Telegrammen van heden. rentten tot nadere aankondiging dispensatie te vsrleemen van de verboden van uitvoer van tuiafcouwraden en brengt ter kennis van be langhebbenden dat, zoolang de in deze be schikking verleende dispensatie niet zal zijn ingetrokken, de uitvoer van alle tuinbouwza- den, met uitzondering van peulvruchten, aan geen enkel voorschrift of beperkende bepaling zal zijn onderworpen. Voorts is verleend dispensatie van het ver bod van uitvoer van oliezaden voor zoover be treft mosterdzaad en blauwmaanzaad. DISTRIBUTIE VAN MELK? Naar men ons meldt ds de ikans zeer groot, dat gedurende do wintermaanden de mel!k wear onder de distributie zal komen. (N.R.Ot> NEDERLAND EN BELGIë. Havas seint uit Brussel: De minister van Buitenlands-die Zaiken zei-de, in den loop van do beraadslaging over het vredesverdrag in den Senaat, sprekende o ver het tract a at van 1839, dat dit moet worden gewijzigd. „Wij moeten aan de Maas een afdoende verdedi ging 'kunnen verzekeren. Frankrijk en Enge lend hebben er bel ang bij, dat België een ster ke macht zij. jTfe Belgische eischen zijn niet gegrond op territoriale veroveringen maar op onze aspiraties naar wettig geregelde verbeterin gen". Mem schrijft aan het Hbld.: Een voor Gent bestemde stoomboot kwam zonder moeite door het Nederlandsche gedeel te van het kanaal TerneuzenGent, maar in het Belgische deel geraaikte zij driemaal aan den grond. Commentaar o verbodig 1 I'nn i 11;i 1 N n s TENTOONSTELLING HEILOO. (Vervolg). Om half twee begon het droog te worden en kwamen de bezoekers in grooten getale opdagen In het dorp hing van veel woningen de driekleur. De winkeliers hadden van hun étalages inderdaad'veel werk gemaakt. Dit van slager Renes trok al bijzonder de aan dacht, en geen wonder, want voor het eene raam lagen een 6-tal jonge biggetjes, ide dikwijls door geknor te kennen gaven, dat zij het bij hun moeder toch prettiger vonden. De heer O. Koning had van zijn étalage ook bijzonder veel werk gemaakt. Dat hij een Ier. prijs behaalde, verwekt zeker geen ver wondering. De étalages van de firma W. H. Bakker, van mej. Modder-de Jager, Gebrs. de Rooij en P C. Overtoom, waren ook zeer goed ver zorgd. De op het terrein van de la Promenade gehouden paardenmarkt was niet bepaald een succes. Slechts een 20-tal van deze edele dieren waren ten verkoop aangevoerd. De heer Stoutjesdijk kwam op het terrein met zijn landbouwwerktuigen al bijzonder goed uit. Ook de heeren A. Englander, Masclé en de Boer hadden hun besje beentje voorgezet. Dank zij de eledriciteit was het voor' de firma Wiglama zelfs mogelijk met een wer kende dorschmachine aanwezig te zijn, wat zeer de aandacht trok. Om half drie begon de zon doOr te breken. De hardraverij werd door een tamelijk groot aantal bezoekers gevolgd en onder de tonen van het muziekcorps werd er lustig gekampt. Bij de inzendingen ter opluistering wen- schen wij nog een oogenblik langer stil te staan. De heer W. van Vuure is aanwezig met een belangrijke inzending tuinmeubelen. De heer Jacob Kuyt met een uitgebreide collectie rijwielen en onderdeden. De heer Jac. M. Boon met een teressan- te expositie gouden- en zilveren sieraden en uurwerken. De heer A. Englander exposeert een groote partij keurige wollen dekens. Deze inzending van vooral in den winter zoo begeerenswaar- dige artikelen trekt bijzonder de aandacht. De Singer Maatschappij komt uit met ver schillende machines, waarin één voor 't stop pen van aardappelzakken. De heer N. Massée heeft een mooie inzen ding rijtuigbenoodigdheden, plumeaux met echte struisvogelveeren en de echte reisdekens heeft hij weer verkrijgbaar. De inzending mandenwerk van den heer G. de Boer doet het ook goed. De heer H. Boog verdient voor zijn mooie inzending fruit speciaal vermeld te worden. Hij is een trouwe inzender op de landbouw tentoonstellingen en doet steeds zijn best, daar voordeelig uit te komen. De verkoop van de loten ging uitstekend; het publiek kwam met het betere weer in groo- ter getale op en gedurende de harddraverij was het bezoek uitstekend. De harddraverij voor paarden, die nog geen hooger prijs dan 80 hebben gewonnen en om prijzen van 60, 40, 20 en 10 plaats had, trok, zooals wij reeds schreven, veel belangstelling. De regeling was evenwel niet, zooals ze moest zijn, waardoor dit anders zoo spannen de nummer vervelend werd. De harddraverij1, die om 4 uur had moeten eindigen, eindigde pas om. half 6. Van de 14 aangegeven paarden waren er 13 opgekomen, waarvan 4 onder den man bereden werden en 9* het met 4 sulky's moes ten doen. Een paar maal ploften bovendien de banden van de sulky's en dit gaf ook nog een ongewenschte vertraging. Toch komt het ons gewenscht voor dat ook deze harddraverijen volgens het algetneene reglement worden gehouden. De starter kan dan meer kracht bij zijn eischen zetten en er voor zorgen, dat de deel nemers wat meer voortgang maken. De ritten waren ontegenzeggelijk meerma len spannend. De eerste prijswinnaar bleef ter: slotte de heer A. Blokker te H.-Hugo- waard met N. N., de tweede de Wed. J. Duyn uit Schoorl met Eckhard, de derde J. Zwart uit Alkmaar met Snel en de vierde P de Jager uit Heiloo met Frits. Na afloop van de harddraverij begonnen ongeveer tegelijk de regen en de toebereidse len voor net ringsteken en sleuteltrekken. 't Was door vertragingen bij het hardrijden veel later geworden dan de bedoeling was, en nu om een uur of zes, zetten de wedstrij den opnieuw in, met een regen, die maar al erger werd, hopeloos erg; met een weertje, waarvan naderhand, toen er toch aan den eersten dag van deze grootsch opgezette Lett een schitterend nasnel was gegeven, de voorzitter getuigde, dat 't „hondenweer" was. En 't blijft toch altijd een hééle bekente nis voor een praeses zoo iets. De dames en heeren, die aan de ringrijderij en het sleuteltrekken deelnamen, hebben hun werk ten einde gebracht, waarna men spoedig tot de prijsuitaeeling overging. De heer M. Mulder sprak als voorzitter de aanwezigen ongeveer met de volgende woor den aan: Dames en heeren. Toen 't vorig jaar op mij de keus viel voor voorzitter van de Lett, nam ik 't gaarne aan. Ik had toen nog niet ge dacht, dat het bestuur van de Lett mij zoo'n zware taak als de prijsuitreiking, andere ja ren door onzen beschermheer uitgevoerd, op de schouders zou leggen. Ik gevoel mij dankbaar, ohidat hier niet enkel de land- en tuinbouw wordt gesteund, doch ook het belang van de geheele gemeen te. Ik gevoel mij zoo dankbaar gestemd, dat de Lett zooveel medewerking ondervonden heeft, niet alleen in de gemeente, maar ook van buiten. Ik gevoel mij zoo dankbaar, om dat we weer vrijuit feest kunnen vieren; dan denk ik terug aan 1914, toen wij elkaar ook de broederhand reikten, vergetende alle politiek en godsdienst. Ik gevoel me dankbaar, omdat ik vóór me zie wapperen het helder rood- wtt-blauw, en zijn er onder u die enkel 't roode nemen, ik voor mij verkies ze alle drie. Ik gevoel me zoo dankbaar, aan 1914 denkende, aan die edele Landsvrouwe Zijn er onder u, die den drang dier tijden verge ten zijn, ik voor mij roep vrij uit: „Leve Wil- heinuen(Applaus). „Dames en heeren. ik zou wél uren door praten willen, maar het is tijd voor de prijs- uitdeeling." (Applaus). Na afloop van de door den voorzitter aan gekondigde werkzaamheden werd het podium ontruimd en trad onder leiding van den heer Jac. N. Al een Heiloosch Mannenkoor op, bijgestaan door bet Alkmaar's dubbel Mannenkwartet „Harmonie" waarin we ver scheidene bekende zangers opmerkten. Een strijkorkestje, piano, orgel en drie violen zét te met een opgewekte marsch het lange re pertoire in, wisselde verder gedurig den zang af, door velen, we mecnen ten onrechte be schouwd als. een nogal gezellige gaspreksbe- geleiding. Verklaarbaar is deze opvatting echter wel, want zooals zoo vaak, het pro gram van zangers en muzikanten tezaam was een tikje te uitgebreid. Het moet voor tal van bezoekers var de ten toonstelling wel het neusje van den zalm ge weest zijn, dit concert. Afwisselend gaven koor en dubbelkwartet beide en dubbelkwar- tet enkel een reeks van zoo mooie en zoo goed uitgevoerde, afgewerkte liederen, dat het een genot was er naar te 'hooren, er m op te gaan oij wijlen. Oorspronkelijk zou op den dans- v'oer tegelijk gedanst worden, maar zoo schril en zoo belachelijk klonken onder 't eerste zangnummer („Ons Lied" v. 'Spoel) plots de schettertonen door, dat men er ter stond een eind aan gemaakt heeft. Als zang nummers noemen we nog even „Mijn Moe der", „Psalm 84", „Sur ics Remparts" enz., voor dubbel kwartet en „Ave Cesar," „In Ne derland", „Nimmer Nacht" en andere voor koor, terwijl daar tusschendoor 't strijkje vroolijke manschen, sleepende walsen enz. gai. Na afloop richtte de heer Van Gemeren; lid v. h. Uitvoerend Comité van de L.E.T.T., waardeerende woorden tot den heer Al, noem de diens werk boven allen lof verheven tot den heer Brull, den organisator van 't Hei loosch Mannenkoor, tot leden van dubbel kwartet, koor en strijkje. Vervolgens had nog de uitreiking der prij zen van ringsteken en sleuteltrekken plaats. Prijswinnaars van 't ringsteken waren: 1. de heer A. Mulder, 2 de heer H. Blokker en 3 de heer K. Muis. Voor 't sleuteltrekken be kwamen als prijav/insters 1. mej. G. Mooy, 2. mej. P. Bakker Jr. en 3. mej. S. de Geus kunstvoorwerpen. Tenslotte werd er op 't terrein nog wat ge danst, in de „Onderneming" liet 't dubbel kwartet nog wat genieten ierwijl ook in de „Rustende jager" een dansje was. De tweede dag belooft wat het weer betreft heel wat beter te slagen dan gister. De zon geeft thans alles een vroolijk aan zien en de Kleine Kapel doet zich vroolijk hooren. Het aantal bezoekers is nog zeer ge ring maar beloof vanmiddag grooter te wor den, aangezien er voor het concours-hip- pique veel belangstelling is. De oud-Holland- sche sieezen met de paartjes in oud-Hol- landsch costuum, zullen zeker ieders bewon dering trekken. Het geringe aantal bezoekers van van morgen komt meer omdat het programma vanmorgen een werkprogramma was. Allereerst werden de keuringen gedaan, waarvan wij den uitslag hieronder laten volgen. Van de inzending schapen willen wij op merken, dat, de uitgebreidheid van het pro gramma, in aanmerking genomen, deze af- deeling, uitstekend geslaagd geacht mag wor den. De vrije inzendingen, zonder typeomschrij ving, waren gering van kwaliteit, de vette schapen redelijk vet. Zeer goed moet genoemd worden de af- deeling Fokschapen en Rammen type Tes- selsch, terwijl ook de Fokschapen type Lin coln en Wensleydale gezien mocht worden. Vier Melkschapen van één eigenaar (2 jaar en ouder). 2e prijs C. Zeeman. Acht vette Schapen. Ie prijs J Borst, 2e prijs P. Frans. De mooiste gekruiste Ram, geboren in 1919 of eerder. 2e prijs M. Mulder. Ooi met haar in 1919 geboren lammeren, type Tesselsch. Ie prijs A. Brak Jz., St. Maar ten, 2e prijs J. Govers Kz., Schermerhom. Ooilammeren, type Tesselsch, geboren in 1919 (6 stuks). Ie prijs Jb. Govers Kz., Schennerhorn 2e prijs S. Laan, Ursem, eerv. vermelding J. M. Bakker, Stompetoreu. Fokschapen, type Wensleydale. Zichtbaar geworpen hebbende (4 stuks). Ie prijs W. Groot Jkzn., Stammeer. Ooi met haar in 1919 geboren lammeren, type Wensleydale. Ie prijs Jac. Govers Kzn, Schermerhom. Fokschapen, type Lincoln. Zichtbaar ge worpen hebbende (4 stuks). Ie prijs K. Breg- man, Noord-Beemster. Ooi met haar in 1919 geboren lammeren, type Lincoln. Ie prijs K. Bregman, Noord1-' Beemster. Ram, type Tesselsch, geboren in 1918 of vroeger. Ie prijs A. Brak, St. Maarten. Ram, type Wensleydale, geboren in 1918 of vroeger. Ie prijs P. v. d. Oord, Barsmger- hom, 2e prijs W Groot, Stammeer. Rainiam, type Tesselsch, géboren in 1919. Ie prijs J. Govers, Schermerhom, 2e prijs A. Brak jzn., St. Maarten, eerv. vermelding A. Brak Jzn., St. Maarten. Ram lam, type Wensleydale, geboren in 1919. Ie prijs en 2e prijs P. v. d. Oord, Bar- singerhom. Ramlam, type Lincoln, geboren in 1918. Ie en 2e prijs K. Brègman Jzn., Noord- Beemster Konijnen, Vlaamsche reuzen (haaskleur). Ie prijs E. J. Tenkink, Alkmaar, 3e prijs F. Jongejans, Alkmaar. Weener Reuzen. Ie prijs O. J. Helleman, Alkmaar, 2e prijs G. J. Helleman, Alkmaar, 3e prijs' en eerv. vermelding E. J. Tenkink, Alkmaar, eerv. vermelding F. Jongejans, Alkmaar. Havanah's. 2e prijs eu 3e prijs F. Jonge jans, Alkmaar. Brandneuzen. Ie prijs F. Jongejans, Alk maar, 2e prijs M. de Boer. Zilverkonen, le prijs F. Jongejans te Alk maar, 2e prijs M. de Boer. Tankonijnen le prijs M. de Boer. Andere rassen le prijs en 2e prijs F. Jon gejans, Alkmaar. Voedsters met jongen (groote rassen), le prijs F. Jongejans, Alkmaar, 2e prijs E. J. fenkink, Alkmaar. Voedsters met jongen (andere rassen), le prijs F. Jongejans, Alkmaar, 2e prijs Hoen derpark Medieno, Heiloo, eerv. vermelding L. Schopman. Nesten jongen, le prijs M. de Boer, 2e prijs P. L. Volkers, Alkmaar, 3e prijs G. Wil brink. Ter opluistering. 1-0 Romeinen Duif, 3 m. oud, le prijs C. Rabeling. 1-0 Romeinen Doffer, 1 jaar oud, 2e prijs en eerv. vermelding F. Praat, Alkmaar. Het beste paard 3 jaar en ouder, le prijs j. Mulder (Siera 3 j.), 2e pr. L. Snijders. Het beste paard 2 'A jaar oud. 1 e prijs uitgeloofd door Afd. Heilöo 11. M., M. Mulder, 2e prijs J. M. Bakker, Adam. Het beste paard 1Y jaar oud. le prijs J. Mooi, 2e prijs HL Bakker. Het beste veulen. le prijs J. Kraakman, Akersloot, (volbloed stamboek), 2e prijs K. Bakker. De beste merrie met veulen, le prijs en verguld zilveren medaille uitge loofd door Jac. M. Boom, Alkmaar, No. 1750 H. N. P. S.} 2e prijs, Vetdri- chem, Limmen, 3e prijs K. Muis. De beste hengst 3 jaar en ouder. (Warmbloed.) 2e prijs IJ. Blokker, Höchet. De inzending 2% jarig paarden bevatte veel goeds, die van de andere paarden was onvoldoende. Het veer blijft bij uitstek gunstig de in schrijving voor het concours van eenspan Merriën of Ruinen gaf 23 nummers aan, die voor het concours van 2-spannen 8 en die voor oud Hollandsche Sjeezen 3 inschrij vingen aan. Ook waren een tweetal vierspan nen aanwezig. Tegen 2 uur wordt de belang stelling steeds grooter en gaandeweg vult het terrein zich met publiek. Het vuurwerk dat vanavond om 10 uur gegeven zal wor den, zal ongetwijfeld duizenden Alkmaarders trekken. Gedurende bet concours van goedgekeurde dekhengsten, reed de heer Witteveen met de 8-jarige vos „Dumas" van den heer N. Scher merhom ter opluistering de baan rond. Voor de mededinging werd „Dumas" door de jury Duitengesloten omdat hij niet het type iandbouwrijtuigpaard ver teexn woofdigde, dat gevraagd was. Voor het publiek was de gang van „Du mas" die een beeld van een en al leven gaf, een zeer mooie afleiding. Van de 5 ingeschreven goedgekeurde dek hengsten voor het concours hippique le serie waren slechts 2 opgekomen. De eerste prijs werd toegekend aan Taquin, N. S. T. "no. 79 van den heer A. Bakker te Schagerbrug; de 2e prijs Höchet van den heer. 1J. Blokker te Heiroo. UIT OUDKARSPEL. De afd. Langendijk van de A. N. G. O. B hield gisteravond haar jaarvergadering. Me- dedeeiing werd gedaan van 1 nieuw lid. Verslag werd"uitgebracht van de vergade ring van het brandweercomité, waaruit bleek dat de kwestie Nouwen is bijgelegd Uit de rekening van den penningmeester bleek een ontvangst van 181,9834 en een uitgaaf van 181,27 alzo een saldo van 0,71 tegen 20.14 3d in het vorig jaar. Van de gemeente Oudkarspei is ontvangen aan subsidie 2.50 terwijl het drankweer- comité van de gemeente Zuiu-Scharwoude 5.ontvangt. In het jaarverslag werd een overzicht ge geven van al hetgeen in het afgeloopen jaar voor de drankbestrijding is gedaan. De werkzaamheden waren weer vele. Het is jammer dat ze door zoo'n klein aantal le den moeten worden uitgevoerd. Als bestuursleden werden herkozen de hee ren J. Vlug en G. Bakker. Als bibliothecaris werd aangewezen de heer P. Paarlberg en als bodes werden respectie velijk benoemd voor Oudkarspel, Noord- Scharwoude en Zuid-Scharwoude, de heeren P. Paarlberg, P. Meeldijk eu C. de Jong. De vergoedingen voor deze functies ble ven onveranderd. De heer P. Paarlberg bracht hierna ver slag uit van de algemeene vergadering. Nadat nog werd meegedeeld dat de contri butie noodwendig met 5 ets. per maand moet gorden verhoogd werd de vergadering ge sloten. UIT OUDE NIEPORP. Ter gelegenheid van de kermis gaf de re derijkers 'kamer „Molière" alhier in het lo kaal van den heer T. de Jong een openbare uitvoering, die uitmuntend is geslaagd. Opgevoerd werd: „Mijnheer de Senator", een blijspel in 3 bedrijven. Het applaus, dat den leden van het talrijk publiek werd' ge bracht, was wel verdiend. UIT HOORN. Voor eenige jaren vertrokken de gebroeders Caroly, eigenaars van het circus van dien naam, naar hun land1 Hongarije. Wagens, tuigen, enz. alles was onder dak gebracht bij een stalhouder te Hoorn. Gedurende al de oorlogsjaren bleef dit alles in den stal, totdat de eigenaar eindelijk eens alles wenschte op te ruimen. Een deurwaarder schreef naar Hongarije, er werden in de dagbladen oproe pingen gedaan, doch taal noch teeken kwam er Vermoed werd, dat de circuseigenaars in den oorlog waren gesneuveld, en de eigen dommen der gebroeders werden nu voor eeni ge maanden publiek verkocht. Wat geschiedt nu? Een schrijven van de Caroly's meldt, zoo vertelt heb„N. v. d. D.", dat zij spoedig weer inin Holland zullen' terugkeeren, om hun i circus-eigen dommer, weer in bezit te nemen, na afdoening der schulden. D Caroly's had den zich aan den dienstplicht onttrokken en woonden in Zwitserland. UIT AKERSLOOT. Woensdagmiddag geraakte het 3-jarig zoontje van den heer K. alhier in een onbe waakt oogenblik in een wasebtobbe met wa ter. Toen het er uit was gehaald, bleken de levensgeesten geweken. Dokter W., van Uit geest, kon niet anders dan den dood consta- teeren. Het stoomgemaal aan den Groot Lim- merpolder is vervangen door electrische drijfkracht Bij de gisteren gehouden proef- maling voldeed deze drijfkracht uitstekend. DE TOESTAND IN OPPER-SILEZIë. BERLIJN, 21 Aug. De „Partei Politi- sche Nachrichten' verneemt uit Oppeln: De Poolsche opstand in Opper Silezië kan als mislukt beschouwd worden. Er zijn thans nog slechts twee groote Poolsche benden, een ten zuiden van Kattowitz en de andere ten zuidwesten van Beuthen. Beiden zulien nog heden worden ontbon den. In de omgeving van Beuthen is de ar beid voor 50 procent hervat. In de streek van Ribnik wordt eveneens weer voor een gedeelte gearbeid. Zoo zijn de groote Silesia-werken weer in vollen gang. In de streek van Pless wordt nog niet gewerkt. De toestand is overal rustig. DE POLITIEKE TOESTAND IN HONGARIJE. BOEDAPESTT, 20 Aug. Aartshertog Joseph heeft besloten af te treden, wan neer een opheldering van den toestand be reikt kan worden. Zijn besluit heeft nog een andere oor zaak. De leden der vroegere Szegediner-re- geering hebben zich n.l. tegen den Aarts hertog verklaard, omdat hij hun Zuid-Sla- •vische toenaderingsplannen tegen ging. DE ONLUSTEN TE CHEMNITZ. DRESDEN, 20 Aug. Volgens een offici- eele mededeeling worden in Chemnitz nog altijd 17 man der regeeringstroepen ver mist. Men neemt aan dat zij verborgen worden gehouden of vermoord zijn. AMSTERDAM, 21 Aug. De toestand in het typografenbedrijf bleef ook heden on veranderd De enkele partieeie stakingen duren nog voort. Afgewacht wordt het re sultaat der heden te houden vergadering van den Nederlandschen Bond van Boek drukkerijen HENGELO, 21 Aug Hedenmorgen is de Ned. Katoenspinnerij stopgezet Het vaste personeel en eenige ongeorganiseer den werken nog. Deze werden gisteravond bij het verlaten der fabriek gemolesteerd. AMSTERDAM, 21 Aug. Naar wij ver nemen heeft dé Engelsche regeering den weusch te kennen gegeven, naar aanleiding van de op het internationaal vakvereeni- gingscongres aangenomen resolutie no pens de in Washington gehouden arbeids- conferentie een bespreking te hebben met het bestuur van het nieuwe internationale verbond van vakvereenigingen. De beide secretarissen van genoemd verbond, de heeren J. Oudegeest en Edo Timmen zijn naar Engeland vertrokken. DE BOTER. VGRAVEN ilAGE, 21 Augustas. Naar wij vernemen, ligt het in d'e bedoeling van den minister van Landbouw, Nijverheid' en Handel om een boterreserve te dioen vormen uit ,1e zomerprodiuctie ten behoeve van den aanstaanden winter. Deze reserve, welke in koelhuizen zal worden opgesla gen zal 2 -millioen K.G. bodragen. VGRA V ENTDAGE, 21 Augustus. Wij vernemen, dat die veTboops-organisatie zich tegenover den minister van landbouw ver bonden héb'ben voortaan g-een boter aan den groothandel te leveren boven den prijs van 2.80 per E.G. Dit komt hierop neer, dat indien in den kleinhandel geen hooger winst gemaakt wordt, d'an was toegestaan in den afgeloopen winter bij het toen gel dende stelsel van de maximum-prijzen voor de boter, de boterprijs in den kleinhandel 3.15 per E.G. zal bedragen. t' ilUrilB li ('UW VRIJWILLIGE MILITAIRE OEFENINGEN. Sinds Augustus 1914 zijn d'e sohietvereeni- gingen en weerbaarheidskorpsen tijdelijk niet meer erkend. De meeste leden der vereeni-ging „Volks weerbaarheid'" zijn gedurende de mobilisatie in het leger opgenomen. In gewone tijden beloopt het aantal leden van „Volksweerbaar heid" van 11.000 tot 13.000 man. EEN CONFLICT BIJ DE BURGER WACHT TE UTRECHT. Naar de Tel. verneemt heeft de voorzitter van het Comité der Vrijwillige Burgerwacht te Utrecht als voorzitter en lid van het Comi té bedankt, omdat hij 'liet niet eens is met den commandant der burgerwacht, den heer A. C. W. Janssen, over de vraag, of de burger wacht een semi-militaire instelling zal wor den- of geheel een burgerkarakter zal blijven dragen. Het merkwaardige is, dat behalve de voor zitter ook de secretaris met den commandant in allesbehalve goed verstandhouding ver keert. Een der grieven van den afgetreden voor zitter is, dat de commandant er geheimen o.a. omtrent de verdediging der stad bij onlusten, zelfs voor hem op na houdt en bovendien is een grief vand en voorzitter, dat, gezien het burgerlijk karakter der Vereeniging, de com mandant niet door het Departement van Oor log, doch bwdivt door de Vpreemcrtng dien» te worden gesalarieerd. Uit het ontslag blijkt dus, dat het militaire element het van het burgerelement gewon nen heeft. EÜETSIERSSTAE3NG. De koetsiers te 's-Gravenhage. die bijna allen yereenigd! rijn in de Chauffeurs- en Koetsiers Vereeniging „De Broederhand", hebben -gistermorgen de staking afgekondigd bij de stalhouders!. Het geldt hier een zuivere l'oonkwestie, om dat door tal van stalhouders nog loonen be neden de lö per wéék worden uitbetaald. De georganiseerde koetsiers zijn reeds lang met de patroons in -overleg geweest om deze loonen opgevoerd te krijgen, maar steeds zon der eenig resultaat. De eischen komen hierop neer, 12 per week voor de koetsiers die geregeld rijden, 17.60 per week voor koetsiers die alleen bij zeer groote drukte rijden, maar voor het -ove rige stalwerk doen en dus weinig o-f geen fooien ontvangen, 20 per week voor maandi- koetsiers, en om de 10 dagen een vrije dag. De meeste patroons hebben geweigerd deze eiscben in te willigen en wilden niet verder gaan dan 10 voor de potk-oetsiers en 12 voor de stalknechten. Een vrije dag om de 10 dagen kon ook niet gegarandeerd worden, ter wijl de l-o-onen voor de ma-andkoetsiers ver hoogd zouden worden, indien de huurders dit extra zouden willen betalen. Een stalhouder te S-oheveningen geeft reeds het gevraagde loon, een ander heeft de eischen ingewilligd. De staking omvat thans 100 man, zoo dat zij zoo goed als algemeen is. De chauffeurs staan buiten deze actie. .DE SCHIPPERS ACTIE. Uit verschillende streken des lands kemen thans berichten in, dat er weer bevracht wordt. Te Musselkanaal zijn reeds honderd schpen geladen. De schelpenbevrachting te Zoutkamp is in vollen gang. Het schippersconflict verkeert te Amster dam nog in hetzelfde stadium. Op de eigen beurs der schippers is reeds een vijfae schip bevracht en wel naar Helmond. Op de Rijksbeurs. die op de gewone uren geopend is, gebeurt niets, er 'zijn geen nieuwe vrachten aangeboden. Het sdiip, dat een ladinghooi van Monni kendam naar Huizen zal vervoeren is reeds te Monnikendam aangekomen om te laden. Ook de schepen, die van Amsterdam vertrek ken zullen, reeds laden. Bij den rijksinspecteur is nog geen bericht uit Den Haag ontvangen inzake de te ne men maatregelen. Te Groningen was de nieuwe schippers- beurs door 350 schippers, maar door geen enkelen bevrachter bezocht, zoodat allen on- verrichterzake konden heengaan. Het schip, dat een lading hooi van Monni- den en waarop de schippers mishandeld werd, is onder bewaking gesteld van de rijkspolitie. De mishandeling van den schipper is nogal erg geweest. De stakende schippers uit Nij megen waren al weg, toen de politie uit Dru- ten te Deest aankwam. Gistermorgen zij:n in het bevrachtingslokaal van den Schhippersbond te Groningen twee bevrachtingen afgesloten die door de handela ren zelf waren aangeboden. Bevrachters ko men daar echter niet doch wel op de rijks- schippersbeurs, waar evenwel geen schippers komen. Ook werd op de rijksschippesbeurs te Groningen niets bevracht. Op het hoofdkan toor van den Algemeenen Schippersbond kwamen vooral uit de veenstreken berichten van bevrachtingen in. Te Middelburg heeft de schippersactie het ingrijpen der politie ten gevolge gehad. De rijkssdiippersbeurs was n.l. aanvankelijk in een lokaal achter een café gevestigd, maar ia nu ten huize van den rijksbeursmeester on dergebracht. Nu bleek uit opschriften dat de Schippersbond beurs ging houden in eerstge noemde lokaliteit en daar dit behoort tot een perceel met vergunning, waarvoor geen ont heffing is verleend, heeft de politie den café houder gewaarschuwd, dat als daar toch beurs wordt gehouden, procesverbaal zal wor den opgemaakt. 1 ACTIE IN HET TYPOGRAFENBEDRIJF. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen Grafischen Bond hééft aan de leden een cir culaire gericht, waarin het zich nogmaals verplicnt acht, de leden met nadruk te waar schuwen voor de ernstige gevolgen van con flicten, welke in Aim sterdam plaats vinden. „Als onderteekenaaris van het collectief contract zijn wij verplicht geen handelingen te plegen in strijd -met de C. A. O.", zegt de circulaire verder. Indien men zich aan een dergelijke on-o-r- ganisatorische daad mocht schuldig maken, zal het hoofdbestuur onvoorwaardelijk de be palingen ingevolge de collectieve arbeids overeenkomst en het huishoudelijk regle ment in toepassing moeten brengen. HET GEVALLEN BLOEMPOTJE. In de Breedestraat, te Rotterdam, nabij de Lange Lijnstraat, viel uit een raamkozijn een blompotje op de straat. Omdat het vallende potje bijna iemand geraakt had, werd het ge val dadelijk door eenige op de stoepen zitten de en aan de deuren staande mannen en vrouwen druk besproken en geheel ten on rechte de schuld gegeven aan een man, die in het kazerneachtige gevouw op den hoek der Lange Baanstraat woont. Het publiek vond dadelijk een paar Lange Lijnstraters gereed om, gewapend met messen, dien man, om zijn geweldige kracht in de buurt gevreesd, te lijf te gaan. Toen was de geheele Breedestraat in een ommzien in rep en roer en uit alle zijstra ten en gangen kwamen de menschen aange- loopen. Er werd getelefoneerd om politie en van moord en doodslag gesproken. Een drie tal revolverschoten, door een politieagent ge lost om den schrik erin te jagen, deed de me nigte uiteenstuiven. Tien agenten maakten daarna spoedig ruim baan. Daarop liep het relletje af, waarvan niemand leed heeft on dervonden. SPOORWEG-ONGELUK. Dinsdagavond liepen te Zwolle twee goe deren-treinen op elkander. De seinen ston den op veilig. Die oorzaak is nog onbekend. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Een machine drong geheel in een goederen wagen. Drie wagons werden geheel vernield, twee zwaar beschadigd. Woensdagmorgen was de weg ivwer «rij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2