Iflïf Werkvrouw. Werkster gevraagd net kosthuis met bewasschlng. Ensemble SLUIJTERS en BRAAKENS1EK Alleen op de Wereld. Smidsknecht ills Jan M. Rentenaar, Snaarmanslaan, TABAK en SIGAREN J.Borsjes, ir. Speciaal huis voor Koffie en Thee. Dorschmachines. Bil mil wordt uitsluitend eerste kwalitelt]iait Vriitt 11 lEU's WIJ nb.and.el If. I.TL8, Aikraaar, DE LANGE DE MORAAZ, Alkmaar. Jaardéposlto's 4 °|0 met lialljaarllikschsrenteYGrrekenlng. koken en zorg der hulsh. flinke Jongen, gemeub. Zit- en Slaapkamer Smidsknecht ol teling een haren-horlogeketting Koopt nu Uw Prijscourant jr. Tandarts RÜIJS, I Noerd-Hollandscha Lunchroom, veor dagmeisje of voor hulp iu de huishouding. tehuis voor do mid daguren gezocht. Burgermeisje KERMIS - ALKMAAR - 191». „nn PLANTAGE SCHODWBURG", AMSTBHDAIR. Draadwerker TE KOOP 2^3 werklieden vraagt OHO EL ter overname. Bloemen in potten JOH. SCHUIT, Prijsopgaaf gevraagd 1 Vet en Spek. Langostr. 71, Alkmaar, levert tegen concurresrends prijzen I ösdggraohc 228- f 1,55 per pond in „DE GROENE KLOK". Tabali. M. KATER. Bergen (N.-H.) Eenrnnnl open eenmaal neer Geeft spiegelglans de Erdal smeer. J. F. r. d. OOED. Voor handkracht vanaf fllGO—voor motor of rosmolen met enkele en dubbele reiniging vanaf f225.—. Wanmolens vanaf f 65 Rosmolens een en twee paards f 20U.-. BENZÏNMOTOREN vervoerbaar van 2'la tot 10 P.K. Levering op proof. Smederij van Landbouwwerktuigen, VIERSTATEN ALKMAAR. Prijscourant zoo laag mogelyk genoteerd. C. EEKEN, Oudegracbt 229. Vanaf bedon verkrijgbaar Keizersgracht 4, (Am sterdam, heeft de prak tijk hervat. W. Brommer. Polka Roomboter onder RijkscontrSlo. KOORSTRAAT 49-51. MÉDOC Supérieur per fl. f 1.30 MÉJDOC Cissac per fl. f 1.45 HEEMs. COSTER ZOON. 1 too? »H« dagen. Langeitraat 55. Gevraagd een Werkvrouw voor eenlge dagen, gewoon huiswerk (geen kennisdoel). Br. lett. L 739, bur. v. d, blad. Donderdag* den geheelen dag, Vrijdags en Zaterdags van 2 tot 6 uur. Loon 3,50. Aanmelding 'g avonds na 7 uur. N.V. Ie Hyg. Alkmiaracha Broodfabriek. Eenvoudige JUFFROUW, 43 jaar, biedt «irh nan voor Br, fr. no, 2424, boekh. Zwaan 6» Zn., Nleuwesloot 77, Alkmaar. ER BIEDT Zi^H AAN Een net MEISjH Brieven onder letter D 730, bu reau dezer courant flievsutu» bij M. PREIJER ft ZOON, Wijnhandelaars, een illet beneden 17 Jaar. BIJ een nette familie wordt voor een meisje, R. H. B, S. bezoekende, Brieven ondar Z 726, bureau van dit blad. voor winkel en hulshou ding. In- of extern. Hoog salaris. Adres O. SCHONE, Turfhaven 62, Hoorn. Voor een DAME wordt fit- en op een moolen stand. Br. onder li 735 bureau van dit blad, OEVRAAOD een Brieven onder letter O 714, aan het bureau van d'i blad. Te Alkmaar (BEVRAAGD voor pera, tegen 1 Sept. (met ut sunder pennlon). Brieven met Inlicht, en prijs per maand, onder lett. O. aan den boekk. C. W. J. SCHEP: TS. Locliem. Schouwburgloge Standplaat» Kerkplein. van Vauat ZONMa at AnnnstUR tut en tuut ZONIMU él iugnstiiR, H uur, en Xnterdngmlddng 80 Aug., 8 niir, 9T HU IT KMO MIOSIS VnOURUeLLtllOlM. "m Drama in 7 bedrijven met Zang, naar den bekenden'roman van HECTOR MALOT Bewerkt door Mevrouw De Vreker-Verichuur. DedrUveu i le. ui ml wordt verkookt. Ss. We Kermt* te Tknn. tto. We tweo broertje*. 4e. Het Vltales de Wereld In. do. Keratnnolit. Hot hol van Wrlaooll. 7e. Hoeder en kind. TB KOO l*i Bil Alkmaar een leegstaand BUR- OER WOONHUIS met groete SCHUUR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A, Land en 100 gebruikte erwtenrulteri, Te bevragen bij J. OPDAM, Vier Staten, Alkmaar. VITALIS DR1SCOLL REMI MEVROUW MtLLIOAN JACQUES SLUIJTERS Jr. CHARLES BRAARENS1EK. marie timr( >rr. DE VREKER-VERSCIIURE. Verderi de Dames R. Kloppenburg, Angélique de Lire van der Raay, Marle Öljswljt, Joh. Mulder, Solled H tJ I TE KOOP, te HAARLEM, vlak bij |de tram Zand- voort-Amsterdam. 9 kamers,' 5 gr. en 4 kl, Zeer geschikt voor Renteniers. Brieven onder fetter N 741, bu reau van dit blad. BZ., Beer, UC1 «vnn/i «loiiB vjijswiji, jon. muicicr, Lea Nabnrro, Kitty Redeker, en de Heeren Joh. de Boer, Ant. van Eisen, H. Kammeljer, J. Stenneke, L. Zegwaard, A. Nabarro, P. Colenbrander, enz, Verders KOOR en Figuratie. Muziek onder leiding vnn 3. TAM DIB al'IBlt, Kapolmeaster van het Clreus O. Carré, Amatordam. Met medewerking van het Dubbel Mannenkwarlet „FIDELIO". PT" EIGEN DÉCORS VAN UIT AMSTERDAM. -p® CÖSTUMES^VAN^ DB FIRMA A. SERNÉ (ft Z|OON. opvoeringen door bovengenoemd Heer dan I 100 Oexelaokap mot «norm anoeea te Aiueterdaiu gegeven. {mr OFZELSCHAP, MONTEERIN®. DÉCORS, gelijk aan de opvoering „Plantage Schouwburg", Amsterdam. PRIJZEN DER PLAATSEN! STALLES f a.", PARQUET I 1.75, LOGE t I.BO, PAR- IËRRL I 1.95, GALERIJ 1 0*75» verhoogd met 10ö/nauteurs* recht en 1S °/o strdbelasting, Plaatsbespreking en kaarten- verkoop on den tine der voorstfilllntr vmtnf in uur A„n„ 0 ■oekt BBAATRIMQ In een ge mengde bakkerij, waar veel valt té keren. Hoog looageen verelschte, doch grondig onderricht gevraagd. Brieven bureau Alkmanrsche Crt. onder letter K 73S. OBVB&AÜW Adr. Comestihleshandel DE TOKO. OEVRAAOD eeu 18 5 20 Jaar, bekand met Hoef beslag en Boerenwerk (Intern), bij J. v, d. BREOQE, Aasendelft. Oevrnugd een Ilnllwa* teven* een voor het maken van karkassen voor lampenkappen. Zich te vervoegen bij C A, v, F.IF, KrulileiN 6, Alkmaar direct te aanvaarden. Koopprijs f 7000,—. Brieven onder letter M 740, bureau van dit blad. 100000 Andijvie-, 10000 Boeren-, Roode-, Gele-, Oroenekoolplanten voor «tullen en ook een beste makke KET, bij I. W. WOBKRBM, Planten- handelaar, Omvttl, Alkmaar. Aan 't zelfde adres gevraagd vonr de bouwerij of Iets dergelijks. Iemand In de Provlnile Brieven met opgaaf van uitersten prijs contant en namen der re gisters onder G 736 bureau van dit blad. Croote brand waai de.® Gering nschgehalte. Afgehaald aan, de ichult 11. O,vo. Thuisbezorgd fl. 0,20 hooger. Slijters en bakkers rabat. Groote partijen tegen nader overeen te komen voorwaarden. Afhalen en bestellen kan ge schieden a/h Gebouw St. W II1 fi broid aan de Oudegracht 130. Mooie Oramophoon- platen vanaf 75 cent en f 1. Sóilede Gramophoons vanaf f 17,50. Repareeren. In^allo soorten, all! Qoriitilitma, fnolisln, Kor.o a en*. Zaterdag op de Stoononbrug en verder bij Greusilraat A 10. Alkmaar. HOGOSTRAAT 3. A. DEKKER. voor het maken van een GIEK- ui,MM.1t van 80,000 Sta. met een mestvlak van 50 Ma. van best gewapend beton. Br, lett, C 729, bur. v. d. blad. rmiiOAii m tusschen Koedijk en Warnianhulzen met gouden MChnifJe*. Vinder wordt beleefd verzocht deze tegen goede belooning terug te bezorgen bij C. Bakker, Koedijk. Zoo laag mogelijk genoteerd lollandsch eigengeslacht Spek bij bij 5 pond Rauw Ossenvet bij 5 ons bij 5 pond Gesmolten Ossenvet bij 5 ons bij 5 pond Gesmolten Reuzel bij 5 ons bij pond L'eoriéid :;pck bij 5 ionC. AjmhïveUmU 1.45 1.50 1.45 0.90 0.85 1.10 S.05 1.43 LOODWIT) ZINKWIT ®r008 en 'n °"e- ZUIVER LIJNOLIE STOPVERF, Ie soort PLAMUUR. Dubb. gew. KRIJTWIT, Witte en gekl. JAPANLAKKEN. Zwarte en bruine LAK.j SICCATIEF. BINNEN- en BUITENLAKKEN. Zuivere en Imit. TERPENTIJN. Voorts alle (toblldsri- en lieliait. gera-Mnterlalon en U«r««<l- •cliappon. FrésflO- N OTn-Wnterverven. ££KEN. i Bij hoek Stuartstraat. ROOKTABAK PORTORICO per pond f 1.50, f 2.—, f 2.20 PALJAS FLOR AROMATICA VERY WELL DEPUTATEN HOLLAND HARALD I BISMARK VICTORIA REOIA VICTOR HUOO JACOB v. LENNEP per 100 stuks 08#"" Ziet onze Etalage Ondergeteekende dealt bierdoor mede, dat hij zijn Yraehtrljdors- zaak heelt overgedaan aan den Heer C. v. d. ZEL alhier. Tevens dankt hij ingezetenen voor het genoten vertrouwen en beveelt zijn opvolger beleefd aan. W. H. SCHUTTE, Russenweg. In aansluiting op bovenstaande deelt ondergeteekende hierdoor mede, dat hij de Vrachtrijders- zaak van den heer W. H. Schatte heelt overgenomen, welke op denzelfden voet door hem wordt voortgezet. Beleefd aanbevelend, C. v. d. ZEI,. p. 5 ons HAASf 1.70 BIEFSTUK- 1.50 LENDEN- 1.40 PRIMA LAPPEN. -1.25 GEHAKT en POULET - 1.25 F. ons 0.50 ROOKVLEESCH - 0.40 Contant uit dan winkel LAPPEN en POULET. f 1.10 QEHAKT- 1.00 Aanbevelend, Fijne Dessert Koffie per pond f 1.40 Prima Melange f 1.20 Losse Thee, per one f 0.24 f 0.30 Five O'Clook Thee per Pd- 0.87l/t 1 1.— Ven Nelle'e Thee per ons f 0.29 f 0.20 Brendsma'e Thee 10.39 —10.40 AANBEVELEND, Rmjdvleeaoh. Varkenavlaeach. Vat Knlfsvleesch. öasehaai f 1.60 Blefituk -1.60 Romthoéuf of Lenden1.40 Rollade ,>1.30 Lappen ..1,25 Poulet of Qéhakt 1.20 Bloedworst per 5 em, i 1.20. 0.45. - 0.55. Filet, Boeul. Rib of Schijf 11.55 Lappen of Carbon. -1.45 Sausljsen of Öehakt 1.45 Vette of doorregen Lappen, .>1,45 ALLES PER 5 ONS. per om Ham f 0.50. Rookvieesch 0.50. Lever0.20. Oeitcri of Blinde Vinken Blefituk Fricandeau Lappen Cnrbonade Poulet of Gehakt f 1.55 -J.55 -1.45 -1.35 -1.30 -1.30 per om. Tóngen wont fö.22. Boteihainworit -0.24. Aanbevelend, Telefoon 108. Telefoon 108. OO aeut do a obi. STUKJES f 1,10 de 5 ona. Aanbevelend; a f 1,— per 5 ons, prima voor tafel en keuken. Aanbevelend, j. v. d. MEULEN GEURIÖ8, SMAKELIJKE BORDEAUX-WIJNEN. Netto a contant, buiten embalage, levering franco over één veer. Breedstraat A 10. Telefoon 120. in gebruik b(j de verschillende Inrichtingen van onderwas te dezer stede. Aanbevelend, N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. r\ ----r^T„ i -'i - TB KOOI* «oii 5 onsf 1,50 f 2.- GLAS PINCE-NEZ „SO-EASY". IGLASBRILLEN, RuÉlrah. GROËNE KLOK". n Java n w i? f 1> Metworit Leverwont

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4