HEKHAIJMGSONL^RWIJS VOOR JONGENS EN MEISJES. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van OU DERS en VERZORGERS van KINDEREN, die dezen hei HERHALINGSONDERWIJS voor JONGENS en MEISJES wenscben te doen volgen, ,dat de gelegenheid tot AAN GIFTE daartoe zal bestaan, ook voor hen, die reeds in het vorig jaar aan het Onderwijs bcbbm deelgenomen, op DINSDAG 19 en WOENSDAG 20 AUGUSTUS a.s., de* avonds van 7—9 uur, ter GEMEENTE SECRETARIE. Het Herhalingsonderwijs zat omvatten: a. het lezen; b. het schrijven; c. het reke- aen; d. de Nederlandsche taal: e. de aard rijkskunde; f. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan, de beginselen der Fransche, Duit- sche en Engelsche taal; g. de nuttige hand werken voor Meisjes. Het schoolgeld bedraagt voor één kind ge durende den geheelen cursus 4.50, voor twee kinderen uit één gezin, gelijktijdig de school bezoekende, gedurende den geheelen cursu, per kind 3.voor elk kind meer. gedurende den geheelen cursus, per kina 1,50. Voor minvermogenden is slechts de helft en voor onvermogenden geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd, bij de aangifte het vaccinatiebewijs der leer lingen' over te leggen. Alkmaar, 13 Augustus 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DQNATH, Secretaris. Uitbetaling vergoed in aren wogeni kostwinner ©hap. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brenet ter kennis van belanghebbenden DAT DE UITKEERING DER VERGOEDING LOOPENDE OVER HET TIJDVAK VAN 6 AUG. TOT .EN MET 15 AUGUSTUS, ZAL PLAATS HEBBEN TEN STAD- HUIZE OP ZATERDAG 16 AUGUSTUS as. van 9uur voormiddag. Alkmaar den 14 Augustus 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. K ©rm b. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis DAT DE KERMIS DIT JAAR ZAL GEHOUDEN WORDEN VAN 23 TOT EN MET 31 AUGUSTUS as.; dat de regeling der standplaatsen en van etgeen verder met de kermis in verband staat blijft opgedi agen aan de gemeente-politie dat de 1 o tl n g van de niet verpachte standplaatsen zal plaats hebben aan het po litiebureau op Woensdag 20 Augustus a.s. des voorm. te 10 uur; dat de straat muziek beperkt wordt en behalve de verleende voortdurende, niet meer dan vijf vergunningen voor draaiorgels zul len worden uitgereikt: dat op MAANDAG 1 SEPTEMBER a.s., des morgens, een aanvang moet worden ge maakt met het afbreken en opruimen der kra men, tenten en uitstallingen, welke uiterlijk WOENSDAG 3 SEPTEMBER MOETEN ZIJN OPGERUIMD. Alkmaar. 14 Augustus 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. genomen 'besluit, «.&1 in handen der synode oommissie worden gesteld. Uit de rekening van de hulpbeurs over 1913, door de oommissie van bijstand inge bonden, blijikt dat de hulpbeurs thans 657 le den telt. Aian contributie werd' ontvangen 5580. De leden der oommissie van bijstand warden bij acclamatie herbenoemd. De vice-president deelde mede, dat tijdens de zittingen der Synode zijn ingekomen 90 en uitgegeven 484 stukken. Den secretaris werd dm-nk betuigd) voor zijn zorgvuldigen arbeid. De heer Kranke bracht een schrijven ter tafel over de pensionneering van godsdienst onderwijzers, om dat in het 'kerkelijk week blad op te nemen. Met dank aan den «teller werd dit schrijven goedgekeurd. De her Cremer gaf een concept van een schrijven aan classical» besturen over de na leving van het regL op de gen. kas. Ook deze circulaire werd goedgekeurd. Aangezien de heer Eilerts de Haan zitting zal nemen in de commissie voor de zaak der predikantstraktementen, werd hij op zijn ver zoek ontheven van het lidmaatschap van de commissie voor de herziening van het regle ment op de kosten van het bestuur. Nla rondvraag en resumtie der notulen sprak de voorzitter een woord van afscheid. In 'i bijzonder richtte hij zich tot de praead- viseurs, tot den secretaris en tot den vice- president. De laatste dankte den president voor zijne leiding der vergaderingen. Hierna werd de vergadering gesloten. RAAD VOO'R NEDERLANDSCHE KUNST EN LETTEREN IN DEN VREEMDE. Te Amsterdam is opgericht en gevestigd een Raad voor Nederlandsche Kunst en Let teren in den vreemde. De Raad stelt zich ten doei de nieuwe stroomingen in Nederlands kunstwereld in het buitenland te manifestee ren. Reeds werd de Raad uitgenoodigd door het Graphisches Kabinet Dir. G. B. Neumann ti Berlijn een keuzetentoonstelling samen te doen stellen van werken van moderne Hol- landsche schilders ten einde in verschillende groote steden in Duitschland te exposeeren onder boven vermelde directie. Een dergelijke uitnoodiging voor Italië is ook reeds ingeko men en wordt geleid door Arthur Petronio. Het secretariaat van den Raad wordt voor- ioopig waargenomen door Louis Saalborn, Alex. Boersstraat 23, Amsterdam. FRUIT. De Nederlandsche Vereeniging van Fruit- exporteurs te Tiel heeft in antwoord op een telegram aan den minister van landbouw be richt on Dan gen, dat de uitvoer van fruit nog steeds verboden is. Door tusschenkomst van de N. U. M. kunnen echter consenten voor uitvoer tot een onbeperkt aantai worden afge geven. De minister is voorloopig niet bereid, daarin wijziging te brengen, aocn hij behoudt zich daartoe alle vrijheid voot. VIEH MOORDAANSLAGEN TE ROTTERDAM. Het m Dinsdag een dag van, misdaad 01 ongelukken geweest te Rotterdam. Eerstens werd de bootwerker Duran vermoord bij een vechtpartij. Daarna stak op den Schiedam- eefcea Dijk een Engelscbman zijn vroeger meisje en haar tegenwoordigen beminde met een mes in de borst. Een andere moord is nog gepleegd op den Gedempten Slaak. Een beschonken bootwerker kreeg daar twist en één van hen, een zekere W. H. van V., bracht zijn tegenstander zulk een slag op het hoofd toe, dat deze bewusteloos ineenzakte. Toen een der omstanders hem naar zijn woning in de Laanzichtstraat bracht, bleek de man reeds te zijn overleden. Van V. is in verzekerde bewaring gesteld. Hij staat niet ongunstig bekend en zal waar schijnlijk weer op vrije voeten gesteld wor den, daar hij uit zelfverdediging gehandeld heelt De verslagene J. P. Mariens was gehuwd. SIGARENMAKERSSTAKING. In verband met de staking van sigarenma kers te Amsterdam, die een loonsverhooging eischten van 50 pet., had Woensdagmiddag te 's-Gravenhage een conferentie plaats tus- schen den heer Dresselhuijs, als voorzitter van het Noordelijk Verbond van Fabrikan- tenvereenigingen, en een tweetal gedelegeer den van den Nederl. en Christ. Bond van Si garenmakers. Naar men verneemt, is op deze conferentie dc eisch van 50 pet. loonsverhooging afge wezen. De fabrikanten stelden als voorwaarde, dat het werk te Amstèrdam onmiddellijk zou worden hervat. Indien de vakorganisaties een zoodanigen invloed konden uitoefenen, ver klaarde ae heer Dresselhuijs zich bereid, drie a vier dagen na de hervatting van den ar beid een Verbonds-bestuursvergadering bij een te roepen, waarop ook de afgevaardigden der organisaties zullen worden gehoord. Op deze bijeenkomst zal men dan nader vast stellen, hoe groot een eventueele bijslag zal kunnen zijn. DE MOORD TE ROTTERDAM, in verband met den moord op den boot werker E. H. Duran te Rotterdam wordt nog gemeld: De vrouw van den verslagene had twist met den buurman J. W. Merkensteyn over. kinderen die niet met elkander overweg konden. Op het oogenblik dat Duran er bij kwam, was zijn vrouw met Merkensteyn handgemeen geraakt. Bijna direct nadat Du ran, die zijn vrouw wilde helpen, zich er m gemengd had, trok Merkensteyn een knipmes uit zijn zak en bracht er zijn buurman een. üevigen stoot in de borst mee toe. Toen Du ran, die in het hart getroffen was, voorover was gevallen, liep zijn vrouw gillend de steeg uit en ontmoette juist twee agenten, die dadelijk overgingen tot arrestatie van Mer kensteyn. Het lijk van Duran werd per lijkwagen naar het ziekenhuis overgebracht. Groote bloedvlekken zijn op de muren van het poortje, waarbij de moord is gepleegd, zichtbaar. Het bloed is blijkbaar met kracht uit de wond ge spoten. Hoewel verscheidene personen gezien heb ben dat Merkensteyn zijn tegenstander een messteek toebracht, blijft deze hardnekkig ont kennen. Wel geeft hij toe met den verslagene te hebben gevochten, maar hij beweert niet te hebben gestoken. Het mes, waarmede de doodelijke stoot ia toegebracht, heeft de poli tie, hoewel er sinds vanmiddag naai' gezocht is, nog niet kunnen vinden. Men denkt dat een der dochters van Merkensteyn, die dadelijk nadat de moord gepleegd was de straat is op gegaan, het mes verstopt heeft. Zijn familie beweert echter van niets te weten. De verslagene, die 32 jaar oud is en vier kinderen heeft, staat minder ongunstig be kend dan de 64-jarige moordenaar, die even eens gehuwd is en negen kinderen heeft. TEGEN HET GEMEENTELIJK HALBEDRJIF. De R.-K- Vereeniging „De Hanse" de Ghrist. Middenstands-Vereeniging en de s-Gravenhaagsche Winkeliers-Vereeniging hebben aan den gemeenteraad van den Haag een uitvoerig adres gericht, waarin met tal van argumenten wordt aangedrongen op op heffing van het gemeentelijk halbedrijf. OVERHEDEN. Da gepens. brigadier-maj oor der rijksveld- wacht A. 'den Beider, is gistermorgen door den goederentrein, welke te 7% uur uit Haar lem vertrekt, aan den Brederode-weg onder d'e gemeente Heemstede overreden en gedood. De fiets van den overreden.» stond in de na bijheid tegen een boom. ARBEIDSGESCHIL. Een 55-tal werklieden der zeepfabriek Keu- chenius, aan het Z. B.-Spaarne, te Haarlem, legde Dinsdag op den zg. laat.sten kermis- maandag den arbeid neer. Toen zij gistermor gen aan de fabriek terugkwamen, bleef de poort gesloten en werd hun allen ontslag aangezegd. ONGELDIG VERKLAARDE RAADS VERKIEZING. In de jongste vergadering van den gemeen teraad van Smallinger'land is besloten, over eenkomstig het voorstel van. B. en W. van de beslissing van de Gedeputeerde Staten tot ongeldigveTklaring van de plaats gehad heb bende stemming in bet stemdistrict V (Draobstercoimpagnie)' en vernietiging van bun besluit tot toelating van alle raadsleden, niet in hoogar beroep te gaan bij de koningin. OPENLUCHT-THéATER TE ARNHEM. Gedurende de feestweek ven het vader- landsch historisch volksfeest zullen op het openlucht-théater op den Waterberg te Arn hem verschillende voorstellingen vlaats heb ben. De Echtenaren zullen opvoeren „De Jonkvrouwe van Echt", een ouae legende uit Limburg, waarin vele Limburgsdie gebrui ken ten tooneele worden gevoerd; het too- neel van den heer Schuitemaker uit Friesland komt met een stuk „Fryske Treu", terwijl Drente een vertocning zal geven van een .oud-Germaansche rechtspleging. ERGER DAN LAK. Men meldt aan de Maasbode: Nadat te Grevenlbioht tusschen verschil lende vereenigiuigen en een Belgisch elftal voetbal-wedstrijden hadden plaats gehad, werd het Belgische elftal overwinnaar. Opa der geleide van de muziek mot de vlag voor kop werden de Bel®©» naar de grens begeleid. Aan de grens verzoch'ïen de Belgen de Hol land sohe vla® te mogen meenemen en wat ge beurde. onder de oogen der Limburgers wetrd de Bollandsohe vlagverbrand. AUTO-ONGELUK. Te Botterdam kwam de chauffeur P. G. C. J. met zijn auto Woensdagavond den Noord- singel afrijden. Ter hoogte van de Zomerhof- brug moest hij, om aanrijding met een andere auto, die uit de Zomerhofstraat kwam en be stuurd werd door A. P. C., te voorkomen, naar links uitwijken. Hij reed daarbij het trottoir op, toen de kantoorbediende H. G. 8., gearmd met zijn meisje, V. M. v. A., passeer de. Beiden geraakten tuseohen de auto en de brugleuning beklemd. De jonge man brak het rechter dijbeen. Van het meisje werden beide beenen gebroken. Zij ia hedennacht in het ziekenhuis overleden. BRIEVENGAARDERS. De afdeeling „Noord-Holland" van den Bond: van Brievengaarders in Nederland heeft in een vergadering te Hoorn een motie aangenomen, waarin zij als haar stellige ver wachting uitspreekt, dat de commissie inge steld bij' Ministerieele 'beschikking d.d!. 28 April j.l. zoo tijdig met hare werkzaamheden gereed zal komen, dat o.m. de nieuwe salaris regeling, tegelijk met die van andere perso neelsgroepen bij. P. T. en T. op 1 Juli 1919 ia werking kan treden. Er wordt gewezen op den groeten achterstand, welke er in de 'brie- vengaardersgezinnen heer se bt en de onbillij ke achterstelling 'bij andere gelijkwaardige rij ksambtenaren. Ten slotte wordt in de motie een dringend beroep gedaan op de regeering en adminis tratie P. en T. daarin verbetering aan te brengen. KERKZITPLAATSEN VERLOOT. Omtrent deze te Barneveld gehouden ver loting wordt nog gemeld, dat het aantal va cante zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk al daar slechts 48 bedroeg, terwijl door 118 personen hiernaar werd ingeschreven. Geen wonder dus, dat de overgroote meerderheid der liefhebbers teleurgesteld moest worden. Zelfs waren er gegadigden, die een verlang lijstje van 20, ja zelfs van 30 verschillende plaatsen hadden ingediend en die er bij deze ietwat vreemdsoortige loterij locli met een „niet" uitkwamen. En dan klagen in andere gemeenten de predikanten vaak nog over een slechte op komst DE WRAAK VAN ZWEMLUSTIGEN De Amsterdamsche havenpolitie had gis teravond eenige jongens verboden te baden Dit verbod had de betrokken knapen in woe de doen ontsteken, en met veel versterking trokken zii naar de woning van den inspec teur der havenpolitie, den heer De Vrtes, aan den Westerdoksdijk. Deze woning werd met steenen bekogeld en ook de politieboot moest het ontgelden. Ontboden politieversterking kwam spoedig opdagen en ioeg dt menigte uieeen, waarbij van de wapenen moest wor den gebruik gemaakt. Gekwetsten waren er echter niet. Een van de belhamels is gearres teerd. Een ruit van de politieboot is ver nield. KAAS IN BEZIT OENOMEN. Naar het Haagsch Correspondentiebureau verneemt, is dezer dagen op lasi van den mi nister van landbouw bij een firma te Kat wijk aan den Rijn alle vóorfianden kaas In be zit genomen. Het nemen van dezen maatregel vond zijne aanleiding in de omstandigheid, dat die firma een partij kaas naar België had verkocht, terwijl door het bestaande uitvoer verbod een dergelijke uitvoer niet anders dan frauduleus kan geschieden. Het ligt in het voornemen van den minister ook ten aanzien van andere firma's denzelf den maatregel te nemen. DE MOORDAANSLAG TE HAAR LEMMERMEER. In verband met den.' gepleegden moordaan slag op den landbouwer O. Bus door den ar beider J. H. te Haarlemmermeer, deelt men ons nog het volgende mede: De dader, een 34-jarig ongehuwd' landbouwer. L. J. Zater dag, bij gelegenheid van de uitbetaling van het loon, zeide H. zijn dienst op; hij kreeg uit betaling tegen een daggeld van ongeveer 4.50 wat hij te weinig vond. Sommige an dere patroons betaalden meer en H. maakte er den landbouwer een verwijt van, dat deze zich niet zou houden aan de tusschen de or ganisaties getroffen loonregeling. Hij heeft daarop eem pas aangevraagd om In Duitschland1 te gaan werken. Dinsdagmor gen, ongeveer 8 uur, ontmoette hij zijn ouden baas en hij moet hem toen om 10 gevraagd hebben voor reisgeld, wat door den landbou wer werd geweigerd. Daarop ontstak H. in toorn en werd woedend; hij trok zijn mes (een groot bietenmes) en gaf zijn ouden pa troon vier messtekenwaarvan twee levens gevaarlijk moeten zijn. Men vreest dat een. der longen geraakt is. Bij zijn arrestatie is dit mes op hem bevonden en in beslag genomen. Tot dusver viel op het gedrag van H. niets aan te merken, hij stond niet ongunstig be kend. Echter moet hij nogal zenuwachtig van aard zijn en hij kon er zich, naar hij verklaar de, niet overheen zetten, dat zooals hij be weerde zijn patroon en andere landbou wers zich niet hielden aan de getroffen loon regeling. Zelf moet hij gezegd hebben, dat wat hij deed „een wanhoopsdaad" was. De toestand van den getroffene is nog vrij wel dezelfde; hi? moet nog niet buiten gevaar zijn en wordt nog in zijn woning verpleegd. TEGEN' FLESSCHENTREKKERIJ. In de Dinsdagavond' gehouden raadszit ting te Velsen vroeg de heer Netscher strenge maatregelen tegen eenige flesschentrekkers, die pas eenige zakenmenschen voor een partij zout en voor manufacturen hebben afgezet. De heeren wonen te Velseroord en Schoten en hebben hun telegram-adres en postbox te Haarlem. Spreker vroeg het publiek te waar schuwen door publicatie hunner namen. De voorzitter zegde toe dadelijk maatrege len te zullen nemen. DE LOONEN VAN ONGESCHOOLD TRAMPERSONEEL. Naar het hoofdbestuur der Ned. Vereen, van Spoor- en Tramwegpersoneel meldt, is aan den minister van Waterstaat verzocht om voor alle Tramweg-Maatschappijen, waar zulks nog niet geschiedde, het grondloon voor ongeschoold personeel vast te stellen. Er is daarbij aangedrongen dit grondloon te ver- hoogen tot 22 per week, overeenkomstig de elscheu daaromtrent door de pemraeeleu ge steld. DE SCHIPPERIJ VRIJ. Uit Tolkamer (Lobith) meldt men aan de „Msb.", dat de staat van beleg voor de schip- )erij is opgeheven. De schepen mogen weer dag en nacht doorvaren. De douanebootjes doen alleen maar dienst van hei Beneden- Speijk tot Millingen en hebben' er tevens voor te zorgen, dat geen vaartuigen het Vos- segat binnenloopen. SLACHTOFFERS DER ZEE. Van een troepje jongelui, die Dinsdagavond in zee bij Kijkduin gingen zwemmen, geraak te de 19-jarige M. Looije te ver van -de kust en verdronk voor de oogen zijner makkers. De zee trok sterk, ondanks de windstilte. Op het z.g. „stille strand", een kwartier van die plaats, verdronk Dinsdagmiddag een 12-jarige jongen. KORTE BERICHTEN. Wegens het overlijden van Andrew Carnegie, was gisteren de vlag halfstok gehe- schen op den toren van het Vredespaleis. De minister van justitie is voornemens zïch Zaterdag a.s., voor veertien dagen met verlof naar Zwitserland te begeven. 'r«\ 1 iici.iaI v int w UIT OUDE NIEDORP. Gistermiddag viel de arbeider C B. van het paard van den veehouder C. B., doordat het dier schrok. B. kwam. zoodanig te val len, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, waarbij bleek, dat een pols was gebroken UIT HENSBROEK. Na het geroezemoes van de driedaagsche kermis is thans de rustige rust in ons dorp weergekeerd. Vergeleken bij andere jaren was de kermis druk bezocht door eigenaars van spellen en kramen. Natuurlijk ontbrak in de zen tijd van luchtsport niet de luchtschom- mel van Lamot. Het bekende circus Blanus mocht zich vooral des Dinsdagavonds in een druk bezoek verheugen, het geheele gebouw was tjokvol. De kasteleins zorgden voor goede dansmuziek, wat door de danslustigen ten zeerste werd op prijs gesteld. De heele kermis had een prettig verloop en in de beste harmonie scheidde men Woensdagochtend van elkander. Slechts een zeer enkele in het loopen niet al te vast van stap en in het zin gen niet al te vast van toon. UIT SCHAGEN. De bouw van een Tehuis voor Ouden van dagen te Bussum is gegund aan de heeren Voorman en Tuinman te Schagen voor 86000. UIT OUDKARSPEL. De onderlinge ziekenvereeniging» „Hulp in Nood" vergaderde Dinsdagavond in het lo kaal van den heer Goudhuis. Medegedeeld werd, dat voor de jaarverga dering aftredepd zijn als bestuursleden de heeren Jb, v. Meura en J. Ooievaar en dat candidatenlijsten in de maand Januari kun nen worden afgehaald. Op voorstel van het bestuur werd besloten tot afscheiding van het steunfonds tot zoo lang er geen uniform-regeling inzake contri butie en uitkeering tot stand is. Uit de halfjaarrekening bleek een ontvangst van 1065,51 Ya, en een uitgaaf van 831, 88 alzoo een saldo van 223,63. Het totaal saldo is nu 1708,16. De reke ning is door de commissie nagezien en in or de bevonden. Voor een volgende rekening werd een com missielid aangewezen de heer C. Kuitwaard. Er zijn 113 uitkeeringen gedaan aan 39 ver schillende personen; aan 13 daarvan werd ook de eerste drie dagen uitgekeerd, omdat nog geen jaar sinds hun laatste ziekte ver- loopen was. Twaalf nieuwe leden zijn toege treden en 6 zijn zijn er uit een andere afdee ling ingekomen. Acht leden hebben bedankt, 7 zijn er vertrokken en 2 overleden. De heer Ruis bracht verslag uit van de te Alkmaar gehouden algemeene vergadering. Daarna werd op voorstel van het be stuur besloten de uitkeering voorloopgi voor de 5 wintermaanden te brengen op 1.50 per dag, wanneer met begin November de re servekas boven 1800 gestegen is. UIT HOORN. De harddraverij-vereeniging Hoorn en Omstreken" hield) gisteren een paardenkeu- ring ter bevordering van de paardensport en de Hoomsche paardenmarkt. De jury bestond uit de heeren F. M. de Leur te Hoorn, P. Jon- ges Dz., te Beemster en K. Schuytemaker te Hauwert. Aangeboden werden: Rubriek A: 4-jarige en oudere paarden, be tuigd en aangespannen, 18 stuks; Rubriek B: driejarige paarden, 13 stuks, rubriek C: 2Vz j- paardeu 15 stuks; rubriek D: 1 Yt jarige paarden 20 stuks; rubriek E: zware werkpaarden 5 stuks; rubriek F: Veu lens, 31 stuks. Bekroond werden in rubriek B: le pr. J. Helder te Berkhout, 2e pr. P. v. Kampen te Zwaag, 3e pr. D. Davidson te Blokker Rubriek C: le pr. C. Kaper te Zwaagdijk, 2e pr. A. Bakker te Beemster, 3e pr. C. Muys te Binnenwijzend. Rubriek D: le pr. J. Zijp, Abbekeric, 2e pr. G. Wonder, Berkhout 3e pr. Wed. D. Broers, Wognum. Rubriek E: le pr. W. de Hart, Blokker, 2e pr. A. Neuvel te Spierdijk, 3e pr. N. Boots te Wervershoof. Rubriek F1 e pr. K. Clay Jbz., te Baars- dorpermeer, 2e pr. J. Koopman te Nibbix- woud, 3e pr. P. Schipper te Baarsdorpermeer, 4e pr. J. Langedijk te Hoorn, 5e pr. K. Kor ver te Nibbixwoua. Rubriek A: le pr. S. Schaper te Groote broek, 2e pr. J J. Stroomer te Oudorp, 3e pr. J. de Jong te Hoogkarspel, 4e pr. Koele- mey te Blokker, 5e pr. D. Houter te Schellink- hout. Op de gisteren gehouden paardenmarkt waren aangevoerd 189 stuks Luxe paarden 1000.— k 1350—, werk paarden 40ö k 700 slachtpaarden 300 a f 500, Hitten 200 k 750, Veulens 200 a 300.— wfsflsdre bataljons zSJn varafefigdl en meer dan 2000 gevangene* gemaakt. Twaalf stukken veldgeschut en vele machinegewe ren werden buitgemaakt. De Britsche li nie aan de Dwina is 12 mijlen vooruitge schoven. DE TOESTAND IN HONGARIJE. BOEDAPEST, 14 Aug. De gisteren ge houden kabinetsraad, welke om negen uur ;s-avonds bijeen kwam, kon de beraadsla gingen eerst in den morgenuren beëindi gen. Een vereeniging met de socialisten is tot stand gekomen. Met groote beslistheid verluidt, dat de nieuwe regeering reeds is samengesteld en dat de namen der minis ters heden bekend' zullen worden gemaakt. Eigenaardig is, dat geen vertegenwoor diger der Szegediner-regeering een porte feuille in het flieuwe kabinet zou bekleeden naar met beslistheid wordt verteld. ONRUST IN OPPER-SILEZlë. BERLIJN, 14 Aug. In Beuthen in Op- per-Silezië is het op de weekmarkt tot uit spattingen gekomen. KOL^NNOOD TE MüNCHEN. BERLIJN, 14 Aug. Jn den winter wordt te München kolennood verwacht. Verschil lende scholen zullen worden gesloten en verscheidene bedrijven worden stopgezet. DE ADEL BLIJFT. BERLIJN, 14 Aug. In den Beierschen landdag werd het voorstel der sociaal-de mocraten tot afschaffing van den adel ver worpen. RADEK MOET DUITSCHLAND VERLATEN. BERLIJN, 14 Aug. De Du.tsche regee ring onderhandelde met de Russische Sov- je't-regeering over de verwijdering van Ra- dek uit Duitschland. De Sovict-regeering moet zich verplichten, dat Radek piet meer in Duitschland als agitator zal optreden. Telegrammen van heden. DE ENGELSCHEN IN RUSLAND. LONDEN, 17 Aug. (officieel.) In Noord-Rusland is een groote aanval der Engelachen volkomen geslaagd. Zes Bolsje- St 1 d III UWV BENOEMD. Tot hoofd der gemeentebewaarschool te Schagen is benoemd mej J. de Vries, on derwijzeres aan de Algemeene Bewaarschool alhier. HET FEEST VAN „KRACHT EN VLUGHEID." Nadat het corps een zeer leerrijke ochtend in Amsterdam had doorgebracht keerde het per sneltrein naar Alkmaar terug alwaar he* aangenaam werd getroffen door een bloemen hulde aangeboden door het College van Brandmeesters en van het corps Motorspuit I. Het corps werd gefeliciteerd o.a. door het dagelijksch bestuur van 't College Brandmees- 'telijke felicitaties van particulieren. Om 7 uur riep de commandant van het feestvierende corps een welkom aan tafel toe aan genoodigden en leden, terwijl gedurende den maaltijd menige toast op het corps werd uitgebracht. ij monde van den heer Jimmink werd aan den heer G.W. van der Veen, commandant van het corps een fraaie foto aan de leden aangeboden als bewijs van erkentelijkheid voor het goede dat hij voor het corps heeft ge daan. Na den maaltijd bleef men nog eenige uren onder gezellige kout bijeen. STEDELIJK MUZIEKKORPS. Gisteren heert ons stedelijk muziekkorps, on der directie van den heer H. A. Maas, deelge nomen aan het nationaal concours voor Har monie- en Franfare korpsen te Bussum, uit geschreven door het Muziekkorps „Harmonie Crescendo" aldaar. 'Aangezien ons muziekkorps reeds vroeger een len prijs in een le afdeeling veroverd had, moest het thans mededingen in de Af deeling van Uitmuntendheid voor Harmonie korpsen. In deze afdeeling, waarvoor zich drie korpsen aangemeld hadden, waren aan de mededingende vereenigihgexi, twee verlich te nummers ter uitvoering opgegeven, „Le dernier somimeil le la vierge" van M senet, en „Le retour an pays" van Mendels sohn. De eerste prijs in deze afdeeling, een zilve ren lauwerkrans, werd toegekend aan „Excel- sibr' uit Lemmer. De 2e prijs werd door geen der beide andere korpsen behaald en werd diensvolgens niet uitgereikt; terwijl de 3e prijs, een verguld zilveren medaille, door ons stedelijk muziekkorps verovera werd. Hoewel geen len prijs behaald werd, is toch ook deze overwinning een gelukwensch waard, vooral als men in aanmerking neemt, dat het korps voor de eerste maal streed in de afdeeling van uitmuntendheid. TOELATINGSEXAMEN RIJKSTUIN- BOUWWINTERSCHOOL. De aanmelding voor 't toelatingsexamen aan de Rijkstuinbouwwinterschool alhier is opengesteld tot 14 September, bij den direc teur der school, bij wien tevens inlichtingen betreffende het 'tijdstip en den aanvang van het examen, den aard van het onderwijs, be nevens het programma voor cursus 1919 1920 op aanvraag verkrijgbaar zijn. LICHT OP. Rijwielen moeten voorzien zijn van een brandende lantaarn gedurende de volgende uren: 1415 Augustus 8.56 n.m. tot 5.13 v.m. 1516 Augustus 8.54 n.m. tot 5.15 v.m. 1617 Augustus 8.52 n.m. tot 5.16 v.m. CONCERT. Zaterdag a.s., des avonds 8 uur, geeft het bekende solo-kwartet „Alcmaria", bestaande uit de heeren gebroeders Landman, Hooger- vorst en van Vliet, een concert in het café van den heer Vriesman, aan de Wilhehaina- laan. Het is te verwachten, dat vele zangfteffieb- bers daar heen zullen gaan, om dit mooie kwartet te gaan hooren. DE ALKMAARSCHE WATERRATTEN. Deze vereeniging hoopt Zondag 17 Au- stus a.s. haar eersten zwemwedstrijd te „ouden. Tal van medailles en kunstvoorwer pen zijn hiervoor beschikbaar gesteld, o. a. door het bestuur van de Bad- en Zwemin richting, door den badmeester, den heer Van Diepen, door de Sportclub van de vereeni- ho gebrekkighe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2