DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 200 1010. DINSDAG 26 AUGUSTUS. Buïtenlandsch overzicht. DU nummer beetaet uit 2 bfaden, EOItderd 60U 611 twintigste Jaargang Drip (/ouruut wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feentdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bty vooruitbetaling per B maanden voor Alkmaar 1.65, franco door het ge- heide Kijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0.15. groote contracten rabat, ttroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 90 Buitenland. Binnenland. O Prijs der gewone Advertentiën: Beleefd verzoek aan onze adverteerders om hunne medewerking. In verband met liet invoeren van den vrijen Zaterdagmiddag, verzoeken we beleefd adver- m iii. ii zoo lijk rijd i. ...vond, uiterlijk Zaterdagmorgen 9 uur iu te zenden, indien c) toevloed van advertentiën op Zaterdag te groot Is kunnen we voor de opnamen van deze advertenties niet instaan. l te advertentiën in de rubriek „Vraag en Aanbod" moeien uiterlijk Vrijdagmiddag 4 uur worden ingezonden. Voor advertentiën die later mochten inkomen kunnen we de plaatsing niet garandeeren. DE DIRECTIE. Dc opperste raad der geallieerden heeft du:, eindelijk haar houding tegenover de Hongaarsche gebeurtenissen vastgesteld. Aartshertog Jozri heeft bericht gekregen, dat hij als een der Habsburgers in dezen tija onbruikbaar is geworden en ook tegenover Roemenië h< ft de Entente thans een heel wat andere houding dan vroeger ingenomen. In een nieuwe nota verlangt de Entente van Roemenië inachtneming van het beginsel, dat bij alle vredesonderhandelingen voorop staat, dat namelijk geen mogendheid zich op i i ;cn houtje schadevergoedingen mag verze keren, daar dit een bevoegdheid van de geza menlijke Entente-mogendhcden is. De Entente noodigt de Roemeensche regee ring uit, opgave ie doen van alle requisities en schadevergoedingen, aan Hongarije op gelegd. Deze worden geheel of gedeeltelijk in min dering gebracht van liet aandeel dat bij het vied' .v o met Hongarije aan Roemenië wordt toegekend. Roemenië zal dus geen voordeel van zijn dooii stead optreden hebben, en tot de over tuiging van cle waarheid van het oude Hol- lauuadie spreekwoord komen, dat het met groote heeren gevaarlijk kersen eten ia. Di slcenkolenvoorzicnlng begint in ge heel Europa ongerustheid ie wekken. In Duitsclriand, waar vóór alles behoefte i'-ti ia uiH alleen voor handel en V ï'keer. maar ook om de verplichte leverin gen te Kunnen nakomen, wordt de desorgani satie door den verkorten arbeidstijd en sta kingen der werklieden zeer sterk gevoeld. Het hoofd der Dultsche delegatie te Ver- sa ill* heeft met Hoover over de voorziening van 1 uit n met steenkool overleg gepleegd. Dank /ij het krachtig optreden der Duit-' e!u" i ri t gelukkig in het Silezische kolen- b'V' i met i >ii mecr.de rust terug en wordt er de arbeid hervat. De dooi d< Duitsche regcerlng ingestelde commissie van onderzoek naar de vraag of een verdere verkorting van den werktijd in de steenkolenmijnen mogelijk is, heeft haar werk voltooid'zonder het eens te zijn gewor den. Men bleek het er alleen over eens dat de toestand van: Du tschland's voorziening met steenkool troosteloos moet genoemd worden en dat -een débacle in den aanstaanden win ter, wanneer de productie niet vermeerdert, onvermijdelijk is. De treinen hebben nog maar voor negen dagen steenkool en de geheele nijverheid wordt met stilstand bedreigd. De vertegenwoordigers der mijnwerkers bleven aandringen op een zes-urigen werk dag, wat eigenlijk, daar ook het peerdalen en ophalen hierin begrepen is, op een vier en een half-urigen werkdag neerkomt. Zij gaan van di veronderstelling uit, dat dit een prik- Ltï voor audi h mnischen zal zijn om in de mijn ii te komen werken, waardoor dc pro ductie verhoogd zal worden. -Maar deze op vatting kon bij de andere commissieleden ien genade vinden. De commissie besloot de regeering aan te raden om te trachten tot een internationale regeling vmudeu werktijd In de mijnen te ko- mrn. J dok in Engeland trekt het kolen vraag stuk natuurlijk de bijzondere aandacht. i V voorzitter van liet vakverbond der mijnwerkers lieefi in een interview, met de Weekly Dispatch, de optimistische mecledcc- ling gedaan, dat binnen enkele maanden dc Opbrengst der kolenmijnen met verscheidene mülioenen tonnen zal stijgc-n tengevolge van de thans getroffen voorbereidingen. Dan zal men waarschijnlijk ook een verla ging van den kolenprijs tegemoet kunnen zien. 11 li verzekerde ten slotte, dat er hem nids l oekehd was, dat er een beweging op uw is gezet of neiging bestaat om de op- •I u uer koleumljnen te beperken. Merkwaardig is in dit opzicht evenwel het kwartaalverslag van de Alg. Federatie van Vakbonden, waarin het dagelijksch bestuur er op wijst, dat de periode van November tot Mei a.s. beslissend en misschien noodlot tig zal zijn als men niet terugkeert tot gezon der opvatting en productievermeerdering, Er wordt op gewezen, dat er stakingen waren uitgelokt, die te vermijden waren geweest en waarin geiden van. de vakbonden uoodeloos verkwist waren. Somtaigc politieke stakin gen waren tegen de gemeenschap gericht en dc regeering behoort het volk legen zulke stakingen te beschermen of zelf heen te gaan. I Iet verslag besluit met de verklaring, dat het dringend noodzakelijk is dat de vakvereeni- gingen den waren staat van zaken onder de oogeu zien en dat zij rekening houden met den toestand waarin de natie verkeert en de mogelijkheid, dat er een ernstig tekort aan teveusnoodzakelijkheden komt. Dat is verstandige taal, het bewijst, dat ook de arbeiderslciders weer doordrongen wor den van dc noodzakelijkheid de productie zoo krachtig mogelijk op te voeren, wil niet de geheele gemeenschap daarvan de nadeelige gevolgen oudervinden. DE VERRADER VAN MISS CAVELL. Naar men; uit Parijs meldt, begint daar vandaag voor den zesden krijgsraad het ge ding tegen Quien, den man, die er van be schuldigd wordt miss Cavell bij de Duitschers aangebracht te hebben. Quien was te Brussel gekomen, ontsnapt uit Charleroi. Te Brussel werd hij door miss Cavell opgenomen. Het Laatste Nieuws, het Brusselsche blad, deelt omtrent Quien nog een en ander mede, waaraan het volgende is ontleend: Quien, Georgee-Gastonn, wordt beschul digd miss Cavell, mevrouw Louise Thuliez, van Ritsel, gravin de Belleville (beiden naar Duitschlana weggevoeerd), den neer Baucq (doodgeschoten) en anderen aan de Duit- schers verraden te hebben. Quien is 40 jaar oud en afkomstig uit het Aisnedepartement. Om zijn lange gestalte (I M 97) werd hij „de dubbele meter" genoemd. Bij dc mobilisatie zat hij in de gevangenis van Si. Quentin, wegens bedrog. In September 1914 kwam hij er uit en dadelijk was hij goe de vriend met de Duitschers. Hij ging met hen uit en genoot allerlei voordeden. Talrijke Fransche, Belgische cn Engelsche officieren en soldaten waren na den slag bij Charleroi van hun regiment verdwaald. Ve- kn waren in het woud van Manual verbor gen en kregen in' den nacht van de bevolking voedsel. Al deze mannen wilden terug naar 't leger. Een bond vormde zich om hen tc helpen. Dit moest in 't grootste geheim geschieden. De vluchtelingen werden naar het kasteel Bel- nignies geleid aan de Fransch-Belgische grens, toebehoorend aan prins Reginald de Croy. Daar kregen ze kleeren en geld, werden dan naar Bergen geleid en verder naar Brus sel. Men weet hoe miss Cavell er dan voor zorgde, dat ze Nederland bereikten. Elk der bovengenoemde personen had bij dezen ge vaarlijken arbeid een zekere bepaalde rol. Eenige onvoorzichtige woorden van een boerin bij Landrecies brachten Quien op het vermoeden van het bestaan dezer organisatie. Als Fransch officier bood hij zich op de hoeve aan. O, zei deze, als ge naar Nederland- wilt, gaat ge maar met mijn groeten naar M. Mail lard, te Maroiles. Zoo kwam Quien verder, eerst te Maroiles, dan op het kasteel Bellignies, vervolgens te Bergen en eindelijk in 't gesticht van miss Cavell te Brussel. Toen deed Quien al vreemd. Hij stelde zijn vertrek naar Nederland uit, gaf eindelijk toe en overschreed de grens. Hij bleef slechts twee dagen in Nederland. Eenige dagen later hadden de eerste aan houdingen plaats, en weldra waren alle le den der geheime vereeniging in de macht der Duitschers. De debatten zullen verscheidene dagen du ren. EEN OEVAARLIJK HEERSCHAP. Eenige dagen geleden werd de arbeider Friedrich Schumann uit Spandau gearres teerd, onder verdenking den moord op Üen houtvester Niebock te nebben gepleegd. Hij heeft een bekentenis afgelegd cn bovendien toegegeven, dat hij in vijf jaar tijd vijf moor den, ongeveer 30 pogingen tot moord cn tal rijke inbraken cn brandstichtingen heeft be dreven. Schumann had den smid Kiwitt en zijn verloofde aan het Falkcnhagermeer ver moord en beroofd. Ook bekende hij den moord op den pachter Engel en den onder wijzer Paul, die hem enkele dagen tevoren, toen hij een vrouw overviel, 'verrast had. Hij had Paul uit wraak vermoord en daarna getracht diens vrouw cn dochter in een tuin huis te verbranden. Voorts: erkende Schu- manu, dat hij de laatset jaren meer dan 20 vrouwen aangerand heeft. Dan erkende Tiij nog, eenige personen door schoten zwaar te hebben gekwetst en een grot aantal brand stichtingen te hebben gepleegd. f Schumann had zijn misdaden reeds sedert 1916 gepleegd. Van geestesstoornissen valt bij hem niets te merken. Wel zegt hij, dat hij zich altijd achtervolgd waande, en de wouden, waarin hij veel verkeerde, van bela gers wilde zuiveren. EEN VERWOESTE STAD. De herbouw van de stad Saloniki heeft de Grieksche regeering voor een zeer moeilijk op te lossen vraagstuk geplaatst Een vreese- lijke brand, vooral te wijten aan de omstan digheid dat Saloniki zich in de oorlogszone bevond, had, naar men zich zal herinneren, twee jaren geleden binnen 32 uren twee der den van de stad in de asch gelegd, d, w .z. een oppervlakte van een millioeu vierkante meters, Er werden 9500 huizen verwoest en 77,000 peraonen waren dakloos. Wegens 'de afwezigheid van meer dan de helft der getroffen huisbezitters werden de herbouwingswerkzaamheden tot dusverre vertraagd. Tnans hebben de topografische dienst pn het kadaster hunne werkzaamheden beëindigd en er is een aanvang gemaakt met den herbouw, waarbij met de rechten, der ei genaars ten volle rekening is gehouden. In het nieuwe bebouwingsplan zijn breede boulevards en groote pleinen aangegeven, 't Is te voorzien dat uit den puinhoop van Sa loniki binnenkort een groote, belangrijke stad zal ontstaan, een economische factor van den eersten rang. MUITERIJ IN ENGELAND. 200 man Gloucestcrs en Warwicks, die wei gerden zich te Southampton in te schepen, omdat zij vreesden dat zij naar Rusland zou den worden vervoerd, zijn door drie com pagnieën van het Sussex-regiment, dar uit Portsmouth was aangevoerd, omsingeld in het park waai' zij den nacht hadden doorge bracht. De omsingelende troepen waren uit gerust met machinegeweren en bajonetten. Aan de muiters werd toen een uur gegeven om zich te onderwerpen. Toen dat uur ver streken was zonder dat zij zich hadden over gegeven, werden alle 200 gearresteerd. Zij boden geen feitelijken tegenstand. De War wicks waren allen jonge troepen die na ver streken verlof naar frankrijk zouden terug- keereu en uu vreesden dat zij in weerwil van alle beloften naar Zuid-Rusland vervoerd zouden worden. Een lang onderhoud van een deputatie der troepen met een generaal had geen resultaat. Alle „stakers" bleven onver murwbaar. De Gloucestero die naar Egypte zouden gaan, „staakten uit sympathie". HET GEZONDSTE LAND DER WERELD. Volgens een lezing door Dr. Laurent voor de Parijsche Academie van Wetenschappen gehouden, kan Califomië het gezondste land der wereld genoemd worden. Nergens wor den de menschen zoo oud als in dit aardsche paradijs. Honderdjarigen zijn daar een zeer gewoon verschijnsel, ja zelfs komen peisonen van 110 en 118 jaar voor. Dr. Laurent schrijft dii' verschijnsel toe aan het klimaat eu den buitengewoon vruchtbaren bodem. Ook de boomen worden in Califomië zeer oud. Duizendjarige sycomoren zijn geen zeld zaamheid. v EEN PROTEST TEGEN DE VACANTIE! De Engelsche schoolvacanties duren bui tengewoon lang. 2x/z maand is meestal regel en de leeraren zelf vinden dezen tijd te lang. Thans zal het Lagerhuis zich met deze kwes tie gaan bezighouden, die veel belangstelling van het publiek ondervindt en niet het minst van de Engelsche jeugd. Zij zijn er dan ook j de naasten toe. zou de domineeske uit Reu ters „Stromtid zeggen 1 HOEVEEL VOOROUDERS HEEFT MEN? Van Adamswege zijn we allen bloedver wanten. Deze bewering wordt bevestigd door het groot aantal voorouders, dat we allen hebben en die dus noodzakelijkerwijze dikwijls dezelfde moeten zijn. Hoeveel voorouders men heeft gehad, ia met na te gaan, maar wan neer men zich met de Joodsche jaartelling vereenigt en daarbij op elke eeuw 3 genera ties rekent, zoodat er pl.m. 170 geslachten achter ons liggen, is een globale berekening wel mogelijk. Wc zijn gesproten uit 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders. Het derde geslacht voor ons geelt dus reeds 23 perso nen. Om ons aantal voorouders te berekenen moet men dus becijferen de som van een meet kundige reeks, bestaande uit 170 termen, waarvan de eerste term ia 2 en de laatste 2 tot de 170sto machtt. Het cijfer 2, verheven tol de 170ste macht zal een getal geven van 50 h 52 cijfers. Het tweevoud van dit getal, dat natuurlijk niet uit te spreken is, verte genwoordigt dan ons aantal voorouders. DE BOSSCHEN VAN EUROPA. Het boschrijkste land van Europa is Fin land, waar ongeveer 63 pCt. van de opper vlakte met bosscheu begroeid is; dan volgen achtereenvolgens Zweden met 50.4 pCt., Ru* Mand met 37 pCt., het voormalige Oosten- rijk-Hongarije met 31.6 pCt., Bulgarije met 30.5 pCt. en Luxemburg met 30.4 nCt. Hier na volgen Duitschland met 25.9 pCt., Servië met 23 pCt., Roemenië met 21.2 pCt., Noor wegen met 21 pCt. en Zwitserland met 20.4 SCt., en vervolgens Frankrijk met 17.6 pCt.. elgië met 17.5 pCt., Syaaie met 17.1 pCt.. Italië met 15.9 pCt. en Griekenland met 12.9 pCt, In Nederland ia slechts 10.8 pCt, der oppervlakte met bospnhen bedekt, in De nemarken 7.1 pCt., in Portugal 5.6 pCt. en in Groot-Brilaniuë ?.n Ierland slechts 3. 9pCt. Alle Europeescfae boa^chea tezamen beslaan een oppervlakte ya n316.181.000 H.A. Het noordelijk deel van Europa is het bosch rijkste. Rusland, Finland en Zweden zijn dan ook do rjjken üisi bet meeste bonte qxgortee- reu, KORTE BERICHTEN, De Dubacbs Zeit. meldt, dat ds man schappen der in de haven van Nordernei lig gende torpedobooten op Zondagmiddag door demonstraties bun onwil over de nieuwe rijks- kleuren; zwart. rood. goud aan de voor de ontvangst der terugkerende gevangenen op gerichte bogen hebben kenbaar gemaald en in de nacht van Zondag op Maandag de vlaggen met geweld verwijderd en door hei zwart, wit eu rood vervangen. Tijdens de vlaggenwisseiing zongen de bemanningen dei' torpedobooten het vlaggelied. De Lokal Anzeiger meldt uit Kmbs- i ruhr: Binnen eenige dagen zal een nieuw trans port van Fransche troepen naar de Rijn Palts plaats vinden. De meeste garnizoenen worden tot nu toe zeer versterkt. Talrijke nieuwe be- zetingstroepen zijn ingekwartierd, zoo kre gen alleen slechts in de omtrek van Speyer bij het aftrekken der troepen 16 plaatsen nieuwe garnizoenen, Het bericht van de Berl. Korr.. volgens hetwelk de rijksregeering met de entente zou onderhandelen aangaande de herroeping van den eisch tot vermindering van de sterk).e van het Duitsche leger, wordt van gezaghebbende zijde bestreden met de verklaring, dat te de zer zake thans geen onderhandelingen plaats vinden. De opperste raad der geallieerden is Maandagmiddag bijeengekomen om kennis te nemen van de documenten, die na zijn goed keuring, de definitieve vredesvoorwaarden van de entente voor Oostenrijk zullen zijn. Deze documenten zijneen ontwerp-brief aan de Oostenrijksche delegatie en de bijlagen van dezen brief, te weten de verschillende ont werpen, opgemaakt door de verschillende commissies van op de Oostenrijksche tegen voorstellen, en de tekst van de amendementen, die deze commissies voorstellen aan te bren gen in een oorsprouie'.ven tekst. Deze amen dementen hebben onder andere betrekking op de grenzen vanOostenrijk, de militaire, de economische en de financieele bepalingen. Indien de opperste raad de thans gemaakte teksten goedkeurd, zullen ze nog in den loop van ed week aan de Oostenrijksche delegatie ter hand gesteld worden. Aartshertog Jozef richtte bij zijn aftre den afscheidswoord tot het Hongaarsche volk. De Fransche Kamer zal Dinsdag a.s. haar beraadslagingen hervatten en dadelijk beginnen met de bespreking van het vredes verdrag, waarvoor nu reeds 24 sprekers inge schreven zijn. Volgens een bericht uit Mexico zijn acht bandieten, vermoedelijk deel uitmakend van de bende van Jorus Renteria's bende, die de aviateurs Davis en Patterson had vastgehou den, door Mexicaansche troepen-bij Cayarne in Chihuahua gevangengenomen. Naar de Engelsche bladen melden, is het thans reeds tweemaal voorgekomen, dat gewapende bandieten een loket-beambte aan een eenzaam spoorwegstation in de nabijheid van Londen overvallen en zich van het aan wezige geld hebben meester gemaakt. Er is een Syrische missie te Parijs geko men, die het mandaat over Syrië aan Frank rijk wil zien toegekend. Uit Londen wordt bericht, dat de En- gelschen, in samenwerking met de Ameri kanen, trachten, de Mexicaansche kwestie te regelen. De Engelschen zijn van oordeel, dat de Mexicaansche moeilijkheid een gelegen heid biedt om de beginselen van den Volken bond in toepassing te brengen. De Japanners willen Sjantoeng aan China teruggeven, heet het, maar tegen com pensaties in Mandsjoerije of Mongolia. In het nieuwe Hongaarsche kabinet zul len waarschijnlijk drie socialistische ministers zetelen. De Roemeensche ministerraad, onder voorzitterschap van den koning, heeft de acte van afstand van prins Karei onderzocht en besloten om prins Nicolaas, zijn jongere broer als kroonprins te erkennen. Te Marseille is een algemeéne staking onder de havenarbeiders uitgebroken. De Times wijdt een hoofdartikel aan de kansen op aaneenslidting der Zuid-Afrikaan- sché partij en die der unionisten in Zuid- Afrika. Hongarije krijgt een Raad van State, waarvan o.a. Andrassy deel zal uitmaken. President Ebert en minster Noske zijn in Milnchen aangekomen. Hoewel in Opper-Silezië nog gevechten met Poolsche benden en troepen plaats had den, wordt het gevaar als geweken- be schouwd. De Opperste Raad hield zich1 gisteren bezig met het onderzoek over den inhoud van het antwoord op de tegenvoorstellen van Oos- tenrijli De Poolsche regeering is druk bezig om te komen; tot een eigen handelsvloot. Naar uit goede bron verluidt, is de Hongaarsche regeering voornemens hei Fransche muntstelsel in te voeren. De maat regelen hiertoe zullen samengaan met de liquidatie der Oostenrijikscn-Hongaarsche Bank. De Muftchener pers maakt melding van een toespraak van Oberlultenant Herrgott tot de studeerende vrijwilligers. Hij zeide o.m Ongetwijfeld gaan wij een nieuwe politieke crisis tegemoet. De kolen- en levensmiddelen- nood' zal zich nog verergeren'; Binnen korten tijd zal onze industrie niet meer in staat zijn de huidige hooge loonen te beta)©, er de fa brieken zullen moeten stopzetten. Voor dt-n as,, winter moeten wij rekening houden met ongeveer vier millioen werkloozen. GEEN VACATIEGELD. Bij K. B. is met ingang vaa 20 Juli be paald, dat aan bezoldigde burgerlijke en mi litaire landsdienaren geen vacatiegeld wordt toegekend, behoudens uitzonderingen, op voordracht van den betrokken minister en mei medewerking van den minister van Financiën, Het vorenstaande is-niet van toepassing ten aanzien van commissiën die reeds waren inge steld vóór 20 Juli OtNlZE KOI^VGOSZIEKIKa Nasir men varneemt, zijn de vooruitzichten voor de 'kolenvoorziening in den aanstaanden winter van dien aard, dat het vrije gasver bruik, hetwelk voor dén zomer kon worden toegestaan, naar allo waarBchijnlijkheid ook in den komenden winter bestendigd zal kannen worden. Deze gunstige stand zan zaken vindt niet zoozeer zijn oorzaak in de uit Dhitoeh- land of België te verwachten aanvoeren, ate wel in de groote aanlkoopen steenkolen, wel ke voor rekening onzer regeering in Amerika tot stand kwamen, en welke kolensocrt voor gas-industrie bovendien bijzonder productief gebleken is. Wat die hhiisbrandteoorziening aangaat, kan de winter nog niet geheel zonder zorg worden tegemoetgezien. NEDERLAND EN BELOIë. Ik had heden aldus schrijft cfe Parijsche correspondent van de Tel. d.d. 2% dezer een onderhoud met een Belgische autoriteit, die geacht mag worden zeer goed op de hoog te der diplomatieke onderhandel'" te zijn. Hij verklaarde dat hij den huidige^ "tand van zaken ten aanzien der onderhand'■{hrrl*n over het tractaat van 1839 een weinig -ver ward vond. Hij verzekerde mij:, dat de Belgische dele gatie ten hoogste verwonderd was, toen zij hedenmorgen het vertrek der Hollandsclie delegatie voor een tijdelijk verblijf in Neder land vernam. Mijn zegsman deelde mij mede, dat het gerucht van de „Temps", volgens het welk de Belgische delegatie misschien zou worden teruggeroepen, volkomen ongegrond was. Op dit oogenblik is er geen sprake van vertrek van de Belgische delegatie. Een toe vallig vertrek van een lid dier delegatie zou natuurlijk mogelijk zijn. Mijn zegsman gaf als zijn meening te ken nen dat de toon, waarop de heer De Marees van Swinderen net Nederlandsch standpunt had uiteengezet, zeer agressief was. Volgens deze Belgische autoriteit hadden de Belgen zulk agressief optreden vermeden. Voorts meende hij, dat in de uiteenzetting >van het Nederlandsch standpunt elke nadere om schrijving gemist wordt en slechts vaag in principe concessies worden gedaan. In' de Belgische uiteenzetting worden daarentegen de details nauwkeurig omschreven. De wijzigingen in het tractaat van 1839. door de Belgen gevraagd, zijn, zei hij, het minimum, dat België vragen kan. De geïrri teerde houding der Nederlandsche en Belgi sche pers betreurend erkende hij dat de Ne derlandsche pers reden hadgeraakt te zijn over den toon van zekere Belgische bladen. Mijn zegsman erkende, dat de tegenwoor dige bijeenkomsten zonder Belgen en zonder Nederlanders, geen enkel officieel karakter dragen en geen beslissingen kunnen brengen, omdat de Nederlandsche en Belgische afge vaardigden een volkomen gelijkwaardige po sitie hebben als de andere leden. Zonder hen is de commissie onvolledig. Wat het geheime document betreft, in zake de geheime propaganda voor België in Ne derlandsch Limburg, bevestigde hij dat het document moet zijn bedoeld als tegenwicht tegen den Duitschen invloed in België.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1