Cmts PaailesiiiiitrhE TE ALKMAAR, op Maandag l a.s. fó Luchtvaart. Sport Kunsten en Wetenschappen. Amsterdamsche Beurs NoordhellandKch Landbouwcrediot. OiiPiiingskoerNPii van hodm Marktberichten Advertentiën. Zweminrichöng kon de wedstrijd aiet natio naal zijn. Desondanks biedt het programma aardige afwisseling cn we kunnen dan ook een ieder aanraden Zondag eena te gaan zien wat door jong en oud op zwragebied wordt gepresteerd. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. VER'HOOGING PREDIKANTÉN-TRACTEMENTEN. Door een aantal leden der Ned. Herv. Kerk, alhier is onderstaand verzoek gericht tot het College van Kerkvoogden: De ondergeteekenden ovd"tuigd van Uwe volkomen instemming, hebben de eer U het volgende mede te deeïen: Veel wordt er gesproken, geschreven en ge daan, om de Predikantstraciementen te ver- hoogen. Ten zeerste waardeeren wij, dat door Uw College een duurtetoeslag van 300 aan ieder van on?e vier Predikanten gegeven is, maar U zult met ons overtuigd zijn, dat deze duur tetoeslag nog niet eens genoeg is, om het le venspeil van voor den oorlog nabij te komen. Eenige personen hébben thans uit het mid den der gemeente een bedrag van 1100 bij een gebracht, dat onder de Predikanten gelij kelijk is verdeeld. Wij zeggen gelijkelijk, om dat wij van oordeel zijn, dat een tractement nooit mag afhangen van het feit, dat Predi kanten zelf middelen bezitten. Zoo iets komt bij andere bezoldiging ook niet voor. Het trac tement of salaris is loon voor volbrachten ar- Het bedrag, door bovengenoemde leden bij eengebracht, is echter voor eens en daarmee zijn onze Predikanten dus op den duur niet geholpe.n Daarom wenden wij ons tot Uw geacht college met het dringend, verzoek de verhooging van het Predikants tractement al hier ter hand te willen nemen en te trachten het op een peil te brengen in overeenstemming met de eischen van den tegenwoordigen tijd en de waardigheid van het ambt. Wij zijn zoo vriji hieraan toe te voegen het oordeel in deze van den Bond van Ned. Pre dikanten. Deze Bond met zijn circa 900 leden zegt in een ontwerp reglement, bij de Alge- meene Synode der Ned. Herv. Kerk ingezon den, in artikel 4 en 6, het tractement van een Predikant bedraagt minstens 2500 met ge not van vrije pasiorie, benevens 10 tweejaar- lijksche verhoogingen van 200 gld. Bij gemis van een pastorie treedt een ver goeding in de plaats van de huur eener be schikbare woning. Voor het recht op periodie ke verhoogingen tellen alle dienstjaren in de Kerk mede, onverschillig in welke gemeente ze zijn gediend." Ook zijn wij zoo vrij te wijzen op de verga ring van Kerkvoogden en Kerkeraden op 7 Juli te Utrecht, waar de H.H. Snoeck Hen- kemans, Mortier en Prof. Visser hebben ge sproken over deze zoo dringende zaak. Ten slotte maken wij er U opmerkzaam op, dat vele gemeenteleden met ons een verhoo ging van den Kerkdijken omslag, om mede tothet bovengenoemde doel te komen, zich gaarne zullen laten welgevallen. Alkmaar Juli 1919. met de meeste Hoogachting (volgen namen der onderteekenaars.) DE E L T A. STAKING IN HÉT LUNAPARK. Gisteravond kwam de groote ontevreden' heid over de hooge entréeprijzen tot uiting. Eenige caféhouders sloten bij wijze van p: test om 9 uur hun zaken. Een aantal hou ders van vermakelijkheden verklaarden zich solidair en zoo kwam het, dat het geraas cn geroezemoes in het Lunapark een oogenblik verstomde. In optocht gingen de ontevredenen naar het bestuur der E.L.T.A. Daar gaven ze te verstaan, dat hun verdiensten door de hooge entréeprijzen te veel gedrukt werden. Aan de De Ruyterkade werd het bootver- keer met het oog op het sluiten van het Lu. aapark stopgezeT Eindelijk gingen de booten weer varen, maar toch bieef het „taai" op de E.L.T.A. De uitslag der conferentie met het bestuur was, dat dit toezegde, dat voortaan drie da gen in de week, te weten Maandag, Woens dag en Zaterdag, een goedkoopere entrée zal worden geheven, namelijk 50 cent. De ande re avonden wordt de toegangsprijs op 90 ct gesteld. Hiermede waren de pachters tevreden ge steld. Er zijn niet minder dan 76 pachters van café's op het Lunapark. Een aantal buitenlandsche vliegers gaat heden naar Soesterberg om daar de lunch te gebruiken en keert vervolgens per vliegmachine terug. Mevrouw Zorah zal hedenmiddag in het Kurhaus optreden. Daarvoor komt zij per vliegtuig van de Elta te Amsterdam, om op het Scheveningsche strand te landen. DE FARMAN „GOLIATH" VER TROKKEN. De Farman „Goliath", die eergisteren te Soesterberg landde, is gistermiddag 3 uur naar Kopenhagen vertrokken. „ALCMARIA" NAAR WORMERVEER. Gisteren kreeg het bestuur van „Alcma- ria" bericht, dat reeds a.s. Zondag 17 Aug, in Wormerveer moet gespeeld worden en wel tegen „Amstel". De wedstrijd zal plaats heb- »ben van 5—6 uur. Daar er om half drie een boot uit Alk maar vertrekt en om half acht een uit Wor merveer, is dit een prachtige gelegenheid voor de vele Alkmaarsche supporters, om „Alcmaria" Zondag naar Wormerveer te ver gezellen. Wij twijfelen dan ook niet of „Alcmaria" zal in den strijd door velen worden aange moedigd en dan behoort een overwinning zeker niet tot de onmogelijkheden. VOETBAL. ONS ELFTAL NAAR SCANDINAVIë. Een medewerker van de N. R. Ct. schrijft uit Stokholm: Het Zweedsche elftal kwam naar Hollanc met den moed van een leeuw en begon den strijd met bezieling en geestkracht, maar, he laasde gevolgen van de reis en het op treden van de Nederlandsche laatste kwartter, deden alle Zwi in rook opgaan. in he: ie hoop in 24 Zoodra men hiesr in Stockholm het elecbfle nieuws vernam, begreep men, dat er voor voetballend Zweden te doen stond verband met den tegenwedstrijd, die nu dezer in Stockholm gehouden zal worden „Ajax" kwam en toonde op zoo duidelijke wijze aan het Zweedsche publiek en aan de Zweedsche spelers, dat de Hollanders ook [oed voetbal kunnen spelen buiten Holland, /erder lieten zij zien, dat Hollanders voet bal spelen als ware gentlemen. In 't kort: elke Zweed wenscht een goed en gentlemanlike Zweedsche elftal te zien spelen tegen en te zien winnen van de Hol- landsche ploeg. De elftal-commissie heeft niet lang met haar keuze gewacht en heeft besloten dat het zelfde elftal, dat tegen Holland zal spelen, een week eerder tegen Amerika zal uitko men. Zij lette er bij de keuze wel op, ste- veige mannetjes te nemen, die toch ook over snelheid beschikken. Uit drie plaatsen stel de ze de ploeg samen. Als er zich geen buitenissigheden voor doen en als de heeren tegen Amerika niet al te slecht in vorm zijn, zal de volgende ploeg tegen Holland spelen: Zander (Gothenburg) Alb. Andersson H. Svensson (Gothenburg) (Gothenburg) G. Karisson Sandberg Wicksell (Stockholm) (Helsingborg) (Stockholm) Bergström (Stockholm), H. Karissohn .Göteborg), Svcdberg' (Stockholm), Hjelm (Göteborg), M. Sandberg (Göteborg.) Verschillende dezer heeren hebben in Am sterdam gespeeld, maar toch is hier en daar wel een zwak plekje verbeterd althans op pajn 'ier. »e verdediging, die gekozen is, is bekend als zeer sterk; elke Zweed hoopt alleen, dat zij niet het tegen-zich-zelf-doelpunten zal gaan herhalen. Mijn eigen opinie is, dat geen van de zes verdedigers overschaduwd kan worden door een ander Zweedsch speler. De voorhoede... dat is een waagstuk; maar ik wil er niet op vooruit loopen; de wedstrijd tegen Amerika zal de oogen nog wel openen en ik geloof wel, dat er nog wel eenige veranderingen in de linie zullen wor den gebracht. Den uitslag van den wedstrijd vermelden is heel moeilijk. Ik geloof, dat Holland een beter elftal in het veld kan brengen, dan dat wat Zweden in Amsterdam geslagen heeft, maar daar staat tegenover, dat de Zweden thuis spelen- en zij zullen wel zorgen, dat ze hun eigen toeschouwers een kleine overwin ning met het oneven doelpunt laten zien. Als Holland nog niet bekomen is van een mogelijk harden strijd tegen de Zweden, zal het voor de Oranjemannen in Kristiania niet gemakkei k zijn. Als uw landgenooten niet volkomen „fit and welF't in 't veld komen, vrees ik het ergste. De Noren zijn op eigen terrein niet voor de poes en spelen het ste vigst en het snelst van de dne Scandinaaf- sche landen. Geen elftal zal hen kunnen klop pen, dat niet volkomen lichamelijk toegerust en voorbereid is door een zorgvuldige trai ning; vooral niet als er gespeeld wordt op den steenharden grond van het Stadion in Kristiania. Zoowel Zweden als Denen heb ben er verloren en ik geloof dan ook, dat de kansen van dé Noren het best staan.. Wordt de strijd gespeeld op een goede grasvlakte, dan verandert de zaak, want wel meen ik, dat Holland een fijnere combinatie in het veld kan brengen. Ik twijfel er niet aan, of de Hollanders zullen keurig ontvangen woraen, zoowel hier als in Kristiania en ledereen wil niets liever dan een overwinning van de beste ploeg. DE SCHEEPVAARTBEKER-WED STRIJDEN. Hieronder laten wij den uitslag van de lo ting voor de Scheepvaartbeker-wedstrijden volgen. Zooals men weet, wordt de eerste ron de dd. Zondag 31 Augustus gespeeld. Van 9 tot 1Ü uur speelt V. V, A. (A'datu) tegen Racing Club Haarlem. Van KL/1 tot l U/* komen ia het veld: W. F C. (Wormerveer) en Football Club „Hilversum". Dan volgen D. V. S. (Rotedram) en A. F. C. (A'dam), welke clubs van 1114 tot 12 H spelen. De beurt is vervolgens aan 't G'voi (Hilversum) en Tubantia (Hengelo), die den tijd hebben van 12s/* tot 1»/*. Van 2 tot 3 spelen De Spartaan (A'dam) ne Z. A. C. (Zwolle). M V. V. (Maastricht) en Bredania (Breda) ont moeten elkander van 3'/* tot 4 V*- De wed strijd Go-Aflead (Deventer) tegen Noad (Til burg) is vastgesteld van 4 lA tot 5 Yi. Vervol gens is er pauze tot half acht. Dan komen in het veld Blauw-Wit (A'dam en De Storm vogels (IJmuiden). Blauw-Wit moet den Scheepvaartbeker verdedigen. Ajax speelt niet mee, en geeft dus haar kansen op den Scheltema-beker, voorloopig althans, prijs. In het geheel worden er den eersten dag der halve acht wedstrijden gespeeld. OM DEN ZILVEREN VOETBAL. Voor de wedstrijden om den Zilveren Voetbal, die Zondag 31 dezer, 7 en 14 Sep tember op het terrein van „Sparta" te Rotter dam gespeeld zullen worden, hebben tot nu toe de volgende vereenigingen ingeschreven: „Willem II" (Tilburg); „U. V. V.'?(Utrecht) „Hercules" (Utrecht); „V. O. C." (Rotter dam): „Quick" (Den Haag): „D.F.C." (Dor drecht); „H. B. S." (Den Haag); „Sparta" (Rotterdam); „S. V. V." (Schiedam); „Feij- enoord" (Rotterdam) „R. F. C." (Rotter dam); „Concordia" (Delft); „V. U. C.(Den Haag), afdeelings-kampioen tweede klas N, V B. „B. V. V. ('s-Hertogenbosch), afdee lings-kampioen 2e klas N. V. B. De deelneming aan de wedstrijden is to 16 vereenigingen beperkt. De inschrijving sluit 15 dezer. Houdster van den Zilveren Bal is „H. B. S" (De O. C." Den Haag) en van den Revue Beker (Rotterdam). EGMONDSCHE KUNSTKRING. Naar wij vernemen zal op Zaterdag 16 Augustus in het badhotel „Welgelegen" te Egrnond aan Zee de tweede kunstavond van de Egmondsche Kunstkring plaats vinden. Medewerkenden zijn: Di Moorlag, sopraan zangeres, Hendrik C. van Oort, baszanger en Joh. Röntgen, pianist 1 Ter uitvoering zullen komen o.a. liederen van Schumann, Schubert, Löwe, H. L. van Oort en Joh, RCtatgea, een klavienrtukieu van R. Schumann (Etudes symphonigne), lésar Franck, Henriette Bosnians en Joh. Röntgen. De pianist Joh. Röntgen zal een Blüchner- Oencert-Vleugel uit het pianomagazijn P. Th. Ypma, Langestraat te Alkmaar, bespelen. N.V. HET „HOLLANDSCH TOONEEL". Het Tableau de la Troupe van de N.V. „Het Hollandsch Tooneel" is voor het aei- soen 1919—1920 als volgt samengesteld: Directeut Louis de Vries, letterkundig ad viseur Jan Fabricius, secretaris H. K. Teune, administrateur J. v. d. Velde, regisseuren Louis de Vries, Jan Fabricius, Frank Luns, Eb. Ermann, E. W. de Blauw, Elias van Praag. Spelenden: Louis de Vries, Eb. Erfmann, Elias van Praag, E. W. de Blauw, Charles Mögle, Sam de Vries, H. K. Teunc, Julius - Arbous, Johan te Duyn, Dullee, Brongers, Jean Stapelveld, Gerard Philip de Vries, Charles Specht, Wechel, George Verenet, Willy van Du Willem van der Hoog, Guillaume Jan Grader, R. v. d. Hilst. Aleida Roelofsen, Mien Erfmann-Sasbach, Lena Kley, Guusje van Gelder, Sarah Hey- blom, Betty Vink, Alida Crok, Enny Rerald, Lize*van der Raay, Annie van der Naaten, Maria Pedri, Cato van Praag Rentmeester en Tilly Molt. Decorateur O. Dullee, kapper D. H. Mf- chels, costumier A. Sernee. Het repertoire bestaat uit de navolgende stukken: „De Schepper" van Hans Miiller, „Lore Brabant's Noodlot" van Hermann Reichenbach, „Oom Wanja" van Anton Tschechow, „Aan den Vooravond" van Leo Kampf en d'Humieres, „De Verloren Zoon" (Pantomime) van Corree en Wormser, „H'in- rlch Lomsen" van Erick Schlaicker, „Het Duel" van Henri Lavedan, „Petard" van loop van het seizoen als bizonder voorberei de voorstellingen een treurspel van Vondel en een blijspel van Shakespeare zullen wor den gegeven, Van net oude repertoire zijn gebleven„De Familie Lehmann" van Hermann Reichen bach, „Voerman Henschel" van Gerard Hauptmann, „De Dief" van Henri Bernstein, „De Fabrieksbaas" van H. A. Jones, „Sitn- son" van Henri Bernstein, „De Rechter van Zalamea" van Galleron de la Barca, „Nar- ciss" van A. Brachvogel, „De Spaansche Vlieg" van Arnold en Bach, „Mijn Baby" H van Hennequin en van Hennequin. „Niets te Declareeren" van 13 Augustus 1919. Opgave van I 80*/, Mtefedeelïngaa yea Deodwdeg 14 Aug. 1919. Culturen iets lager. Scheepvaartaan- deelcn vast voor Holland Amerika lijn en Kon. Ned. Stoomboot. Oliewaarden iets la ger. Amerika onveranderd. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen hiermede ter alge- meene kermis, dat zij bij hun besluit van heden vergunning hebben verleend aan L. COHEN, koopman en fabrikant aldaar, tot het oprichting van eene inrichting tot het fa- briceeren van goederen, van jute- of andere stoffen, waarin 5 electro-motbren elk van V, P.K.. voor het drijven van 5 naai- of 6top- macnines, en 1 electro motor van 1 JP.K. voor het drijven van een gesloten klopma- chine, in het perceel ACHTERSTRAAT, Wijk B, No. 10. Alkmaar, 13 Augustus 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 13 Aug. Constantinus Johannes, z. van Jean Francois Charles Baesjou en Maria Boon. 14 Aug. Sara Fokelina, d. van Foppe Lawer- man en Magdelena Gerritdina He lena van der Veen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 14 Augustus. Medegedeeld door bet Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 15 Aufe. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van de nbarometer 763.2 Maastricht. De laagste stand van den barometer 753.1 Memel. VERWACHTING. Zwakke tot matige Zuidwestelijke tot Wes telijke wind, half tot zwaar bewolkt, wellicht eenige regen met kans op onweer, iets koeler. ALKMAARSCHE EXPORHrVEILINO ALKMAAR, 13 Augustus. In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 15.80 23.50, 2e soort 9.50 13.50. Roode kool 5 h f 9.80. Gele kool 4 h 6.10. Wortelen per 100 bos 3 6.20. Rabarber per 100 bos f 3.20 h f 6.80. Uien per 100 bos 3.60 h f 8. Slaboonen per 100 K.O. 12.20 14.80 Andijvie per 100 stuks 1.20 h f 4.90. Doperwten per 100 K.G. 8.40 h 18. Kropsla per 100 stuks 2.30 h 5.40. Komkommers p. 100 stuks 5.20 h f 14.80. Postelein per ben1 0.58 h f 0.90. Snijboonen p. 100 K.O. 18.20 31.20. Spinazie per 100 K.G. 8.80 h f 16.40. Selderie per 100 bos 0.40 h f 1.10. Tuinboonen per 100 K.G. 1.70 a 6.30. Tomaten per K.G. 0.10 h f 0.17. Roode bessen per K.G. 0.79 f 0.99. Appelen per K.G. 0.12 h f 0.29. Peren per K.G. 0.10 0.72. ALKMAAR-» 14 Ang. Aardappelen: groote f 7 h f 7.70, drielin gen 2 h f 3.30, kriel 1.60 h 1.80. AMSTERDAM, 14 Aug. 1919. De aardappelenprijzen waren heden: Andijker muizen 4.80—/ 5, blauwen tot 6.20, bonten 6.200.40, eigenhei 'ijker muizen 5, mers 55.25, Langedijke: Schoolmeesters 5.405.80, Friesche bor- ;ers 3.754.40, Friesche blauwen 5.50 ot 6, muizen 4.25, Ijpolder borgers 4.254.60, Hillegommer eigenheimers 6—6.50. Aanvoer 10 ladingen. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 13 Aug. 1919. Heden besteedde men voor: Blpemkool I 22, II 15 h 16, III 10 Roode kool 6 a 6.25. Witte kool 5 h 6. Aardappelen: Schotsche 3.75, Koksche 3.75, Blauwe 4.40. Slaboonen 1.95. Veilinevereeniging „de Zaanstreek." ZAANDAM, 13 Aug. Peen 1013 ct. per bos, selderie 1 Yt3 ct, per bos, pieterselie 23 Y ct. per bos, uien 4Y7 ct. per bos, roode kool 1316 ct. per stuk, savoye kool 812a/2 ct. der stuk, kool rapen 5Y—S ct. per stuk, snijboonen 6Y tot itabi p. p postelein 22 Y> 10" ct. per pond, slaboonen 5 Y,71/2 ct. p. p tomaten 1320 ct. p. p., suikerperen 12li ct. p. p., postelein 22Y, ct. p. p., komkom mers 510% ct. per stuk, komkommers I 13 ct. p. st., andijvie 1.10—3.50 per 100, sla 1.502.50 per 100, spinazie 3442 ct. per ben. NOORDSCHARWOUDE, 13 Aug. Aardappelen: Schotsche muizen 7 7.70, Koksianen 7 7.10, Schoolmees ters 7 a 7.90, Duken, 7 h f 7.10, Drie lingen 2.20 h 4, Eigenheimers 6.90 7.20, blauwe 8.50 9.50. Wortelen 1.50 h f 2.10. Roode kool 5.70 h f 6.90. Gele kool 7.50 h f 7.80. Witte kool 3.80 4. BI. kool 19.50 a 22.80 per 100 K.G. WARMENHUIZEN, 13 Augustus 1919. Vroege aardappelen: Binnenland groote 7 h f 9.40, Drielingen 1.90 h f 4.30: Buitenland 7, Eigenheimers 6.50, Blauwe aardappelen 10.50, Kriel 1.80, alles per 100 K.O. ZWAAG, 13 Mei 1919. Veiling Bangert en Omstreken. Prijzen waren heden: Roode bessen 20—26 ct., prelefik bessen 40 tot 46 ct.. witte bessen 14—18 ct., pruimen 3846 ct., peren 9—21 ct., appelen 1520 ct., perziken 35 ct., slaboonen 310 ct, tomaten 9—12 ct., komkommers 7—12 ct.. uien 3—5 ct., morellen 10—12 ct., druiven 50—65 ct., frambozen 5565 ct. PURMEREND, 12 Augustus 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.65 h 1.77 H p. zak 25 K.0 Tuinboonen 0.43 per zak 15 K.G. 91dboo<r«t 1.85 g 2 per zak 15 K.Ö. Snijboonen 1.40 h f 2.30 per zak 15 K.G. Doperwten 4.30 h f 4.80 per 100 pond. peren 0.16 h f 0.50 Vppelen 0.22 a j Handel matig. PURMEREND, per Appelen 0.22 0.54 per K.0 13 Augustus 1919. Op de Augurkenveiling werd verhandeld: Grof 0.871 1.04, basterd 1.36 h 1.50, stek 0.31 h f 0.32, boommen 0.58 k 0.66, per mand 6 K.G. inhoud. Handel zeer vlug. BROEK OP LANGEND IJK (Langedij- xer Groenteveiling), 13 Aug. 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 13.10 21.30, 2e soort 5.30 h 11.70. Roode kool 5 h f 6.70. Gele kool 5.70 h f 6.10. Witte kool 2.60, per 100 K.G. Wortelen 1.40 k 1.70 per 100 K.O. Aardappelen: Buitenland 7, Schotsche 7 h f 8.20, Schoolmeesters 7 h f 7.80, Blauwe 9.60 h f 10.90, Eigenheimers 4.80 h 7.10, Drielingen 2 h 4, kleine 1.20 h 1.40, alles per 100 K.O. Slaboonen 11 per 100 K.G. Aanvoer: 4925 st. bloemkool, 97425 K.G. roode kool, 1500 K.G. witte kool, 5350 K.G. gele kool, 19425 K.G. wortelen, 96775 K.G. groote aardappelen, 3900 K.G. Drielingen, WIJDENES, 13 Aug. Veiling Tuinders- belang. Roode bessen 25—26 ct., kruldeniersperen 16— 17H ct., fransche suikerperen 8^—9 ct., morellen 4 Y7 ct., apelen 1317% ct., sla boonen 67 ct., alles per pond. VENHUIZEN, 13 Augustus. Veiling de Zuiderkogge. Aardappelen Muizen 3.50, blauwe 4, Eigenheimers 3.50 per 50 K.G. Roode bessen 49.40 h f 50.50. Peren 10.90 h f 34.60. Appelen 26.90 h f 29.20 per 100 K.O. ©p den 23 Augustus 1919 hopen onze geliefde Ouders P. KOSSEN Klzn. en C. KOSSEN QUAK hunne lï1/2-J»rlge Kclitvereeul- ging In stilte te herdenken. Hun dankbare Kinderen. Koedijk, 14 Aug. 1919. Qetrouwd: JAN LU1TINO en CORRIJ MET, die, mede namens' wederzijdsche familie, hun hartelijken dank be tuigen voor de vele blijken van be langstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Alkmaar, 13 Augustus 1919. Qetrouwd t 8. M. ZECKENDORF en EVA VLESS1NO. De heer en mevrouw ZECKEN DORF—Vlessino betuigen, ook mede namens wederzijdsche fami lie, hnnnen dank voor de vele blij ken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 14 Aug. Getrouwd: J. Th. NETTEN en A. J. W. SWART, diemede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank be tuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. 14 Augustus 1919. De Heer en Mevrouw LAWER- MAN-VAN DER VEEN geven kennis van de gebnorte van hunns Dochter Alkmaar, 14 Augustus 1919. Fnidsen 82. GEBOREN Dochter van J. VERWEEL en C. M. VERWEEL- Bruoman. Stompetoren, 14 Aug. '19. Voor de vele blijken van be langstelling ondervonden bij de geboorte van onzen zoon, betuigen wij onzen hartelijken dank. OERARD CLOECK. JO. M. J. CLOECK— Keuzekamp. Alkmaar, Augustus 1919. Daar het mij onmogelijk is bij ,mijn vertrek naar Winkel alle oud patiënten en bekenden goeden dag te zeggendoe ik het langs dezen wegtevens met dank voor uw aller hartelijkheid en sympathie, die mij het leven en werken in Heiloo, Limmen en Akersloot aan genaam maakten. Zuster VAN AMSTEL ADOLF. Bij vonnis der Recht, bank te Alkmaar van 7 Augustus 1919 is l}et lalllUae- ment van JAN KANSEN, tuinder te Uitgeest, wegens gebrek aan voldoende baten OPGEHEVEN, De curator Mr. J. VERDAM, Adv. an Proo., Alkmaar. beid- J J LJ1 J L An4fAAr\ fJlTOtn 11 ff lfl CY mugic, uv, xiVUU STAAT-SLEENINOEN. NEDERLAND. pCt. Obllg. N.W.S. v. 1000 1918 3 Oblig. N.W.S. no 500/1000 1917 4K dito van f 1000 4 Oblig. dito 3H dito dito 3 eert. dito 2M Ned. Ind. 1915 f 1006 5 dito 1916 f 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrijo Kronenn JatMjnQ 4 RUSLAND. ObL 1906 fra. 2500—5000 5 Iwtngorod Dombr. OR. 625 4H Nicolai Spw. <C 100 4 Oeconsol. 1880 OR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Go. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Spw. Ie serie 1904 4 Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 3 Rotterdam 1915 5 Bank. en CredieLleatellingen. Amsterdamsche Bank Nederhndsche Bank C. v. A. Rotterd Bankver. Aand. Vorige koen 931/, 85»/, 81 66V. 59»/g 51 967/, 93 V* i'.Zè 23 ik 28 Vu 22 Vu I 231/, 23Vi. j 221/, 521/, 93Tfr 857/, 81 078/9 59 V, 511/, 96 93 V« 18V« 3»Vu 22%, 23«/m 24 221/, 52i/, 93 94*/, 95 V, A Spoorwegen. I HolL Uzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. StaaUsp. ObL 5 My. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 4K Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (f 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 254 Prolongatie pCt. i 997/, 199V, 1509/, 96'/, 95V, 86»/, 105U/U 68lVi, 41/, 1997', 200 150»/, 961/g 951/, 86»/, Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. G. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. My. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult, Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lyn A, id. Gem. Eigendom A. HolL Stoomb. My. Aand. Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand.- Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scbeepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli'Maatschappi) Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij. Aand. Insulinde OUoiabriokan Vorige koers 981/, I2»/U 211/, 22%, 54i»/w 141/, 11 1051/, 287/1, 1391/, 1607/, 1361/,* 131»/, 1126/, 61»/). 1661/8 349 752 102 186 343»/, 2961/, 292 582 V, 2301/, 294»/, 247 108»/, 465 440 227»/, 345 205 2581/, 247»/, 248 3001/, 3171/, 354 V, 332 5991/, 265 343»/, 560 281 121/, 211/, 23 54i/, 13»/, 10«/g 281/, 134»/, 160 135 131 1101/, 59 1661/, 3461/, 7501/, 102 187 342 2931/, 2891/, 577 231 293 249 469 442 228 345 202 264 253 304 318 354 SARA FOKELINA. JOHANNA,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3