DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 193 1919 MAANDAG Buitenlandsch overzicht. 18 AUGUSTUS. Dit nummer bestaat alt 2 bladen, HoMerÖ 6611 611 tWÖltïgSte Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs b{] vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge heele Rp f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Buitenland. Binnenland. industrie en zonder verkeer en industrie ar moede en gebrek in alle lagen der bevolking. Tallooze Europcesche mijnen zijn vernield en onvruchtbaar geworden. En in de mijn streken staakt hef personeel en vraagt hoo- Serc loonen en kortcrcn arbeidsdag of.... oet als in Yorkshire en laat de goede mijn schachten moedwillig onder water loopen. Hier is een dreigend gevaar, waaraan niet genoeg aandacht bestoea kan worden. Amerika kan Europa niet helpen, want de beschikbare scheepsruimte is voor aanvoer van levensmiddelen en grondstoffen drin gend noodig. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de Nationale Vergadrlng zich in verband met een interpel latie met den kolennood heeft bezig gehou den, welke nood nog verhoogd wordt door de gedwongen kolenlcveringen van Duitsch land aan de Entente. Verschillende redenaars schilderden den kolennood in donkere kleuren en de minister voor staatshuishouding noem de den stand van zaken zeer dreigend voor den gelicelen economischen toestand van het rijk. De kolenvoorziening is voor de regee ring dan ook een voorwerp van voortduren de opmerkzaamheid en zorg. De Entente schijnt evenwel de moeilijke positie waarin vooral Duitschland verkeert, te begrijpen. Naar de Berliner Zettung am Mittag meldt, heeft zij verklaard, dat zij voorloopig niet staat op de volledige nakoming der be palingen welke Duitschland verplichten tot levering van 40 millioen ton siteenkolen per jaar. De Duitsche onderhandelaars hebben uit Versailles de mededeeling meegebracht, dat de •.ntente-commissie zien na langdurige on derhandelingen bereid heeft verklaard zich voorloopig tevreden te stellen met de leve ring van een en tweederde millioen ton per maand. Volgens een Wolff-telegram zou over het te leveren quantum nog naar een compromis gezociit worden. Het quantum zou nog niet vastgesteld zijn en de eischen die de Gealli eerden te Versailles stellen, zouden nog steeds het geheele economische leven van Duitschland bedreigen. Zelfs de eisch van een en tweederde millioen ton per maand zou nog te hoo& voor het productievermor gen der Duitsche mijnwerkers zijn. Aan de hand van deze mededeelingen zou dus geconstateerd mogen worden, dat de te gemoetkomende houding der Entente geen vriendelijkheid aan Duitschland's adres is, maar eenvoudig een zich schikken in het nu eenniaal onvermijdelijke en een gedwongen afzien van datgene wat met den besten wil van de wereld toch niet tot uitvoer gebracht kan worden. Het stakingsgevaar in Belgis is nog voor een ige dagen bezworen, maar dreigt daarna tot uitbarsting te zuilen komen. Zooals bekend zou gisternacht de alge- meene slaking van liet spoor-, post- en tele- Srnfiepersonecl worden afgekondigd, waar oor in België een algemeene stremming van handel en verkeer dreigde. De regeering heeft dit gevaar onder de oogen gezien en Zich tot concessies bereid geloond, waardoor het onzeker werd of de slaking op het aangegeven uur werkelijk zou ui [breken. Uit Brussel werd gisteren gemeld, dat het stakingscomité van het personeel der spoor wegen, posterijen en telegrafie besloten de staking gisternacht niet af te kondigen, daar de gedelegeerden van het comité gisteravond door den minister-president ontvangen zou den worden. Zij zouden den minister-president verzoe ken, den minister van spoorwegen uit te noo- dlgeu, bij liet onderhoud tegenwoordig te zijn. In dit onderhoud wcnscmcn zij van bei de ministers formeel verzekeringen te ont vangen betreffende de toepassing van een minimum-loonregeling, den acht-urigen werk dag en een wckelijkschen rustdag. Werden deze verzekeringen niet gegeven, dan zal de staking Woensdag a.s. geprocla meerd worden. Het verloop van dit onderhoud is ons, ter wijl wij dit schrijven, nog niet bekend, maar het is wel te verwachten, dat de regeering al les, In het werk gesteld heeft om deze ramp van het toch al zoo ontwrichte België af te wenden. Het gaat met de kolenvoorziening in Eu ropa ong lang niet naar wensch en wanneer ln de productie niet spoedig een gunstige wending komt, is het te voorzien dat in den komenden winter handel, nijverheid en ver keer de onberekenbare gevolgen van brand- stoffengebrek zullen ondergaan. Het kolen- vraagstuk verdient werkelijk de onverdeelde aandacht. Zonder kolen geen verkeer en geen bladen in do Balts, de Volksbode te Kaisers lautern en de Rhoinpfaoilzor te Landau, be spreekt hot werkprogram van die Beiarsöhe regeering in boenende en spottende termen on zegt dat de eouigo redding voor de Balts gelegen is in aansluiting bij de Rijmrepubliek, die spoedig tot stand' zal 'komen. De bond van togonstandors van de Bijnrepublidk „Freie Brad'z" van dr. Hais on zijn volgelin gen traöht door eon verdhoogdo roenigheid togen de rögoering van Ba'lits-Boieron do pro paganda voor do Ilijnrepubliok onschadelijk te maken en dringt aan op oon breuk melt Bei- oren en Duit»uMiand'. Do Fransoho overheid 'laat beide partijen in woord en geestdrift vrij hun gang gaan, maar smoort zonder genade elko stom, 'die zich venhof t voor oen trouw blijven aan DuitsdMiand. Do „Freio Bi'alz" i» voornemans om in «amemwekking met de onafhankelijke sociaal-domoor aten binnenkort een oproer up touw te zetten. Daar dozu vor- eeniginig volkomen vrijheid van beweging ge niet en in het bezit is van wapens, dia van Branschen kant gekomen mooton zijn, is het gevaar voer de Bulla zoo groot als nimmer te voren, DE TOESTAND IN DEN PFALTZ. Officieel wordt uit München medegedeelc dat de politieke toestand in den Pfaltz nu tot een beslissing moet worden gebracht. Een deel van de Centrum pers in den Pfaltz, de „Volksbote" te Kaizersiautern en de Rhein- pfalzer te Landau behandelen het program van actie van de Beiersche regeering met hoon en spot en propageeren als eenige red ding voor den Praltz de aansluiting van de op te richten Rijnrepubliek. Do Bond van Vrije Volken tracht door een versterkte agita tie tegen de Pfalzisch-Beierscbe regeering de concurrentie der Rijnsche republiek onscha delijk te maken en dringt oan op een geweld dadige breuk met Beieren en Duitschland. De i ransche bezettingsautoriteit geven bei- De KoTirespcmdenz Hoffmann meldt officd- De politiek toestand in de Palts staat Jr' oen keerpunt. Bon uool vuxi de centrum- de richtingen volkomen vrijheid in woord en schrift, doch' onderdrukken mecdoogenloos elke meeningsuiting betreffende het trouw blij ven aan Duitschland. De Bondi van Vrije Volken, met de onafhankelijk soc.-democraten zijn van plan binnen eenige dagen een ge welddadige omwenteling, te bewerkstelligen. Daar het volk bewegingsvrijheid heeft en in bezit is van wapenen aldus het iMlin- chensche bericht die waarschijnlijk van Fransche zijde verstrekt worden, is het gevaar voor den Pfalz grooter dan ooit. HET HERSTEL VAN DEN WERELDHANDEL. Naar aanleiding van de verklaring van Bridgeman in het Engelsche Lagerhuis over het niet toelaten van Duitsche smeedwerken, herinnert de Boersen Kurier aan het feit, dat onlangs liet Amerikaansche Huis van Afge vaardigden besloten heeft, op een aantal arti kelen, die Duitschland had kunnen importee ren, tot 60 pet. invoerrechten te heffen. Het blad merkt op, dat deze manier van doen ge lijk staat met een economischen oorlog. In de ententelanden zou men liefst in het geheel niet willen importeeren en uitsluitend ex porteeren. Het blad is er benieuwd naar, hoe men, bij een dergelijk kinderlijk voorbehoud, den we reldhandel denkt te herstellen. EEN DIPLOMA VOOR JOURNALISTIEK. Op initiatief van den voorzitter der Sha- cespeare Vereeniging, Sir Sidney Lee heeft de Senaat der Londensche Hoogeschool het diploma voor journalistiek ingevoerd. In 1921 zal het eerste diploma verleend worden aan degenen, die met goede resultaten den cursus in journalistiek van bovengenoemde vereeniging gevolgd hebben. Deze cursussen bevatten zoowel bet prac- tische als het theoretische gedeelte der jour nalistiek en wijden speciaal aandacht aan een ruime algemeene ontwikkeling. EEN ENGELSCH-AMERIKAANSCH ZIEKENHUIS IN ENGELAND. „Lancet" het bekende Engelsche medische blad, bericht, dat ter herinnering aan de En- gelsch-Amerikaansche alliantie, in Engeland een groot academisch ziekenhuis zai verrijzen dat op de manier van het Rockefeller instituut zal- worden ingericht. Een Engelsch-Ameri- kaansch comité is reeds met de noodige voor bereidingen bezig. Het bestuur zal bestaan uit Engelsche en Amerikaansche artsen. DE BERUCHTE SCHEDEL. De note gaie van de vredesvoorwaarden, die de Entente aan Duitschland offreerde, vormde wel de eisch tot teruggave van den schedel van Sultan Makaua, een eisch, waar aan de Duitschers hoe gaarne ook, moeilijk konden voldoen,, aangezien genoemd hoofd deksel zoek bleek te zijn. Ook in Engeland acht men deze paragraaf eenigszins komisch, en de „Daily ews" bericht, dat niemand wist, wie Makaua was. Volgens de Duitsche apga- ve was deze persoon van gewicht, een opper hoofd in Duitsch-Oost-Afrika, die de lieielij- ke gewoonte had zijn gevangenen te verorbe ren. waarom hij op last van von Lettow Vor- beck onthoofd werd. De schedel werd destijds netjes begraven, maar niemand weet waar. De „Daily News" acht het geval eenvoudig belachelijk en raadt aan de zaak te laten rus ten. En gelijk heeft het gematigde Engelsche blad. Tant de bruit pour une squelettel EEN PSEUDOWACHTMEESTER. Een Berljjnsch zwendelaar die als recher cheur en wachtmeester optreedt, heeft on langs te Leipzig en Dresden zijn slag gesla gen. De bedrieger is in 't bezit van een legi timatiebewijs ten name van wachtmeester Werner van de rijksweer. hetwelk van een haudtcekening van minister Noske en het stempel van de Gardekavallerie-Schützendi- visiou is voorzien. De z.g. wachtmeester houdt eenige passeerende soldaten op straat aan, toont Tiun zijn bewijs en gaat met hun hulp tot arrestatie in hotels over. 1 iij laat de gearresteerden naar de dichtst- bijgelegen militaire wacht brengen, laat zich hun geld enz. overhandigen en verdwijnt dan met de opmerking, dat hij nog meer arresta ties moet verrichten.' Op deze wijze is het den bedrieger gelukt zich van een aardig sommetje meester te maken. In de beschrijving van het signalement van den zwendelaar wordt o. a. gezegd, dat hij door 't vele cigaretten rooken een gelen randi om de lippen heeft. ALCOHOLVERBOD EN HOTEL- 1 PRIJZEN IN AMERIKA. Naar uit Nieuw-York wordt bericht, heeft de daar opgerichte vereeniging tegen de drooglegging van Amerika een verklaring ge publiceerd, waarin o. a. wordt gezegd, dat ,ct alcoholverbod het publiek op ongeveer 500.000.000 dollar komt te staan uit hoofde van (Se hoogere hotelprijzen. Ter staving van die bewering wordt een gezegde van Edward Fiemy, den vice-president van de Bowman Hotel Company, die eigenaar is van ver- scheidene groote hotels te Nieuw-York, aan gehaald. Genoemde Fiemey verklaart, dat, wijl voor een hotel-restaurant het restaurant een geringe bron van inkomsten is en het hotel en de bar hoofdbron zijn, het hotel het verlies moet dekken, dat de bar door het al coholverbod lijdt, EEN HE1UNNEE3NG AAN DEN CZAAR. In.' het 'bezit van een Weensch koopman is een prachtijg bewerkte igouden 'do-os van Eus- 'ais'c'hen herkomst. 'Op het deksel bevindt zich oen port'ret geheel imet edbleteenen omzet en bekroond' door die bril'lanton Ozaronkroon. Het kleinood is afkomstig van een juwelier te Sizegodin. Waarschijnlijk Ia 'het doosje vroeger in het bezit der Gzarenfamiïïe ge weest, wellicht heeft het den ongelukkige®, heerscher aller Kussen zelf behoord. Welk een geschiedenis verbindt zich aan dit kleine voorwerp. Stof genoeg voor een groote trage die, evenals hij het halssnoer van Maria An toinette. DE HELDERHEIDi DEK S TERREN. Het tijdschrift „Sirius" deelt b;jzonderhe den mee, over de helderheid van het spectrum van sterren en dia verhouding tot de werkelij ke helderheid der sterren. Do schijnbare hel derheid is afhankelijk van dien afstand] tus- schon d'e aarde en hemellichaam. Om over de ware 'helderheid een voorstelling te verkrij gen, wanneer de afstandsbepaling niet ge bruikt wordt, werd) vroeger de eigbhbeweging als maat van verwijdering beschouwd, dusda nig, diat de afstand) ,alla grooter. werd be schouwd, wanneer die eigenbeweging kleiner •was. Korf geleden zijn pogingen aangewend om uit het spectrum conclusies over de licht sterkte der hemellichamen te trekken. Adams deelt mede, dat het spectrum van een lang zaam bewegende eter in het violet minder helder is dam van een Bnelbewegenidla, DE 30STEN FEBRUARI ALS OFFICIEELE DATUM. In 'het jaar 1711 kwam Karei ÜTT van Zwe den op de gedachte in het vervolg dien 29sten Februari te negeeren, zoo als deze om de 4 jaren voorkomt. Dit wae .ook geschiedt in 1700. Don 23sten Februari werd het bevel uit gevaardigd'. Op deze wijze wilde hij een over gang van de Jiuliaaneohe in de Gregori'aan- sche kalender bewerkstelligen. Deze maatre gel leidde echter tot allerlei moeilijkheden, zoödlat zij weer in 1712 te niet wand gedaan door de bepaling, -dat Februari 30 dagen zou tóllen in het vervolg. Het gelukte niet Karei XH van deze opvatting af te brengen, eoodat men in Zweden inderdiaad) een1 officieeden 80s tien Februari 1712 vierde. NIEUWE STERREN IN DEN LOOP DER EEUWEN. De nieuwe sterren hebben van oudlsEér Id'a opmerkzaamheid! getrokken der menigte en tot nadenken geprikkeld In de Middel-eeu wen dlacht man ze door God geschapen om ernstige tijden aan te kondigen en tot boete te manen. Deze opvatting wordt nog uit ge- eqhriftea van 1572 gehuldigd! Langzamerhand- ging men het verschijnsel ombevamgener beschouwen. De verklaring was meestal onder invloed Van do loer van Arie- toteles o ver de onveranderlijkheid der ster renwereld Eerst na bet ver»ohijnQn vt® de heldere nieuwe eter in 1004 werd) do strijd togen do leer van Aris te telos aangebonden, d'oar het bleek dat dozo eter tot d!e vasto star ren behoorde. Reeds vóór Ohiristus werden nieuwe sterren ontdekt, zou in 134 v ór Qbriat'us, volgens Ohineosohe geschriften. EEN MERKWAARDIGE GENEZING. Op een geneeskundige vergadering te Londen wordt een merkwaardige genezing bericht. Ongeveer twee jaar geleden in den slag bij IJ peren, werd een Engdsch artille rist verlamd en verloor bovendien totaal het geheugen. De man werd nu onlangs gehypno tiseerd en beschreef in dezen toestand hoe een en ander zich had toegedragen en de doktoren kregen den indruk, dat hij destijds in een toe stand van buitengewone gemoedsopwinding moet hebben verkeerd. Toen de man, uit zijn hypnose ontwaakte bleek hij zich alles goed ts herinneren en was weer geheel normaal. KORTE BERICHTEN, Wilson zal Dinsdag aan de senaats commissie over den vrede mededeelingen doen. De toestand anderd. Alle estand in Opper-Silezië is am>r- e bedrijven liggen stil tengevolge van de staking der electiiciteisarbeiders. Hei tramverkeer is stopgezet, de bladen verschij nen niet. Volgens de bladen dreigt een nieuwe oorlog tusschen Polen en Tsjecho-Slowakije om het bezit van Teschen. Twintig republikeinsche senatoren zijn genegid het vredesverdrag met eenige reser ves te ratificeeren. In den nacht van Donderdag op Vrij dag is de sneltrein Parijs—Straatsburg hij Blainville-le-Grande op een trein met verlof gangers geloopen. Er zijn ach tdooden en 34 gewonden. Er dreigt een nieuwe stating, op de En gelsche spoorwegen. Duitsche officieren zijn in voorloopige hechtenis gesteld als verdacht van misdrijven tijdens den oorlog gepleegd in het veroverd gebied. Bevelen van inhechtenisneming van ande re Duitsche militairen uitgevaardigd. De vaart in het Suez-kanaol ia gestremd door het zinken van een Italiaanscb oorlogs schip. -<• Een der hoofdleiders van het Turksche Comité van Eenheid en Vooruitgang te Kun- stantinopel ge rreskerd, is ontsnapt en naar Klein Azië overgestoken. Iswolski, oud-u -zant van Rusland en Frankrijk,is te Parijs overleden. Giacomo de Martino wordt genoemd als Italiaansch gezant te Berlijn. Pasjitsj heeft verklaard dat Joego-Sla- vië de troonsbestijging van een Habsburger niet wil. Tengevolge van een staking bij den lucht- en den ondergrondschen spoorweg staat het verkeer tusschen Manhtaan en Bronx, twee stadsgedeelten van New-York volkomen stil. Er wordt thans een druk ge bruik gemaakt van auto's en auto-bussen. 'e Reval is een nieuwe regeering voor N. W. Rusland gevormd. Britsche vliegtuigen hebben Kroonstad 'ebombardeerd, waardoor een stadswijk in Ie asch werd gelegd. Senator Hitchock heeft aan president Wilson meegedeeld, dat hij verwacht, dat de commissie voor de buitenlandsche zaken haar rapport over het vredesverdrag binnen veer tien dagen bij den Senaat zal kunnen indie nen. Een Engelsch-Perzische overeenkomst is gesloten, die Engelands invloed in Perzië verzekert. NEDERLAND EN BELGIë. De volgende vertrouwelijke omzendbrief van het Belgisch ministerie van buitenland sche zaken,, inhoudende onderrichtingen aan de Belgische agenten in Limburg, werd aan het Hbl. medegedeeld: Ministerie van Buitenl. Zaken. Directie P. Nr. 4246. Vertrouwelijke nota voor het Groot Alge meen Hoofdkwartier. Op dit oogenblik moeten alle Belgische agenten in Hollandsch Limburg in de mate hunner krachten medehelpen aan de voorbe reiding van den terugkeer dezer provincie aan het Moederland; geen enkele gelegen heid verwaarloozen om aan de Limburgers te toonen dat hun belang aan de zijde van België ligt; zonder onbescheidenheid die Limburgers aanmoedigen die zich onze par tijgangers toonen, zoowel zij die het in het geheim zijn als zij die het zouden kunnen worden. De meest bereidwillige hulp die zij aan al deze zullen verleenen, moeten zij het verschil doen uitschijnen dat zij tusschen Limburgera en Hollanders maken. Zij moeten eiken dag en bij elke gunstige gelegenheid hunne erkentelijkheid betoonen aan de Lim burgers voor hunne weldaden tegenover de Belgische vluchtelingen. Het ia noodig dat op dit oogenblik de Bel gen in Limburg den indruk wekken dat zij vertrouwen stellen in den gunstigen uitslag der onderhandelingen, die met Holland ge voerd worden betreffende de herziening van de traktaten van 1839 en de regeling van de vraagstukken van de Schelde en de Maas; dat zij zich zeer zeker toonen van den steun dien ons door de Entente zal verleend worden en van de doelmatigheid van die'n steun. Men moet niet te veel rechtstreeksche pro paganda voeren deze aan de Limburgers overlaten: men geve te verstaan dat, wan neer Limburg opnieuw Belgisch wordt, het Limburgsch zal blijven of herworden, dat Limburg niet zal gehecht worden bij eeae an dere provincie, dat men er de Fransche taal niet zal opdringen, dat het katholicisme er evenzeer zal beschermd worden als onder het Hollandsch regiem; het antiMerikdisime ia niet op zjjne glaata in dsns stmis, integen deel,,, Aan de gevolmachtigden der Nederlantf- eehe regeering te Parijs, jhr. de Marees van Swinderen en prof, Struijken, heeft de afdee- ling Vlissingen der loodsenvereeniging „Ne derland" het volgende adres gericht: „Op den 9en Augustus is te Vlissingen onthuld een standbeeld van Frans Naerebcut, een grootsche indrukwekkende plechtigheid. Nu staat hij daar als een voorbeeld van zelf opoffering, moed en trouw. Zijn gelaat ia gekeerd naar Westen. Scherp tuurt hij over de Schelde naar de plaats waar hij eenmaal zijn hedenmoed ca naastenliefde toonde. Hij stelt vertrouwen in u beiden, die zijt geroepes om de Nederland- sche belangen Betreffende de Schelde te be pleiten, en ook wij, de Vlissingsche loodsea, wij staan naast hem, ons aller voorganger, en richten onze blikken evenzeer naar u, over den Scheldestroom, waar Mij zijn leven veil had en. wij tot nu toe onzen plicht gedaan hebben. Op denzelfden dag der onthulling van den ouden Frans (onzen Frans) hebben wij ge staan rond het standbeeld van Micbiel Adri- aansz. de Ruyter, ook hem hulde brengend voor hetgeen hij voor het Vaderland heeft ge daan. Ook zijn gelaat fa gekeerd naar het Wes ten, en hij blijkt dus eveneens ever den mond der Schelde naar de zee waarop hij zijn hel dendaden bedreef. Wij vragen aan u: Denkt een oogenblik aan deze npbele manne,i. Dan zullen zij u inspireeren en de gedachte bij u opwekken dat een regeling van den loodsdienst op de Schelde, waarbij de Nederlandsche loodsen worden verdrongen, niet m overeenstemming zou zijn met den geest die uit hun dadc-i spreekt Naar hun geest zal recht geschieden wan neer de loodsdienst op de Schelde op Neder- landsch gebied door Nederlandsche loodsen wordt uitgeoefend. Wij verzoeken Uwe Exellenties eerbiedig, aan het bovenstaande, dat het levensbelang der Nederlandsche loodsen raakt, uwe aan dacht te schenken." OPHEFFING WONINGNOOD In een, bijzondere audiëntie met den minis ter van justitie heeft een delegatie van het be stuur van den Nederlandsche Bond van Huis- en Grondeigenaden en Bouwkundigen hare meening uiteengezet over de maatregelen, welke tot geleidelijke opheffing van den wo ningnood behooren te worden 'genomen en over de mogelijkheid van de hiermede ge paard gaande liquidatie van de Huurcom- missie- en de Huuropzeggingswetten. Aan gedrongen wordt op het instellen van eene staatscommissie waarin zoowel huurders en verhuurders zouden zijn vertegenwoordigd en waarin verder autoriteiten op woninggébied zouden zitting hebben. De minister verklaarde deze denkbeelden in ovenveging te willen nemen en stelde een conferentie met de ministers van arbeid en justitie terzake in vooruitzicht. UITVOER VAN VEE. De minister van landbouw brengt ter alge meene kennis, dat, met het oog op het groo te aantal aanvragen om uitvoervergunning voor vee, welke reeds bij zijn departement zijn ingekomen, hij heeft besloten tot nadere aankondiging de behandeling van eventueel nog inkomende aanvragen te laten rusten. UITVOER VAN BOTER. De Minister van Landbouw heeft bepaald: a. dat van de boter, waarvoor certificaat van uitvoer is afgegeven vóór 18 Juni 1919, alsnog kan worden uitgevoerd 100 pet. der niet uitgevoerde hoeveelheden; b. dat van de boter, waarvoor certificaat van uitvoer is afgegeven krachtens beschik- llllllljjllllllil 1 i ----- f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1