DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 197 VRIJDAG 22 JAIÜ G U S|T S. Bmtenlandsch overzicht. 1919 Buitenland. Binnenland. Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling per 3 maanden t 1,65, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Zooals wij gisteren reeds mededeelden be gint de rust in Opper-Silezië weer terug te keerea, dank zij waarschijnlijk de grootc pressie welke de Entente-autoriteiten op dc Po 'oolsche onderhandelaars te Berlijn uitgeoe fend hebben. Men is daar nu overeengekomen, dat de O call teerden zich in Opper-Siléztë van den stand van zaken overtuigen zullen en dat de Duitschers zich tot zoolang van elk wille keurig ingrijpen zullen onthouden. Daat door wordt hel den Duitschers wel moeilijk om de orde in de betrokken gebie den te handhaven, voornamelijk wanneer de Poolsche elementen met het zaaien van on rust als tot dusverre voortgaan. Ook de Spartacischa elementen krijgen nu In Opper-Slfezië tie handen heel waf vrijer cn het is niet onmogelijk dat hun propagan da de geestverwanten ia geheel Duitflchland weer in actie zal brengen. I in particulier telegram uit Berlijn meldt, dat de Duitsche regeerlngstroepen In Opper- Silezië nu werkelijk meester van den toestand scliljnen te zijn en men verwachtte, dat Kas- sowilz spoedig geheel bevrijd zou zijn. Uit de verslagen in verschillende bladen blijkt wel, dat er tusschen Polen en Duit schers zwaar gestreden Is, Te Llppini hebben de Polen alle openbare gebouwen alsmede de mijnen bezet en de Poolsche vlag uit de bur gemeesterskamer van het stadhuis gehangen. Mei behulp vaii een sterke troepenmacht, waarbij vliegers cn artillerie niet ontbraken, hebben de regeerlngstroepen de stad weer veroverd. Te Beuthen hadden de Dultsche troepen alleen 20 dood-en en 40 gewonden. Wat de staking betreft wordt gemeld, dat gemiddeld slechts 20 tot- 25 pet. der mijn werkers het werk tot dusverre hervat hebben. Dat het door de Poolsche troepen ontruimde gebied door den strijd zwaar geleden heeft, laat zich begrijpen. Volgens de Voss. Zeltung zou men op de conferentie te Berlijn overeen gekomen zijn, dat de Duitschers niemand meer zullen fusil- leeren, dat de Entente-commissie heden naar Opper-Silezië vertrekt en dat de Poolsche de legatie naar Ubdrschau gaat tot de Entente- commissie over de toestanden 'n Opper-Si lezië rapport uitgebracht heeft. Uit nadere mededeelingen van Wilson in den Senaat blijkt, dat dc Volkenbond ge vormd is volgens het Brltsche ontwerp en later met de denkbeelden van generaal Smuls in overeenstemming gebracht is. Voor zijn komst te Parijs droeg president Wilson geen kennis van andere vidragen. Amerika ver zocht China aan den oorlog deel te nemen. Het was onmogelijk Japan tol onderteeke- nlng van het vredesverdrag te bewegen, als het niet dc Duitsdie rechten op Sjantoeug kreeg. Moest de Interpretatie dfe de Veree- uigde Staten aan verschillende artikelen ga ven, in het verdrag opgenomen worden, dan zou dit tot een langdurig uitstel en moeilijk- heden met andere staten leiden. Volgens The Nation heeft Wilson zich eerst tegen de beslissing inzake Sjantoeug verzet, maar ten slotte toegegeven om den Volkenbond te redden. Op de conferentie trad Wilson als onpartijdig scheidsrechter bij de behandeling der geheime verdragen op. De besluiten werden eenstemmig genomen. Volgens moreele verplichtingen moeten de Vereeuigde Staten hun leger vijftien jaar lang in Dultschland houden. Volgens het blad moet de president den weg open laten van een compromis door voor te stellen de reserves aangaande de in terpretatie in het verdrag op te nemen. Of het hiertoe komen zal is de groote vraag. De tegenstanders van den president houden hardnekkig aan hun bezwaren vast, maar Wilson is er niet de man naar om zich spoedig met een kluitje in het riet te laten sturen. De bolsjewiki in Rusland worden nu van alle kanten bestookt. Cherson en Nikolajef zijn door Deanjikin genomen, wiens troepen thans Kief naderen. De Entente zet de blokkade tegen Rusland krachtig voort en het ziet er thans wel naar uit of de eens zoo machtige bolsjewistische leiders in een hoek gedreven zullen worden. week. Omtrent den aankoop van Amerikaansche kolen wordt onderhandeld. DE HERTOG VAN BRUNSWIJK. Het bericht, dat de schoonzoon van den ex-Keizer, de Hertog van Brunswijk-Lune- burg, zien mot zijn gemalin in Den Haag zal vestigen, wekt bij de N. Crt. historische her- BERLIJN HET CENTRUM VAN DE RUSSISCHE CONTRA-REVOLUTIE? In een nieuw artikel komt de Vorwarts" op de bewering terug, dat de Russische tegen- revolutionnairen Berlijn het centrum hebben gemaakt van hunne beweging, om van daar uit de opstelling van legerkorpsen tegen de Bolsjewiki te organiseeren. De „Vorwarts" vermeldt twee in het Dagblad „Prisyw" ge publiceerde bevelen van de Russische militai re missie te Berlijn, aan de Russen in Duitsch- land, volgens welke deze zie hin troepenaf- dedingen in Zuid-Rusland moeten stellen of zich bij de Militaire Missie te Berlijn moeten aanmelden. Weigerachtigen zullen na de overwinning van de reactie als deserteurs worden behandeld. De „Vorwarts" verlangt tegenmaatregelen van de Duitsche regeering tegen deze bezigheid van een op volkenrech telijke gronden niet erkende Russische missie op Duitsch Grondgebied. De burgemeester van Weenen verklaar de, dat tengevolge van de catastrophe in de olenvoorziening binnenkort zal moeten wor- i overgegaan tot het inkrimpen van het -mverkeer tot twee per dag en het stilleggen :.a de fabrieken gedurende twee dagen per innefmgen op. Toen de hertog van Cumberland, daarna hertog van Brunswijk-Luueburg. in 191) de verzoening tusschen het Welfeunuis en ed erns bezegelde door zijn huwelijk ïlm's dochter, zal hij weinig heb ben vermoed, dat hem zes jaren later hetzelf de lot beidde als zijn grootvader heeft ge troffen, n.l. dat hij als balling een toevlucht in den vreemde zou moeten zoeken. Hoe wonderlijk tragisch is de geschiedenis geweest van het oude vorstenhuis waaruit hij ia gesproten I In 1866 werd zijn grootvader, George V, Koning van Hannover, door Prui sen met geweld verdreven. Het door Bis marck geleide Pruisen, dat toen nog aan het begin stond van zijn geweldige machtsont plooiing, slokte zijn land op. Jaren verliepen cr van onverzoenlijk schijnende vijandschap tusschen de beide vorstenhuizen. Koning George stierf als eenzame banneling, treu rend over zijn verloren dynastie, mokkend over liet onrecht dat hem door Pruisen was aangedaan. Zijn zoon, de hertogvan Cum berland, die lu zijn rechten tract, bewaarde lang dezelfde houding als zijn vader en handhaafde aanspraken op een troon die niet meer bestond, tot hij zicli ten slotte gewon nen gaf voor de feiten. De kleinzoon ging nog een stap verder en huwde met de doch ter van den erfvijand. Zoo scheen de in shakespcareaauschen stijl begonne tragedie te zulle eindigen als een blijspel, met een bruiloft. Maar nog was men niet aan het laatste bedrijf. De jonge Cmberland, nu her tog van Brunswijk-Lueburg, officier gewor den in Pruisischeu dienst, heeft juist nog enkele jaren mede kunnen genieten van de fjjoric der Holicnzollerns, kunnen declen in ïun glans, mede kunnen opgaan in liun stre ven naar de wereldheerschappij. Tot dc groo te oorlog kwam, die hun macht zou hebben moeten bevestigen, maar al hun droomen ver ijdelde, hen deed neerstorten van de hoogte welke zij hadden bereikt en hun dynastie even smadelijk deed verzinken als ruim vijftig jaren geleden het Welfenhuis is ondergegaan. EEN INTERNATIONAAL MIJNWER- KERSCONGRES. Naar wij heden van den waarnemend voor zitter van den Ned. Mijnwerkersbon dmede- deeld, heeft de heer Aston, hoofdbestuurslid van het Mijuwerkersverboud iu Engeland en secretaris van helit luternatiouaal Comité, liet initiatief genomen tot het te zijner tijd iiou- dcu van een internationaal mijnwèrkers-con gres. Afgevaardigden van het Internationaal Comité, waarbij de modern georganiseerde mijnwerkersbouden der verschillende lauden zijn aangesloten, zijn door den lieer Aston opgeroepen tot het houden van eene voorloo- pige bespreking. Deze heeft plaats op Maan dag aanstaande te Amsterdam, in het ge bouw van het Ned. Vakverbond, Reguliers- gracht. Ook de leden van het Comité uit de centrale landen nemen aan de voorloopige bespreking deel. Naar wij vernemen zullen uit Duitschlaud drie afgevaardigden komen. Dat reeds Maandag het congres plaats heeft, zooals gemeld is, ia onjuist. Wel schijnt liet welsageu der voorloopige besprekingen ver zekerd te zijn. PARIJSCHE JUWEELENBANDIETEN. Vier juweelendieven, met revolvers gewa pend, licbbea in den vroegen morgen van Maandag in de Reue Daunou te Parijs, op slechts weinige passen van de Place de l'Ópé- ra, een gevecht met de politie geleverd, waar bij twee der bandieten gewond werden, ter wijl de anderen ontkwamen. Een straatreiniger, die omstreeks 2 uur in den morgen aan het werk was, hoorde ge rucht in het sousterrain van den juweliers winkel van den heer David. Deze woont naast een banketbakker, wiens huis juist wordt af gebroken. De vier dieven waren in dit na tuurlijk onbewoonde huis binnengedrongen door het slot van de winkeldeur te forceeren, en zij wisten, dat zij in het verlaten, reeds voor de helft afgebroke nhuis op hu ngemak zouden kunnen werken. Met behulp van hardstalen beitels, boren en met gummi «ver togen hamers wisten zij zich zonder leven te maken een weg te bannen naar den kelder vand en juwelier, dwars door een muur van bijna zes voet dik. Zij waren juist doende het slot van een stalen brandkast met een steekvlam te behan delen, waarin alle kostbaarheden van den ju welierswinkel waren weggesloten, toen de straatreiniger het loeien van de vlam hoorde, en de politie waarschuwde. Het huis werd omsingeld, maar de dieven, die onraad had den geroken, trachtten zich met de revolver in de vuist hun weg te banen. Een hunner werd door de politie neergelegd toen hij de bin nenplaats van het half afgebroken huis over stak, maar de drie anderen klommen naar het dak van een loods en vandaar drongen zij door een venster het restaurant Ciro bin nen. Nu was alles reeds in rep en roer en dozij nen politieagenten en gewapende hotelpor tiers uit de buurt zochten naar de bandieten. De portier van een hoekhuis aan de Avenue de l'Opéra hoorde hen binnendringen door een trapluik, en stelde zich met de revolver schietvaardig verdekt op om den hoek van een gang, welke zij moesten volgen, Eens klaps trad hij te voorschijn, en dwong hen, inet opgestoken handen voor hem uit de trap af en naar de straat te loopen. Onder 't gaan verhaalden de roovers hem dat zij deserteurs wareu en smeekten hem, hen niet aan de po litie over te leveren. Een hunner was ernstig gewond. Op straat floot de politie om de po litie. De gewonde viel neer en dadelijk maak ten de twee andere bandieten hiervan ge bruik om opieuw op oen loop te gaan. lot dusverre werden zij nog niet gegrepen. De twee gewonden in het hospitaal weige ren hun naam op te geven, DE BUItGAARSGHE BENDEN Ut THKAGIÖ. Mon meldt uit Konstantinopel, dat hot op treden van de Bulgaarsdhe -komitadsjies in T'hracië met den dag ernstiger wordt._ De benden sleepen met geweld de jonge motBjos uit de dorpen weg, wier let vorder onbekend is. De bevolking is met schrik geslagen on vlucht met achtorlating van haar bozittingon. Da moiramaiodanon zijn in deze streek niot talrijk. Velen zijn te Xanthi aangekomen. Zij zeggen dat de benden hen met den dood be dreigd hadden. DE VEE. STATEN EN MEXICO. De Amerika ainwbe cavalerie heeft de Me»- 'Oaansche grens overschreden in achtervol ging van do bandieten. De commandant heeft don commandant van do Mexicaanscho straf expeditie gewaarschuwd- om oen botsing tus schen do troepen van Omrrunza en de Amori- kaansche troepen te voorkomen. Het departe ment van oorlog rochtvaardigt do vervolging op Mexicaanseh. gebied -met te wijzen op het gebruikelijke recht om bij een achtervolging op «taanden voet grens te overschrijden. AARTSHERTOG JOZEF TUF,KT ZICH TERUG. .Het schijnt nu wel zeker, dat aartshertog Jozef- hoen zal gaan. Hij heeft begrepen, dat do sociaai-demoioxuton geen deel willen uit maken van het kabinet, zoolang hij regent blijft. Bovendien ei sekt do Entente, dat men het -den sociaal-democraten mogelijk zal ma ken atn dedl van .de regeering uit te maken. De regeoring van Sizegedin hoeft zicli ook te gen den aartshertog uitgesproken vanwege het bondsgenooteehap, dat Hi «net do Servi sche regeoring heeft gesloten. Men wilde destijds de raden regeering ten val brengen en daarna een economisch verbond mot de Zuid-Slaven sluiten. De beste kanBon zijn thans voor een kabi- not-Lovassy, mot de sociaal-democraten Ga- rami, Peidl en Drager. De sociaal-democraten vragen echter nog waarborgen voor een de mocratisch -plaats vinden der verkiezingen. V-oor hot geval dat de sociaal-demo-araton de portefeuilles aanvaarden, zouden minister president Eiiedrick en generaal Schnetzer, de minister van oorlog, altroden, DE PItGGBlOMS IN DE OEKRAÏNE. Het OekraiusChe Persbureau moldt; Men -bericht uit Kamenctz Poikmk: De Oekrainsche Nationale regeering heeft alle mogelijke maatregien getroffen in de door hare troepen bezette gebieden om elke po ging tot jodenvervolging met alle haar ten dienste «taande middelen te onderdrukken. Te Komenetz Po donk is voor onderzoek en veroordeeiing een 'buitengewoon gerechtshof ingesteld. Do Oekrainsche regeering zal al lo middelen ter hand nemen tegen verstorin gen van de openbare -orde en alle aanstokers tot plunderingen en progroms streng en on verbiddelijk straffen. De regeering zal ab soluut geen pogroms dulden en alles doen om manifestaties tegeni dc Joden gericht onmo gelijk te maken eh te onderdrukken, KORTE BERICHTEN, Ter herinnering aan h teverblijf der na tionale vergadering te Weimar heeft de re- geering aan den schouwburg van Weimar een bedrag van 300.000 mark geschonken voor het geven van volksvoorstellingen. De algemeene staking afgekondigd in het gebied van den Boven-Rijn. In Amerika ia een wet in voorbereiding de immigratie gedurende twee jaren stop te zetten. De Engelsche bezetting te Keulen zal in een zestal weken door een Fransche bezet ting worden vervangen. De Engelsche bezetting in het Rijnland zal vanaf 15 October slechts 5000 man sterk zijn. Caillaux potesteert tegen de tegen hem gebezigde praktijken en herinnert aan zijn verdienste ntegenover het vaderland en den wereldvrede. —De Hongaarschc regeering zal aan de Tsjechnische regeering de uitlevering van Ka- olyi De Roemeniërs bereiden een offensief voor tege nSov jet-Rusland. De Egyptische nationalisten doen een beroep op tr ankrijk om steun voor Egypte. Erzberger zal een strafrechtelijke ver volging tegen tielffericl beginnen wegens be- leeüiging. Hét plan Rijnland van bet Duitsche staatsverband Los te scheuren, neemt ondanks alle tegenspraken een steeds dreigender ka rakter- aan. De pogingen worden thans door de beter wordende economische verhoudingen ondersteund. Gok wordt in het Rijnland met Entente kapitaal gewerkt. De Duitsche onderwijzers en onderwij zeressen in Elzas Lotharingen hehbben van de Fransche regeering bericht ontvangen dat zij hun 'betrekking den lsten October moeten verlaten, indien zij niet aan een Franschen spraakcursus deelnemen, welke de Fransche regeering kosteloos opent, De burgemeester van Weenen verklaar de, dat tengevolge van de catastrophe in de kolenvoorziening, binnenkort zal moeten wor den overgegaan tot het inkrimpen van het tramverkeer tot 2 uur per dag en het stilleg gen van de fabrieken gedurende twee dagen >er week. Omtrent den aankoop van Arneri- aansche kolen wordt onderhandeld. DE RIJKSMIDDELEN. Het gaat met de vermeerdering der Rijks- ontvangsten crescendo. Een toeneming van 9.499.637,17 over één maand-, vergeleken bij de gelijknamige van bet vorige jaar, her inneren wij ons niet. Juli 1918 leverde op en de afgeloopen maand Jiili 31.824,019.34. Slechts enkele bronnen van inkomsten, bis- ven beneden de opbrengst van Juli n.l. de inkomstenbelasting - met l4ó.00o? de suiker-acijns met 479.000, die op het zout met 195.000, de registratierechten met 363.000 en de Staatsloterij met 75.000. De overige middelen gaven hooger o| rolyi vragen. De Duitsche nationale vergadering heef: het door alle partijen onderteekende voorste!, om hulp te verleenen aan de noodlijdende oorlogsweduwen en -weezen, waarmee de re geering had ingestemd, met algemeen stem men aangenomen. De geallieerden zoeken de medewer king van de onzijdigen bij de economische isolatie van bolsjewistisch Rusland De radicale Britsche pers kritiseert het militaire bewind in Ierland. De onderteekening van het vredesver drag met Oostenrijk is bepaald op 30 Augus tus. liet standrecht in Hongarije is afgekon digd. De Polen maken vorderingen tegen de bolsjewiki in de streek van Minsk. De regeering van Letland heeft den staat van oorlog met zes maanden verlengd. sten, en wel de grondbelasting 544.006, de personeele belasting 130.000, de vermo gensbelasting 262.000, de wijnaccijns 17.000, die op gedistilleerd 2.473,000, die op bier 48.000, en die op het geslacht 639.000, de zegelrechten 850.000, de suc cessierechten 1.479.000, Üe invoerrechten 1.752.000, de belasting op gouden en zilve ren1 werken 10.000, het statiatiekrecht 303.000, het recht op de mijnen 40.000, de domeinen 856.000, de jacht- en vischac- ten 3000 en de loodsgelden 73,000. Over de eerste zeven maanden van 1919 waa de opbrengst 170.176.547.77 SA en in ge lijk tijdperk van het vorig jaar 146.745.171.57J4, zoodat de meerdere op brengst over die zeven maanden bedraagt 23.431.376:20. De bdastingen in verband met de buiten- fewone omstandigheden brachten in Juli op 23.364.455.25 en in de eerste zeven maan den- van dit jaar 153.176.164.33, terwijl de opcenten: ten bate van het Leeningsfonds 1914 in Juli 4.370.707.49 }4 cn in de eerste zeven maanden van dit jaar 25.297.771.53 hebben opgeleverd. (N. Ct.) MAXIMUMPRIJZEN WITTEBROOD. Dezer dagen heeft een deputatie van het hoofdbestuur van de Vereeniging van Ne- derlandsche werkgevers in het bakkersbedrijf een onderhoud gehad met den minister van landbouw over het opnieuw vaststellen van maximumprijzen voor wittebrood in een aan tal gemeenten van ons land. De minister toonde zich niet geneigd, deze maximumprij zen op te heffen, mischien met uitzondering van den Haag en Rotterdam. OORLOG SMOLEST. Ingediend is een wetsontwerp tot intrek king der Oorlogsmolestverzekermgswet. In de toelichting wordt erop gewezen, da nu het gevaar voor de zeevaart bijna gehee geweken'is, bestendiging van de gelegenheid om een verzekering bij den Staat te sluiten overbodig geworden is. Dit blijkt uit het feit, dat verzoeken1 tot het sluiten van verzekerin gen bij denl Staat sporadisch voorkomen. Op grond hiervan kan thans zonder bezwaar tot intrekking der Wet worden overgegaan KUNSTMESTSTOFFEN. Het Kojtkskantoor voor Kunstmeststoffen (Kuns'tmost-Commissiemaakt bekend: Dat een aanvang is gemaakt met de leve ring van superfosfaat ten behoeve van herf st- bemesting 1919 en wel tot de volle hoeveel heden op de koopbrieven voor herfstlevaring -aangekocht dat de parijs, voor dé te leveren hoeveelhe den te betalen, is vastgesteld op 9 per 100 K.G., bruto voor netto, 'in zakken, geleverd in het «chip, voor de fabriék of het fabrieks terrein of in den spoorwagon op het fabrieks terrein (atuwloon voor Tokening der ontvan ger s)!j dat de prijs' slechts verhoogd mag worden daar alle provision en vergoedingen daarin zijn begrepen; dat het den handel1 of eenig tusachenper soon (waaronder -ook verstaan worden land bouw-, aankoop- of coöp. vereenigingen)1 niet geoorloofd zal zijn een extra toeslag van be stellers te vorderen voor zjg. levering onder A. H. V.; dat de betaling moet geschieden vóór de levering; dat het geoorloofd zal zijn eene vergoeding voor renteverlies in rekening te brengen, op basis van 0 pet. peer jaar, aan afnemers, die niet hebben voldaan aan den eiedh. van beta ling vóór de levering; dist de monsteinatma zal geschieden door de commissie aan de fabrieken bij aflevering, terwijl de aldua genomen monsters zullen worden onderzocht door het Rijksiaadbouw- pr oef station te Maastricht; dat een gehalte aan fosf-orzuur, oplosbaar in water, van 17 pet. wordt gewaarborgd; dat dé uitkomst van de analyse van het monster eener partij bindend zal zijn ten aan zien van net gehalte der daaruit aan de be stellers af te leveren hoeveelheden. Db N. U. 1L-HEEFINGEN Op zijn verzoek om de 1 pet. N. U. M-hef- fing af .te isc'haffen en de kosten van 'de N. H. M. ton laste van 'e Boj-ks schatkist te brengen heeft het Verbond van Nederlandsohe Fabri- 'kanten.vereenigingen van dén minister van landbouw een afwijzende beschikking gekre gen. De minister wijst er in zijn antwoord' te vens op, dat voor sommige axtikelon door de N. TL M- aanmerkelijk hooger bedragen daa 1 pet. zullen kunnen gevorder worden, tea einde to voorkomen, dat ingeval van h-ooge buitenlan-dsehe prijzen dé -bmnenlanidsohe peil worden opgedreven. Daartegenover staat dat in enkele gevallen ook lagere 'bedragen dan 1 pet. kunnen worden geheven. RUKSNAJAiAESDEKHE?mTEN« KEURINGEN, De minister van landbouw heeft bepaaidl, dat -de gewone xijlkanaj aaxakeuricgm van tot dekking [bestemde hengsten in 1010 sd&ea- den zullen werden: voor Noord-Holland; 3 Sopt, te Tecsol en Terschelling, 10 fcjjt. tg Behagen en JAferingen, 23 fiept, ta Hóefdl- dWB. NEDERLAND EN BELGIë. Naar ik van zeer goed ingelichte Fransche ?jjde verneem schrijft de Parijsche corres pondent van de Tel. heeft, na de laatste uiteenzetting der Belgische delegatie in de commissie van veertien voor de herziening van het tractaat van 1839, de Oppaste Raad der vredesconferentie aan de Belgen doen we ten, dat de onderhandelingen gcenerlei af stand van Nederlandsch. grondgebied betref fen. De Raad van Vijf is gekant tegen elksn af stand van Nèderlandsch grondgebied, dus ook tegen voorstellen tot eventueele compen saties. Deze mededeeling bevestigt het besluit van den Raad van Vier, in Juni j.l. genomen, waarin de werkzaamheden der commissie van veertien werden omschreven en dat vraagstukken van gebiedsafstand uitsloot. Naar men weet, had de Belgische delegatie deze punten opnieuw in het geding gebracht bij hare uiteenzetting van het Belgische standpunt, hetgeen aanleiding gaf tot het verzet van Nederlandsche zijde. PASSEN VOOR BELGIë. De Parijsche correspondent van het Hbl. seinde d.d. 20 Augustus: Verscheiden Neder landsche zakenmenschen die tijdelijk te Pa rijs vertoeven, werden onaangenaam verrast door de wijziging welke het veri'-eaen der Bel gische visa hedt ondergaan. Tot "dusver plaatste de Belgische traeul te zji vi sum op de voor Nederland bestemde paspoor ten, wanneer de door Nederland en Frank rijk vereischte formaliteiten vervuld waren. Nu moeten aanvragen om Belgische risa naar Brussel opgezonden worden met een vragenlijst, wat natuurlijk een aanzienlijke vertraging veroorzaakt. Op 't oogenbiik kan men dan ook beter over zee via Duinkerken of Havre reizen daa over land. Men zegt, dat met de Belgische regeermg reeds onderhandelingen worden gevoerd voor een betere schikking. Deze maatregelen zou den uitsluitend van administratieven aard zijn en geenerlei verband houden met de Neder- landsch-Belgische onderhandelingen, die he denochtend voortgezet werden. DE ONRUST ONDER DB AMBTENAREN Heft Kamerlid Helsdingen heeft aan dén Minister van Binnenlandsehe Zaken de vol gende vragen gericht: „Is de regearinig bereid om gezien de spanning en onrust, die er heerscht' in da kringen der ambtenaren door de onvoldoend heid der loonen ten gevolge der voortdurende prijsstijging van zoo goed als alle levensbe- no-odigdheden, en dé onzekerheid) waarin zij verkeeren omtrent het tijdstip waarop een meer voldoende loonregeling, die althans voor ingevoerd een bespreking te 'honden niet de besturen dér voornaamste ambtenaarsor- ganisatiën, ten einde te trachten tot overeen stemming te komen en de heers-chende onrust en ontevredenheid daardoor weg te nemen? Zoo ja', wil de regeering dan hot initiatief tot 'het houden van een algemeene eonferenr tie nemen en zoo spoedig mogelijk de uit- noodigingen daartoe aan de daarvoor in aan merking komende organisatiën richten?" FRUIT. Gelijk wij dézer dagen vermeldden, heeft het Rijksbantoor voor Fruit bepaald, dat 25 pet. van het fruit voor 'het binnenland ge veild moet worden. „Het Volk" betwijfelt echter, of dit gedeelte wél voldoende is en zegt dan verder ova.: „Het lijkt ons juist klein genoeg, om niet te verhinderen dat grossier en 'kleinhande laar door ophouding van deze in alle geval eenigen tijdi te bewaren vruchten, groote win sten maken, waardoor Jan Komsument toch nog gevild wordt. In elk geval ligt hier voor de gemeente-besturen een taak te vervullen om door maatregelen van prijsregelende wer king dit ooft ook binnen het beriek van dé

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1