DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. t V* 196 pit nummer b«sn»i uii z bladen. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 D O.N 1) E R|l> A O 21 AUGUSTUS. Buïtftnlandscli overzicht. Buitenland. Binnenland. Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling per 3 maanden t 1,69, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 18 ct. per regel, grootere letters naar fjlaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam G 9, Telef. 3. schijnlijk een groot stuk van Duitsch-Oost- Afrika zal krijgen, MOEILIJKHEDEN BIJ HET INSCHE PEN VAN PETROLEUM IN MEXICO, Op BOinmige plaatsen voor de Mexicaan- sclie kust verheffen zich zandbanken die groo- ten zeeschepen bij het aanleggen velerlei be zwaren opleveren. Teneinde onafhankelijk hiervan, toch de petroleum, waaraan Mexico zoo rijk is, te kunnen verschepen, heeft een Petrolcummaatschappij lange buizen laten aanbrengen die op den zandbank rusten. De uiteinden dezer buizen komen uit op de plaats waar de groote olietankschepen kunnen anke ren. Wanneer de verb'iding tot stand is ge komen, wordt door vlagsignalen het bevel tot instroomen kenbaar gemaakt. De langste de zer buizen heeft een lengte van 1570 Meter, In Amsterdam aan den overkant van het IJ bij de tolhuispont heeft een Petroleum-Maat schappij een steiger in het IJ doen bouwen, waarover een burs loopt, teneinde de petro- leum-schepcn, die niet aan den wal kunnen aanleggen wegens te geringe diepte van het water, met de tanks te verbinden. De petro leum wordt hier uit de schepen gepompt en door deze buis naar de velschillende tanks gevoerd. Het systeem in Mexioo toegepast bij, net inladen van petroleum, vindt dus navol ging in Amsterdam bij het uitladen, TT A Alt, EDELACHTBARE» In Aackm in P-ommeren is eon lid van don gemeenteraad als diovogge (gearresteerd1. Do- zo dame, dio do sociaal-democratische partij, in hob stedelijk ooll-ego vertegenwoordigde, was in hot gewone lovon works tor hij oene we duwe. Toen deze hij het verhuizon hot ont breken van eon groot aantal Weedingstukken on van linnengoed opviel, viel de verdenking op de werkster on inderdaad werd1 oen groot gedeelte van het gestolene bij do edelacht bare werkster terug.gov,ondom EEN STRAF VOOR VERKLIKKEN, Eeuige dagen geleden werd te Berlijn een lijk uit het water opgehaald, dat aan handen en voeten gebonden en geheel in een deken ewikkeld was. Het bleek het lijk van den andbouw-inspecteur Blau te zijn. Verder wees het onderzoek uit, dat hij door commu nisten vermoord was. Blau was in dienst der Beiersche regeering en deed zich als communist voor. Hij nam aan de beraadslagingen der communisten deel en bracht daarover rapport aan de re uring uit. De communistische organisaties :e Berlijn waren van Miinchen uit gewaar schuwd. Toen Blau op een communistische vergadering in Berlijn verscheen werd hij her kend en door het bestuur ter dood veroor deeld. Dit vonnis werd onmiddellijk voltrok ken. Blau werd i neen deken gewikkeld en in het water geworpen. OP DEN TOP DER JUNGFRAU. Naar de Fransche bladen melden, heeft de luitenant-vlieger Ackermann, vergezeld van eeri passagier, op 17 dezer een vliegtocht ge maald van uit Thoune naar de Jungfraur waar een landingsterrein was afgebakend. Bij de daling in glijvlucht, kwam het toestel ter zijde van 't terrein neer en bleef met den kop in de sneeuw steken, aan den rand van een kloof. Ongedeerd konden de aviateurs de machine verlaten, welke licht beschadigd werd en ter plaatse gerepareerd zal worden. Bij gunstige omstandigheden zou de lui- tenanjt-vliegieniier PijHchoay Dinsdagmorgen de poging herhalen. UITKEERING AAN EX-KEIZER WILHELM. In de laatste vergadering van het Pruisi sche ministerie heeft de minister van finan cien. Dr. Südekum, een voorstel ingediend, strekkende om aan den voormaligen Koning van Pruisen als vergoeding voor de, na vrij willige troonsafstand verloren inkomsten der civiele lijst, een kapitaal van 170 millioen mark uit ta keereu. Alle ministers gingen met het voorstel ac- coord. Slechts door de oppositie van minis1- ter Braun (landbouw) werd het onmogelijk gemaakt een definitieve beslissing te nemen. HET ARBEIDSVRAAGSTUK IN DE VEREENIODE STATEN. Aan een uitvoerigen brief van den „Ti- me9"-correspondent te Washington, geschre ven even vóór de jongste uitbarsting van spo radische stakingen en de Boodschap van den president aan 'het Gongxes nopens verminde ring van de kosten van het levensonderhoud, ontleenen wij het volgende in verhand met de moeilijkheden op economisch gebied» waar voor Amerika zich thans geplaatst ziet1: „Naast Japan is Amerika het eenige groo te land, dat rijker uit den wereldoorlog is te voorschijn getreden dan het te voren was, mot een fundamenteel onaangetast industrieel bouwwerk, met hulpbronnon, die nog maar half ontwikkeld zijn, zoowel op industrieel als landbouwkundig gebiedL Het heeft de bui- tenlandsche markten lang niet in zoo nijpen de mate noodig als wij, Emgelsohen. Hoe komt ihet dan, d'at er zooveel vrees hearscht ^aangaande de toekomst. De voornaamste reden tot die ongerust heid ligt in 'het gemak, waarmede de arbei ders aanstonds alle eisehe, welke zij maar ver kiezen te stellen, zullen zien ingewilligd. In de dagen van voorheen was de voornaamste reden waarom het kapitaal ibruntweg zelf zuchtig kon zijn, gelegen in het bestaan van een uitgebreid, vlottend proletariaat van im> migranten der laagste standen. Niet alleen waten zijn loden onwaardeerbare stakingbre- 'ker-s, maar hun lijdzaamheid maakte iedere krachtdadige organisatie van gevechtsklasa vakvoceonigingou zoa goed als anmogedijik. Lloyd George heeft in een groote rede zeer sterk tien nadruk op de noodzakelijkheid van ilenproductie eeli salie der mijnen nog niet veel weten. Zij stelt verhooging der kolcnproductie giTegd. De Britsche regeerin, wil van nationali- Zlch voor een plan te ontwerpen en aan de volksvertegenwoordiging ter goedkeuring voor te leggen, volgens hetwelk de opbrengst der mijnen door den staat verkocht zal wor den en, bovendien een fonds gevormd wordt, waaruit nieuwe proefnemingen op sociaal gebied en een verbetering van de levensvoor waarden In de mljndor'pen kunnen worden bekostigd. De rcgcering wil de onkosten van beheer en uitvoering der mijnen tot een mi nimum terug brengen. Zij wil het land in bepaalde streken verdeden, waarini voor een zekeren tijd de aan elkaar grenzende mijnen als een geheel zullen worden beschouwd. De arbeiders krijgen afgevaardigden, die hen in liet lichaam van de groep waartoe zij belmoren, zullen vertegenwoordigen. Men neemt aan, dat de mijnwerkers deze plannen zullen tegenwerken, dat de produc tie er niet door verhoogd zal worden en dat de mijnwerkers zullen samenspannen om de regeering ten val te brengen. Lloyd öeorge heeft dok een wet aangekon digd ter invoering van den' achturendag en ter verzekering van minimumloon en be sprak vervolgens de richting welke de regee ring ten aanzien van de handelspolitiek denkt in te slaan. Verscheidene Engelsche bladen zijn over Lloyd Oeorge's rede niet best te spreken. De Daily News zegt, dat er niet uit blijkt of de minister-president het standpunt van vrijhan del getrouw blijft of verlaten heeft en de Daily News constateert het ontbreken van eenige verklaring inzake Ierland en Rusland en de vaagheid der rede inzake de beperking der bewapening. President Wilson heeft met het comité voor de bultenlaudschc zaken uit den Senaat een bespreking gehouden over het vredes verdrag. Hij deed dit op de hem eigen overtuigende dat de terugkeer en een normalen toestand in- de industrie afhing van rlc beslissing van den Senaat betreffende het vredesverdrag Uitstel der beslissing, zeide Wilson, zou de toekomst van het volk in gevaar brengen. Verscheidene mijnen werkten niet moer, er was gebrek aansmeerolie en katoen en een tekort van nagenoeg alle grondstoffen, le vensmiddelen en gemaakte goederen. De normale productie in de Vereenigde Staten wacht op den vrede, evenals de militaire plannen. De volkeren, die het vredesverdrag ratifi ceer®, zooals Engeland, Belgié en Frankrijk, zullen in de gelegenheid komen plannen te vormen voorliet controleeren der markt van Centraal Europa zonder de mededinging der Vereenigde Staten te behoeven ,te vreezen, tenzij deze eveneens handelend optreden. Zij llebben geen consuls, geen agenten, geen baudclsvertegenwoordigers, die voor hun be langen kunnen opkomen. Er zijn in Europa groote gebieden welker toekomst nog onbeslist is cn die in het onze kere verkeeren omtrent liun lot zoolang de volkeren niet weten welken toestand de vrede zal scheppen cn welke mogendheden dien vrede zullen erkennen. Zonder bepaalde markten kan de produc tie niet met de noodlge voortvarendheid en het noodzakelijk vertrouwen aan het werk gezet worden. Er kan geen sprake zijn van. normaal in ternationaal crediet, daar er geen normale flnancieele transacties zijn, noen een normale herleving van het zakenleven bestaat. Alle elementen van het normale leven wachten op de ratificatie van het vredesver drag en dus mag er geen dag worden ge wacht en moet terstond alles in het werk worden gesteld om de gevolgen van den oor log te verzachten. Uitstel kan voor een groot gedeelte der wereld noodlottig worden en kan Europa voor ernstiger conflicten stellen dan de oorlog zelfs heeft gedaan Niets staat, aldus Wilson, naar mijne meening de ratifi catie van het vredesverdrag in den weg, be halve zekere twijfel omtrent de bedoeling van eenige artikelen van het verdrag voor den Volkerenbond en ik moet eerlijk zeggen, dat ik niet begrijp waarom die twijfel zou blijven bestaan. Vroeger waren de voornaamste bezwaren het feit dat op de Monroeleer niet voldoende gelet was, dat niet uitdrukkelijk was bepaald dat de bond geen zeggenschap zou hebben in binnenlandsche politieke aangelegenhe den en dat het constitutioneele recht van het congres om over vragen van oorlog en vre de te beslissen, niet voldoende gewaarborgd was. Bij den terugkeer van Wilson te Parijs werden al deze vragen door de commissie voor den Volkerenbond onder de oogen ge zien en elke tegenwerping van de Vereenigde Staten werd ter harte genomen. De President zette vervolgens uiteen dat in het nieuwe ontwerp-verdrag voor den Vol kerenbond aan alle wenschen der oppositie tegemoet gekomen was, en dat daarin niets voorkomt wat in strijd zou kunnen zijn met de Monroeleer. Wilson besprak uitvoerig art. 15, dat han- !"'t over hetgeen geschieden moet in geval "i oneenigheid tusschen fie leden van den 1 «4 Ha wees cc op, dat immigratie, tarie ven, naturalisatie onbetwistbaar inwendige aangelegenheden zijn, waarover een interna tionale boud nooit zeggenschap hebben kan. Men heeft niet opgesomd wat inwendige aangelegenheden zijn, omdat dan alle met vermelde aangelegenheden uitgezonderd zou den zijn. Indien eenige staat deel moet nemen aan de acitie. in een zeker geval kan dat al leen als hij daar zelf in toestemt, daar het be sluit met algemeene stemmen genomen moet worden. De uitspraak van den raad van den volken bond heat moreele beteekenls en vestigt moreele, geen wettelijke verplichtingen. Artikel 10 acht Wilson de ruggegraat van het gansche Verdrag, waar de leden van den bond de territoriale integriteit en de politie ke onafhankelijkheid van alle andere leden waarborgen. Zonder dit artikel zou de bond niet anders zijn dan een „debating Society". Er ls herhaaldelijk de raad gegeven, om de Interpretatie, die de Vereenigde Staten ge ven aan verschillende artikelen der overeen komst, in het ratificatiebesluit op te nemen. Dit zou echter veel tijd vergen, daar alle be trokken regeeringen den tekst van het ver drag zouden moeten kennen voor de ratifica tie volledig zou kunnen zijn. Uit deze rede blijkt wel duidelijk hoe de president alle krachten inspant om zijn te genstanders te ontwapenen en het is te ver dachten, dat men hem, nu dc ratificaties in Europa gemakkelijk tot stand komen, niet in den steek zal laten. Ook Amerika zal het vredesverdrag wel ra- tiflceeren, waardoor de kroon op het werk van den president gezet zal worden. De dreigende staking in België is, dank zij een tegemoetkomende houding der regee- riug, afgewend. Het verkeer zal dus niet worden stil ge legd. Zooals wij reeds eerder meldden liep het Verschil nog steeds over een minimumloon, dat men voor de ongeschoolden op acht franken gebracht wenschte te zien. Het stakingscomité van het Staatsperso» ncel deelt nu mede, dat dertien afgevaardig den gistermorgen een onderhoud met den minister hebben gehad, die hun mededeelde, dat hij niet wilde onderhandelen onder een bedreiging, die door den brief in den vorm van, een ultimatum, waarin 1 uur als uiterste termijn was gesteld, nog was verscherpt. De minister noodigde hen uit de zitting van den Senaat bij te wonen, waarin de minister van Spoorwegen in antwoord op de interpellatie een verklaring zou afleggen. In den loop der vergadering Tiet de minister-president de af gevaardigden bij zich roepen in tegenwoor digheid van de ministers Vandervclde en Renkiu. Dc afgevaardigden trokken, nadat zij kennis hadden genomen van de gunstige be schikkingen van de regeering, hun ultimatum in. Volgens deze regeeringsvcrklaring aan vaardt de overheid als gemiddeld salaris een grondslag van acht franken daags gedurende Jiet geheele jaar, op voorwaarde dat er ver schillen zullen worden toegelaten met hdt oog op de woonplaats (stad of platteland). Vooris is werkkleeding in het loon inbegre pen. Voorts is bepaald, dat dc normale werk dag acht uren van nuttigen dienst voor den Staat omvat. Waar aan den anderen kant bij de vroegere onderhandelingen de andere eischen, die van beteekenis waren, ingewilligd1 zijn, meent het stakingscomité, dat men voort kan gaan met de bestudcering van de wijze van toepassing, trekt liet zijn bedreiging met staking in en besluit dientengevolge zichzelf voor ontbon den te verklaren. DE TOESTAND IN OPPER SILEZIë. Het oproer in Opper Silezië neemt in om vang toe. Er is vastgesteld, dat de Polen sa menspannen met de Spartacisten en Commu nisten. De opstandige Polen zijn gewapend en rijkelijk van munitie voorzien. De Rijksweertroepen hebben een zware taak. Tot nu toe zijn zij den toestand mees ter gebleven. In Brobek bij Beuthen kwamen Dinsdagnamiddag gewapende opstandelin gen in grooten getale aan. Het kwam tot een hevig gevecht met de Rijksweertroepen. Deze bleven overwinnaars. Hun verliezen bedragen vijftien dooden. Ongeveer 70 opstandelingen werden gevangen genomen. DE ROEMENIëRS IN DE OEKRAÏNE. Men meldt uit Boekarest, dat de Roeme- niërs drukke voorbereidingen treffen voor een aanval over de Dnj ester. Tal van regimenten zijn aan het Transsylvaansche front onttrok ken en' te Bender aangekomen, dat als het uitgangspunt voor de Roemeensche actie wordt beschouwd. Het doel van den Roemeenschen aanval is om een aaneengesloten front te vormen met den linkervleugel van het leger van Denikin, dat niet meer aan 50 K.M. van de voorposten der Roemeniërs afstaat. Bovendien heeft Ma- ziefski, de nieuwe vertegenwoordiger van Pet- ljoera te Boekarest, de opdracht om een verbond tusschen Roemenië en de Oekraïne tot stand te brengen met het oog op een ge meenschappelijk optreden tegen de bolsjewis ten. HET VREDESVERDRAG IN DEN BELGISCHEN SENAAT. De Senaat heeft na een redevoering van mi nister Hymans, het vredesverdrag goedge keurd. Hymans heeft het daarbij nog over de Nederlandsch-Belgische besprekingen gehad Verder deelde hi] mede, dat België waar- In bot tiental Jaren vóór 1014 bedroog bet aantal immigranten (por jaar gemiddeld een millioen. Tegen die -o-ngebreideldte immigra tie ia de Federation of Labour te velde ge trokken» oim begrijpelijke redenen, en xeeda beeft de -oorlog -dien arbeidsbond in dat op zicht gro-oto diensten bewezen. Sedert den, wapenstilstand beeft e? een opmerkelijke uit- toobt van vreomdo arbeiders plaats gehadl Men oor doolde: - November 8,285 Doe omber 10,000 Januari 13,278 Februari 16,854 Maart 21,774 April 23,773 Mei 80,812 J-uni 28,500 De reden van Eet Heengaan dier duizenden schommelt tussohen bet -geihoor govern aan den roep der nieuwgeborenen naties, waartoe zij behoorden on de vlucht der wijndrinkers voor bet drankverbod. Hot -departement van Arbeid schat» dat er nog 2 millioen buitenlaudsohe werklieden zich tot vertrek gereedmaken. En nu mogen maataehappotijko hervormers zich over dit verschijnsel verheugen, oordoolende, dat al dus de Amerikaanacho «mdt-kroe® van bet lastigste bijmengsel gezuiverd wordt, do werk gevers donken er anders over. Zij zien slechts, dat zij vóór don oorlog arbeiders te kust en te keur konden krijgen, anóór dan- zij or noodig hadden, terwijl zij thans, puist nu vermeerde ring van productie bet wachtwoord is, be dreigd worden door een uiterst krappe ar beidsmarkt. En de ui'tte-cht vormt niet bun eenige re den tot ongerustheid. Wiant is daar niet het ernstig voorneman van het Congres» di immi gratie alt/hans voor vele jaren uiterst la<=ti te maken l En niet alleen zal er bijna zeker een, tekort aan werkkrachten- zijn-, maar daarmede zullen gepaard -gaan een stijging -der loeneischen en een roep naar vermindering van d!en arbeids duur. Want hoe sterker de georganiseerde ar beiders worden, endter meer door bet heen gaan der zwakke broeders» h-oe meer zij zullen eischen. No-oit is bet extremisme zoo krachtig geweest al» thans, waaronder den niet moet worden vorstaan do actie van extremisten als Bolsjewiki en do Industrial Workers of the World, -die wel onrust zaaien» maar het toch in dit groote land» met bun onverteerbare leerstellingen niet ver zullen brengen, maar de actie van bet belangrijke radicale contin gent van otrboidors, die tusschen de zooeven genoemden on de conservatieve vafcvereeni- gin gamannen in staan.. De voornaamste of althans de meest be langwekkende uiting van dit arboids,radicalis me is thans do beweging tot vorming van een afzonderlijke arbeiderspartij. Dio ia er nog niet want de -machtige Gompers en de zijnen a-ohten oen zijdelingsche pressie -op partijen en candidaton beter dam een rechtstreekach ingrijpen in de politiek, maar de teekenen zijn er, -dat dte arbeiderspartij ei: komt. Reeds rijzen in onderscheidene staten de plaatselijke arbeideralichamen ais paddenstoelen uit den grond» en zij al ion geve® blijk van een radica len geest, waarmede zoowel Gempers als de werkgevers binnenkort) terdege rekening zul len moeten ho-uden. DE SPANNING TUSSCHEN DE VEREENIGDE STATEN EN MEXIOO. Naar aanleiding van het feit, dat Mexi- -caansche bandieten twee officieren van het Amerikaansche legér bobben opgelicht en 15,000 posgeld voor hen vragen, heeft de regeering van de Vereenigde Staten Carrabza officieel aangezegd, dat zij den toestand als hoogst ernstig beschouwt. Het departement van oorlog is doende alles in gereedheid te brengen om de -consequenties, -die zich 'kun nen vo-or doen, het' h ofd te bieden. Goedingelichte lieden te Washington zijn van meening, dat dit geval zal leiden tot de zoogezegde „radicale verandering van poli tiek", waar Lansing in zijn nota van 22 J-uli -op gezinspeeld heeft. De New-York Times zegt, dat er weinig (kans is, dat Oarranza in -staat zal zijn, de ban dieten op te ruimen. Men 'kan niet toelaten, dat zij aan deze zijde van dte grens Amerika nen oplichten, en hun vraag om losgeld is de laatste druppel, die den beker doet ovarloo- pen. KORTE BERICHTTEN. Het Fransche republikeinsche comité voor handel, industrie en landbouw stelt de regeering voor de toepassing van de wet op den achturendag te schorsen, daar deze de hoofdoorzaak wordt geacht van de duurte. Ook in Duitschland wordt langer dan acht uur gewerkt. De Parijsdie conferentie heeft een tele gram ontvangen van aartshertog Jozef, waar in hij verklaart, slechts zoolang aan te willen blijven, totdat de Nationale Vergadering heeft beslist over de toekomst van het land. President Ebert zal hedennamiddag om 6 unr den eed van trouw in de Nationale Ver- adering afleggen. Morgenmiddag gaat het arlement met vacantia. De afschaffing van den Zondagsdienst op den Zuid-Duitsche spoorwegen ia aan staande. Denikin is tot de linie halfweg Polta- waKief opgerukt. In de laatste dagen kwam het fe Berlijn geregeld tot vechtpartijen tusschen Ameri kaansche en Duitsche soldaten. Helfferich zal waarschijnlijk vervolgd worden wegens beleediging van Erzberger. Er zaia ia Berlijn onderhmdeüagcn tus schen Duitschera en Polen begonnen onder lei ding van Entente-vertegenwoordigers over Opper-Silezi'é. De sovjetregeering heeft Koltsjak vo gelvrij verkLaprd. Men stelt de afwijzende houding der Entente tegenover Jozef en zijn regeering voor als een diplomatiek succes der Tsjechen te Parijs De Roemeensche kroonprins heeft de- fiaitiefafstand gedaan van den troon. De Britten zullen hun troepen slechts geleidelijk uit den Kaukasus terugtrekken. De reis van de nSjati van Perzië naar Parijs is volgens de Amerikaansche bladen als protest bedoeld* Te Parijs wordt met de Duitschera over de door hen te leveren kolen onderhandeld. Amerikaansche politici spreken over de kans op oorlog met Japan. Harmsworth heeft in het Lagerhuis ge zegd, dat de regeling met Perzië niets van een protectoraat weg heeft, Een gerucht wil, dat-de gallieerden het aftreden van Jozef zullen eischen. In de nat. verg, heeft Bauer geruststel lende verklaringen omtrent den toestand in Opper-Silezïè afgelegd, De „Deutsche Alig. Ztg." verneemt uit Parijs, dat de Opperste Raad besloten heeft, Entente-Commissarissen naar HiUzië te zen den en dat van de Duitsche regeering ver langd zal worden, dat zij, in samenwerking met de geallieerden, de orcle zal handhaven. De Hoofdcommissie uit den Duibchea Rijksdag heeft het wetsontwerp goedgekeurd voor het aangaan van een laeOfag negen milliard voor het jaar 1919 met de bepoMng dai <ie Rijksminister voor Financiën gemach- ii -i is de premieleening uit te geven, aan wdke voordeelen ten opzichte van ds belas tingen verbonden zijn, DE BELGISCHE .VEETRQUEKOJKa NOTA. De Tijd schrijft; Met voldoening -zal vernomen woorden, dat onze rogoering hot Zaterdag door ons gepu bliceerde geheim-schrijven van de Belgische regeering aan haar agenten in Limburg van genoeg ermtigen aard bescho-uwt om te Dras se! nadtere inlichtingen te verzoeken. Er bestaat alle reden voorl Het stuk is zóó perfide, dat wij ©no femnen voorstellen» dot men' twijfelt aun. de eshteeid ervan. Men was immers, vooral door geruststel)- lendo verklaringen van-de Belgische regea- ring, geneigd te gelobven, dat dteza niets te doen bad met al het luidruchtig geprcteoteas en geïn'trigeer van de Antwerpsehe Hams» van Koophandel» het Comité da la1 politiaae nationale cn wat politieke avonturiers. De Belgische ttegcering nam dehouding aan van stijve oorxoctheid, Telegrammen van dank zond zij aam cna land en aan Koningin Wilhelmina, voor de gaat vrijheid» welika wij dan Balgen haddtea ge bodten. Socialistische ministers, alö Van dar V®1* den, bezwoeren, dat zij nooit ofte Èimmer zonden meewerken tot eenige annexatie van NtederlamdsCh grondgebied. En te P-arijs verzekerde de Belgische dele gatie, dab zij ziich stelde op het standpunt der annexatie van Limburg nastreefde. Gtroote Mogendheden van Juni; aldus: geen gluiperi-ge brief v-an den Belgischen minis ter-president Hymans. Het woord ia aan dien fluisteren don Me» pihisto: ,ygij zult geen gelegenheid verwaarioo» zen» om aan -de Limburgers te toonen, dat hun bellang aan de zijde van België isi wijs hun er op, dat er een groot ver schil bestaat tusschen Limburgers sn Hollanders, en bedankte ze meteen voer de weldaden, die ze aan de Belgischs vluchtelingen hebben betoond; vestigt alvast den indruk, dat BelgiS te Parijs in bet gelijk gesteld wordt; weest voorzichtig en voer niet te veel openlijke propaganda', laat dit aan onze bekende Limburgsehe vrienden over; spiegelt ze voor, dat Limburg een zelf standige provifecie zal blijven» dat men er de Franscba taal niet zal opdringen en vooral1: dat men goed-katholiek kan blijven; want denkt er om, het anti-clericalis- me is niet op zijn plaats in deze streek". 'Dit alles staat letterlijk in het geheim» schrijven van minister Hymans van 3 Juli. tiet is.grof. Indien een Nederlandseh minister ten op zichte van België optrad als- dleze Belgische minister ten -opzichte van Nederland» zouden wij -ons verplicht achten, dien minister onmid dellijk tot aftreden te nopen. In België ziet men dit treurig bedrijf ech ter bedekt toe en er is blijkbaar -geen enkele politieke partij ook de katholieke niet! welke het noodi-g vindt dezen man, -die de Bel gische staatkunde zoo nopeHteo-s blameert, te verwijderen. Tntusschen, heden» 20 Augustus» kont de Nederlandsche delegatie te Parijs aan het woord: zij kan dan tevens dit geheimschrijven aanbieden a'ls surprise voor dte heeren» die plechtig betuigd hebben» dat zij, foeil van an nexatie niet willen' weten! UITVOER TUINBOUW- EN OLIEZADEN. De minister van landbouw heeft goedge- ALRMAARSCHE COURANT. B „B.jnng

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1