lifts, Leerling of guwderd Leerling net Burpioi r- Rottii JONGEN gevraagd Er wordt iemand gezocht, Buitengewone Vergadering Clir. Nat. Wam,liooil Bruine Inmaakpolten Stereliseerketeis Snljboonmolens te huur. Simon Trijbetz larralzen, Kermis Maandag 18 Aug. 1919 Harddraverij De Egmondsche Kunstkring Kit H AL 25 ct. Kinder-Voorstelling. DB LANGE i DB MORAAZ, Alkmaar. zaken op 18 sa 19 lig. Ilorschmaeiimes JS". MCSESTE" Jar, OP UW ONTBIJTTAFEL altp Ie». Sill- (h lÉibcli eon Dienstmeisje. v$ P8T Sterellseerilesschen U E Verleend crcdleten onder gunstige voorwaarden. afwezig. GESLOTEN zullen zijn. 3MEoxx g"©aft tlaans algemeen do voorltenr aan X:o. all© goede zak.©n voorhanden. groot IIELREJMIUIS, Alkmaarsehe Bazar. net dagmeisje. lOEVBAAGl) Itootsior J. B. PCrERKAMPStalhouderij. kiiidorledikaiit of schommolwieg MOTORPAK. ttevr. tor overname 3E3C O T H. B KNUPPEL, Breedstraat. Botuloivl logé of pénsion. eenv. deg. pension Hoezee tis nu weert oude doen i naCDALENHNSTRAAT bil bat Hal. ZwBin-Cluh „Da Aikm. Waterratten". Zwemwedstrijd In da Aikm. Bad- en Zwem-Inrichting. oi prijzen ra f 40, 25, 20,- 5. Egmond aan Zee. Zaterdag 16 Aug., KUNST - AVOND. Schoencream mei do roodo poli kaan SIMON TRIJBETZ, Bloemen in potten JOH. SCHUIT, -li Morgenmiddag Ll M. KATER. Breedstraat A 10,_ _xTelefoon 120. Voor handkracht vanaf 1160 voor motor of rosmolen met enkele en dubbele reiniging vanaf f225.—. Wanmolens vanaf f65 Rosmolens oen en twee paards f 200.-. f f EIS ZINE-MÖ TOR EN vervoerbaar van 2 |2 tot 10 P.K. Levering op proef. Smederij van Landbouwwerktuigen, VIERSTATEN ALKMAAR. HET HOORT ER BIJ. Automobielen Nog slechts senlgB Dames- en Heeren-Rrjwlelen ter opruiming. T. IS-oeman, ÏTel. f248., C. EEKEN, Oudegracht 229. HELtllls. COSTER ZOON, :er fli ALKMAAR,- is van 15 24 Augustus om dlract In dienst ta treden een bekwaam TE KOOP: "X'O JUK-OOp 30,000 pond best gewonnen voor den WINKEL en LOOP WERK. of opname ala betalend logé van 2330 AUO, Brieven onder letter IJ 665 aas bet bureau v, d. blad. DE PLANTA 15 VRU VAN RANTSOEN! l t% geheel compleet f 11,—. op ZONDAG 17 AUGUSTUS M9 Badhotel Welgelegen. MEDEWERKENDEN Dl MOORLAG, Sopraan HENRY C. VAN OORT, Bas JOH RÖNTGEN, Pianist Magdalenenstraat. In ®ïl© aeorten Zaterdag op de Steononbrug van 5—7 uur e gezamenlijke Alkmaarsehe Schoenmakora-Patroona- en Wlnkellertvereenlglng en de Lederhandel berichten dat aanbevelend, (Open en gesloten wagens) LUXE WAGENS voor verhuur. MOTOR-, AUTO- en RIJWIELBANDEN. «BOSCH BOUGIES f 2,50. Telefoon 108. Telefoon 108. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. «|P f KI Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. .w: j^WiM(Ss'A»5S4aK—■-- •- -.«uw, ■"-■v -L-- Hille's erieure Beschuit. op den be»ten stand van Alkmaar, Langeetraat, «««it de Alkmaarsehe Bl( W, DL"WAAL, Snaarmanilaari 110, Alkmaar. zeer oscoop, gevelbreedte ecclukt voor 7 meter, Lunchroom totale grootte of Melksalon. are 31 centlaren. Te bevragen bij Direct to nauraartlen, Verdronkenoord No. 107, knnueu nog TW1SE NETTE geplaatst worden. Wegens huwelijk van het tegen woordige VRAAOT Mevr. KRAK, Voordam C 9, tegen 1 October URVIUAUD een Adreas Verdr. Oord 119. Gevraagd een flink voor dag en nacht. SPOORSTRAAT 34. voor TrtJdag en Ziilerdag. Adrei W. O. E. VALK, Houttll. voor heele of halve dagen, bij K. DE VRIES, Laat 180. Terstond gevraagd een Rijwielhandel A. LELQWATER, Hoogstraat 1. (ongehuwd), ook kunnende GRAS- MAAIEN, een zoo goed ala nieuw voor billijken prijs en aan htlzelfde Adrea een zoo goed ala nieuw Adses te bevragen bur. v. dl. blad. He klMa U.J1.U.M. la Alkjuaar. Brieven aan paatorie SCHER- MEKHüKN. TE KUUP-GEVRAAGD een koopprijs ongeveer 5 Ik f 0000. Brieven onder no. K. 694 bureau van dit blad. (ook Dij geileeltcu) bij K. PLQUIJEK te Grootschermer. TE KUUP ö'EVKAAÜU een goed onderhouden utADiJttt a- UJKNI voor tweellug. Aan hetzelfde adrea te koop aan* geboden een zoo goed als nieuwe KINDERWAGEN, nieuw model. Brieven ouder letter H 693 bur. van dit blad. TE kOOl'i Bij Alkmaar een leegstaand BUR- UL1< WUUNHUIS met groote SCHuURen een leegstaande BUL KEN WUN1NU met 5 11.A. Land en 100 gebruikte erwteuruiters, Te bevragen bij J. U F D A M, Vier Stalen, Alkmaar. (J1JHEMA AMEUJUJAlft. die zich belasten wil met liet le veren en scherp honden van Lepelboren voor machinale hout bewerking. Zich te vervoegen bij C. BOTS, Heerenstraat 6, alhier. voor lOOOö ri}G|A,U E K per week r« den pr(|« vim 1 40, tot t BS,—. Kwaliteit S4ÜAREN aan hetzelfde adrea. Blokkenpersen en een Kerfbank te koop en ge- sneden TA it Alt h t l.jao per pond. N. BUROERINÜ, Oroot Nleuwland 35. JUFFROUW (P.O., 35 j.) vrnngt te ALKMAAR of OMSTREKEN op morgen (VrtjdHg) 'a middags van 5 tot 7 uur. van den op VKIJUAO IS AUG. In de BOVENZAAL Chr. School, Doelenstraat, 's avonds 8 uur. Toegang voor geestverwanten. Namens het Bestuur. G. v. TIEL, Secr. mörïnT Römt\ f 1. Solled Mooie Gramophoon- platen vanaf 75 cent en Sollede Qramophooni vanaf f 17.50. Repareeren. HOOGSTRAAT 3. A. DEKKER. 2 liter «5 75 85 ct. met inbegrip van gummiring. in alle maten. Aanvang uur. Toegaiigiprlja SOcta.j kinderen beneden 16 jaar 25 cti. Bnellwemmen, Schoonzwcminen, Fopdulkeu. Nat afloop uitreiking der prijzen. van paarden onder den man, uit de gemeente, Aangifte namid. 1 uur bij den Heer G. J. MOSCH, Café „de Lindeboom." 's avonds 8.^5 uur. PROQRAMMALiederen van Schumann, Schubert, Löwe, H. C. van Ooi t en Joh. Röntgen Klavierstukken van Schumann, Pranck, Henrietta Boimans en Joh. Röntgen. inhibitor-Vleugel uit het Plano- magazijn der firma P. Th. IJPMA, Langestraat Alkmaar. ENTUEE t l.ars. Plaatsbespreking A 10 ets. i 16 Aug. 10—12 v.m. HAL M A. alsGeri&nluma, EnohMla, Roicu, «ii as. en verder bij Grensstraat A 18, Alkmaar. OLAS PINCE-NEZ „SO-EASY". GLASORILLEN. Vacantie. fs Zauiscke li UIT, VOORRAAD LEVERBAAR. HERSTELPLAATSEN. Rundvleesch. Haasf 1.60 Biefstuk .-1.60 Roastboeuf of Lenden. .-1.40 Rollade -1.30 Lappen -1.25 Poulet of Gehakt -1.20 Rauw Ossenvet -1.50 Gesmolten Rundvet 95 ct. p. 5 ons Bij 5 pond 90 Gesmolten Reuzel f 1.10 p. 5 ons Bij 5 pond f 1.05 Varkensvleesch. Filet, Boeuf, Rib of .Schijf f 1.55 Lappen of Carbon. -1.45 Vette of doorregen Lappen. .-1.45 Ger. Holl. Spek -1.60 Sausljsen of Oehakt -1.45 ALLES PER 5 ONS. Ham 50 ct. p. ons Rookvlcesch 50 Tongeworst 22 Boterham worst 24 Metworst 20 M Vet Kalfsvleesch. Biefstuk f 1.55 Oesters of Blinde Vinken .-1.55 Fricandeau -1.45 Schijf-1.40 Lappen .-1.35 Poulet of Gehakt -1.30 Karbonade -1.30 Leverworst 45 ct. 5 ons. Bloedworst 55 Aanbevelend, glu icebrulk |b(| de v«raolillIeiHl«„liirlcUi.liiK<m vhu oiul«rw(|s Je d«i«r mede. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4