een door de S. D. A. P. te ont werpen program. EEN SCHIP MET GEVAARLIJKE LADING. Een deurwaarder uit Middelburg heeft on der de gemeente Schore een groote ijzeren sleepkaan, geladen met 2 millioen scherpe patronen, door Duitschland aan België uit te leveren, aan de ketting gelegd, wegens niet nakomen der huurovereénkomst tusschen eigenaar en huurder. Het vaartuig en het transport stond onder toezicht van Neder- landsche en Engelsche militairen. BOSCHERAND OP DE VELTTWE. Eerst dezer dagen is ons gebleken, wat de oorzaak was van de groote uitbreiding, die de boschbrand, welke in het laatst van Mei talrijke hectaren boseh van het landgoed „Weina" te Epe verwoestte, destijds kreeg. Zooals men zich zal herinneren, was de brand ontstaan door de onvoorzichtigheid van een piaggensteken, die na het uitkloppen van zijn brandende pijp het daardoor ontstane heide- yuuitje onvoldoende doofde. Nu had de brand zeker niét zulk een grooten omvang gekre gen, ware het niet, .dat een der leden van het personeel der Koninklijke Houtvesterij zich verdienstelijk wilde maken om door z.g. „voortaanden" het vuur te stuiten. Do man was daarmede volgens den zegsman van de Tel., waarin wij dit bericht ontleenen ab soluut niet op de hoogte en legde het vuur verkeerd aan, met het gevolg, dat de brand, die ongetwijfeld nog te stuiten was, zich ge weldig uitbreidde. EEN OPLICHTER. Te Rotterdam is aangehouden zekere E. A. M. van Houten, die zich uitgaf voor een lid van de Kon. Ned. Cacao Fabriek van Houten, te Weesp. Deze had den vrachtrijder B., wo nende aan .de Dijkstraat, voorgespiegeld dat hij wtee paarden noodig had voor een vradit te vervoeren. Deze paarden ter waarde van 3000 had hij te Den Haag voor 2400 gulden van de hand gedaan aan een onbc kenden koopman. REVOLUTIONNAIRE PROPAGANDA IN ENGELAND. In Engeland is een comploot ontdekt, oin door het geheele land een revolutie, naar het model van de Russische en de Hongaarsche, op touw te zetten. I nverschillende deelen des lands zijn documenten door vertrouwde agen ten verspreid en een daarvan bevat het pro- Sarnma van den „arbeidersraad aan de yde", önderteekena door een zieh noemend „comité van Londensche arbeiders." - In dit programma worden geëischt: ontwapening van alle niet-proletarische soldaten, inbeslag neming dei' wapenen en munitie door de A en,S.-raden. Bewapening van de geheele ar beidersbevolking als rood-leger, instelling van ee nrevolutionnaire rechtbank, afschaf fing van parlement en gemeenteraden, af schaffing van elk klassenonderscheid, zes-uri- e werkdag, onteigening van alle brondbezit, anken, mijnen, fabrieken en handelsinstellin- en, annuleering der staats- en ëudere scliul- en, enz. enz. Het biljet zou, volgens ee nregel aan den voet, gedrukt zijn door „The new Press, Prln- cess-street Ediuburg", maar daar is 'jgeen drukkerij van. dien naam bekend en de politie veronderstelt, dat het niet in Ediuburg is ge drukt. Tevens is gebleken, dat Bela Kun langs ge heimen weg geld naar Engeland heeft ge zonden voor revolutlonnaire doeleinden. Deze verzending geschiedde door bemiddeling van een Hongaar, Josph Saxe genaamd, die 10 jaren te Londen had gewoond als correspon dent van de Vorwarts en kort voor den oor log vand aar vertrok. Toe nBela Kun in Hon garije de markt in handen kreeg ,was Saxe te Amsterdam. DE FRANSCHE KOOPVAARDIJVLOOT. Reeds vóór den oorlog was de Fransche koopvaardijvloot, die over 2,500.000 ton be schikte, lang niet bij machte om aan de eischen van den in- en uitvoer te voldoen, zoodat Frankrijk jaarlijks nie tminder dan 420 millioen francs voor vrachten aan bui- tenlandsche reeders moest betalen. Tengevolge van den duikbootoorlog is deze vloot tot 1,800,00 Oton gereduceerd, terwijl bovendien een groot aantal schepen in ae laatste jaren weer anders geleden heeft en door het veelvuldig gebruik en doordat niet de noodige reparaties aangebracht konden worden, zoodat «verschillende ei-van de vaart weldra zullen verlaten. Om verandering in den toestand te bren gen, hebbe nde ministers Klotz en Claveille een wetsontwerp ingediend, waarbij voorloo- pig 1 milliard 950 millioen wordt aange vraagd voor het herstel en de uitbreiding van ae Fransche koopvaardijvloot. De ministers zijn van meening, dat Frank rijk in het geheel 5 mililoe nton noodig heeft, dus het dubbele van de Fransche scheepsruim- te vóór den oorlog. Volgens hun schatting kon Frankrijk in drie jaar tijds 4,400,000 ton hebben. Vóór den oorlog bouwde Frank rijk slechts 150,000 ton jaarlijks, doch het volgende jaar zou dat 500,000 zijn. Om tot 5 millioen te komen, zal 2,200.000 ton aan de Fransche werven gevraagd wor den 500,000 ton móeten uit Engeland komen, 100,000 ton uit Amerika en minstens 400,000 ton van de Duitsche vloot. De Fransche reeders en scheepvaartmaat schappijen hebben besloten zooveel mogelijk schepen te bouwen, als hun finandeele kra ten en krediet toestaan. De staat zal van de schepen, die hij bouwt, enkele afstaan aan de scheepvaartmaatschappijen. De overige zullen een staatsvfoot vormen, uie door „gérants" geëxploiteerd worden. De staat houdt zich het recht voor om de vrachtprijzen vast te stellen, alsmede van de soorten en het aantal reizen, s Maar, vraagt de „Figaro", zal de staat, die de spoorwegen zoo slecht beheert, een be- lfj&e effi-erechten wtxtY/sa enjc-rdeetó. De advocaat van den gewezen koning heeft intusschen reeds verklaard, dat het hee- le bericht onwaar* is. Er is hoegenaamd geen eigendom van den koning van Saksen naar het buitenland vervoerd. Ten slotte meldt de „Abend" nog, dat het hier de juweelen zou gelden van den prins von Wied, den bero^menden Mbret van Al- lanië, die sinds lang geen Duitsch staatsbur ger meer is en die op aanraden van enkele vrienden zou getracht hebben op deze wijze zijn fortuin naar Zweden te smokkelen. Deze prins von Wied woont in Zwitserland en is een broer van den prins von Wied, die ge- zantschapsraad s te Stockholm. He ts opmerkelijk, dat deze volgens de Deensche bladen, enkele weken geleden in het Zuiden van Zweden, waar de paketten neergeworpen zijn, een villa had gehuurd. zijn der en ver- bur- Qu- BURGERWACHTEN. Met No. 175 der Staatscourant zonden afdrukken van de statuten erwachten te Castricum, Heiloo arp. UIT CASTRICUM. Te Den Haag is geslaagd voor het èxa- men Engelsch 1. o. mej. J. J. M. Verbaak ai der, UIT WIERINGERWAARD. Door do federatie N.-H. Noorderkwartier van den Ned. Bond van arbeiders in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf is aan de werkgevers in deze gemeente een circu laire verzonden met den volgenden inhoud. Door bovengenoemde federatie wordt U in overweging gegeven voor de losse en los-vais- te arbeiders de volgende loon- en werktijdre geling te willen invoeren: le. Augustus, September, October 0 per dag. 2. Werkdagen van 6uur met een 'half ijur morgen- en anderhalf uur middagschaft en in den namiddag een half uur. Gedurende de maanden NovemberFebru ari een werkdag van 75 uur. 3e. DDoorbetaiing van de Ohx. feestdagen voor de lo-s-vasten. 4e. Overuren 75 cent per uur. 5e. Opneming in de Landbouw-Onderlinge. 0e. Zichtloonon: Witzaad alles door elkaar 4555 per H.A. Erwten 2580. 7e. Driemaal per dag koffie. UIT SCHAGEN. Ia de gisteren gehouden raadsvergadering werden allereerst de geloofsbrieven der nieuwgekozen raadsleden onderzocht en in orde bevonden, mtisdien werd tot toelating besloten. Ingekomen was een schrijven van het be stuur der bouwvereeniging „St. Christopho- tere reeder zijn? De oorlog heeft immers maar al te zeer getoond, hoe weinig geschikt de staat is om een bedrijf te leiden. EFN MAN MET ACHT VROUWEN. Te Nieuw-York heeft een man, die ia 16 jaar tijds 8 vrouwen gehuwd heeft, zich bij de justitie aangemeld. Het is een zekere Charles Hugh Wilson, die jarenlang een ij verig lid was van de Christelijke Jongeman nenvereeniging en andere godsdienstige in stellingen. Hij was een trouw bezoeker der kerk, een ijverig bijbellezer, en naar het ui terlijk een zeer sober en vroom man. Al zijn vrouwen zijn nog in 't leven, en het achttal is voornemens bij de behandeling van zijn zaak voor het hof te verschijnen, Het schijnt, dat Wilson met elke vrouw ongeveer een jaar geleefd heeft, maar vaak keerde hij na de eene vrouw verlatên te heb ben, wed®- voor korten tijd naar een vroe gere echtgenoote terug. Ean van de manie ren, waarop hij zich" de sympathie van het tijdelijke voorwerp zijner liefde wist te ver zekeren, bestond daarin, dat hij haar vertel de, hoe hij1 zijn eerste vrouw en-drie kinderen bij een brand verloren had. Hij heeft thans te kennen gegeven dat hij voornemens is een aijder leven te beginnen en „een bron van zegen voor alle menschen" te worden. DE JUWEELEN VAN DEN KONING VAN SAKSEN. Dfe Berliner Zeitsmg am Mittag verneemt uit Kopenhagen nog over de geheimzinnige vliegmachine, dat de Duitsche heer en dame onder een valschen naam in Zweden vertoe ven. De autoriteiten zouden hun naam niet willen bekend maken, daar beiden in zeer hooge kringen thuis behooren. De heer speelde een groote rol aan het Saksische ho: en de dame draagt een naam, die tijdens den oorlog zeer bekend geworden is. Onder de voorwerpen, die in de paketten zijn gevonden,was een paarlen collier, dat op een waarde van 700,000 Zweed'sche kro nen wordt geschat. De Duitsche heer en da me hebben toestemming gekregen om naar Stockholm te gaan, om daar, naar het heet, te kunnen overleggen met den Diiitschen ge zant. De Vossische Zeitung heeft nagegaan wel ke straffen den gewezen koning van Saksen voor zijn poging tot smokkelen zouden kun nen worden opgelegd. Hij heeft effecten zon der tusschenkomst van een bank naar het buitenland trachten te smokkelen, wat hem alleen al een boete van 100 ott 100,000 Mrk. kan kosten. Bovendien kan hij tot 3 jaar ge vangenisstraf en tot verlies van zijn burger- I n\ III' '10 ill N I Pints UIT HKXOT. In de gisteren gehouden vergadering van en raad dezer gemeente werd in beginsel besloten tot het treffen eener nader vast te stellen regeling krachtens art. 16, laatste d? der wet tof regeling van het lager onder wijs met de besturen van verschillende om- ggende gemeenten en daartoe machtiging e vragen van Ged, Staten dezer provincie. Mede werd besloten tot den cursus 1919/ 920 van gemeenteschool No. 3 niet toe te laten de leerlingen van gemeenten, welker besturen zich niet bereid hebben verklaard aan de totstandkoming van bovenbedoelde re geling mede te werken. Den heer H. Kool, eervol ontslagen di recteur der gemeentelijke arbeidsbeurs, werd een gratificatie verlend van 300. Ged. tSaten hadden advies gevraagd, de aarwedderegeling van burgemeester, secre- aris en ontvanger te "regelen als volgt: Burgemeester 3600 tot 4400; secretaris 3250 tot 3850; ontvanger 2400 tot 2900. B. en W. stelden voor verder te gaan dan Ged. Staten en te adviseeren de jaarwedden te bepalen op: van den burgemeester op ƒ4000 met 2 zesjaarlljksche verhoogingen van 500 tot 5000; van den secretaris op 3500 met 4 driejaarlijksche verhoogingen van 25Q tot 4500; van dn ontvanger op 2600 met 4 driejaarlijksche verhoogingen van 125 tof 3100. Ged, Staten hadden de verhoogingen voor gesteld op resp. 400, 150 en 145. De voorstellen van B. en W. werden on veranderd aangenomen. Aan het plaatselijk comité voor de uitzen ding van Nederlandsche kinderen naar buiten werd over 1919 een bijdrage verleend, berekend naar dén maatstaf van 0,25 per dag en per kind, tot een bedrag- van ten hoogste 420. Medegedeeld werd, dat in 1918 40 kinde ren met aroede resultaten zijn uitgezonden. Door het'Centraal Comité is het plaatselijk comité te Hoorn aan andere comité's ten voorbeeld gesteld. De voorzitter bracht nog dank aan de ge zinnen van buitenaf, die de Hoornsche kin deren met zooveel zorg hebben verpleegd. rus", inhoudende mededeeling, dat het een terrein heeft aangekocht, hetwelk voorloopig blijft gereserveerd voor de volkshuisvesting De voorzitter bracht ter kennis van den raad, dat tot buitengewoon gemeente-veld wachter ia benoemd de heer T. Schenk te Schagen. Van het Provinciaal Electrisch Bedrijf van Noord-Holland was o. m. de mededeeling ontvangen, dat de begrooting der definitieve electrificatie van de gemeente Schagen de som bedraagt van 123,600. In verband met de gewijzigde verordening regelende de jaarwedden van het hoofd en verder noderwijzend personeel aan de opei bare lagere gemeenteschool, werd dcor Gei Staten van Noord-Holland onder de aan dacht van den raad gebracht, dat, aange zien het betalen door de gemeente van pen sioenkortingen voor de onderwijzers niet be hoort tot ae uitzonderingsgevallen, bedoeld in artikel 26 der lageronderwijswet, laatste lijk gewijzigd bij de wet van 14 Juni 1919, deze kortingen niet meer door ae gemeente mogen worden gedragen. 'P het adres van A. C. O. P. irtiging van de algemeene belangen van overheidspersoneel), betreffende een vacan- tieregeling van overheidspersoneel^ werd op voorstel van B. en W. besloten niet in te gaan, als zijnde deze aangelegenheid alhier sedert kort geregeld. Wegens opheffing van het distributiebe drijf werd de desbetreffende commissie van hare functie Ontheven en door dén voorzit ter dank gebracht voor de als zoodanig be wezen diensten. Aan den werkman W. Domper, die steeds in het distributiebedrijf werkzaam is ge weest, werd een wachtgeld toegekend1 van 91, Tot hoofd der gemeente-bewaarschool werd benoemd mej, J. de Vries te Alkmaar. Tweede der aanbeveling was mej. M. S. L. Kahle te Borculo. De aangeboden gemeente-rekening dienst 1918, in ontvangst bedragende 113.220,23 en in uitgaaf 130,773,95, sluit met een te kort van 17.553,72. Als leden der commissie van onderzoek werden benoemd de heeren W. Rogge veen Cz., P. Meurs en P. Snel Naar aanleiding van een opmerking, van een der raadsleden betreffende de ondoelma tige, tsschen de raiis gelegen perrons van het spoorstation alhier, waardoor de reizi gers voortdurend in gevaar verkeeren, were besloten adressen te richten tot den Minister van Waterstaat en de directie der Holland- gche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, ten einde te trachten in dezen onhoudbaren toe stand verbetering te verkrijgen De heer B. A. H, Stoffels, onderwijzer alhier, is geslaagd voor de hoofdacte. Bij den voetbalwedstrijd tusschen „Sparta" van Schagen en „Wieringen" op Wieringen, won „Sparta" met 1 tegen 0. On der de toeschouwers bevond zich de gewe zen kroonprins. Na afloop maakte de prins den Schager doelverdediger een compliment voor zijn uit stekend spel. UIT STOMPTTOREN. Ter gelegenheid van de kermis werd hier Dinsdag een harddraverij gehouden mef paarden, toebehoorende aan inwoners van de Schermeer. Ondanks het prachtige weer was de belangstelling niet groot: 8 paarden kwamen in de baan. De uitslag was: le prijs 25 „De Zwart", van W. C. Akkerman, be rijder J. Renses; 2e prijs 15 „Anna", van P Zuurbier, berijder ae eigenaar: 3e prijs 10 „Cato", van C. Groenewoud. Kramer, berijder Jb. Zomer; 4e prijs 5, „Bles", van. J. Bood, berijder A. Bood. MEERENHUIS, Spoorstraat, di rect te aanvaarden. HEERENHUIS met kantoor groot lokaal, en velschillende ka mers, direct te aanvaaraen. RENTENItKSWONINQ Schar- oo, spoedig Ré NTENIERS WONING Snaar- manslaan, spoedig. RENTENIERSWvJNINCj Mebus- stnat, onder gestanddoening der huur. Flink BURGER WOONHUIS ognumschebuurt Flink ruim PAKHUIS met bo venwoning, gedeeltelijk direct te aanvaarden, Koningsweg Flinke ruime STAL voor koeien en paarden, en mooie bovenwoning, direct te aanvaarden. Lindegracht. CAFÉ met gewaarborgde ver gunning en volledigen inventaris en ruime STAL, direct te aanvaar den, het café is ook afzonderlijk te koop. Zes TUINTJES of BOUWTER REIN, Heiloërdijk bij den straat weg, in zijn geheel of afzonderlijk. TE HUUR beneden-PAKHUIS of WERKPLAATS. Westerlaantje 3Ij den Bergerhout, direct te aan vaarden. Inlichtingen lederen werkdag niet op Zondag, bij A. v. DIEPEN, Makelaar, Spoorstraat G 3, Alkmaar, wenscht men antwoord terug, post zegel er bij. VALSCHE MUNTER. Voor de rechtbank te 's-rGravenhage stond ister terecht de 40-jarige techniker T. C. P I., wonede te Scheveningen, thans gedeti neerd. Deze was beschuldigd, dat hij in de maand Mei LI. een aantal valsche guldens en kwartjes had vervaardigd' en uitgegeven. Armoede was de drijfveer geweest tot zijn misdrijf. Bekl. had vroeger in goeden dien verkeerd, doch door de tijdsomstandigheden was hij1 in kommervolle omstandigheden ge- De officier van justitie noemde het een zeer ernstig misdrijf, doch wilde beklaagde's gun stige antecedenten in aanmerking nemen en vroeg daarom veroordeeling tot een gevange nisstraf van 2 jaren en 6 maanden. Bekl.. die gedurende het geheele verhoor ïad zitten snikken, borstte bij het hooren van dezen eisch in hevig schreien uit. De verdediger bepleitte een voorwaardelijke veroordeeling. ALKMAAR, 13 Augustus. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. Groote aardappelen 7 k 7,40, drie lingen 2.80 3.10, roode kool 5.— 5.90, gele kool 6.10. PURMEREND 12 Augustus 1919.' Aangevoerd op de weekmarkt: 681 runde ren. 340 vette runderen 1.9Q h 2.35 pei .KG., 341 melke- en gelde koeien 350 f 800 per stuk. Handel stug. 60 stieren, 60 vette kalveren 1.90 2.40 per K.G., han del matig. 149 nuchtere kalveren 30 a 70 per stuk. Handel vlug. 61 paarden 200 800 per stuk. Handel matig. 893 schapen 40 k 90 per stuk. Handel vlug. 627 lam meren 23 a 45 per stuk. Handel vlug. 187 vette varkens 1 70 h 2.10 per K.G, Handel matig. 166 magere varkens 65 k "andel vlug. 121 biggen 35 Handel vlug. 42 bokken, 400 liicmucu ucj.en 3.a 8.per mand, 13 stapels kleine fabriekskaas 68 per 50 K.G., 43 stapels boerenkaas 70.per 50 K.G., 1 stapel middelbare kaas 67 per 50 K.G., 1 stapel commissie kaas 63V2 per 50 K.G., 1388K.G. boter 2.80 k 2.90 per K.G. kipeieren 14 h 15 per honderd stuks. PURMEREND, 12 Aug. Aangevoerd 58 stapels, fabriekskaas 68, boerenkaas 70, middelbare kaas 67, cotnmiekaas 63%. BOVENKARSPEL },de Tuinbouw", 11 Aug. 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 17 a 22, II 8 a 15 III 2a 4. Roode kool 5.50 7.50. Witte kool 5 k f 5.50. Aardappelen: Schotsche muizen 3.50 3.70. Koksche 3.50 k 3.60, kleine 0.50 k f 0.70, blauwe ƒ5 k f 5.30, bonte 5. WARMENHUIZEN, 12 Augustus 1919. Vroege aardappelen: Binnenland groote 7 a 8.60, Drielingen 1.80 k f 5.70 Buitenland! 7, Eigenheimers 5.60 7.50, Blauwe aardappelen 10.10, Kriel 1.70 a 2, Roode kool 6 a 6.40, Gele kool 6.60, alles per 100 K.G. NOORDSCHARWOUDE, J2 Aug. Aardappelen: Schotsche muizen 7 k f 8.10 Koksianen 7 a 7.30, Schoolmeesters a 8.20, Duken ƒ7 k f 7.20, Drielingen 2 k f 4. Wortelen 2.40 h 2.90. Roode kool 8 k f 9.20. Eigenheimers 7.10 k f 7.80 pe rlOO K.G ZWAAG, 12 Aug. 1919. Veiling Bangert en Omstreken. Prijzen waren heden: Roode bessen 24—47 ct., witte bessen 13— IQ ct., kruisbessen 18—22 ct., pruimen 40— 50 ct,, appelen 15—20 ct., peren 7—19 ct, snijboonen 9—12 ct., tuinboonen 1—2 ct. peulen 13 ct., wortelen 38 ct., bloemkoo 1114 ct., morellen 1012 ct., tomaten 10 tot 11 ct., uien 4—6 c., frambozen 5560 ct VENHUIZEN, 12 Augustus. Veiling de Zuiderkogge. Aardappelen: muizen 3.50, blauwe per 50 kilo. Roode kool 5.90—7 per 100 kilo. op VRIJDAG ;15 AUGUSTUS 1919, 's morgens 9'/g uur, aan de Kanaalkade bij de Frieschebrug, van pl.m. 6000 palen van ver schillende lenqten. IOOO planken id. 200 balken en baddings en ongeveer 600 rol prik- celdraad. Een en ander afkomstig van de militaire verdedigingswerken. A. OUDES, Makelaar. notaris te ALKMAAR ls voornemens op DOBfDEBDAö ai AUGUSTUS 1919, des voor- nlddags S aar, ten huize van nu wijlen den heer P. VAN DER W O U D E te SINT PA KURAS, gemeente KOEDIJK, In bet openbaar te verkoopen: waaronder tafels, stoelen, gordijnen en kleeden. benevens bouwge reedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. DE ONTVANGER der REGIS TRATIE en DOMEINEN te ALK MAAR zal op Ataandag 18 AuguBtua 1919, 's namiddags 9 uur, te zijnen kantore Gedempte Nieuwesloot in het openbaar, bij Inschrijving en contant voor afbraak verkoopen de navolgende staande te ALKMAAR, als: 1. KEUKENLOODS, 15 bij 5 M., met baksteenen vloer. PRIVAATGEBOUW, 12 bij 3 M., met vloer alsvoren. AFDAK, 7.5 bij 2.5 M. DITO, 13 bij 2.5 M. LOODS, 40 bij 4 M., met dubbele wanden en houten vloer. PRIVAATGEBOUW, 12 bij 4 M., met vloer van klinkers; de eerste vanaf den weg. DITO, geheel alsvoren; de 2e vanaf den weg. WASCHLOK \AL, 9 bij 6 M., met vloer als voren; achter loods No. 6. DITO, geheel alsvorenachter loods No. 7. OFFICIERSBARAK, 8 bij 6 M.s met dubbele wanden en houten vloer. Allen afgedekt met asphaltpapler op houten dakbeschot. Aanvaarding direct. Slooping en wegruiming binnen 8 dagen na gunning. Inschrijvingsbifjetten, waarbij kan worden ingeschreven op elk nummer, op de kavels A en B af zonderlijk en op de geheele massa op zegel van f 0.50 in te leveren uiterlijk den verkoopdag 's namiddags l uur ten kantore van genoemden Ontvanger, die nadere Inlichtingen geeft. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, Tcicikt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6