NIEUW LEVEN met ORPHEUS. Firma W. APPEL Jr., Alkmaar f, SBEEIlsmELnEEEEin De officieele „Wiener Zeitnng" - behelst eene betuiging van erkentelijkheid van het geen in Nederland ten behoeve van die Ween- Bche kinderen is gedaan, hetzij doer toezen ding van mel'k en andere levensmiddelen, het zij door huisvesten en verzorgen van' kinderen die uit Weenen naar ons land' reisden om hier herstel van krachten te vinden. Stadsnieuws. Luchtvaart. Kunsten en Wetenschappen. Marktbe hten. lm-ter dam «clu- lleurs .Noordhoilaiidsch Landbouwcrediet Oponingskoerseu van kedeii. Advertentiëu. Elisabeth Fransisca Van Latum, LIEFDEWERK. Twee nette Heeren 2 nette Dames Opkomst dringend aanbsYolen. AFFICHES. een meisje een werkster 2de Meisje een net meisje, van O Augustus I9l9. A 4 4 4 4 4 vorige rif'/,, Een ander blijk van de Weensche dankbaar heid spreekt uit een brief van den „Land- straner Verband deu tsch ar i&c her Vereine in W'ien" aan den Nederlandsohen gezant al daar, waarin groot© waardeeriijg geuit wordt voor hetgeen hier te lande zoo liefderijk is gedaan voor de verzorging van de Weensche kinderen. BOND VAN GEMEENTEAMBTE NAREN. In de voortgezette vergadering ia een nieuw werk-programma vastgesteld. Goedgekeurd werd een reglement betreffen de advies-clubs van den N. B. v. G. A. Le den van den Bond kunnen zichh vereenigen tot groepen met het doel eene nauwkeurige en doelmatige uitvoering te bevorderen van wettelijke voorschriften betreffende bepaalde onderwerpen op het gebied der gemeente-ad ministratie en van den burgerlijken stand. Een dergelijke groep van bondsleden draagt de naam Adviesclub en strekt zich uit over het geheele land. Een motie van de Afd. Noord-Brabant luidende als volgt, werd door het hoofdbe stuur overgenomen. „De Nederlandschen Bond van gemeente ambtenaren enz. Overtuigd van de noodzake lijkheid. dat eene spoedige wijziging van de bestaande pensioenwetten voor burgerlijke en gemeente-ambtenaren tot stand komen, in dien zin1 dat de pensioen voor weduwen en weezen aanmerkelijk worden verhoogd: 2 dat daaruit als beperkende bepaling wordt weg genomen, dat als pensioen grondslag voor de weduwen en weezen geen hooger bedrag in aanmerking kan komen dan 24003 dat de grondslag voor de berekening van het pensioen van een burgerlijk e gemeente-amb tenaar zal strekken de bezoldiging gedurende de laatste 12 maanden genoten - 4 dat even eens de beperkende bepaling wordt weggeno men lat het pensioen van een ambtenaar het bedrag van f 3000 niet kan te boven gaan. Noodigt het hoofdbestuur uit om, zoo mo gelijk in samenwerking met andere vereeni- gingen van rijks- en gemeenteambtenaren, bij de regeering aan te dringen op zeer spoedi ge wetswijzigingen in den geest als hiervoor is aangegeven. Vastgesteld werd een reglement, betreffen de Rust- en Vacantieoorden van den N. B. v. G. A. In het beginsel werd besloten tot aanstel ling van een directeur van een op te richten bondsbureau. De te benoemen titularis zal het secretariaat belangrijk dienen te ontlas ten en daarnaast de propaganda ter hand moeten nemen. De kosten worden geraamd op 1000 per jaar. De volgende jaarvergadering zal in Lim burg, waarschijnlijk te Valkenburg worden gehouden. Vólgens het jaarverslag bedroeg het aan tal leden van den bond op 1 Januari 1919 4349 tegen 4184 op 1 Januari 1918. De rekening van het hulpfonds wees in ont vangst en uitgaven een bedrag aan van 3322.04 JC De rekening over 1918, sluitende met een voordeelig saldo van 3006.29 werd goed gekeurd. De begrooting voor 1920 werd in ont- vangst ai uitgaven vastgesteld tot een be drag van 20,106.29. Gisteren maakten de bondsleden een uit stapje per stoomtram van Assen naar de ge meente Emmen, waar veenderijen werden be zichtigd onder voorlichting van den heer J. Hadders Rzn. vervener en wethouder te Em men. EEN gevaaelitk SCTUDTTETL Te 'a-Gravendeel echoot een landbouwer op zijn erf met een geweer van den vrij willi gen landstorm, met het gevolg, dat een meis je, dat o:p een naburigen akker bezig was met tarwe te snijden, in het heen getroffen werd. Zij is naar het ziekenhuis te Dordrecht overgebracht. KORTE BERICHTEN. De heer W. Tamis te Anna Paulowna heeft te Wageningen de acte L o. landhouw- ikrunde behaald. Te Leggeloo is de woning bewoond door R. Westerhof tot den grond toe afgebrand. Een koe en een geit kwamen in de vlammen om, terwijl 1000 aan contanten verbrand de. Naar uit Groningen wordt gemeld, zal de uitvoer van drachtige koeien naar Frank rijk binnen veer korten tijd gestaakt worden. De districtsveearts te Groningen heeft te Leeuwarden voor den uitvoer naar Frankrijk goedgekeurd 207 runderen. Door een extra-trein van de Zuider Stoomtramweg Mij., die Zondagavond ter ge legenheid van de kermis om half twaalf uit Oosterhout naar Geertruidenberg vertrok, is zekere v. Oerle uit Oosterhout, overreden en vermorzeld. ode een regecringsmeerderhefd g-evonrd zei moeten worden op een scherp omlijnd pro gram door partij of groepen. Doch dan dient dat program ook te zijn vastgesteld in onderling overleg der samen- erkende partijen, en niet, zooals door Uwe afdeellng geschiedt, pasklaar te worden voor gelegd aan hen met wie gij samenwerking zoekt, Uw handelwijze achten wij ondemocra tisch. Wij beschouwen haar öf als poging om aan het dragen van mede-verantwoordelijk heid voor het bestuur der Gemeente af te ko men öf als een poging om door een minder heid (bestaat de S. D. groep uit 4 of uit 6 leden?) dwang op te leggen aan de meer derheid. Wij zijn overtuigd, dat de V. D. raadsfrak- tie met bereid zal bevonden worden op de door U gestelde eischen, wat voorstellen had den dienen te zijn, in te gaan. Tot eventueele besprekingen, die kunnen lei den tot samenwerking, wat voor een goede bevordering van het gemeentebelang zoo noo- dig is, verklaren wij ons gaarne bereid, niet alle politieke partijen en groepen, die tot de samenstelling van den nieuwen raad hebben meegewerkt, daartoe worden uitgenoodigd. (Naar ons werd meegedeeld ontving liet be stuur der club van Soc. Dem. groep Verkerk, uw urgentie-program niet). ALLEEN OP DE WERELD. Wie kent niet het bekende werk „San Fa milie" van den Franschen schrijver Hector Malot? Het boek is in 't Hollandsch ver taald onder deu titel „Alleen op de wereld", en duizenden hebben het met 't grootste ge noegen gelezen. Mevr. de VrekerVerschuur heeft van dit boek een pakkend tooneelstuk gemaakt, dat door het gezelschap „Sluyters en Braakensiek" van de Plantage Schouw- burg uit Amsterdam, gedurende de kermis- week hier zal worden opgevoerd in de groo- te tent achter de Kerk. Aan de uiterlijke ver zorging van dit drama in 7 tafreelen is groo- te zorg besteed. Marie Timrott zal de rol van Remi spelen, Jacques Sluyters Jr. die van Vitalis, terwijl de schrijfster zelf speelt voor Mevr. Milligan. Het stuk dat in vele andere plaatsen zoo'n groot succes had, zal ook zeker hier de be zoekers een aangename ontspanning bren- MORINI TE ALKMAAR. De velen, die gisteravond naar de Cinema Americain zijn gegaan om den telepaath Mo- rini zijn proeven van bekwaamheid te zien af'eggen, zullen zeer zeker geen spijt van hun bezoek gehad hebben. Want Morini heeft, wij1 durven dit consta- teeren, de verwachtingen geenszins teleurge steld. Hiji heeft bewezen een bijzonder gevoelig telepaath te zijn en wat hij na de pauze van zijn suggestieve kracht toonde heeft bij de toe schouwers de waardeering gevonden die het alleszins verdiende. Over het algemeen liep de gedachtenover- hrenging vlot van stapel. Morini werkt vlug en accuraat en gaat recht op zijn doel af. Zoo gehoorzaamde hij, geblinddoekt, aaj meest verschillende opdrachten van zijn gelei- het :e de DE WETHOUDERSZETELS. Namens De Vrijz. Dem. Kiesvereeniging „Vooruitgang" alhier heeft aan de afd. der S. D. A. P., naar aanleiding van haar schrij ven van 16 dezer, het volgende bericht ver zonden Met belangstelling namen wij kennis van den inhoud van het bij dat schrijven gevoeg de urgentie-program, aat de richting aan geeft, waarin het Gemeentebeleid de eerstvol gende 4-jarige periode volgens uw zienswijze, moet worden gestuurd. Wij constateeren, dat heel veel punten van Uw urgentie-program in ons Vrijz. Dem. Program van werkzaamheid op Gemeentege- bied, dat als richtsnoer geldt voor de hou ding van de V. D. raadsleden zijn te vinden. Wij gelooven daarom, dat samenwerking tusschen de S. D. en de V. D. raadsfrakties mogelijk in, doch wij achten de wijze, waarop door U naar samenwerking wordt gezocht, niet gelukkig. De Vrij. Dem. hebben altijd als hunne mee ning uitgesproken, dat geen der politieke par tijen in de vertegenwoordigende lichamen een meerderheid zou kunnen vormen, en dat daarom voor de eerstvolveade beatuuxsperi- ders. Hij haalde bepaalde personen op tooneel, ontnam hun voorwerpen, welke opdrachtgever in ziin< gedachten had en ver richtte talrijke handelingen met verrassende snelheid. Toch heeft hij enkele opdrachten slechts ge deeltelijk uitgevoerd en slaagde in het vol brengen van andere slechts door zoo nu en dan van geleider te verwisselen. Zoo slaagde hij' er bijv, na eenige aarzelin wel in een dame uit de zaal haar armbanc horloge te ontnemen, maar aan de stille op dracht dit uurwerk op half één te zetten heeft de telepaath niet kunnen voldoen al hield hij zich geruimen tijd met het verdraaien der wij zers onledig. Volgens Morini waren deze kleine misluk kingen het gevolg van te zwakke gedachten- concentratie zijner geleiders. Maar deze kleine mislukkingen daar gela ten zijn de meeste proeven boven verwachting geslaagd. De telepaath ging bij sterke ge- daciitenconceniratie van zijn geleider meer malen met verrasende snelheid op zijn doe' af en volvoerde de meest ingewikkelde op drachten, o. a. het omkeerea van reclame bordjes aan den muur en het te voorschijn halen van bepaalde voorwerpen uit de zakken der bezoekers. Steeds werd de schriftelijke opdracht na of vóór de proef voorgelezen, waardoor het an :t pu bliek vóó'r de handeling bekend gemaakt, aar kon overtuigen. Werd- de opdracht door iemand uit het pu bliek vóór de handeling bekend gemaakt dan was Morini met zijn impressario onder con trole van een tweetal bezoekers in de foyer zoodat geconstateerd kon worden, dat de te lepaath volkomen van deze opdracht onkun dig was gebleven. Een1 der sterkste proeven Van bekwaamheic leverde Morini zeker door een speld te zoeken waarmede een gaatje in het behang geprikt was en daarna deze speld in hetzelfde gaatje te steken. Morini haalde uit de loge spoedig den heer die de speld onder een zijner revers verborgen hield, en in het bezit dezer speld vond hij bij na zonder aarzeling de nauwelijks zichtbare opening die door den geleider buiten zijnvoor- kennis in het behangsel van een der zaalmu ren gemaakt was. Na de pauze heeft Morini verrassende proeven van suggestieve bekwaamheid afge legd. Hij liet alle aanwezigen de handen vouwen en deelde mede dat er sommigen zouden zijn, die wanneer hij beval de handen weer los te maken, het vermogen daartoe zouden mis sen. Inderdaad bleken een achttal bezoekers niet in staat hun handen weer te ontvouwen. Morini nam hen als de voor zijn proeven eschikte personen mede naar het tooneel en Iracht hen1 daar volkomen onder zijn wil. Op zijn bevel werden de meest verrassende handelingen verricht, konden b.v. twee dames die met de ruggen tegen elkaar geplaatst wer den niet meer van elkaar loskomen, kon een heer niet van zijn stoel opstaan, wist hij zich zijn voornaam en de cijfers van zes tot tien niet meer te herinneren. Ten slotte liet Morini de aan zijn wil onr derworpenen elkander een arm geven en sug gereerde hen, na elk een slok water gepresen teerd te hebben, dat zijn dronken waren. Het effect was verrassend en wij hebben nog zelden een zoo volkomen natuurlijk dronken „stel" genen als rich gisteravond op hst-too neel vertoonde. Mén: buitelde in de meest non chalante houdingen vóór en achterover en de geheele rij leek wel na buitensporig drank misbruik zóó uit een of andere obscure dans gelegenheid weggeloopen te zijn. Maar een nieuwe slok water, die volgens Morini als een haring werkte, was voldoende om de als idioten- lachende en grijnzende be- schonkenen plotseling weer in normale be zoekers te veranderen. Het was inderdaad een proeve van bijzon dere suggestieve kracht en het publiek heeft Morini door een dankbaar applaus bewezen, dat het zijn bekwaamheid op de juiste waarde wist te schatten. Tot slot gaf de telepaath een proef op het gebied van het fakirisme, door zich een groo- té bakerspeld dwars door den wang te steken en deze er weer uit te halen zonder dat bloeij of sporen van eenige verwonding zichtbaar werden. Het was een beetje griezelig maar ook dat vinden de bezoekers ten slotte nog niet zoo ïeel erg. Want het was interessant en daarom be zienswaardig. Hedenavond zal Morini voor de laatste maal in de Cinema Américain optreden. Wij verwachten, dat de zaal even] gevuld en het publiek even enthousiast als gister avond zal blijken. De bescheiden jonge telepaath die in al zijn handelingen een zeer sympathieken indruk maakt, verdient dit ten volle. EERVOL ONTSLAG. Op verzoek is eervol ontslagen met dank als burgemeester dezer gemeente de heer G. Ripping. VEROORDEELD. Bij vonnis van den Krijgsraad- in het eerste militaire arrondissement te VOraivenhage is O. 8., geboren te Alkmaar dienende al-s mi- licien-sel-daat in het garnizoen te Hoorn, schuldig verklaard aan het als soldaat met woorden en gebaren dreigen van zijn meerde re in rang en te dier za!ke veroordeeld tot eene -militaire detentie van 5 maanden. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. No. 672 1000. No. 4614 200. No. 4369 100. NIEUWE ENGELSCHE LUCHT SCHEPEN. Een stijf luchtschip, mits geen bommen strooiende op al en niet versterkte plaatsen, maakt in Engeland blijkbaar geen kwaden indruk. Nadat de R. 34 in 73 uur van de overzijde van den Oceaan is komen terugvlie gen, is besloten er twee grootere te bouwen, an ooit bestaan hebben. De R. 34 heeft een inhoud' van 2 millioen kubieke voet, 665 voet lengte, 80 voet doorsnede, en 29 ton draag vermogen. Maar de nieuwe zullen 3 millioen kub. voet inhoud hebben, en 800 voet lang zijn, waardoor zij tot tachtig ton zullen kun nen meevoeren. Hun zes motoren zullen ge zamenlijk 1800 paardekrachten ontwikkelen. AMSTERDAM, 21 Aug. De aardappelprij zen waren heden: Andijker muizen 4.60— 4.80, Andijker bonten 7.Andijker blauwen 7.—, And. eigenheimers 5.50, schoolmeesters 5.806.40, Hilleg. eigen heimers 4.50—6.80, Ypolder borgers 4.50—4.75, Friesche borgers 5.—5.25 aanvoer 7 ladingen. Veilingvereeniging „de Zaanstreek." ZAANDAM, 20 Augustus 1919. Peen 9 A15 ct. per bos, komkommers 3 A6% ct. per stuk. slaboonen 713.ct. per ond, snijboonen 910 A ct. per pond, poste- ein 1528 ct. per ben, spinazie 13 A ct. per pond, 34—38 ct. per ben, andijvie 1.20 tot 3.50 per 100 str., roode kool 6— lOVz ct. per stuk, uien 2 A7 ct. per bos, bieten 4 A tot 5 ct. per bos, tomaten 715 ct. per pond, gele pruimen 29-30 ct. per pond, dirkjes peren 55 A ct. per pond, Chèswick 10 tot 12 A ct. per pond, sla 1.20—2.50 per 100 krop, aardappelen: (eigenh.) 7.207.46 per 100 K.G. Opgave van N.V. HET HOFSTAD TOONEEL. Het tableau de la troupe van „Het Hofstad Tooneel", Dir. C. v. d. Lugt Meloert is voor het seizoen 1919-1920 als volgt samenge steld: Regisseurs: Cor van der Lugt Melsert en Louis Chrispijn Jr. Dames artistenMien Duymaer van Twist, Anie van Ees, Gusta Chrispijn-Mulder, Mien Vermeulen, Hetty Beck, Mien Schmidt-Crans, Wilh. Kley, Vera Bondam, Bets Ranucri- Beckman, Corri Schiller-Italiaander, Annie Westdijk, Dora Haus, Louis Chrispijn, Nelly Ferguson, Nelly van Geel, Rolim van Beer- sum. Heeren artisten: Cor van der Lugt Mel sert, Louis Ohirpijn jr., Constant van Kerck- boven jr., Henri Poolman, Anton Roemer, Louis van Gasteren, Greard Vrolik, Dirk Verbeek, Piet Bron, Alex Frank, Ph. la Cha- pelle, C. Dommelshuizen, Jan van Ees, Tony Stevens, Gerard Robbers, Lou van Essen, Jack Hamel, J. van Hulzen. Op bet repertoire komen da volgende nieu we stukken. Loulou, van Frank Wedekind, De Brand- si.pel van Aug. Strindberg, Liefde van An ton Wildgans; De man die alles weet, van Gabriel Dregely; Cook, Jerome K. Jerome; Wilde Vogels, van John Galsworthy Het te geluk, van PrzeybyweskiMansje, van ulius MagnussenDe school voor goede ma- niren,van Annont en Gerbidon; De dood van Tintagiles en interieur van Maurice Moeterlinck, 360 vrouwen, van Joh. Berli ner; Het schandaal in Monte-Carlo van Sa- cha Ouitry; Man en vrouw, van Ladislauw Lakotos; De spelbreker van Edm. Fleg; De raadselachtige vrouw van Robert Rdnert Een Paladijn, van J. A. Simons-Mees; Stad huis van Henri Dekking; Dat wat je niet hebt, van Bets Ranucci BeekmanHet laatste stadium van J. M. Goedhart-Becker; Angèle van Joh. W. Broedelet; De zedelijkheidsapos telen van J. B. Schuil; De onafhankelijke van Hendrik .v. d. Wal. Het gezelschap bespeelt vier avonden in de week' het Theater Verkade (Zaterdags, Zon dags, Maandags, en Dinsdags) en treedt te vens verschillende avonden op in den Ko ninklijke Schouwburg. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GETROUWD: 21 Aug. Cornells Beerepoot en Euphemia Christina Ris. GEBOREN: 20 Aug. Franciscus, z. v. Joannes Jacobus de Vries en Elisabeth Franciska van Latum. 21 Aug. Constant Johannes, z. v. Antonius Johannes Maria Husken en There- sia Wilhelmina Hendrika Dier gaarde. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 21 Augustus. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 22 Aug. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 765.6 te Scilly. De laagste stand van den barometer 748.9 te Haparanda. VERWACHTING. Matige westelijke tot noordwestelijke wind, aanvankelijk zwaar bewolkt en buiig, 1 later tijdelijk opklarend, zelfde temperatuur. STAATSLEENINÜEN. NEDERLAND. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrijo Kroneur. Jan.'JuIl RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6c Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Spw. Ie serie 1904 pCt. 4 A 4 3 A 3 2 A 5 5 Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank, en Credlet.Instelllngen. Amsterdamsche Bank i Nederlandscho Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obi. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. My. t. Expl. v. Staatssp. ObL Premleleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 5 5 4A Vorige koe.6 931/w 86 81>/is 68i/s 60 51V* 951/s 931/» 151/» 4 IT/a 22'/8 30i/i6 22»/i6 241/is 246/8 22»/i8 54 888/s 93 95 199 2028/4 1501/4 96«/4 951 927/g B5Vi8 82 681/» 60'/i8 517/18 951/, 933/8 148/4 241/a 221/4 241/8 241/s 221/, 521/4 92 2028/4 1501/4 951/, 861/4 871/4 106 68«/i« - 5 5 2A pCt. Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v, A. Amer. Hide Leather Comp. Unit, Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Ml), t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. My. A Steaua Rom ana Petr. My. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lyn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. K'on. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaarf Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli»Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand. Insulinde OUefabrieken Ex-dividend. Mededeelingen van Donderdag 21 Augus tus 1919. Oliewaarden flauw voor Konink lijke die nog terug liepen. Culturen beter Amerika flauw. Tabakken iets beter. koets 951/» Il)3/l8 111/8 208/4 201/, 22l/s 22 54 V14 54 138/fl 13 IO1/4 1001/s 271/4 136 137 1501/g 153 1301/, 130 1244/| 1081/18 106 551/8 55 1677/a 165 3328/4 334 733 725 100 100 175 172 3331/» 334 2851/4 2871/, 2821/» 559 562 226 279 280 2501/» 233* 1081/, 446V, 450 426 430 225 330 330 199 200 2558/4 258 241 i/s 244 250 Va 253 299 299 310 310 3461/18 347 326 576 575 250 262 3211/, 325 558 560 267 276 Ondertrouwd: TINE J.„P. GOES en JAN J. GROOT. Alkmaar, 91 aUo IQIQ Dordrecht, *l Aug Iyiy Huwelijksvoltrekking Dinsdag 9 Sept e.k. Inplaats van kaarten. VERLOOFD NAKIE jQALH EN B. P. DE PREE, Herv. Predt. Apeldoorn, Loolaan 45. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen bij het over lijden van onzen geliefden Broeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie WIJCHOEL. Deventer, 20 Aug. '19. Heden overleed mijn zeerge- liefde Echtgenoote en zorgzame Moeder in den ouderdom van 36 jaar en 10 maanden, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacra menten der Stervenden, mij na latende 10 kinderen, allen nog te jong om dit zware verlies te beseffen. Haar diepbedroefde Echtgenoot J. J. DE VRIES en Kinderen. Alkmaar, 21 Aug. 1919. Zaadmarkt 58. De H.H. Uitvaartdienst zal plaats hebben op Maandag 25 Aug a.s. 's morgens 9 uur, in de St. Lou- rentiuskerk. Kosteloos. Uit een exploit van den deurwaar der G. S. AMOUREUS dd. 18 Au gustus 1919 blijkt, dat ten verzoeke van WILLEM VAN DER STAR, wonende te Wilnis, ten d^ze domi cilie kiezende ten kantore van den Procureur Mr, J. L. VELTRUP, aan de Langestraat no. 85 te Alkmaar, Is gedagvaard BEREND JAN BRINKMAN, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op Donderdug 23 October 1019 te 101/4 uur v.m. te verschijnen voor gecommitteerde Ier Raadkamer van de Arr.-Rechtbauk te Alkmaar, ten einde te worden gehoord omtrent een door voornoemden WILLEM VAN L)ER STAR gedaan verzoek om kosteloos tegen hem te proce- deeren. Mr. J L. VELTRUP, Procureur. Een jonge MOEDER, in dienst zijnde, is niet in staat om haar kind (MEISJE van U/, jaar) tot zich te houden. Vraagt noodge dwongen haar kind tegen kleine vergoeding bij liefdadige menscban direct opgenomen te zien. Adres onder letter O 742, buraan d. blad. ZOEKEN (20 h 25 jaar) om gezellig do kermis door te brengen. Brieven liefst met portret onder letter H 737, bureau v.d. blad. Vrijdag REPETITIE voor het geheeld koor bij den Heer Th. V A N G IJ Z E N Breedstraat. BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ. Speciaal lugerickt voor SPOEDIGE levering van Mevr. ZUIJDAM, Langestr. hoek Schoutenstr. bovenhuis, vraagt voor halve dagen, Zondags vrij, hoog Io®n, of twee dagen in de week. Mevrouw BON v. d. MOOLEN Amsterdam, vraagt tegen 1 Sep tember een net loon f 200.vrije wasch, veel verval. Aanbieding alleen schrif telijk. Zandvoort, Pension Paula. GEVRAAGD tegen hall September liefst niet beneden 17 Jaar, bij P. MESSELAAR, Aannemer, Bergen (N.H.J Stroomerstraat A 675. Mevrouw BEST, Nassauplein 12, vraagt met 1 Oct. loon f 200.—, waschgeld f 36.50, voor dag of dag en nacht. Aanmelding na 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3