Werkhout oipeer 5600 K.C. ONCEBUILD MRWEÜEL, Y erkooping. PAKKISTIY te veld staand öewas J. VAN DEK VEEN, r|4 H.A. Voerbieten 2\ H.A. Haver Johann W. C. Kroon, Provinciaal Niëuws». Marktberichten. ld verton tï8a. staal voor iedereen te gebruiken Id „DE-ROODE LEEUW" aldaar. Uit de hand te koop wewe *"9 „Of cantor .-;M mas - Ifsyssr Stel zou wezen '«ten zooaJa no opgesloten te zif ten in een gxenahoek? De commerce zou veel beter gaanau. Het resultaat dtex bezoeken valt den hee- ren propagandisten niet mee. D eeene winke lier, om den klant te ontzien, antwoordt wat meer. de ander wat minder ontwijkend, maar meestal kunnen de bezoekers er heel goed uit vernemen, dat de lust om Belg te worden bij onzen zakendoenden middenstand in 't alge- mee beslist afwezig is. Zelis degenen, die zich niet door vader- landsche gevoelens laten leiden, redeneeren, dat het wegvallen van de landgrens tus- achen Maastricht en Luik de ondergang zou zijn voor den Maastrichtschen winkelstand en van Maastricht een dood stadje zou ma ken, zooals Tongeren en Hasselt geworden zijn. VALSCHE ZILVERBONS. Een 'Duitscher die te Kerkrade voor 127 aan sigaretten kocht, betaalde met 127 zil verbons die later bleken valsch te zijn. In de bons die op zeer dun papier waren gedrukt waren gedrukt, ontbreekt het watermerk. OP DE KERM'IS TE HEES. Dinsdagnacht heeft op de kermis te Hees bij Nijmegen een inoord plaats gehad. Zekere v R., uit Nijmegen, een 29-jarige chauffeur, werd overvallen door een drietal personen, waarvan één hem een steekwonde in de hart streek toebracht, v. R. liep nog even over den weg, maar zakte daarna ineen. Een genees heer kon slechts zijn dood constateeren. Ver moedelijk mo( i kier aan een smokkelaars wraakneming worden gedacht. Zekere H. 0 A., uit Neerbosch, heeft bekend den doodelii- ken steek te hebben toegebracht. Zekeren M. C., uit Ubbergen, bij Nijmegen werd een ernstige steekwonde in den rug toe gebracht. De wonde is vau dien aard, dat er voor het leven van den mishandelde ge vreesd wordt. Zekere B. uit Nijmegen kreeg in een café bij een vechtpartij een ernstige wonde aan 't achterhoofd. Reeds in een deel onzer vorige oplaag ge- (Rt meld.) INBRAAK IN HET GEBOUW DER K. E. M. Dinsdagnacht is inbraak gepleegd in het gebouw der K .E. M. te Bloemendaal. Drie personen deden een inval, overvielen den ma chinist en den nachtwaker en knevelden hen althans zoo luidt het verhaal van een hunner, die zich te zes uur gisterochtend wist los te maken en daarvan aan de Bloemendaalsche politie kennis gaf. De brandkast was met een zuurstof-appa raat geopend, doch daar zich geen geld in de kast bevond, zijn de inbrekers met ledige han den vertrokken. 'T KAN VERKEEREN. Een landbouwer te Zuidveen, nabij Steen- wijk, kocht, meldt het HbL, voor 14 dagen een drachtig varken voor 350. Thans heeft dat varken 16 biggen geworpen. Gerekend naar den prijs van 4 ,dag de jonge dieren o] kocht werden, maakt 720. 't Kan verkeeren. Voor nog geen twee jaar wierp men hetzelfe Zuidveen de pasgeboren biggen we; en liet ze van gebrek omkomen. Op de mark alhier stopte de eena boer den ander, als hij kon, ongemerkt de 6 weeksche biggen op de wagen om er maar af te komen hadden toen niet de minste waarde. waarvoor jl. Maan de markt alhier ver- it een bedrag van in LANOEDIJKER PEEN NAAR AMSTERDAM. Een vereeniging van tuinbouwers in Broek op Langendijk heeft dezer dagen tot het ge meentebestuur van Amsterdam het verzoek gericht tot samenwerking om afzet te vinden voor een van de tuinbouwproducten uit die streek, nl. ongetroste wortelen (peen). De tuinbouwer yvmvriiging verklaard zich heïeid in den eerstvolgeaden tijd 10.000 K.G. per zak te leveren, terwijl thans slechts enkele dagen 1000 KG., doen in den regel veel minder wordt aangevoerd. Het gemeentebestuur was echter niet in staat rechtstreeks te bevorderen, dat deze goedkoope groente op ruimere schaal hier wordt beschikbaar gesteld, wijl het niet zel ve over groentewinkels of andere verkoop- felegenheden beschikt. De Dienst van het ïarktwezen heeft er zich toe moeten bepalen de enkele hier bestaande coöperaties, die ech ter slechts enkele groentewinkels hebben, met de bedoelde tuinbouwersvereeniging in ver binding te brengen om te trachten langs de zen weg althans iets in de gewenschte rich ting te bereiken. VEREENIGING VAN OUD-LEER- LINGEN DER VAKSCHOOL VOOR KAASMAKERS TE HOORN. (Slot). Wij vermelden nog het volgende omtrent de gehouden discussiën: De heer Zeekant vroeg den heer Scheij of het personeel van het Kaascontrólestation bekwaam is om de kaasmakers te adviseeren. Daar het personeel niet vakkundig is, meent hij van niet. Ook meende hij, dat de opzet van het Kaascontrólestation niet anders is dan om de kleine fabrieken te bestrijden. De heer Klaij oordeelde dat de kaasmaker geen tijd heeft om de melk te onderzoeken op 't vetgehalte. De heer Kramer vroeg hoe de kaasmakers in de dagfabrieken moeten handelen als hun blijkt, dat de melk te mager is. De heer Stapel zag bij de invoering van het Kaascontrólestation heel wat bezwaren Hij zou wel willen, dat er door het bestuur van den B. v. Z. pressie op de leveranciers wérd uitgeoefend om medewerking. De heer Scheij zeide, dat elke leverancier verplicht is, hiertoe mede te werken. Het Kaascontrólestation wil voorkomen eerst ja renlang schade te lijden en dat men dan ziet dat er iets moet gebeuren, 't Speet hem, dat de heer Zeekant zich op die manier over het Kaascontrólestation had uitgelaten. Hij ont zegde hem het recht om zoo over het bestuur te spreken. Hij kon het gerust aan het bestuur overlaten om de zaak goed in elkaar te zet ten. Hierna kreeg de heer Kla gelegenheid' om het onderwerp „Arbeidswetgeving" in us leiden Het was niet zijne bedoeling om Sder- i ovei te kjwdo, dUcfc omtehooren hoe de vergadering dacht over de verkorte werktijden en. hoe die zijn op te lossen Hij sou de 90-urige werkweek willen geven voor een 45-urige. Volgens des ovorzifters meening komen de kaasmakers wel degelijk onder de nieuwe Arbeidswetgeving, doch dit zal, evenals de kaascontróle moeilijkheden met. zich brengen. Met voldoende personeel is het z. i. neel goed mogelijk den verkorten arbeidsdag in te voeren, mits men den arbeidstijd zoo pro ductief mogelijk maakt. De heer de Vries zou veel gevoelen voor een reserve-kaasmaker, om. bij ziekte of on geval op te treden. De heer Homan vond dat de tijd in een kaasfabriek al zoo productief mogelijk wordt gemaakt, 't Is er jagen De heer Zeekant zeide, dat de kaasmakers vverstelpt worden met werk, en dat bij dezen voortgang de vrouwen de dupe.er van wor den. De kaasmakersvrouwen zijn bijna alten ing dat er reke- zenuwlijderessen. De heer de Vries zou een motie -willen in dienen om met de invoering van de kaascon tróle meer personeel aan te schaffen en "voor de meerdere verantwoordelijkheid meer loon te ontvangen. De heer Zeekant zou hierover in overleg willen treden met den B. v. Z. De heer Stapel vroeg of de vergadering het goed vond dat het bestuur hieromtrent een onderhoud verzoekt met het bestuur van den B. v. Z., waarop toestemmend werd ge antwoord. Daar de rondvraag niets opleverde, sloot de voorzitter de vergadering. UIT ZUID-SCHARWOUDE. De raad dezer gemeente vergaderde Woens dagavond onder voorzitterschap van den heer J. Kroon, loco-burgemeester. Afwezig was wethouder Kostelijk. Ingekomen stukken; Bericht van de commissaris dat aan den Burgemeester 1 maanu verlof is toegestaan. Goedkeuring op de Suppl. begrooting. Eea staat waaruit blijkt bij de laatste kasopname bij den gemeente-ontvanger in kas was 9037,57 Yx Bericht dat door den Rijksontvanger aan den gemeente-ontvanger is uitbetaald 827,38. Een staat waaruit bleek de ontvangsten op het Broeker lijntje voor personenvervoer hebben bedragen 1511,2334. Een staat waaruit bleek dat over Juli 141 telegrammen zijn ingekomen. Van Ged. Staten was bericht ingekomen dat ze zich niet kunnen vereenigen met de wij ze van aflossing van de geldleening groot 12500 voor het Electririteits-bedrijf. Daar de duur der aflossing dezelfde blijft, betreft het slechts een advies regeling, waar na de raad zich dan ook volkomen kon ver- eenigeü. Van de veldwachter Prins kwam een dank betuiging in voor verleende aalarisverhoo- ging. Nameins de commissie van onderzoek deel de de heer Bekker mede dat de rekeningen van gemeente en armbestuur in orde zijn be vonden. De heer Bekker vestigde er tevens de aan dacht op, dat het zeer wenschelijk was dat er steeds een lid van het armbestuur bij aanwe zig was. Voorzitter deel een ning mee zal worden gehoüi De heer de Boer merkte op, dat het opge vallen is, dat het salaris van den gemeente opzichter groot 50.— te laag is. Voorzitter merkte óp. dat dit bij de behandeling van de begrooting thuis behoort. De rekeningen werden hierna goedgekeurd. Rondvraag. De heer de Boer merkte op, dat de heer Kroon die nu de functie van voorzitter ver vult, deze functie jaarlijks terugkeerend meer malen heeft moeten vervullen. Spreker hoopt dat de heer Kroon ook in de volgende jaren als voorzitter mag fungeeren. Veel heeft de heer Kroon reeds gedaan in het belang van de gemeente ca ik hoorn oat hij nog veel tot verdere bloei va ade gemeente zal kunnen doen. De voorzitter dankte voor deze woorden. De heer Kramer': Zou het niet gewenseht zijn, dat een termijn wordt vastgesteld voor ontslag van den administrateur van de distri butie. Voorzitter: Dit is een zaak voor B. en W. Behalve voor de broodkaarten heeft echter de heer Berkhouwer met ingang van 1 Augus tus eeóvol Qntslag gekregen. De heer Kramer was met dit antwoord vol komen tevreden. De heer Berkhohut: Er is al meermalen gesproken over keuring van melk; kan daar aan nu niets worden gedaan. De melk is ver schrikkelijk slecht. De melkboer zegt zelf, dat het zeer wenschelijk zou zijn, dat er controle was. Voorzitter; We zouden hhet zeker van har te toejuichen als er controle was, hetzij door herziening van de gemeenteverordening, het zij door verandering van het reglement op de keuringsdienst. Ik ben er voor het zoo gauw mogelijk die richting hehen te sturen. Allen spraken zich in beginsel voor déze zaak uit. Hiera comité voor enkele reclames H. O. UIT WARMENHUIZEN. De kermis alhier werd ook nu door jong en oud weer genoeglijk gevierd. Er was „voor elk wat wils." Maandagmiddag harddraverij, waaraan 14 paarden deelnamen, om prijzen van 40 45, 15, 19 en 5. Winners waren de paarden: le prijs, S. Ligthart Jbz., berijder C. Oosterman, 2e pr. T. Pronk Pz,. berijder Ant. Pronk Mrtz., 3e pr. J. Gutker Jbz., be rijder C. Dalenberg, 4e pr. P. Vlam PJzn., berijder J. Vlam Pz., 5e pr. T. Pronk Pz., be rijder C. Pronk Jz. Maandagavond in de kolfbaan 'van den heer H. Slikker optreden van. een gezelschap met diverse humoristische voordrachten, voor een flink bezette zaal. Dan was mede aanwezig de bioscoop van de Bakker en Co., van Langendijk, welke zich in een druk bezoek mocht verheugen. De net ingerichte tent was bij de meeste voorstellin gen flink bezet af uitverkocht. De verschillen de nummers, waaronder prachtige natuur opnamen en drama's, in 1 en meer acten, vie len wel in den smaak. De op het doek gebrachte beelden kwamen goed uit, zonder trillingen. We -'yi c? ast dsSsra as! de hfcn- coop van de Bakker en Co. veel bezoekers trekken. In de kolfbaan, en de andere café's, uitlok kende dansmuziek. UIT OTEE1EEK De heer <T. de Wit alhier is te den Haag geslaagd voor het examen Fransch L o. UIT SCHERMERHORN. Den len September a,s. viert de heer L. G. van den Meulen zijn 40-jarig jubileum als machinist van het stoomgemaal van den pol der Mijzen. Nu die polder eene electrische be maling krijgt, is de beer van der Meulen be noemd tot leider dier bemaling. De ten vorige jare alhier opgerichte geitenfokvereeniging „Schermeer en Dmstr." zal 29 Aug. a.s. een geitenkeuring houden. I m h I111 Strikken (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Zuid-Scliarwoude, 19' Aug. 1919. Aan Red. Alkmaarsche Courant. M. de R. Ondergetcekende verzoekt U beleefd opna me van onderstaande regelen. Het is met verbazing en teleurstelling dat wij door middel van de Alkmaarsche Courant vernamen dat de V. V. V. te Alkmaar een wedstrijd heeft gehouden om geldprijzen. Verbazing daarom omdat het damspel ge lukkig nog van dobbelspel is vrij te pleiten, voor zoover wij; weten. Al is het waar dat .dobbelen" hier niet de juiste benaming is, de gelegenheid die de V. V. V.' Zondag 10 Aug. gaf, was: geld te storten en door middel van het damspel geld te winnen. Als de V. V. V. dien weg op gaat en het nobele, on schuldige dammen gaat gebruiken om geld te laten winnen, dan verlaat zij het standpunt van burgerlijke zedelijkheid. Immers het schijnbaar eenvoudige maar toch ingewikkeld spel is het spel voor de armen, het spel vpor de rijken. Het is een spel van eer, passend en bereikbaar voor iedereen. Maar wanneer men dit brevet van eer tracht aan te dikken met de zucht naar geld, dan is daarmede ook ge opend de weg der hartstócht* En wanneer dit navolging vindt J zen en kroegen een dit navolging vindt, dan zijn onze koffiehui- ~en en kroegen een liartstochtelijk.spel rijker ;eworden. Daarom heeft het vele damliefheb- titelijk.spel rijker 1 vele damliefheb bers aan den Langendijk teleurgesteld dat V. V. V. deze gelegenheid heeft te baat geno men. Daarbij komt dat vele damliefhebbers den Zondag voor wedstrijden nu juist niet geschikt achten, doch nu tegenover dergelijke wedstrijden in het bijzonder vijandig staan. Daarom V. V. V. late het spel zijn onschuld behouden en tracht met ons het aan te wak keren als welkome gast in het gezin van den rijken en den armen beoefenaar. „Damlust" van Zuid-Scharwoude adviseert steeds aan hare leden: Dammen om de eer, maar nooit om geld. In het verslagjè van bovengenoemden wed strijd spreekt de verslaggever de wenschelijk- heid uit dat V. V. V. zich aansluite bij den Nederl. Dambond. Wij willen er aan herin neren dat op een wedstrijd in het voorjaar te Alkmaar gehouden,- is besloten dat „V. V. V." en „Damlust" pogingen zouden doen om tot oprichting van 'n Dambond te geraken benoor den het IJ. In verband hiermede voorzag ge noemde redacteur een opgewekt damleven in den a.s. winter. Nu de tijd voor „aanpakken" nadert, wil uw verslaggever de' wedstrijden bevorderen door aansluiting van V. V. V. bij den Ned. Dambond. „Daquust" was toen en is nog van meening dat niet-aansluiten bij noemden bond 't bevorderen van de liefde het spel ten goede komt. Het is hier thans de plaats niet dat toe te lichten. Wij hopen dat V V. V. zich aan besluiten houdt en in het vervolg het organisatorische standpunt niet meer verlaat. Met beleefden dank voor de plaatsing. W. C. BOUMAN Jr., Voorzitter van „Damlust" te Zuid-Scliarwoude. De inzender vergist zich als hij meent dat door V. V, V. op 10 Aug. om geld is. gespeeld. De prijswinnaars hebben beloofd iets dat met het damspel in verband stond, een dambord, een stel schijven, een abonnement op het dam tijdschrift als prijs te koopen. En om hen in de gelegenheid te stellen zelf te kiezen wat zij 't liefste hadden, heeft V. V. V. hun 't geld ter hand gesteld, vertrouwende natuurlijk dat zij dit geld ook voor een prijs zouden besteden. V V. V. huldigt, evenals de inzender, het principe: Het damspel worde nooit gespeeld om geld. Wat de tweede grief van den inzender be treft: Op den lOen Augustus is ons gebleken, dat een damwedstrijd dan alleen succes kan hebben als hij gesteund wordt door een Bond met vele leden. Komt er nu een dambond „Noord Holland benoorden 't IJ" dan zullen wij zeer zeker adviseeren tot aansluiting bij dien Bond. Misschien wordt er, nu wij weer spraken van den Nederl. Dampond, - met de voorbereidende werkzaamheden' om tot een bon'd „N. H. ben. 't IJ" te komen wat meer haast gemaakt. Want organisatie is meer dan noodig. 421ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Woensdag 20 Augustus. Derde klas, 3 e lijst. Prijzen van 45. 110 136 176 200 216 272 400 434 442 476 618 621 714 724 759 784 800 841 879 957 960 1002 1023 1040 1050 1253 1310 1319 1356 1461 1462 1475 ,1574 1575 1598 1604 1750 1767 1823 1828 1868 1949 2003 2038 2106 2307 2361 2468 2477 2497 2524 2595 2609 2633 2659 2662 2694 2734 2774 2792 2812 2843 2844 2862 3097 3124 3126 3163 3205 3206 3306 3314 3477 3510 3556 3781 3908 3942 3989 3993; 4053 4Q55 4144 4177 4201 4224 4229 4254 4270 4281 4343 4480 4500 4565 4576' 4612 4632 4881 4915 4927 4943 5091 5110 5248 5356 5380 5424 5462 5594 5641 5644 5652 5694 5771 5783 5807 5809 5822 5926 5927 5945 5976 6024 6087 6107 6125 6151 6185 6199 6205 6240 6321 6523 6554 6557 6664 6684 6702 6793 6810 6814 6849 6903 7021 7053 7062 7073 7153 7258 727? 7321' 7367 7403. 7475 7524 7438 I 771© ?V54 809! 8070 8096 8106 3178 8187 8103 8196 8220 „8271 3298 3353 8373 8459 8505 8507 8590 8851 8884 8906 8926 8954 3998 9127 9207 9271 9336 9349 9437 9540 9565 9604 9650 9665 9779 9782 9824 9902 9905 9913 9918 9975 10056 10073 10098 10132 10318 10399 10509 10542 10676 10693 10695 10771 10794 10809 10817 10837 10861 10954 11017 11037 11057 11060 11106 11120 11128 11135 11147 11182 11235 11237 11359 11380 11477 11512 11595 11597 11605 11608 11624 11642 11683 11803 11825 11893 11900 11972 12005 12081 12217 12277 12335 12345 12381 12413 12482 12516 f2689 12766 12826 12908 12934 12946 12956 13019 13033 13052 13089 13097 13172 13210 13238 13243 13311 13415 13454 13462 13467 13519 13542 13567 13600 13670 13674 13680 13704 13723 13765 13769 13810 13814 13848 13855 13903 13960 14007 14104 14196 14234 14251 14259 14292 14333 14371 14378 1438Ö 14393 14427 14500 14562 14579 14596 14663 14667 14773 14798 14832 14843 14850 14883 1.4887 14888 14892 14900 14901 14911 14914 15004 15012 15284 15288 15307 15323 15352 15393 15464 15516 15559 15588 15670 15683 15750 15761 15772 15833 15885 15907 15967 15976 15989 16008 16099 16113 16191 16252 16256 16280 16321 16404 1641616428 16477 16482 16505 10)30 16642 16893 16903 16929 16944 16947 16953 17007 17059 17114 17161 17215 17263 17276 17310 17314 17350 17389 17422 17424 17427 17458 17482 17572 17573 17656 17709 17752 17767 J7816 17845 17905 17921 17934 17994.18114 18131 18144 18186 18252 18371 18617 18649 18672 18678 18680 18704 18712 18714 18739 18752 1S773 18803 18887 18907 19037 19078 19172 19218 19273 19292 19338 19422 19452 19486 19491 19550 19604 19646 19668 19695 19786 19795 19822 19865 19879 19912 19974 20003 20035 20058 20102 20190 20242 20259 20191 20361 20415 20433 20453 20528 20559 20679 20771 20775 20778 20829 20868 20891 20900 20949 20993 21081 21092 21098 21110 21120 21135 21205 21263 21281 21310 21368 21403 21404 21531 21580 21587 21592 21608 21623 21689 21730 21802 21850 21884 3e klasse, 2e lijst: 6044 moet' zijn 6043: 11143 moet zijn 11142. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 0 Augustus. In de heden gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 10 st.) 17.80 25 60, 2e soort 7.60 12.40. Roode kool 2.90 h 6.30. Wortelen per 100 bos 3.20 h 7.10. Rabarber per 100 bos 3.20 h f 7.90. Uien per 100 bos 3.60 7.20. Slaboonen per 100 K.G. 10 12.40. Andijvie per 100 stuks 1.60 5. Doperwten per 100 K.G. 7.60 h 12.40. Kropsla per 100 stuks 02.40 a 5.60. Komkommers p. 100 stuks 5.10 11.20. Postelein per ben 0,25 0.65. Snijboonen per 100 K.G. 20.40 h 26.90 Spinazie per 100 K.G. 8.30 12.60. Selderie per 100 bos 1 2.60. Tomaten per K.G. 0.08 a 0.22. Appelen per K.G. 0.02 a 0.68. Peren per K.G. 0.02 h 0.35. ALKMAAR, 21 Aug. Aardappelen: groote 4.80 h f 6.40. Roode kool 3 h 3.60. NOORDSCHARWOUDE, 20 Aug. Aardappelen-: Schotsche muizen 7 h 8.40, Schoolmeesters 8.10 9.20, eigenheimers 5.90 a 7.30, blauwe 8.70 k f 9.50, drie lingen 2 a 3.10, wortelen 1.40 h 1.70, Roode kool 2.50 h 3.20. Witte kool 2.40 h f 2.90. Kroten 5 h 6 per 100 K.G. Bloemkool 15 18 per 100 stuks. ZWAAG, 20 Aug. 1919. Veiling Bangeft en Omstreken. Prijzen waren heden-: Roode bessen 1952 ct., perziken 10—14 ct., pruimen 18—26 ct., peren 1—20 ct.. steks- peren V«—1 ct., appelen 2—20 ct., snijboonen 39- ct., peulen 13 ct., bloemkool 916 ct., morellen 911 ct., druiven 4050 ct. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 20 Augs. 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool I (aanvoer 725 stuks) 15 22, II 9 a 13, III 2.50 a 3.40. Roode kodl (2300 K.G.) 2.50 a 3.00. Witte kool (1800 K.G.) 0.80 a 1.20. Blauwe aardappelen 5.10'a 5.20. PURMEREND, 20 Augustus 1919. Op de Augurkenveiling werd verhandeld' Grof 108 a 116, basterd 171 a 177 stek 0.53 0.57, bommen 0.45 a 0.48 per mand 6 K.G. inhoud. Aangevoerd 5058 mand Augurken. Handel zeer vlug. PURMEREND, 19 Augustus 1919. Afslag-Vereeniging „Beemster, Purmer- end en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.40 1.4714 per zak, 25 K G., tuinboonen 0.38 a 0.40 per zak, 15 K G., slaboonen 1.90 a 2 per zak, 15 K.G., snijboonen 1.50 a 3 per zak 15 K.G., peren 0.07 a 0.49 p. K.G., appelen 0.24 a 0.32 per K.G. Handel matig. VENHUIZEN, 19 Augustus 1919. Veiling „De Zuiderkogge." Aardappelen (blauwe) 3.80 per 50 K.G., roode kool 0.50 1.50 per. 100 K.G., pe ren 6.10 39.20, appelen 12.10 23.80 per 100 K.G. BROEK OP LANGENDIJK, 20 Augus tus 1919. (Lange'dijker Groenteveiling). In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 15.30 h 22.20, 2de soort 6.50 a 6.70, roode kool 2.40 3.90, gele kool 4.50 h f 6.10, witte kool 1.60 a 2.90, alles per 100 K G-, wortelen 1.30 h f 2 per 100 K.G., Schotsche 7.40 a 7.70, Schoolmeesters 7.40 9.10, Blauwe 9.90 h f 10, Eigenheimers 7.30 8.10, Drielingen 3.30 4.10, Klein 1.60 h f 1.80, al les per 100 K G-, Slaboonen 12.60 alles per 100 K.G. Aanvoer 1400 stuks bloem kool, 110850 K.G. roode kool, 12800 K.G. witte kool, 7250 K G. gele kool, 6850 K.G. wortelen, 27675 K G. groote aardappelen, 1050 K-G. Drielingen. aangeboden, ook een panij Adres Payglop L voorheen van G. WI EL, by I*. w kki,, jan Glijnesw-g, HeerhugowaardJ(Zuid). Het RIJKSBUREAU voor de DISTRIBUTIE van GRAAN en MEEL te 'S-GRAVEtyHAGE biedt voor den meestbiedende te koop aan t liggende Luttik-Oudorp 79 te Alk maar, en aldaar te bezichtigen op Vrijdag 22 Augustus en Zaterdag 23 Augustus a.s. Het meel dat voor de consumptie is afgekeurd, mag voor menschelijk voedsel niet meer gebezigd worden, BIEDINGEN worden voor 27 Augustus a.s. schriftelijk ingewacht aan het LEVENSMIDDELEN- BEDRIJF te ALKMAAR, Paarden markt. vau uitmuntend Notaris te Alkmaar, iët vOUaiii£iQ6tlS op Vrijdag S3 Augustas 1919, des avonds 7 uur, in het Café ti't Vergulde Vlies" van den .Heer W. MOOIJ te ALKMAAR, ten ver zoeke van den Heer P. KOOIJ in de Boekelermeer te Heiloo, In het openbaar te verkoopent te veilen in 5 pereeelen, te veilen in 7 pereeelen, staande aan den Koedijkerweg bi) de Spoorbrug te Alkmaar, De haver wordt op schooven ge leverd. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris aan de Oudegracht 201 te Alkmaar. Notaris te Suidscharwoude, is voornamens op Staaadag l September 1919, 's avonds 6 uur, publiek te verkoopent Een WOON.enWIN&ELHCU met SCHUURTJE! eu ERF, aan de Westzijde van de straat te ZUIDSCHARWOUDE. Eigendomvan de Coöperatieve Verbruiksvereeniging „Vooruit", en alleen te bevragen ten mijnen Kantore. HEERENHUIS Spoorstraat, leeg, direct te aanvaarden, met versehii- lende kamers, kantoor, flink lokaal, met vier uitgangen, voor alle groote zaken geschikt, bijzonder voor pen sion. Koopsom billijk. HEERENHUIS Spoorstraat1 Maart 1920 leeg. HERBERG, zijnde uitspanning met grooten stal, gewaarborgde ver gunning en volledige inventaris, bij de markt en kanaal. Het café is ook afzonderlijk te koop en voor vele andere doeleinden ge schikt door zijn groote ruimte, ook buiten inventaris en vergunning. Direct te aanvaarden. Koop.,om billijk. Flinke ruime STAL voor koeien en paarden en hooiberging, met mooie bovenwoning, staande Lin degracht bij het Ritsevoort. Spoedig te aanvaarden. Koopsom billijk. Verschillende pereeelen spoedig en later te aanvaarden. Veel geld beschikbaar op eerste Hypotheek op Huizen en Lande rijen, direct te aanvaarden. Voor taxatie van Huizen en Lan derijen en roerende |goederen steeds aanbevelend, A. v. DIEPEN, Makelaar, Taxateur en Veiler, Spoor straat C 8, Alkmaar, Telef. 574, niet op Zondag. WeüBcht mén antwoord terug, postzegel er bjj, en altijd vroegtijdig beriGht, om van bespreking verze kerd'te zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6