s ALKMAAR No. 192 1919. ZATERDAG 16 AUGUSTUS, Buitenlandscli overzicht. DIf numtnar bestaat «ft 3 bladen, BüirÖerd 6011 011 Iwiutigstö J&BFgang Boze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling por maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele ftlJ^k f 1.00. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs dor gewone Advertentiën Per regel f 0.15. BJj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. li it don Alkmaarschcn Raad. Gebruikt U reeds Buitenland. Gemengd Nieuws. M Telefoonnummer 3. Wij hebben Donderdagmiddag aaa het grut van den ouden Kaad gestaan, wij heb ben mede de laatste eer aan den overledene bewezen. tiet college van vroede vaderen, wier faita et geste» wij zoo menigmaal mochten be schrijven, de gezellige kring debatera van velerlei kleur, velerlei beginsel en godsdien stige overtuiging, die bij de bespreking der gemeentebelangen steeds een interessant Beeld toonde, het beslaat alles nog slechte in onze herinnering. AL; in September de volgende zitting wordt gehouden, zal de raadszaal een geheel anderen indruk geven. Dan zullen in den hoefijzer-vorm de herkozen leden niet meer op hun oude plaatsen tronen, dan zullen de zware faulcuils met het Alkmaarsche wapen een zitplaats bieden aan een tiental nieuwe lingen, waaronder verscheidene voor het eerst-in hun leven In het gestoelte der cere' zullen zetelen. Eu als bewijs van nieuwere denkbeelden en veranderde inzichten zullen twee vrouwen zich in de politieke arena wagen. Voortaan past hot niet meer van vroede vaderen te spieken, de vroede moederen zul len haar intrée hebben gedaan, de bode zal niet alleen meer vuur'glaasjes water, maar te zijner dj d ook voor voetenbankjes en warme stoven moeten zorgen. Dan zullen wij een vergelijking tusschen den ouden en deu nieuwen Kaad kunnen ma ken, dan zullen wij kunnen beoordeclen of de besprekingen gezelliger, de debatten korter en van hoogere waai de zullen zijn. Maar laten wij tot het verleden Icrugkeercn en over den ouden Kaad spreken, üver den ouden Kaad, aan wiens groeve wij de lijkrede van deu burgemeester gehoord hebben, aan wiens handelingen wij met waardecrüig be- hooien terug te denken. De mortius nil nisi bene, van de dooden Blag slechts goeds gesproken worden. liet verleden heeft afgedaan en wij behoo- ren te vergeten wat in de handelingen der oude raadsleden niet .onze sympathie kon hebben. Nu zien wij de heengaanden nog slechts als mannen, die allen hun goede eigenschap pen luidden, die in den Kaad veel ot weinig gesproken nebben, die in commissies harder of langzamer gewerkt hebben, maar die zich locli stuk voor stuk vóór liet gemeentebe lang verdienstelijk hebben gemaakt. VVij zullen hel bedanken van de. heeren aan den burgemeester overlaten. Die had hen tiouwcus naar anciënniteit op een lijstje ge plaatst en memoreerde kortelings de bijzon- oen. deugdtn en buitengewone eigenschap pen van allen die voor de laatste maal voor ten bespreking der gemeentebelangen te za aien waren gekomen. Eerlijk gezegd heeft deze grafrede weinig indruk gemaakt Zij had te veel van een van buiten geleerd lesje, zij maakte te veel den in druk van pour la galerie te worden gespro ken en een herhaling te zijn van de meer waardeerende toespraken, die de heeren aan liet diner dat den heengaanden burgemeester onlangs werd aangeboden, ongetwijfeld zul len geliouden hebben. Dat diner was als 't ware een zitting met gesloten deuren en eenmaal „eutré nous", plegen de heeren een gemoedelijker toon te. kunnen vinden dan wanneer voor pers en pu-' bliek een officieel karakter bewaard moet worden. Veel indruk heeft de plechtigheid Donder dagmiddag dan ook niet gemaakt en het was den weinigen belangstellenden, die aan de open groeve gestaan hebben, waarschijnlijk even lief geweest als het gebruik veroorloofd had dat aan dit graf niet gesproken behoefde te worden. De heer De Lange heeft in de jongste raadszitting, waarin tusschen twee haak jes, niet minder dan vijf leden ontbraken en waar zelfs de heer Luiting bedankt moest worden, zonder dat hij er zelf bij was een bijzonder woerd van gelukwensch in onfr vangst mogen nemen. Juist even voor zijn heengaan werd hem voor het front van den troeo de medaille voor bedenkt dat men ten slotte slechts één lid be reid vond op voorwaarde dat hem een ambte naar ter secretarie ter beschikking gesteld zou worden en wie dan kennis neemt van het feit dat de heer De Lange al die jaren dat werk alleen op eigen schouders heeft geno men en het onverbeterlijk ten .uitvoer bracht, hij kan voor dezen stillen werker slechts eer bied hebben. Er is nog een Raadslid, dat wij In dit over zicht in het bijzonder willen gedenken. Dat is de heer Jan de Wit. Toen deze wethouder van publieke werken zijn besluit tot heengaan had te kennen gege ven, hebben wij in dit blad reeds een waar- deerend artikeltje gewijd aan alles wat hij voor onze gemeente gedaan heeft. Ook wethouder De Wit is nog een strijder van de oude garde, een man die jaren en ja ren lang een eigen plaats onder de raadsle den heeft ingenomen en die zich ten volle aan de hem toevertrouwde taak heeft overge geven. De heeren van de perstafels hebben steeds met groote belangstelling de woorden van den scheidenden wethouder gevolgd, al heb ben zij hem vooral in den laatsteu tijd- me nigmaal niet kunnen benijden. Ieend kan worden. Dertig jaar heeft die lieer De Lange voor de behingen der gemeente gearbeid cn wij willen er onmiddellijk bijvoegen, dat die ar beid door velen niet genoeg is gewaardeerd geworden. Want de verdienst van een raadslid zit niet alleen lu het aantal regels dat hij vol gens het gedrukte verslag der vergaderingen gesproken heeft, die verdienste zit ook in den stillen arbeid, die het publiek niet ziet, maar die den meesteu tijd en de meeste moei te vraagt. Wie zich nog herinnert hoe er in de voor laatste raadsvergadering geen enkel lid te ndeu was. die de veelomvattende taak van oorzltter der commissie tot het nazien der i\ suoeuterekeuing op zich wilde nemen, wie 'ant als wethouder van publieke werken, als de aangewezen verdediger van alles wat gemeentewerken betrof, heeft de heer De Wit de weinig benijdenswaardige taak gehad de opgewonden gemoederen bij Karenhuis- of andere huizenbouwkwesties tot bedaren te moeten brengen. Hij was het, die de verwijten van de onte vredenen over de woningmisère in ontvangst had te nemen, hij was het ook, die steeds weer beterschap en diligentie moest" beloven. Maar dan kon in Volgende raadszittingen ook geconstateerd worden, dat de wethouder van publieke werken niet stil gezeten had, maar zijn beste krachten tot tegemoetkoming aan de geuitte bezwaren had gegeven. Slechts één ding heeft nimmer onze sym Ïathie kunnen vinden en dat was dat de heer >e Wit, die voornamelijk inzake woning bouw buitengewoon belangrijke mededeelin- gen kon doen, raadsleden en pers niet in de gelegenheid stelde daarvan vóór de raadszit ting rustig kennis te nemen.. 1 let is den laatsten tijd herhaaldelijk voor tkomen, dat noch in een bijlage, noch op ,e agenda, iets bijzonders inzake woning bouw voorkwam en dat onyerwachts, tijdens de zitting, het woord aan den heer De Wit verleend werd voor mededcelingen, waarvan alle toehoorders toch zeker graag eens wat rustiger hadden kennis willen nemen. Door verrassingen als de heer De Wit tij dens de raadszittingen ter tafel bracht, be stond het gevaar, dat de raadsleden onvol doende voorbereid voor belangrijke beslissin gen stonden, dat zelfs zooals in de laatste zitting een der wethouders zich nog tij dens de vergadering van de plannen cn juiste bedoelingen van zijn collega moet vergewis sen en dat de pers voor publicatie aangewe zen was op het weinige aat zij uit de verte kon opvangen en het vele dat er bij 's heeren De Wit's haastige voorlezing van brieven en bescheiden voor haar verloren ging. Dat het geven van een persklaar nauwkeu rig verslag daardoor buitengewoon moeilijk was en het slechts aan de stenographische bekwaamheid van onzen raadsverslaggever te danken was als eenige uren later toch een behoorlijk overzicht van het verhandelde in de courant verscheen, behoeft geen betoog. Maar, dit daargelaten, zullen wij,' journa listen, den heer De Wit als een altijd hulp vaardig en voor ieder toegankelijk raadslid steeds met waardeering blijven gedenken. Ons overzicht zou te groot worden als wij de bijzondere eigenschappen van al de van ons heengeganen uitvoerig in het licht stel den. Wij zullen het voorbeeld van den burge meester volgen en er op wijzen, dat allen zich in meerdere of mindere mate voor den bloei der gemeente verdienstelijk hebben gemaakt En gaarne brengen ook wij een afzonder lijk woord van hulde aan den heer Ringers, die, ondanks zijn leeftijd en gezondheidstoe stand, door levendige belangstelling in alles wat de gemeente betrof, menigen jongere beschaamd heeft gemaakt. Zoo komen wij ton slotte tot een bespre king van de laatste debatten en besluiten van den Raad in zijn oude samenstelling en deze bespreking kan ditmaal kort zijn, omdat de agenda-punten noch de daarover gevoerde debatten van bijzonder belang of interessant van karakter genoemd kunnen worden. Het was te voorzien, dat de Raad. hoezeer van de verderfelijke gevolgen van drankmis bruik overtuigd, in het belang van vele ge- meentenaren niet zou besluiten om juist tij dens de kermisdagen Alkmaar „droog te leg gen". Een 'dergelijk besluit zou ongetwijfeld tot rumoerige protestvergaderingentot adressen en demonstraties geleid hebben en hoe gaar ne wii ook willen erkennen, dat het pleidooi van den heer Weaterhaf voor gedwongen geheelonthouding van het innemen van een edel standpunt getuigde, het komt ons toch voor, dat de strijd tegen den alcohol op meer geleidelijke wijze gevoerd dient te worden. Door 'tijdens de kermisdagen caféhouders en bezoekers plotseling voor het feit van ab soluut drankverbod te stellen, kan men slechts verbittering en ontevredenheid in breede volkskringen kweeken. Trouwens, ook de vertegenwoordigers der katholieke en anti-revolutionnaire ingezete nen in den Raad verklaarden voldoende poli tiemaatregelen ter voorkoming van buiten sporigheden bij de komende volksfeesten af doende te achten. De vaste werklieden in gemeentedienst krijgen, dank zij de vele Werkzaamheden, waarmede de salariscommissie overstelpt is, een voorschot van 3 per week met terug werkende kracht van af 1 Januari 1919 en ook de ambtenaren, die spoedig een rapport van de salariscommissie tegemoet kunnen zien, mogen den heengeganen Raad nog dankbaar zijn voor 't presentje van den vrij en Zaterdagmiddag en een jaarlijksch verlof van drie weken of achttien werkdagen per jaar, zooals het in hun verzoek meer scheiden was uitgedrukt. Slechts de heer Meienbrink kon zich met dien vrijen middag niet goed vereenigen. Hij kon zich liet geval indenken, dat iemand Za terdagsmiddags plotseling een ambtenaar noodtg heeft, hij achtte het noodzakelijk dat er althans eenigen aan het werk bleven en scheen juist een beroep op vrijwilligers te zullen doen, toen de burgemeester te zijner geruststelling mededeelde, dat een ambtenaar ook buiten zijn diensturen nog plichtsbesef heeft en dat in zeldzaam voorkomende, bij zondere gevallen ook een van zijn vrijen tijd genietende ambtenaar nog wel de hem ge vraagde voorlichting of hulp zal willen verstrekken. Ondank3 het pleidooi van den heer Wes terhof voor een betere verzorging van kraamvrouwen en zuigelingen, ondanks de door hem gepubliceerde statistische cijfers en aangehaalde ernstige voorbeelden van on- voldoende hulpverleening, besloot de Raad niet op het verzoek van de sociaal-democrati sche vrouwenclub tot de oprichting van een gemeentelijke voorziening ter verpleging en voorlichting van kraamvrouwen over te gaan. Beschouwen wij het door B. en W. aange haalde schrijven der gezondheidscommissie dan komt het ons voor, dat de hulpvcrlee- ning in onze gemeente tot dusverre niet tot bijzondere klachten heeft aanleiding gege Maar waar de hulp aan kraamvrouwen en kinderen alsmede de algeheele verpleging door genoemde commissie „over het alge meen voldoende, ja zelfs goed, maar toch voor verbetering vatbaar" wordt genoemd, gelooven wij wel dat dit vraagstuk nog niet als in alle onderdeden geregeld ter zijde gesteld mag worden. Wellicht zal het in den nieuwen Raad bin nen korteren of langeren tijd weer aan de orde komen en zal dan uit den boezem der vergadering ook de stem van de Vrouw ge hoord worden, de echtgenoote en moeder, die bij het vraagstuk van kraamvrouwen en zuigelingen meer als deskundige en belang hebbende zal kunnen 6preken dan dit den hr. Westerhof of een der tot nu toe zitting heb bende raadsleden mogelijk was. Zijn de door den heer Westerhof aange haalde voorbeelden van onvoldoende hulp- ver leening aan kraamvrouwen juist en er is -geen reden aan de juistheid te twijfelen dan mag toch zeker geconstateerd worden, dat wat in den regel een blijde gebeurtenis genoemd wordt in vele arbeidersgezinnen tot dieptreurige toestanden leidt. Over de mededeelingen van den heer De Wit inzake volkshuisvesting kunnen wij thans kort zijn. Dank zij het raadsbesluit, dat de gemeente zonder op omslachtige regeeringsmaatrege- len te wachten op eigen zij het dan ook niet groot risico de spa in den grond steekt, kan het tot stand komen van 98 wo ningen aan den Tienenwal binnen afzien- baren tijd tegemoet gezien worden. Dat is de weg dien men ten slotte zal moe ten inslaan om tot spoedige afdoende leni- fing van den woningnood hier ter stede te .omen meniö beschikbaar heeft. In plaats, zoo zegt dit antwoord, van de bevolking van Boeaa-Pest van levensmidde len te bewaren, voedt Roemenië thans de be volking, die voor de aankomst der Roemeen- sche troepen gebrek leed. Volgens eigen getuigenis doet Roemenië dus een werk van barmhartigheid en de En tente schijnt het noodig te vinden, dat voor alsnog zonder meer te accepteeren. De opperste raad heeft dan ook onmiddel lijk een antwoord aan de Roemeensche regee ring opgesteld, dat in zeer welwillende ter men vervat is. De raad verzocht de Roemeen sche regeering zich in verbinding te etelldn met de geallieerde commissie van generaals, om zoodoende de wenken te kunnen opvol gen, die haar door middel van de commissie door de Entente gegeven zullen worden. De raad noodigt den Roemenen uit, geen belem meringen in den weg te leggen aan de voed selvoorziening van Hongarije en zich met de commissie van generaals te verstaan over het op het roode leger veroverde oorlogsmateri aal, dat een onderpand voor alle landen dar Entente is. Zoo wordt Roemenië door zijn groote broers dus met een welwillend glimlachje op de vingers getikt en wordt den al te begeeri- gen duidelijk gemaakt, dat hij het leeuwen deel van den buit niet voor zich alleen mag opeischen. Minder omlijnd is de houding die de Lu- 1 tente tot nu toe tegenover aartehertog JozJ heeft ingenomen en alles wijst er op, dat zij, alvorens definitieve besluiten te nemen, deu gang van zaken wenscht af te wachten. Naar het Berliner Tageblatt meldt zou Keizer Karei een brief tot de nieuwe Hon- gaarsche regeering gericht hebben, waarin hij zijn dank uitspreekt voor wat de aarts hertog voor de dynastie gedaan heeft en er meteen aan herinnert, dat hij nog steeds het wettelijk gekroond hoofd van den den Hon- gaarschen staat ie. Met andere woorden dus, es-Keizer Karei voelt, dat de wind in Hongarije naar den monarqhistischen hoek begint te draaien en herinnert zich, dat hij bij uitstek geschikt is en feitelijk ook de eerst-aangewezene te om als heerscher op den troon te zoteten Eerste Alkm. lÈlsctr. Hof f Iebrazs»lertJ. DEXAOHKKRLN.G BIJ HEX EBANBOHE LEG Lit. Dote de Xraasche regearimg ia de gelegen heid opengesteld vootr Nederiantbche. offiüie- ren om gedurende eenigen tijd de lessen aan iniriehtigen v'an laiutstir onderwijs te doorloo- pen en gedeta choard te wonden bij da regi menten, JLteKfi dletaoheeïing Dj het i'ransche leger sd! aaavumgtm iNavesaktg a-s. en ean jaar duren. De officieren, die gedetaeh-asrd' zulten wor den roeten goed Eransche spraken, terwijl zij een zoodanige toelage zullen genieten, diat zij noodzakelijke uitgaven kunnen doen. Zij, -die weinig ervaring hebben of bet leger binnen afzienbaren tijd zullen verlaten, ko men niet in aanmerking. Aangewezen kunnen wonden 2 officieren der infanterie, 1 dar bereden artillerie en 1 dhr cavalerie of infanterie (|bij voorkeur ka piteins of ritmeesters, of oudere luitenants, terwijl ook majoor» of luitenant-kolonels in aanmerking komen). .Verder kunnen gedeta cheerd wordeneen kapitein of oudere luite nant der artilieriej; een ritmeester of oudere luitenant d'er cavalerie «Me een cursus aan de rijschool heeft doonlioopen; ©en kapitein of oudere luitenant (kan ook jong hoofdofficier zijnj dier infanterie, cavalerie of artillerie. De leden van den oppersten raad der geal lieerden en de voormannen der Roemenen overstelpen elkaar met beleefdheden. Het Roemeensche antwoord protesteert in hoffelijke bewoordingen tegen de beschuldi ging, dat de Roemeniërs zich in Hongarije aan buitensporigheden hebben schuldig ge maakt en dat Roemenië voornemens zou zijn zich van de geallieerden af te scheiden. Roemenië acht zich slechte gerechtigd de in 1 iongarije gevonden voedselvoorraden in beslag te nemen, daar odk Roemenië door den vijand is leeggeplunderd en Hongarije toch nog een suxpius voor uitvoer naflr Roc- DE TOESTAND IN DE OEKRAÏNE. Het Oekrainische Persbureau verzoekt het volgende te melden Een over de Karpaten uit een Poolsch ge vangenkamp gevlucht redacteur bericht, üat onder de Oekrainsche bevolking van Oost- üalicië een sterke beweging a tegen den Poalschen willekeur. Enkele Oekrainsche lei ders, tot nu toe aan de intemeerihg der Po len ontsnapt, ontwikkelen de beweging tot een iormeelen tegenstand tegen de Pooische in dringers. Oproepingen en proclamaties spe len hierbij natuurlijk een groote rol. in deze proclamaties wordt er voornamelijk op ge wezen, dat alle rechtdenkende politici ook in de Entente-landen bezwaar maken tegen de door de Polen op de Oekraiaera begane ge welddadigheden, NATIONALE VERGADERING, GEEtf" RIJKSDAG. Fehrenbach, de voorzitter van de nationale vergadering, heeft iu de bijeenkomst meege deeld, dat het seniorenkonvent in tegenstel ling met de regeering eenstemmig van mee ning is, dat wij nog steeds.de grondwetgeven de Duitsche nationale vergadering zijn, dat wij weliswaar de rechten en verplichtingen hebben, die de grondwet aan den Rijksdag geeft, maar niet dien naam mogen aragen. dere besprekingen bij deze opvatting aan waarbij de regeering zie heveneena heeit neer gelegd. DREIGENDE SPOORWEGSTAKING IN ENGELAND. Er dreigt een nieuwe staking op da En- gelsche spoorwegen. De handeisraad heeft gisteravond een ultimatum ontvangen van de gemengde vereeniging van locomotiefmachi nisten en stokers. Het geschil omvat 6500 ma chinisten, stokers en poetsers, zoowel van de stoom- ais van da elcctrische spoorwegen en loopt over ds standaHrdlooiiefl, die de regee- ring eenigen tijd geleden voorgesteld heeft. Deze loonen zijn door tai van aideelmgsa van de vakvereenigmg van de hand gewezen aa de leden zijn van meening, dat és haadela- raad de regeling vand aza zaak oaverani- woordelük lang heeit uitgesteld. De voorman- «ïffi ischen thans een onmiddellijk besluit m ;j£ven te kennen, dat zij anders niet in stiïcax zullen zijn hun mannetjes langer in de aand te houden. KORTE BERICHTEN. Da toestand in Ópper-Silene is be langrijk verscherpt door het feit, dat tenge volge van de staking in de mijnsn ook da lichtbedrijven moesten stilgelegd. Uit da be richten, die uit Oper-Silezië komen, valt ech ter niet met volkomen zekerheid op te maken of dit is tengevolge van het gebrek aan steen» kool of tengevolge van .een nieuwe staking. net lichtgebrek zal ia teder geval v/szt fcai kolen gebrek in de hand werken, waardoor talrijke ijzerfabrieken zallen moeten worden stilgelegd. Zelfs het verschijnen der dagbla den te op deze wijze in gevaar gebracht 'De herhaalde aanrandingen en misda den in Clare hebben de Eng, regeering ge dwongen de Sim Fein vereen, ia" dat graaf schap op te heffen als onwettige vereenivin- gen. Dit is een ernstig besluit, dat de Tis.es er toe brengt opnieuw te betoogsn, dat de Iersche kwestie langs politieker weg moet worden opgelost. De mogendheden schijnen het eesa te zijn over dc verdeeling vc.n TfvraciL In een rede in den Raliaansdien Senaat drong Ferart op zidnigktld mi de tmnwa^. deun aan, Naar aanleiding «ma het «aannd do-ar Amerika aan Fransche bedrijven gedaan veor de levering van steentkool tot een prijs <s i ongeveer fr. 230.— wordt in de Duitsche vakbladen erop gewezen, dat de Fransche fabrieken de Duitsche kolen voor belangrijk lagere prijzen ontvangen. ..Dit Washington wordt gemeld, dat in allerijl materiaal wordt gezonden om admi raal Koltsjak te hulp te komen, 45000 gewe ren, millioenen patronen met groote hoeveel heden uitrustingen zijn reeds naar Wladiwo- stock onderweg. Het betreffende staatsdepar- tement hoopt op deze wijze n.l. door het zen den van Amerikaansch materiaal een gun- stigen invloed uit te oefenen op het moreel van de troepen van Koltejak. De vorming van het kabinet-Lovaszy te Boedapest is op het laatste oogenblik niet doorgegaan, Hoover heeft een rapport gepubliceerd over de economische crises in Europa. Het stakingscomité in België ontving van Vandervelde een schriftelijke bevestiging der rgeeeringsverklaring Armenië wordt door de Turken bedreigd en roept de hulp der geallieerden in, hrzberger verweerde zich tegen de Duitsch-nationalen. De gezantschappen van Wurttenberg, Saksen en Baden te München zijn opgehe ven. Slechts Pruisen heeft nog een zaakgelas tigde te München. Het eerste Duitsche schip uit Hamburg is naar de Middellandsche Zee vertrokken. Von Bethmann Ho 11 weg zal eerlang een verklaring publueeren inzake den 'duikboot oorlog. —Tiet Italiaansche oorlogsschip „Basili ca ta" is in het Kanaal gezonken. De Britsche regeering is voornemens te >epalen, dat stakingen en uitsluitingen een week vooraf moeten worden aangekondigd. Aan dr. Dorten werd door de politie het verblijf te Keulen ontzegd, Japan verklaarde aan Koltejak geen troepen te kunnen zenden. Volgens art. 180 van de grondwet komt de Rijksdag pas door nieuwe verkiezingen tot stand. De vergadering sloot zich zonder yer- DE GEWEZEN DUITSCHE KEIZER. Uit Doorn wordt aan het U. D. gemeld, dat de gewezen Duitsche Keizer „Het Huis Doorn" aldaar gekocht heeft van baronesse Van Heesafttear-De Beaufort */W Sétiü ET 1 wjj ggjj p *-» va a i I la

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1