Stadsnieuws. puioiiird Nieuws. Rechtszaken. L dwa Hbra' m!b K» bbw&Wvwh graait a&fü ■meer toot den openbare® diensl- bestemd' te verklaren II. de navolgende rullini» ven grond aan te gaans a, de meente AMrmatav staat) aan den heer A. Vroegop alhier, in eigendom af twee stuk jes grond ter gezamenlijke grootte van 8 M', aan, den Geesterweg op de hierbij overgeleg de teekening met rechte arceering aangeduid, deel uitmakende van. het kadastrale perceel dezer gemeente Sectie O, Nb. 3061; b. de heer A. Vroegop voornoemd staat aan de gemeente Alkmaar in eigendom af een strookje grond, aan den Geesterweg, deel uit makende van het kadastrale perceel Sectie O, No. 8048, tor grootte van 1 M', en een strook grond aan de Snaarmanslaan, kadas traal békend in Sectie O dezer gemeente on der No. 8047, ter grootte van 42 M', roet schuine arceeringen op da hierbij overgelegde teekeningen aangeduid; geschiedende deze ruiling met gesloten beur zen en onder voorwaarden dat de kosten van de akte van ruiling worden gedragen door de gemeente. Z. h. s. aangenomen. INRICHTEN ZIEKENBARAK WESTERWEG. Het Bestuur van het Stads-ziekenhuis dringt er op aan de onlangs aangekochte mi litaire barak aan den Westerweg met den meeste» spoed voor het doei waarvoor zij is aangekocht, n.l. voor ziekenbarak, te doen in richten, zulks met het oog op de omstandig heid, dat de barak voor besmettelijke ziekten, staande op het Afgesneden kanaalvak, in on- bruikbaren toestand verkeert. In overleg met de directrice van het Stads ziekenhuis is door den Directeur der gemeen te-werken een ontwerp gemaakt, hetwelk voor den Raad ter inzage is nedergelegd, waarvan de kosten worden geraamd op 1500. Dit ontwerp draagt de goedkeuring van B. en W. ij stellen voor te besluiten: aan B. en W. een crediet te verleenen van ten hoogste 1500, verminderd met de op brengst van den verkoop van overtollig mate riaal aan den Westerweg, voor het inrichten van de aangekochte militaire barak aan den Westerweg tot barak voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. Z. h. s. aangenomen. KRAAidJVNOUVVKNVNitPLEGING. Het bestuur van de S. D. Vrouwenclub al hier heeft zich bij ongedateerd adres (ingeko men 26 April LI.). tot den Raad gewend met een verzoek van den volgenden inhoud: „Geven met verschuldigden eerbied' te ken nen ondergeteekenden, voorzitster en secreta resse van de D. Vrouwenclub, domicilie houdende 2e Landdwaroetraat 27, dat zij van oordeel zijn; dat de verzorging van kraam vrouwen en zuigelingen in onze gemeente zeer veel te wenschen overlaat; dat bevoegde hulp zeer moeilijk te bekomen en voor een groot deel der bevolking boven dien niet te betalen is; dat dientengevolge de verzorging van kraamvrouwen ea zuigelingen overgelaten wordt aan onbevoegden; wat noodlottige ge volgen kan hebben voor moeder en kind; dat bovendien vele vrouwen uit onwetend heid vele fouten begaan tegen de eerste eischen der -hygiëne, en aangezien een goede verzorging van 'kraamvrouw en zuigelingen van groot 'belang is voor de volksgezondheid, dringen zij er bij Uwen raad1 op aan, over te wilioni gaan tot de oprichting van een ge meentelijke voorziening ter verpleging van kraamvrouwen, gecombineerd met wijkverr pleging en verbonden met een inlichtingen bureau zoodat elke vrouw zonder bezwaar lijke kosten een goede verpleging kan genie ten en bovendien kosteloos alle inlichtingen kan bekomen die zij wenscht". aan wélk adres door den Allkmaarschen be- ptuurdersbond en de afdeeling Alkmaar der 8. D. A. P. adhaesie is betuigd. In de raadsvergadering van 22 Mei d.a.v. word bovenstaand' verzoek in handen gestold van B. en W- om bericht en raad. Daaraan voldoende berichten zij, dat zij, hoewel in het algemeen tegen uitbreiding der overheidsbe moeiing in deze, vooral ook met het oog op de daaraan verbonden kosten, hebben ge meend terzake het gevoelen te moeten inwin nen van de gezondheidscommissie alhier. Genoemde commissie heeft daaraan bij schrijven van 1 Augustus 1L No. 914 voldaan en vermeent afwijzend op het verzoek in kwestie'te moeten adviseeren. „Zij a-cht de hulp aan kraamvrouwen en pasgeboren kin deren hier ter stede verleend wordende, als mede de algeheele verpleging, hoewel natuur lijk voor verbetering vatbaar, over het alge meen voldoende, ja zelfs goed; nadeelige ge volgen van onoordeelkundige behandeling en slechte verzorging zijn haar niet bekend. Zij heeft gemeend dit haar oordeel te moeten toetsen aan de sterftecijfers van kinderen 'be den het jaar en kraamvrouwen en de cijfers van doodgeborenen voor het Rijk, de provin cies en een aantal zustergemeenten". Het bovenbedoelde -advies van de gezond heidscommissie tot het hunne mkaende, stel len B. en W. voor te besluiten: aan de S. D. Vrouwenclub, domicilie hou dende 2e Landdwarsstraat No. 27, naar aan leiding van haar ongedateerd adres, den 26 April 1L ontvangen, te 'berichten, dat de Raad, gelet op het terzake -uitgebracht ad vies van de gezondheidscommissie te Alk maar dd. 1 Augustus H. No. 914, geene ter men aanwezig acht over te gaan tot d'e op richting van een gemeentelijke voorziening ter verpleging van 'kraamvrouwen, gecombi neerd met wijkverpleging en verbonden met een inlichtingenbureau. De heer West^rhof had gebruik ge maakt van meeningen van een aantal vrou wen en in officiëele stukkeh zijn licht opge stoken en. spr. hoopte dat B. en,W. op hun prae-advies, dat slordig was verzorgd en tegenstellingen bevatte, zouden willen te rugkomen. Spr. las verschillende alinea's uit het prae-advies voor. Men beroept zich op financiëele bezwaren en later op het advies van de gezondheids commissie. Spr. erkende dat Alkmaar tegenover plaat sen in Limburg en Brabant, wat de sterfte- gevallen van kinderen betreft, een zeer gunstig figuur maakt. Spr. toonde dit aan aan de hand van sta tistiache gegevens. Tegenover de cijfers van Zaandam zijn die van Alkmaar echter niet gunstig. Daarvoor zijn oorzaken die ook genoemd worden in de brochure „De zuigelingen bescherming in Nederland." Spr. beval deze brochure ter lezing bij de raadsleden aan en las er eenige alinea's uit voor. Spr. beriep zich ook op uitspraken van mej. van Rijn, die verklaard had, dat zij het gevraagde van de soc.-dera. Vrouwenclub van grout belang achtte. Ook een verloskun dige sprak zich in denzelfden geest uit. riet mag geen motief zijn dat het hier niet erger is dan ergens anders, om niet te doen wat gedaan kan worden. Geen zaak is nood zakelijker dan te verhelpen in de arbeidersge zinnen, wat daar genoemd wordt „het is al weer mis". Spr. wees op de tragiek die daarin ligt opgesloten en illustreerde dit door het me- dedeelen van een paar feiten. Het ligt op den weg der gemeente om daarin te voorzien. Spr. wees op het belang van de moeder cursussen en de „Huisverzorging" acht ook kraamvrouwenverzorging noodig. Het is niet geoorloofd en voldoende, uit aan het particulier initiatief over te laten. Spr. wil daarom het verzoek van de Soc.- Dem. Vrouwenclub, dat zeer bescheiden is, inwilligen. In Haarlem wordt dit gedaan. Voo'rïoopig kan men de zaak bescheiden geginnen. Spr. onderwierp het advies van de gezondheidscommissie aan critiek. Spr. con stateerde dat tijdsgebrek de doktoren nood zaakt geen herhaalde 'inlichtingen te geven. Het meest belangrijke is een goede verzor ging van kraamvrouwen en zuigelingen. Het sterftecijfer is het hoogst in de arbei derswijken onder de zuigelingen en de ge heimenissen van het nieuwe leven worden daar maar al te zeer aan de kinderen door de slechte hygiënische omstandigheden ge openbaard. Spr. drong op een nieuw onder zoek en aanhouding tot een volgende ver gadering aan. De heet Lubbe wees er op dat bet Witte Kruis in deze ook zeer werkzaam is. De gegeven cursus in deze zal herhaald wor den en spr. gaf aan een,ieder in overweging om daarvan lid te worden, opdat er meer kan gebeuren. De Voorzitter verklaarde in het gesprokene van den heer Westerhof geen aan leiding te vinden het voorstel in te trekken. Spr. beriep zich op de meening van de gezondheidscommissie, waarvan dr. Dege- naar voorzitter is. B. en W. handhaven daarom hun voorstel. De heer W e s t e r h o f herinnerde er aan, dat in Haarlem, door het heffen op beschei den schaal, de sterftecijfers van 12 pet. tot 4 pet. terug vielen. Spir. deed uitkomen hoe slecht verzorgd het rapport van de gezondheidscommissie was. Haarlem en Zaandam gunstig en Alkmaar ongunstig, dit geeft de gezondhehidscommis- sië geen recht te beweren, dat het in Alkmaar gunstig is, omdat ze geen klachten ontvin gen. Als mensch heeft spreker geleden van ae noodtoestand in de arbeidersgezinnen in Alkmaar. De gezondheidscommissie ont kend trouwens niet dat de zaak voor verbe tering vatbaar is zijl laten zich door financi- eele overwegingen leiden. De voorzitter sprak dit laatste tegen, daar doctoren nimmer op geld letten. De heer Wester hof beoogde geen ver wijt aan de doctoren, maar als men de ellen de van nabij hèeft aanschouwd dan kan men niet zeggen, „het gaat ons niet aan" maar als vroedschap zeggen „wij zullen iets doen." De kosten zullen niet meer dan 4000 per jaar bedragen en deze dient men daarvoor te offeren. Elk kind, dat door gebrek sterft is een gru wel. Spr. maakte het verzoek aan de Vrouwen club tot zijn voorstel. Het voorstel van B. en W. werd met alge- meene stemmen aangenomen. Hierop voorstel tot overname dierctieloods. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer D e W i t verkreeg het woord voor het doen van mededeelingen inzake de volkshuisvesting. Spreker zeide, dat de raadscommissie di rect na het bezoek aan Den Haag en Amster dam vergaderde en den heer Vos opdroeg een plan van indeeling te ontwerpen voor de wo ningen aan den Tienenwal, overeenkomstig de woningen in Den Haag. Aan jhr. De Graaff werd direct geschreven of de semi-permanente woningen nog vallen onder de noodwoning- wet want deze biedt het voordeel, dat in de exploitatiekosten het meerdere dan hetgeen door de huurders wordt betaald door de ge meen te voor 10 pCt. en door 't Rijk voor 00 pCt. wordt bijgedragen. Jhr. De Graaff kwam 27 Juli over en toen bleek, dat de semi-permanente woningen niet in de noodwoningwet bekend zijn. Wij, aldus spreker, werden verwezen naar den inspecteur te Nijmegen over de noodwoningen. Om spoed te maken vertrok de heer Vos den vol genden dag naar Nijmegen en daar vernam hij dat de inspecteur van meening was dat de semi-permanente woningen vallen onder de permanente woningen en daarvoor wordt slechts 25 pCt. bijslag gegeven. De inspecteur begreep niet waarom men in Alkmaar bijna 100 noodwoningen wil stichten. Dat gebeurt bijna nergens. In Groningen werden er maar 15 of 16 gebouwd. De noodwoningen moeten bovendien aan een zeker ontwerp voldoen en dit wordt ge maakt door den inspecteur van den noodwo- ningbouw zelf. De commissie uit den Raad, die de nood woningen te Amsterdam zag, was eenparig van oordeel, dat men in Alkmaar geen nood woningen moest bouwen. Gisteravond schreef de inspecteur ons, dat het hem voor kwam, dat het bouwen van noodwoningen in een aantal zooals gewenscht werd, voor Alkmaar niet noodzakelijk is, doch dat men kon volstaan met het bouwen van 16 nood woningen om in de ergste gevallen te voor zien. Hij gaf verder in overweging om door vereenigingen en van gemeentewege perma nente woningen te bouwen. Het aangegeven type semi-permanente woningen ontraadde hij als noodwoning. De noodwoningwet spreekt van het ge bruik van 5 jaar, welk gebruik in bijzondere gevallen slechts voor het tijdvak van 1 jaar verlengd kan worden. Als noodwoning beval hij het type A. aan, 1 omdat dit in de meeste gemeenten wordt ge kozen, Zij worden geconstrueerd yaxi hout, met dubbele wanden, met een steenen af scheiding tusschen de twee woningen. De bouwkosten met inbegrip van den grond, bedragen 18002500. Ook vereenigingen kunnen -voor het bouwen van noodwoningen worden toegelaten. Om' spoedig in de wo ningruimte te voorzien, verdient z. i. het bouwen van gemeentewege echter de voor keur. In het schrijven werd er ook op gewe zen, dat voor het bouwen van permanente woningen ook meer en meer tot het bouwen van gemeentewege wordt overgegaan. De heer d e W i t concludeerde hieruit, dat men de kwestie van den noodwoningbouw wel kon loslaten. In de geheime zitting zou spreker de teekeningen voor de sémi- ermanente woningen toelichten. Alles ligt laar en spreker had de overtuiging, omdat Jhr. De Graaf zich met een en ander kan ver eenigen, dat in de eerste week van September aan den Raad reeds de exploitatierekening kan overgelegd worden. Aan „Volkshuisvesting" en aan „Goed Wonen" was gevraagd of zij bereid zijn wo ningen te bouwen met een exploitatie zooals de wet die voorschrijft op de gewone wijze en 't bestuur van „Volkshuisvesting" schreef d.d. 2Q Juli, dat het gaarne bereid is, iedere poging om den woningnood te lenigen, te steunen. Het verzocht met 't rapport der raadscom missie in kennis te worden gesteld. Dit ge schiedde en nu wacht men een antwoord af. „Goed Wonen" berichtte, dat zij in beginsel bereid is tot 't oprichten' van smi-permanente noodwoningen, mits de mogelijkheid be stemd, een kloppende qxploi tatie-reken ing te maken. De gemeente zal evenwel moeten bijspringen. Het blijkt, aldus de heer d e W i t, dat zoo wel de inspecteur van de noodwoningen, als de heer Jhr. de Graaff er op aandringen om van gemeentewege te bouwen. De laatste wil desnoods de exploitatie overlaten aan veree nigingen. De raadscommissie is van oordeel om zoo snel mogelijk het bouwen te bespoe digen, dat de Raad moet beslissen den bouw van 98 woningen aan den Tienenwal van ge meentewege te doen geschieden. Wanneer de raad daartoe nu besluit, kan 't besluit over de exploitatierekening en over de indeeling in een volgende evrgadering worden geno men i Namens de commissie stelde spreker voor, de woningen van gemeentewege te doen bou wen. De Voorzitter oordeelde, dat het al leszins aanbeveling verdiende aat te doen, aangezien de bouw daardoor wordt bespoe digd. Bij spr. zit de bedoeling voor, om dit echter niet te doen zooals bij het Karenhuis én de andere woningen, maar wel langs den gewonen weg van de aanbesteding. De ge meente behoeft dan slechts de hoofdleiding te behouden. Mr. Leesberg was altijd voor het bou wen door vereenigingen. Spr. wilde nu wel meegaan met den Voorzitter van publieke werken, omdat de urgentie er is, van ge meentewege te bouwen. Wij zijn er anders voor, zoo tijdig plannen te maken, dat men niet, zooals nu van ge meentewege moet gaan bouwen. Wij krijgen beiden het geld van het Rijk. Gaat men krachtens de Woningwet bouwen, dan moet men dezelfde formaliteiten vervullen. Wil men dit, dan wil spreker bouwen door ver- eeniging, want dan wint men geen tijd. De heer de Wit deed uitkomen, dat men nu van gemeentewege veel spoediger klaar is. De commissie wil daarom van gemeentewege bouwen. De Voorzitter betoogde, dat de ge meente de risico op zich kan nemen, direct te beginnen. Een bouwvereeniging moet de goedkeuring afwachten,. Mr. Leesberg was er daarom voor. Men kan dan eerst met eigen geld werken. De heer Go vers begreep niet waar de uitweg moest komen. Over de tram is het zeer gevaarlijk. De heer de Wit zeide de teekeningen in de gesloten zitting te zullen toonen. Op een vraag van den heer Zaadnoordijk verklaarde de heer de Wit de zekerheid te hebben dat de plannen den steun krijgen van Jhr. de Graaf. Spr. was er van overtuigd, dat 2 September de exploitatierekening door den raad beoordeeld kan worden. De heef Westerhof verheugde zich er over, dat men thans gekomen was tot dit voorstel. Spr. gaf in overweging de groote gezinnen cfe voorkeur te verleenen. De heer Lubbe was vanwege de urgentie vóór het voorstel. Op een vraag van Mr. Leesberg verklaarde de heer d e W i t, dat de beouw buiten de ge meentewerken zou plaats hebben en dat slechts de directeur van den woningdienst als archi tect zou optreden. De voorzitter zeide ten slotte het volgende: Waar dit de allerlaatste vergadering is waarin de Raad in zijn tegenwoordige sa menstelling bijeen is, wensch ik, alvorens de vergadering te sluiten, een enkel woord te spreken tot de scheidende raadsleden, dat zijn er 10 van de 17 waarvan er eenigen gerui- men tijd' in de vergaderingen zijn geweest en anderen korteren tijd. Ik wil ieder niet afzonderlijk opnoemen. Ik heb in het begin den heer De Lange reeds toe gesproken maar er zijn enkele heeren, die door hun langdurig zitting hebben aanspraak maken op een bijzonder woord van datik. Dat geldt in de eerste plaats voor wethouder De Wit, die 1 Sept. a.s. 28 jaar lang lid van de zen Raad is-en sinds 1902 wethouder. Mijn heer De Wit, ik meen in den geest van de ver gadering te spreken wanneer ik U hartelijk dank zeg voor hetgeen U 28 jaar lang als raadslid en 17 jaar als wethouder in het be lang der gemeente hebt gedaan. Ik wil hier- aan toevoegen, dat ik de samenwerking met U als voorzitter van den Raad en als voorzitter van het college van B. en W. in hooge mate geapprecieerd heb. Bijzonder aangenaam was nog de wijze waarop U medegewerkt hebt*om den goeden geest in ons college te bevorderen. Op U volgt in anciënniteit de heer Luiting, thans niet aanwezig, destijds benoemd als pro test-lid tegen het slachthuis. Op deze wijze is hij in den Raad gekomen, maar zoodra het besluit gevallen was dat het slachthuis er zou komen, heeft hij zich onderworpen in alle op zichten krachtig medegewerkt om de belan gen van het slachthuis krachtig te bevorderen en getracht deze belangen met die der slagers te doe® «sincngBÉxn fflj «prak weinig In den I Raad maar ik "-eet, dat nij in de commissie door zijn practische adviezen steeds op hoo- gen prijs werd gesteld. Daarop volgen de hee ren Mdenbrink en Zaadnoordijk, die beiden 12 jaar in den Raad zitting hebben en veel verricht hebben in 't belang der gemeente, in zonderheid de heer Zaadnoordijk als wethou der. Een bijzonder woord wensch ik te richten tot den heer Ringers, die 5 September 1911 tot raadslid werd gekozen. Ik doe dit daar om omdat hij, ondanks zijn mindeer gunstigen gezondheidstoestand, niet is verslapt in toe wijding, voor het behartigen der gemeentebe langen, maar zich steeds met evenveel ijver aan de taak heeft gewijd die hij zich had ge steld. Menigeen zou er op zijn leeftijd reeds lang heit bijltje er bij hebben eergelegd, maar hij, als man van den ouden stempel, heeft tot het laatst de zittingen bijgewoond ondanks zijn minder gunstige physieken toestand. Op de heer. Ringers volgen de heeren Lubbe, die zes jaar, Wolzak, die twee jaar, Prins, die 1Y jaar en Bres, die maar Y jaar zitting hadden, maar zich niettemin al len in het belang der gemeente verdienstelijk hebben gemaakt. Ik wil hen daarom allen dank zeggen voor hetgeen zij in het belang der gemeente heb ben verricht. Ik hoop, dat het u in uw ver der leven goed zal gaan, zoowel voor u zelf als voor uw gezin. (Applaus). De Raad gmg hierna in comité. BRAND. Hedenmiddag pl.m. 3 uur ontstond brand ten huize van aen heer de Jong, op den hoek Toussaintstraat-Emmastraat. De oorzaak was dat de tandarts, die aldaar woont, in de bcvenvoorkamaer bezig was met het uitkoken en schoonmaken van instrumenten. Hij werd naar beneden geroepen en bleef wat lang weg, waardoor de gasvlammen de gordijnen en het plafond aantastten .Werklieden, die bezig zijn met de restauratie van de Huishoudschool, za gen het begin van brand, waarschuwden de bewoners en verleenden hulp bij het blus- schen. Een brandspuit behoefde niet in wer king te worden gesteld® TE WATER. De ongeveer 9-jarige A. van Beek, uit de Schoutenstraat, was gisteren in de Oude gracht aan het visschen, een bezigheid, die vooral tegenwoordig door talloos velen wordt beoefend. Een kleiner broertje was bij' hem en bleek niet 't voor het visschen zoo noodige geduld te hebben. De knaap werd beweeglijk en begon te spelen, waarbij hij zijn broer aan stiet, die daardoor van den walkant gleed en in het water terecht kwam. Eigenaardig was, dat'hij niet viel, maar rechtop bleef staan. Een man, in de buurt aanwezig, haalde den jongen met diens hengel op hef droge. DE BESTUURSVERGADERING VAN DEN N. V. B. Het bestuur van den N. V. B. heeft te Utrecht vergaderd, o.m. ter behandeling van het rapport der commissie van advies in zake de competitie-indeeling der westelijke eerste klasse afdeelingen A en B bestaande uit de heeren J. Warner mr. P. Droogleever For- tuyn, Joh. J. Meyer dr. J. Ris, H. A. Tromp en L. Verwoerd. Naar aanleiding van dit rap port besloot het bestuur met algemeene stem men tot menging van de afdeelignen A. en B/ over te gaan door volgens den eindstand der competities van het afgeloopen seizoen, de oneven nummers van B te combineeren met de even nummers van A (wordt nieuw I A) en de even nummers van B met de oneven nummers van A (wordt nieuw I B) met diens verstande dat in beide afdeelingen een ge promoveerde 2e klasser wordt opgenomen. Een commissie uit het bestuur zal, den ter reininspecteur gehoord, uitmaken, of. en zoo ja, welke clubs van de oude B.-afdeeling vol gens het rapport jegens ongeschiktheid van speelgrond of kleedgelegenheid in de tweede klasse zullen worden geplaatst, welke com missie bij onvoorziene omstandigheden ook mogelijk verder nog noodige veranderingen kunnen aanbrengen. Na afloop van het a.s. seizoen zullen beide afdeelingen worden te ruggebracht tot 10 elftallen door zooveel elf tallen te degradeeren, dat er 9 overblijven, waarbij dan gevoegd zal worden een promo- veerende tweede klasser. Alsdan zal opnieuw tot menging worden overgegaan. EEN CONFLICT IN DEN N. V. B. Gister vergaderden in Hotel „Terminus", te 's-Gravenhage, onder voorzitterschap van den heer J. van den Berg, de afgevaardigden van 10 der elf Westelijke le klasse A-clubs. H. V. V. was door familieomstandigheden van haar afgevaardigde, niet vertegenwoor digd. In deze vergadering werd met algemeene stemmen besloten aan het bestuur van den N. V. B. een schrijven te richten, waarin dit bericht wordt, dat de vereenigingen uit de Westelijke le klasse A niet met haar le elf tallen zullen deelnemen aan de komende com petities indien het N. V. B.-bestuur er toe mocht besluiten reeds in het seizoen 19191 1920^ over te gaan tot vermenging van de twee afdeelingen in de Westelijke le klasse. Uit het verslag van de bestuursvergadering van den N. V. B. blijkt, dat dit college inder daad tot vermenging wenscht over te gaan, zoodat dus een conflict is ontstaan in den Voetbalbond, dat wel een uiterst scherpen vorm aangenomen heeft. Door het schrijden aan de A-clubs is te vens antwoord gegeven op de vraag van den heer Warner, wat de plannen waren van de A-clubs wanneer het B.B. tot vermenging be sluiten mocht. Op deze vraag kon indertijd geen antwoord gegeven worden, omdat de af gevaardigden hieromtrent van hunne vereeni gingen geen opdracht hadden. DE ACTIE DER RIJKSWERKLIEDEN. Het hoofdbestuur van den Algem, Nederl. Rijkswerkiiedenbond heeft gister een adres verzonden aan alle Ministers, in verband met den noodtoestand, waarin de Rijkswerklieden verkeer en, inhoudende de volgende verzoeken: I. Een extra-bedrag van 200 toe te ken nen, aangezien een algemeene herziening der loonen vanaf 1 Juli 1918 nog steeds in voor bereiding is. 2. Met ingang van 1 Jlanuari 1920 de al- geneeuw verteqgtog der loomaa te Jfaea plaat» hebben, vanaf den door de Regeering' vastge- stelden datum, I Juli 1918 m spoedig een begin te maken met de uitbetaling van de rechthebbende bedragen. 3. De loonregeling gelijkluidend te doen zijn overeenkomstig de ontworpen salarisre geling, door de Salaris-Commissie voor Bur gerlijke Rijksambtenaren, voor ambtenaren- werklieden, waarbij de loonen in 5 loonklas- sen worden, ondergebracht en de maximums na 6 dienstjaren bereikt. 4!'In verband met het eerstdaags te ver schijnen wetsontwerp tot toekenning van 4 weken salaris of 100, dit bedrag te stellen op 200, gezien de groote teleurstelling als gevolg van de toepassing der duurtetoeslag- regeling 1919. MIDDENSTANDS'WONTNGEN. In do Maandagavond gehouden vergade ring van den raad der gemeente Enschedé werd in zake den bouw van middenstandswo- ningen besloten in te gaan opliet aanbod van de heere M. G. A. van de Lande en H. Wiemk, aannemers resp. te Enschedé en Hengelo, De ze heeren zullen in het Zwik 24 Middenstands- woningen bouwen, waarvan de kosten van den bouw en den grond in totaal worden ge raamd op 210.303. Van dit bedrag komt 25 pet. voor rekening van het Een. Nat. Steuncomité, 70 pet. (in den vorm van hypo theek)' voor rekening van de gemeente en 5 pet. voor rekening van de ondernemers. Ge durende 10 jaren zijn de ondernemers aan verschillende bepalingen gebonden, moeten zij telken jare aan de gemeente 1 pet. aflos sen en mag de huur der woningen niet meer dan 7 per week bedragen. Na verloop van 10 jaar komt de bijdrage van hef Eon. Nat. Steuncomité den ondernemers ten -goede en moeten zij de rest van het gemeentelijk kapi taal aflossen. Er was nog al wat oppostie te gen dit voorstel van Burgemeester en Wet houders, -omdat tal van leden bang waren voor revolutiebouw. Nadat nog een nader on derzoek door een speciale -commissie d-o-or B. en W. was toegezegd, werd de voordracht ten slotte met 10 tegen 16 stemmen -aangenomen. KORTE BERICHTEN. Te SS1'v-olde bij Terborg (Geld1.); is Dinsdag een dienstbode door iemand van Dimsperlo met zijn stoomfiets overreden. Het meisje was direct dood. Otp de veertiendaagache tuihbouw-ten- toonstellink te Londen, troik Dinsdag de aan dacht de eerste inzending uit het vasteland sedert den aanvang van don, oorlog, n.l. een prachtige collectie Gladiolus uit Nederland. T'eWijk-aan-Zee is een lijk aangespoeld-. Naar het „VacL" meldt, heeft de heer B. Oohen Jr. ontslag gevraagd als president-di recteur van het Bijks-Contraal Administra tiekantoor voor de Distributie van Levens middelen. Gistenmiddlag heeft de eerste Neder- landsche journaliste, mej. L. Feith, redactri ce van de Tel», gevlogen. Zij ging als passa gier mee met luitenant Boget in zijn Bre- guet-toesteL In een te Goes gehouden vergadering van handelaars en exporteurs in fruit, is be sloten tot oplichting vah een fruitbeurs. El- ken Dinsdag zal deze fruitbeurs gehouden worde®. De beëediging van de onlangs tot offi cier benoemde cadetten zal 20 Aug. a.s. bij de korpsen plaats hebben. Het daartoe opgerichtte comité besloot -op 15, 10 en 17 Sept. a-a. te Meppel groote vredesfeesten te organiseerea. De Engelsche vlieger Brown en de Italiaan Mlorxi zullen aangezocht worden vliegdemonatratiea te ge ven. Een arbeider uit Tilburg, die de vorige wéék bij het transporteeren van een ketel voor -de zandsteenfabxiék te Mook ernstig ver wond' werd, is in het ziekenhuis te Nijmegen overleden. Te Tubbergen is gearresteerd J. G., 21 jaar, koopman te Geesteren, verdacht van diefstal van postzegels ter waarde van 4000 mark tea aadeele van een Duitscber te Olden- zaal. In de onmiddellijke nabijheid van Ziut- kamp, aan den Reitdiepsoever, dus binnen den zeedijk, zijn gedeelten bloot gekomen van twee zeer lang geleden vergane schepende eene een gewone visscherschuit; de andere een kof tjalk. De garage van den heer N'ieuhuis, te Bloemendaal, is uitgebrand, doordat de auto in brand geraakte, een auto en 9 fietsen wer den een prooi der vlammen. Alles is verze kerd. Biji het baden in het Nieuwe Meer (Nieuwer Amstel) is verdronken het 15-jaiig zoontje van den landbouwer G. F. Twee jon gere broertjes konden nog worden gered. Naar uit goede bron gemeld wordt, zijn alle berichten omtrent een plaats gehad heb bende benoeming van een gezant te Brussel ter vervanging van jhr. mr. H. van Weede als voorbarig te beschouwen. Gisteren zijn ongeveer 175 stuks rundvee van Groningen naar Frankrijk en' 3C paarden vandaar naar Duitschland uit gevoerd. Burgemeester en Wethouders van 's-Gra venhage hebben een telegram van rouwbeklag gezonden aan mevr. de wed. Carnegie, we gens het overlijden van den heer Andrew Carnegie. Te Meu-Lunteren is de 30-jarige boe rendochter O. v. d. L., bij het uithalen van kippeneieren van den hooizolder gevallen en aan de gevolgen daarvan overleden. Naar verluidt, heeft de marechaussée bij een hernieuwd onderzoek rfaar wapenen iu het kamp te Oldenbroek een browning en een revolver, beide geladen, in de luchtkokers der barakken gevonden. Gisteren is de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 naar den Raad van State verzonden. Voor een drachtig varken werd aan een veehouder te Wierden dezer dagen 500 geboden, doch het bod werd geweigerd POGING TOT OPLICHTING. Dinsdag deed' de rechtbank te Assen uit spraak in de zaak tegen D. v. D. sedert Fe bruari j 1. gedetineerd ter zake van poging tot oplichting van koopmansgoederen, ter waarde van 12.000. Beklaagde werd vrijge sproken. De eiscb was IY jaar gevangenisstraf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6