DinsÉ hit i Honderd Een en Twintigste Jaargang. Donderdag 15 Augustus. VEEGADERING va n don Ge me ïiteniad teil «utlriitfy ëm fcaif 9fÉ dom;'tot don item wmcer*.d 's nam. I uur, Vöorzitter de Burgemeester O. Ripping, 6ecretaris de heer Donatb. Tegenwoordig. 13 leden, De heeren v. d. Bosch, Cloeck, Verkerk en Lultiug afwezig met bericht van verhinde ring. De Voorzitter opende de vergadering met de volgende rede: Alvorens aan te vangen wensch ik mede te deelen, dat wij in ons midden hebben een jubilaris, de heer J. de Lange C.Jzn. De heer J. de Lange C.Jzn. herdenkt he den den dag vtaarop nii vóór 30 jaren zitting nam in dezen raad. Gedurende al die vele jaren heeft de lieer de Lange heel veel ge werkt, maar daarentegen weinig gesproken en daarom geloof ik, dat aan den heer de Lange in het algemeen buiten den Raad niet die groote waardeering te beurt is gevallen, waarop hij door zijn bijzonder groote ver diensten aanspraak had. Wij, die de zaak anders bezien, weten van zijn werken, zijn onverpoosd werken in de commissies waarvan hij in den regel de ziel uitmaakte. Wii weten welke groote dank de gemeente en de Raad van Alkmaar aan den heer de Lange verschuldigd is, wij hebben dat onlangs gezien toen wij moesten hebben een voorzitter van de commissie tot het na zien der gemeenterekening. Men begreep, dat er enorme werkzaamheden aan de functie van voorzitter verbonden waren en aan de bezwaren kon men alhier tegemoet komen door de voorzitter, een ambtenaar, ter zijde te stellen, om de werkzaamheden te verzach ten, die ae heer de Lange steeds tegelijkertijd met zijn voorzitterschap heeft verricht. Per soonlijk ken ik de groote werkkracht van den heer ae Lange als lid van de gascommissie. Geen jaar ging er voorbij of de rekening werd in hoofdzaak door hem nagezien. Alles op administratief gebied ging eerst door zijn hand, alvorens het de anderen bereikte en deze wisten, dat het dan voor hen niet meef gemakkelijk was om daarover opmerkingen te maken. Ook in de commissie van financiën was het werk van den heer de Lange van groote waarde en steeds heeft hij daar de admini stratieve regeling in zijn handen gehouden. Ik meen daarom dat het mijn plicht is, in de allereerste plaats den heer de Lange hulde te brengen op deze voor hem zoo gewichtige dag en wensch hem van harte geluk met ae herdenking van dit 30-jarig jubileum. Ik wil daaraan toevoegen, dat ik overtuigd ben, dat hij in en buiten den Raad recht heeft op er kentelijkheid voor al hetgeen hij in het be lang der gemeente heeft gedaan. (Applaus). De heer d e L a n g e Mijnheer de Voor zitter. Ik ben erkentelijk voor uwe hartelijke woorden. Ik heb niets anders gedaan aan mijn plicht tegenover de gemeenschap. Het zal mij vreemd zijn, afscheid te nemen van een taak, die ik zoo lange jaren heb vervuld. Veel is er veranderd. Van dc toenmalige raadsleden zijn nog slechts de heeren Bruin vis en de Sonnaville in leven. Wat de ge meente betreft, ik acht hot een voorrecht een tijd te hebben meegemaakt van grootcn bloei, zoowel op het gebied van het onderwijs, het marktwezen, de vergrooting van de gemeen tebedrijven, ja, alles wat strekt tot de ontwik- L ling van de gemeente. Ook heb ik donkere dagen meegemaakt maar den langsten tijd heb ik met opgewektheid mijn weinige krach ten in het belang der gemeente gegeven. Dit was mij mogelijk, doordat ik in verschillende commissies steeds met U en mijn medeleden op vriendschappelijke samenwerking kon re kenen. Bij mijn heengaan breng ik daarvoor aan allen mijn besten dank. (Applaus). Aan de vergadering wordt medegedeeld, dat is ingekomen: a een adres d.a. 31 Juli 1.1., van Mej. M. M. Assmanu, houdende het verzoek om ont slag als leerares in de oude talen aan het Gymnasium, ingaande 1 October a.s. Eervol verleend, b. een adres d.d. 5 Augustus 1.1., van den heer W. J. Schepper, houdende het ver zoek een strookje grond aan hem te koop af te staan. In handen van B. en W. om bericht en raad. c een schrijven d.d. 30 Juli 1.1., No. 142, van de Gedeputeerde Staten, ter geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 26 Juni IX, No. 3, houdende aanvaarding der erfstelling van Mevr. M. van der Oord. Voor kennisgeving aangenomen, d. een schrijven d.d 14 Mei 1.1., No. 61, van de Gedeputeerde Staten, houdende be richt, dat de Minister van Binnenlandsriie Zaken, krachtens machtiging van de Ko ningin beschikkende on het verzoek de zerzijds d.d. 11 September 1.1., No. 3597, aan genoemd college heeft verzocht mede te deelen, dat de Minister geen termen aanwezig acht om 's Raads besluit var 5 September 1918, No. 7, ter vernietiging voor te dragen, Alsvoren. e een schrijven d.d 9 Augustus L.L van dm presideni-waagmeester, houdende dank betuiging voor de hem toegekende grati ficatie boven zijn pensioen. Alsvoren. f. een adres d.d. 9 Augustus 1.1., van de afd. Alkmaar der Ned. Ver. tot Afschaf fing van Alcoholhoudende Dranken en van de Int. Orde der Goede Tempelieren, houdende het verzoek op de door de Re geering vastgestelde a.s, feestdagen de koffiehuizen te sluiten of een verbod van drankverkoop vast te stellen, In handen van den burgemeester als hoofd van de politie. De 'ïveet Wéïiferêrd? tófóie tó griWKfiS dat de meening van den raad kenbaar werd. Spr. las art. 135 van de gemeentewet. Het kwam epr. voor dat het ln het belang van de zedelijkheid waa het verzoek in te willigen Ook beriep spr. zich op art. 7 4e lid van de drankwet. Het kwam hem voor dat de raad bevoegd is in deze te bepalen. De Voorzitter erkende dit, maar was er voor het ter afdoening in zijn handen te stellen. Hij wilde niet verder gaan dan vol doende politiemaatregelen nemen. Men leeft niet meer in een tijd van drankmisbruik en spr. wil geen groote schade brengen aan hen die van de kermis profiteered De heer W e s t e r h o f wenschte nu het verzoek van de organisaties tot een voorstel te maken, Spr. is op grond van het drank misbruik tegen de kennis en zal ln den nieu wen raad daar ook tegen stemmen. Bij volksfeesten ls net drankmisbruik hier groot en spr. verwacht van de rechtsche raadsleden op ethische gronden steun bij het keeren van het drankmisbruik. Het ls de overheid gegeven te zorgen voor de zedelijk heid. De tegenwoordige orde kan de politie wel handhaven, maar de zedelijkheid komt in gevaar door het drankmisbruik, en het ligt op den weg van den raad daartegen ln te grijpen. Spr. hoopt daarom dat besloten wordt om op de feestdagen een drankverbod te geven, de gelegenheden kunnen openblij ven, maar hét moet verboden worden alco holische dranken op die dagen te verkoopen. Mr. Leesberg geloofde dat op het verzoek niet moet worden ingegaan. Deze raad ziet in de kermis niet zoo'n euvel, de katholieke leer verzet zich niet tegen ge paste vreugde. Spr. laat gaarne de beperking van exces sen aan het hoofd van de politie over. Er is geen aanleiding op het verzoek in te gaan. De Voorzitter veronderstelde dat er in Alkmaar geen sprake zal zijn van deze feesten, aangezien het ln de kennis valt. Hter ?al de zaak kalm verloopcn. Mr. Sluis was tegen misbniik maar niet tegen gebruik. Voor afschaffing van de kennis zou spr. stemnjpn. Maar op de fees ten vreest hij geen bijzonder misbruik. Hij kan dus niet vóór stemmen. De heer Ringers verklaarde gelijklui dend. Het voorstel van den heer Westerhof werd niet gesteund. Dat van den voorzitter z. h. s. aangenomen g. een schrijven d.d. 6 Augustus 1.1., No. 58, van de Gedenut^rde Staten, ten gelelde van het goedgekeurde raadsbesluit van 3 Juli 1.1., No. 3, tot het verleenen van een aanvulllngsvoorscho't van 225.000 aan de Verceniglng voor Volkshuisvesting Alkmaar". Voor kennisgeving aangenomen, h. een adres d.d. 11 Augustus 1.1., van den Centr. Ned. Ambtenaarsbond, afd. Alk maar, lioudende het verzoek aan de ver lofregeling voor de ambtenaren een va- cantietoelage te willen toevoegen. In handen commissie ad hoe. f een schrijven d.d. 14 Augustus I.I., var den heer O. W. de Munk, houdende dank betuiging voor zijne benoeming tot pre- sident-waagmeester. Voor kennisgeving aangenomen. J een adres d.d. 13 Augustus 1.1., van Mej. J. F. J. Dubois, houdende het verzoek om ontslag als onderwijzeres aan de 6de Ge meenteschool, ingaande 1 November a.s. Eervol verleend, k. een adres d.d. 6 Augustus 11, van de afd, Noord-Holland van den Ned. Bond van Oemeente-Ambtenarep, inzake de herzie ning der jaarwedden van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers. In handen van de raadscommissie ad hoe. 1 een tweetal adressen van de afd. Alkmaar van den Ned. Bond van werklieden in oj bare diensten en bedrijven, en lingen Alkmaar van aen Ned. R. K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus" en van P»- Sfcjr 'ff'i te sssstte1" ito ftfti gunstiger ia. De Voorzitter waa het hiermede niet eens Spr. waa overtuigd dat als de heer Wester hof in de commissie zat, het zeker niet vlug ger zou gaan. De heer Bak zeide dat de commissieleden I hun vacaatie nog niet genomen hebben. Hierop werd conform het voorstel van den voorzitter besloten met het gevolg dat het ook geldt voor de politieagenten, ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN. De commissie, belast met het onderzoek der geloofsbrieven van de met den eersten Dinsdag van September a.e. optredende nieuwe leden van den Gemeenteraad, heeft bedoelde geloofsbrieven met de daarbij be- hoorende bijlagen onderzocht en de betrek kelijke stukken in orde bevonden; van eenig beletsel tegen hunne toelating is daarbij niet gebleken. Zij heeft daarom besloten voor te 6teUen te nemen het volgende besluit: De Raad der gemeente Alkmaar; Gezien de geloofsbrieven met bijlagen van de met den eersten Dinsdag van September a.s. optredende nieuwe leden van den Ge meenteraad, nl de heeren F. Bak, G. T M. van den Bosch, H. E. Bosman, Mr. W. C. J. Ringers, Mr. D. Sluis, A. F. Thomsen. G. Veen, G. van Veen, K. van 't Veer, O. J. Ver kerk en J. Westerhof, en de dames A. Aukes Timmers en J. Westerhof-Koopal; Gelet op het rapport der commissie van on derzoek tier geloofsbrieven met bijlagen, als mede op de artt. 12. 17, 19, 20, 21, 23 en 31 der Gemeentewet; Besluit als leden van den met den eersten Dins dag van September ajs. optredenden Gemeen teraad de reéds genoemde personen toe te la ten. Z. li. s. aangenomen, men- fdee- den Ned. Chr. Bond van personeel in blieken dienst, daarbij verzoekende, ln wachting van de salarisherziening, aan gemeen te-werklieden een tefag m sêüs 150. uit te keren; De heer Bak vroeg directe Ntaséfliing, De Voorzitter verzocht dan Seereta ris de adressen voor te lezen. Dit geschiedde. De adressen, zfja owda eerder in onze courant gepiibliceerü. m. een adres d.d. 12 Augustus 1.1., vim de afd. Alkmaar van het Nat. Verbond van ge meente-ambtenaren in Nederland, daarbij verzoekende te willen bevorderen, dat de sa larisherziening voor de ambtenaren in de raadsvergadering van 2 September e.k. aan de orde wordt gesteld. Voor kennisgeving aangenomen onder be paling dat voor 2 Sept. B. en W met voor stellen zullen komen, wanneer alsdan het rapport over de salarisherziening niet is uit gebracht. De voorzitter had over de adressen niet met het college va ngedaditen gewisseld. Spr. meende dat men niet klakkeloos kon besluiten het adres aan te nemen aangezien dan iemand die voor 14 dagen werkman was geworden, ook 150 moest geven Spr. oordeelde het beter van 1 Jan. af 3 per week te geven en deze ook uit te kee ren tot de nieuwe regeling wordt vastgesteld Besluit de raad daartoe, dan vraagt epr. het ook voor de politie Mr. Leesbérg oordeelde het verzoek be scheiden, en betoogde dat de commissie ad-hoc nog niets verweten kan worden. Spr. was er voor het verzoek zooala het door den burgemeester geformuleerd was aan te nemen. Men zal hét moeten beschouwen als een voorschot op de loonsverhooging. Spr. wilde een gunstiger bepaling voor de gehuwden. De voorzitter wilde dit buiten beschouwing laten, de gehuwden krijgen al 1.per kind toeslag. De heer Bak was voor aanneming van het voorstel van den voorzitter. De commissie lieopt met October kkar te zijn met de werkliedenregeling en voor dien tijd met de ambtenaren. De heer Westerhof betoogde dat baast noodzakelijk was. Spr. verheugde zich over den milden geest die zicli thans uit. Spr. gaf in overweging aen de werklieden die dit met 1 Jan reeds waren het bedrag voor een jaar ineens te geven, zij kunnen dan inkoopen doen. KE ORG'ANI S ATTE BTTRGHEAVOMJ- SCHOOL ENZ. B. en W, stelten den Baadl toot fa beslui ten! A. aan den Direoteua dar Burgaravond swboal en Avoadsejipol roar bawiwarks lieden, den 'heer 1 van ïteyendsm, en aan de leeraren dier scholen, de heeren A. A, de Groot (tevens oader-dbaeteui-). J. Otfc, EL Boot, G. J. waa der Ploeg, <0. Petrus, L. Groen, ML Koopman, TL van den Hof, P. Langebea-g, P. H. Brunt- manm, M. Vasbinder, J. Overtoom en E. Harder, met ingang van 1 September a.s., tengevolge van de opheffing dier inrichtingen van onderwijs, een eervol ontslag uit hunne betrekkingen veriee nen; B. met ingang van 1 September a.a. aan de gemeentelijke avondschool voor am bachtslieden definitief te benoemen» tot directeur, den hem J. van Beïjon- dam; tot onderdirecteur-loer aar, den heer A A. de Groot; tot leeraar in Ne derlandache taal, den heer J. Ott; te't leeraren in wiskunde en Nwteriandsche taal, de heeren K» Boot en G« J. van der Ploeg; tot leeraren in vnkteokonen, de heeren O. Petrus, M. Koopman, HL van den Hof, P. langeberg, P. H. Brunsmann, M. Vaa- foinder en J. Overtoom; tot leeraren in handteakenen, de heeren L. Groen.en E. Harder; "tot leötaar in vakteékenen en theorie voor elwtriciens, den heer WL H. 0. Mens, leer aar aan de Ambaehtsaoho&l; O, voor den cursus '1919/1020 aan de go uieontelijke avondschool voor ambacht» lieden te 'benoemen s tot ieoraar in w*skuade em ITeéarlaffidaeho taal, den heer E. J. AuLus; tot leeraar in vakteekenen, <len heer G, I'. I). Kohnert; tot leeraar peuBtwloefeningen, don heer J, Baas, leeraar aan do Ambachtsschool D. met ingang van 1 Septetuier ajs, difiai- tief to benoemen; san dc school toot voorbereide©*! middêihs.®* «n- A„ A. do ÖNtt; tot leefeer In JteadltèAs&uia, dön heer li. Gweaj tot tearaaea la wk- teetooaea, da hmm O» XI IX IfcctossS am CL Petrus; E, san den ©osgiairgg dar Banrgwsvead- school en Avondaobred veer handwerks lieden, den iucsr Q„ SL Brattwer, met in gang van 1 September as., teagevölgu van de opheffing dier inrichtingen van onderwijs, een eervol onslag uit zijne be trekking to verleenen. Werd aangehouden tot een wïgmde sit ting met het oog op de pensioenregeling» REORGANISATIE BURGERAVOND SCHOOL ENZ Behalve voor de vakken genoemd in hel voorstel van B. en W. van 30 Juli 1.1. (Bij lage no. 118) zal, teneinde met 1 September a.s. te kunnen aanvangen met het onderwijs aan de gemeentelijke avondschool voor am bachtslieden en de school voor voorbereidend middelbaar technisch onderwijs, welke inrich tingen op dien datum zullen worden ge opend, voor de vakken wiskunde, Nederland sche taal, natuurkunde en vak-theorie voor timmerlieden enz. het noodige" personeel nog moeten worden aangesteld De directeur heeft aan B. en W. ter zakt voorstellen gedaan, waarmede zij zich geheel kunnen vereenigen, en die de goedkeuring wegdragen van de commissie van toezicht van het Middelbaar Onderwijs, den betrokken in specteur van het Middelbaar Onderwijs en den minister van onderwijs, kunsten en weten schappen. Kan ook de Raad zich met genoemde voor stellen vereen'.gen, dan geven B. en W. in overweging te hesluiten A. voor den cursus 1919/1920 aan de ge meentelijke avondschool voor ambachts lieden te benoemen: tot leeraar in na tuurkunde, den heer A. H. Bijleveld; tot leeraar in het geven van vaktheorie voor timmerlieden, het lezen en verkla ren van bestekken en het maken van be grootingen den heer G. Vos, directeur van het bouw- en woningtoezicht; B. met ingang van 1 September a.s. defini tief te benoemen aan ae school voor voor bereidend middelbaar technisch onder- 131J3I <8$ te;"rs"Tr fa Sta "ter H C Grosieanj, tee raar mm do am bachtsschool tot leeraar in de Nederlandsche taal, den heer j. C Fraossen. C. voor dea cursus 1919/1920 aan de onder B. genoemde school tot leeraar in na tuurkunde, den heer A, H Bijleveld Alsvoren HERBENOFMING PERSONEEL HANDELSSCHOLEN. B. en W. stellen voor: voor den cursus 1919/1920 opnieuw te be noemen: 1als leeraar in Staatsinrichting aan de Han delsdagschool en de lloogere Handelsschool, den heer N. Meijer: 2. als leeraar in Handelsrecht aan de Han delsdagschool en de Hoogere Handelsschool, den heer Mr. C. A de Oroot; 3. als leeraar in Natuurwetenschappen a on de Handelsdagschool, den heer W. Th. Clous; 4. ais leeraar in Natuurwetenschappen aan de Handelsdagschool, den beer J. A. Lada- ge. Benoemd werden de voorgedragenen. BENOEMING VAN EEN LID VAN HET BESTUUR VAN HET STADS-ZIEI<EN- HUIS. Naar aanleiding van het bepaalde ln de 2e alinea van art. 5 van de Verordening op het bestur van het Stads-ziekenhuis doen B. en W. den Raad toekomen een door bet Be stuur van bedoelde instelling ingezonden aanbeveling ter vervulling der vacature in dat bestuur, ontstaan door het verleend eer vol ontslag aan den heer O. G. Vonk: 1. A. P. F. J. Noorduyn, arts voor zenuw en zielsziekten; 2. G. Straver, arts. B. en W. wenschen geen gebruik te maken van de hen bij de bovenaangehaalde alinea dier Verordening toegekende bevoegdheid om aan deze aanbeveling nog twee personen toe te voegen. Benoemd de heer Noorduyn. INVOEREN VRIJEN ZATERDAGMID DAG EN VERLOF 18 WERKDAGEN PER JAAR VOOR DE AMBTENAREN DER GEMEENTE. De afdedtag Alkmaar vao het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren in Ne derland heelt zich bij adres d.d 30 Mei 11. tot den Raad gewend met liet verzoek „ook voor de ambtenaren, onder bestendiging van den gewonen dagelijkschen werktijd, den vol- ledigen vrijen Zaterdagmiddag ie willen in voeren en voorts hun een verlof te willen ver leenen van 18 werkdagen per jaar." Bedoeld adres werd in uwe vergadenn, van 12 Juni d a.v. in handen van B. en gesteld om bericht en raad. Daaraan voldoende, berichten zij, dat zij den hoofden der verschillende takken van dienst hebben verzocht het College, onder op gaaf van de daaraan verbonden kosten, ter zake hunne meening kenbaar te maken, na de betrokken ambtenaren te hebben gehoord. Deze meenirig luidt over het algemeen gun stig voor een inwilliging van het bedoelde tweeledig verzoek, nuts de regeling der ver lofdagen en van de werkzaamheden in ver band met de invoering van den vrijen Zater dagmiddag worde overgelaten aan de be- drijfhoofden. Omtrent de financieele gevolgen aan de invoering verbonden zijn geen juiste cijfers te geven, daar deze geheel afhankelijk zijn van de werkzaamheden in het betrokken bedrijf. Uit de voor den Raad ter lezing ge legde adviezen der bedrijishoofden blijkt ech ter, dat de eventueeie Listen geen beletsel voor de inwilliging van het verzoek behoeven te zijn. B. en W. stellen mitsdien voor te beslui ten: met wijziging van de betreffende bepalin Sen in de verordeningen, ingaande met den atum van dit besluit voor de ambtenaren de zer gemeente, onder bestendiging van den ge wonen dagelijkschen werktijd, den vrijen Za VOOR DEN BOUW VAN 30 ééNKAMER- WONINOEN. Voer den bouw van 30 éénkamerwoningen, van welke 18 gesticht zijn op grond aan de Visscherslaan en 12. aan de T weede Land- dwarsstraat, werd bij Raadsbesluit aan de Vereeniging voor volkshuisvesting Alkmaar, ingevolge artike' 30 eter Woningwet, uit de gemeentekas een rentedragend voorschot ver leend van 110,000, gesplitst in 15,600 voor aankoop en inrichting van het bouwter rein en 94,400 voor woningbouw. lot gelijk doeJ werden daarna bij Kou, be sluit ingevolge art. 33 van genoemde Wet. aan de gemeente gelijke voorschotten uit 's Rijks kas verstrekt. Uit de stukken zal blijken, dat de kosten van aankoop en inrichting tot bouwterrein hebben bedragen de som van 17910.94, terwijl die van stichting der 30 woningen 92317.92 zijn geweest. Het gro"dvonrscl»nt is de raming derhalve met 2310.94 te bo ven gegaan, terwijl de bouwkosten der wonin gen 2082 08 beneden de begrooting geble ven zijn. De totaalkostefl hebben mitsdien 228.86 meer bedragen, dan de gezamenlijk verstrekte voorschotten. Het geringe bedrag, waarmede de totaal- kosten de raming hebben overtreffen, mei den B, en W. aanvankelijk ten laste van het stamkapitaal der Vereemging te mogen bren gen, toea zij aan den Minister van Financiën voorstelden, om hetgeen de bouwkosten bene den de raming waren gebleven te doen over schrijven op het grondvoorschot, teneinde al dus net volle voorschot van 110 000 te ont vangen, waardoor dan het grondvoorschot zou zijn gebracht op 17682.08. Tegen die af- en overschrijving bestaat evenwel, vol gens een ontvangen schrijven van het Rijka- college van Bijstand, bedoeld bij art. 35 der Woningwet bezwaar, wijl grondvoorschot en bouwvoorscbot elk een afzonderlijk geheel vormen. Op het bouwvoorschot is evenwel reeds de volte 94400 als Rijksvoorschot ont vangen, zoodat ter zake 2082.08 zou zijn terug te storten Waar evenwél het grond voorschot nog slechts ten deele ontvangen is, kan dit teveel genotene met het te weinig ont- vangene op het grondvoorschot later worden verrekend. Intuschen zal het noodig zijn, dat ecne vcr- hooging van liet groijdvooi«'tnd worde ver leend aan de Vereniging Volkshuisvesting en tegelijk eenzelfde verhoogd voorschot aan het Rijk worde gevraagd. 1 let komt B en W, thans wenschdijk voor in deze aanvraag te vens te hegrijpen de 228 8o, welke zij aan vankelijk, meenden ten laste vau het stamka pitaal dei' vereeniging te mogen brengen. Zij stellen daarom voor: A te nemen het volgende besluit; De Raad der gemeente Alkmaar; Overwegende, dat de kosten van aankoop en inrichting van de terreinen voor de stichting van 30-éénkamerwoniügen aan de Visschers laan en de Tweede Landdwarsstraat hebben bedreigen de som van 17910.94, terwijl het ter zake verleend grondvoorsdiot bedroeg 15600, zoodat het wenschelijk is dit voor- sdiit te verhoogen met 2310.94; Gelet op art. 30 der Woningwet en op het advies der Gezondheulscouunisie d.d. 25 Augustus 1917 No. 681; Besluit s het aan de Vereeniging voor v< ting „Alkmaar" bij raadsbesluit terdagmiddag (van 1 uur at) in te voeren ep voorts te bepalen dat aan die ambtenaren een verlof worde verteend van 18 werkdagen per Vae dit fcsluii msdadedkig te doee aan de afdeding Aiknuutr van het Nationaal Ver bond van Gemeente-Ambten tien in Neder land, als besclükfeiiig m haar adres d.d, 30 Mei 1.1. en aan de hooiden der verschillende lakken van dienst ter kennisneming, worden de de regeling der verlofdagen en van de werkzaamheden in verblind met de invoering van den vrijen Zaterdagmiddag, aan de be doelde bedrijfahoofden overgelaten, na ge pleegd overleg met de betrokken ambtenaren De Voorzitter deelde mede, dat het verlof ingaat WM. De vrije Zaterdagmiddag direct. De heer Melenbrink vroeg of allen vrijaf moeten hebben. Het kan toch zijn, dat men om bijzondere redenen Zaterdagsmid- s een ambtenaar ssoodig heeft Voorzitter was ©verteigd dat een ambtenaar tusschenthds aan zijn huis wel voor dringende gevallen wilde helpen. Z. h. s. werd het voorstel hierop aangeno men. ONDERSHANDS VERHUREN VAN HET PAKHUIS „DE „VIGILANTIE" MET WONING. B. en W. stellen voor te besluiten: aan den heer F. A. Veer, alhier, onders hands in huur af te etaon het paidiuis „de Vigilantie" met woning, voor den tijd van 3 jaren, ingaande 22 September 1919 en alzoo eindigende 21 September 1922. met stilzwij gende verlenging der huur telkens voor den tijd van één jaar, indien niet ten minste drie maanden vóór het eindigen van het huur jaar de huur door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd Geschiedende deze huur en verhuur voor een huurprijs van 6 per weck en wel 4.50 voor het pakhuis cu 1.50 veor de v/ening, te voldoen in driemaandeliiksche termijnen ten kantore van den Gemeente ontvanger alhier, vóór of op 22 December, 22 Maart, 22 Juni en 22 September van elk jaar, voor het eerst vóór of op 22 December 1919 en voorts onder de nader door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, zullende het aanbren- en van electrisch licht in het woonvertrek esgewenscht moeten geschieden voor reke ning van den huurder. Z, h. 8. aaugene men. volkshuisves- van 6 De cember 1917 No. 7," goedgekeurd door de Ge deputeerde Staten bij besluit van 2 Januari 1918, No. 14 verleende bouwvoorschot .van 15600 voor de stichting van 30-eeukamer- woningen te verhoogen met 2310.94 en te brengen op 179lp94, onder dezelfde voor waarden, als waaronder het aanvankelijk grondvoorschot werd verleend. Afschift van dit besluit (ig dubbel) te zen den aan de Gedeputeerde Staten ter erlan- ging van de ver>te goedkeuring, B. zich te wemreu tot H. M. de Koningin met het volgende adres: Mevrouw, Geeft met eerlied te kennen de Raad der gemeente Alkmreir, dat aan dezt gemeente bij Koninklijk be sluit van 13 April 1018 Np 62 voor de stichting van 304feski»ni4.-W9nlng«n in Est belaag der volkshuisvesting een grondvoor schot ia verleend" van J 15oÜ0 dat de kosten van aankoop en inrichting tot bouwterrein voor deze woningen hebben ba dragen de som van 17910.04, zoodat het terzake verleende voorschot met 2310,94 te overschreden dat bij zijn besluit van heden, hierbij in afschift overgelegd, aan de Vereeniging voor volkshuisvre.mig „Alkmaar" een vernoegd grondvoorschot ia verleend van 2310.94; Rcdca, 'wemma dc Raad zich wendt tot Uwe Maiudeit met hei verzoek dat het Haar moge behagen, aan de gemeente Alkmaar een gelijk verhoogd gronav oorschot toe te ken nen, ki acltens art. 33 der1 Woningwet, ten einde in staat te zijn dit nadere bedrag aan gemelde vereeniging te kunnen verstrekken. Z. b. s. aangenomen. BULLING VAST GROND. Blijkens het adres van den heer A. Vroeg- op alhier, dd. 11 Juü IX, bij raedubealuit van 81 Juli d.a.v. in handen van B. en W. gesteld om bericht en raad, is door den bouw van zijn perceel aan dea Geestcrweg No. 19 een etrook gemeentegrond ter grootte van 8 M8, binnen de rooilijn van zijn perceel gekomen en een strook grond ter grootte van 43 JVi*, hem in eigendom toebehoor en de, daarbuiten geble ven. Adressant verzoekt daarom 's macks me dewerking om te komen tot een ruiling van grond in dier voege dat hij aan de gemeente overdraagt twee stukken grond ter grootte van 43 M", pi de gemeeittb aan hem over draagt tv*co otukirwu grond ter grootte van 8 M', onder voorwaarde dat de overdracht geschiedde öiet gesloten weureen èa dut de kosten op deze ruiling vallende worden ge dragen door de gemeente. 13. en W. hebben tegen de inwilliging van het veresoek onder de bedongen voo; waarden geen lozwaar en «reuen initedien voor te ne me u. het (Tuigende besluit! De Raad der gemeente Avkmasirj Gerten eon verzoek van den hedf A. VroSg- ap alhier, om met de gemeente eene ruiling van grond te mogen aangaan als hierna iB omschreven en op do bit dit besluit gevoegde teekening met areeering is aangeduid; Gelet op de artt. X37 en 184 sub o der ge meentewet; Besluit i «c 100 vu» ■r|> l)»ii<lerilii( 14 Aug.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5