DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 194 een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG #19 AUGUSTUS. Buitenlandscli overzicht. Buitenland. ■P PP en zijde van het spoorwegperso neel vooral heeft men het praatje rondge strooid, dat er een verschil van meening dreigde tusschen den minister-president en den minister van spoorwegen nopens de be dreiging met staking. De zaak is, dat de mi nister van spoorwegen te kennen heeft gege ven, dat hij verwachtte, dat er geen b sing zou worden genomen, terwijl hij, als eerst belanghebbende niet aanwezig was en er ook niet van te voren met hem was over legd. Een standpunt, dat men volkomen bil lijk geacht heeft. Binnenland, Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per .3 maanden I !,6Ö, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam G 9, Telef. 3. In Opper Silezië hebben Poolsche benden in liet clistrict Pleor relletjes georganiseerc welke uitsluitend bedoeld waren om dé macht te veroveren en de Duitache troepen te ontwapenen. Natuurlijk heeft dit tot ernstige botsingen aanleiding gegeven en zijn er verwoede straatgevechten geleverd, waarbij de Duitache troepen slechts geringe verliezen hebben ge leden. Maar in Paprotzau is het den Polen ge lukt. een batterij der Duitschera te veroveren en te ontwapenen, waarbij de manschappen beestachtige wijze vermoord moeten zijn. De steden Tischau en Lazesk werden tijde- op lijk door de Polen bezet en men vermoedt, dat de Polen de relletjes opzettelijk hebben corganiseu d, omdat zi^ de bezetting van poer Silezië door da Entente niet willen afwachten. Waren de Polen eenmaal meester van den toestand, dan was het hun plan de troepen van generaal Halier te laten binnenrukken en bet blijkt nu wel, dat de stakingen der laat ste dagen, die der mijnwerkers en electri- ciêus, met deze ongeregeldheden in verbant Biaan. Door krachtig optreden hebben de Duit- schets de situatie ndg kunnen redden en he; elation van Ticliau kon door de regeerings- troepen weer bezet worden. Men neemt aan, dat de stakingen nu wei verflauwen zullen en is trouwens doortas tend opgetreden. Aan de stakers is medege deeld, dat maatregelen genomen zullen wor- den tegen degenen, die het werk niet hervat ten. De stakers schijnen dan ook al eieren voor hun geld gekozen te hebben en er wordt weer vrij regelmatig gewerkt. De spo ren loopen weer en de electriscke centrales zijn weer aan het werk. De regeringstroepen hebben de groote waterwerken bezet en zorgen er voor, dat de werkwilligen aan het werk kunnen blijven. Wordt het werk hervat, dan zullen de troe pen gedeeltelijk het stakingsgebied verlaten. Een Wolff-telegram uit Kattowik meldt, dat de staking voortduurt. In de streek van Bcuthen. zijn in verschil lende plaatsen opstanden uitgebroken, waar door enkele dezer plaatsen in Poolsche han den zijn gevallen, waarvan het meerendeel echter weer door de regeeringstroepen her nomen is. Ook uit het district Kottowitz komen be delden van nieuwe oproeren. Van ambtelijke zijde wordt medegedeeld, dat in den loop van den ochtend in het ge bied van de hoofdstad van Opper Silezië de toestand aanzienlijk i3 verbeterd. De militai ren zouden volgens dit telegram den too- stand volkomen meester zijn cn er bestaat ge- fronde hoop, dat men de nesten der opstan dingen spoedig zal kunnen zuiveren. De Poolsche bdhden verweren zich hardnek kig en bij de botsingen met de regeerings- trorpen lijden beide partijen verliezen. De verliezen aan Duitschen kant in het district Beutlien hebben reeds 15 dooden en IK) tot 40 gekwetsten bedragen. Toch ziet alles er naar uit, datde Duit- schers den Poolschen oproerlingen die baas zijn gebleven. Tusschen Engeland en Perzië is een ver drag tot stand gekomen, waarbij Engeland heel handig den invlocu van zijn concurren ten in Perzië uitgeschakeld heeft. Reeds vroeger werden door Rusland en Engeland bepalingen voor een gezamenlijk optreden gemaakt, maar nu Rusland' uitge schakeld is, treedt Engeland in Perzië vrijwel als alleen-heerscher op. Het eerbiedigt de Perzische onafhankelijk heid en onschendbaarheid, het zal bestuurs ambtenaren en officieren leveren, benevens de uitrustingen voor een Perzische legermacht voör handhaving der binnenlandsche orde. Het zal Perzië financieel steunen, zijn administratie regelen en helpen om het ver keerswezen op goeden voet te brengen. Het is begrijpelijk, dat een en ander in de iintsche pers aan critiek en niet steeds wel willende critiek onderworpen wordt. volgens de New Republic zou ex zelfs een overeenkomst tusschen Engeland, Frankrijk en Japan gesloten zijn, om Azië in verschil lende invloedsferen te verdeelen. In Frankrijk schijnt men daarvan nog niet op de hoogte te zijn, althans de Fransche pers is over de Éngclsche inmenging in Egypte buitengewoon verontwaardigd. Men gunt den Engclschen bondgenoot niet grooter macht dan deze thans reeds bezit en beschouwt ook de pogingen om. Amerika mandaiarls in Klein-Azië te maken, met on verholen argwaan. Het ziet er inderdaad niet naar uit o! na den oorlog met het oude stelsel van geheime diplomatie gebroken la. Van Wilson's mooie theorieën la in dezen strijd om de macht in Azië niet veel meer overgebleven. DE DREIOENDE STAKING IN BELGIë VERIJDELD. Er heeft gisteren bij den minister-president een bespreking plaais gehad van de eisclicn van het personeel van den Btaat, waaraan oun de ministers van spoorwegen, nijverheid sa arbeid deelnamen, Van staking is afgezien. De minister va nspoorwegen heeft den .;ii urendag In beg huid toegestaan, dpf-fa uit- ze 'PRESIDENT WILSON EN DE SENAAT. De President heeft, door tusschenkomst van Hitchcock, den Senaat laten weten, da geen de minste aandacht kan worden j Bchonkcn aan eenigerlel voorstel of voor. houd (nopens het vredesverdrag). Wordt het tractaat verworpen of geamendeerd, dan zal een nieuw vredesverdrag moeten worden aangegaan. Daar de groote mogendheden en Duitschland het huidige vredesverdrag heb ben aanvaardt, zouden de Vereenigde Staten in de positie komen van zich, met den hoec in de hand. tot Duitschland te moeten wen den met het verzoek een afzonderlijk tractaat te willen aanvaarden. Duitschland zou tot het uiterste trekken uit het feit, met de Vereenigde Sstaten alleen te doen te hebben. De Vereenigde Sta ten zouden uitgesloten zijn van de Duitsche kleurstoffen die verkrijgbaar zijn voor de kooplieden van andere naties. De president hoopte, dat hij het rapport, door de Senaats commissies over het vredesverdrag uit te brengen, binnen 10 dagen zal ontvangen De toestand' is op het oogenblik aldus: 51 senatoren zijn voor onvoorwaardelijke goed> voor verwerping. keuring, 25 voor goedkeuring onder voorbe houd,?! :enj verband zal staan met de in wording verkec- rende B o ven-Rijnrepub 1 i'ck, en zoowel naar het Westen als naar het Oosten onafhankelijk EEN BfeNEDEN-RIjNREPUBLIEK. p: onafhankelij ken volmtaaf, die in JN De onlangs gestichte Rij eischt de onmiddellijke oprichtingen van een Jjnlandache bond federatief zal zijn. Voorzitter van den bond la de onaf- :'ii le partij de radicale arbeiders en de boeren, die in dé hankélijke sociaal-democraat Jozef De leden behooren tot verschillende Smeets. jen; Rheinische Volksstimme hun orgaan hebben, zijn er echter het talrijkst in vertegenwoor digd. Hun cischen houden o. a. een richtige verdeeling tusschen de belangen van de ar beiders en boeren in, het goedkooper maken van de levensmiddelen door het aanknoopen van rechtstreekschc verbindingen tusschen de arbeiders cn de boeren, het deelnemen vi de arbeiders in de winst der bedrijven, h ontzien van de bezittingen der Rijnlanders in het buitenland en van de vlag van liet Rijn land op den Oceaan. Verbetering van dien stand van de geldmiddelen, vorming van een eigen Rijulandsche militie cn een daarmede overeenkomende vermindering van dë bezet tingstroepen De uitgegeven proclamatie, die tegen de achter een socialistisch mom verborgen Pruisische camasilla van mi- itairen, geheimraden en eerzuchtigen wendt, besluit met de woorden: Wilt gij nog latt en bezettingskosten alleen .ten berusten, terwijl ginds reactie zich op onze kosten versterkt en ver mist. Het vrije Rijnland heeft hoogere doel einden en een internationale, sociale en cul- tureele taak van verzoening te vervullen. Het moet in de onstuimige zee van den rassen- en dassenstrijd een hoeksteen worden voor den volkenbond. KORTE BERICHTEN. Volgens berichten uit Weenen zullen alle Dtdtscke krijgsgevangenen in Servië wor den vrijgelaten. De krijgsgevangenentranspor- ten naar Duitschland zullen waarschijnlijk 23 Augustus beginnen. Raktivan, de minister van binnenland sche zaken, heeft alle prefeeten van het rijk aangeschreven, dat er volkomen overeenstem ming is bereikt tusschen Griekenland en Udr liè in alle kwesties, die de landen gescheiden ïielden., De hartelijke betrekkingen zijn her steld. De prefectenworden aangeschreven hier mede bij de behandeling der Italianen reke ning te houden. De Nat. Verg, nam in derde lezing het wetsontwerp aan tot het tegengaan van het uitwijken van kapitalen naar het buitenland. Hongarije protesteert bij Oostenrijk te gen de voorgenomen maatregelen in de West- Jongaarsclie komitaten, Scandinavië zal onderhouden Het nieuwe Hongaarsche coalitie-kabi net is thans samengesteld. Minister van finan ciën is Roland Hegedues. Minister van Han- cel Quatav Gratz, Minister van Landbouw Stefan Szabo en oen aantal sociaal-democia- ten. Er is een concentrische opmarsch der Soemeniërs. Tsjechen en Joegoslaven tegen de Hongaarsche bolsjewiki. Krachtige actie der 'olen in O. richting tegen de bolsjewistische ",egera werd geconstateerd. De zetel der Beiersche regeering is van Santberg naar München overgebracht. Lloyd George heeft 'n rede gehouden In het Lagerhuis. In Zuid-SLaviê ia een concentralta-.kabir rut gmatuL Naar gemeld wordt heeft de bevolking van Odessa de bolsjewiki uit die stad verdre ven en verluidt het dat zij Kiëf en de heele Oekraïne ontruimen. Sir Eric Geddca is benoemd tot minis ter van vervoerwezen. DE BRÜUDPRIJS-PÜLITIEK VAN ONZE REGEER1NG, In ter zake kundige kringen hebben wj, eens inlichtingen ingewonnen omtrent de toe standen, welke in de brood1- en meclindustrie heerscben en daarbij zijn ons verrassende staaltjes ter oore gekomen over de wijze waar op door het Rijksgraanbureau met de distri butie van het allerbelangrijkste volksvoedsel het brood, wordt omgesprongen, Daar ui; bleek ons tevens hoe vrijwel iedere lijn in de distributie van bloem en meel ontbreekt en wij langzamerhand in een bureaucratisch moeras terecht zijn gekomen, waaruit wij ons al heel moeilijk meer zullen kunnen redden. Met ingang van 10'Mei j.l, werden door dea minister van Landbouw de maximumprij zen van brood afgeschaft, in dq verwachting, dat door de ouderlinge concurrentie de prij zen wel zouden worden gedrukt. Erg veel succes had deze maatregel niet, en nadat in de Tweede Kamer sterk geklaagd was over de veel te hooge broodprijzen, weid met ingang van 14 juli door den minister verandering gebracht in de nprijs waartegen bloem aan bakkers werd verstrekt; de prijs werd ver laagd op 36, waardoor ook de broodprijzen moesten dalen, Naar de meening van den minister ble ken de prijzen van een twintigtal gemeenten niet voldoende gereduceerd te zijn, waarom op 11 Aug. j.l, een mededeeling verscheen in de „St.-Ct.", dat met ingang van 13 Augus tus in 18 gemeenten de prijzen moesten wor den vastgesteld op 40 ets, per K.G, en in drie gemeenten op 30 ets, per K.G, Heeft de vaststelling dezer prijzen wel na behoorlijk onderzoek plaats gehad? Volgens dezelfde beschikking mocht het melkbrood twee ets. duurder verkocht worden. Hieruit blijkt echter dat de minister zich laat voor lichten door personen, die niet voldoende, op de hoogte zijn van het bakkersbedrijf. Immers voor de bereiding van het melk brood mag men aannemen, dat on 100 K.G. bloem plju. 40 liter melk noodig zijn; uit 100 K.G. bloem fabriceert men 138 K.U, brood, de melkprijs bedraagt per liter voor de ge meente 'a-Gravenhage 17 cent, zoodat dus op 130 K-G. brood het prijsverschil bedraagt 40X17 cent ia 6.80, of per K.G, 5 ets, Als de bakkers, die slechts 2 ets, meer mogen re kenen voor melkbrood, toch uit wenscheu te komen, dan zullen ze moeten knoeien en zal er melkbrood in den handel gebracht wor den, dat dien naam niet mag diagen, De mi nister werkt dus zelf de knoeierij in de handl Brooden van 1 K.G. gewicht worden bo vendien zeer zelden verkocht. Wat moet nu bij een prijs van 39. cent per K.G. worden de prijs van brooden van 400 gram, zooals die algemeen worden verkocht? 15^, of 16 cent? Rekent een bakker 16 cent per 400 ;ram, dan staat dit gelijk met 40 cent per CG. Moet hij dan gestraft worden? Rekent hij 15 cent, dan lijdt hij verlies, Wordt hem dit vergoed? Waarom zijn de voorschriften onvolledig? Sedert de tweede helft van Mei wordt door de Regeering voor de beschuitfabricage Ame rikaanse!] bloem verstrekt waarvan de prijs ot 16 Juli bedroeg 45.50 per 100 - mi to, voor netto af Roterdam of Amsterdam, nadien datum 47. Het scheen den minister ook bekend te zijn, dat van Amerikaansche doem alleen geen behoorlijke beschuit kan worden gebakken, althans in zijn beschikking van 8 Juli geeft hij te kennen, dat het aanbe veling verdient, die Amerikaansche bloem te vermengen met gerstebloem, welke laatste doemsoort door den minister in den handel wordt gebracht, (De gerstebloem wordt n.l. van regeeringswege in de veiling gebracht.) Waarom de minister den prijs van Amer. bloem gesteld heeft op 47, vereischt toch wel toelichting, aangezien het overbekend is, dat diezelfde bloem de regeering bij lange na niet dien prijs kost (als wij ons niet vergis sen, bedraagt de prijs pijn. 40). Waarom moeten zulke dure grondstoffen voor da be schuitfabricage worden gebezigd, waar de minister zelf met ingang van 3 Juli j.l. zulk een uitstekende samenstelling heeft gegeven voor regeeringsbloem, welke bij uitstek ge schikt zou zijn, meer nog dan de thans ge- iruikte grondstoffen, voor de beschuitfabri- "7?" i"%e, samenstelling jg zooala wij des- iids mededeelden, aldus: 50 pet. Amerik. noem, 50 pet. bloem, verkregen door uitina- ing op 76 pet, van een mengsel van 84 pet. mitenlandache tarwe en 16 pet. inlandsche tarwe. Van deze laatste samenstelling was de jrijs vóór 14 Juli, zooala wij hierboven reeds mededeelden, 40, daarna f. 36. Het moet den minister toch bekend zijn, dat be- sriiuit geen luxe-artikel is. maar wel degelijk als bijvoeding dienst doet. De, hooge bloem- irijs maakte de beschuit echter zeer duur en dus alleen bereikbaar voor die beter gesitu eerden. Merkwaardig is het ten overvloede nog, Jat de bloem, welke aan banketbakkers, olie- ollen- en wafejenkramen e. d. wordt ver strekt. met ingang vaTi 3 Juli voor een prijs van 40 werd geleverd, volgens een latere lescliikking zelfs voor 36 per Kg., met in gang van S Augustus I Waardoor, vragen wij ons af, wordt dit verschil van 11 gewet tigd? Het getuigt toch niet van wijs beleid, dat bloem aan banketbakkers, restaurants, ouwelfabrieken, suikerwerkfabrieken, oliebol len- cm wafelcukramcn, dus voor luxe- gebruik, 11 goedkooper wordt geleverd dan voor de bescku itfabricage I Tevens moet ons dan nog de vraag uit de pen, of het den minister bekend is, tot welk een verwarring de door hem omtrent de be schuitfabricage getroffen maatregelen geleid hebben, mag plaats hebben em de bakkers zoo ruim worden voorzien van banketbak- kersbloem, is er immers door de verschillen de gemeentebesturen absoluut geen controle uit te oefenen op de voorraden der bakkers of op de wijze, waarop de regeeringsgrond- stoffen worden aangewend. Er wordt thans maar raak gebakken: witbood, krentenbrood, alles zonder hon. Jn verschillende plaatsen vermengt men zelfs regeeringsmeel met re geeringsbloem. De geheele brooddistributieregeling is thans vrijwel een wassen neus geworden. Er heerscht than3 in het bakkersbedrijf een vol slagen anarchie, omdat de bakkerijen' bakken zooals ze dat zelf verkiezen 1 Ten slotte nog enkele opmerkingen over de zoct-roggebrood-fabricage. Indertijd had de firma 'len Hoeve te 's-Gravenhage het mo nopolie voor de bereiding van zoet rogge brood. Sedert 25 Met 1.1. is echter voor"* an dere bakkers de gelegenheid geopend," voor zoover zij geen grof roggebrood bakten, rogge voor de bereiding van zoet rogge brood te verkrijgen. De rogge wordt gele verd voor 35 per 100 Kg., terwijl de kos tende prijs bedraagt 28,50, hetgeen blijkt uit beschikkingen van den minister omtrent de verstrekking van rogge voor de grof-rog- gebroodbereiding. Waartoe diende dit w"- sciiil in prijs? Waarlijk, er ontbreekt nog heel wat a&> onze brooddistributie- (Tel) FRUIT EN GROENTEN. De minister van, landbouw hoeft met in gang van heden ingetrokken de beschikkin gen van 23 en 27 Juni 1917 betreffende rege lingen van het bedrijf van heit verduurzamen van fruit en van groenten. De minister van landbouw heeft met be trekking tot de verboden van uitvoer van fruit, zoowel in vensdien als in verduurzaam den toestand, bepaald, dat fruit, zoowel versch als verduurzaamd, alleen dan voor uitvoer in aanmerking kan komen, wanneer het is geveild op een bij bet Rijkakamtoor voor Groenten en Frui t ingeschreven veiling. Veilingsbesturen, welke hun veiling als fruitveiling wenschen te zien ingeschreven, moeten het verzoek daartoe richten tot het Rijkskantoor voor Groenten en Fruit. Zij zijn verplicht alle door het Rijkskantoor te geven voorschriften onder goedkeuring van den minister van landbouw, nijverheid en handel na te komea. DE KUNSTMESTVOORZIENING. Het Eerste Kamerlid Van Besten Baten burg heeft, aan den Minister van Landbouw in zake de kunstmestvoorziening van den Ne- derlandscheu landbouw de volgende vragen gesteld: Kan de Minister inlichtingen geven betref fende den stand der kunstmestvoorziening van den NederlancLschen landbouw in de toekomst?" „Zijn de vooruitzichten betreffende den aanvoer van Chili-salpeter, Thomasslakken- meel, kalizouten en van grondstoffen voor de vervaardiging van kunstmeststoffen van dien aard, dat een tekort is uitgestoten?" „Indien voor een of meerdere artikelen be- tigrijke tekorten zijn te verwachten, is de Minister dan bereid ongemotiveerde prijsop drijvingen tegen te gaan en maatregelen te nemen voor een gelijkmatige verdeeling onder de verbuikers van de aanwezige en aan tc voe ren hoeveelheden, gelijk in voorgaande ja ren?" TOELAGEN BIJ OEFENINGEN. Biji kon. besluit is bepaald, dat bij z. g. werkdiensten aan het personeel der Land macht, een toelage zal worden toegekend op de dagen, dat belanghebbenden, zonder nachtverblijf buiten de standplaats te moeten jouden, verhinderd zijn deel te'uemen aan de onderofficiers- en soldatenmenage, dan wel, voor zooverre zij geen deelnemer aan een me nage zijn, dit middagmaal naar het oordeel van den commandeerende officieren zullen deze diensten echter zooveel doenlijk zoodanig regelen, dat de terugkeer in de standplaats op een tijdstip plaats heeft, dat 't middagmaal met buiten de standplaats zal behoeven te worden genuttigd. De toelage bedraag voor hoofdofficieren ƒ3.voor subalterne offi cieren 2.—; voor alle onderofficieren 1.50; en voor korporaals en minderen ƒ0.60. Deze regeling geldt ook. wanneer oefenin gen van de standplaats niet worden onderno men, zonder dat daaraan nachtverblijf buiten die standplaats is verbonden. vrachten. De schippers gingen daarop naar de rijks- schippersbeiirs. Daar werd van bevrachters- DE SCHIPPERSSTAKING. De schippers te Amsterdam hebben gister morgen geen uitvoering kunnen geven aan ïun voornemen, om van dien dag af op de jeurtlijst in. eigen bevrachtingbureau bevrach tingen aan te nemen, daar de politie met het oog op de drankwet niet hééft kunnen toe staan, dat de schippers in het feestgebouw van den heer De Smit, Droogbak aldaar bij eenkwamen, om bulten de rjjksbeura om te be- nieuwe rijksregeling. De schippers weigerden echter op deze voorwaarden bevrachtingen te accepteeren, De stand van het conflict is dus vrijwel on gewijzigd. Ook te Rotterdam ia er geen verandering gekomen. Men meende, volgena den Tel.-cor- respondent, aanvankelijk, dat de schippers van plan waren, een der bestuursleden der organisatie naar de Rijksbeurs te zenden, die dan de vrachten zou moeten mijnen. Deze zouden dan later op de particuliere beura ge distribueerd worden. Hiermede ia echter nog geen begin gemaakt. Toen gistermorgen een scheepsbevrachter eenige reizen liet afroepen, werd er niet ge mijnd. Men is van meening dat de schippers zullen wachten tot de scheepsbevrachters de vrachten op het kantoor van de organisatie komen aanbieden. Het plan zou dan zijn. de bevrachters contractueel te verplichten ook in het vervolg via de organisatie na verloop van tijd automatisch het geheele bedrijf zou kun nen beheerschen. De scheepsbevrachters gaan hierop echter niet in, en zeker aiet ie Rot terdam, waar men meer scheepsgelegenheid heeft dan noodig is. Voor reizen naar alle deden van hei land., behalve naar Groningen en Friesland, hoeft men aanbiedigen genoeg. Men zal inmiddels niet toelaten, dat de schippers, optredende ais scheepsbevrachters, zich .schuldig i jken aan j ovtM/redingen van art. I van ae Wét op de j P?,;'üenscbeepvaart. In het uiterste geval staat het middel ten dienste, de lokalen, I v'aarin de overtreding zou plaats hebben, te ontruimen. Het requireeren, voor zoover zulks noodig is, zal doorgaan. Gistermorgen^ is da „Cathaïina", die reeds gerequireerd was, en waarvan da schipper weigerde te varen, met de militaire bezetting, bestaande uit 5 mariniers en 2 torpedisten naar Edma gezonden. Gisteren bad) op de Eajiksheas,; te Zwolle niet één bevrac/htrim'g pOlaaté» OP die bond..beurs vijf, waaronder drie vanwege de gemeente Zwolle. Velé taxfscMppers, in de gemieente ïïmmen liggend!, begonnen gisteren weer vracht in te nemen of te varen. NIET TOEGELATEN ALS RAAESHD, De Gedeputeerde Staten van Utrecht heb ben afgewezen het beroep van den heer J. Möbiiis tegen het besluit van dien gemeente raad van Amersfoort, waarbij hij' niet werd toegelaten als raadslid wegens onderwijs 2~'- aohap aan het Eujfescpvoedingsge.stieht Do heer Mebius ia dus niet toegelaten als x&ads» MA EEN KIND .VERDWENEN. Zondagmiddag werd ie Amsterdam esa. Li- jarig meisje uitgestuurd met een jongetje van 1 jaar in een. kinderwakoi. Het meisje begaf zich met den kino rrwagen n;- jjni rein achter de Tolstic i en raakte t; ia slaap. Toen zij wakker werd, bleek he' !- id uit den wagen verdwenen te zijn. Het sfiteja durfde aanvankelijk niet thuiskomen en liet den wagen door een vriendinnetje naar haar- ouderlijke woning aan het Gerard Douplein brengen. Later echter is zij thuis gekomen. Het jongetje is nog steeds zoek. De politie doet nasporingen. BRAND. Gistermiddag ontstond te Amersfoort brand op een der kamers van de bovenver dieping van perceel Langestraat 36, waarin een manufacturen- en modezaak is gevestigd van den heer R. Levy. De spoedig om zich heen grijpende vlam men maakten het noodzakelijk, dat een vang zeil gespannen werd, waardoor de hub c- nooten in veiligheid konden worden - bracht. Mevrouw Levy verrichtte dit met gunstig gevolg. De gouvernante, die den sprong iets te vlug deed, maakte daardoor op niet zachte wijze kennis met d'e straatsteenen. Na voör- loopig te zijn behandeld, werd zij per bran card naar het Elisabeth's Ziekenhuis ver voerd. Een logé heeft zich door het springen uit een, der ramen aan den achterkant zelf in veiligheid weten te brengen. De kindeken'wd- ren niet thuis. De brand beperkte zich tot de bovenverdieping. DE RECHTSTOESTAND DER AMBTENAREN. Door den Rechtstoestandbond, de Centrale van Vereenigingcn van personeel in 'a Rijks dienst en van de Hoogere Rijksambtenaren, te zamen vertegenwoordigende plus minus 36.000 ambtenaren, is een adres gezonden aan de koningin, waarin o.m. wordt gezegd, dat de drang naar een geregelde rechtsposi tie in ambtenaarskringen zoo groot is, dat zij de door de staatscommissie ontworpen Rechtstoestandwet gaarne ten spoedigste door de Staten-Generaal zouden zien aange nomen, op grond waarvan de koningin wordt levraagcf, het ontwerp-wet ten spoedigste bij ie Tweede Kamer te willen indienen. DE ONTHULLING VAN HET THOMS ON-GEDENIKTEEKEN. Nabij Ae kazerne, in het midden van een keurig aangelegd rosarium, is gistermiddag te Groningen het 'borstbeeld onthuld' van wijlen majoor L. W. J. E. Thomson in tegenwoor digheid van verachiMendë militaire en bur- goxUi'ke autoriteiton en het Gironingeche gar- i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1