DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i No. 190 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DONDERDAG 14 AUGUST U'S Bnilenlandscli overdekt. Buitenland. TfGASw??wSH\ïlIi?ll,AG EN buk* liiimouliuid. Ontvangen de bekende Ziet étalages. ^ompntrd Nienws. Abonnementsprijs bi], vooruitbetaling por maanden f 1,65, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar olaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Het ziet ér wel naar uit of de Volkeren bond op papier machtiger dan in werkelijk heid is en dal het ten slotte toch nog tot een Internationaal politie-leger zal moeten ko men. De opperste raad der Oeallleerden te Pa rijs heeft nu aan Roemenië verscheidene no ta's gezonden, waarin uiteengezet wordt, dat de Roemenen zoo spoedig mogelijk moe ten zorgen, dat zij weer op hun eigen gebied komen. En wat doen nu de Roemenieërs? Niet alleen dat zij rustig in de Hongaar- •che hoofdstad blijven, waar de Hongaren in middels weer een nieuw ministerie onder Lofaszy gevormd hebben, maar zij houden zich alsof zij van het afzenden der Entente- nola's volkomen oukundig zijn en antwoorden er eenvoudig niet op. Dat wordt voor de Entente eeh moeilijke geschiedenis en de groote heeren, wien het ingrijpen in midden-Europa momenteel zeer moeilijk is, beginnen te begrijpen, dat zij zich door de brutaliteit van liet kleine Roemenië moeten laten overbluffen en om hun figuur te redden houden zij zich thans alsof bij na der inzien liet verblijf der Roemenen te Boe- da 1'est nog zoo slecht niet is. Want, zoo wordt gezegd, dan kan het Roe- meensche leger controle op de verkiezingen uitoefenen, met andere woorden, dan kan liet Roemeensche leger er voor zorgen, dat de monarchisten een goede kans krijgen en dat het langzaam maai zeker op een Donau-fede- ratie algaat wanneer de Entente met haar schuldvorderingen ten slotte het meest ge baat is en waardoor de invloed van Duitsch- land zoo krachtig mogelijk wordt verhin derd. I i Het is begrijpelijk, dat de Tajecho-Slowa- ken met eenige bezorgdheid den loop van za ken gadeslaan en dat men ook in Uostenrijk dezer dagen van buitengewone liefde voor den republikeinschcu staatsvorm getuigt. Tegenover de pogingen van herstel der monarchie in Hongarije, zoo schrijft het Neue Wiener Abendbiatt, moet voor heel de wereld worden getuigd, dat het Duitsch-Oos- tenriiksche volk zicli voorgoéd heeft afge keerd van het oude machtclooze Oostenrijk en van den' vroegeren voor het volk verder felijke» geest. Duitseli-Oostenrijk is als re publiek in de rij der staten getreden en zal een républiek blijven. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de militaire betooging voor een republiek te Weenen schitterend geslaagd is en dat er ruim 12000 man aan deelnamen. Inmiddels heeft ook de Opperste Raad het nieuwe Oostenrijk ais republiek erkend, zoo dat het monarchistisch gevaar voor die mo gendheid althans bezworen lijkt. Gelukkig voor de Entente bericht de Temps, dat hef waarschijnlijk is, dat twee le den van de Roemeensche delegatie wel zoo vriendelijk wilden zijn eén antwoord van de Roemeensche rehearing op de nota's der Ge allieerden over te leggen. Bela Kun verkeert in dezelfde positie als de ex-Keizer van .Duitschland. dat wil zeg gen, dat ook hij verantwoording voor zijn daden zal moeten geven, al schijnt zijn be rechting vaster te staan dan die van wilhelm II. Volgens het Hongaarsche staatsblad is Bela Kun en zijn volgelingen moord, roof en valsche munterij ten laste gelegd en er wordt een onderzoek naar de misdaden tij dens zijn beheer ingesteld. Er zijn slappen gedaan om de uitlevering van de naar Oostenrijk gevluchte communis ten te verkrijgen. De Fransche regeering neeft, ter bestrijding •van den woningnood, een wetsontwerp inge diend, strekkende tot den bouw van goedkoo- pe en gezonde woningen. Voorgesteld wordt oUU miliioen francs voor dit doel bescfiik- baar te steden en bouwers van goedkoope woningen welke door den oorlog met gereed konden komen, te helpen. HITTE TE LONDEN. Londen is één groote broeikas. Sedert de vorige week hecrscht er ee u tropische hitte. Do thermometer wees gisteren 110 graden in de zon en 89 graden in de schaduw, Men zag heereu in hemdsmouwen loopen en jon ge dames diepen met bloote armen, maar het hielp niet veel, want er was in 't geheel geen wind. In de treinen van den ondergrondschcri spoorwt*; was het ondragelijk. D e restau rants konden niet voldoen aan de groote vraag near ijs-dranken en fruit. Volgens de voorspellingen bestaat er nog niet de minste kans op verlaging van temperatuur. DE VERMINDERING DER BRITSCHE STRIJDKRACHTEN. In het Lagerhuis heeft Churchill een ver klaring afgelegd betreffende de vermindering van de sterkte der Britsche strijdkrachten. Hij zeide, dat op 31 November het Britsche Rijnleger gereduceerd zal zijn op 1 brigade, en één luch taf deeling. De repairieering der Turksche krijgsgevangenen is thans toege staan, jnaar de Opperste Raad heeft nog niet toegestemd in den terugkeer der Duitsehe krijgsgevangenen. Men mag hopen, dat de troepenmacht in Mesopotamië, Egypte en Pa lestina belangrijk ingekrompen zal kunnen worden door het gebruik van gepantserde automobielen, vliegtuigen en groote tanks. Churchill opende met geestdrift het vooruit zicht, dat over een jaar Engeland en Duitsch land de twee eenige groote naties vrij van dienstplicht zullen zijn. Het is de politiek der regeering, om in beginsel terug te keeren tot het stelsel van een klein vrijwilligersleger, gelijk vóór den oorlog. KORTE BERICHTEN. De Beiersche Landdag heeft de nieuwe grondwet voor den vrijen staat Beieren bij hoofdelijke stemming .met 165 tegen 3 stem men der onafhankelijken en één blanco aan genomen. De amendementen der sociaal democraten tot wederindiening van het re- geeringsvöorstel betreffende de volledige af schaffing van den adel, zijn verworpen. De adelijke namen blijven dus bestaan in Beie ren. Radek Is uit de voorloopige hechtenis ontslagen. Koltsjak heeft voor een overmacht van bolsjewistische troepen moeten wijken en 200 mijl terugtrekken. Het ziet er thans naar uit, dat Omsk weldra zal vallen en de bolsjewikl in Siberië de baas zullen worden. De Roemeensche troepen zijn Temesvar binnengerukt. Een brief van Hindenburg betreffende de verantwoordelijkheid voor den duikboot oorlog is gepubliceerd. Pruisen verzet niet zich tegen de zelf standigheid van Opper-Sileziï binnen het Pruisische staatsverband. Het Amerikaansche stoomschip Bag- lewood" is op weg naar Rotterdam voor de Thames monding op een mijn geloopen. Het congres te Luzern vereenigde zich met de eischen der üekrajine, Lodge de voorziter van de commissie voor buitenlandsche zaken en leider van de meerderheid iu den Amerikaanschen Senaat, heeft in een uitvoerige rede den Volkenbond ■een mislukte proef nut een edel doel genoemd en verklaard dat het ontwerp en met na me de artikelen 10 en 15 moet worden ge wijzigd voor het kan worden geratiliceerd. De Entente-commissie te Boedapest is begonnen met de bespreking van de regeling der Hongaarsche aangelegenheden. - Te Boedapest wordt nog heden de vor ming van een nieuw ministerie verwacht. Uit Weenen komt het bericht, dat de Roememërs voornemens zouden zijn om Boe dapest te verlaten, zoodra daar een definitie ve regeering is samengesteld. Ze zouden zich in dai geval achter de aihakeningslijn van 13 Novemoer terugtrekken. De staking in de Silezische kolenmijnen breidt zich uit. Er zijn in Japan arbeiderstroebelen uit gebroken wegens de hooge prijzen en 't oor iogswinst maken. Een regeeringsrapport doet mededeelin gen over de ongerechiigdheden der mealpac- ners-trusts te Ltücago. Groot Britannië keert terug tot het be ginsel van een klein vrijwilligersleger, gelijk voor den oorlog. Anatole trance wil, dat bij het onder wijs elke verheerlijking van krijgs- en militai re gebeurtenissen wordt nageiaien. De internationale arbeidsconferentle, bedoeld in het vredesverdrag is door Wilson bijeengeroepen. De internationalisatie van de haven van Dedeagatch wordt spoedig verwacht. RIJST. Ia aansluiting bij ae gisteren door ons ge publiceerde circulaire aan de gemeentebestu ren van den minister van lanüöouw, volgens welke 8000 balen rijst, waarover de Vereeni- gmg van Kijstpellera nog de beschikking had, zunen woraen aigeieverd aan de gemeente besturen ten behoeve van de zieken en zwak ken, verneemt men nader, dat de minister nog een verdere hoeveelheid van 10.000 balen rijst heeit aangekocht, welke door de rijstpel- lers zullen worden aangevoerd en die even eens aan de gemeenten ten behoeve van de zieken en zwakken zullen worden beschikbaar gesteld. ONS BROOD. Met ingang van 8 Aug. zal worden ver staan onaer regeeringsbloem een mengsel van36 pet. Amerikaansche bloem, 5 pet. ta- piocameei en 9 pet. gerstemeel en 50 pet. oloem verkregen door uitmaling op 76 pet. van buitenlandsche tarwe. DE AFZET VAN VISSCHERIJ- PRODUCTEN. Op de vragen van het Kamerlid A.i P. Staalman betreffende het Centraal Bureau voor den afzet van Visscherijproducten, luidt liet antwoord van den minister van Land bouw: „De totale bruto-winst, door het Centfaal Bureau voor den Afzet van Visscherijproduc ten gemaakt, bedroeg tijdens zijn werkzaam heid van vier-en-een-half jaar en over een omzet van rond 53.500.000 Kg. visch 495.093.78 of bijna 1 ct. per K.G. De to tale netto-winst bedroeg 158.577.14%, welk bedrag echter eenige vermindering kaa onder gaan, aangeziep nog enkeie posten 'zijn te vereffenen. Uit de netto-winst is betaald de koopsom ad 134.999 van het kantoorgebouw te Am sterdam. De netto-winst, in totaal door het Bureau gemaakt bp de leveringen van gebakken visch aan leger en gemeenten. bedraagt 8548.97 Deze minister is, daar de bepalingen voor de levering van visch door het Centraal Bu reau onder zijn ambtsvoorganger werden vastgesteld, niet gekend in de bepaling van het door hef Bureau genomen winstpercenta ge- Het winstpercentage op de levering van visch door het Centraal Bureau heeft in het algemeen geen invloed gehad op de prijzen van de visch „in 'n tijd, waarin een zoo groot deel van het volk gebrek leed door de hooge prijzen, der levensmiddelen." Het Bureau im mers distribueerde voornamelijk regeerings- visch. Aangezien voor deze visch maximum prijzen waren vastgesteld, kon het bedoelde percentage geen verhooging van de vischprij- zen ten gevolge hebben. Het winstpercentage, of juister het admi- nistratieloon, werd betaald door de gemeen ten en verhoogde dus de kosten van de distri butie, welke echter voor 9/10 deel door het rijk werden vergoed, zoodat de heffing van bedoeld percentage geen wezenlijke, doch slechts administratieve beteekenis had. Medio Januari 1918 waren de administra tie van het bureau 25 personen werkzaam. Het totaal bedrag der salarissen tot op het einde der vischdistributie aan administratief personeel uitbetaald beloopt 194.532.71%., De verliezen door de Vereeniging van Be- anghebbenden bij de Zuiderzeevisscherij ge- eden, zijn te wijten deels aan tekortkomingen in het beheer door de directie en het bestuur der vereeniging, deels aan ongunstige om standigheden voor den export van gezouten jarnalen na den oorlog, waardoor een be- angrijke hoeveelheid van dit artikel, in 't be zit der vereeniging, met groot verlies moest worden opgeruimd. De vordering van de vereeniging op het Centraal Bureau wegens de levering van ha ring in het voorjaar' va nl918, ten behoeve van de vischindustne van regeeringswege, werd, voor zoover zij als rechtmatig kou wor den erkend, voldaan. Over de öeiaiing van een betrekkelijk gering saldo, waarmeue üet Centraal Bureau met akkoord kon gaan, zal waarsctnjnlijk o ver eens temming met üen cu rator in net tailiissemeut der vereeniging worden verkregen. Zelis indien dit restant ten volle zou wor den betaald, zou de vereeniging eenter nog een tekort hebben van ongeveer rond 100.000, voornamelijk ais gevolg van de verliezen in haar handel in gezouten garna len, welken zij geheel op eigen risico heett ge dreven. In veroand met tiet voorgaande is het uiterst moeilijk, in overweging te nemen om uit de fondsen van het Centraal Bureau, dus uit 's rijks gelden, de verliezen van de le den te vergoeden." DE MAïSAANVQER. De Commissie voor den Graanhandel ont ving het volgende communiqué van den mi nister van landbouw: „Naar aanleiding van de destijds gehou den besprekingen over den import van 04,000 ton La Plata maïs, welke de regeering in de maanden October, November en December a.s. zal aanvoeren, heb ik de eer het navol gende onder uw aandacht, te brengen: Afge sproken was om, zoodra de benoodigde scheepsruimte om deze partij te laden, was aangewezen en deze cais door de regeering was gekocht, de gekochte partijen door mid del van inseürijvingen ten verkoop aan te bieden. De omstandigheden hebben mij tiians tot mijn leedwezen genoodzaakt, m deze plannen wijziging te brengen. Ten ein de meikschaarscnte, die ik vrees dat in den komenden winter zal ontstaan, zooveel mo gelijk het hoofd te bieden en het oploopen der melkprijzen zooveel mogelijk tegen te gaan, is net noodzakelijk, dat de melkvee houders de beschikking krijgen over kracht voeder. Ik zie mij daarom gedrongen om voor alles in de aanstaande wintermaanden een hoeveelheid van 60.000 ton La Piata- maïs onder de consumptiemelkers te distri- bueeren tegen den laagst mogeiijken prijs. Deze hoeveelheid zal verstrekt moeten wor den van de bovenbedoelde partij van 64.000 ton La Plata-maïs. Daardoor zullen vermoe delijk de eerste bezendingen tot 60.000 ton niet ter beschikking van den handel gesteld kunnen worden. Eenter stel ik mij voor, alles in het werk te stellep. om daarna, en zoo mogelijk daarnevens andere maïs voor den handel aan te voeren, om deze op de afge sproken wijze te verkoopen. Mocht b.v. reeds in de maanden October, November en De- sember meer worden aangevoerd dan de ge melde 60.000 ton, zoo zal dit reeds aan stonds ter beschikking van den handel ge steld kunnen worden. Het betreft hier dus een opschorting van de uitvoering van mijn oorspronkelijk plan." UITBREIDING VAN BEWAPENING TEGEN DE BELGISCHE INLIJVINGSPLANNEN. Aan den Koning der Belgen is het vol gende adres gericht: De Nederlandsch-Limburgsche Bonden der landbouwers, der werklieden, der midden standers, der werkgevers, der onderwijzers en der journalisten, te zamen tellende meer dan 40,000 leden, bijna allen gezinshoofden; achten zicli geroepen nog eens met klem en vrijmoedigheid hun stem te verheffen tegen de plannen of begeerten tot gebiedschen- nis, die onder Uw volk bij voortduring tot uiting worden gebracht. Zij z n ervan overtuigd, dat het niet den minsten 'twijfel lijdt, of hunne gevoelens worden door een nog grooter getal niet-gc- organiseerden en door de geheele Linjburg- ache geestelijkheid volkomen gedeeld. n Zij vereeren en huldigen Uwe Majesteit als hoofd en hoeder van het dappere, roem rijke, vrije, bevriende, naburige België. Zij beseffen en waardeeren de zorgen voor de bevestiging van Uw Koninkrijk. Zij stellen volle vertrouwen in de eerlijk heid en wijsheid, waarmede de wederzijdsche belangen tusschen beide volken zullen wor den geregeld Het kan hen zelfs tot vreugde stemmen te ervaren, dat Limburgers, die den geboorte grond hunner voorouders nog niet hebben vergeten, zich onder Uw verlicht bestuur zoo gelukkig voelen, dat zij verlangen zou den een deel van dien grond ia dat geluk te doen deelen. Maar zij verzekeren Uwe Majesteit plech tig, dat dit verlangen moet berusten op on kunde of misleiding omtrent de ware gezind heid van de Nederiandsche Limburgers en hier geen weerklank vindt. Welke banden er in lang vervlogen jaren ook geweest mogen zijn, het huidige Lim burg is onherroepelijk verbonden met Neder land en verlangt niet anders dan dit te blij ven. Zij erkennen geen enkele, strategische of economische, beweegreden voor inlijving van eenig Nederlandsch grondgebied. Als vrije mannen leggen zij daarvan voor Uwe Majesteit getuigenis af. Zij spreken, voelen, denken en zijn Neder landsch. Ais Nederlanders voelen zij zich fier en veilig en gelukkig onder het gezegend be stuur van hunne geëerbiedigde Koningin. Uwe Majesteit heeft recht te weten, dat hunne trouw aan Nederland verzekerd is en blijft. Een andere nationaliteit dan de Neder iandsche wenschen zij nimmer te aanvaar den. Dezelfde bonden schreven een adres aan de internationale commissie van veertien voor de herziening van het verdrag van 1839. NED. ARBEIDERS VOOR FRANKRIJK. De directeur van den Dienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling ves tigt de aandacht van werklieden, die voorne mens zijn of aangezocht worden, om in Frankrijk werk te zoeken, op de wenschelijk- heid, om niet in te gaan op aanbiedingen van particuliere bemiddelingsbureaux, alvorens daarover inlichtingen te hebben ingewonen bij het orgaan der openbare arbeidsbemid deling in de gemeente waar men woont. Uit officieele gegevens is gebleken dat zich in Frankrijk millioenen warwlooze gedemobili- seerden bevinden, die vóór vreemde werk krachten moeten worden geplaatst. Zoodra de mogelijkheid aanwezig is, dat bepaalde groepen van Nederiandsche arbei ders in Frankrijk werk zullen kunnen vinden, hetgeen b.v. voor landbouwkrachten niet uit gesloten is, zullen de arbeidsbeurzen daarover worden ingelicht. ALG. SYNODE DER NED. HERV. KERK. EEN TREIN IN VOLLE VAART GEPLUNDERD. Een goederentrein ia den nacht van Vrij dag op Zaterdag uit Antwerpen vertrokken, ia tusschen Mechelen en Vilvoorden op stout moedige wijze geplunderd1. Terwijl de trein in volle vaart in de richting van Brussel- Y\ est stoomde, zijn dieven op den laatste goe derenwagen gesprongen, hebben de deuren gecee. lelijk verbrijzeld en talrijke pakketten, manden en zakken nevens de spoorbaan ge worpen. I)e diefstal werd eerst te Brussel-West, bij de aankomst van den trein vastgesteld. m i °^eïzlook blijkt, dat een hoeveel heid kof lie, boter, geweefsols, chocolade, ver dwenen is, gezamolijk ter waarde van ver- Hi'heidouo duizenden francs. Men veronder stelt dut er een gnnsche bende aan het werk geweest is. Verschillende kisten werden nog langs dsi spoorbaan gevonden. Denkelijk had den, de dieven nog den tijd niet gehad1 om ze weg te bergon. i tikkelten hier en daar verloren wezen den weg aan do rijkswacht. Een zestal kerels werden reeds aangehouden. (L. N.) DE DUITBGHE GRONDWET KANSELIER IN EERE HERSTELD, ilot staatsblad maakt de nieuwo grondwet openbaar, die meteen van kracht i» geworden. De presideut heeft Bauer, die tot dusver mi nister-president hêette, benoemd tot rijkskan selier, De grondwetgevende nationale verga dering neet van nu af weer Rijksdag, Do Sta- f' uoomnuHsie, de vertegenwoordiging van de 'dsrogoêringen bij de regeering des rijks, ""H op te bestaan on is vervangen door don rnksraad. Da president heeft een besluit af- ,v*eudigd, dat bepaalt, dat alle ambtenaren van het tijk, dor gemeenten en van alle ande re openbare instellingen,'evenals de soldaten onmiddelijk den eed op de grondwet moeten afleggen. AMBTENAREN EN REGIERING IN JJELGIë. In de Kamer heeft de minister-president verslag gedaan van de onderhandelingen met de vertegenwoordigers van de spoorwegiie- den en den 'bond van ambtenaren van de partementen. Hij zegt, dat deze personen een bevoorrechte positie hebben in het zwaar be proefde België. Niettemin wordt een nieuwe salaris-regeling voorbereid en ze zal 1 Octo ber in werking kunnen treden. De minister president zegt, dat hij zal voortgaan aan het personeel aiie voldoeningen te geven, diq mo gelijk zijn. Indien een staking uitbrak, kon men slechts een beroep doen op de vader landsliefde van het spoorwegpersoneel. Het economische leven zou in gevaar gebracht en de taak van de regeering zou onmogelijk ge maakt worden. He minis ter-president deelt mede, dat dé arbeiders en het personeel gedurende het eer ste trimester voor meer dan 33U miliioen franc aan toeslag en premies gehad hebben. Ho Boir meent te weten, dat men in mi- nis trieelo kringen denkt, dat de stakingsbe dreiging misschien ten uitvoer gebraeht zai worden. Mun hoopt, dat het personeel zich rekenschap zal geven van de ontzaglijke fi- nanoieeie moeilijkheden, die het land door maakt. He regeering schijnt besloten onmid delijk voldoening te geven aan de oategorieën van urboiders, die er het meest voer in aan merking komen, terwijl de kwestie voor de anderen nog voorbehouden zal worden. ENGELSCHE HARING NAAR DUITSCHLAND- Woensdagavond j.l. is de Engelsche com missie uit den haringhandel op advies van de Engelsche regeering weer naar Nederland vertrokken om mot Duitsehe tussolienperso- nen over den haringimport te oonfereeren. Men heeft in Engeland, juiBt omdat deze stap op advies der regeering ia genomen hiervan groote verwachtingen. CV ïasuhü rij-Gourant.) GOEDKOOPE WONINGEN IN FRANKRIJK. De minister van Oorlog heef t bepaald, dat tot de vredes-organisatie van elik regiment infanterie zal komen ,te behooren één peloton zware mitrailleurs, waaruit bij eene eventuee- le mobilisatie drie peloton® geformeerd zul len worden, alzoo in oorlogstijd per bataljon infanterie, één peloton zware mitBailleurs. Alsdan zal bovendien aan elike compagnie infanterie toegevoegd worden twee groepen elk van twee lichte mitrailleurs. AFGEKEURDE MILITAIREN. Ingaande 1 September a.s. zal het vrijwil lig nadienen bij het vertrek met groot-ver- lof van eene lichting van voor den veld- dienst.ongesehikte militairen der Landmacht alleen dan zijn geoorloofd, indien door den daarbij betrokken Commandant op het be houd1 van den man bepaaldelijk prijs wordt gesteld. MET ONBEPAALD VERLOF. Morgen 15 dezer vertrekken de dienstpichtigen der lichting 1918, die in het tijdvak van 3 tot 7 Juni van het vorige jaar zijn ingelijfd, met onbepaald klein verlof. UITVOERVERGUNNINGEN. De N. U. M. brengt ter kennis van expor teurs, dat volgens een mededeeling van den minister van Financiën de geldigheidsduur van uitvoervergunningen niet geacht behoeft te' worden te zijn verstreken, indien de daar op omschreven goederen vóór den afloop van den termijn, voor den geldigheidsduur be paald, onder ambtelijk toezicht zijn ingeladen in het vervoermiddel (schip of spoortrein), waarmede zij, zonder overlading, naar het buitenland zullen worden vervoerd. n sum In de voortgezette zitting werd in behan deling genomen het rapport over art. 5 al. 5 A.R. De eerste conclusie om alles te laten zooals het is, werd in stemming gebracht en Verworpen met 12 tegen 6 stemmen. De tweede conclusie wilde art. 5 al. 5 le zen: Tot leden der Synode zijn benoembaar predikanten, ouderlingen en oud-ouderlingen. Deze conclusie werd aangenomen met 12 te gen 0 stemmen. De laatste conclusie om (voor 't geval art. 50 wordt gewijzigd) in dit art. nog in te voe gen 'de woorden: uit haar ressort te verkie zen, werd zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Tot leden der commissie voor het ontwer pen van een beteTe regeling der predikants- traktementen en ipensioenen werden benoemd de heeren dr. Weyland, E'ilerts de Haan en Veenman, Prof. Slotemaker de Bruine bracht de eindredactie van art. 02 al. 2 ter tafel', even als die van art. 50 al. 14, en van de daarbij behoorende veranderingen in de andere re glementen. De heer Eilerts de Haan stelde de eindre dactie van art. 5 al. 4 A.R. voor, evenals die van art. 5 al. 5 en art. 50 al. 3 A.R. Al deze redacties met de memories van toelichting werden goedgekeurd. De class, verg. v. Emmen wenschte voor het godsdienst onderwijs een algemeene wet en de benoeming van een inspecteur. Waar met betrekking tot het godsdienstonderwijs besloten is tot een enquête, werd dit verzoek thans voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van den heer Boe'ke te Beha gen om eene commissie voor de bevordering van gemeentearbeid te willen benoemen, in aansluiting aan het in 1910 door de Synode

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1