iistlt tont IS f. FEUILLETON. Honderd Een en Twintigste Jaargang. Donderdag 21 Au^u^tus R(icliiH/ak<Mi. Oleimmgd MIouwb. Hendrik Labrie Er cmtttond tuMdhea hem es den «lager een kwestie over eeti aangegeven koe, waarbij dé slager zich driftig maskw <w den commies uitschold voor „rotzak."' Eisch bij verstek 25 boete sub*. 10 dagen hechtenis. MISHANDELING Willem W-, werkman te Q.-Niedprp. gcb. 19 Mei 1868 te Sijbecarspel, heeft op 3 Mei den (7-jarigen P. Kooijman mishandeld met te ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van 19 Augustus. VERZET-ZAAK. Jac. W. S., In verzet gekomen tegen een tegen hein gewezen, vonnis ter zake. heling, werd liet eerst als beklaagde opgeroepen ©en koperen tabaksdoos Kooijman kreeg met beklaagde een wöor- deuwiicvliiig over dienst zoontje, dit door ge- Daar hij' evenwel tilej vetechéen, werd het ver zet vervallen ihrldaard. HELINO VAN 1000. Daarna nam op het bankje der beklaagden plaats August Peter Jacobus Gerardus M., schoenmaker te Helder, Op verzoek van den verdediger mr Pr in.? werd op requisitoir van den officier met het oog op het zedekwetsende in deze heliflg-zaak, de zaak met gesloten deuren behandeld. DIEFSTAL VAN 1000. Na heropening verscheen als beklaagde Corn. Christ. A oud 19 jaar, dienstbode te Helder, aan wie ten laste gelegd was diefsta. van een bankbiljet van ÏOOÖ op 19' Febr. Beklaagde was destijds in dienst bij den luitenant A. Holz en heeft uit de geldkist een bankbiljet van 1000 genomen we k biljet zij heeft Ier band gesteld aan. den schoenmaker M., den beklaagde uit de vorige zaak. Getuige Holz was niét verschenen waarvan acte werd genomen Beklaagde erkende het feit, zij beweerde te hebben gehandeld onder Invloed van M. wien /.Ij niet eens bij naam kende. Het O. M. vorderde tegen haar 5 maanden gevangenisstraf. Naar we vernamen werd de voorgaande zaak geschorst. WEDERRECHTELIJK VERTOEVEN EN MISHANDELING. Niet verschenen waren Simon D. en Jan Brespect, muzikant en- stodeumatter, aan wie bij dagvaarding ten laste werd gelegd, dat zij zich op 8 Mei niet op de eerste aan maning hebben verwijderd uit het café-van den heer Langedij'k te Schagen. IX- caféhouder wenschte deze personen niet in zijn locnliteit en wist hen op straat te krij gen' doch zij keerden weer terug en bij dr die onder meer ook door den land tuier tegen dn boom werd gegooid. Beklaagde sloeg hem daarop met een !»- baksdoos op het hoofd, waardoor hij kwarn te vallen. Toen getuige weer overeind wilde ko men, werd' hlji door beklaagde geshopt. Beklaqgde beweerde mei oen tabaksdoo te hebben geslagen. Hij heeft er wel een pruim pje uitgenomen. Get. K. Ple (zeer doof) heeft met de ter baksdooa zien slaan. Elsch25 boete sub». 10 dagen hechtenis. ERNSTIGE MISHANDELING. De 22-jarige veldarbeider Ane S., wonen de te Barsingerhöm staat terecht ter zake van het ernstig^ feit, dat hij in den nacht van 3 op 4 Juni te Schagen ckn arbeider H. N. Borst met een mes in den rug heeft ges loken waardoor deze bloedend werd, verwond. Beklaagde was zelfverschenen en werd door mr. A. Huizinga verdedigd. Wegpna verklaring van den usiumT uu werd hij door beklaagde uitgedaagd om te vechten. Hij is toen naar beklaagde toe ge gaan. en heeft hem uitgescholden voor ach- Ze zijn toen aan 't vechten geraakt. Er vielen klappen en ten slotte heelt beklaagde den getuige 2 maal gesneden. Hij i# door dr. Alderahoi verbonden. Beklaagde zelde bet niet meer te weten. Hij was dronken. 'Blijkens de verklaring van getuige Wit heeft beklaagde nog tegen den mMandeide gezegd: Wat heb je toch tegen me? Ik Wil niet vechten! Volgens waarneming van get Bijpoet Borst aan den haal en beklaagde achter hem jouwet koopman werd aangewend om hen bulten de deur te houden, ontving deze van den eersten bekl. een messteek in het gelaat, waardoor hij onder het rechteroog bloedend werd; verwond. Eisch tegen dezen bekl. 2 maanden en tegen den 2den beklaagde 8 dagen gev. VERNIELING VAN 2 GLASRUITEN. De Heldersche visscher Maarten R. moest zich verantwoorden ter zake dat hij te Helder op 26 April had vernield 2 glasruiten fn de Varlofzaak van A. v. TIL Beklaagde bevond zich daar met meerdere personen en werd door den verlofhouder de deur gewezen, omdat hij in beschonken toe stand verkeerde. Beklaagde weet niets meer van het gebeur de af. Hiji heeft de toegebrachte schade ver goed. Eisch 50'bocte subs. 29 dagen hechtenis. EENVOUDIGE BELEEDIGING. Verstek werdi uitgesproken tegen Fennegi- na Margaretha B zonder beroep, wonende te Bergen, die ter zitting was gerequireerd, om dat zit op 15 Mei te, Bergen den bloemist H. de Jong op de openbare straat (de Loudels- weg) had beleedigd door hem voor „boef" uit te schelden. De beleedigde had daarvan klachte ge daan, waarop een strafvervolging tegen mej. B. was ingesteld. Behalve de beleedigde. was ook de aanne mer Van Eijk bij het conflict tegenwoordig. Tegen haar werd 5 boete subs. 5 dagen hechtenis gevorderd. DIEFSTAL VAN EEN KINDERWAGEN. Deze zaak, contra Alida Marie de L., te Helder, werd op verzoek van den Officier in getrokken. EENV. BELEEDIOINO De slager Markus B. (niet verschenen) wonende te Enkhuizen, heelt op 23 April al daar op den openbaren weg beleedigd den commies 2e klasse der directe belastingen, 11) Door Gbarles Garvice. Vrij naar het.EngelsCh. Het was: „ÏH sing Thee songs <of Araby" „Het is voor een mannestem". zed Constan ce, een verontschul'diipnig in pi'a-ats van de eenilge ware reden: zij was bang, dat zij het uitsnikiken zon van aandoening. „Jia, dat is zoo. Laat mij het dan een» ptro- •bearen als je wilt." Constance accompagneerde en hij begon. Zij wasontsteld), bepaald ontsteld! dloior zijn prachtig mooie innemende stem. Zij kroeg oou rilling over d'én rug iedereen kont dit go voet, dub een wcdkatijlk mooie ötamop don toehoorder manltat miaar midld'en iln het tweede complet 'hieOJdl hij op. Jk bon de woolrdon vergeten", zei hij „ilk kan ze mij nooit herinneren; 't 'is jammor am eon imiooi lied te bedorven. Probeer jij1 nu oen»." Hot wns duidelijk, dlat die roan, hoe raw on ongevoelig bij! schoen, niet ij dol was, daoht Constanoe, zij keurde hem slechts moiadte goed. Hij vondi een lied! voor een vrouweatom on zette het op -de plana toJC-ijk, dat te iets voor joiu. Een sontimon- tool Itedj© van Pinauti. Maar toch ©en heel j»oi ding". Hij ging oen eindje weg en loundle togen dien 'gobeolid bouwden ftohoor'stoormjnnltol en ('uii-j.-.m-o hogen, te zingent Maar éij meent ook ophouden, Haar stem, even «tooi in haar genrp olta d'e zijne, was aarzelend en zij' Ikon baast niet meer, dé tranen kwamen haiar in de oogen, zoadat zij do muziek niet kan on Getuige Stainaaw# dfle «1 meemfflten In deze positie voor de Alkmaarache rechtbank cpgétreden, verklaarde door Jan* K. te zijn uitgescholden. Haar zoon heeft hem verweten een meineed te hebben afgelegd. Beklaagde ontkenden deze woorden hebben gebezigd. In deze zaak trad mr. A. Prins op als ver dediger, op wiens verzoek 2 getuigen dé charge werden gehoord. Deze getuigen verklaarden, dat de beklaagd den niet anders hebben gezegd' dan: „zoo leugenaar", en „loop maar met je pakje naar de politie". De andere beweerde te hebben gehoord, dal de getuige Maria Stammes tegen de le ifklflagde heeft gezegd: .Wtj zullen je wel aan, waarop hij' getuige in den rug sneod Dr. Melerstoff als getuige deskundige op geroepen, wa» na het hooren der verschillende getuigen nog niet verschenen, waarvan acte De officier noemde het gebruiken van het mes bij vechtpartijen zeer i*nstlg. Toch wilde ZEd. verzachtende omstandigheden doen gel den en vorderde mr. Hijmans 2 maanden gev. Mr. Huizinga deed lm zijn pleidooi uitko men dat beklaagde in hooge mate is geprovc ceerd1 door den mishandelde en bovendien vo gena medisch attest bekend; staat als een zeer nerveus persoon. Pleiter gaat het verte op van de vechtpartl, nog eens fn het bijzonder na. Wijst er op da de mishandeling gelukkig goed is nf geloop en doet ook nog uitkomen dat bekl. als zenuw patiënt voor de marine is afgekeurd. Op grond van een en ander vraagt pleiter een clementie, zoo mogelijk een voorw. straf, MEINEEb IN' BPRGERLIJK GEDING De landbouwers Klaas en Com. J-, wo nende te Grootebroek, stonden terecht ter zake dat zij op de burgerlijke zitting van het Kantongerecht te Hoorn, d.d 27 April, in oen proces contra W. Hovenier, nietes' ifhnn- delaar te Enkhuizen, over de levering van een hoeveelheid mest, valschcülk en in tnjc met de waarheid onder eede hebben verklaarc dat het niet waar was, dat zij voor gezamen- hebben MÉTIHÉfl lijke rekening lö 4960 K.G. mest. ontvangen van elscher Beklaagden erkenden1 nu we! der. iwat van Hovenier te hebben ontvangen, maar niet door tusschenkomst van de Wed. Vellman en dat moesten rij voor den Kantonrechter ven- klaren. De beklaagden waren door den pj ;i- dent niet te overtuigen van de valschheid hunner verklaring, doch de officier vorderde tegen leder 6 maanden gevangenisstra! DIEFSTAL VAN SUIKER, De te Rotterdam gedomicilieerde varens gezel Govert L. heeft zich op 19 Mei te Alk maar schuldig gemaakt aan diefstal van sui ker ten nadeete van dé Codensed Milk Company of Holland, Beklaagde was de®tijda in dienst op de vrachtboot die de suiker vervoerde. Hij was niet ter terechtzitting verschenen. Eisch 1 maand gevangenisstraf. EENVOUDIGE BELEEDIGING Thans verschenen de 50-jarige Jansje IC, vrouw van J W., en haar 24-jarige zoon Gerrit W/beschuldigd op 29 Mei den land bouwer jan Stammes te Schagen te hebben beleedigd. dorsoheidurn, baar handen iteliM'en op «te toet sen. Sir Ralph, -die meit teeno« «t ndl te luisteren, richtte zich cup, liep naar do piano en stond Constance aan te zien met een merkwaardige uitdrukking op zijn gezicht, 't wa» otf hij aar zelde tnsschen twee dingen. Toen zei hl; plot seling: „Geef er niet aan toe. Strijd er tegen, anders Wijf je dat voelen, telkens als je wilt zingen, maanden lang. Je had dlat glas port moeten leegidririken, dlan was je in staat ge weest vol te 'houden. Heen, neen, niet op staan; je tooet er je tegen verzetten. Probeer het nog eens". Constance slikte haar tranen in, wierp hem aen blik toe val verontwaardiging en boosheid' mot 'haar lieve oogen, en toen tot wanhoop toe aangespoord d or haar trots, gitag ze voort mot het HedL „Dat te flink", zei hij goedkeurend. „Jo hebt ©en prachtige stom; 'maar dat spreekt ma zelf". Constance stond op, doodsbleek tot haar lippen toe, baiair ©agan schoten vuur van ver ontwaardiging ©n zij liej? naar de «tenir. „Ga jo weg f" zei hü, terwijl hij de- deux voor haar open deed ^Goeden nacht". Oonstanoc boantwoairdda -dlion womoh niet, maar mompelde^ bijna voordat hij db 'deur had dicht gedaan„gevoeHoos monsoht" on ging de trap op; zij slikte haast van aandoening, waarin verontwaardiging prodomiheord1©. Sir BaJph igihg naar die piona en begon te mompelen op do gewone manier van den r;ui.n, „Ze weet niot wat goed. voor halar ï-bl Ze denkt, dat ik een soort van duivel bom on dlat ben ik iniwohion aolk wol Maar ilk bon niet van plan haar te laten diooidlknlezen ovelr het verlies van haar vader, die haar een ellondig leven bezorgd1 moet hebben." Constance kwam 'den volgendien morgen niet aan het ontbijt en hij drong er niet op aan, dat zij komen zou. Na het ontbijt stak krijgen Ite: ruzie „.•ze dames krege.; onderling nog bij het afnemen van het verhoor De officier vorderde voor ieder de be klaagden 5 boete eub." 5 dagen hechtenis. Mr. Prins betoogde, dat het hier niet gaat om de knikkers, maar om het recht van het «pel Voorts trachtte pleiter uit de verklarin gen van den getuige a décharge Quax aan te nonen, dat de geïncrimineerde woorden nlqt IA zijn. Ze hebben wel het een en an Ier gezegd, wat niet paste, maar de woorden die hen ten laste zijn gelegd', hebben ze niet gebezigd1. Pletter achtte het bewlis piet ge" - verd en concludeerde tot vrijspraak. POGING TOT DIEFSTAL. De zwervende arbeider Bernard B. tracht te zich op 22 Juni in de Schermer gem. Akersloot meester tie maken van het hebben en houden van een aan de Zuidervaart wo nend landbouwer. Hij had' zich reeds toegang verschaft door het raam op te schuiven en daardoor naar binnen te urkipen. Hij pro beerde toen om een kaal open te breken, doch hij werd verrast door de komst van de dienst bode, die, den vreemden kerel ziende, naar buiten om hulp glug. Zij kreeg Milfteatie van en schilder en een smid en door tien werd beklaagde, die zich reeds uit de teo- nlng had verwijderd, aangehouden cn aan de bevoegde autoriteiten overgeleverd. Beklaagde erkende het feit. Hij te ieeda meerdere malen veroordeeld. Tegen hem vorderde het O. M. 10 maan den gevangenisstraf. Mr. A.' Prins, toegevoegd verdediger, zei- de, dat beklaagde berouw heeft en in hopc- loozen toestand heeft gehandeld. Hij heeft hoop, werk te vindeii en daaiom verzocht pletter hem niet te zwaar te willen straffen DIEFSTAL VAN HAKHOUT. Voor dit feit waren ter verantwoording 'eroepen de visscher T. B., van Velzen, en jimon Z., minderjarig, wonende te Egmond aan Zee. thans lerling aan de tuchtschool. Ze heoben op 5 Januari in de duinen van Bergen hakhout ontvreemd, welk hakhout toebehoorde aan den heer van Reenen, bur gemeester van Bergen. Beklaagde B. was niet verschenen, en S. erkende het feit. Hij handelde Ih opdracht van zijn moeder, die om brandhout verlegen was. Eisch voor ieder 10 boete, subs, voor S. 7 dagen tuchtschool en voor B 2 dagen hecli- Mr. Prins, voor 2en beklaagde opponee- rende, verzocht de geringste straf, BEDELARIJ. Ten slotte stond tv -g terecht de zwervende timmermansknecht Arie K. Hij had op 24 Juli te Alkmaar in het openbaar gebedeld in de Langeshaat. Hij is meermalen in «en Rijkswerkinrichting geplaatst geweest Eisch 3 dageü hechtenis en 3 jaar opzen ding. Ook Dirk de W., van beroep «riieepstim merman, had zich op 31 Juli te Alkmaar aan bedelarij schuldig gemaakt, Iiij bedelde in het Keunemerpark. Hij zeide te oud te zijn om te werken. Eisch 3 dagen hechtenis en 3 jaar opzen- Nog werden met gesloten -deuren cealge zeden- en kinlerwettenzaken behandeld. In de zaken der getdeineerden ander week uitspraak, in de andere zaken over 14 dagen. D® POGEND TOT MD01Ö T® Homanss?. Voor da Baohtbaulk te Middelburg is Dins dag ibehauidedd de zftak tegen de 80-jarige Ma rie O. S., uit Amsterdam, thans gedetineerd te Middelburg, wio ten laste werd' gelegd po ging tot moord in den avond van 20 Aipril op de 19-jarige Marie Rottier, te Kloosterzande, (gemeente HontenisBe)l Uit de dagvaaxdiging on do 'behandeling van do zadk ibl'oek, dat bekk op den bewusten hij een zware sigaar op en liep het dorp door naar Lyoett Gr ayao n. Iyeett was op zijn (kantoor en zat voor een tafel, bezaaid met akten en papieren, maar hl, peinsde noig eteedls over dat testament; en hij stond op met een zenuwachtigheid» die hij nauwelijks kon verbergen, toen Jetkyl sir Ralph aankondigde. „Goeden morgen, mijnheer Grayson", zei sir Ralph, terwijl hij met opgeheven gestalte vlak voor den half tarulgdeimzenUen advo caat kwam te staan, waarboven hij een heel eind uitstak. „Ik dacht, ilk moest u eens een bezoek komen brengen". „Ga zitten, sir Ralphs ga zitten'', zei Lycett met zijn zachte stem, .waarin hij trachtte vast heid en flinkheid t© brengen. Silr Ralph nam plaats in don cliöntonatoaL „Mijn: sigaar hindert u toch niotl" „O neen, «Ir Rnfliph, volstrekt) niet. Wat kan ilk het genoegen)'hebben voor u te doen!" „U kan mij wat geld geven. Olm u do waar heid te zoggen, ik ben bitter Biecht bij kon on ait tot «ver mijn ooren in do schalden. Ik waarschuw u, dlat ik ©en aardig sommetje no o dig heb". Lyoett daoht een oogen blik na. Hot «tuitte hem tegen do borst, air Ralph gold te geven want behoorde het niet aan Gbngtanjoe, dat te te zeggen aan hom), Lyoett Oïiayson, aangezien hij van plan was haar, op welke wijze ook, eens- de zijne te nomen! Eu toch; hij Ikon moellJjlk weigeren. D'aarenbo von, het was ml«- ickion niet kwaads dat siir Ralph in ongele genheid gebracht werd en in de schuld ik wam bij het landgoed. „Hkwaeli heeft u noodlg, air RaillphD© zn Ikon zijn natuiurlijk nog niet geregeld, of schoon hot testament ai-kond ia; i"-iur ik kan u een niet al te giroote som voorschieten," Bir Ralph dacht een oeganMiik na. „Jat ik sou denken een paar duizend pond m! voor''t oogen Ldiik*wel genoeg zijn". dag de» norgerui deer d» reolHttoexik te Am- f sterdam wegen» abort ia werd veroordeeld tot es maanden gevangenisstraf en dat zij dten- zelfden dag, na een revolver te hebben geleend naar Hontenisie reisde om Marie Rottier, die getuige was geweest in bedoelde strafzaak te zoeken. Toen zij te IHcoatpr^nnde kwam was' zij zeer opgewonden en wachtte in de woning van Rottier op Marie. Toen deze kwam pakte zij haar aan en bedreigde haar te zullen mishan delen. Toen het meisje de straat op liep, ging bekl-. haar achtera a en richtte d'e revolver op haar. Twee maal 'ketste heb wapen en eerst de derde maal ging'het sohot af doch dit miste. Bekl. beweerde de revolver alleen bij zich te bobben gehad met de bedoeling ach rik aan te -a'gen en ontkende pertinent te hebben ge schoten. He officier van justitie, mr. baron van der Jfe'ltz, achtte het opzet om te d-ood'en bewezen en eischic "wegens poging tot moord vier ja ren gevangenisstraf. Uitsp*aak 20 Augustus. VALRCHHEJl) IN GEfKTHUlFTK. Voor do rechtbank te 's-Gravenhogo stond Dinsdagmiddag terecht do 24-jarige Wl v, K., boo'mkweeker uit Hazerswo-ude, in de oerste plaats wegens valschheid in geschrifte en ge- bruikm-'kitlg daarvan en VctOXts wegens vor- duisterinig van pl.m. 10.000 nit zijn faillis sement. W'at het eoTSto feit aangaat heeft bekl, een vnlsch stuk ofTgomankt, waarin zifn vader tegenover zekeren heer H. te Lelden verklaarde, borg te staan voor zijn zoon, om een bedrag van 800 voor het leveren van een aantal Meedingstulkkeiii. Hij heeft vervol gens van dit vnlsch o stuk gebruik gemaakt en H, van echtheid ervan overtuigd, gaf de goe deren af. Zoowel dit feit -als de bankbreuk wöfd dpbr 'bekl. bekend, hij had het geld opgemaakt. Eisch 9 maand'en govangsplsstraf. DF MOORD TE BREDA moot' overleden. De dader heeft bij zij..- op de politie wille nschieieu, doch doordat deze zijn hand vas thield, ging het schot" af in zijn eigen Hoofd. Zijn tocstan die niet ge vaarlijk. Hij ontkende den moordaanslag te hebben gepleegd. DE HO O GS SO JI OENFItTJ Z jT. De (Nod. Bond van BchocnmnkorBpatrooni en S'ohoenwinkelicra-Vereeniging deelt mnd-e: dat oen request ia ingediend bij den minister van landbouw, nijverheid en handel, waarin, in verband met de opheffing der maximum prijzen en andere ver'pÜohtingen voor de far brikanten, tengevolge Waarvan de leerprijzen wederom 129 pot. gestegen zijn (dl i. 860 pot. boven de prijzen van 1014)| en de prijzen voor schoeisel dus steeds hoo-ger worden, don mi nister verzocht wordt een staats-comimissie in te istelleni, ten doel hebbende een onderzoek in te stellen naar ©n middelen te beramen te gen hot steeds duurder worden van de sohoe- nen. EEN ZELDZAAM HEEST. De (heler A. M. van Doclkiuim, die zich bij de laatist-gehoud'en verkiezingen niet meer 'be schikbaar stelde, herdenkt dezer dagen zijn 60-jarig lidmaatschap van den gemeenteraad van Weeap, waarvan ongeveer 28 jaar aIr wethouder. Een ernstige ziekte van den jubi laris veroorzaakt, dat de plannen der Libe rale Vereeniging, om haren vertegenwoordi ger te huldigen, moeten vervallen. De ge- meonteraad' 'bood den jubilaris -bij monde van zijn voorzitter een gouden medaille met In scriptie aan. De heer Van DoCkum Is 78 jaar. EEN GEVAARLIJK SUJET Ons is eeü omstandig verhaal gedaan van een individu, dat zich naar 't schijnt schuldig mankt aan schandelijke praktijken Het verhaal komt, kort samengevat, hierop neer: Vier jongens van 10 h 13 jaar waren Zon dag gaan wandelen naar den I K ofnsch&dijh Zij bleven staan kijken naaf jongens, die daar zwommen Op den dijk zat mi meneer, die ook met belangstelling naar de .zwem mende knapen keek. Op ecu gegeven oogen- blik wierp hij cigaretteu weg, ale de vier jongens gretig opraapten. De eerste kennis- makin ■■■HÉÉriWI ng was gemaakt. Er volgde eene nadere kennismaking, want op de vraag van den meneer, of dc jongens ook van chocolade hielden, gaf hij hun aanstonds geld om het lekkers van een winkeltje op den Papjermolcn te halen. Ze kwamen bij bun onverwachten „vriend" terug, die daarna niet nader te om- Lycett's gezicht betrok, hij sobuiveldo de papieren wat -Over de tafel, maar eindelijk zoi hij mot een (schijn van horeidwilli/jhoi-d': Zbkor sir Ralph. Ik zal d'o noodige 'maatre gelen nemen en u ovetr een paar dagen een chèque geven", '„Dank n, heel graag", zei sir Ralph vxoo- (tijk. „Maar er is nog iets. Over freule Des- birooki, weet u". Lycett kreeg een kleur van ergernis1 over dat „freule Doahrook" inplaats van freule ..„öon&tance". Hij voelde dlat 'hij 'als dienaar behandeld werd, hij, 'die het testament in han den had, dat Constance een f rtuin verschaf te. „Ik won d'e zaak voor haar regelen", zei sir Ralph), eon rookwolk uitblazende, zoo- enorm, dat Lycett er van hoestte. „Ik wou dat u eon •Qioirt van akte opmaakte oon aohenkingar mikte heet 'hot ma niot! waarbij' ilk ha-air tki'e -vlordo van het kapitaal edHonk dat :uwjn oom mij hoeft nagelaten. Ik zou haar wel blies ge ven, maar aooa'I» ik zog, hob ik heel wat «dhwldl en dl© wou ilk wel graag betalen", Lyoett.tuurde naar d'e tafol. Wat zon bi, dooni Indien hij weigerde dbn zou »ir Ralph waur#eliijnLij.lt ja, wel zelter naar ©en anderen roohtsgeflewd© gaan. En welke reden bad hij om ta woiigeron! Als ©on echt© advo caat trachtte hij uitstel to verkrijgen. „Dat is een zaak die we'l -mige overwe ging vernacht!, giijr Ralph", zoi hij met zaohte «turn. „Ik zal er qgfer nadonllrcn „Nadenken ia heelemanl niet noodlg, mr, Oirayïon", zdl «ir Ralph Ikwtaf. „Ik hah be- «loiten en verlang dat hot dadnliijk zal geaehle- den, Freule Doaihrook ia natuuhlijk ouder den indruk en tirCkt zioh <1 aan -onaange.namen toestand aan en ik wou haar geest eóo graag tot rust brengen. Dus u maakt een sohen- kingaakte op of Wo noomt u zou'u ding". „Hiar op.dit ooganMik!" „ILicr dit o ogenblik", herbaalde sir schrijven handelingen met die jongen» pteeg- de. Met twee van de jongens sprak hij af, dat ze Maandagmiddag op de stoep v»ft Bc« en Meijering aan de Visehmnrkif acceten ziji lij zou ze dan trakteer cn en ze zouden met hem bootje varen, De jongens waren er, maar de „vriend" zagen ze niet dadelijk. ,ater herkenden ze hem en op zijn verlangen begaven zij zich naar den Papiermolen. Hij zou volgen. Inhisscheu hadden een rechercheur van po- ltie en een bloedverwant der jongen; zich ter plaatse verdekt opgesteld en nu .wilde het, reval, dat de man van een anderen kant twain dan verwacht was. Zoodoende zag hij tic verdekt opgestelde meuschen en, lont rut kend, fiefste hij verder, zoodat er niets ge beurde. Maar inhisschen had hij met een der jon gen» weer een afspraak gemaakt voor Dins dag. De rechercheur maakte met een paar bloedverwanten een plan de campagne op. Men zou in partijen den jongen op een af stand volgen In de Astraat zou de ontmoe ting plaats hebben. Maar op een gegeven oogenbllk waren de man en de jongen spoor loos verdwenen. Hoe men ook zocht, men vond hen niet, totdat ten «lotte öp aanwij zing van andere menschen de man en1 de knaap .ontdekt werden In het Stadspark Groot was de vreugde der moeder, (de vader is buttenvaarder), toen zij haar kind terug had. Het gaf een verhaal van de handelingen, welke het sujetlntuaschen had kumier legen. Daarin vond1 de rechercheur aanleiding om den man te arresteeren. Het gebeurde moge een waarschuwing zijn voor ouders om hun kinderen te leeren, dat zij voorzichtig moeten zijn tegenover vreemden, die al tê vriendelijk zijn. (Prov. Or. Oft.) DE S. D. A. P. EN DE WET HOUDERSZETELS. De S. D. A. P., de vrijz.-dehien de neutra le partij ite Hengelo zijn het niet eau gewor den over het bezetten der wethouder,sietete in den nieuwen raad, daar de vrijz.-dem. zich niet kunnen vexeenigen met het programpunt der S. D, A. P. betreffende de socialisatie van bedrijvfn. De S. D. A. P. wciisclit dientenge volge geen wethouderszetel te aanvaarden. Üp de vraag van de aïdeeling der S. D. A P. te Harlingen om op haar urgentieprogran; te komen tot samenwerking in den gemeente raad, heeft de vrijz.-dem. kieavereeniglng ge antwoord, dat deze samenwerking kon worden verkregen, voor zoover dezo overeen kwam eeniglng dit ook berichtte met de hijvoeging, dat ?e Eet schrijven in, handen hunner laads- met hetprograma dier partij. De kieavereent- der Lib. Unie antwoordde, dat dit een zaal was, die den leden van den raad ai» zoodanig aanging, terwijl de RX kicsvex- lokbe ijver leden had geetéld. ONGEIVAL GP D® WEBTPLAS- N iottege nst-a-ando den stof ken wind hadden de hoer 01 Ecu dijs on d© f amilie Mur, n.L mevr. Miuir, haar dochter,'reen echoonaoo-n, 'benevens nog oen logeetje uit Haarlem, zich met oen motorbootje van eerstgenoemde op do groots Wont-plus gerwaagcL Bij een r. war en ntkwind eloag ean groote golf achterin <fo boot en «loog deze om. De jongehewr Mur en cU h-.:®? Robert van Haarlem, genoemd© schoonzoon!, beiden uitstekende ewwmmerE», (daagden er in, behalve zich zelf tw©» 'personen op d'e omgeslagen boot te houden, totdat er 'hulp kwam- De hear Eioudijs én mevr. Mur zijn verdronlken, STEENKOOL UIT IUIT801ILAND, Naar het Cour. Bureau verneemt, blijven d'e gea8P0öieerd'en van Duitscbland de leve- ring.eischon van hot volle kwantum steenko len, waartoe dat limd zich tegenover deze ver bonden heeft. Deze levering stuit iivtUBSchen af op transportmoeilijkheden wellka eohtaf niet geldon voor d'e levering van eteen'kolon aan Nederland, aangezien deze door Nodor- landaoh spoorwegmateriaal worden gehaald. Hierdoor is thans nog de levering tan mn Ikleine hoeveelheid steenkolen aan Neder land mogelijk, NIEUWE PROPAGANDA DOOR BELOEN. Blijkens voorkomende feiten zegt de ,;L. K." wordt er van annexlonistiscfwi zij de thans ala volgt te Maastricht gepropa geerd: Een paar Vlaamsch-sprekende Belgen ko men in een winkel, laten zich eenige duro ar tikelen ter keuze voorleggen, kiezen het beste er uit, betalen contant en zonder afdingen den prijs, die re voor gevraagd wordt. Dat ia zoo de Belgische manier van zaken doen, be- Ralph op dien eigen aardigen toon, waaraan men moet 'gehoorzamen. „Wij zullen getuigen noodi# hehbén", eed Lgüett wanhopig. „O, dat is best. Haal' een paar van uw be dienden om te teekenea. Ik wou dat het da delijk gedaan werd." Met een gevoel alsof hij1 gehypnotiseerd werd door den knachtigen wil van dien an der, legde Lycett een stuk papier voor zich en maakte een schets van een schenkingsakte. „U neemt dit zeker graag mee en denkt er nog eens over na, sir Ralph!" „Neen volstrekt niet", antwoordde deze op gewekt. „Lees het eens voor als g© zoo goed wilt zijn". Lycett las, ofschoon onwillig. „Dat is in orde. Ik zal 'het ondertaekonen. Wilt u d'e getuigen halon s. v. p. Nog stood» al» T ware gehypnotiseerd, «oboldie Lyootb. „Weea getuig© mot mij van air Ralph'# on- dertüo'konlniff,. Jdkyll, al» jo hlieft", «ei hij, toen da oud©.man binnen kwam. „liter, waar moot ik teeUtcnen!" vroeg sir Ra'lqh. Hij 'sobreef zijn naam. Lyoatt en do oudo man isohrovau -den hunne al» gotulgon; toon nam sir Ralph da akte op, droogde hem fegm Hot vloeiboek ©n «tak hem in zijn zak. „Ziezoo, dat 1» in -orde", zoi hij. „Ik zal blij zijn als u mij dlat geld' kunt b©zorgen, mtr. Girayson. Goeden morgen." Hij B'tuik oon nteuwo aignnr qp, voordat, hij liet kantoor uitging, toon Itephij nuur hui#, naar ü'unatanco'u kalmer. Zij zat een brief te mdtir-ijveu <u) kook mot verstoorden blik toon h3j binngn'kwam. „Hot b11ijt mij dat ik je evon moet stouroa", zei hij, „Zat je een brief te schrijven!" „Ja," zei ze en ze voegde er onwillekeurig bij„ik ach rijf een bedankje voor een invita tie bij de Marohmonto." (Wordt vervolgd) O I SSSBSSraSSSS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5