DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 195 Honderd een en twintigste Jaargang. WOENSDAG 20 A U GjU SfT S. (Buitenlandsch overzicht; E 1919 Buitenland. Gemengd Nieuws. Dit nummer beslaat utt 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden I 1,68, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 8 ct. Advertentieprijs 18 ct. per regel, grootere letters naar olaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herma. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. onder Hongarije ia het land van verrassingen. Nu eens doorloopt het alle phasen van mo narchisme tot bolsjewisme, dan 'weer wenden nieuwe stuurlui het roer van het staats- acheepje om en wordt uit bolsjewistisch vaarwater met volle zeilen naar hét monar chisme koers gezet. De nieuwe Hongaarsche regeering had een drietal zetels voor de sociaal-democraten be schikbaar gesteld, maar deze hebben zoo weinig ambitie getoond, dat de vacante plaatsen nu maar door anderen bezet zijn, Door het zich afzijdig houden van de so cialisten zijn de reven uit het zeil genomen en stevent het staatsscheepje nog vlugger naar het mouarchisme. Het ia geen wonder, dat men zich Duitsch-Oostenrijk, waar men voor weinige dagen nog voor bolsjewistische propaganda vanuit Hongarije vreesde, thans met bedenke lijk gelaat het monarchistisch gevaar de oogen ziet. Aan Dultsch-Oostenrijk was een deel van het Duitsch sprekend land' In Hongarije als compensatie toegestaan, waarvoor men in Wcenen tot nu toe weinig gevoelde. Maar men zou een volksstemming afwachten en dt :ze schijnt nu te hebben pladts gehad. Een telegram uit Weenen meldt, dat 23: emeenten van West-Hongarije geseind heb- eü, clat het volk van West-Hongarije in de aan Stiermarken grenzende dcelcn zich vóór aansluiting bij Stiermarken heeft uitgespro ken. Den commandant van de Hongaarsche veiligheidstroepen van- West-Hongarije word' den raad gegeven geen poging te doen om d«i eenstemmig en in volle vrijheid geuiten volkswil te breken. Aan de Entente-missies tclcg lihg, dat 231 zich bij ten. Dultsch-Oostenrijk kan zich met deze volksstemming zeer wel vereenigen en staatskanselier Renner heeft reeds verklaard, gaarne met de volksstemming in de betrok ken gebieden genoegen te willen nemen. Daarentegen heeft de nieuwe Hongaarsche minister van buitenlandsche zaken te Weenen bekend gemaakt, dat de Hongaarsche regee ring er met leedwezen kennis van genomen heeft, dat de Duitsch-Oostenrijkschc regee- ring Clcmenceau machtiging verzocht heeft, Wcat-Hc zijn telegrammen gezonden, met de mededec- Duitsch-Oostenrijk hebben aangeslo- ?emeenten in West-Hongarije dc rust en orde in de Weat-Hongaarsche kc> mltaiten te mogen handhaven. De Hongaar- echo regeering protesteert tegen de bewering dat de Hongaarsche troepen de Duitsche be volking zouden, mishandelen en wat de vraa, betreft bij welk land de gebieden van Wes; Hongarije moeten komen, waar een Duitsch sprekende bevolking woont, verklaart de Hongaarsche rcgccring, dat zij zich alleen - Voor de besluiten der vredesconferentie zal buigen, terwijl tegen een bezetting van deze ebieden door Duitsch-Oostenrijk verbitterde egenstand zal worden geboden. Desniettegenstaande heeft men te Weenen besloten een boodschap tof de bevolking van West-Hongarije te richten, waarin men aan het zelfbeschikkingsrecht herinnert en er op Wijst, dat de vrije volkswil de vereen met de bevolking van Duitsch Westelijk Hon garije tot een feit zal maken. Politieke kringen In Tsjecho Slowakije schijven de gebeurtenissen In West-Honga rije toe aan ai-Duilsche agitatie te Wcenen en achten het noodzakelijk, dat de Geallieer den het Hongaarsche vraagstuk ten spoedig ste tot een oplossing brengen. De Entente zal ten slotte de beslissing moeten nemen en elk vooruitloopen op deze beslissing is doelloos. In Duitschland ziet men met wantrouwen het vooruitloopen op de Volksstemming in Opper-Silezië, waar Poolsche benden hd: ge zag der Duitschers ondermijnen, wat tot sta kingen en ordeverstoringen leidt, en tot ge volg heeft, dat er van steenkoolwinning in dat rijke mijngebied voor Duitschland geen sprake meer is. De Polen beginnen aan het voordeel van een volksstemming in Opper-Silezië te twijfe len en vinden het maar beter in de betrokken streken zelf als machthebbers en regelaars op te treden. 1 och schijnt men hier met benden te doen te hebben en moet de Poolsche regeering, zooals minister Bauer trouwens in de Natio nale Vergadering verklaard heeft, evenals het Poolsche leger, bulten deze beweging staan. De 1 hiitsche troepen treden tot dusverre ®V5fcs °P? maar kunnen de orde waar schijnlijk zonder een bezetting door troepen dw Ora! Urn-den moeilijk geheel herstellen. Uit Parijs wordt inmiddels geseind, dat de Opperste Oorlogsraad zich bezig gehouden heeft met den. toestand, die voortgevloeid is uit de stakingen in Sllezië, die 70 pot. van het personeel der fabrieken en werkplaatsen omvat. Volgens dit telegram zouden deze stakin gen het gevolg zijn van Duitsche kuiperijen cn te Warschau ernstige beroering onder do arbeidende bevolking gebracht hebben. De Opperste Raad overweegt aan dezen toestand een einde te maken. WATERDICHT PAPIER. Weefsels en papier die waterdicht moeten sfjii, kan men méé u water Hfleerd naj Uii, drculi won m mol ófiloaélagea tllo ponen onoplosbare stoffen afzetten, en ver stopt zoodoende do poriën, zoo bijvoorbeeld, wanneer men een lap zeildoek eerst door azijnzure aluinaarde-oplossing en dan door zeepsop van witte zeep haalt. Dan kan men nog de vezels vettig maken, waardoor zo wa ter afstootcn. Dit is een elegante manier van werken, want tie poriën gaan nu niet dicht, lucht door, kleeren der waarin wolvet opgelost was. De benzine vervliegt, en elk vezeltje blijft lichtelijk vettig achter, zon der dat het vet afgeeft. Up den duur trekt dat yet in de vezels, ae buitenkant neemt dan wa- is er, en dit dringt in en door de stof. Nu i8e er, volgens Wandrowsky, die op dit ge bied veel gewerat heeft, succes te behalen met fijne poeders, die ook water afstooten. en die men tusschen en op dc vezels zich laat af zetten. Zulk poeder blijft aan de oppervlakte en werkt ook op den duur. Grafiet (potlood) is goed, talk (speksteen) ook, wolfsklauv/poe- der evenzeer. Um het ui het weefsel te krij gen, roert men zulk poeder aan met paraiii- ne-olie of een andere vloeistof, die er zich mee mengt, cn die öf weer vervliegt, óf geen kwaad kan. Men drenkt den het papier o weefsel met dit mengsel. Eén gew. deel talk op vijf paraffine-olie moet heel goed zijn. OBJNIDING VOOR ..KNAl'JÜNLEIDER''. Amerika houdt or eedert 1885 eon speciale opiokÜHg»aobo>ol (coilego), op na, took jonge lui, dia zich geroepen voelen als leider van knapenvoreenigingen op to treden. Die instel- ling, da Young Men's Christian Association Ooliogo, in de wandeling Springfield .College genaamd, wordt om hok enorme succes^ steeds uitgebreid. JLLet onderricht wordt gegeven op Chris tolijlken gronidalagjl idle titel die men na aflegging der examens verkrjj gt, ia die van „master of humanies". HET ZAL WEL WAAR Z1JN1 Da „Sumatra Post" vertelt: Een Chincesche broodverkooper was tus schen kilometerpaal 20 en 27 van Brastagi dus op den weg tusschen Bandar-Baroe en Arnheinia, aangevallen, eu had, behalve eeni- re zware slagen op het hoofd, een houw ge- Inregen die zijn hals, tot zeer diep-in, open sneed. t och wist de man, zijn hoofd in beide han den recht houdende op den romp, nog 7 ki lometer te loopen, kwam toen bij den wijk meester, die hem per sado naar den contró- leur stuurde. Deze nam hem een kort verhoor af en zorgde ervoor dat de man per auto naar het hospitaal vervoerd werd. Toen hij aankwam, was hij het bewustzijn nog niet kwijt. Terwijl toch bleek,, dat hij een gewel- dig gapende halswond had opgeloopen, eeni- cen timeters breed en zoo diep, dat bij door de wonde, instede van door zijn keel, adem haalde. Wat een uithoudingsvermogen 1 Een spoor, dat gevonden werd, uitgaande van dc plek, waar de aanslag geschied moest zijn, bleek naar een Batakkampong te leiden. Eenige verdachten werden met den Chinees ecoufroateerd, maar door diens ontzaglijk loedverlies, kon hij de mannen niet onder scheiden. Het ia eigenaardig, eindigt het blad, dat geen der auto's of andere voertuigen den zwaar gewonde heeft opgenomen. Het is een zoodat het haast on- man onopgemerkt zou drukke verkeerswe, denkbaar is dat zijn gebleven! Als het blad deze laatste alinea er niet aan had toegevoegd, zou er misschien nog wel iemand zijn, die het bericht geloofde. ONTMOETING MET EEN BEER. Als merkwaardigheid deelt men aan de „Sum. Post" mede, datd ezer dagen op de onderneming Soengei Merah, midden in den ouden rubber-aanplant, plotseling een man- netjes-putter van een beer voor een schijn baar niet spoedig van zijn stuk te brengen Soendaneeschen tapper kwam te staan. De laatstgenoemde trok tenminste onmiddellijk zijn parang en ging den indringer te lijf, cue iiet geraden vond, er op zijn sokken van door te gaan. 't Onverstandige bee stheeft het uitstapje echter met zijn hachje moeten betalen, daar de te hoop geloopen koelies niet eerder tevre den waren, voordat het beest als het ware in stukjes gekapt was. DYNAMIETPATROON ONTPLOFT. Men meldt uit Soekaboemi aan de „Java- Bode," dat een ontzettend ongeluk plaats had op de onderneming Perbawatie nabij Soeka boemi. De vrouw van een employé was bezig aan een slaghoedje van een dynamietpatroon te peuteren, toen het plotseling ontplofte. liet slaghoedje kwam terecht op de dyna mietpatroon, die op tafel lag, waardoor de 'aatste eveneens ontplofte. Het huis vloog in de lucht. De dame was slag dood, terwijl haar echtgenoot zwaar ge wond werd. De kinderen, die in een vertrek ernaast speelden, bleven ongedeerd. 20 ORIEKSCHE PADVINDERS VERMOORD. De „Tempa" verneemt uit Athene: De heer Micolaaa Augcridis, de leider van de Qriek- sclie padvinders te Aidin. is met twintig van de hem toevertrouwde kinderen vermoord. Voor hun dood hadden zij de wreedste folte ringen te verduren. Den heer Augeridls wer den de oogen uitgestoken. Deleider had met co kinderen kunnen vluchten, toen do slach ting begon, doch zij weigaden de christelijke bevolking iu den steek te laten, DE DREIGENDE STAKING DEK BELGISCHE STAATSAMBTEN AKEN. In de bijeenkomst van den minister-presi dent met de afgevaardigden van het staats- parsoneol scheen het Zondag dat men tot een vergelijking zon komen. Do minister had be leefd, dab hij, rijn -bost bcu deen om oen eind te maken nan hot geschil. Maandag had hot onderhoud plaats mot don ministor-president cn den minister van «poorwogon in tegen woordigheid van den aocinliatiachen minister van arbeidl. Do minister stemde in beginsel (toe in-don S-urondog mot oon wökoiijksclion rustdag, imaiat weigerde de nieuwe loonschaal te aanvaarden, die door de gemengde oommis- rio van rogeoringsafgovaardigden en afge vaardigden van het personeel wo» uitgewerkt. ILij stolde voor doze leonaohaolj, die hot mini mum-loon voor ongeschoolde arbeiders op acht franikon bracht te vervangen 'do-oir eon andere mot oon gemiddeld dagloon van a-eht franken. Du afgevaardigden van het perso neel, die Zondag dachten, dat het geschil was Qpgolostj gingon zeur teleurgesteld heen en besloten in een 'a middags gehouden vergade ring om het ministerie tot SYoensdagmiddag 1 uur gelegenheid te geven om But loon vraag stuk op bovrodigonda wijze op, tio lesson, Do «temming was zoor opgewonden. Tal van af gevaardigden oisohton, dat de staking onmid-' dollijk uitgeroepen zou worden, daar do ra- georing niofc tob verdere tegemoetkoming be reid sdbijnf. Het heeft er don schijn van of men regelrecht de staking tegemoet gaat. Uit Brussel wordt geseind: Do Senaat zou gisteren do inter/poDatie over de dreigende staking van do spoorwegarbeiders behandelen. De minister-preflidont verzocht echter deze in terpellatie tot heden uit te «teHea. Hij heeft de afgevaardigden van hot etakingsporsoncel ontvangen. Hun eischon omvatten den acht uren dag en oen loon, dut - t> oon minimum van 8 franken berustte. De regeering gaat in be ginsel moo met beide eisohen, maar er zijn nog moeilijkheden met de toepassing, waar over de minister van spoorwegen den raad van administratie nog ho-orén meet. Minis ter Kpnkin zal hierover nauwkeurige inlich tingen kunnen verschaffen. De interpellatie is hierop uitgesteld. Het stolkingaoomitó van het staatsperso- neel deelt mee, dat de dlag van gisteren geen moeilijkheden heeft opgeleverd. Het comité zond een brief aan don minister-president, waarin het zijn vertouwen uitdrukt in de be loften, die tot dusver rijn -afgelegd, maar toch verzoekt^ om eon duidelijk- antwoord nopens het minimum-loon van de ongeschoolde ar beiders, van welken grondslag hot salaris der andere ambtenaren afhangen zal. De afge vaardigden zullen zich hedenmiddag om uur bij den minister aanmelden. Het stakingacomité heeft in antwoord' op zijn beroep aan hen van de vakveroenigingen van het Eransohe, Nederlandeche en Luxcm- b u rigsche spoorwegpersoneel do toezegging gekregen, dat in geval van atolking van het Belgische spoorwegpersoneel, dat rekenen kan op hun volkomen oonsgezin-dheid. KORTE BERICHTEN. Dc bevolkiug van het Duitsche gedeelte van het Eisenburger Comitaat heeft aan de iongaarsche regeering in Budapest een te legram gericht, waarin zij mededeelt, dat de wettelijke vertegenwoordigers van alle ge meenten besloten hebben dit comitaat van Hongarije af te scheiden. Het comitaat zal zich aansluiten bij het aangrenzende Stier marken. levens hebben deze vertegenwoor digd aartshertog Joseph telegraplusch ver zocht alle magyaarscne ambtenaren, voor zoover de bevolking niet te kennen geeft, dat deze kunnen blijven, uit dit district terug te roepen. 1n Zweden zal de rantsoeneering van brood aan het einde dezer maand opgeheven worden, in Zwitserland eveneens. In Madrid en Barcelona zal een alge meene uitsluiting worden afgekondigd, als de arbeiders in Barcelona hun oproerig optre den niet staken. De bekende vroegere Russische „dicta tor Kerenski bevindt zich thans in Engeland. Te Keulen hebben groote demonstraties van werkloozen plaats gehad tot het verkrij gen van verhooging der werkeloozen-onder- steuning. Aan een commissie werd opgedra gen met het stedelijk bestuur te onderhande- en. - De meerd rheidssocialist Hue zal zich naar Versailles begeven ten einde met de In- ergeallieerde commissie o verleg te vragen omtrent de levering van steenkool door nd aan de Entente. Hue is o.a. bij raad in het Pruisische Ministerie van Handel. Ook Denemarken zal thans 3 millioen on aardappelen naar Duitschland uitvoeren. Generaal Nathaniel Barnardiston, die singtoa veroverde,'is te Felixtown plotseling ten gevolge ecner operatie overleden. De tg Parijs verschijnende Amerikaan sdie bladen beschuldigen Engeland den sjah het pas met Per zié gesloten verdrag te heb ben opgedrongen. Zij zijn van meening dat de sjah te Parijs komt om uit naam van het Perzische volk te protesteeren tegen deze daad van Engeland, welke in strijd ia met de 14 punten van Wilson. Verwacht wordt dat da Amerikaansche graanprijzen zullen dalen. I Iet Hoogerhuis heeft de wei op de oor logswinst in derde lezing aangenomen. In het Russische Don gebied heerscht in tevige mate de cholera. Dertig percent der jdera sterven aan de ziekte. Met de verplichte levering van Dult- scho kolen mm Emukrjjk is een begin ge maakt. Odessa en Kief worden door de bolsje- wikt ontruimd; zij trekken zich uit Oekingim terug. Van 1 September af zijn de beperkingen op den import in Engeland opgeheven. In het Saardal dreigt volgens Wolff een staking. De, spoorwegstaking in Amerika is op geheven. In Opper-Silezië is het standrecht afge kondigd, TYPOGRAFEN. De Alg. Ned. Typografen Bond heeft gis teren, naar uit Den Haag gemeld wordt, per aangeteekend schrijven va nde patroonsorga nisatie bericht ontvangen, dat deze het met de gezellen gesloten collectief arbeidscon tract niet langer verbindend acht met ingang van Maandag acht verbroken, als gevolg van het onwettig optreden der gezellen. Dit heeft echter nog geen onmiddellijk ge- vol gehad,- want gistermorgen zijn alle ge len daar ter stede gewoon aan den arbeid ge- ;aan en zijn momenteel geen verdere acties egonnen, Het personeel wacht thans de re sultaten af van de patroonsvergadering van Donderdag. De afd. Rotterdam van den A.N.T.B, ver spreidt een circulaire, waarin gezegd wordt, dat de loonen der typografen moeten worden verhoogd. Ze verwijst naar de directe actie in Den Haag en Amsterdam, zegt dat de eisch van de patroonsbonden betreffende royement der stakers niet zal worden ingewilligd, maar raadt haar leden ernstig aan af te wachten wat de patroonsvergadering van Donderdag zal besluiten. Daarna zal ert een ledenverg.: J dering worden belegd. Van den eisci zullen de typografen niet laten vallen. Dezelfde circulaire meldt, dat de arbeiderscoöperatie „Voorwaarts" de loo nen met ingang van 23 Augustus heeft ver hoogd met 3.60 voor de le klasse, 2.60 voor de 2e en 1.60 voor de leeringen. Het Hoofdbestuur van den A. N. T. B., gisteravond in vergadering bijeen en tuivoe- rig besprekende de situatie van bet oogenblik, heeft besloten, in verband met de a s. Donder dag te houden vergadering der Patroonsbon den in het bedrijf, voorloopig geen verdere stappen te doen, doe hof te wachten, wat daar zal worden bealoten. Indien de patroonsbonden de voorloopige aankondiging der besturen betreffende de opzegging van het collectief contract onder schrijven, zal het Hoofdbestuur van den A. N. T. B. zijn houding nader bepalen. De staking bij de Beursdrukkerij te Am sterdam is gistermiddag geëindigd. In ver band daarmee zal de Officieelc Prijscourant van de Vereeniging voor den Effentenhandel weer verschijnen. Naar aanleiding van den inhoud van een manifest, adt door de afd. Amsterdam van den „Alg. Ned, Typ. Bond" ia verspreid, wordt door het Alg. Hoofdbestuur der Pa troonsbonden medegedeeld, dit de Coll. Ar- beids-Overeenkomst ir de Typografie niet heeft opgehouden te oestaan. Alleen aan den „Alg. Ned. Typ. Bond" is bericht, dat het Alg. Hoofdbestuur het con tract met dezen bond beschouwt als door en met dien bond te zijn verbroken, welke ver klaring aan het oordeel der Alg. Patroons- vergaderingen a.s. Donderdag zal worden onderworpen. Met de drie overige werknemersbonden, den Katholieken, den Christelijken en den Neutralen wordt het contract voortgezet. Met deze bonden wordend an ook den 3en September a.s. de onderhandelingen over het nieuw te sluiten contract voor Januari 1920 begonnen. De opmerking in het bovenbedoelde mani fest dat de eischen voor het nieuwe contract thans reeds door den „Alg. Ned. Typ. Bond" zouden kunnen worden gesteld, is onjuist. Onderhandelingen kunnen niet worden ge voerd met ee bond, die het bestaande contract heeft verbroken, indien niet eerst deze mis greep geheel zou zijn hersteld. NED. BOND VAN GEMEENTE AMBTENAREN. Aan don TOoraivond van de algemeene ver gadering van den Nederlandsehe Bond van gemeenteambtenaren werden de afgevaardig den Maandagavond ontvangen in de Buiten- aocieteit te Assen, waar de voorzitter van de afdeeling Drente^ de heer A. Vriend, burge meester van Gdoom, hun het welkom toe riep. Vroeger wa» Assen reeds eens1 aangewe- zon als plaats voor de algemeene vergadering. Men heeft het toen in verband mot die beperk te hotolruinite niet aangedurfd. Thans rijn de omstandigheden gewijzigd en heeft men een goede ontvangst 'kunnen voorbereiden en voor verblijf kunnen zorgen. Nadat de secretaris van Assen, de heer mr. L. Brondier h Brandis, als voorzitter van de oomnnssie van ontvangst het programma had toegelicht, sprak do burgemeester van Asson1, do heer M. A. D. Jolles, namens het gemeen te-bestuur een hartelijk woord van welkom. Bpr. woos op het vele natuurschoon dat Assen cn Drente biedt en sprak den wensch uit dat do bondsleden in het Drentsöhe Haagje aan gename dagen mochten doorbrengen en dat de komende bondsdageu mochten medewerken tot don gtrooi en bloei' van den bondl. Do voorzitter van don Bond, do hoor H. A. Aal Cs, burgemeester van Vries, dankte daar na voor de guile ontvangst en bracht hulde aan hurgamauatar Joliou soos Imtgoan hjj reedis voor den Bond had' gedaan, speciaal voor de samenwerking welke door zijne be middeling waa verkregen met den Bond van Burgemeesters en Gemeentesecretarissen. Na afloop v.an het officieele gedeelte volg den voordrachten van anr. A. W. Kamp te 's-Gxavenhago, EEN HUHDIGONG. In de pauze van de gisteren in de Kursaal te Scheveningen igegoyen zanguitvoering van het Haagsehe Gemengd Koor „Onder Ons", werd de directie van het Zeebad Schevenin gen, het o er o-lidmaatschap met het gouden insigne dezer zangvereeniging aongebot'_a, als een welverdiend bewijs van onderach iding voor hetgeen waa verricht ter bevoi _.j:iag van de kunst voor het volk, en voor den steun door deze vereeniging van do directie ondier- vonden. Als stoffelijke herinnering aan de welgeslaagde zangersdemonstratie tegen de Belgische annexatie-plannen en teven aan de groote nationale zangwodstrijden, gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging, wend aangeboden een kostbaar bronzen (beeld, voorstellende den Arbeid. Daarbij' was gevoegd oen album, bevattende een aantal foto'a van do nationale demenstra- toe, on don zangwedotr.iö' d, benevens een prach tige oorikoo do, behelzende tics.- da •hudtoekc- xring van de schenkers. DE'DEMOiOKAAT VEEG AAN. In don nacht vain Zaterdag op Zondag Is db motorisohoenar de Democraat, op da reia van, Rotterdam naar Nyhava, op de Zwaod ache fcuat vergaan. Vermoed wofd'5, dat hel rehip op een mijn is geloopen. Do kapitein ov> stuurman worden vermist, de matotö es üsaSü rijn gered. Nadere bijzonderheden out» tedten. HANDELSREIZIGERS» Het Bureau voor Sac. ..Actie ten diensten van. handelkreizigars en handelsagenten ia Nederland, hield Zaterdag te XJ'trscht rijn tweede jaarl. algemeene vergadering, Uit hei verslag van den secretaris bleek, dat bij het bureau 14' vereenigingen rijn aan gesloten tellendo cm 8500 leden. Op het werkprogram werd nog (geplaatst.: staatsexploitatie van spoorwegen, stemrecht voor handelsreizigers voor Kamera van Koop handel. De volgende onderwerpen werden oommia- siaaal gemaakt: regeling van die rechtsver houding der H. R. en H. A j maxmtien ar beidstijd en minimumloon, vakopleiding, ver- ming van vakgroepen en vaststelling uni form arbeidscontract. Verder werd het bureau opgedragen stappen te doen tot hit verkrij gen van: meerdere veiligheid voor brandge vaar on betore hygiënische voorzorgen in ho tels en openbare vervoermiddelen, beteuge ling van het om grof geld spelen in hot.. en treinen, reductie op het vervoer van rijwielen on bagage voor léden van vakorganisaties, terwijl hot bostuur stelling zal nemen tegen de .afspraken bij margariE a-falbxikantea, hout en bouwmafarialaniiandölaren csn van alkan der geen personeel over te necma, hei rg. £>&- vriezingssyatoem. ONWEDER. Door hert onweder werd. Maandag te Andijk een tweetal boerderijen, bewoond door drie go- zinnen, in brand gezet. Het geheel behoorde aan don heer DL Boeder aldaar. Door hot spes- dig .flink optreden van de brandweer bleef een klein doel der gebouwen gespaard en verdere uitbreiding voorkomen. 'Onder Kouwenlbuunfc (Er.)i rijn twee paar den van den veehouder H. Gerbens, door don bliksem gedood. HET VERMISTE JONGETJE. De vader van het anderhalf-j arig Amster- damsiche jongetje Riafces, dat uit den kinder wagen verdwenen wasi, vond gistermiddag het 'kind dood in een sloot achter de RUsten- burgerstraat. Vermoedelijk is het kind uit den wagen en naar de sloot gekropen. DE HERZIENING VAN HET TRAOTAAT VAN 1839. Na een onderbreking van adht dagen zal de commissie voor de herziening van het trao- taat van 1889 heden hare werkzaamheden her vatten. Thans zal de Ned'erlandsche commissie ha re uiteenzetting geven. Jhr. de Marees van SwindOren zal het NederLandsche standpunt uiteenzetten. SCHANDELIJKE AANRANDING. Hot gebeurde Zondagmiddag in de bossehen in de onmiddellijke nabijheid van Staatsmijn Hendrik te Rampen. E'en achttal dames en heeren, door het mooie weer naar buiten gelokt, vermaakte zich daar met eenige spelen. Onverwachts werden zij aangevallen door een viertal man nen, boerenarbeiders daar uit den omtrek, die gewapend1 waren met dikke knuppels. Deze begonnen er lustig op los te ranselen en spaarden noch de dames noch de hoeren. Een dor heeren kreeg zulk een hevigon klap op zijn hoofd, dat hij bewusteloos neer viel. Deze meest onder geneeskundige behan deling worden gesteld. De politio is het gelukt de daders op te sporon en heeft prooes-vexlbaal tegen de en- verlaten opgemaakt. STEENKOOL UIT DUITSOELAND. Do perspectieven der Nederiandsohe 'kolen- voorziening zijn 'korten tijd geleden verre van gunstig goweest in verband met de omstan digheid, dat van Duitsche zijde bij het vast stellen der bepalingen inzake kolenleveran- ties aan da gcassAcioordon nagolaton was do aandacht to ïmtigon op Ja VtooUchtir'..'5u:;.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1